Skip to main content

Full text of "Magyar szépirodalom : idegen nyelven a M.N. Múzeum Könyvtárában / leirta Gulyás Pál"

See other formats


/M isi y l A 

MAGYAR NEMZETI MÜZEUM 

KÖNYVTÁRÁNAK 

CÍMJEGYZÉKE IV. 

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN 
NYELVEN BUDAPEST 

KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 
1915. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN A M. N. MÚZEUM KÖNYVTARÁBAN LEÍRTA 

Dr. GULYÁS PÁL 

MÚZEUMI ŐR, EGYETEMI MAGÁNTANÁR BUDAPEST 

1915. 
2 STEPHANEUM NYOMDA R. T. 
Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi-utca 28. szám. BEVEZETÉS. A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának egyik főcélja az 
lévén, hogy összegyűjtse, megőrizze és a komoly kutatás 
számára hozzáférhetővé tegye a hazai vonatkozású sajtótermékeket, 
mindenha különös gondot fordított arra, hogy szépirodalmunk 
idegen nyelvű fordításai és átdolgozásai is meglegyenek polcain. 
Egyformán gyűjti az önálló köteteket és a magyar darabokat is 
tartalmazó anthologiákat s már eddig is több száz kötetes soro- 
zatot sikerült összehoznia. E sorozat azonban, nagysága dacára 
sem teljes, hiszen még a legjobban képviselt német fordítások 
sorában is fölös számmal akadnak kötetek, amelyek nincsenek 
meg könyvtárunkban, míg a tőlünk kissé messzebb eső s könyvé- 
szetileg kevésbé hozzáférhető irodalmak terén megjelent ilynemű 
kiadványokból sokszor csak elenyésző töredék felett rendelkezünk. 
Jellegzetes példát szolgáltat erre nézve Y(rjö) W(ichmann) gondos 
cikke a Tietosanakirja III. kötetében, mely JÓKAi-ról szóltában a 
következőkben részletezi a finn-nyelvű fordítások ügyét : 

« Jókain teoksia on káánnetty kaikille Euroopan kielille, eniten 
saksaksi. Suomennokrina óvat, paitsi jo yllá huomautettuja, 1 
ilmestyneet «Carinus» (1875), «Pakolaisen páivákirja» 2 (1877), 
«Rakkaita sukulaisia» 3 (1879), «Kymmenen novellia» 4 (1881), 
«Rakkauden narrit» 5 (1881), ccSotakuvia 1848 ja 1849 vuosista» 6 

1 Ezek: Egy magyar nábob 1889., Kárpáthy Zoltán 1890. és Az új 
földes úr 1878. évi finn fordításai. 

2 Bujdosó naplója. 

3 Kedves atyafiak. 

4 10 novella. 5 Szerelem bolondjai. 6 Csataképek. 6 GULYÁS PÁL 

(1884) ((Kiusaajaw 1 (1885, 2 : n. p. 1892), «Kaatunen puoliso» 2 
(1889), ccKolmetoista pöydássá eli Bárdyn perhe. Verimuistelma 
vuodelta 1848)) 3 (1889), «Miranda» (1890), «Idán kuningatar» 4 
(1891) ja «Keltaruusu» 5 (1894). (1419 — 20. hasáb.) 

íme e cikk szerint Jókai nem kevesebb mint 14 kötettel van 
a finn irodalomban képviselve s ebből csupán alig egy-kettőnek 
a fordítása van meg könyvtárunkban. Kétségkívül Jókai fordítások 
dolgában is kivételes jelenség, de lesznek bőven más, kevésbé 
nemzetközi iróínk is, akiknek idegen nyelvű átdolgozását nélkülözi 
könyvtárunk. így pl. Bársony István egyik munkáján felsorolt 
müvei között ott szerepel a S^á^s^ors^épek svéd fordítása is, 
amely pedig szintén nincsen meg könyvtárunkban. Egy amerikai 
könyvjegyzék viszont arról világosított fel, hogy Molnár Ferenc 
Ördöge annyira népszerű a tengeren túl, miszerint nemcsak 
Herford O. színpadi átdolgozása jelent meg már 1908-ban a 
könyvpiacon, hanem ugyanez évben két regényalaku feldolgozása 
is, az egyik A. Schade van Westrum, a másik J. O'brien tollából. 6 
Ezeket még meg tudtuk szerezni. 

Az ilyen lépten-nyomon jelentkező és sajna, nem mindig 
pótolható hiányok dacára sem tartottuk célvesztett dolognak a 
könyvtárban meglevő, magyarból fordított, szépirodalmi müvek 
jegyzékének a kiadását, amely még e formában is hasznos szol- 
gálatot tehet egyrészt az irodalmunkkal foglalkozni kivánó kül- 
földieknek, másrészt az irodalmunk külföldi elterjedését tanulmá- 
nyozó szakembereknek. De hasznos szolgálatot fog tehetni 
magának a könyvtárnak is, mely e jegyzék alapján s esetleg 
használói szíves közreműködésével könnyebben megállapíthatja 
gyűjteménye e fontos részének hiányait s törekedhetik e hiányok 
pótlására. Ha valahol, úgy e téren van jogosultsága a teljességre 
való törekvésnek. 

1 A gyötrő (?) 

2 Elesett feleség. (?) 

3 A Bárdy-család. 

4 Kelet királynéja. 

5 Sárga rózsa. 

6 M. E. Potter; The United States catalog. 3. ed. Minneapolis és New- 
York. 1912. — 1683. 1. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 7 

Ami a közlés módját illeti, előbb az önálló kötetben, vagy 
füzetben megjelent fordítások jegyzékét közöljük, idevéve azon, 
sajnos, ritka eseteket is, amikor egyes magyar novellafordításokat 
tartalmazó folyóiratszámok is megvannak könyvtárunkban. A tisztára 
magyar, vagy egyetemes irodalmi anthologiákat; műfajok szerint, 
ezenbelül nyelvek szerint csoportosítva a katalógus második ré- 
szében találja az olvasó. Mindkettőhöz közös mutató készült. 
A feldolgozás módját a következőkben ismertetjük: 
A könyvek leírásánál bibliográfiai hűségre és teljességre 
törekedtünk. Az írók betűrendjén belül a könyvek magyar címé- 
nek betűrendjét tartottuk szem előtt s ezen belül ismét az egyes 
fordíták nyelvének betűrendjét vettük irányadónak, pl. ilyen- 
formán: angol — cseh — dán — francia — német — olasz — szerb— tót stb. 
Novellás vagy verses köteteknél, amennyiben azok tartalma 
a magyar eredetivel teljesen azonos, a tartaLom felsorolását 
mellőztük, ott azonban — s az esetek többsége ilyen — ahol 
a fordító csak válogatott darabokat adott, vagy kölönböző köte- 
tek részeit hordta egybe, a tartalmat részleteztük s a lehetőség 
határán belül a megfelelő magyar címeket is jeleztük. Az ilyen 
önkényesen összeválogatott novellás-köteteknek rendszerint a 
fordító maga ad önkényesen válogatott címet : pl. Lében 
und Lieben. Sieb^ehn Er^áhlungen von Maurus Jókai; az ily 
gyűjteményeket az iróra vonatkozó adatok élére helyeztük [elbe- 
szélések], [költemények] stb. összefoglaló címek alatt, de az ere- 
deti címeket is beiktattuk a betűrendbe s onnan utaltunk azokra 
a számokra, amelyek az illető kötetből vett részletet tartalmaz- 
nak. Ily módon könnyen rekonstruálható, hogy mi van lefordítva 
pl. németre Jókai Népvilág c. elbeszéléskötetéből. A fordítások 
eredetijét nem volt mindig könnyű felkutatni, mert a fordítók 
bizonyos perverz élvezetet találnak abban, hogy egészen más 
cégért válasszanak, mint aminő alatt az eredeti megjelent, még 
pedig sokszor minden szükség nélkül. Hogy Jókai elbeszélése a 
Petki Farkas leányai a franciában mért lett Réve et vie, ezt még 
csak értjük: a fordító olvasóit nem akarta az idegen nyelvű 
névvel a címben elriasztani, de hogy miért lett Herczeg Ferenc 
Pogányok c. kötetéből az egyik német átdolgozásban: Licht und 8 GULYÁS PÁL 

Finsternis, a másikban pedig lm Banne der Puszta, ezt már nehe- 
zebb megérteni. Gyakori az az eset is, amikor a könyörtelen 
fordító nemcsak a címet, de a szereplők nevét is megváltoztatja; 
így tett Ludwig Wechsler ugyancsak Petki Farkas leányaival, 
melynek címét Zwei Madchenher^en-re, hősét pedig Elias Rédeyre 
keresztelte át. Az is megesik, hogy önálló novella lesz vala- 
melyik regény-fejezetből. így pl. az Acht^ehn humoristische Er- 
^ahlungen von Maurus Jókai c. kötetében Der Pfingstkönig címen 
az Egy magyar nábob I. kötetének 8. fejezetével találkozunk. 
Mindez meglehetősen megnehezíti az eredeti felkutatását s még 
JÓKAi-nál is megesett, akinek jubileumi kiadása pedig aránylag 
megkönnyítette feladatunkat, hogy egy-két fordításának nem sike- 
rült felkutatnunk az eredetijét. Sűrűbben fordult elő ez az eset 
oly íróinknál, akiknek apróbb dolgai önálló kötetekbe gyűjtve 
nem jelentek meg. Ily esetekben természetesen adósak maradtunk 
az eredeti címmel s a jövő kutatójára voltunk kénytelenek bízni 
az ily irányú kiegészítést. 

Végül megjegyezzük, hogy az utalások megkönnyítése végett 
az egyes könyvcímeket folyószámmal láttuk el. Ugyanazon fordí- 
tás újabb kiadásai nem kaptak külön folyó számot, hanem egy 
betű hozzáfüggesztésével különböztettek meg az első kiadástól. I. EGYES SZERZŐK. Ambrus Zoltán. Őszi napsugár [első cím Szeptember]. Francia. 

i. Zoltán Ambrus. Soleil d'automne. Paris, Honoré Champion, 1910. 

8-r. 232 1. Nyomtatta a Société anonyme Athenaeum Budapesten. 
A névtelen fordítást életrajzi bevezetés előzi meg. (Bibliothéque hongroise 
de la Revue de Hongrie. II.) Jelzete: P. 0. hung. 430 1. 

Arany János. [Költeményei.] Német. 

2. Ungarifcfie 2)iá)tungen oon Johann Arany. Seutfd) oon 3lbolf S)uj. 
$eft, 186 1. Sauffer & Stolp. 

16-r. V, 74 1. Nyomtatta : Johann Herz u. o. Zöld-piros kerettel. Tar- 
talom : Vorwort. — 1. Katalin. — 2. Keveháza. Jelzete : P. o. hung. 321 d. 

Arany János. Kisebb költeményei. Német. 

3. ©ebicbte oon $of)cmn Slrcmn. SBerjudj einer 9Jíeifterüberje|ung. IJtacf) 
bem üngartfdjen oon £. 2ft. tfertbenn. ©enf. SBucbbrucferei & 23. gicf. 1861. 

16-r. XIX, 114 1. Tartalom: Előszó. — 1. Die Mutter des Königs 
Mathias Korvin. (Mátyás anyja.) — 2. Klára Zách. (Zách Klára.) — 3. Ladislaus 
der Fünfte. (V. László.) — 4. Bor der Held. (Bor vitéz.) — 5. Der gefangene 
Storch. (A rab gólya.) — 6. Die Hunnenschlacht. (Keveháza.) — 7. Familien- 
kreis. (Családi kör.) — 8. lm Herbste. (Ősszel.) — 9. Dante. — 10. Erinnerun- 
gen an Alexander Petőfi. (Emlények.) — 11. Auf dem Hügel von Tetétlen. 
(A tetétleni halmon.) — 12. Rückblick. (Visszatekintés.) — 13. Die Ballade 
von der Frau Ágnes. fÁgnes asszony.) — 14. Die Náhmádchen. (A varró- 
leányok.) — 15. Hatvani. — 16. Des uralten Gulyás Begrábnis. (A vén gulyás 
temetése.) — 17. Die Katze des Gelehrten. (A tudós macskája.) — 18. Die 
Nachtigall. (A fülemüle.) Jelzete : P. o. hung. 321 i. 

4. ©ebicf)te oon Johann Arany. 2luő bem Ungarifdjen oon Subrotg 
ílorobi. fíronftabt. Serlag oon §aberl & Sinbeí. 1863. 

16-r. 112. 1. Nyomtatta: Römer & Kammer. Tartalom: Vorwort. — 
1. Der gefangene Storch. (A rab gólya.) — 2. Die Romanze der Biene. 
(A méh románca.) — 3. Zu Hause. (Itthon.) — 4. Linderung. (Enyhülés.) — 
5. Meinem Sohne. (Fiamnak.) — 6. An Czakó's Grab. (Czakó sírján). — 
7. St. Ladislaus' Kraut. (Sz. László füve.) — 8. Das Kind und der Regen- 
bogen. (A gyermek és szivárvány.) — 9. Die Náherinnen. (A varróleányok.) — 
10. Rührender Abschied. (Érzékeny búcsú.) — 11. Was der Kukuk . . . 

(Eh! ) — 12. Mein Schreibzimmer. (írószobám.) — 13. Katalin. Jelzete: 

P. o. hung. 321 a. io GULYÁS PAL 

5. 2)id)tungen non $of)anrt Slrann. 5luS bem Ungarifdjen ü&ertragen 
oon Slnoor t>on ©poner. Seipjig. Seríag oon Ottó SBiganb. 1880. 

8-r. 189 1. Nyomtatta : Walter Wigand u. o. Tartalom : 1. Vom Wunder- 
hirschen. (Rege a csodaszarvasról. Buda halála VI.) — 2. Die náhenden 
Mádchen. (A varróleányok.) — 3. An meine Dukátén. (Aranyaimhoz.) — 
4. Sankt Ladislaus' Kraut. (Szent László füve.) — '■ 5. Bienenromanze. (A méh 
románca.) — 6. Sklavenseelen. (A rab lelkek.) — 7. An meinen Sohn. (Fiam- 
nak.) — 8. Ihr Jahre ihr, ihr Zukunftsjahre. (Évek, ti még jövendő évek.) — 
9. Hausherrschaft. (Háziuraság.) — 10. Meine Schreibstube. (írószobám.) — 
n. Klein gewordene Grössen. (Egynémely nagyocska emberre.) — 12. lm 
Herbste. (Ősszel.) — 13. Sylvester-Nacht. (Szilveszter-éjen.) — 14. Gedanken. 
(Gondolatok a béke-kongresszus felől.) — 15. Der Amme Grab. (A dajka 
sírja.) — 16. Des Dichters Vaterland. (A költő hazája.) — 17. Empfindsamer 
Abschied. (Érzékeny búcsú.) — 18. Frühhorn. (Hajnali kürt.) — iq. Des Sán- 
gers Gram. (A dalnok búja.) — 20. Der Ungarische Mischka. (Magyar Misi.) — 
21. Dante. — 22. Das verlassene Haus. (Az elhagyott lak.) — 23. Frau 
Rozgonyi. (Rozgonyiné.) — 24. Ladislaus V. (V. László.) — 25. Keveháza. — 
26. Die Geige. (A hegedű.) — ■ 27. Ladislaus der Heilige. (Szent László.) — 
28. Das Mádchen von Erlau. (Az egri leány.) — 29. Frau Ágnes. (Ágnes 
asszony.) — 30. Morgen und Abend. (Regg és est.) — 31. Ein bisschen Hypo- 
chondrie. (Egy kis hypocondria.) — 32. Hatvani. — 33. Erinnerungsblátter. 
(Emlények.) — 34. Ritter Bor. (Bor vitéz.) — 35. Klára Zách. (Zách Klára.) — 
36. Jank Szibinyáni (Szibinyáni Jank.) — 37. Szondi's zwei Pagen. (Szondi két 
apródja.) — 38. Lied. (Dal.) — 39. Ritter Pázmány. (Pázmány lovag.) — 
40. Balsamtropfen. (Balzsamcsepp.) — 41. Der Wanderer. (A bujdosó.) — 
42. Trinklied. (Köszöntődal.) — 43. An I... (I . . .-hoz.) — 44. Der ewige 
Jude. (Az örök zsidó.) — 45. Die Waleser Barden. (A walesi bárdok.) 
Jelzete : P. o. hung. 321 p. 

6. SaUaben oort ^ohann 2Ircmn. 2lu3 bem Ungarifdjen überfe^t oon 
3. Srucf. 2Sien, 1886. ©eorg ©gelinSfi. 

. 8-r. 48 1. Nyomtatta: Löwy & Alkalay, Pressburg. Tartalom: Vor- 
wort. — 1. Frau Ágnes. (Ágnes asszony.) — 2. Die Waleser Barden. (A walesi 
bárdok.) — « 3. Held Both's Wittwe. (Both bajnok özvegye.) — 4. Jank Szibinyany. 
(Sz. J.) — 5. Ladislaus der Fünfte. (V. László.) — 6. Held Bor. (Bor vitéz.) — 
7. Náchtlicher Zweikampf. (Éjféli párbaj.) — 8. Prinz Andreas. (Toldi szerel- 
méből.) — 9. Frau Rozgonyi. (R.-né.) Jelzete : P. o. hung. 321 k. 

7. Gedichte von Johann Arany. Übersetzt von Ludwig Dóczi. 
(Manuscript.) Arany Lászlóné tulajdona. [1903.] 

4-r. 104, 1 1. Nyomtatta : Hungária Buchdruckerei Budapest. Tartalom : 
1. Frau Ágnes. (Ágnes asszony.) — 2. Zách Klára. — 3. Die Barden von 
Wales. (A walesi bárdok.) — 4. Die Romanze vom Bienchen. (A méh 
románca.) — 5. Brückenweihe. (Hídavatás.) — 6. Bahrgericht. (Tetemre 
hivás.) — 7. Szondi's Pagen. (Szondi két apródja.) — 8. Ritter Bor. (Bor 
vitéz.) — 9. Keveháza. — 10. Ladislaus V. (V. László.) — 11. Der Waisen- 
knabe. (Árva fiu.) — 12. Mathias Mutter. (Mátyás anyja.) — 13. Meinem MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN u 

Sohn. (Fiamnak.) — 14. Ritter Pázmán. (P. lovag.) — 15. Zweikampf um 
Mitternacht. (Éjféli párbaj.) — 16. Die Nachtigall. (A fülemüle.) — 17. Rück- 
blick. (Visszatekintés.) — 18. Linderung. (Enyhülés.) — 19. Der öde Hof. 
(Az elhagyott lak.) — 20. In banger Stunde. (Magányban.) — 21. Der alté 
Herr mit dem Tamburin. (Tamburás öreg úr.) — 22. Der Faltér. (A lepke.) — 
23. Woher, wohin ? (Honnan és hová?) 21 költemény a «Kisebb költemények)), 
kettő: a 21. és 23. sz. az «Őszikék» c. kötetből. Jelzete: P. 0. hung. 791. 

8. Ritter Bor (Bor vitéz). Ballade von Johann Arany. Nosae- 
Agathyrsorum. Apud Carolum Csallner. 1904. 

4-r. (8) 1. A fordító jegyzetének kelte: Bistritz, 1904. okt. 15. A címlap 
hátlapján : Gedruckt statt der Handschrift in neun Einzelstuecken. Jelzete : P. o. 
hung. 79 r. 

8a. U. a. Zur Halbjahrhundertfeier ihrer Entstehung in neuer Ver- 
deutschung nebst kurzem esthetisch-mythologischem Kommentár in 
Hinblick auf Buergers Lenore von Agathyrsus. Neue Ausgabe. Kolozs- 
vár. Klausenburg. Gibbon Albert, Stein János, Le Page Lajos, Fabritius 
Erich. Budapest. Pfeifer Ferdinánd, Ráth Mór, Eggenberger. 1905. 

4-r. (14) 1. Nyomtatta 99 példányban Carl Csallner, Besztercze. Jelzete : 
P. o. hung. 79 pa. 

9. Johann Arany's ausgewáhlte Gedichte. Aus dem Ungárischen 
übertragen von Adolf Handmann sen. Herausgegeben von Adolf 
Handmann jun. [1908.] 

8-r. CXXIX, 228, 2 1. Nyomtatta : Béla Koczányi, Kassa 1908. Tar- 
talom : Einleitung. — I. Lyrische Gedichte. 1. lm Herbst. (Ősszel.) — 
2. Meinem Sohne. (Fiamnak) — 3. An das Volk der Tieflandsebene. (Az Al- 
föld népéhez.) — 4. O Jahre, die noch sind im Kommen. (Évek, ti még eljö- 
vendő évek.) — 5. Ich leg' die Laute nieder. (Leteszem a lantot.) — Auf ein 
Stammbuchblatt. (Emléklapra.) — 7. Namenstag-Gedanken. (Névnapi gondo- 
latok.) — 8. Im Garten. (Kertben.) — 9. Am Sylvesterabend. (Szilveszter- 
éjen.) — 10. Zu Jahresbeginn. (Év kezdetén.) — 11. Meine Schreibstube. 
(írószobám.) — 12. Rührender Abschied. (Érzékeny búcsú.) — 13. Jagd- 
reveil. (Hajnali kürt.) — 14. Daheim. (Itthon.) — 15. Gleich erschöpftem 
Wand'rer. (Mint egy alélt vándor.) — 16. Linderung. (Enyhülés.) — 17. Rück- 
schau. (Visszatekintés.) — 18. Trost. (A vigasztaló.) — 19. Gedanken über 
den Friedenskongress. (Gondolatok a béke-kongresszus felől.) — 20. Des Dich- 
ters Heimatland. (A költő hazája.) — 21. Dante. — 22. Im Winter. (Tél- 
ben.) — II. Stimmungs-, Charakter- und Lebensbilder, Allegorien, Sagen und 
Verwandtes : 23. Familienkreis. (Családi kör.) — 24. Das verlassene Haus. 
(Az elhagyott lak.) — 25. Die Welt. (A világ.) — 26. Der alté Turm. (Az ó 
torony.) — 27. Der gefangene Storch. (A rab gólya.) — 28. Vor der Kon- 
doroscher Schenke. (Kondorosi csárda mellett . . .) — 29. Das Zigeunerross. 
(Vágtat a ló . . .) — 30. Der alté Rinderhirt. (A vén gulyás.) — 31. Magyar 
Mischi. — 32. Der arme Robotbauer. (A szegény jobbágy.) — 33. Die Nach- 
tigall. (A fülemüle.) — 34. Der Drache. (A sárkány.) — 35. Der Knabe und 12 GULYÁS PAL 

der Regenbogen. (A gyermek és a szivárvány.) — 36. Der falsche Zeuge. 
(A hamis tanú.) — 37. Hatvani. — 38. Die Geige. (A hegedű.) — 39. Sankt 
Ladislaus. (Szent László.) — III. Romanzen und Báliadén : 40. Die Romanze 
von der Biene. (A méh románca.) — 41. Die Nátherinnen. (A varróleányok.) — 
42. Das blonde Fannchen. (Szőke Fanni.) — 43. Der Waisenknabe. (Árva 
fiú.) — 44. Held Bor. (Bor vitéz.) — 45. Szibinyáni Jank. — 46. Ladislaus V. 
(V. László.) — 47. Matthias' Mutter. (Mátyás anyja.) — 48. Frau Ágnes. 
(Ágnes asszony.) — 49. Cácilie von Rozgony. (Rozgonyiné.) — 50. Das Er- 
lauer Mádchen. (Az egri leány.) — 51. Szondi's Pagenpaar. (Szondi két 
apródja.) — 52. Klára Zách. (Zách Klára.) — 53. Die Waleser Barden. (A walesi 
bárdok.) — 54. Das Bahrgericht. (Tetemrehívás.) — IV. 55 : Toldi. — An- 
hang : Lebensskizze des Übersetzers. Jelzete : P. o. hung. 321 eb. 

Arany János. Elbeszélő költeményei. Német. 

10. ©rgafjlenbe £)td)tungen üon % 2lram> 9luő bem Ungarifdjen 
überfeíjt burd) fíertbertn. 1. 2. Sanb. Setpgtg. griebr. Subro. §erbtg. 185 1. 

8-r. 2 kötet. XXIV, 148 ; 8, 186 1. Nyomtatta : C. E. Elbert u. o. Tar- 
talma : I. Toldi. II. Die Eroberung von Murány. (Murány ostroma.) Jelzete : 
P. o. hung. 321 b. 

Arany János. Buda halála. Cseh. 

11. Arany János: Budova smrt. Hunská povest' pfelozili Fr. 
Brábek a Jar. Vrchlicky. V Prase J. Ottó. 

8-r. 160 1. (Sbornik svétové poesie, vydává Ceská Akademie cisafe 
Frantiska Josefa pro védy, slovesnost a uméni. Rocnik VI. Tfida IV. cislo 7.) 
Jelzete : Acad. 414 t. 

Német. 

12. König Buda's Tod. Ein Epos von Johann Arany. Aus dem 
Ungarischen übersetzt von Albert Sturm. Leipzig, i879.WilhelmFriedrich. 

8-r. Vili, 176 1. Nyomtatta : Brückner & Niemann u. o. Jelzete : P. o. 
hung. 301 0. 

Arany János. Murány ostroma. Német. 
L. a 10. sz. a. 

Arany János. Toldi. Német. 

13. Sblbi. ^oetifdje Gsrgáljlung in gtoölf ©efangen. 9lu§ bem Unga* 
rifdjen beő Sofjmm 2lrann, im 33erJmafj be§ Driginolő überfe£t oon 2Jtori$ 
£olbení)er)er. $eftf), Serlog oon ©uftao §ea*enaft. 1855. 

16-r. XIV, 145 1. Nyomtatta: Breitkopf und Hártel, Leipzig. Friedrich 
HERBEL-nek 1854. nov.-ben kelt levelével. Jelzete : P. o. hung. 321 c. 
L. még 9. sz. a. 

14. Toldi. Poetische Erzáhlung in zwölf Gesángen. Aus dem 
Ungarischen des Johann Arany, im Versmasse des Originals übertragen MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 13 

von Dr. Ármin Lemberger. Commissions-Verlag des Jaeger'schen 
Verlags-Buchhandlung, Leipzig und Frankfurt a. M., 1903. 

8-r. 124 1. Nyomtatta : Josef Kazal, Baja. Jelzete : P. o. hung. 321 ca. 

S^erb. 

15- JoBaHa ApaHH : Toj^hh. CneBaHa CKacna y XII. necaua. Ci> Maijap- 
ckoi> npeBeo : Job. JoBaHOBnht. Y Hobomí Ca,zry. y n;e^aTHBH ,ap-a ^aHnjia 
Me^aKOBnha. [1837.] 

Kis 8-r. 133 1. Előszó kelt 1837. dec. l &- Jelzete: P. o. hung. 321 z. 

15a. Ugyanaz. Toj^nja. CneB JoBana Apan.a. IIpeBeo 3uaj JoBaH 
JoBaHOBnh. y Hobom Ca^ry, H8«aH>e Marane CpncKe. 1910. 

8-r. 236 1. (KHsnre MaTime CpncKe. Bpoj 32.) Jelzete : Acad. 1051 t. 

Tót. 

16. Toldi od Jáno Arany. Prelozil S. Bodicky. Budapest. Tlacou 
Kolomana Rózsa a manzelky. 1886. 

8-r. 79 1. Jelzete : P. o. hung. 321 w. 

Arany János. Toldi estéje. Német. 

17. Xolbi'á Slbenb. ^oetifdje (Srjafjlung in fecbg ©efctngen. 9luá bem 
Ungarifdjen beá $oljann 9lrann, im SBerJmafj beá Drtginalő überfe|t oon 
Tloxty ^olbeníjener. $eftf). 23erlag oon ©uftao ^ecfenaft. 1856. 

16-r. VI, 136 1. Nyomtatta: Breitkopf und Hártel, Leipzig. A művet 
megelőzi a fordító eredeti költeménye : An Friedrich Hebbel. Jelzete : P. 0. 
hung. 321 e. 

Arany János. Toldi szerelme. Német. 

18. Solbi'á Siebe. ^oetifdje @r3af)lung in -jTOÖlf ©efcmgen. $on 
3íoí)ann 2lrann. $m SBerőmajj beő Criginaíő oon SItortí} $oIbenf)et)er. 
23ubapeft, 1874. ^mnfliníSBerein. 

16-r. VII, 384 1. Jelzete : P. o. hung. 321 1. 

Balassi Menyhért árultatása. Német. 

19. Die Fürstenverrathe des Melchior Báron Balaschscha. Historische 
Tragikomödie in 5 Abtheilungen. Gedichtet 1564 vom Anonymus des 
Buchdruckers und Unitarierpredigers Paul Karádi. Wörtlich übersetzt 
nach dem einzig noch vorhandenen Exemplare. Gedruckt 1569, von 
K. M. K., Leipzig. Verlag von Veit & Comp. 1874. 

8-r. (4), 7 1 1. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig. Jelzete : P. 0. 
hung. 333. 

Balázs Sándor. [Elbeszélések.] Német. 

20. £eitere Őebenábtíber. £umoreáfen oon SUeronber Solájá. 3luá 
bem 2Jtagnartfcf)en oon SDr. Slbolplj £of)ut. Setpjtg. SDrutf unö 23erlag oon 
$í)ilipp SReclam jun. É. n. 14 GULYÁS PÁL 

16-r. in, (i) 1. Tartalom: Vorwort (életrajz.) — i. Nacht und Mor- 
gen. (Éj és korány. Beszélyek.) — 2. Eine unaufgeklárte Geschichte. (Egy 
okos asszony. Víg elbeszélések.) — 3. Der unglücklichste Mensch. (A leg- 
szerencsétlenebb ember. U. o.) — 4. Der Esel. (A szamár. U. o.) — 

5. Schwiegermamas Hühneraugen. (A mama tyúkszemei. Tarka képek.) — 

6. Ein Doppelgánger. — 7. Eine fürchterliche Rache. (Irtózatos bosszú. Tarka 
képek.) — 8. Die Hexe. (A boszorkány. U. o.) — 9. Zwei Freundinnen. 
(Universal-Bibliothek. 2899.) Jelzete : L. elég. g. 84 1. 

Balázs Sándor. Beszélyek. 
L. 20. sz. a. 

Balázs Sándor. Tarka képek. 
L. 20. sz. a. 

Balázs Sándor. Víg elbeszélések. 
L. 20. sz. a. 

Bartók Lajos. Kárpáti emlékek. Német. 

21. Subroig d. S3oríóf. ílarpatíjenlieber. Gsrtnnerung art bie ungarifdjen 
2tlpen. $)em ^agnarifdjen nad)gebid)íet von £)r. 9lboIf ©ilberftem. Suba* 
peft. ÜBerlag beő 3tanf linzerein, ung. íiterar. 2lnftalt urtb Sucfjbrucferei. 1886. 

N. 8-r. VII, 93 (2) 1. Jelzete : P. o. hung. 363 k. 

Bartók Lajos. Kendi Margit. Német. 

22. Margarethe Kendi. Historisches Dráma in fünf Aufzügen von 
Ludwig v. Bartók. In deutschen Versen von Rudolf Frommer. Buda- 
pest. Ottó Nagel junior. 1892. 

8-r. 160 1. Nyomatta : Czettel & Deutsch, Budapest. Jelzete : P. o. 
hung. 363 p. 

Bartók Lajos. Túrán Anna. Német. 

23. Slnna non SBartfelb. ^>iftorifd)eő @d)aufpiel in mer 2luf5ügen oon 
Subroig 0. 23artóf. 9luS bem ungarifd)en Originál übertragen oon íDr. 3lboIf 
©ilberftein . . . 23ubapefr, 1889. 2)rurf beő 3tomflm4$erein8. 

8-r. 104 1. Jelzete : P. o. hung. 363 o. 

24. Anna Thurán. Historisches Dráma in 4 Aufzügen von Ludwig 
v. Bartók. Deutsch von Július Lechner von der Lech . . . Budapest, 
1909. Selbstverlag des Übersetzers. 

8-r. 190 1. Druck von F. Buschmann, Budapest. Jelzete : P. o. hung. 
363 fa. 

Bársony István. Százszorszép. Német. 

25. Xaufenbfdjön. SIuő bem Itngarifdjett beő ©tefan Sárfonn. ÜDtit 
^Kuftrationen. 23ubapeft. ©uftao ©rimm'ő SSerlag. 1886. 

8-r. 133 (1) 1. Nyomtatta : Neuwald I., Budapest. Tartalom : Die Rache. — ' 
Fiametta. — Idyll. — Die verschámte Frau. — Die bőse Welt. — Das Moor- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 15 

gespenst. — Die Krone der Schöpfung. — Jupiters Fernrohr. — Meteor. — - 
Jelzete : P. o. hung. 362 q. 

25a. U. a. 3roette Sluflage. 33ubapeft. ©ufíoo ©rimm'á 33etlag. É. n. 
8-r. 129 (1) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés u. o. Jelzete : P. o. hung. 362 r. 

25 b. U. a. Dritte Auflage. Budapest. Gustav Grimm's Verlag. É. n. 
8-r. 129 (1) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés u. o. Jelzete : P. o. hung. 362 t. 

Benedek Elek. Testamentom. Német. 

26. Alexius Benedek. Mein Testament. Autorisirte Uebersetzung 
aus dem Ungarischen von Dr. Wilhelm Schönwald. Wien, 1899. 
Druck u. Verlag von W. Schlenker. 

8-r. 93, 2 1. Jelzete: P. o. hung. 375 h/l. 

Beniczkyné Bajza Lenke. [Elbeszélések.] Német. 

27. £. oon 33emcgfn*S3aiga. ©te erfte Siebe. ©ingig outorifieríe ítber= 
fe^ung auá bem Ungctrifcben oon Csfar oon ílriicEen. Serlin. 3- ©naben* 
felb & ©0. É. n. 

8-r. 159 1. A. Seydel & Cie. nyomása. Tartalma: Die Rache. (A bosszú. 
Északról, délről.) — Das bewahrte Geheimniss. — Die erste Liebe. — Selina. 
(Északról, délről c. kötet.) — Die Stimme des Herzens. — Marika. — Jelzete : 
P. 0. hung. 376 k. 

28. Ser Siebe Suft unb Seib. üftooeUen oon jelene SBenicgfoíSajga. 
©ingig autorifieríe Überjeíjung oon Dőfar oon $rüa*en. SBerltn. $. ©naben* 
felb & 60. É. n. 

8-r. 2 köt. Címkép, VIII, 168; 159 1. Nyomtatta: A. Seydel & Co., 
Berlin. Tartalma : I. Einleitung. (Életrajz a fordítótól.) — Aus dem Thale der 
Veilchen. — Vereint. — Zenobia. — Die gélbe Rose. — Der Fácher. — 
Rose oder Veilchen. (Rózsa-e vagy viola.) — Unter der Grenzlinde. — lm 
áussersten Falle. — II. Die Rache. (A bosszú. Északról, délről.) — Das be- 
wahrte Geheimniss. — Die erste Liebe. — Selina. (Északról, délről.) — Die 
Stimme des Herzens. — Mariska. — Jelzete : P. o. hung. 376 a. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Becsületszó. Német. 

29. @in ©fjremoort. 9tomcm oon jelene oon Senicgfn. 3luá bem 
Ungariídjen überfeijt oon @. Sangfdj. 33erlin, (Sifenad), Seipgig. £ermann 
£>iűger'á SBerlag. É. n. 

8-r. 128 1. Nyomtatta: Oskar Brandstetter, Leipzig. Szerző előszavával 
hasonmásban és E. Ranzenhofer képeivel. (Kürschners Bücherschatz. No. 83.) 
Jelzete: L. elég. g. 562 y. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Északról, délről. Német. 
L. 26. és 27, sz. a. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Késő szerelem. Német. 

30. Spáíe Siebe. tornán oon £>. 0. SBentcgfn. 2lu§ bem Ungarifdjen 
oon @. Sangfd). SBertin, ©fenad), Seipgig. öermann £>ilígerá SSertag. É. n. 16 GULYÁS PAL 

8-r. 126 1. Nyomtatta: Oscar Brandstetter, Leipzig. Szerző német elő- 
szavával autogramm-hasonmásban és C. Ranzenhofer képeivel. (Kürschners 
Bücherschatz. No. 237.) Jelzete: L. elég. g. 562 y. 

ti 

Beniczkyné Bajza Lenke. O az! Német. 

31. <Ste ift eá ! 9ioman auá bem £>igb,4ife oon jelene oon Semcgfn* 
S3ajga. 9lutoriftrte Uebertragung oon Dőfar oon Jírücfen. 5Rit einer 
<5f)arafteriftif ber SSerfafferin oon Subtoig §eoeft. 2Bten. 23etlag oon 
€arl ííonegen. 1888. 

8-r. XV, 294 1. Nyomtatta: «Elbemühl», a borítékot Kari Fromme, Wien. 
Jelzete : P. 0. hung. 375 w. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Rang és pénz. Német. 

32. 9tcmg unb ©elb. bontan oon jelene oon 33entcjfn*33aJ3a. 9lu3 
bem Ungartfdjen oon Dőfar oon íírütfen. Serltn. Serlag oon Díío iganfe. 
É. n. és 1894. 

8-r. 2 köt. ; (4), 192 ; (8), 176 1. Nyomtatta : Berliner Aktien-Gesell- 
schaft. Jelzete : P. 0. hung. 376 g. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Ruth története. Német. 

33. ©raftn 9iutf). 93on jelene oon SenicgfoíSojga. 2Bten, %t\t, 
Seipsig. 91. ^artleben'S 33erlag. 

8-r. 173 1. Nyomtatta : Kari Fromme, Wien. (Kollektion Hartleben V : 9.) 
Jelzete : P. o. hung. 376 i. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Volt egyszer egy leány. Német. 

34. §. oon 33emcgft)í93aJ8a. 93ereint. Csiniig autorifierte Überjeijung 
auő bem Ungarifdjen oon DBtax oon ílrücfen. 93erlin. ^. ©nabenfelb 
& ©0. É. n. 

8-r. VIII, 168 1. A Seydel & Cie nyomása. Szerző életrajzával fordító- 
tól. Jelzete: P. o. hung. 3761. 

Beniczkyné Bajza Lenke. Zárt ajtók mögött. Német. 

35. Bei verschlossenen Thüren. Román von Helene von Beniczky- 
Bajza. Einzig autorisirte Üebersetzung aus dem Ungarischen von 
Dr. Adolph Kohut. Mit Portrait. Leipzig-Reudnitz. Oswald Schmidt's 
Verlag. 1887. 

8-r. 243 1. Nyomtatta a kiadó. Jelzete : P. o. hung. 375 v. 

35 a. Ugyanaz. gtoeite 9luflage. Seipjig. $ulut§ 33ref)fe. É. n. 
8-r. 240 1. Nyomtatta : Ed. Freyhoff, Oranienburg. 3 — 8. 1. Vorwort, 
melyben a fordító a szerzőt jellemzi. Jelzete : P. 0. hung. 376 h. 

Beöthy Zsolt. Ráskai Lea. Német. 

36. Zsolt Beöthy. Lea Ráskai. Poetische Erzáhlung. Aus dem 
Ungarischen übersetzt von Július Lechner von der Lech. Mit Illustra- 
tionen von Paul Vágó. Budapest. Eggenberg'sche Buchhandlung. É. n. 

8-r. XIV, 2, 97 1. Buschmann F. nyomdája. Jelzete : P. o. hung. 399 xa. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 17 

Berczik Árpád. (Elbeszélések.) Német. 

37. 23unte ©efrhidjten ctuá Ungarn. 9Son Árpáb oon Serc^if. SDeutfdj 
oon ©mii Síumlif. Seipjig. 3>rucf unb Serlag oon $f)Uipp Síecíam jun. É. n. 

16-r. 92, (1) 1. Tartalom: 1. Der Sklave. (Arabszolga. Őszi hajtás.) — 
2. Carriere. (U. o.) — 3. Der Kanarienvogel. (Szól a madár. Víg órák;) — 
4. Unvertráglich. — 5. Was eine schöne Frau kostet. (Mibe kerül egy szép 
asszony. Őszi hajtás.) — 6. Ostende und Czigányócz. (Ostende és Czigányócz. 
A figyelmes férj és más elbeszélések.) — 7. Rezept gegen Protektion. (Uni- 
versal-Bibliothek 4093.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Berczik Árpád. A bálkirálynő. Francia. 

38. La reine du bal (comédie en un acte) par Árpád Berczik. 
Traduite par Hippolyte Pigeon. Parue dans la Gazette de Hongrie. 
Budapest. Gazette de Hongrie. 1885. 

8-r. 37 L Pallas-nyomda. Jelzete : P. o. hung. 400 td. 

Berczik Árpád. A figyelmes férj és más elbeszélések. Német. 
L. 37. sz. a. 

Berczik Árpád. A házasítok. Német. 

39. D $uliug ! Suftfpiel in brei Slften. ü8on Árpáb oon Serqif. 
©injig autoriftrte Ueberfe|unq auő bem Ungarifrhen oon 2)r. 9lbolpfj 
5lobut. Seip3tg=9íeubni§. Dőroalb ©djmibt, SBerlag. É. n. 

8-r. 87 1. Nyomtatta a kiadó. Szerző életrajzi vázlatával fordítótól^ 
Jelzete: P. o. hung. 400 tf. 

Berczik Árpád. A hódprémes kabát. (Víg órák.) Francia. 

40. Le manteau fourré. Récit par Árpád Berczik. Budapest, 189^ 
Imprimerie Markovits és Garai. 

8-r. 15 1. Jelzete: P. o. hung. 400 th. 

Berczik Árpád. Egy szakáll története. (Víg órák.) Ftancia. 

41. Histoire d'une barbe. (Nouvelle) par M. Árpád Berczik. 
Publiée en feuilleton par la Gazette de Hongrie et Revue orientale. 
Budapest. Imprimerie de la société Pallas. 1887. 

8-r. 16 1. Jelzete: P. o. hung. 400 te. 

Berczik Árpád. Nézd meg az anyját. Német. 

42. SJÍütter unb £öd)ter. Suftfpiel in brei ^lufgügen nad) bem Unga* 
rifcben beá Árpáb oon Sercjtf. %üx boá 2)eutfrhe 93oífátr)eater in 28ien 
bearbettet unb mit einer biograprjifd)=fritifd)en ©ftjge oerfefjen oon Subroig 
£>eoeft. (Stuttgart. 23erlag oon Slbolf Sonj & ©omp. 1893. 

8-r. 120 1. Nyomtatta: A. Bonz' Érben, Stuttgart. Szabad átdolgozás, 
megváltoztatott nevekkel. Jelzete : P. o. hung. 400 ti. 

1 rf 

Berczik Árpád. Őszi hajtás. Német. 
L. 37. sz. a. 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 2 18 GULYÁS PAL 

Berczik Árpád. Víg órák. Francia. 

L. 37., 40., 41., 43. sz. a. 

Berczik Árpád. Virgina. (Víg órák.) Francia. 

43. Virginie. (Nouvelle.) Parue dans la Gazette de Hongrie. Par 
Árpád Berczik. Traduit du hongrois par dr. Jules Nagy. Budapest. 
Gazette de Hongrie. 1888. 

8-r. 40 1. Pallas-nyomda. Jelzete: P. o. hung. 400 tg. 

Berzsenyi Dániel. (Költeményeiből.) Latin. 

44. Danielis Bersenii poetae eclogae. Latinis versibus redditae ab 
Stephano Tamaskó. Budapestini. Typ. societatis Franklin. 1880. 

8-r. 48 1. Tartalma : Életrajzi bevezetés. — Suspirium. (Fohász.) — 
Pars mihi ráta. (Az én osztályrészem.) — Ad Casinthium. (Kazinczyhoz.) — 
Ad Ungaros. (Magyarokhoz.) — Ad Mathissonium. (Matthissonhoz.) — Ad 
Horatium. (Horáchoz.) — Pugna ad urbem Ulmam. (Ulmai csata.) — Salta- 
tionum genera. (A táncok.) — Seculum decimum octavum. (A XVIII. szá- 
zad.) — Pars mihi ráta. (Az én osztályrészem.) — Ungaria. (Magyarország.) — 
Animus contentus. (Megelégedés.) — Iuventus. (Az ifjúság.) — Ad Napoleonem. 
(Napóleonra.) — Zelotypia. (Féltés.) — Coemeterium. (A temető.) — Poéta. 
(A poéta.) — Praedium Castalii. (Keszthely.) — Ver. (A tavasz.) — Rex 
Ungariae cura in thermis Castaliae exspectaretur. (Felséges királyunknak Keszt- 
helyre váratásakor.) Jelzete : P. o. hung. 407 m. 

Bíró Lajos. A diadalmas asszony. Német. 

45. Siegerin Weib. Román von Ludwig Biró. 1913. Wien & 
Leipzig, Deutsch-Österreichischer Verlag. 

16-r. 203 1. Österr. Zeitungs- und Druckerei A.-G., Wien. Szerző saját 
fordítása. Jelzete : P. o. hung. 431 in/5. 

Bíró Lajos. A rablólovag. Német. 

46. Der Raubritter. Komödie in drei Aktén von Ludwig Biró. 
Berlin, 19 12. Verlegt bei Oesterheld & Co. 

8-r. 116 1. Nyomtatta: A. E. Fischer, Gera-R. A szenny-cimlap hátlapja 
szerint : Für die deutsche Bühne bearbeitet von Alfréd Polgár. Jelzete : P. o. 
hung. 431 in/4. 

Biró Lajos. Huszonegy novella. Német. 
L. 47. sz. a. 

Biró Lajos. Ilka. (Huszonegy novella.) — Julcsa. (Marié és 
más asszonyok.) Német. 

47. Die Lebensretterin. — Julchen. Von Ludwig Biró. Verlags- 
buchhandlung Carl Konegen (Ernst Stülpnagel). Wien, 19 12. 

8-r. 184 1. Nyomtatta : Brünn, Fr. Winiker & Schickardt. Jelzete : P. o. 
hung. 431 in. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 19 

Bíró Lajos. Marié és más asszonyok. Német. 
L. 47. sz. a. 

Bródy Sándor. A halott. Német. 

48. Í2)ie S£ote. 9toman oon Sllernnber Sróbn. Sluá bem Ungarifcfren 
von Subtoig Sffiedjsler. SBerlin, £öln, £eip§ig. SSerl. 0. 9llbert 9lfm. 1895. 

8-r. 4, 144 1. Ny. n. Jelzete : P. o. hung. 451 le. 

Bródy Sándor. A kétlelkű asszony. Cseh. 

49. Bródy Sándor : Zena s dvéma dusemí : S autorovym svole- 
iiím pfelozil z mad'arstiny Gustav Narcis Mayerhoffer. V Praze. 
Nakladatel Jos. R. Vilímek. 

8-r. (6), 125 1. Nyomtatta : a. a. (Modernf knihy.) Jelzete : L. elég. g. 555 i. 

Német. 

50. @ine SDoppelfeele. 9toman oon 3llejanber 23róbn. 9íuá bem 
Ttngarifc&en oon iíubtoig SBedjáler. 23erlin, £öín, Seipjig. 23erlag oon 
Albert Sifin. 1895. 

8-r. 4, 201 1. Nyomtatta : Kölner Verlags-Anstalt und Druckerei A.-G. 
Jelzete: P. o. hung. 451 lb. 

Bródy Sándor. Apró regények. Német. 
L. 52. sz. a. 

Bródy Sándor. A tanítónő. Német. 

51. £)te Sefcrerin. @ine ungarifcfie ©orfgefdjichte in brei 3luf§ügen oon 
'Slíejanber Sróbn. $ná 2)eutfdje übertragen oon Tlat 9totí)aufer. íföln. 
iBerlag oon 9lI6ert 2Ufjn. 1909. 

8-r. 94 1. Nyomtatta : F. E. Haag, Melle i. H. Jelzete : P. o. hung. 451 lk. 

Bródy Sándor. Emberek. Német. 

52. 2Jtenfd)en, £>umoreáfen oon ©ánbor 33róbn. 2lu3 bem Ungurifc&en 
oon Dáfctr oon íírücfen. Slutortjterte 2luőga6e. Serlin. 3SerIog oon Dtto 
$anfe. (1894.) 

8-r. 4, 1 39, 1 1. Berliner Buchdr.-A.-G. (Collection O. Janke.) Tartalma : 
Auf dem Wege zum Ruhme. (A dicsőség felé. Emberek.) — Von der Liebe. 
'(A szerelemről.) — Leidende. (Szenvedők.) — Der Tote. (A halott. Apró 
regények.) — Der Agent. (Az alkusz.) — Die Wittwe. (Özvegyen.) — Fráu- 
lein, bedenken Sie. (Kisasszony gondolja meg. Szinészvér II.) — Cras. (Apró 
regények.) Jelzete : P. o. hung. 451 la. 

Bródy Sándor. Faust orvos. Német. 

53. @in argtlidjer gauft. Stoman oon (Sánbor 33róbn. Slutorifierte 
Überfe^ung au§ bem Ungctrifcfjen oon Défar oon íírücren. SBerlin. Serlag 
»on Dtto ^anfe. 

8-r. 4, 256 1. Berliner Buchdr.-A.-G. (Collection Ottó Janke.) Jelzete : 
P. o. hung. 451 i. 20 GULYÁS PÁL 

Bródy Sándor. Hófehérke. Német. 

54. <5dmeerötttd)en. 9toman oon Slleganber 33rób«. 9lutorifirte Héber* 
fetjung au§ bem Ungarifcfjen oon Subrotg 9Be<f>áíer. Seipjtg. 23erlag oon 
9tob, gnefe, <Sep.=@onto. 1896. 

8-r. (4), 163 1. Nyomtatta : J. G. Findel u. o. (Sammlung moderner 
Belletristik auslándischer Autore. I. Serié. Bánd IV.) Jelzete : P. o. hung. 
1306 t. 

54a. Ugyanaz. Sdmeetoittdjen. 9tomcm au$ bem Ungartfcben oon 
9JIe£cmber Sróbo. Setpgig. 33erlctg oon @. $. 3?euperfá 9íacf)f. é. n. (1900.) 

8-r. 4, 163 1. A Thiele Arthur rajzolta borítékon: 2. Aull. Jelzete: 
P. o. hung. 461 ld. 

Bródy Sándor. Két szőke asszony. Cseh. 

55. Bródy Sándor. Dvé plavovlásky. S autorovym svolenim pfelozü 
z mad'arstiny G. N. Mayerhoífer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, 
nakladatelé. 1896. 

16-r. 103 1. (Levné svazky növel. 83.) Jelzete: L. elég. g. 7761. 

Bródy Sándor. Királyfi és koldusleány. Német. 

56. Alexander Bródy. Der Königssohn. Ein Sittenbild. Einzig auto- 
risierte Übersetzung aus dem Ungarischen von Josef Hölzel. Verlag von 
Fritz Sachs. Wien-Budapest-Leipzig, 1904. 

8-r. 136 1. Nyomtatta : J. Neuwald, Budapest. Jelzete : P. o. hung. 451 gb. 

Bródy Sándor. Színészvér. Német. 
L. 52. sz. a. 

Csepreghy Ferenc. A piros bugyelláris. Német. ' 

57. Die Rote Brieftasche. Volksstück mit Gesang in drei Acten 
von Franz Csepreghy. Klausenburg. Druck von J. Stein, kön. ung. 
Universitáts-Buchdrucker. 1880. 

8-r. 64 1. Jelzete : P. 0. hung. 470 f b. 

Csepreghy Ferenc. A sárga csikó. Német, 

58. Der Gold-Fuchs. Volksschauspiel mit Gesang in drei Acten 
von Franz Csepreghy. (Textbuch.) Klausenburg. Druck von J. Stein, 
kön. ung. Universitáts-Buchdrucker. 1880. 

8-r. 52 1. Jelzete: P. o. hung. 470 gb. 

Csiky Gergely. A proletárok. Cseh. 

59. Csiky Gergely. Proletáfi. Dráma v ctyfech jednáních. Z mad'ar- 
ského pfelozü Frantisek Brábek. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek 
nakladatelstvo. 1889. 

8-r. 175, 2 1. (Repertoir őeskych divadel XIII.) Végén életrajzi vázlat. 
Jelzete: P. o. hung. 482 ge. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 21 

Dán. 

60. Proletárén Skuespiel i fire Akter af Gregor Csiky. Oversat 
fra Ungarsk af Alex. Schumacher. Kjobenhavn. Lybecker & Meyers 
Vorlag. 1892. 

8-r. (6), 162 1. Nyomtatta: J. Cohen ü. o. -Életrajzi bevezetéssel. Jelzete : 
P. o. hung. 482 gb. 

Francia. 

61. Grégoire Csiky. Les déclassés. Piéce en quatre actes, traduite 
du hongrois par Paul Bért de la Bussiére Paris. Honoré Champion. 191 1. 

8-r. XI, 172 1. Nyomtatta a Société anonyme Athenaeum, Budapest. 
A fordítást életrajzi bevezetés előzi meg I[gnace] K[ont] tollából. (Bibliothéque 
hongroise de la Revue de Hongrie. V.) Jelzete : P. o. hung. 430 1. 

Csiky Gergely. Arnold. Dán. 

62. Gregor Csiky. Nemesis. Román oversat fra Ungarsk af Alex 
Schumacher. Kjobenhavn. Lybecker & Meyers Forlag. 1893. 

8-r. 23 1 1. Nyomtatta : J. Cohen u. o. Jelzete : P. o. hung. 482 gc. 

Német. - - 

63. Sllte Sünben. 9iom<m auB bem Ungarifdjen beá ©regor 6áifn. 
Seipjig. £>rucf unb 33erlag oon $f)iüpp 9íecíam jun. É. n. • ■ 

16-r. 190 1. (Universal-Bibliothek 2636, 37.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Csiky Gergely. Az első és a második. Német. 

64. £>ie ©rffe unb bie 3roefte. tornán von ©regor @áifn. Sluíorifieríe 
Ueberfeímng oon Dáfar oon ílrütfen. Serltn 2B. SSerlag oon 9í. Sacobátfjal. 
É. n. 

8-r. 183 1. Nyomtatta: G. Zahn & H. Baendel, Kirchain N.-L. Jelzete : 
P. o. hung. 482 q. 

Csiky Gergely, Árnyképek. Német. 

L. a 65. sz. a. 

Csiky Gergely. Elbeszélések. Német. 

65. 9lufregenbe ©efdjtdjten oon ©regor oon Gétfn. Slulorifierte 
Überfetmng cwá bem SJtagnarifdjen oon 2)r. 9lbolpf) $of)itt. Serlin, 1898. 
IBerlag oon $riebrtd) ©djirmer. 

8-r. XII, 279 1. Nyom. u. o. Életrajzi bevezetés. Tartalom : Eisenbahn- 
geschichten. (Vasúti történetek. Elbeszélések.) — Das Alibi. (Az alibi. Árny- 
képek.) — Der fürchterliche Nachbar. (A félelmes szomszéd. Elbeszélések.) — 
Die kleine Viola. (A kis Viola. U. o.) — Kleinstádtischer Klatsch. (Kisvárosi 
pletyka. U. o.) — Der Zigeuner-Kapellmeister. (Hervadt koszorúk. U. o.) — 
Der Schuh der schönen Rhodope. (A szép Rhodope cipője. Árnyképek.) — 
Das Miezkátzchen. (A kis macska. U. o.) — Estella. (U. o.) — Die Schatten 
der Vergangenheit. (A múlt. U. o.) — Die Medea von Hermannstadt. (A nagy- 
szebeni Medea. U. o.) Jelzete : P. o. hung. 482 gf. 22 GULYÁS PÁL 

Csiky Gergely. Szizifusz munkája. Dán. 

66. Gregor Csiky. Et Sisyfos-Arbeide. Román. Oversat fra 
Ungarsk af Alex. Schumacher. Kjobenhavn. Det Schubetheske Vorlag r 
Lybecker & Hirschsprung, 1894. 

8-r. (4), 172 1. Nyom. J. Cohen, u. o. Jelzete: P. o. hung. 482 pa. 

Czanyuga József. Erzsébet. Német. 

67. Grlifabetí). Dper in brei Slften, ouá bem Ungarifáien beő 3 í e P*> 
Sgannuga... ^eft. SDrucf t>on ^obann §erg. 1857. 

8-r. 20 1. Jelzete: P. o. hung. 518c. 

Czinke Ferenc. Ode hungarica. Latin. 

68. Ode hungarica cum versioné latina ad Suam Majestatem Im- 
peratorem Russorum 1814. Cecinit mense aprili Franciskus Czinke... 
[Budae, 18 14] Typis Regiae Universitatis Hungaricae. 

8-r. (8) 1. A magyar vers-szöveg alatt kiszedve latin prózai fordítása. 
Jelzete: P. o. hung. 524. 

Czóbel Minka. Lélekvándorlás (?) Francia. 

69. Minka de Czóbel. La migration de l'áme. Traduction de 
Melchior de Polignac. Illustration de H. Buttner. Paris. Paul OllendoríF 
éd. 1897. 

8-r. (4), 158 1. Nyomtatott: Hemmerli & Cie u. o. Prózafordítás 
Bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 526 1. 

Deli (Thallóczy Lajos). Bácsi Jakab. Német. 

70. $acob S3ácén. ©in ungarif<í)'bo§mícf(er Hornon von 5Deli. 2lu§ 
bem Ungarijajen überfe^t unb eingeleitet oon Subrotg £eoe§i. 6. $5aber* 
foro'á 23erlag in 2Bien. É. n. 

8-r. 132 1. Nyomtatta: Fr. Winiker & Schickardt. Brünn. Szerző élet- 
rajzát tárgyaló előszóval. (Allgemeine National-Bibliothek 241 — 243.) Jelzete : 
L. elég. g. 531 at. 

Dóczi Lajos. A csók. Cseh. 

71. Hubicka. Veselohra o ctyrech jednánich. Napsai Ludvik 
Dóczi. Z mad'arského pfelozil Frantisek Brábek. V Praze. 1885. 
Nakladatel M. Knapp. 

8-r. 124 1. Verses fordítás. Jelzete: P. o. hung. 547 x. 

Német. 

72. SDer ííufj. Suftfpteí in mer Slufgügen. 5luá bem Ungarifdjen be& 
őubroig 2)ócgn. ÜESien. S3erlag t>on & Síoőner. 1877. 

8-r. ni 1. Nyomtatta: J. C. Fischer & Comp. U. o. Verses fordítás. 
Jelzete : P. o. hung. 547 q. 

Dóczy Lajos. Karmela. Német. 

73. ©ormeía. 6parabo. ÜJiooeUe »on Subroig SDócjn. Stuttgart. 93erlag 
von Slbolf Song k. 6omp. 1890. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 23 

8-r. (4), 212 1. Nyomtatta: A. Bonz' Érben. U. o. Jelzete: P. o. hung. 
547 p. 

Dóczy Lajos. Széchy Mária. Német. 

74. Maria Széchy. Scbauspiel in drei Aktén von Ludwig Dóczi. 
Stuttgart, 1891. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. 

16-r. (4), 156 1. Nyomtatta: Union. U. o. Jelzete: P. o. hung. 547 v. 

Dóczy Lajos. Utolsó szerelem. Német. 

75. Seíjte Siebe. ©cfeaufpiel irt mer 2lf ten oon Subroig &ÓC59. ©tuti* 
gart, 1887. 23erlag beő" $• ©• ©otta'fdjert Suc&fianbhmgen 9iad}foIger. 

16-r. 207, 1 1. Nyomtatta : Július Klinkhardt. Leipzig. Jelzete : P. o. hung. 
547 r. 

75a. Ugyanaz. 2. Síufl. (Stuttgart, 1891. 23erlag beő $. ©. ©otto'fcfeen 
23udjf)anblungert ^acbfolger. 

16-r. 207 1. Nyomtatta : Július Klinkhardt. Leipzig. Jelzete : P. o. hung. 

547 r/2. 

Endrödi Sándor. Kuruc dalok. Német. 

76. Kuruzen-Melodien von Alexander Endrődi. Autorisierte Über- 
setzung aus dem Ungarischen von Ivanhoe. Wien. 1905. K. k. Univer- 
sitátsbuchhandlung Georg Szelinski. 

16-r. (2), VIII, 103 1. Tartalom: Legende (Legenda.) — Auf den Blüten. .. 
(Csöndes éj harmatja. . .) — Herrliches Kuruzenweib. . . (Patyolat a kuruc. . .) — 
Wachtellied (Pitypalatty ének.) — Grimmig stürmt das Wetter. . . (Letépik 
vad szelek. . .) — Meinem Lieb' als Botschaft. . . (Megüzenem a rózsámnak. . .) — 
Oben ist es sternehell. . . (Odafönn csillagos. . .) — Kecke Wanze. . . (Ördög- 
adta. . .) — Jugend. (Ifjúság, te sólyom madár.) — Solch ein armes Ding. . . 
(Hej, megverte. . .) — Süsses Herz. (Édes szivem.) — Stella Maris. — Armes 
Ungarnland. (Oh bánatba borult. . .) — Allgerechter Herrgott. (Könnyel sózott 
kenyér.) — Armes Ungarn. . . (Magyarország. . .) — Horch', was schluchzt. . . 

(Mi dobog, mi zokog ? . . .) — Tief im Walde. . . (Erdőkben tanyázunk ) — 

Listig sind die Feinde. . . (Hiteget a német. . .) — Merk', dir's Bruderherz. . . 
(Hej, szívbeli jóbarátom. . .) — Unnütz das Gerede. . . (Mindhiába !) — Türkén 
waren. . . (Járt itten már. . .) — Grásslich ist das Elend. . . (Megepedtünk 
immár. . .) — Willst du uns noch lange schinden. . . (Meddig nyúzod ? . . .) — 
Niemals gab's. . . (Nincs oly nemzet. . .) — Péter Vorspan und Paul Steuer. 
(Porczió Pál, Forspont Péter.) — Insolang ein einziger. . . (Míg idebenn. . .) — 
Wer ein Deutscher ist. . . (Ha német, hát legyen német. . .) — Eule, fórt. . . 
(Hess, Kuvik!) — Die Karpathen leuchten . . . (Kárpát fölött csillagos 
mán. . .) — Der Kuruz gehört aufs Ross. . . (Kurucot az isten is. . .) — Auf 
Kuruzen. (Rajta, Kuruc!) — Nacht ist. (Alvó tábor.) — Unser Held Ber- 
csényi. . . (Nagy Bercsényi Miklós.) — Kuruzenlager. (Kuructanya.) — Auf, 
Kuruz. . . (Lóra kuruc !) — Teufelskraut. (Ördögpalánta.) — Adam Baloghs 
Weise. (Balogh Ádám nótája.) — Kuruzengebet. (Kurucimádság.) — Edle, 
tapfre Recken. . . (Haj, nemes vitézek. . .) — Ungarn wáre stark. . . (Akkor 
erős csak a magyar. . .) — Hat ein armer Teufel. . . (Szegény legények. . .) — 24 GULYÁS PÁL 

Teure Helden. . . (Jó kuruc vitézek. . .) — . Das Lied vpm Blinden Bottyán. 
(Vak Bottyánról való ének.) — Bezerédjs Gesang. (Bezerédi nótája.) — Herr 
von Heister. . . (Heister uram. . .) — Kuruzennass. (Kuruc víz.) — Trinke, 
aber halté. . . (Úgy igyál bort. . .) — Fürstin Rákóczi. (Rákócziné.) — Fahr' 
der Donner drein ! (Eb ura, fakó !) — Panna Czinka. (Czinka Panna.) — Bei 
Kölesd. . . (A kölesdi harcon. . .) — Blasius Kuczny. (Kuczny Balázs.) *-« 
Schwerer Schlag. . . (A nagy • eset megesett. . .) — Ungar, gute Nacht. . . 
(Jó éjszakát !) — Ocskais Verrat. (Ocskai árulása.) — Heute ist der letzte. . . 
(Itt az utolsó nap.) — Grimmig sind die Zeiten. . . (Hej, siralmas idő.) — 
Die Majtényer Heide. (A majtényi róna.) — Wende dich . . (Fordulj édes 
lovam.) — Unser güt'ger Fürst. . . (Mi jóságos urunk. . .) — Verkehrte Welt. 
(Siralmas esztendő.) — Gerne wurden wir Kuruzen. . . (Beállottunk kurucok- 
nak.) — Rákóczis Klage. (Rákóczi kesergője.) — Auf dem Marktplatz. (Tüzet 
raka. . .) — Armes Veilchen. . . (Gyönge violának. . .) — Horch, scbon 
rauscht. . . (Zörög a levél már. . .) — Holder Lenz. . . (Kinyílott az idő. . .) — 
Schönes Rábatal. . . (Gyöngyös mente. . .) — Brúder, grám' dich nicht. . . 
(Mit búsulsz kenyeres ?) — Wieder muss es tagén. . . (Kikel még . a föld- 
ből. . .) — Es stürmt so herbstlich kait. . . (Suhog az őszi. szél. . .) — In die 
Fremde ging. . . (Elment az én rózsám. . .) — Wir verbergen uns. . . (Bús 
fejünket. . .) — Láss' uns, Gott, in Bálde. . . (Zöldítsed, Úristen. . .) — Vom 
verbannten Rákóczi. (Bujdosó Rákócziról.) — Rodostó. — Hei, Rákóczi í Hei, 
Bercsényi. (Haj, Rákóczi ! Haj, Bercsényi !) Jelzete : P. o. hung. 581 ta. 

Eötvös József, á falu jegyzője. Német. 

77. ©ejammelte 2Berfe oort $ofef greifierrn oon ©öioöő. 9luő bem 
!trtgarifd)ert überfe^t. 3., 4., 5. 33artb. 

£>er JDorfrtoíor. bontan oort ^ofef greiherrrt oon @ötoöá. SDritte 3luf= 
lage. 1., 2., 3. £3cmb. 2Stert, ^Seft, Seipgtg. 91. £artleben'ő SSerlag. 1872. 

8-r. Három kötet 397; 404; 365 1. Nyomtatta: E. Jasper. Wien. Jelzete: 
P. o. hung. 591. 

78. 2)er £>orfrtotctr. 23ort $o[ef grei&erm • oon (Sötoité. 2)eutfd) oon 
©raf ^ohanrt Sflatlatb. £aííe a. ©. 2)rucf urtb Sérlag oon Dtto £enbel. É. n. 

8-r. Arckép, IV, 724 1. Életrajzzal. (Bibliothek der Gesamtlitteratur des 
In- und Auslandes. Nr. 849 — 56.) Jelzete : L. elég. g. 260 e. 

79. 3)er 2)orfnotar. 23on $ofef ©ötoöő. 9íuá bem Ungartfcben über* 
tragen oort Slboíf 2Beilbetm. Seipgig. £)rucf unb Serlag oort ^S^ilipp 
Sfteclam jurt. É. n. 

16-r. 636 1. Fordító előszavával és jegyzeteivel. (Universal-Bibliothek 
931—935.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Oláh. 

80. Notarul si banditul. Román de Baronul Josif de Eötvös 
prelucrat ín románesce de Theochar Alexi. Brasov Ed. si tipogr. 
Alexi, 1894. 

8-r. I. köt. 1 — 2. füzet. 35 1. (A «prospect» szerint 50, füzetre volt ter- 
vezve.) Jelzete : P. o. hung. 589 h. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 2S Eötvös József. A karthausi. Német. 

81. 2)er 5Tartf)aufer. 3luá bem Ungarifdjen beő Joseph Freiherm 
v. Eötvös. ü£eut|dj »ort £>ermanrt £lein. i., 2. 23anb. %t\Ü), 1842. 23erlag 
»on ©uftao £>ecfenaft. ^jfc &x t é atfec?) 
áron Joseph Eotvos, 
"V«rlag ron Guftav Héckenaft. 
I. ábra. 8-r. 2 kötet. 4, 4, 355 ; 2, 4, 410 1. Nyomtatta: Landerer und Heckenast. 
Az első kötetben szerző arcképe, Mahlknecht acélmetszete Barabás rajza 
nyomán. Mindkét kötet acélmetszetű címlapja C. MAHLKNECHT-től Carl Meyer 20 GULYÁS PÁL 

más-más vignettájával. (Az első kötet címlapját 1. az i. ábrán.) Jelzete : P. o. 
hung. 591 a. 

8ia. Ugyanaz, ©efammelíe 2Betfe oon ftofef ^reiljerm non (íötoöő. 
9lu§ bem Ungarif^en überfe^t. i., 2. S3anb. 

£)er ííartfjöufer. bontan non 3°í e f Srei^errn non (üsötoöő. Sedjfte 
9lúflage. 1., 2. Bánd. 9Bten, ^eft, Seipjig. 91. §artleben'é SSerlag. 1872. 

8-r. 2 kötet. 4, X, 319; 374 1. Nyomtatta: Wilh. Zöllner. Wien. Szerző 
kőnyomatú arcképével és életrajzával Dux Adolf tollából. Jelzete : P. o. huo£. 
591 e. 

81b. Ugyanaz. Gesammelte Werke von Josef Freiherrn von Eötvös. 
Aus dem Ungarischen übersetzt. 1., 2. Bánd. Der Kartháuser. 1., 2. Bánd. 
Achte Auflage. Wien, Pest, Leipzig. A. Hartleben's Verlag. É. n. 

8-r. 2 kötet. 4, IX, 293; 342 1. Nyomtatta: Kari Prochaska. Teschen. 
Életrajzi bevezetéssel Adolf Dux-tól. Jelzete : P. 0. hung. 591 c. 

Eötvös József. A molnárleány. (Elbeszélései.) Német. 

82. 25ie SJlüHnerátocfiter. @ine £)orfgefd)icí)te oon $ofef S^eiljerrn oon 
@ötoöá. 9luá bem Ungarifcben oon & Stoáner. Seipjig. SDrucf unb S3erlag 
oon $f)üipp Síeclam jun. É. n. 

16-r. 82 1. (Universal-Bibliothek 2374.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Eötvös József. A nővérek. Német 

83. £)ie ©rbroeftern. 9tomcm oon 33aron ^ofef Csötoöá. 9Iuá bem 
Ungctrifdjen oon 9lboIpí) 2)ue. 1., 2. 33cmb. ^jjeft. S)rucf unb SSeríag oon 
©uftao @mid). 1858. 

8-r. 2 kötet. 4, 320; 4, 343 1. (Belletristisches Lesekabinett Lief. 24—28.) 
Jelzete: P. o. hung. 1069 d. 

Eötvös József. Egy gazdasszony levelei. (Elbeszélései.) Német. 

84. $ür b^ n ©íang beő §aufe3. ÜJtadj einem unooűenbeten 9toman 
be§ greifjerm $ofef oon Gsötoöé. Searbeitet unb erganjt oon 9lboíf £)ue. 
2Bien, $eft, Seipjig. 9Í. §artleben'ő Serlog. 1873. 

8-r. VI, 160 1. Nyomtatta : Grimme 8t Trömel. Leipzig. «Dux nemcsak 
kiegészíti e befejezetlen regényt, hanem egészen át is alakítja. Egyenesen az 
öreg gazdasszony önéletrajzának elbeszélésével kezdi (III. levél), de aztán rend- 
ben halad, úgy hogy a IV. levél nála a II. fejezet. Mellőzi a levél-alakot, a 
grófi család rajzát, — így a VI. levelet egészen, — a bevezető sorokat és 
utóiratokat is rendesen, de egyébként pontosan fordít ; csak itt-ott enged meg 
magának némi rövidítést, így Márton bácsi leírásánál (IX. levél, a németben 
VI. fejezet) s a XII. fejezetben, hol összeolvasztja az eredetinek XV. és XVI. 
levelét. így Dux a XIV. fejezetben jut a töredéknek a végére s maga írja 
a XV. és XVI. szakaszt» l — Jelzete : P. o. germ. 1034 g. 

1 Br. Eötvös József összes munkái. Budapest, 1902 : VII. 459 1. (Voino- 
vich Géza jegyzete.) MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 27 

Eötvös József. Elbeszélései. Német. 

85. IXngarifcfie SDorfgefdjidjtert. 93on Sáron ^ofef ©öroöő. £eut)d) 
oort 91. 25u£. 1., 2. £f)eU. ^eft, 28iert imb £eip3tg, 1862. £artlebert'ő 
9ScrIagSí@Epebition. 

8-r. 2 kötet. 2, 138; 2, 135 1. Nyomtatta: Leopold Sommer. Wien. 
Tartalom : I. 1. Ein Jahrmarkt im Winter. (Téli vásár.) — 2. Ein Ungar in 
der Schweiz. (Novella.) — II. 1. Des Müllers Töchterlein. (A molnárleány.) — 
2. Ein Slovakenmádchen im Alföld. (Egy tót leány az Alföldön.) Jelzete: 
P. o. hung. 591 b. 

L. még a 82., 84. sz. a. 

Eötvös József. Magyarország 1514-ben. Német. 

86. £)er 23auernfrteg irt Ungarn. £»iftorifd£jer 9tomcm non $ofef Sreifj. 
oort (Sötoöő. 2íuá bem Ungarifd)en oort 2lboIf Sug. *Reft, 1850. SBerlag 
@. 21. £artlebert. 

8-r. 3 kötet. (4), 288 ; (4), 351 ; (2), VI, 294 1. Nyomtatta : J. P. Sollingers 
Wittwe. Jelzete : P. 0. hung. 587 a. 

Falk Zsigmond. Mindennapi történetek. Francia. 

87. Dr. Sigismond Falk. Histöires banales. Nouvelles et récits. 
Traduits de l'allemand par E. de Boccard. II. Paris, é. n. A. Z. Mathot. 

8-r. 348, 2 1. Nyomtatta : Société Anonyme d'imprimerie de Pest. [Buda- 
pest.] Tartalma : Le feu. — Le travail c'est la vie. — Amour de savant. 
Sur Jókai. — (Mind négy novella az Alltagsgeschichten c. német kötetből, 
mely a megfelelő magyar kötetben nincs meg.) — Mariage moderné. (Divatos 
szokások. Mozgófényképek.) — Le passé. (Mozgófényképek.) — La derniére 
féte de Noel. (Az utolsó karácsony. U. o.) — II n'est jamais trop tárd. (Soha 
sem késő. U. o.) — LTiistoire de mon baptéme. (Keresztelőm története. U. o.) — 
Renouveau (Visszatérő ifjúkor. U. o.) — Hospitalité hongroise. (Magyar barát- 
ság. Repülünk.) — Le cortége nuptial de Claire. (Rózsika nászmenete. Mozgó- 
fényképek.) — Scénes de champs de courses. (Lóverseny-jelenetek. U. o.) — 
Une conquéte. (Hódítás akadályokkal. U. o.) — La princesse diamantine. 
(Az énekesnő. Repülünk.) Jelzete: P. o. hung. 600 If. 

Német. 

88. 25r. 6igmurtb oort golf. 2lHtagáí©efcf)id)ten. ^ooeEert unb 
Gsrjafjíuttgen. 2luS bem Ungarifcbert überfefct oort 2>r. 33éla SDióőn. Sllfreb 
£ölber. 2Bten, é. n. 

8-r. 192. 1. Nyomtatta : Pesti könyvnyomda r.-t. Heim József és Kovács 
Károly szines illusztrációival. Tartalma : Mindennapi történetek c. novellagyűj- 
temény, némileg más sorrendben, továbbá a következő elbeszélések: Das 
Feuer. — Arbeit ist Lében. — Die Liebe des Gelehrten. — Über Jókai. — 
Eine moderné Ehe. (Divatos szokások. A Mozgófényképek c. kötetből.) Jel- 
zete : P. o. hung. 600 la. 

Falk Zsigmond. Mozgófény képek. Német. 

89. Klárchens Brautzug. Skizzen und Novellen von Dr. Sigmund 28 GULYÁS PAL 

v. Falk. Aus dem Ungarischen übertragen von Max Ruttkay — Rothauser. 
Dresden. E. Pierson's Verlag. É. n. (1908.) 

8-r. 187 1. Nyomtatta : Pesti könyvnyomda r.-t. Honti Nándor és Kovács 
Károly rajzaival. Azonos a Mozgófényképek c. novellás-kötettel, a Divatos 
szokások c. elbeszélés híjján, mely az Alltagsgeschichten c. kötetben jelent 
meg. A címet «Rózsika nászmenetea c. novella német cimétől kapta a kötet. 
Jelzete : P. o. hung. 600 le. 

L. még 87., 88. sz. a. 

Falk Zsigmond. Repülünk. Német.. . . . 

90. Wir Fliegen. Novellen und Erzáhlungen von Dr. Sigmund 
v. Falk. Aus dem Ungarischen übersetzt von Zoltán Béndek. Dresden, 
é. n. E. Pierson's Verlag. 

8-r. 130 1. Nyomtatta: Pester Buchdruckerei A.-G. Budapest. Jelzete: 
P. o. hung. 600 le. 

L. még 87. sz. a. 

Farkas András. Mennyegzői inneplés... Német. 

91. £)ie SSetmá&lungáfener (Seiner t. t. SDlajeftat . . . %xan% bem 
©rften unb ^hrer t t SJJajeftat . . . -JJJarta őubooiía Seaírij gum SBeroeife 
feiner fjödjften $reube unb tieffter SSerebrung geroeifjt oon 5lnbteaá ^arfafd). 
©egebin, gebrucft bei Úrban ©rünn prto. S3ud)brucfer. 1808. 

8-r. Alkalmasint szerző saját átdolgozása a magyar eredetiből. Jelzete : 
Hung. 1. 2091. 

Fáy András eredeti meséi és aphorismái. Német. 

92. DrigineKe gabeln unb Slpboriámen beá Sínbreoá $át). Sluá bem 
Ungarifcfien ü6er[e|t von 8. ^e^. [Vignetta.] SSerlag von <&. Suboigf) in 
9taab. £)rua* oon 51. ^idjíer in 2Bien, 1825. 

8-r. (4), (8), iso, (6) 1. Rézmetszetű címlappal (I. 2. ábrán) és a «mese- 
költő»-t ábrázoló cimképpel. Weinrauch metszése. Jelzete: L. elég. m. 553. 

Földes Imre. Hivatalnok urak. Német. 

93. Die Herren Beamten. Gesellschaftsbild in 3 Aufzügen von 
Emerich Földes. Für die deutsche Bühne übersetzt und bearbeitet von 
Heinrich Glücksmann. H., é. n. 

8-r. 163 1. Nyomda nélkül. Jelzete : P. o. hung. 683 la. 

Gaál Karolin. Akit kétszer eladtak. S^erb. 

94. JlBaujT npo^aHa. PoMaH JUparnibe B. Tas. IIpeBeo : Emhji 
Jejrah. TncaK epuene nnaMnapnje y 3arpeóy 1895. 

8-r. 209 1, Jelzete : P. o. hung. 694 ka. 

Garay János. (Költemények.) Német. 

95. SDicbtungen oon ^ofiann ©arat). 5luő bem Ungarifcben überjefct 
burcb tfertbent). $eft, 1854. $uliuá Sjánroalb. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 29 16-r. XLIII, 119, ni 1. Nyomtatta: Emich Gusztáv. U. o. Tartalma: 
Életrajzi bevezetés. — Erdélyi János : Erinnerung án Garay. — Tóth Káli 
mán: Am Grabe Garay's, utóbbi Dudumi Demeter fordításában. — Báliadén 
\pl)OT\$mtn í> í-9 


VQTX «». fí'ft 
~§w,sk von \.^icb[Ux m oítttett 

18 £5. 
2. ábra. 

und Erzáhlungen : Der Moses der Ungarn. (A magyarok Mózese.) — Der 
Obschitósch. (Az obsitos.) — Kont. — Zrínyi Ilona. — Königsmaid und Edei- 
knabe. (A királyleány és apródja.) — Der Zigeuneur Woiwod. (A nagyidai 
vajda.) — Lieder und Gedichte : An Franz Liszt. (Liszt Ferenchez.) — Zwei 3 o . GULYÁS PÁL 

Sánger. (A két dalnok.) — Vaterfreude. (Családi képek. VI.) — Erster Schmerz. 
(Első fájdalom.) — Der Balaton. (A Balaton, i. Megteremte isten... 2. Balaton- 
nak kék szemébe. . .) — Anhang. — Verses fordítások. Jelzete : P. o. hung. 
695 la. 

95a. U. a. groeite Sluflage. 2Bien. Carl Helf. 1856. 
16-r. XXXVI, 146 1. Nyomtatta : Kari Ueberreuter. Tartalmilag azonos. 
Jelzete: P. o. hung. 6951b. 

Gárdonyi Géza. A hatalmas harmadik. Francia. 

96. Géza Gárdonyi. La troisiéme puissance. Román traduit du 
hongrois. Paris. Honoré Champion. 19 12. 

8-r. XVI, 143 1. Nyomtatta: Athenaeum. Budapest. (Bibliothéque hon- 
groise. VI.) Életrajzi bevezetéssel I(gnace) K(oNT)-tól aki a fordítást is végezte. 
Jelzete : P. 0. hung. 430 t. 

Gyulai Pál. A vén színész. Francia. 

97. Le vieux comédien. Nouvelle de Paul Gyulai de l'Académie 
hongroise. Traduite du hongrois par Marié Saissy. Budapest Charles 
Grill. 1881. 

8-r. 90 1. Nyomtatta : Franklin. U. o. Jelzete : P. o. hung. 821 c. 

Német. 

98. ©in altér <Sd)aufpteler. üftadj bem Ungarifdjen beő $aul ©nulai 
von S. Stoőner. Seipgig. £)rua* u. 33erlag non ^f)ilipp Steclam jun. É. n. 

16-r. 70 1. (Universal-Bibliothek 250 a.) Rövid életrajzi jellemzéssel. 
Jelzete: P. o. hung. 820 o és L. elég. g. 811 1. 

Olas%. 

99. Paolo Gyulai. II vecchio artista. Novella. Versioné italiana 
di Zigány Árpád. H. n. 1892. 

8-r. Kivágva a Perseveranza c. lap tárcarovatából. 1892. júl. 31., aug. 11. 
Jelzete : P. o. hung. 821 b. 

Gyulai Pál. Egy régi udvarház utolsó gazdája. Német. 

100. £>er leljte §err eineá altén ©beííjofeé. 23on tyaúl ©nulai. dlaá) 
bem Ungarifcben von 2lbolf 2)u£. Seip-jig. £)rucf unb SSerlag non $f)ilipp 
Steclam jun. É. n. 

16-r. 88 1. (Universal-Bibliothek 579.) Jelzete: L. elég. g. 811 1 és P. o. 
hung. 820 o. Két példány. 

Gyulai Pál. Nők a tükör előtt. Német. 

101. $muen vox bem Spiegel. 5luá bem Ungarifdjen beá ^Baul ©rmlai 
überfeijt non Adolf Dux. ^Beft, 1864. 2)rua* unb 33erlog non ^ornnan^fn 
unb fűmmel. 

8-r. (2), 82 1. Jelzete : P. o. hung. 821. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 31 

Hatvány Lajos. A híresek. Német. 

102. 2)ie 33erüljmten. ©djctufpiel in brei 5lfíen non fiubroig ^atncmn. 
tDtündjen bei ©eorg SDÍütler. 19 13. 

8-r. 166 1. Nyomtatta: F. E. Haag, Melle in Hann. Szerző saját fordí- 
tása. Jelzete : P. o. germ. 1657 1. 

Heltai Jenő. Az én második feleségem. Német. 

103. Meine zweite Frau. Román von Eugen Heltai. Deutsch von 
Eduárd Kadossa. Verlagsbuchhandlung Carl Konegen. (Ernst Stülpnagel.) 
Wien, 19 12. 

8-r. 207 1. Nyomtatta : Brünn, Fr. Winiker & Schickardt. Jelzete : P. o. 
hung. 830 zn/10. 

Helvey Lajos. Vasárnap délután. Német. 

104. geierabenb. ^tod) 3)r. §eben frei auS bem Ungarifdjen oon 
fftcmj ©rojj. SBubapeft. SDrud 5 be§ <3tepf)cmeum. 1903. 

8-r. 114 1. Jelzete: P. o. hung. 230 zn/o. 

Herczeg Ferenc. (Elbeszélések.) Német. 

105. grau Sieutencmt unb anbere £umoreáfen non Srans ípercjeg. 
9luő bem Ungarifdjert von £§fav v. ÍErücfen. 3lutorifierte 2luőgabe. 33erlin. 
SSerlag non Dtto $onfe. É. n. 

8-r. (4), 140 1. Nyomtatta: Berliner Buchdruckerei A.-G. (Collection 
Ottó Janke.) Tartalma : 1. Frau Lieutenant. (Hadnagyné Őnagysága. Mutamur.) — 
2. Olga. (Az utolsó bál. U. o.) — 3. Wechselfieber. (Váltóláz. ?) — 4. Der See- 
ráuber. (A kalóz. Mutamur.) — 5.DasBrandmal. — 6. Miss Mill. (Mutamur.) — 
7. Frühlingsfieber. (Tavaszi láz. U. o.) — 8. Fráulein Iza. (Iza kisasszony. 
U. o.) — 9. Das Ballkleid. (A báli ruha. U. o.) — 10. Der Attaché. (A tit- 
kár. U. o.) — 11. Die bequeme Frau. (A kényelmes asszony. U. o.) — 
12. Die Heilige. (A szent. Mikszáth-Almanach 1892.) — 13. Báron Rebus. 
(Rébusz báró. Napnyugati mesék.) — 14. Die rátselhafte Witwe. (A rejtelmes 
özvegy. Arianna.) — Jelzete: P. 0. hung. 830 Z/5. 

106. $)ie erfte ©djroalbe unb anbere Gsrjafjlungen non Sfrcmg ^ercjeg. 
5lu3 bem Ungari[d)en überfe|t non Gsrnft ©rofjmcmn. Seip^ig. £)rutf unb 
3Serlag non ^f)ilipp Steclam jun. É. n. 

16-r. 102, (2) 1. Tartalma : 1. Die erste Schwalbe. (Az első fecske.) — 
2. Das Kind ist krank. (A kis leány beteg. U. o.) — 3. Lehel. (U. o.) — 
4. Katharine und Kata. (Katalin és Kata. U. o.) — 5. Bis zum Tode Weib. 
(Mindhalálig asszony. Mutamur.) — 6. Lieschen, Else, Elisabeth. (Böske, Erzsi, 
Erzsébet.) — 7. Wenn Frauen sich langweilen. (Unatkozó asszonyok. Az első 
fecske.) — 8. Ein Regenbogen im Sande. (Szivárvány a fövényben. Mutamur.) — 

9. Die Schlacht bei Marathon. (A marathoni ütközet. Az első fecske.) — 

10. Olga wird alt. (Olga megöregszik. U. o.) — 11. Warum starb Issaura. 
(Miért halt meg Izaura. U. o.) — (Universal-Bibliothek 3875.) Jelzete : L. elég. 
g. 8111. 32 GULYÁS PAL 

107. S3ctron 3íebu§ unb embere ÜJiooeŰetten oon granj ^ercgeg. 9íu§ 
bem Ungctrifdjen überfeljt oon @mtl ílumlif, Seipgig. £>rucf unb 33eríag 
t»on ^Sbilipp Síecíam jun. É. n. 

16-r. 107, (1) 1. Tartalom: Báron Rebus. (Rébusz báró. Napnyugati 
mesék.) — 2. Frau Lieutenant. (Hadnagyné őnagysága. Mutamur.) — 3. Der 
letzte Ball. (Az utolsó bál. U. o.) — 4. Wechselfieber. — 5. Der Seeráuber. 
(A kalóz. Mutamur.) — ■ 6. Ein Schönheitsfehler. — 7. Miss Mill. (Mutamur.) — 
8. Frühlingsfieber. (Tavaszi láz. U. o.) — 9. Fráulein Iza. (Iza kisasszony. 
U. o.) — 10. Das Ballkleid. (A báli ruha. U. o.) — 11. Der Sekretár. (A tit- 
kár. U. o.) — 12. Die bequeme Frau. (A kényelmes asszony. U. o.) — 
13. Die Heilige. (A szent. Mikszáth-Almanach 1892.) — 14. Die rátselhafte 
Wittwe. (A rejtelmes özvegy. Ariana.) — (Universal-Bibliothek. 3657.) Jel- 
zete : L. elég. g. 811 1. 

Herczeg Ferenc. A Gyurkovics fiúk. Német. 

108. 2>te 33rüber ©ourfooicő. @r§a^Iung oon Sromj ^erqeg. SDeutfd) 
von £>erm. $axta§. §ermann §ilger SSerlag. 33erlin, £etp§ig. É. n. 

8-r. ml. Nyomtatta : Oscar Brandstetter. Leipzig. Fordító előszavával. 
(Kürschners Bücherschatz Nr. 642.) Jelzete : L. elég. g. 562 y. 

109. £)ie SBrüber. ©rjabíung oon grons §ercgeg. £>eutfd) von Subioig 
28ed)§ler. Seip§ig. Serlag oon & @. SReupert'S üRadjf. É. n. 

8-r. 197 1. Nyomtatta a Deutsche Verlagsbuchdruckerei. Leipzig. (Saram- 
lung moderner Belletristrik in- und auslándischer Autoren. Serié III. Bd. 10.) 
Jelzete: L. elég. g. 721. 

S^erb. 

110. Maa^n TJypKOBHhH. MahapcKH nanncao <I>. Xepn;er. IIpeBea 
JoBaH Tp^nh. y Hobom Ca^y. LTlTaMnapHJa cpncne Kftnacape Bpahe 
M, IIonoBnha. 1901. - 

8-r. 212 1. Jelzete: P. o. hung. 830 zo/r. 

Herczeg Ferenc. A Gyurkovics leányok. Cseh. 

in. Durkovicovy dcery. Napisal Herczeg Ferencz. Prelozil 
z mad'arstiny Gustav Narcis Mayerhöffer. V Praze. Tiskem a nákla- 
dem J. Otty. É. ri. , 

8-r. in, (1) 1. (Ottova laciná knihovna národnl. Cislo spisu 148.) Jel- 
zete : L. elég. g. 555 g. 

Német. 

112. £)ie fteben ©cbtoeftern. Csine gctmiliengefcbicbte oon ^rcmj ^ercjeg. 
2luá bem Ungarifcben oon Subtoig SBecbőler. SSerlegt bet i^ocmneá Gotta 
Serlin unb Seipjig, 1900. 

8-r. 254 1. Tartalom: Die sieben Sch western. (A Gyurkovics leányok.) — 
Verkannt. (Az emberölő. Az első fecske.) — Der Pirat. (A kalóz. Mutamur.) — 
Erste Liebe. — Zweite Liebe. Jelzete: P. o. hung. 830 zo/19. 

113. Sprecben fie mit Élama... @ine unjufammenfjangenbe ©efcbicbte MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 33 

oon ^ran-j £ergeg. £>eutfd) oon §erm. garfaő. £ermann £iŰger 23erlag. 
33erhn. Seip3tg. É. n. 

8-r. 95 1. Nyomtatta Oscar Brandstetter, Leipzig. Fordító rövid előszavá- 
val és A. Lewin képeivel. (Kürschners Bücherschatz. Nr. S-f" 2 )- Jelzete : L. elég. 
g. 562 y. 

S^erb. 

114. TavpitoBíiheBe hepKe, rrpniioBeTKa. MafcapcKn Hairacao <3?paH>a 
Xepn,er. Ha cpncKn upeBeo II. y Hobom Ca^y. H3,n,aH>e n mTaMua 
cpucKe KH>nacape Bpahe M. üouoBnha 189 5. 

8-r. 120 1. Jelzete : P. 0. hung. 830 zo/5. 

Herczeg Ferenc. A honszerző. Német. 

115. Franz Herczeg. Die Scholle. Román. Einzig autorisierte 
Übertragung aus dem Ungarischen von Leo Lázár. Wien 1905. 
Verlagsbuchhandlung Carl Konegen. 

8-r. (2), 326 1. Nyomtatta: Gebr. Hollinek. U. o. Jelzete: P. 0. hung. 
830 zo/28. 

Herczeg Ferenc. A láp virága. (Napnyugati mesék.) Német. 

116. £aő SJtöbel oon ber ©affe. (Srjafjíung ctuS bem Ungarifdjen oon 
grans §erc§eg. 5—7. £aufenb. Serltn. 93erliner 93erlag§^nfttíut. (1905.) 

8-r. 143 1. Nyomtatta : E. Grüner. Bernau. Jelzete : P. o. hung. 830 zo/27. 

117. £)ie SRoraftblume. ©rjafjlung auő bem Ungarifdjen von %tan$ 
ÍQercjeg. Seipjig. SSerlag oon 9tobert Srieje. 1896. 

8-r. (2), 184 1. Nyomtatta : Ramm & Seemann. U. o. Jelzete : P. 0. 
hung. 830 zo/6. 

118. ©umpfblume ^iooelle oon Stan^ ^ergeg. Síutorifieríe Überfeijung 
auá bem Ungarifcben oon @mtl ílumlif. £eip3tg. £rucf unb SSertag oon 
^fjilipp Síeclam jun. (1895). 

16-r. 90 1. Életrajzi bevezetéssel fordítótól, 1895-ből keltezve. (Universal- 
Bibliothek 3502) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Herczeg Ferenc. Andor és András. Német. 

119. Andor und András. Eine Geschichte aus dem Journalisten- 
ieben in Budapest von Franz Herczeg. Einzig autorisierte Übersetzung 
aus dem Ungarischen von Kari von Bakonyi sen. Wien 1904. Verlag 
von Carl Konegen. 

8-r. 4, 252 1. Nyomtatta : Brüder Hollinek. U. o. Márk Lajos rajzaival. 
Jelzete: P. 0. hung. 830 zo/14. 

Herczeg Ferenc. Arianna. Német. 
L. 105., 107., 129. sz. a. 

Herczeg Ferenc. Az első fecske. Német. 
L. ioé., 112. sz. a. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 3 34 GULYÁS PAL 

Cseh. 

L. 129. sz. a. 

Herczeg Ferenc. Bizánc. Francia. 

120. Francois Herczeg. Byzance. Piéce en trois actes. Paris Honoré 
Champion. 1912. 

8-r. XXI, 143 1. Nyomtatta : Athenaeum, Budapest. (Bibliothéque hon- 
groise VII.) Életrajzi bevezetéssel I(gnace) K(oNx)-tól, aki a fordítást is végezte. 
Jelzete : P. o. hung. 430 1. 

Herczeg Ferenc. Böske, Erzsi, Erzsébet. Német. 

L. 106. sz. a. 

Herczeg Ferenc. Egy leány története. Német. 

121. £>ie Dperettetrfangerirt. 9tomcm oon grcmj £ercjeg. 5luő bem 
Ungarifrhen überfe£t oon §ermine garfaá. 8eip§ig. 2)rucf unb SSerlag oon 
^f)ilipp Steclam jun. É. n. 

16-r. 182 1. (Universal-Bibliothek. 4505—06.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Herczeg Ferenc. Fenn és lenn. Cseh. 

122. Nahofe a dole. Román Frant. Herczega. Z mad'arského 
prelozil Gust. N. Mayerhoffer. V Praze. Nakladatel J. Ottó. É. n. 

8-r. 1. 2. füzet. 112 1. (csonka.) Nyomtatta: «Unie». U. o. (Ottova 
laciná knihnovna národni. Cislo spisu 193.) Jelzete: L. elég. g. 555 g. 

Herczeg Ferenc. Idegenek között. Német. 

123. Unter fremben 5üenfd)en. (Srsa&lung oon grcmg £ercgeg. &eutfcf) 
von £>erm. garíaő. £>ermann ÍQtílger 35erlag. SBerlin, Seipgig. É. n. 

8-r. 96 1. Nyomtatta: Oscar Brandstetter, Leipzig. Fordító előszavával 
és W. Roegge illusztrációival. (Kürschners Bücherschatz Nr. 509.) Jelzete: 
L. elég. g. 562 y. 

Herczeg Ferenc. Mutamur. 
L. 105., 106., 107., 113. sz. a. 

Herczeg Ferenc. Napnyugati mesék. 
L. 106., 107., 114., 117., n8.sz. a. 

Herczeg Ferenc. Pogányok. Német. 

124. Stefit unb ginfternté. tornán oon granj ^erqeg. 2)eutfd) oon 
Subtoig 2Becfiőler. 1909. Sudjoerlag fürS 2)eutfd)e £auő, SBerlin. 

8-r. 288 1. Nyomtatta : Deutsche Buch- und Kunstdruckerei G. m. b. H., 
Zossen. Bevezette W. M. (Die Bücher des deutschen Hauses. 80 Bd.) Jelzete : 
L. elég. g. 282. 

125. $m SBanne ber $ufjta. 9?oman oon granj ^ercjeg. 33erecfitigte 
Übertragung oon Stefánia Stabaő. ©raj, 19 10. SBerlag oon 6. 3. Oe&ninger. 

8-r. 309 1. Nyomtatta: Ramm und Seemann, Leipzig. Jelzete: P. o. 
hung. 830 zo/16. 

Herczeg Ferenc. Simon Zsuzsa. Cseh. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 35 

126. Laska Zuzany Simonové. Román. Napisal Herczeg Ferencz. 
Pfelozil Gustav Narcis Mayerhoffer. Nákladem J. Otty v Praze, 1907. 

8-r. 206 1. Nyomtatta : Tiskem «Unie». Jelzete : P. o. hung. 830 zo/s. 

Dán. 

I2j. Franz Herczeg. Oberstens Datter. Román. Oversat fra Ungarsk 
af Alex. Schumacher. Kjebenhavn. Reitzelske Forlag. 1896. 

8-r. 194 1. Nyomtatta : I. Cohen. U. o. Jelzete : P. o. hung. 830 zo/7. 

Német. 

128. SDie £od)ter beá Dberften. 9toman t>on ^rcmj §erqeg. £)eutfdj oon 
Subroig SBedjfler. Serlin. (ÜHfenadj. őeip^ig. §ermann ^iUger SSerlag. É. n. 

16-r. 127 1. Nyomtatta Oscar Brandstetter, Leipzig. Életrajzi bevezetés- 
sel és W. Roegge képeivel. (Kürschners Bücherschatz. Nr. 318.) Jelzete: 
L. elég. g. 562 g. 

Herczeg Ferenc. Szabolcs házassága. Cseh. 

129. Herczeg Ferencz. Szabolcsovo manzelství a jiné novely. 
{Román Szabolcsovo manzelství poctén kral. uh. akademic véd a 
uméni.) Z mad'arstiny pfelozil G. N. Mayerhoffer. V Praze, 1898. 
Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 

8-r. 192 1. Tartalma: 1. Szabolcsovo manzelství. (Szabolcs házassága.) — 
2. Lehel. (Az első fecske.) — 3. Vargovi. (Vargáék. Uj idők 1897.) — 
4. Román v^pomocného notáfe. (A segédjegyző regénye. Arianna.) — 
.5. Toldiho sourozenci. (Toldi atyafisága. Mikszáth-Almanach .1897.) — 
6. Vrah. (Az emberölő. Az első fecske.) — 7. Olga stárne. (Olga megöreg- 
szik. U. o.) — 8. Zenin pfitel. — (A nő barátja. Uj idők 1895.) — 9. Zena 
se modli. (As asszony imádkozik. Az első fecske.) — 10. Bitva u Marathonu. 
(A maratoni ütközet. U. o.) Jelzete : P. o. hung. 830 zo/13. 

Herczeg Ferenc. Sziriusz. Cseh. 

130. Herczeg Ferenc. Sirius. Z mad'arstiny pfelozil Gustav Narcis 
Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1896. 

16-r. 67 1. (Leone svazky növel 73.) Jelzete: L. elég. g. 776 1. 

Jókai Mór. (Elbeszélések.) Angol. 

131. In lőve with the czarina and other stories by Maurice Jókai. 
Translated from the originál hungarian with the author's special per- 
mission by Louis Felbermann. London. Frederic Warne & Co. É. n. 

8-r. Arckép, 156 1. Nyomtatta: Balantyne, Hanson 8: Co. London és 
Edinburgh. Tartalma : Életrajzi bevezetés. — ■ 1. In lőve with the czarina. 
■(A vakmerő. Milyenek a férfiak ?) — 2. Tamerlan the tartar. (Kardvas és 
villám. U. o.) — 3. Valdivia. (Dekameron I.) — 4. Bizeban. (A bizebán. 
U. o. II.) — The moonlight sonnambulist. (A lunatikus. U. o. III.) Jelzete : 
P. 0. hung. 905 jd. 

132. Tales from Jókai. Translated from the hungarian by 
..R. Nisbet Bain. With complete biography and photogravure portrait of 

Maurus Jókai. London. Jarrold & Sons. É. n. 

3* 3 6 GULYÁS PAL 

8-r. Arckép, X1VI, (2), 275 1. Tartalma : Bevezetés. Életrajz. — 1. The celes- 
tial slingers (Debreczeni krónikák. Dekameron II). — 2. The compulsory diver- 
sion (A kénytelen mulatság. U. o. II.) — 3. The sheriff of Caschau (A kassai 
biró. U. o. I.) — 4. The justice of Soliman. (Az áruló gyűrű. U. o. 
I.) — 5. Lőve and the little dog. (Humorisztikus papírszeletek.) — 6. The 
red starosta. (Kétszerkettő négy. Őszi fény.) — 7. The City of the East 
(Óceánia). — '■ 8. The hostile skulls. (Az ellenséges koponyák. Életemből. I.) — 
9. The bad old times. (Fulkó lovag. Dekameron III.) Jelzete : P. 0. hung. 905 jk. 

133. Hungárián sketches in peace and war. From the hungarian of 
Moritz Jókai. With prefatory notice by Emeric Szabad. Edinburgh : 
Thomas Cpnstable and Co. MDCCCLV. 

8-r. XV, 305 1. Nyomtatta: T. Constable. (Constable's miscellany of 
foreign literature. Vol. I.) Tartalma: Életrajzi bevezetés. — 1. Dear relations. 
(Kedves atyafiak. Népvilág.) — 2. The Bardy family. (A Bárdy-család. Csata- 
képek.) — 3. Crasy Marcsa. (A falu bolondjai. Népvilág.) — 4. Comonu 
(Komárom. Csataképek.) — 5. Mor Perczel. (Nomen est ómen. U. o.) — 
6. Gergely Sonkoly. (Sonkoly Gergely. Vadon virágai.) — 7. The unlucky 
weathercock. (A szerencsétlen szélkakas. Csataképek.) — * 8. The two brides* 
(A két menyasszony. Csataképek.) — 9. The Székely mother. (Székely asz- 
szony. U. o.) - 10. A ball. (Egy bál. U. o.) Jelzete : L. elég. g. 302. 

Cseh. 

134. Kresby a malby. Novely. Napisal Móric Jókai. Pfelozil Ludvik 
Kostolny\ V Praze 1892. Tiskem aNárodni tiskárny a nakladatelstva». 

8-r. 2 köt. (4), 408 ; (4), 404 1. Tartalma : I. kötet : 1. Andél pomsty 
{A vérontás angyala. Virradóra.) — 2. Papousek. (A Magláy- család.) — 3. Véz 
dagöská. (A dagői torony. Targallyak.) — 4. Cikánsky báron. (A cigánybáró.) — 
5. Knizeci vijzen. (A jedikulai rab. Targallyak.) — 6. Dvé svatby. (Két 
menyegző. Virradóra.) — 7. Na útéku. (A szökevény. Árnyképek.) — 8. Slecna z 
Bozí Hory. (Az istenhegyi székelyleány. Dekameron II.) — II. kötet : 1. Modry^ 
démant. (Az ezerkettedik éjszaka. Megtörtént regék.) — 2. Dvacetníková. (Az 
egyhuszasos leány. Targallyak.) — 3. Odpadlik. ÍA hittagadó. Milyenek a 
férfiak?) — 4. Zivot a sen. (Petki Farkas leányai. Erdélyi képek.) — 5. HFich 
mylorduv. (A rabnő. Milyenek a nők ?). — 6. Záhuba rodu Bárdyova. (A Bárdy- 
család. Csataképek.) — 7. Mec a Blesk. (Kardvas és villám. Milyenek a fér- 
fiak ?) — 8. Ubohé srdce. (A kurucz-világ után. Szélcsend alatt.) Jelzete : P. o. 
hung. 905 ag. 

Eszperantó. 

135. Du noveloj el Mauro Jókai. El la hungara lingvo tradukis 
Johano de Luczenbacher. Paris. Presa esperantista societo 191 1. 

8-r. 93' 1. Nyomtatta: Centra presejo esperantista. Tartalma : Előszó. — 
1. La edzino del'falinto. (Az elesett neje. Csataképek.) — 2. Pola rákon to» 
(Egy lengyel történet. Milyenek a nők?) Jelzete: P. o. hung. 905 a/11. 

Francia. 

136. E. Horn. Jókai. Préface de Gaston Boissier. Paris. Paul Ollen- 
dorff éditeur. 1895. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYÉLVEN 37 

8-r. XVI, 176, (2) 1. Nyomtatta: Camerot et Renouard. Tartalma: 
Jókai. — 1. Les fcmmes sicules. (Székely asszony. Csataképek.) — 2. Un bal. 
{Egy bál. Csataképek.) — 3. Le chant de la fórét. (Az erdei dal. Életemből.) — 
4. La rose jaune. (Sárga rózsa.) Nyomatott 250 példányban. 2 példány. Jel- 
zete : P. 0. hung. 905 ac. 

Német. 

137. ©armu§ unb embere 9íooeHen. 23on SRoriij $ófai. 2Bien, %t% 
Seipjig. 51 §artíebenő 23erlag. É. n. 

8-r. 191, (1) 1. Nyomtatta: C. Fromme, Wien. (Collection Hartleben 
IV. 9.) Tartalma: 1. Carinus. (Novellák.) 2. Khan Karadsin. (Százszorszépek. 
Dekameron I.) — 3. I lőve You. (U. o. III.) — 4. Auf meinem Schlosse. 
(Történetek egy ócska kastélyban. U. o. III.) Előszó szerint Sigmund Bródy 
fordítása. Jelzete: P. o. hung. 905 ai. 

138. @me Saünadjt. ^Rooellen oon Slíauruő $ófat. 3lulortfieríe Über* 
fetjung oon Subtotg 9Becf)§íer. Berlin. Sítd^arb ©tffteiná 9JadjfoIger. É. n. 

8-r. 128 1. Nyomtatta Hallberg & Büchling, Leipzig. Tartalma: 1. Eine 
Ballnacht. (Kénytelen mulatság. Dekameron.) — 2. Eine Schachpartie. (Sakk- 
játék. Mesék és regék.) — 3. Lucretia. (Milyenek a nók?) — 4. Aus dem 
Tagebuch eines Krüppels. (A nyomorék naplója. Vadon virágai.) — 5. Die 
Pantoffeln des Kalifen. (A kalifa papucsa. Milyenek a nők ?) — 6. Der General 
und sein Geist. (A tábornok és az asztrál szellem. Véres könyv.) — 7. Die 
Amazoné. (Az amazon. U. o.) — Jelzete : P. o. hung. 905 ns. 

139. GHne töönigin. Csrgafjlungen oon SDÍauruő $ófat. Slutorifterte Über* 
feljung oon Subtotg Söerfjőler. ^Berlin. 9ttd)arb (Scffteinő ^fadjf. É. n. 

8-r. 128 1. Nyomtatta: Fr. Aug. Eupel, Sondershausen. Tartalma : 1. Eine 
Königin. (Kelet királynéja. Délvirágok.) — 2. Auf den Stufen des Thrones. 
(Egy szegény asszony története. Szélcsend alatt.) — 3. Eines Blickes wegen. 
(Egy tekintet. Dekameron III.) Jelzete : P. o. hung. 905 kv. 

140. @in 33erí)cmgntá . . . ©rjöíjlungen unb 5JíooeIíen oon SJtauruő 
3ófai. 2)eutfcf) oon Subroig 9Bed)sler. 33erlin, (Stfenadj, £eip§ig. §ermann 
^iUgerS $erlag. (1901.) 

8-r. 125 1. Nyomtatta: Oscar Brandstetter, Leipzig [1901]. (Kürschners 
Bücherschatz. Nr. 263.) Illusztrálta Brauné. Tartalom : 1. Ein Verhángnis. 
(Hyppona romjai. Délvirágok.) — 2. Eine Ballnacht. (A kénytelen mulatság. 
Dekameron.) — 3. Aus dem Tagebuche eine Krüppels. (A nyomorék naplója. 
Vadon virágai.) — 4. Der General und sein Geist. (A tábornok és az asztrál 
szellem. Véres könyv.) — 5. Die Amazoné. (Az amazon. U. o.) — 6. Das 
Mádchen mit dem Glorienschein (?) — Jelzete : L. elég. g. 562 y. 

141. ítleine ©efdjtcrjten. 33on SRauruá ^ófai. 5luő bem Ungarif djen 
oon & 9íoáner. 6. í£aberroro'ő 2kríag in 2Sten. É. n. 

8-r. 89, 1 1. Nyomtatta : Fr. Winiker & Schickardt, Brünn. Tartalom : 
1. Die gute alté Frau. (A jó öreg asszony.) — 2. Wie raan Frauen 
gewinnt. (Hogy nyerik meg a nőket. Dekameron.) — 3. Ein Spieler. (A já- 
tékos. U. o.) — 4. Ein guter Mensch. (A jó ember. U. o.) — 5. Das weisse 38 GULYÁS PÁL 

Blatt. (A fehér lap. Milyenek a nők?) — 6. Abu Josef und die blauáugige 
Sklavin. (Abu József. Dekameron.) — 7. Noch einen Kuss ! (Még egy csókot t 
Dekameron.) — 8. Wem gehört die Braut? (?) — 9. Ein Schauspieler- 
Original. (?) — 10. Das Bettelkind. (A koldusgyermek. Dekameron.) — 11. Ein 
ungarischer Dichter vor neunzig Jahren. (Egy magyar költő életéből. Életemből.) 
— 12. Der Henker. (Egy hóhér. Dekameron.) — 13. Ein ungarischer Zauberer. 
(A magyar Fauszt. Föld felett és vlz alatt.) — (Allgemeine National-Bibliothek. 
305 — 306.) Jelzete : L. elég. g. 531 at. 

142. Seben unb Síében. <3iebgehn ©rgáfolungen von 2JtauruS ^ófai. 
(Singig autorijterie Überfe^ung. SBerlin. §. ©oni^er'ő SSeríag. É. n. 

8-r. 2 kötet (8), 154; (4), 133 1. Nyomtatta: C. H. Schultze & Co. in 
Gráfenhainchen. Tartalma : Erstes Buch. Aus dem Morgenland. 1 . Die 
Pantoffeln des Kalifen. (A kalifa papucsa. Milyenek a nők?) — 2. Soliman's 
Traum. (Solimán álma. Délvirágok.) — 3. Lucretia. (Milyenek a nők ?) — 
4. Der Biseban. (A bizebán. Dekameron. II.) — 5. Arria. (U. o. I.) — 
6. Du bist noch ein Kind. (Violanta. U. o. II.) — 7. Des Himmels Schleuder- 
steine. (A mennyei parittyakövek. U. o. I.) — 8. Mahadi. (Tar- 
galyak.) — 9. Der verrátherische Ring. (Az áruló gyűrű. Dekameron 1.) — 
Zweites Buch. Wunderliche Geschichten. 1. Nach dem Tode. (A halál után. 
U. o. II.) — 2. Die Tochter des Bojárén. (A Bojárleány. Véres könyv.) — 

3. Eine Heimstátte des Fluches. (Az átkozott ház. Vadon virágai.) — 4. Die 
Brandlegerin. (A gyújtogató. Dekameron II.) — 5. Der Spieler. (A játékos. 
U. o. II.) — 6. Miserere Domine. (Találkozás ismerősökkel. Egy bujdosó 
naplója. XIX. fejezete. Csataképek.) — 7. Die Verurteilte Schőnheit. (A halál- 
fős álarc. Dekameron III.) — 8. Nach zwanzig Jahren. (Húsz év múlva. 
Dekameron II.) Jelzete : P. o. hung. 905 pk. 

143. aJíártnrer beá £ergená unb anbere ©efdjicfiten oon WlauxuS $ófaú 
3luő bem Ungarifdjen überfeijt oon ©acilie Sangfcb. Seipjig. SDcucf unb 
SSerlag oon $f)ilipp 3teclam jun. É. n. 

16-r. 103 1. Tartalom : Mártyrer des Herzens. (?) — 2. Die unglei- 
chen Geschwister. (A rosszul osztozott testvérek. Napraforgók.) — 3. Der 
Geisterfischer. (Rémhalász. Mesék és regék.) — 4. Treue. (?) — 5. Der 
Donnerkeil, der Páter Hermann und der- kleine Barbier. (A Guta, Herkó 
Páter meg a kis borbély. Mesék és regék.) — 6. Des König Matthias Quelle. 
(Mátyás király forrása. U. o.) — (Universal-Bibliothek. 4126.) Jelzete: L. elég. 
g. 811 1. 

144. 3íeue ©rgablungen oon 3Jtauru§ %óta\. Slutorifierte Überfe^ung 
oon Subtoig 2Bed)sIer. Seipgig. 31. @d)umannS Serlag. É. n. 

8-r. (4), 152 1. Nyomtatta: O. Regei, Leipzig-Neustadt. Tartalma: 1. Die 
Geschichte der Hasén. (A nyulak históriája. Targallyak.) — 2. Das Pfand. 
(A zálog. Van még új a nap alatt.) — 3. Nazli Hanem. (Ujabb elbeszélések.) — 

4. Ist es ein Verbrechen, seine eigene Frau zu küssen ? (Bűn-e az ember- 
nek saját feleségét megcsókolni? Őszi fény.) — 5. Die íeindlichen Schádel. 
(Az ellenséges koponyák. Életemből. II.) — 6. Mahadi. (Targallyak.) — 
7. Eine Schachpartie. (A veszélyes sakkjáték. Véres könyv.) — Jelzete : P. o. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 39 

hung. 905 a/6, és L. elég. g. 710 d. Utóbbi borítékán: Roman-Gallerie für 
Sálon und Reise. Bd. 4. 

145. Novellen von Maurus Jókai. Deutsch von Ludwig Wechsler. 
Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. É. n. 

16-r. 235, (1) 1. Tartalma: Jókais Lében. 1. Sophronia und Glyceria. 
(Carinus. Novellák.) — 2. Sebastopol. (A rossz hely. Véres könyv.) — 3. Die 
Sechzehnjáhrige. (Boszniai huszárkaland. Targallyak.) — 4. Heimgekehrt. 
(A hazatért. Targallyak.) — 5. Treue Liebe. (Régi hű szerető. Dekameron I.) — 
6. Die Prophezeiung. (Baróthy Ilona. Virradóra.) — 7. Zu Schön. (A halál- 
fős álarc. Dekameron III.) — 8. Die Bajadere. (A bajadére. Véres könyv.) — 
9. Eine Schachpartie. (A veszélyes sakkjáték. U. o.) — 10. Das Milch- 
gesicht. (A gyerkőc. U. o.) — 11. Der Richter von Kaschau. (A kassai biró. 
Dekameron I.) — 12. Der Unverwundbare. (A sérthetetlen. Véres könyv.) 
(Meyers Volksbücher. No. 712 — 14.) Jelzete: P. 0. hung. 1020 f. 

146. üftooeŰen oon Moritz Jókai. 2>em Ungarifcfien nac&ergaljlt oon 
Sigmund Bródy. ^Seft. SJrud 5 unb SSeríag oon (Ümerid) Bartalits. 1864. 

8-r. (4), 298 1. Tartalma : 1. Khan Karadsim. (Százszorszépek. Dekame- 
ron I.) — 2. I lőve you. (U. o. II.) — 3. Die Caldaria. (A caldaria. 
U. o. II.) — 4. Auf meinem Schlosse. (Történetek egy ócska kastélyban. 
U. o. III.) — 5. Zehn Millionen Dollars. (Tíz millió dollár. U. o. II.) — 

6. Die Unterhaltung wider Willen. (A kénytelen mulatság. U. o. II.) — 

7. Carinus. (Novellák.) Jelzete : P. o. hung. 905 g. 

Jókai Mór. (Elbeszélések.) 

147. 9ld)Í5efin f)umoriftt)c6e ©rgahlungen oon3)?auruá $ófat. 3lué bem 
Ungari[d)en überfe§t oon einem őanbámanne unb ^ugenbfreunbe beő 2>id)terá. 
Sremen, 1872. 2krlag oon $. £üf)tmamt. 

8-r. két köt. Arckép, XXXI, 327; 351 1. Nyomtatta: Diedr. Soltau, 
Norden. Tartalma: I. Életrajzi bevezetés. — Aus ungarischer Vorzeit : 1. Des 
Himmels Schleudersteine. (A mennyei parittyakövek. Dekameron I.) — 2. Der 
Vogel Strauss. (A struccmadár. U. o. III.) — Aus ungarischem Volksleben : 
3. Gezwungene Unterhaltung. (A kénytelen mulatság. U. o. II.) — 4. Der 
Pfingstkönig. (A pünkösdi király. Egy magyar nábob. I. 8.) — 5. Der Pere- 
grinus. (A Peregrinus. Dekameron I.) — 6. Grűne Unterhaltung. (Zöld mulat- 
ság. U. o. III.) — 7. Der Strick muss bevor gut eingenásst werden. (Kötél 
áztatva jó. Népvilág.) — Aus ungarischem Gesellschaftsleben : 8. Erlebnisse 
in einem altén Castell. (Történetek egy ócska kastélyban. Dekameron III.) — 
9. Der Antiquitátensammler. (A régiségbuvár. U. o. I.) — 10. Von Dreien 
die Schönste. (Három közül a legszebbik. Dekameron II.) — 11. Der Herr 
und der Kutscher. (Jól el kell tenni a pénzt. Dekameron III.) — 12. Welt- 
schmerzkur. (Az erdei dal. Életemből. I.) — II. 13. Meine theatralische Lauf- 
bahn. (Az én színpadi életem. Életemből I.) — 14. Die heimkehrende Seele. 
(A hazajáró lélek. Nép világ.) — 15. Liebe Verwandte. (Kedves atyafiak. U. o.) — 
16. Die verfluchten Kalendermachers. (A világ vége. U. o.) — 17. Was wir 
Ungam für Demokraten sind. (Milyen demokraták vagyunk mi? Életem- 40 GULYÁS PAL 

böl I.) — Aus ungarischem Lében in Amerika: 18. Die langhaarige Dame. 
(A hosszúhajú hölgy. Virradóra.) Jelzete : P. o. hung. 905 oo. 

148. 33Iumen beá Dftenő. 9leue ©rgafjlungen unb ©djilberungen oon 
9Jlori^ Sorai, ©irtáig ermac&tigte tíberfeíjung oon Subroig SBechsler. Serlin. 
IBérlag oon 9lboIf ÜMnecfe, 1886. 

8-r. (6), 2J4 1. Nyomtatta : Iszleih und Rietzschel, Gera. Tartalom : 
1. Feredsche. (A feredzse. Megtörtént regék.) — 2. Emina. (Milyenek a nők ?) — 
3. Ritter Fulko. (Fulkó lovag. Dekameron III.) — 4. Die Familie Bárdy. 
(A Bárdy-család. Csataképek.) — 5. Zwei Gattinen. (A kurucvilág után. 
-Szélcsend alatt.) — 6. Der essbare Edelstein. (Az ehető drágakő. Megtörtént 
regék.) Jelzete : P. ( o. hung. 905 ol. 

148a. Ugyanaz. Vierte Auflage. Stuttgart. Franckh'sche Buch- 
handlung. É. n. 

16-r. 144 1. Nyomtatta : A. Bonz' Érben, u. o. A. C. Baworowski rajzaival. 
(Sammlung. Franckh. Bánd 1 1 .) Jelzete : L. elég. g. 398 g. 

149. ^ietm Gsr§á'f)lungen oon 9Jiauru§ $óiai 2lu3fdjlief|Ucí) ermctcfjtigte 
beutfcfje SBearbeitung oon Subtoig SSecbáler. 1893. Srucferei unb 23erlagá* 
rjauá Stuttgart £r. goerfter & ©te. 

8-r. (6), 283 1. Tartalom: 1. Szepter und Thespiskarren. (Fejedelem 
-és Fra Diavolo. Még egy csokrot.) — 2. Der Gatte der Frau Heliogabal Brasil. 
(Brazil Heliogabálné asszony férje. Őszi fény.) — 3. Die letzte ihres Stammes. 
(A jó öreg asszony.) — 4. Die weisse Dame. (Bacsó Tamás. A magyar elő- 
időkből.) — 4. Ist es ein Verbrechen, seine eigene Frau zu küssen ? (Bűn-e 
az embernek saját feleségét megcsókolni ? Őszi fény.) — 6. Not bricht Eisen. 
(Házasság éhségből. U. o.) — 7. Demir's Braut. (Márcze Záré. Vadon virágai.) — 
„8. Die Wunderder Náhnadel. — 9. Die Goldmacher. (Láda! Kérnek! Jössz-e? 
Még egy csokrot.) Jelzete : P. o. hung. 905 pu. 

1 50. SJÍűuruá Sófctt. 3roei Sftábrhenfiergen unb embere ^ooelíen. 9luto= 
rtfierte beutfdje Sluágabe oon Subroig SBerhéler. SBerlin, 1894. Serlag beé 
33ibliogr. 23ureauá. 

8-r. (6), 327 1. Nyomtatta: Gottfr. Pátz, Naumburg a. S. Tartalom: 1. 
Zwei Mádchenherzen. (Petki Farkas leányai. Erdélyi képek.) — 2. Gregor Son- 
kolyi. (Sonkolyi Gergely. Vadon virágai.) — 3. Vier Stunden in eines Vulkans 
Tiefe. (Négy óra egy vulkán fenekén. Dekameron III.) — 4. Die Töchter des 
Griechen. (A kalmár és családja. Erdélyi képek.) 1 — 5. Krone und Liebe. 
(Koronát szerelemért. Erdélyi képek.) — 6. «Bis in's dritte und vierte Glied.a 
(A bűntárs. Vadon virágai.) Jelzete : P. 0. hung. 905 kx. 

151. SJlartorer beá £ergenS. — 3roei $rauen. 33on 5Díauruő ^ófat. 
9tutorifierte Ueberfetjung oon Subroig SBedjáler. S3reélau, ©d)leftfd)e SJerlagá* 
2lnftalt 0. <S. ©cfoottlaenber. 1901. 

8-r. 234 1. Tartalma: 1. Mártyrer des Herzens. (?) — 2. Zwei Frauen. 
(A talmi asszony. Napraforgók.) Jelzete : P. o. hung. 905 kx/5. 

1 A bevezetés hijján. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 41 

Jókai Mór. A caldaria. (Dekameron.) Német. 

152. Ungarifdje 23üd)er für ba§ SSolf. III. SDte ©albaria nadj bem 
Ungarifdjen beá Moritz Jókai. ^Reft, 1863. S)ru<f unb 33erlctg oon ©merid) 
Bartalits. 

16-r. 13 1. Jelzete: P. o. hung. 457. 

Jókai Mór, A cigánybáró. Cseh. 

153. Móric Jókai. Cikánsky báron. Z mad'arstiny prelozil Frantisek 
Brábek. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1894. 

16-r. 112 1. (Levné svazky növel. 7.) Jelzete: L. elég. 776 1. 
L. 134. sz. a. 

Német. 

154. Ser gigeunerbaron. 3$on 3Jíori| ^óM. 33reőlau. £)ruá unb 93er= 
lag oon <S. ©cfoottlaenber, 1886. 

8-r. (2), 92 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 kf. 

154a. U. a. íDer 3Í3 euner & aron u rá> önbere üRooeűen . . . 2. Sluflage. 
S3reslau. £>rucf unb 23eríag uort <S. 6d)ottIaenber, 1886. 

8-r. (4), 302 L Tartalma : 1. Der Zigeunerbaron. (A cigánybáró.) — 
2. Traum und Lében. (Petki Farkas leányai. Erdélyi képek.) — 3. Fürst und 
Fra Diavolo. (Fejedelem és Fra Diavolo. Még egy csokrot.) — 4. Barak 
Hageb und seine Weiber. (Juida. Milyenek a férfiak?) — '5. Zwei Hochzeiten. 
(Két mennyegző. Virradóra.) jelzete : P. o. hung. 905 om. 

154b. U. a. 2>ritte Sluflűge. SBresIau, ©djlejtfcbe Serlagő-Slnftallt 0. 
<3. Sd)ottIaenber, 1905. 

8-r. 289 1. Ny. u. o. Tartalma azonos a II. kiadáséval. Jelzete : P. o. 
hung. 905 kj. 

Jókai Mór. A Damokosok. Német. 

155. Was ein Weib vermag. Román von Maurus Jókai. In deut- 
scher Bearbeitung von Ludwig Wechsler. Berlin, Ottó Janke. É. n. 

8-r. (4), 284 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete: P. o. hung. 905 pe. 

Jókai Mór. A debreceni lunátikus. Német. 

156. 2)er Jiadjttncmbíer. £>umoriftifd)e Csr^aíilimg t>on 2Rauru3 $ófai. 
9Jtit beő 9Serfaffer§ ausfájliejslicfjer @rmad)íigung irtő 2>eutfcfje übertragert oon 
Subtoig 2Sed)őler. SBerltn, Cíto $cmfe. É. n. 

8-r. (4), 140 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 
905 po. 

Jókai Mór. A fehér rózsa. Angol. 

157. Halil the Pedlar. A tale of old Stambul. By Maurus Jókai. 
Authorized translation. 5. edition. London. Jarrold & Sons. 1901. 

8-r. Címkép, 275 1. Nyomtatta: u. a. Norwich és London. R. Nisbet 
Bain fordftása. Jelzete: P. o. hung. 905 jm. 42 GULYÁS PÁL 

Német. 

158. £>ie toeifje 9tofe. §tftorifcf)er bontan oon SJtauruő ^ófoi. SBerlin, 
SSerlag oon Dtío $anfe. É. n. 

8-r. (4), 232 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection v. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 mj. 

158a. Ugyanaz. (Más fordítás.) &ie toetfje EHofe. ($altl ^cttrona.) 
ígiftorifdjer tornán auő ber ftút beS ^anitfcfjarenaufftcmbeá 1730. 93on 
2Jíori^ 3ófoi. 2Bien, sp e ft, Setpgtg. 51. £artleoen'á 33erlag. 

8-r. 159, 1 1. Nyomtatta: C. Fromme Wien. (Collection Hartleben.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 rak. 

Jókai Mór. A fekete gyémántok. Angol. 

159. Black diamonds. A növel. By Maurus Jókai. 1. edition. 
London. Jarrold & Sons. 1896. 

8-r. Címkép, 452 1. Nyomtatta: u. a. Norwich, Yarmouth és London 
Frances Gerard fordítása. Jelzete: P. o. hung. 905 00/ 1. 

Német. 

160. @d)tDar§e SDiamanten. 3tomcm oon SRauruá ^ófai. ©edjáte 3luf* 
lage. S3erlin. Dtto QcmEe. É. n. 

8-r. (4), 362, (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete: P. o, hung. 905 kx/1. 

Jókai Mór. A három királyok csillaga. Német. 

161. 35et (Scfjein trügt. 9tomcm oon Wlaum§ $ófai. 2tuő bem Unga* 
rifdjen überfe^t oon Subroig SSedjsler. SBreőlau. fSdjlefifdje 23ud)brucferei 0. 
<S. (Sdjottlaenber. É. n. 

8-r. 192 1. (Unterwegs und Daheim.) Jelzete: P. o. hung. 905 kx/3. 

Jókai Mór. A janicsárok végnapjai. Angol. 

162. The lion of Janina or the last days of the Janissaries. By 
Maurus Jókai. London. Jarrold & Sons. é. n. 

8-r. 326 1. Nyomtatta: u. a. Noravich. Jelzete: P. 0. hung. 905 oo/12. 

162a. U. a. 3. edition. London. Jarrold & Sons. 1897. 

8-r. Címkép, 326 1. Nyomtatta: u. a. Norwich, Yarmouth és London. 
Jelzete : P. o. hung. 905 oo/3. 

162b. Ugyanaz. London. Jarrold & Sons. é. n. 

8-r. 326 1. Nyomtatta : u. a. Norwich. (New popular edition.) Jelzete : 
P. o. hung. 905 oo/12. 

Német. 

163. 2)ie lelten Sage ber ^aniijajaren. §iftortfcf)er Síoman oon 3Jíaurué 
^ófai. 33erlin. 33erlag oon Dtío Sanfe. É. n. 

8-r. (4), 272 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pr. és 905 mo (2 péld.) MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 43 

Jókai Mór. A jedikulai rab. (Targallyak.) A szökevény. 
(Árnyképek.) Német. 

164. 3)er ©efangene ber fieben SEf)ürme. $)er Slüdjtling. 23on 9Jtauru§ 
^ófai. groeite Sluflage. 33erlin. Dtto $anEe. É. n. 

8-r. (4), 136 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 ko. 

Jókai Mór. A jövő század regénye. Német. 

165. Ser Síomcm beá fünfttgen $af)rf)unbertS. 33on SRcwrué ^óíat. 
^refeburg unb Seip^ig. 23erlag oon @arl ©tampfel, 1879. 

8-r. 4 köt. (4), 240; 210, (2); 224, (2); 203, (2) 1. Nyomtatta: C. F. 
Wigand, Pressburg. Jelzete : P. o. hung. 905 oe. 

Jókai Mór. A kalózkirály. (Hangok a vihar után.) Angol. 

166. The Corsaire King. By Maurus Jókai... Translated by Mary 
F. Safford. Chicago. M. A. Donohne & Company. É. n. 

8-r. 191 1. Copyright, 1901, by L. C. Page & Company. (The flashlight 
detective series. No. 101.) Jelzete : P. o. hung. 905 an. 

Német. 

167. £>er Praten*$öntg. £iftorifcf)e üftooeHe oon -JJÍauruá Qófai... 
©injig autorifterte Überfetjung ... oon Subroig 2Bed)éIer. 2)reőben u. Seip^ig. 
33etlag oon £etnriá) SRinben. É. n. 

8-r. (4), 184 1. Nyomtatta : T. M. Hofmann, Dresden. Jelzete : P. o 
hung. 905 no. 

167a. Ugyanaz, ^eue Sluágabe. £>reáben unb Seipsig. SSerlag oon 
£einricf) 9JUnben. É. n. 

8-r. (4), 183 1. Nyomtatta : Bruno Thieme, Meissen. Jelzete : P. o. hung. 
905 py. 

Olas%. 

168. II re dei pirati. Novella storica di Maurizio Jókai. Traduzione 
autorizzata, dall' ungherese, del Dr. N. G. Fiume. E. Mohovich edi- 
toré. 1901. 

16-r. 167 1. Jelzete: P. o. hung. 905 al. 

Jókai Mór. A kardvas és a villám. (Milyenek a férfiak?) 
Német. 

169. 23U$ unb <Sdjroertfltnge. Gírsaljlung oon ÜJfauruá ^ófot. 2lu£ 
bem Ungartfdjen oon Subroig 2Bed)Sler. Dtto $anfe. H. é. n. 

8-r. 71 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó Janke.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 pm. 

Jókai Mór. A kétszarvú ember. Német. 

170. £>er SRcmn mit ben 5ioei £>örnem. Slomcmtifdje ©rjafjíung oon 
2Rori$ %ötai. Csinjig ermöcbtigte Übetfe^ung oon Subroig 2Bedj§Ier. 23erlm. 
23erlag oon Slbolf Dteinecfe, 1886. 44 GULYÁS PÁL 

8-r. (4), 227 1. Nyomtatta : Iszleib dt Rietzschel, Gera. Jelzete : P. o. 
hung. 905 ok. 

Jókai Mór. A két Trenk. Német. 

171. ecgemblidje ^oíe». 9tomcm in 2 Scmbett oon 9Jlauruá ^ófcti. 
SluáfdiliefíUdj ermadfjtigte beütne ítbertragung oon Subroig SBeájéler, 1894. 
2)ru<ferei unb 23erlag§f)auá Stuttgart, £)r. Soerfter u. 60. 

8-r. 2 köt. (8), 240; (4), 164 1. Jelzete: P. o. hung. 905 pt. 

Jókai Mór. A khámok utóda. (Véres könyv.) Cseh. 

172. M. Jókai. Zlatá máska. Neviditelná hvézda. S vyslovnym 
slovenim autorovym z mad'arstiny pfélozil Gustav Narcis Mayerhoffer. 
V Praze. Nákladem Al. Hynka, knihkupce. É. n. 

8-r. 8, 216 1. Nyomtatta: J. Rokyta v Slaném. (Ceská bibliotéka rodinná. 
Roőnik V. Svazek 3.) Jelzete: L. elég. g. 260 g. 

Német. 

173. 2)ie golbene Sctroe. @irte @r§a^lurtg oon SRauruá ^ófai. 9Jtii 
beő SerfafferJ auáfdjüefelicíier ©rrnacbtigung in! S)eutfd)e übertragen oon 
Subroig SBecbáler. SBerlin. SSerlag oon 91 Sacobátfjal. 1887. 

8-r. (4), 160 1. Nyomtatta : Wilhelm Iszleib. Jelzete : P. o. hung. 
905 on/i. 

Jókai Mór. Aki szivét a homlokán hordja. Cseh. 

174. Muz s mrtnym srdcem. Román od Morice Jokaie. V Praze, 
1890. Tiskem «Národny tiskárny a nakladatelstva». 

8-r. 120 1. (Romány «Hlasu Národa») Jelzete: P. o. hung. 905 ah. 

Német. 

175. 2)a3 £er§ auf ber ©tirn. 9toman oon SRauruő i^órai. Slutorifierte 
beurf dje 23earbeitung oon Subroig SBedjőler. SBerltn. 93erlag oon Dtto ^anf e. É. n. 

8-r. (4), 144 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Jarke. 
Jelzete : P. o. hung. 905 ph. 

176. 35oő tobte £er3. Sage, 9toman unb SBirflicfifeit (1886). 23on 
aJiauruá ^ófai. £)eutfc& oon Subroig 9totter. SBien, 1890. 2Jf. S3reitenftein'á 
^erlagSbudjfyanblung. 

8-r. 1/2 1. Nyomtatta: J. N. Vernay. Jelzete: P. 0. hung. 905 pg. 

Jókai Mór. Aki holta után áll bosszút. A Magláy-család. 
Német. 

177. 9laá) bem £obe geröcht. SDer ^apagei. 3™" (^afjlungen oon 
Sflauruá ^ófai. $n beutfcber SBearbeitung oon Subroig 2Bed)éler. 93erlin. 
Dtto 3<mfe. É. n. 

8-r. 136 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pd. 

Jókai Mór. Akik kétszer halnak meg. Cseh. 

178. Vcera a dnes. Román Morice Jokaie. S povolenim autorovym MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEDEN NYELVEN 45 z uherského pfelozil Gustav Narc. Mayerhoffer. V Praze, 1888. F. §i- 
mácek. 

8-r. 427, (6) 1. (Románova knihonna Svétozora. Sv. VII.) Jelzete : P. o. 
hung. 905 ae. 

Német. 

179. groeimal ©térben. 9tomcm oon SJÍauruá ^ófat. groeite 2iuflage. 
Serlin. 33eríag oon Ctto ^anfe. É. n. 

8-r. (4), 342 I. Nyomtatta Berliner Buchdr. A.-G. Jelzeté: P. o. hung. 
905 mu. 

179a. Ugyanaz. SDritte Sluflctge. ^Berlin. SSerlag oon Dtto Sanfe. É. n. 
8-r. (4), 254, (2) 1. Nyomtatta: u. a. (Collection Janke.) Jelzete: P. o. 
hung. 905 mr. 

Jókai Mór. A kőszívű ember fiai. Francia. 

180. Maurice Jókai. Les fils de l'homme au coeur de pierre. Tra- 
duit du hongrois par Antonine de Gerando-Teleki. Paris. Paul Ollen- 
dorff, éditeur 1880. 

8-r. (6), IV, 368 1. Nyomtatta : Jules Moreau, Saint-Quentin. Jelzete : 
P. o. hung. 905 c. 

Német. 

181. £)er SRctnn mit bem fteinernen férgen. 9íoman oon 2K<umu> 
Qófai. 3roeite Slufíage. SBerlin. SSerlog oon Dtto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 377, (2) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete: P. o. hung. 905 b/a. 

Jókai Mór. A kráó. Német. 

182. 2)aé 9tffenmöbdjen. 9ioman oon TlautuS $ófai. ^uáfdjliefjlid) 
ermá'djtigte Übertragung oon Subroig 2öed)őler. SBreSlau. <B. <Sd)oíííaení 
ber. 1894. 

8-r. 232 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 pn/1. 

Jókai Mór. A láthatatlan seb. (Dekameron I.) Olas%. 

183. La piaga invisibile. Novella ungherese di Maurizio Jókai 
dalia quale fu tratto l'argomento del dramma postumo La gelosia di 
Teobaldo Ciconci. Milano. Tifografia Guglielmini. 1863. 

8-r. 31 1. (Különlenyomat a L'alleanza c. lap. 1862 febr. 26. sz.-ból.) 
Helfy Ignác fordítása. Jelzete: P. o. hung. 905 ak. 

Jókai Mór. A lélekidomár. Német. 

184. 2>er (Seelenbánoiger. bontan oon üDíauruő ^ófai. 2luő bem 
Ungarifdjen. 2tutorifterte Überfetjung. Serltn. 93eríag oon Dtto $ante. É. n. 

8-r. (4), 300 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 kt. 4 6 GULYÁS PÁL 

Jókai Mór: A lőcsei fehérasszony. Olas%. 

185. La dáma bianca di Leutschau. Romanze di Maurus Jókai. 
Traduzione dall' Ungherese di Liszka. Volume primo, secondo. Milano. 
Edoardo Sonzogno, editoré. 1890. 

16-r. 2 kötet. 207, 1 ; 204, 2 1. Nyomtatta : A. Gattinoni, u. o. (Biblio- 
teca romantica tascabile. N. 63., 64.) Jelzete : L. elég. g. 258 ad. 

Jókai Mór. A Magláy-család. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

Német. 

L. 177. sz. a. 

Jókai Mór. A magyar előidőkből. Német. 
L. 149., 305. sz. a. 

Jókai Mór: A névtelen vár. Angol. 

186. The nameless castle. A növel by Maurus Jókai. ... Translated 
from the hungarian under the author's supervision by S. E. Boggs. 
New-York. Doubleday and M c Clure company. 1898. 

8-r. Címkép, XIII, (2), 338 1. Jókai előszavával s életrajzával Neltje 
Blanchan tollából. Jelzete : P. o. hung. 905 ce. 

186a. U. a. 3. edition. London. Jarrold and Sons. É. n. 
8-r. Címkép, (6), 338 1. Ny. u. a. Jelzete: P. o. hung. 905 oo/7. 

Német. 

L. 275. sz. a. 

Jókai Mór. A pénz betegségei. (Az életből ellesve.) Német. 

187. £)ie &ranfljetten beá ©elbeá. ©rja^íung oon 2Rori$ ^ófai. £eutfd) 
von 6arl ©eift. 23ubapeft, 1883. SBuc&br. beő 3ranfltn=23erem3. 

16-r. 71 1. Jelzete: P. o. hung. 905 nq. 

Jókai Mór. A rabnő. (Milyenek a nők ?) Német. 

188. 2Iug' um 2luge. @rgaf)lung »on SRcmruő 3;ófai. 3Iuő bem ltngari* 
fdjen übetfe^t con Subroig 2Bed)őIer. SBerlin. SBerlag oon Dtto ^anfe. É. n. 

8-r. 138 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ga. 

Jókai Mór. A régi jó táblabírák. Német. 

189. Die guten altén Táblabiró's. Román von Moriz Jókai. Pest. 
Verlag von Gustav Emich, 1856. 

8-r. I. rész. (2), 302 1. Nyomtatta : u. a. u. o. 1865. (Kárffy I. fordí- 
tása.) Jelzete: P. o. hung. 905 d. 

189a. Ugyanaz. 9iuő bem Ungartj'djen überfefct oon 3- ítarffi). 1., 2. 
£J)eü. $eft. ^toö 00n ® u í ta0 @ mic *>- l8 5 é - MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 47 

8-r. 2 köt. 2, 302 ; 2, 295, 2 1. Ny. u. a. (Belletristisches Lesekabinet 
der magyarischen Literatur. Liei'. 1 — 8.) Jelzete : P. o. hung. 1069 d. 

189b. Ugyanaz. Setpjtg. 2>rurf unb SSerlag oon ^fjtltpp 9teclam jun. 
É. n. 

16-r. 456 1. (Universal-Bibliothek 3832 — 35.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Jókai Mór. A rézpataki lelkész. (Népvilág.) Német. 

190. Maurus Jókai. «@ntfagt!» Slutorifierte Übertragung oon Subroig 
SBedjőler. SBerlin. £ugo ©teinit}' 33erlag. É. n. 

8-r. 144 1. Nyomtatta : A. Seydel & Cie. A címben feltüntetett novella 
után jő : Donna Palomba. Jelzete : P. o. hung. 905 00a. 

Jókai Mór. A rútak rútja. (Virradóra.) Cseh. 

191. Sereda. Povídka Morice Jókaié. Z mad'arského pfelozil Fran- 
tisek Brábek. V Praze. Nákladem knihkupectvi I. L. Kobrova. É. n. 

16-r. 47 1. (Ústredni knihovna. 161.) Jelzete: L. elég. g. 555 ga. 

Jókai Mór. A sárga rózsa. Angol. 

192. The yellow rose. A növel. By Maurus Jókai. London. Jarrold 
and Sons. É. n. 

8-r. Címkép, 184 1. Nyomtatta: u. a. Norwich. Beatrice Danford fordí- 
tása. Jelzete : P. o. hung. 905 ji. 

Finn. 

193. Keltaruusu. Kertomus unkarin tasangolta. Kirjoitti Mauri 
Jókai. Suomensi Nilo E. Wainio. Helsingissá, Kustannusosakeyhtiö 
Otava, 1894. . . 

8-r. 117 1. Nyomtatta: Suomalaisen kirjallisunden seuran kirjapaino. 
Jelzete : P. o. hung. 905 ab. 

Francia. 
L. 136. sz. a. 

Német. 

194. 3)ie gélbe 9toje. (Sin SRuftenromcm oon SRaurué ^ófat. 2lutor. 
Überfe£ung auá bem Ungarifdjen oon $rene £ed)t*@áerl)alrni. Stuttgart. 
SBerlag oon $. ©ngelf)om. 1895. 

8-r. 159 1. Ny. Deutsche Verlagsgesellschaft. (Engelhorns alig. Roraan- 
Bibliothek. XI. 11.) Jelzete: L. elég. g. 359. 

195. 25ie gélbe Dtofe. 9íoman oon üRcturuá ^ófat. 3lutotifierte Über* 
fefcung oon 6. 8ang[d). Sreőlau. ©djleítfc&e SBudjbrucferei 0. S. Sáíottlaenber. 
1895. 

8-r. 199 1. (Unterwegs und Daheim.) Jelzete : P. 0. hung. 905 ni. 48 GULYÁS PAL 

196. Ugyanaz. Névtelen fordítás. 2)eur[cf|e 33erlagá-9lnftalt. Stutt* 
górt, Seipjig, Serlin, SSien, 1895. 

8-r. (4), 184 1. Nyomtatta: u. a. Stuttgart. Jelzete: P. o. hung. 905 a/3. 

Jókai Mór. A szegénység útja. Német. 

197. Von Stufe zu Stufe. Erzáhlung von Maurus Jókai. Deutsch 
von Ludwig Wechsler. Berlin. Ottó Janke. 

8-r. (4), 125 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 p. 

Jókai Mór. A szerelem bolondjai. Dán. 

198. ítjaerligr)ebená üftarre. Stoman t to 2)ele af 9Jiauruá 3ofat. 9J?et 
$orfatteren3 ^iftabelje ooerfot af 2lrd SDamfier . . . 2)el. fíjsbenljarm. ^mma- 
nuel 9tée'á Soríag. 1875. 

8-r. Két kötet 288 ; 294 1. Nyomtatta : C. Ferslew & Co. u. o. (Udvalgte 
Romane af M. Jókai IV., V. Bind.) Jelzete : P. o. hung. 905 ar. 

Német. 

199. 2)te 9íarren ber Siebe. Díomcm tum üDJaurué ^ófoi. Wlit . . . einer 
23orbemerfung oon 2)r. Srcmj $roeft, §aűe a. <B. SBerlag non Ctto 
§enbel. É. n. 

8-r. Arckép, IV, 265 1. (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und 
Auslandes. No. 1349 — 52.) Jelzete: L. elég. g. 260 e. 

199a. £>te barién ber Siebe. Siómon von Moritz Jókai. Unter SHÍit- 
nrirfung beá 33erfafferá au§ bem Ungarifdjen überfeljt oon Eduárd Glatz. 
Verlag der Pester Lloydgesellschaft. É. n. 

8-r. 2 köt. (2), 209; 256 1. Nyomtatta: Khór u. Wein, Pest, 1868. 
(Separatabdruck aus dem Pester Lloyd.) Jelzete: P. 0. hung. 905 a/l. 

199b. Ugyanaz. 1869. Verlag und Druck der Pester Buchdruckerei 
A.-G. 

8-r. 3 köt. (3), 272; (2), 199; (2), 199 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 a/2. 

200. £>ie UJarren ber Siebe. Hornon oon üDíauruő $ófai. 93erIog oon 
ütto %anU. É. n. 

8-r. 3 köt. (2), 262: (4) 283; (4), 181 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 fa. 

200a. U. a. 4. 9luftage. 33erlin, Dtto ^anfe. É. n. 
8-r. (4), 292 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 prv. 

Jókai Mór. A szép Mikhál. Angol. 

201. Pretty Michal. A románcé by Maurus Jókai. London. Jarrold 
and Sons. 1897. 

8-r. Címkép, 318 (1) 1. Nyomtatta: u. a. Norwich és London. A. Nisbet 
Bain fordítása. Jelzete: P. o. hung. 905 00/8. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 49 

Német. 

202. 2)ie fd)öne TiifyaL dioman oon üDlauruá $ófai. Sritte 5luflage. 
SSetlag oon Dtto ^anfe. É. n. 

8-r. (4), 268 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 
905 ne. 

Jókai Mór: A szökevény. (Árnyképek.) Német. 

203. 9Iuf ber gludjt. 9ioneHe oon SJlcturuő $ófcti. 2luá bem Ungari* 
fdjen oon £. 9tofner. Seipjig. 35rucf unb 23ertag non $f)ilipp 9Jeclam jun. É. n. 

16-r. 63 1. Fordító bevezetésével. (Universal-Bibliothek 425.) Jelzete : 
L. elég. g. 811 1. 

204. 2>er grüne SDiamcmt. ííriminalroman oon Slrtur SRorrifon. 5ln 
"bet ©djtoeEe beá ©lücfeő. 93on 2Jiauru§ Sófai. SDeutfdj oon Subtoig 2Bea)§* 
let. 9teutlingen. Csnfjlin & 2űibliu§ Serlagőbudjfjanblung. É. n. 

8-r. 160 1. Jókai elbeszélése a 118 — 160. lapon. (Ensslins Interessante 
Bibliothek. Bánd 2.) Jelzete : L. elég. g. 360a. 

Jókai Mór. A tengerszemű hölgy. Angol. 

205. Eyes liké the sea. «A tengerszemű hölgy.s By Maurus Jókai. 
Translated from the hungarian by R. Nisbet Bain. In 3 vols. London. 
Lawrence & Bulién. 1893. 

8-r. 3 köt. XIV, 259; (6), 234; (6), 239 1. Nyomtatta: Henderson és 
Spalding. Életrajzi bevezetéssel, fordító tollából. Jelzete : P. o. hung. 905 ja. 

Német. 

206. 3)ie 2)ame mit ben 9JJeeraugen. SHoman in brei 23anben oon 
tDíauruő $ófai. £>erctuőgegeben unb mit einer ©íjarafteriftif beő SSerfafferő 
oerjefjen oon Dőfar oon íítücfen. Seipjig. £)rucf unb 33erlag oon ^fjilipp 
Steclam jun. É. n. 

16-r. 328 1. Arcképpel. (Universal-Bibliothek 2737 — 39.) Jelzete : L. elég. 
g. 811 1. 

Jókai Mór. A varchoniták. (Hangok a vihar után.) Német. 

207. £>ie SBűtdjoniten. 9tomantv[dje ©rgáfylung oon -íJíauruá $ófai. 
3iuá bem Ungarifcfien oon Subtoig 2Sed)őIer. 33erlin. Seríag oon Dtto 
$anfe. É. n. 

8-r. (4), 128 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr A.-G. (Collection Janke) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 gb. 

208. ítrone unb Siebe. Stomcmtifdje (Srjaíilung oon ÜDtauruő %öM. 
9luő bem Ungarifcöen oon Subtoig 2Bed)őíer. SBerlin. 9?erlag oon Dtto 
^anfe. É. n. 

8-r. (4), 128 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 kx/2. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 4 s o GULYÁS PÁL 

Jókai Mór. A vérontás angyala. (Virradóra.) Német. 

209. 2)er íföctcíieertgeL §)ucotan-25racoena. ÜBon SJlcturuá $ófctt. 2lu§ 
bem Ungarifchen oon Subnrig SBec&áler. 23erün. 23erlag oon Dtto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 130 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 os. 

Jókai Mór. Az apja fia. (Még egy csokrot.) Német. 

210. ©eineő tetterő ©ofm. 93on SJtauruá ^ófai. (£eilbronn a. 9lecfar* 
Dtto SBeber'á Serlag.) É. n. 

8-r. 128 1. Nyomtatta : u. a. Illusztrálva. (Weber's Moderné Bibliothek. 
Nr. 66.) Jelzete : L. elég. g. 827. 

Jókai Mór. Az aranyember. Angol. 

211} A modern Midas. A románcé by Maurice Jókai. Translated 
from the germán by Mrs Laura Curtis Bullard and Miss Emma Herzog. 
New-York. R. Worthington, 1884. 

8-r. (8), 367 1. Nyomtatta : Throw, u. o. Jelzete : P. o. hung. 905 jc 

212. Timar's two worlds. By Maurus Jókai. Authorised translation 
by M>s Hegan Kennard. New edition. W. Blackwood & Sons. Edin- 
burgh and London, MDCCCXC1V. 

8-r. VI, 360 1. Jelzete: P. o. hung. 905 jf. 

Cseh. 

213. Zlaty muz. Román od Morice Jókaié. Z mad'arského prelozil 
Frantisek Brábek. V Praze. J. Ottó. 1875 — 76. 

8-r. 2 köt. (4), 434 (2); (4), 3 ió, (1) 1. (Lacina knihovna národnu 
Cislo 20.) Jelzete : P. o. hung. 905 j. 

213a. Ugyanaz. Treti vydáni. V Praze. J. Ottó. É. n. 
8-r. 2 köt. 485, (2); 345, (2) 1. Nyomtatta: Ceské grafické spolecnosti 
«Unie». Jelzete: P. o. hung. 905 ja. 

Dán. 

214. @t ©ulbmenneáíe. bontan i to 3Me af 2)iauruő ^ófoi. 2)íeb 
$orfatteten§ ^tUabeífe ooerfat af Slgel 35amfier. £jebenl)atm. Immánuel 
9iée'ő Sorlag, 1874. 

8-r. 2 köt. 399 ; 309, 1 1. Nyomtatta : C. Freslew & Co. (Udvalgte 
Romaner II — III.) Jelzete: P. o. hung. 905 ot. 

Német. 

215. 2)ie 9tofeninfeI. Csine 9lobinfonabe in ber £>onau oon SRauruS 
$ófai. £)eutfd) t)on Subtuig 28ecf)áler. öerlin unb Seipjig. £>emtann £>üger'£ 
33erlag. É. n. 

8-r. 95 1. Nyomtatta : Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Erősen rövi- 
dített átdolgozás. (1001 Erzáhlungen für Jung und Alt. Nr. 14.) Jelzete: 
L. elég. g. 377 z. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN Sí 

2 ié. @in ©olbmenjcfj. 9tomcm in fünf Sünben oon SJtauruő $ófcti. 
3Iuő bem Hngori^en . . . überfe£t oon ...Sí. 2ft. ílertbenn. Seipsig. 2>rucf unb 
33ettag oon ^íjilipp 9ieclam jun. É. n. 

16-r. 624 L (Universal-Bibliothek. 561—63.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

2x7. @tn ©olbmenfct). Stoman oon SRauruá $ófat. günfte 9lufíage. 
33erlin. SSerlag oon Drto %ante. É. n. 

8-r. (4), 399 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 lp. 

Jókai Mór. Az egyhuszasos leány. (Targallyak.) Német. 

218. 5Da§ 3 roűn Stget'2) í íöbcl)en. Csrgáblung oon Sííauruá ^ófai. gioeite 
2luflage. S3erltn. Dlto $anfe. É. n. 

8-r. (4) 75 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 pn. 

Jókai Mór. Az elátkozott család. Német. 

219. £er Csrb[cf)leid)er. 9ioman oon -JJlauruá $ófat. Slutorifierte Über* 
fefcung cwá bem Ungarifdjen oon Dsfar oon íírücfen. 33eríin. £ugo ©tet* 
ni£' Serlag. É. n. 

8-r. 231 1. Nyomtatta: H. Franké, Dessau. (1900.) Jelzete: P. o. hung. 
905 gd. 

220. Ser Slud) be3 ^riefterá. 9toman oon 3Jtauruá ^ófai. 3luő bem 
Ungarifdjen. Slutortfierte Überjeíjung. 33eríin. SSerlag oon Dtto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 310 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 kn. 

Jókai Mór. Az elesett neje. (Csataképek.) Cseh. 

221. 2ena padlého bojovníka. Obrázek z. r. 1848. Od Morice 
Jókaié. Z mad'arského prelozil Frantisek Brábek. V Praze. Nákladem 
knihkupectví I. L. Kobrova. 

16-r. 31 1. (Ústfedni knihovna. Sesit 40.) Jelzete: L. elég. g. 555 ya. 

Jókai Mór. Az élet komédiásai. Cseh. 

222. Komedianti zivota. Román. Sepsal Móric Jókai. Prelozil 
Frantisek Brábek. V Praze. J. Ottó. É. n. 

8-r. 3 köt. 279, (1); 252 (2); 337 (2) 1. Jelzete: P. o. hung. 905 j/2. 

Német. 

223. $)ie fíomöbianten beő SebenS. Stoman oon SJÉcmrus ^ótai 33om 
SSerfaffer autorifierte beutfcbe Driginal*9luőgabe. 83erlin, 1876. 33erlag oon 
Ctto 8<mfe. 

8-r. s köt. (4), 188 ; (4), 182 ; (4), 179 ; (4), 180 ; (4), 396 1. Nyom- 
tatta : Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete : P. 0. hung. 905 kg. 

Jókai Mór: Az életből ellesve. Német. 
L. 187. sz. a. 52 GULYÁS PAL 

Jókai Mór. Az északi pólusig. Német. 

224. S3i§ jum üftorbpol ober toaő gefájaíj toeiter mit bem £egettljoff? 
23on SDtauruS $ófat. 93om 35erfaffer eingig autortfterte Überfetjung oon £ub* 
tóig SBedjőler. 1909. S3udjoerlag für§ $)eutfdje $au§, SBerlin. 

8-r. XII, 271 1. Nyomtatta: Deutsche Buch- und Kunstdruckerei G. m. 
b. H. Zossen. W. M. bevezetésével. (Die Bücher des Deutschen Hauses. 101 
Bd.) Jelzete : L. elég. g. 282. 

Jókai Mór. Az ördög menyasszonya. (Szélcsend alatt.) Val- 
divia. (Dekameron I.) Német. 

225. SDie Seufelábrcmt. SSalbioia. 3roei 9iooetten oon 3Iíaunié $ófai. 
Slutorifierte Überjetjung t)on Subroig SBedjőIer. ©rofeenfiain unb Seipjig. 
Sterlag oon £ermann (Starfe. É. n. 

16-r. (4), 131 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 a/7. 

Jókai Mór. Az új földesúr. Angol. 

226. The new landlord. Translated from the originál hungarian 
of Maurice Jókai, by Arthur J. Patterson, In two volumes. London 
Macmillan and Co. 1868. 

8-r. 2 köt. XII, 288; (4), 312 1. Nyomtatta: R. Clay, Son, and Taylor. 
Jelzete: P. o. hung. 905 oj. 

Francia. 

228. Maurice Jókai. Le nouveau seigneur. Román humouristique 
traduit de l'allemand par Mlle. H. Heinecke. Paris, Libraire Hachette et 
Cie. 1886. 

8-r. (4), 324, (2) 1. Nyomtatta : P. Brodard et Gallois, Coulommiers. 
(Bibliothéque des meilleurs romans étrangers.) Jelzete : P. o. hung. 905 ca. 

Tót. 

227. Novy" zemsky' pán. Román od Mórica Jokaia. Prelozil Gustav 
Izák. Turc. Sv. Martin. Nakladatel': F. Moskóci kníhkupectvo. 1887. 

8-r. 2 köt. (?) ; 200 1. (Romanová bibliotéka. Dielu II. svázok 1. ; svázok 2.) 
Csak a 2. kötet van meg könyvtárunkban. Jelzete : L. elég. g. 260 gc. 

Jókai Mór. Az úrnő. (Milyenek a nők ?) Német. 

229. (Sine ííaiferin. ©rgáfjlung oon SJtauruő ^ófat. 2IuS bem Ungarií 
fchen oon Subtoig 2Bed)őler. SBerltn. 93erlag oon Dtto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 132 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 kr. 

Jókai Mór. Az utolsó budai pasa. (Novellák.) Német. 

230. 25er le$te $űfdja oon Dfen. £iftorifcfier 9toman oon ÜRauruá 
^ófai. ©ingig autorifterte Überfejjung oon Subtoig 2öed)áler. 35reőt»en unb 
Seipjig. SBerlog oon £einrid) HJÍinben, 1885. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 53 

8-r. Címkép, (4), 257, (1) 1. Nyomtatta : A. Schönfeld, Dresden. Tar- 
talma : Der letzte Pascha von Ofen. — Bolivár. (Dekameron.) Jelzete : P. o. 
hung. 905 oq. 

230a. Ugyanaz. 3)ritte 5luflage. £)reáben unb Seipjtg. 93erlag von 
§einrid) 9)Jinben. É. n. 

8-r. (4), 284, (4) 1. Azonos tartalommal. Jelzete: P. 0. hung. 905 a/12. 

Jókai Mór. Árnyképek. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

Német. 

L. 164., 203., 204., 313., 314. sz. a. 

Jókai Mór. Bálványos vár. Német. 

231. 3)ie ©ötterburg. §iftorifd)er 0tomcm oon -ütauruá $ófai. SBerlin, 
1884. Ctto Sanfe. 

8-r. 2 köt. (4), 246, (2); (4) 191, (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. 
A.-G. Jelzete: P. o. hung. 905 nj. 

Jókai Mór. Carinus. (Novellák.) Angol. 

232. A Christian but a Román. By Maurus Jókai. Doubleday & 
Mc Clure Co. New-York. 1900. 

16-r. 6, 166 1. Jelzete: P. o. hung. 905 ap. 

Jókai Mór. Csataképek. Angol. 
L. 133. sz. a. 

Cseh. 

L. 134., 221. sz. a. 

Finn. 

232/7/5. Sotafuroia 1848 ja 1849 rouoftéta. ílirjoittanut SJiaurité $otai 
Unfarin fteleátö fuomennettu. ^orroooffa 1884 SBerner 6önberftrönt. 

8-r. 31 1. Tartalom: 1. Muntama paali. (Egy bál.) — 2. Molemmat 
jalkapuolet soturit. (Egy bujdosó naplója XIV. fej. A két csonka vitéz.) — 
3. Suo edessá, vetelá takana. (A szerencsétlen szélkakas.) — (Karto muksia 
kansalle N : o. 4.) Jelzete : L. elég. g. 542 et. 

Eszperantó. 
L. 135. sz. a. 

Francia. 

L. 136. sz. a. 

Német. 

L. 142., 148. sz. a. 

Jókai Mór : Dekameron. Angol. 
L. 131., 132. sz. a. 54 GULYÁS PAL 

Cseh. 

L. 134. sz. a. 

Német. 

L. 137 — 142., 145 — 148., 150., 152. 225., 230., 260., 295., 309 — 
311. sz. a. 

Olasz. 

L. 183. sz. a. 

Jókai Mór. De kár megvénülni ! Német. 

233. £>ie böfen Síében. 9toman non üOtcturuá $ófai 3rt beutfcfjer 
Übertragung non Subtnig SBedjáler. ^ena. ígermann ©oátenoble. É. n. 

8-r. 2 köt. (4), 228; (4), 215 1. Nyomtatta: G. Pátz, Naumburg a. S. 
Jelzete: P. 0. hung. 905 a/8. 

Jókai Mór. Délvirágok. Német. 
L. 139., 140., 142. sz. a. 

Jókai Mór: Eget vivó asszonyszív. Német. 

234. £)ie §tmmel3ftürmerin. 9íomcm non 3Jíauruá $ófai. SDeutfd) non 
Subnrig SSedjáler. 93re§Iau. 6. ©djottlaenber, 1905. 

8-r. 470 1. Jelzete : P. o. hung. 905 pp. 

Jókai Mór. Egész az északi pólusig. Német. 

235. 3tncm§igtaufenb $ctljre unter bem ©tje. 9tomcm non üDtcwruá 
$ófat. 3lutorifieríe beutfdje Searbeitung 0. Subnrig SBed^őler. S3erlin. 33er* 
Iag n. Díío ^íanfe. É. n. 

8-r. (4), 288 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ov. 

Jókai Mór. Egy asszonyi hajszál. Német. 

236. Csín grauenfjaar. £>iftorifd)er 9íoman non TlautuB Qófai. ©ingig 
autoriíierte Überje|ung non Subnrig SBecbáler. 2)reáöen unb Seipjig. 93erlag 
non £>einr.idj dinben, 1883. 

8-r. (4), 227 1. Nyomtatta . Rammigsche Buchdr. Dresden. Jelzete : 
P. o. hung. 905 ku. 

236a. Ugyanez. 3^eue 3lu§gabe. SDreáben unb Seipgtg. 23erlctg non 
§einrid) dinben. É. n. 

8-r. (4), 313 1. Nyomtatta: B. Thieme, Meissen. Jelzete: P. o. hung. 
905 np. 

Jókai Mór. Egy az Isten. Német. 

237. £>te nur emmctl lieben. Stomcm non 2Rauru§ $ófai. SBierte 3luf* 
tagé. 33erlin. SSeríag non Dtto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 340 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A. G. (Collection Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 pv. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 5J 

237^/5-. Quelli che amano una sola volta. Romanzo di Maurus Jókai. 
Prima traduzione italiana autorizzata di Liszka. Milano. Edoardo Son- 
zogno. 1888. 

8-r. 382 1. Nyomtatta : A. Lombardi u. o. Rövid életrajzi bevezetés 
Enirco Cattaneo tollából. (Biblioteca romantica economica. No. 271.) Jelzete: 
L. elég. g. 258 ak. 

Jókai Mór. Egy ember, aki mindent tud. (Novellák.) Német. 

238. @in moberner (Sagltoftro. 9toman oon 9Jíauruá ^ófat. Slutorifterte 
"beuifdje 83earbettung oon Subtotg SBedjőler. SBerlirt. SSerlog oon Dtto 
$anfe. É. n. 

8-r. (4), 140 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pf. 

Jókai Mór. Egy hírhedt kalandor a XVII. sz.-ból. Angol. 

239. Told by the death's head. A romantic tale by Maurice 
Jokái (sic). Translated by S. E. Boggs. The Saalfield Publishing Com- 
pany. Chicago, Akron Oh., New-York. 1902. 

8-r. 348 1. Nyomtatta : The Werner Company, Akron, Ohio. 4 kép- 
melléklet Charles Hope Provost rajzai nyomán. Jelzete : P. 0. hung. 905 oo/13. 

Német. 

240. Was der Todtenkopf erzáhlt. Romantisches Zeitgemálde von 
Maurus Jókai. Zweite Auflage. Berlin. Ottó Janke. 

8-r. 280 1. Nyomtatta : Norddeutsche Buchdruckerei u. Verlagsanstalt 
(1894.) Jelzete: P. o. hung. 905 px. 

Jókai Mór. Egy magyar költő életéből. (Életemből I.) Német. 

241. @in ungarifdjer £)id)ter. (@in Stontan unb bodj fein 9íoman.) 
íflaá) Jókai oon S. 9íoáner. Wien. Druck von Friedr. u. Moritz Förster. É. n. 

8-r. (2), 28 1. (Separatabdruck aus dem National-Kalender von Schuselka.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ib. 

241a. Ugyanaz. (Mongen. 1871. SSerlag oon (Sbuorb 23efolb. 
8-r. 31 1. Nyomtatta: L. Sommer & Comp. Wien. Jelzete: P. 0. hung. 
905 i. 

Jókai Mór. Egy magyar nábob. Angol. 

242. An hungarian nábob. A románcé translated by R. Nisbet 
Bain. By Maurus Jókai. 5. edition. London, Jarrold & Sons. 1898. 

8-r. Címkép, 358, (1) 1. Nyomtatta: u. a. Norwich, Yarmouth and 
London. Jelzete: P. 0. hung. 905 00/4. 

Német. 

243. @in ungarifdjer 9tabob. 9tomcm oon SJlorit} $óM. SDeutfd) oon 
3lbolf 3)u£. ©rfter— 93iertet SBanb. $eft. SSerlag oon ©uftao (SmicB. 1856. 

8-r. 4 köt. V, 2, 191; 4, 200; 4, 169; 4, 138 1. (Belletristisches Lese- 
kabinett Lief. 14 — 23.) Jelzete : P. o. hung. 1069 d. 5 6 GULYÁS PAL 

243a. Ugyanaz. $)Seft. SBerlctg oon ©uftcto ©mid). 1856. 
8-r. 4 köt. V, (2), 191 ; 200; (4), I69; (4), 138 I. (Belletristische Lese- 
Bibliothek). Jelzete: P. o. hung. 905 k. 

243 b. Ugyanaz. Seipgig. 3)rucf unb 23erlctg oon $f)ilipp 9leclam 
jun. É. n. 

16-r. 519, (1) 1. (Universal-Bibliothek 3016 — 20.) Jelzete: L. elég. g. 811 í. 

L. még 147. sz. a. 

Jókai Mór. Enyém, tied, övé. Német. 

244. üUlein, £)ein, <3ein. 9tomcm oon SJtcturuá $ófai. SBerlirt. 1875. 
S)ruá unb SSeríag oon Dtto ^anfe. 

8-r. s köt. (6), 191; (6), 173; (6), 174; (6), 240; (6), 242 I. Jelzete: 
P. o. hung. 905 e. 

244a. Ugyanaz, gtoeite Sluflage. Serlin. 23erlag oon Dtto $anfe. 
8-r. (4), 310, (2) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 or. 

Jókai Mór. Eppur' si muove ! És mégis mozog a föld. Német. 

245. SBir beroegen bie ©rbe! üKoman oon üDtauruá $ólai. 3roeite 
Síuflage. Serlin. Serlag oon Dtto $anh. É. n. 

8-r. (4), 303, (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. 
Janke.) Jelzete: P. o. hung. 905 op. 

Jókai Mór. Erdély aranykora. Angol. 

246. 'Midst the wild Carpathians. (Az Erdély arány kora [sic]) By 
Maurus Jókai. Translated by R. Nisbet Bain. London. Chapman & Hall 
Ld. 1894. 

8-r. VII, 263 1. Nyomtatta : Richárd Clay & Sons London és Bungay. 
Jelzete : P. o. hung. 905 a/4. 

246a. Ugyanaz. 4. edition. London. Jarrold & Sons. É. n. 
8-r. Címkép, VII, (2), 163 1. R. Nisbet Bain fordítása. Jelzete : P. 0. 
hung. 905 00/6. 

Német. 

247. 2)te golbene 3eit * n ©iebenbürgen. £>iftorifd)er 9iomon oon 
!0lauruá $ófat. 3íuá bem Ungarij'djen oon S. Stofner. £eip§ig. 2)rurf unb 
93eríog oon ^3f)Uipp Síeclam jun. É. n. 

16-r. 323 1. (Universal-Bibliothek 521 — 23.) 2 példány. Jelzete: L. elég. 
g. 811 1. és P. o. hung. 905 a. 

Olas%. 

248. II tempó d'oro nella Transilvania. Romanzo di Maurus Jókai. 
Traduzione dall' Ungherese di Liszka. Milano. Edoardo Sonzogno, 
editoré 1894. 

16-r. 206, 2 1. Nyomtatta: u. a. (Biblioteca romantica tascabile. No. 116.) 
Jelzete: L. elég g. 258 ad. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 57 

Jókai Mór: Erdélyi képek. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

Francia. 

L. 283. sz. a. 

Német. 

L. 150., 284. sz. a. 

Jókai Mór: Életemből. Angol. 
L. 132. sz. a. 

Francia. 
L. 136. sz. a. 

Német. 

L. 144., 147., 241. sz. 

Jókai Mór. Észak hónából. Német. 

249. 9íu§ ber §etmat beá körbenő. 23on íSJÍauruá ^ófai. ^Brefjburg 
imb £eip§ig. 33etlag oon Garl ©tampfel, 1879. 

8-r. (4), 204 1. Nyomtatta : C. F. Wigand, Pozsony. Jelzete : P. o. hung. 
905 le. 

Jókai Mór. Fekete gyémántok. Német. 

250. Srhtoarje ©icmtcmten. 9íomcm in fünf 23ánben oon üUiauruő 
$ófai. 9íus bem Ungarifdjen überfe^t oon (übuarb ©lal}. Seipgig. S)rucf unb 
SSerlag oon $f)üipp 9teclam jun. É. n. 

16-r. 576 1. (Universal-Bibliothek 4781 — 85.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Jókai Mór. Felfordult világ. Német. 

251. 23erfef)rte 2BeIt. Stomcm oon SRcuruő ^ófai. S3erlin. SSerlag oon 
Dtto Qanfe. É. n. 

8-r. (4), 208 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. o. hung. 905 ke. 

252. Soűfjáuőlerroirtfjfdjaft. £umoriftifdjer bontan oon 3Jíűuru§ $ófai. 
Siertc 3lufíage. Serlin. 33erlag oon Ctto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 208 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 oy. 

Jókai Mór. Fortunátus Imre. (Hangok a vihar után.) Cseh. 

253. Emerich Fortunát. Dennik starého pána z roku 1522. Od 
Morice Jókaié. Z mad'arského prelozil Frantisek Brábek. V Praze. 
Nákladem knihkupectvi I. L. Kobrova. É. n. 

16-r. 66 1. (Ústredni knihovna. Sesit 14.) Jelzete : L. elég. g. 555 ga. 

Jókai Mór. Föld felett és víz alatt. Német. 
L. 141. sz. a. 5 8 GULYÁS PAL 

Jókai Mór. Gazdag szegények. Német. 

254. 25ie retdjen Slrmen. §umoriftifá)er 9iomcm oon SJtaurué $ófat. 
Slutorifierte beutfd)e Searbeitung oon Subroig 2Bed)őIer. S3eríin. SSeríag oon 
Dtto 3aníe. É. n. 

8-r. (4), 300 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 ox. 

Jókai Mór : Görögtűz. I., II. rész. Német. 

255. 3luf fjöfjeren S3efeí)í. 9Jomcm oon SHauruá ^ófai. £>eutfd)e 33e* 
orbeitung oon Subrotg SBedjőler. Seipgig. ©reueíl u. Srancfe. 1888. 

8-r. (4), 240 1. Nyomtatta : Schmidt & Baumann, Leipzig-Reudniz. 
Jelzete: P. 0. hung. 995 pb. 

256. Das geheime Goldland. Román von Marcus (sic) Jókai. 
Mannheim. Druck und Verlag von J. Bensheimer, 1893. 

8-r. 268 1. Jelzete : P. 0. hung. 905 pm/1. 

256a. Ugyanaz. 19 10. SBudjoerlag fürő SDeutfdje §auő, Serlin. 

8-r. 291 1. Nyomtatta : Deutsche Buch- und Kunstdruckerei G. m. b. 
H., Zossen. Bevezette W. M. (Die Bücher des deutschen Hauses. 108.) Jelzete : 
L. elég. g. 282. 

Jókai Mór. Görögtűz. III. rész. Samyl fiai. Német. 

257. @in $ürftenfof)n. (Srga^turtg oon 9JJauru§ ^ófat. Slutorifierte 
beutfcfie SBearbeitung oon Subrotg 28e<f)3ler. SSerlag oon Dtto ^anfe. É. n. 

8-r. (4), 148 1. Nyomtatta : Buchdr. A.-G. des Lese-Vereins. (Collection 
Ottó Janke.) Jelzete : P. o. hung. 905 pi. 

Jókai Mór. Hangok a vihar után. Angol. 
L. 166. sz. a. 

Cseh. 

L. 253. sz. a. 

Német. 

L. 167., 307., 208. sz. a. 

OlasX- 

L. 168. sz. a. 

Jókai Mór. Hétköznapok. Német. 

258. Sebenároirren. 9ioman oon SJtauruá ^ófai. 5luő bem Ungarijcben 
oon Subroig 2Bedjáler. Serlin. SSerlag oon Dtto $anfe. É. n. 

8 r. (4), 256 (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. Á.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. o. hung. 905 pl. 

Jókai Mór. Hős Pálffy. (Szinmüvek.) Német. 

259. Held Pálffy. Dramatische Scenen in drei Bildern von Maurus 
Jókai. In deutscher Übertragung von J. Schnitzer. Budapest, C. Grill. 1879. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 59 

8-r. 52 1. Nyomtatta : Franklin-társ. Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 
905 ky. 

Jókai Mór. I lőve you. (Dekameron.) 

260. Ungarifdje S3üdjer für baő 93oIf. II. I lőve you. dlaá) bem Untja* 
rtfdjen beő SRoritj Jókai. ^Beft, 1863. 2)rucf unb 23erlag t)on Gsmerid) Bartalits. 

16-r. 47 1. Jelzete : P. o. hung. 457. 

Jókai Mór. Kassári Dániel. (Napraforgók.) 

261. 3roifd)en 3roeien bie £)ritte. £>umoriftifd)e (Üírgaíjlung oon 9Jtauruő 
Qófai. 3lutorifieríe beutfcfce SBearbeitung oon Subtoig 2öed)őler. S3erlm. 93er« 
lag oon Díto Qanfe. É. n. 

8-r. (4), 135 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung 905 ow. 

Jókai Mór. Kárpáthy Zoltán. Finn. 

262. Zoltán Kárpáthy. Romaani. Kirjoittanut Mauri Jókai. Unkarin 
kielestá suomensi Niilo E. Wainio. Porvoossa, Werner Söderström (1890.) 

8-r. 451, 1 1. Nyomtatta: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, 
1890, Helsingissá. A külső borítékon 1891. évszám áll. Jelzete: P. 0. hung. 
905 as. 

Német. 

262. bis goltán íUrpátíjn. 9íoman oon 9Jiori^ ^ófat. 2Uté bem Ungartfdjen 
überfe£t oon ©buarb ©tag. 1 — 4. SBanb. $eft. 23erlag oon ©uftao @mtd). 1860. 

8-r. 4 köt. VII, 1, 216; 4, 186; 4, 221 ; 4, 116 1. (Belletristisches Lese- 
kabinett. Lief. 29 — 39.) Jelzete: P. o. hung. 1069 d. 

262 bis a. Ugyanaz. Subapeft. 93ertag bes 3UÍ)enaum. 1878. 
8-r. 4 köt. VIII, 216; (4), 186; (4), 221; (4), 116 1. Jelzete: P. o. 
hung. 905 ic. 

262 bis b. Ugyanaz. Setpjig. £>rucf u. SSerlag oon s $f)iltpp 9íeclam 
jun. É. n. 

16-r. 580 1. A fordító előszavával. (Universal-Bibliothek 121 — 25.) Jel- 
zete: L. elég. g. 811 1. 

Jókai Mór. Kedves atyafiak. (Népvilág.) Holland. 

263. Lieve Olvedverwanten. Hongaarsche tvestanden naar Maurus 
Jókai door A. Zeeghers. Arnhem. H. w. Van Marle. 

8-r. 125 1. (Ny. 1874.) Jelzete : P. o. hung. 905 am. 

Jókai Mór. Két menyegző. (Virradóra.) A hittagadó. (Milye- 
nek a férfiak ?) Német. 

264. £)ie feinbltdjen 9iad)barn. £)er Renegát. 33on SJtauruá $ófat. 9luá 
bem Ungarifdjen oon Subtoig SBecbáler. S3erlin. Dtto ^anfe. É. n. 

8-r. (4), 132 1. Nyomtatta: Berliner A.-G. (Collection O. Janke.) Jelzete • 
P. o. hung. 905 on. 6o GULYÁS PAL 

rr 

Jókai Mór. Kétszer kettő négy. (Őszi fény.) Német. 

265. gtoeimal gtoei finb oier. 2)er 28eltfaí)rer. 23on 2Jiauru§ igófai. 
2lntorifterte beutfd)e SBearbeitung oon Subtoig 2Bed)§ler. Serlirt. 33erlag oon 
Dtto $anfe. É. n. 

9-r. (4), 136 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Tartalma: 1. Zweimal zwei sind vier. (Kétszer kettő — négy. Ószi fény.) — 
2. Der Weltfahrer. (A világlátott fiú. Napraforgók.) Jelzete : P. 0. hung. 905 ki. 

Jókai Mór. Kis királyok. Német. 

266. ílleine $ömge. 9tomcm oon Sltauruá $ófcú. S3erlin, 1886. Dtto 
$cmfe. 

8-r. 5 köt. (4), 205, (2); (4), 200, (2); (4), 238, (2); (4), 226, (2), 
(4), 184 (2) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete: P. o. hung. 905 gc. 

Jókai Mór. Láda, jösz-te, kérnek. (Még egy csokrot.) Német. 

267. ©elbtrufje, man toirbt um bid) ! ©rgafjlung oon SDÍauruő ^ófai. 
@. £)aberfoto'á SSerlag in 2Bien. É. n. 

8-r. Szerző arcképe, 40 1. Nyomtatta : Köhler & Hamburger u. o. A for- 
dítás, kiadó jegyzete szerint, Margaretha Heksch munkája s Aus Ungarns Novel- 
lenschati c. kötetből való. (Allgemeine National-Bibliothek. 135.) Jelzete: L. elég. 
g. 531 at. 

Jókai Mór. Lenczi fráter. Német. 

268. @irt geniűler 9iarr. ^umortftifájer 9íoman oon SDtauruS ^ófai. 
Slutorifterte beutfdje SBearbeitung non Subroig 2Bed)áíer. 33erlin. SSerlag non 
Dtto $cmfe. É. n. 

8-r. (4), 144 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 pj. 

Jókai Mór. Magnéta. Német. 

269. 9Jlagneia. tornán non Sftauruá Sófai. Slutorifierte Überfeijung oon 
Subtoig 2Secpler. £eip§ig. 21. ©djumann'á ÜBerlag. 

8-r. (4), 150 1. Nyomtatta: Schwarz & Schwen, Erfurt. Jelzete: P. 0. 
hung. 905 px/1. Ugyanez a kiadás megjelent továbbá mint a Roman-Galerie 
für Sálon und Reise 11. kötete is. Jelzete: L. elég. g. 710 d. 

270. Ugyanaz. 2luá bem ttngarifdjen über[e|t oon 6. Sangfd). 33reőíau. 
Schlesische Buchdruckerei v. S. Schottlaender. 1896. 

8-r. 201 1. (Unterwegs u. Daheim.) Jelzete : P. 0. hung. 905 nf. 

Jókai Mór. Megtörtént regék. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

Német. 

L. 148. sz. a. 

Jókai Mór. Mesék és regék. Német. 
L. 128., 143. sz. a. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 61 

Jókai Mór. Még egy csokrot. Német. 
L. 149., 210., 267. sz. a. 

Jókai Mór. Milyenek a férfiak. Angol. 
L. 131. sz. a. 

Cseh. 

L. 134. sz. a. 

Német. 

L. 169., 264. sz. a. 

Jókai Mór. Milyenek a nők. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

L. 135. sz. a. 

L. 138., 142., 148., 188., 229. sz. a. 

Jókai Mór. Minden poklokon keresztül. Német. 

271. £>urd) aűe főtten, ^iftorifcíjer Komán uott SJloriíj $ófai. 9Jlit 
einem Mograpf)tfd)en SSeitrag unb bem ^Bortrait beS SSerfafíerá. Sreőlau. 
©. ©rhottlaenber. 1885. 

8-r. Címkép, (4), 275 1. Jelzete: P. o. hung. 905 kk. 

271a. Ugyanaz. 3roeite Sluflage. SkeSlcm. (Srhleftfdje 33udjbrucferei oon 
<S. ©djottlaenber, 1898. 

8-r. (4), 275 1. Jelzete : P. 0. hung. 905 ki. 

Jókai Mór. Mire megvénülünk. Angol. 

272. Debts of honour. A növel translated by Arthur B. Yolland. 
By Maurus Jókai. 3. edition. London. Jarrold & Sons. 1900. 

8-r. Címkép, (8), 417 1. Dunay Zoltán közreműködésével készült fordítás. 
Jelzete: P. 0. hung. 905 °°/s. 

Német. 

273. 9íűdj jefjn ^íafjren. 9íoman oon 3Jiouruő ^ótai Überfeíjt oon 
Subroig üffiedjáler. Setpgig. 2)emcfe'á 23erlag. 1885. • 

8-r. 2 köt. 247, (1); 281, (2) 1. Nyomtatta: Oswald Schmidt, Rednitz- 
Leipzig. Jelzete : P. o. hung. 905 Ív. 

Jókai Mór. Napraforgók. Német. 
L. 143., 151., 261., 265. sz. a. 

Jókai Mór. Negyven év viszhangja. Német. 

274. Die Zonen des Geistes von Moriz Jókai. Wien und Teschen, 
K. k. Hofbuchhandlung Kari Prohaska. 1884. 

16-r. VI, 182 1. Nyomtatta : u. a. Teschen. Áz eredetinek nem teljes 
fordítása. (Salon-Bibliothek.) Jelzete: P. o. hung. 905 ny. 62 GULYÁS PÁL 

Jókai Mór : Népvilág. Angol. 
L. 133. sz. a. 

Holland. 
L. 263. sz. a. 

Német. 

L. 147., 190. sz. a. 

Jókai Mór. Névtelen vár. Német. 

275. £)aé rtamertlofe ©djlofe. Síomart oort üUlauruő Sófai. £>ritte 5lufí 
lage. Seríin. Díto ^cmíe. É. n. 

8-r. (4) 319, (1) 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Képekkel. Jelzete : P. 0. hung. 905 me. 

276a. U. a. 3 edition. London. Jarrold & Sons. 1898. 

8-r. VIII, 312 1. Nyomtatta : u. a. London. Jelzete: P. o. hung. 905 oz/2. 

Jókai Mór. Nincsen ördög. Angol. 

276. Dr. Dumány's wife. A románcé. By Maurus Jókai. Translated 
from the Hungárián by F. Steinitz. Cassel & company ltd. London, 
Paris & Melbourne. 1891. 

8-r. VIII, 312 1. Nyomtatta: u. a. London. Jelzete: P. o. hung. 905 oz. 

277. U. a. Or athere is no devü% alcímmel. New-York. Cassel 
publishing company. É. n. 

8-r. VI, 307 1. Nyomtatta : The Mershon company press, Rahway N. Y. 
(Cassel's sunshine series III.) Jelzete : P. 0. hung. 905 jg. 

Jókai Mór. Novellák. Angol. 
L. 232. sz. a. 

Német. 

L. 137., 145., 146., 230., 238. sz. a. 

Jókai Mór. Óceánia. Angol. 
L. 132. sz. a. 

Német. 

278. Dcecmiert. 3)ie ©efd)t<f)te eirteá untergegcmgenen SBelttíjeileS oon 
SJÍauruő $ófat. SBerlin. SSerlag von Dtto ^artfe. É. n. 

8-r. (4), 128 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
2 példány. Jelzete : P. o. hung. 905 pe és 905 kg. 

Jókai Mór. Öreg ember nem vén ember. Német. 

279. (Sin bejaljrter SRanrt ift feirt altér Sötann. (Srtráumter 9tomcm irt 
oier Slbtíjeüurtgen. Sort SftauruS i^ófai. Slutortfierte Überjeiumg rjon 2)r. SQéla 
SDióát). 2öien. ©ptelfyagen & Sdfjuridj. SBubapeft. @ad)ő & $oHáf. 1900. 

8-r. 205 1. Nyomtatta : S. Márkus, Budapest. Jelzete : P. o. hung. 905 a/9. 

Jókai Mór. Őszi fény. Angol. 
L. 132. sz. a. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 63 

Német. 

L. 144., 149., 265. sz. a. 

Jókai Mór. Párbaj Istennel. Cseh. 

280. Móric Jókai. Souboj s bohém. Z macTarstiny prelozil G. N. 
Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna. F. Simácek. 1894. 

16-r. 64 1. (Levné svazky növel 29.) Jelzete : L. elég. g. 776 1. 

Jókai Mór. Páter Péter. Dán. 

281. ^balia. Stomcm af SJJauruá $ofai £sbenf)atm. £rnft og foríagt 
af i^ul. §cmfen. 1903. 

8-r. 2, 154 1. (Folkets bibliothek. No. 1.) Jelzete: L. elég. g. 261 ac. 

Német. 

281 bis. SBeibertüíe. 9tomcm oort SftauruS $ófat. 3)eutfd) oon Subroig 
2Bed)§ler. 93erlin. GHfenad). Seipgig. £>ermann ^nlgerő SSeríag. É. n. 

•8-r. 128 1. Nyomtatta: Oscar Brandtstetter, Leipzig. Életrajzzal és 
E. Ranzenhofer képeivel. (Kürschners Bücherschatz No. 52.) Jelzete: L. elég. 
g. 562 y. 

Tót. 

282. Páter Péter. Román od Mórica Jókaia. Prelozil Gustáv Izák. 
Turc. Sv. Martin. Nákladom Gustáva Izáka. 1883. 

16-r. (4), 184 1. Nyomtatta: Knihtlacarski úcastinárski spolok. U. o. 
(Románová bibliotéka. Dielu I. svázok 2.) Jelzete : L. elég. g. 260 h. 

Jókai Mór. Petki Farkas leányai. (Erdélyi képek.) Francia. 

283. Maurice Jókai. Réve et vie. Traduction du prince Bojidar 
Karageorgevitch. Paris. E. Dentu éditeur. 1894. 

32-r. (8), 116 1. Nyomtatta: Edouard Guillaume 1893 jan. 25. (Petité 
Collection Guillaume.) Illusztrálta L. Marold. Jelzete : P. 0. hung. 905 ps. 

Német. 

284. 2)ie %öá)kt bel Söolfgartg ^etfi. 93on 2TCauruá Sófat. 6. £aber* 
foto'á 93erlag in 2Sien. É. n. 

8-r. 52 1. Nyomtatta: Fr. Winiker & Schickardt, Brünn. A fordítás, a 
kiadó megjegyzése szerint, Albert Kaposi munkája s a Blüten aus dem Osten 
c. 1884-ben megjelent kötetből van átvéve. (Allgemeine National-Bibliothek 
174.) Jelzete: L. elég. g. 531 at. 

Jókai Mór. Politikai divatok. Német. 

285. Slnbere 3eüen, embere üDtánner. 9íoman oon SJlautuő $ófai. 
groette 9lufíage. SBerlin. Dtto $anfe. É. n. 

(4), 308 1. Nyomtatta: Berliner Buchdr. A.-G. (Collection O. Janke.) 
Jelzete: P. 0. hung. 905 lt. 

Jókai Mór. Rab Ráby. Angol. 

286. The strange story of Rab Raby by Maurus Jókai. 3. edition. 
London, Jarrold & Sons. é. n. 64 GULYÁS PAL 

8-r. Címkép, XIII, 370 1. Nyomtatta: u. a. Norwich. Bevezetés Emil 
REicmől. Jelzete: P. o. hung. 905 00/11. 

Német. 

287. diáb dt&ht). 9tomcm in brei S3cmben t>on Maurus Jókai. ^rejj* 
burg unb Seipjig. Sertag oon ©arl Stampfel. 1880. 

8-r. 3. köt. (4), 247; (4), 246; (4), 304 1. Nyomtatta: Carl Anger- 
mayer, Pressburg. Jankó János rajzaival. Jelzete: P. 0. hung. 905 km. 

Jókai Mór: Rákóczi fia. Német. 

288. gürftenblut. Sioman von SJJauruá ^ölai 3luáfcblie^íicb érmeid)* 
tigte beutfdje 83earbeitung von Subrotg S2Becf)§ler. 1893. £)rucferei unb 23er* 
lagáfjauő Stuttgart, SDr. goerfter & @ie. 

8-r. 2 köt. (4), 272, (2) ; (4), 279, (2) 1. Jelzete : P. o. hung. 905 kw. 

Jókai Mór. Rútak rútja. (Virradóra.) Német. 

289. Maurus Jókai. £>ie Merrjafclitfjfte. Slutorifierte Übertragung non 
Subroig 28ed)áler. Serlin. §ugo <Steint|5 33erlag. É. n. 

8-r. 152 1. Nyomtatta: A. Seydel & Cie. Jelzete: P. 0. hung. 905 ood. 

Jókai Mór. Sírkő-album. Német. 

290. (üíin 23errjangnté. 9ioman von üDZauruá ftótai 2)eutfd) oon £ub= 
Tőig 2Bed)áíer. 33erlinifcf)e SerlagSanftalt. 33erlin. É. n. 

8-r. 202 1. Nyomtatta : G. A. Brodmann, Erfurt. Jelzete : P. o. hung. 
005 a/10. 

Jókai Mór. Szabadság a hó alatt. Angol. 

291. The green book or freedom under the snow. A növel by 
Maurus Jókai. 3. edition. London. Jarrold & sons. 1897. 

8-r. Címkép, VI, 470 1. Nyomtatta : u. a. Norwich, Yarmouth és London. 
Ford. Mrs. Waugh (Ellis Wright.) Jelzete : P. o. hung. 905 00/2. 

Francia. 

292. Le tapis vert. Imité de Maurice Jókai par Louis Ulbach. 
Paris G. Calmann Lévy éditeur. 1880. 

8-r. (6), IV, 384 1. Nyomtatta: Mazereau, Tours. (Bibliothéque contem- 
poraine.) Rövid életrajzi vázlattal. A regény első része. A második részt 1. a 
következő sz. a. Jelzete : P. o. hung. 905 ks. 

293. Le mariage de Pouchkine. Imité de Maurice Jókai par Louis 
Ulbach. Paris, Calmann Lévy, éditeur. 1891. 

8-r. 4, 354 1. Nyomtatta: E. Mazereau. Tours. (Nouvelle Collection 
Michel Lévy.) A regény II. részének átdolgozása. Elejét 1. az előző sz. a. 
Jelzete: P. o. gall. 1615 e. 

Német. 

294. SDie greifjeit unter bem <Sd)nee ober ba§ grüne 23ud). §iftori[cf)er 
9toman von fDtauruá $ófai. ^refjburg unb Setpgig. 33erlag oon Garl <3tam= 
tfel, 1879. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 65 

8-r. 2 köt. (4), 221, (2); (4), 265, (3) 1. Nyomtatta: C. F. Wigand, 
Pressburg. Jelzete: P. o. hung. 905 Ik. 

Jókai Mór: Százszorszépek. (Dekameron.) Német. 

295. Ungarifdje SBüdjer fut baő 33olf. I. Styan bambáin. Vlatí) bem 
Ungarifdjen beő Moritz Jókai. *Reft, 1863. SDutcf unb Serlag oon ©merid) 
Bartalits. 

i6-r. 29 1. Jelzete : P. o. hung. 457. 

Jókai Mór: Szegény gazdagok. Angol. 

296. The pour plutocrats. A románcé translated by R. Nisbet 
Bain. By Maurus Jókai. 3. edition. London, Jarrold & sons. 1900. 

8-r. Címkép, V, 423 1. Jelzete: P. 0. hung. 905 00/10. 

Dán. 

297. 2)e fottige Stige. dtoman af 9Jíauruá ^ófai. 5)íeb gorfatterená 
íilíaöelfe ooerfat af Sl^el Samfier. £j$benf)aon. Immánuel 9tée'á gorlag 
1874. 

8-r. Arckép, 544 1. Nyomtatta : C. Ferslew & Co. (Udvalgte Romaner I. 
köt.) Életrajzi vázlattal. Jelzete : P. 0. hung. 905 ot. 

Német. 

298. SDie armen 9teid)en. Síomcm oon 9JtauruS $ófai. SSierte 9lufíage. 
Berlin. Dtto ^anfe. É. n. 

8-r. (4), 286, (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Janke.) 
Jelzete : P. 0. hung. 905 In. 

Svéd. 

299. De fattiga rika. Román af Maurus Jókai. Öfversátting af Kari 
Hemgren. Stockholm. Albert Bonniers förlag. (1875.) 

8-r. (2), 436 1. Jelzete : P. o. hung. 905 lo. 

Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig. Német. 

300. ©eltebt biá gum Sdjaffot. £>iftorifdjer ÜHomcm au§ ber dl&tócffi 
Beit oon 2Jtauruő ^ófat. Serltn, 1883. Serlag oon Dtto %at\U. 

8-r. 3 köt. (4), 309; (4), 338, (1); (4), 383 (1) 1. Nyomtatta: Berliner 
Buchdr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 905 nt. 

300a. U. a. 3roeite 2íufíoge. 33erlin. SBerlctg oon Dtto $cmfe. É. n. 
8-r. (4), 488 1. Nyomtatta : Berliner Buchr. A.-G. Jelzete : P. o. hung. 905 nu. 

Olas%- 

300. bis Amato fino al patibolo. Romanzo ungherese di Maurus 
Jókai. Terzo migliaio. Milano, Fratelli Treves. 1899. 

8-r. VII, 322, 1 1. 1899. szeptemberéről keltezett életrajzi bevezetéssel 
E. Z.-töl. (Biblioteca amena. N. 562.) Jelzete : L. elég. g. 258 al. 

Jókai Mór: Szélcsend alatt. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 5 66 GULYÁS PAL 

Német. 

L. 139., 148., 225. sz. a. 

Jókai Mór : Színmüvek. Német. 
L. 259. sz. a. 

Jókai Mór: Szomorú napok. Angol. 

301. The day of wrath. Translated from the hungarian by R. 
Nisbet Bain. By Maurus Jókai. London, 1900. Jarrold and sons. 

8-r. Címkép, 352 1. Nyomtatta: Jarrold and sons, Norwich és London. 
Jelzete : P. o. hung. 905 00/9. 

Német. 

302. SErcturige SEage. 9lomcm auő bem Ungarifcfjen oon üötauruá $ötaL 
SBerlin, 1875. SSerlag oon Drto $anh. 

8-r. 2 köt. (4), 230 ; (4), 240 1. Nyomtatta : C. Schwabe. Jelzete t 
P. o. hung. 905 h. 

302a. Ugyanaz, ^toeite Sluflage. 33erlm. SBerlag oon Dtto $anfe. É. n. 
8-r. (4), 260 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó- 
Janke.) Jelzete: P. 0. hung. 905 ha. 

303. £raurige SEage. 9toman oon 3Jíauru§ %ótai 5luá bem Ungarifcfjen 
oon <Stgm. SBróbn. £eip§ig. SDrucf unb 93eríag oon ^íjilipp 3fteclam jun. É. n. 

16-r. 260 1. (Universal-Bibliothek. 581 — 83.) Jelzete: L. elég. g. 811 L 

Jókai Mór: Targallyak. Cseh. 
L. 134. sz. a. 

Német. 

L. 142., 144., 145., 164., 218., 310. sz. a. 

Jókai Mór: Tégy jót. Német. 

304. <5á)tcffalátüa*e. 9foman oon 3Jíauru§ $ófai. Slutorifieríe Übertra* 
gung oon Subrotg 2Sed)őIer. 1896. SBerlag oon 9iob. griefe. Seipjig. 

8-r. 227 1. Nyomtatta : C. G. Röder. (Sammlung moderner Belletristik 
auslándischer Autoren. I. 1 — 2.) Jelzete ; P. o. hung. 905 00b. 

305. gtoet Qfyxx. 9tomcm oon Slíauruá Qófai. Síutorifterte Überfeijung 
oon Dőfar oon íírücfen. Seríin. 3- ©nobenfelb u. Gomp. É. n. 

8-r. 187 1. A kötet végén: Die weisse Dame. (Bacsó Tamás. A magyar 
előidőkből) c. elbeszélés. Jelzete: P. o. hung. 905 eb. 

Jókai Mór: Törökvilág Magyarországon. Angol. 

306. The slaves of the Padishah... A románcé by Maurus Jókai. 
Translated ... by R. Nisbet Bain. Authorised version. London. Jarrold & 
sons. 1903. 

8-r. Címkép, 384 1. Nyomtatta : u. a. Norwich. Jelzete : P. 0. hung. 905 jk MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 67 

Német. 

307. Sürfenroelt in Ungctrn. ^ret nadj bem Ungarifdjen beő ^ófai. 
SBon Wilhelm Chezy. SEBien. 1855. 35rua* unb üBerlag oon $. Subrotg & 
91. 3ang. 

8-r. 323 1. Illusztrálva. Jelzete : P. o. hung. 905 mv. 

308. 3)ie Surfért in Ungarn. ^iftorifcfjer. 9toman oon üDfauruő $ófat. 
9lutorifierte Überfetjung auő bem Ungarifdjen non Subroig 28e<f)sler. 33erlin. 
1884. SBerlag oon Dtto ^anfe. 

8-r. 3 köt. VIII, 250, (2): (4), 264, (2); (4), 242, (2.) Nyomtatta: 
Berliner Buchdr. A.-G. Jelzete: P. 0. hung. 905 my. 

Jókai Mór: Történetek egy ócska kastélyban. (Dekameron.) 
Német. 

309. ©efdjidjten ouá einem altén (Scfolof}. 3Son SRauruá ^ófai. 6. 3>a? 
berforo'ő 33erlag in 2Bien. É. n. 

8-r. ? 1. Nyomtatta : Köhler & Hamburger. U. o. A fordítás, a kiadó 
megjegyzése szerint, Alexander F. Heksch munkája s e fordítónak Aus Ungarns 
Novellenschat^ c. kötetéből való. (Allgemeine National-Bibliothek. 143.) Jelzete: 
L. elég. g. 531 at. 

310. 35ie unfidjtbare (Sangerin. 35aő gauftpfanb. 3roei ÜJiooetíen von 
üDtauruS %ötaí 2luő bem Ungarifcben überfejjt non §ermine %avta$. Seipjig. 
3)rutf unb 23eríag non ^fjilipp 9teclam jun. É. n. 

16-r. 102 1. (Universal-Bibliothek 5031.) A 2. elbeszélés eredeti címe : 
Az egyhuszasos leány. (Targallyak.) Jelzete : L. elég. g. 81 1 1. 

311. Ungarifdje Sücfier für baá 93oIf. IV. 3luf meinem ©cbloffe. 9Jad) 
bem Ungarifdjen beá Moritz Jókai. $eft, 1863. 35ruo* unb SBeríog von 
©meridj Bartalits. 

16-r. 57, 1 1. Jelzete: P. o. hung. 457. 

Jókai Mór: Trenk Frigyes. Német. 

312. @in entgíeifter Stern. 9tomcm von üDtauruá ^ófai. 9JUt beé 3Ser= 
fafferá ausfdjlieftlidjer Círmácbtigung in'ő 35eutfd)e übertragen non őubnrig 
2Bed)őíer. Seipjig. 1895. ÜBerlag »on 9íob. griefe. 

8-r. 217 1. Nyomtatta : C. G. Röder, u. o. Jelzete : P. o. hung. 905 a/5. 

312a. Ugyanaz. 3. Sluflage. Seipgig. 23erlag moberner Seűetriftif. 
8-r. 216 1. Jelzete: P. o. hung. 905 kx/4. 

Jókai Mór: Ujabb elbeszélések. Német. 
L. 144. sz. a. 

Jókai Mór: Vadon virágai. Angol. 
L. 133. sz. a. 

Német. 

L. 138., 140., 142., 149., 150. sz. a. 

5* 68 GULYÁS PAL 

Jókai Mór: Valahány ház, annyi szokás. (Árnyképek.) Német. 

313. 2)ie Seibeigenen. 23on 5fícmruá $ófctt. (Dtío 2Seber SSetlag. 
£eilbronn a. 9ledat. É. n. 

8-r. 127 1. Nyomtatta: u. a. Illusztrálva. (Weber's moderné Bibliöthek. 
No. 91.) Jelzete]: L. elég. g. 827. 

Jókai Mór: Van még új a nap alatt. Német. 
L. 144. sz. a. 

Jókai Mór : Vándoroljatok ki ! (Árnyképek.) Német. 

314. SBcmbert auő. ©rjaíjlung oon üötauruő Sófai. SJfit beő SSerfaffcrő 
ausfdfjliejjlidjer ©rmacbttgung tn3 2)eutfcí)e übertragen oon Subroig 2Bec6őler. 
ÜBerlin. 93eríag oon Dtto $anfe. É. n. 

8-r. (4), 1 34, (2) 1. Nyomtatta : Berliner Buchdr. A.-G. (Collection Ottó 
Janke.) Jelzete : P. 0. hung. 905 pg. 

Jókai Mór: Véres könyv. Cseh. 
L. 172. sz. a. 

Német. 

L. 138., 140., 142., 144., 145., 173. sz. a. 

Jókai Mór: Virradóra. Cseh. 
L. 134., 191. sz. a. 

Német. 

L. 145., 209., 264., 289. sz. a. 

Jósika Miklós összes müvei. Német. 

315. Nicolaus Jósika's fömmtlidje SSerfe. $eftí) 1839— 1844. Sterlag 
oon ©uftao §e<fenaft. 

8-r. 17 köt. Ny. 1 — 8. B. G. Teubner, 9 — 12. Breitkopf und Hártel, 
Leipzig. 

1—3. %\)t\{. SDer £e£te Bátori. Überfeljt oon 33. Sd^roarj. 1839. 

3 köt. VIII, 226; (4), 223, (2); (4), 239 1. (Az utolsó Bátori.) 

4. SEljeií. üftooeften unb @r§a^Iungen. Überjeíjt oon §ermann ítletn. 
(Srftcr £beií. 1839. 

(2), 208 1. Tartalma : Decebal. (D. Élet és tündérhon.) — Die treuen 
Ungetreuen. (A hűtlen hív. U. o.) — Das Suttin. (A Szuttin. U. o.) 

5 — 6. í£rjetl. Abafi. Überfe^t oon ^ermctnn £lein. 1839. 

2 köt. (2), 208; (4), 212 1. 

7 — 8. 23cmb. SDie Seicbtfinnigen, Überfefct oon ^ermcrnn íltein. 1839. 

2 köt. (4), 173 ; (4), 141 1. (A könyelműek.) 

9 — 12. %ty\[. £>ie 33öf)men in Hngarn. Überfe^t oon £>ermann $lein. 
1840. 

4. köt. XII, 13 — 242, (2); (4), 250, (2); 227, (2); 188, (2) 1. (A 
csehek Magyarországon.) MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 69 

(13. Bánd.) ÜJtooellen unb @rgöf)íungen. groeiter £fjeií. 1841. 

(4), 196 1. Tartalma: Der Genius des Friedens. (A béke nemtője. Szív 
rejtelmei.) — Das Zauberblümlein. (Báj virág. Élet és tündérhon.) — Die 
Tochter des Beduinén. (A beduin leánya. U. o.) — Die Perle der Mohilen. 
(A mohilok gyöngye. U. o.) 

14 — 17. 33anb. Zrinyi, der Dichter. Überfetjt »on ©. Xreumunb. 1844. 

4 köt. (6), 144 (2) ; (4), 198, (2) ; (4), 182, (2) ; (4), 180 (2) 1. (Zrinyi 
a költő.) Jelzete: az 1 — 12, 14 — 17. köt. P. o. hung. 909 d. és a 13. köt. 
909 dm. 

Jósika Miklós. Abafi. Német. 
L. 315. sz. a. 

316. Slbaft, oon 9iú*olauő ^ófifa. 5luő bem língarifchen überjeijt unb 
mit 9lnmerfungen oerfeíjen oon ©. Xreumunb. ^cue roofjlfeile SluSgabe. 
s #eft. 1855. Qaü ©beímann. 

8-r. 2 köt. XX, 215 ; (2), 214 1. Fordító valódi neve Gustav Steina^ker. 1 
Nyomtatta : B. Tauchnitz jun. Jelzete : P. o. hung. 909 df. 

317. Slbafi, 9toman oon 9iifolauá ^ófifa. 2luő bem Ungarifdjen oon 
9lbolf SÖeil^eim, Seipjig. 2)rucf unb SSerlag oon ^Ijilipp 9teclam jun. É. n. 

16-r. 168 1. Rövid életrajzzal a fordítótól. (Universal-Bibliothek. 1134—35.) 
Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Jósika Miklós. A csehek Magyarországon. Német. 
L. 315. sz. a. 

Jósika Miklós. A hűtlen hív. (Élet és tündérhon.) Cseh. 

318. Mikulása Jósika. Nevérní verni. Z mad'arstiny pfelozil Gustav 
Narcis Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1894. 

16-r. 80 1. (Levné svazky növel 12.) Jelzete : L. elég. g. 776 I. 

Jósika Miklós. A könnyelműek. Német. 
L. 315 sz. a. 

Jósika Miklós. A szegedi boszorkányok. Német. 

319. 2)ie §egen non ©gegebtn. 9tomcm non Sáron ííicoíauá $ófifa. 
SBurjen. $etlagáí@omptoir. 1863. 

3 kőt. (4), 195 ; (4), 196 ; (4), 171 1. (Europáische Bibliothek XIII. 
Se rie 1—3.) Jelzete : P o. hung. 909 dh. 

Jósika Miklós. Az isten ujja. (Regényes képletek.) Német. 

320. Ungar unb Spanierin. tornán oon ÜJticoíauá ^ófifo. grei nod) 
bem Ungorifd)en bearbeitet oon (Smerid) Jlooácő. ©rimma unb Seipgig. Srucf 
unb Serlag beő SBeríag^omptoirs 1851. 

8-r. 2 köt. IV, 208 ; (2), 207 1. Ny. Verlag-Comptoir Wurzen. Igen 

1 V. ö. Jósika-ünnepély. Budapest, 1897. J 4 !• 70 GULYÁS PÁL 

szabad, bővített, átdolgozás, melyet Szinnyei szerint Jósika nem fogadott el 
sajátjának. 1 Jelzete : P. o. hung. 909 dv. 

Jósika Miklós. Az utolsó Bátori. Német. 
L. 315. sz. a. 

Jósika Miklós. Élet és tündérhon. Cseh. 

L. 318. sz. a. 

Német. 

L. 315. sz. a. 

Jósika Miklós. Jósika István. Német. 

321. (Stepíjcm ^ófifa. £>iftorifcf)er 9tomcm t)on ^íifoíauS $óftfa. Sn'á 
2)eutfd)e übextragen oort $ulie Qófifa. Seipgig, 3lrnoIbifd)e 33ud)f)attblung. 
1851. 

5 köt. (4), 216; (4), 227; (4), 236; (4), 225; (4), 238 1. Nyomtatta: 
Alexander Wiede u. o. Jelzete : P. 0. hung. 909 dr. 

Jósika Miklós. Jő a tatár. Angol. 

322. 'Neath the hoof of the Tartar or the scourge of God. By 
Báron Nicolas Jósika. Abridged from the hungarian by Selima Gaye. 
With preface of R. Nisbet Bain and photogravure portrait of the 
author. London. Jarrold & Sons. 1904. 

8-r. Arckép, 322 1. Nyomtatta: u. a. Norwich. Rövidített átdolgozás, 
életrajzi bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 909 dt. 

Jósika Miklós. Zrínyi a költő. Német. 
L. 315. sz. a. 

Justh Zsigmond. A puszta könyve. Francia. 

323. Sigismond de Justh. Le livre de la Pousta. Traduit du 
hongrois par Guillaume Vautier. Paris, Paul Ollendorff. 1892. 

8-r. (6), 263, (2) 1. Nyomtatta: Chamerot ef Renouard u. o. Jelzete: 
P. 0. hung. 909 en. 

Justh Zsigmond. ? Cseh. 

324. Justh Zsigmond. Nazarénstí. Z mad'arstiny pfelozil Gustav 
Narcis Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé. 1896. 

16-r. 95 1. (Lévné svazky növel 67.) Jelzete : L. elég. g. 776 1. 

Kabos Ede. A szobor özvegye. Német. 
L. 325. sz. a. 

Kabos Ede. Fehér éjszakák. Német. 

325. 2Setjje 9tcíd)te unb embere ©efd?idt)ten. 9tectliftifcf)e ©rjöljlungen 
tjon @t>. ílaboő. ^erauőgegeben unb mit einer ©^arafteriftif beő üBerfafferő 
t)erfef)en t)on Dácar oon íírücfen. Seipgig. SSerlag oon & ©• ^eupert. 9íadjf. É. n. 

1 Magyar írók. V : 664 — 65. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 71 

8-r. Címkép, 175 1. Nyomtatta Deutsche Verlagsdruckerei, Leipzig. 
Szerző arcképével. Tartalom : r. Weisse Náchte. (Fehér éjszakák.) — 2. Der 
Mörder und der Dieb. (A gyilkos és a tolvaj. — Két halott regénye.) — 3. 
Neues Blut. (Friss vér. — Koldusok.) — 4. Heilige Finger. (Szent ujjak. — 
A szobor özvegye.) — 5. (Lót. — Két halott regénye.) (Sammlung moder- 
ner Belletristik in- und auslándischer Autoren. Serié III. Bd. 3.) Jelzete : 
L. elég. g. 721. 

Kabos Ede. Két halott regénye. Német. 
L. 325. sz. a. 

Kabos Ede. Koldusok. Német. 
L. 325. sz. a. 

KacziÁny Géza. Egy évig mondurban. Német. 

326. Sllarm ! SBilber au§ bem Soánifc&en gelbguge oon ©éga oon 
Jlacjiánn. 5luá bem Ungarifdjen übecfe^t unb fret bearbeitet oon £)r. 2lboIpíj 
flo&ut, Serlin. (1891.) 9tid)arb ©cfftein 9iad)folger. 

8-r. (8\ 98 1. Nyomtatta: Greszner & Schramm, Leipzig. (Eckstein's 
Reisebibliothek No 103.) A magyar eredeti 13-27. fejezetének fordítása. Az 
első 12 fejezet Ein Jahr in Montur cimen jelent meg, ugyané vállalatban, szerző 
előszavának tanúsága szerint. Ez utóbb említett mű nincs meg könyvtárunkban. 
Jelzete : L. elég. g. 349. 

Katona József. Bánk bán. Francia. 

327. Joseph Katona: Bánk bán. Tragédie historique en 5 actes 
traduite du hongrois par Ch. de Bigault de Casanove. Paris, Honoré 
-Champion, libr.-éd. 19 10. 

8-r. Nyomtatta : Budapest, Athenaeum. (Biblothéque hongroise de la Revue 
de Hongrie. I.) Prózai fordítás. Jelzete : P. o. hung. 430 t. 

Német. 

328. Banus Bánk. Tragödie in fünf Aufzügen von Josef Katona. 
Berlin, Erich Reiss Verlag. É. n. 

8-r. 129. 1. Nyomtatta: A. E. Fischer, Gera-Reuss. 191 1. tavaszán. 
Verses fordítás Vészi Józseftől. Jelzete: P. o. hung. 912 k/3. 

329. Sknfbcmuá. £iftori[c6eá Xrauerfpiel in 4 3lcten oon ^ofef 
katona. 2luő bem Ungarifdjen übcrfc^t unb für bie beutfcben Süfmen be* 
<xrbeitet oon $ojef Sreiner. SSerlag oon 33rüber ©rojj, Staab (Ungarn). É. n. 

16-r. Nyomtatta: u. a. Győrött. Verses átdolgozás. Jelzete: P. o. hung. 
912 k/1. (2 példány.) 

330. 33ánf*S3án. Siratna in fünf Síden* oon Sofepf) katona. Sluő bem 
Ungarifdjen metrifd) überfeijt oon 2lboíf $Duj. Seipjig, g. 51. Srotfbauá. 1858. 

8-r. XX, 176 1. Verses fordítás. Életrajzi bevezetéssel. Jelzete: P. o. 
hung. 912 k. 72 GULYÁS PAL 

Kármán József. Fanny hagyományai. Német. 

331. gcmno'á ^ad^la^. üJíooeHe oon $ofef hármán. 2Iuá bem Ungarifcfjett 
oon 2Jlauru§ Síógfa. Seipjig, 2)rucE unb 33ertag oott $f)ilipp ^Hecíam. jun. É. n. 

16-r. 64 1. Fordító [előszavával. (Universal-Bibliothek 1378.) Jelzete : 
L. elég. g. 811. 1. 

Kászonyi Dániel. Solymosi Eszter. Német. 

332. Esther Solymosi. Das Blutopfer von Tisza-Eszlár. Social- 
Roman aus der Gegenwart von Dániel v. Kászonyi. Budapest. Buch- 
druckerei von Wilckens & Waidl. 1882. 

8-r. (2), VI, 255, (2) 1. Jelzete: P. o. hung. 911 t. 

Kelemenffy László. Meghasonlott kedély. Német. 

333. 2)er 3 er f áttette, bontan oott Sabtélouő ííelemenffn. 9íué bem 
Ungarifd)ett überfeitf oon Slbolf 2)u£. ^refjburg, 1847. 33erlag oon $. Síalitooba. 

16-r. 2 köt. 208; 198 1. Nyomtatta: Franz Edler v Schmidt J. J. Busch. 
u. o. Jelzete : P. o. hung. 933. 

333 a. Ugyanaz. (A boritékon : neue wohlfeile Ausgabe) ^Seft, 1858. 
Verlag von Lauffer und Stolp. 

16-r. 2 köt. 208; 198 1. (Változatlan cimlapkiadás.) Jelzete: P. o. hung. 
933. d. 

Kemény Zsigmond. A zord idő. Német. 

334. 9tctuf)e fetten. §iftorifcf)er 9tomcm oon Sáron (Sigmunb íleméttn. 
£eutfcf) oon Dtto 33eber. @rfter Stf»eil. ^eft. 33erlag oon ©uftoo ©mid), 1854. 

8-r. (8), 173 1. Csak az I. kötet van meg. Jelzete: P. o. hung. 935. 

335. 9tctuf)e 3eiten. ©efcbicbtlidjer 9tomcm oon ©igmunb íleménn. 
Sluá bem Ungarifd)en überfeíjt oon £f)eobor Dpt£. 3üricb,23erlűg§í2Rűgagm. 1 867. 

8-r. 3 köt. (4), 196; (4), 239; (4), 315 1. Nyomtatta Philipp Reclam 
jun., Leipzig. Jelzete : P. o. hung. 935 d. 

Kis János. Kazinczy Ferencnek összekelésére, szendrei gróf 
Török Sophia- Antóniával. Német. 

335. bis. Epistel an Franz von Kazinczy, zu seiner Vermáhlung mit 
Sophie-Antoinette Gráfin Török von Szendrő, zu Nagy-Kázmér, bey 
Tokaj, den XI. November i8o4. Von seinem Freunde Johan Kis. Ungarisch 
und deutsch. Wien. 1805. 

8-r. Címkép, 23 1. Nyomtatta : Schraemble Ferenc Antal özvegye u. o. 
Kazinczy Ferenc arcképével V. Kissinger nyomán F. John metszete. Két nyelvű 
kiadás, baloldalt a magyar vers német prózafordítása. Jelzete: Hung. 1. 2415. 

Kisfaludy Károly. Hűség próbája. Német. 

336. SDie ^kobe ber £reu"e. őuftfpiel in einem 9íuf5ug au§ bem Ungari* 
fdjett oon Kari Dubniczky von Szedlicsna. ^Brejjburg, 1860. £)rucf oon 
•^einridj ©teber'á S5ud)br. 

8-r. (4), 36 1. Jelzete: P. o. hung. 951 x. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 73 

Kisfaludy Károly. Stibor vajda. Német. 

337. Stibor. Schauspiel in 4 Aufzügen von Carl v. Kisfaludy. Aus 
dem Ungarischen übersetzt von Grafen Carl Albert Festetics. Pesth, 
gedruckt bey Ludwig Landerer Edlen von Füskút. 1823. 

8-r. (14), 128 1. Rézmetszetű címképpel és másodcímlappal. Verses for- 
dítás. Jelzete : P. 0. hung. 951 as. 

Kisfaludy Sándor. Gyula szerelme. Német. 

338. ©nuíaá Siebe. ©ebicfyt in 10 ©efcmgen au§ bem Urtgűrifdjen beé 
2lleEanber <Rt§falubn von ©ebelUCmnáburg. £)reáben unb őeip^tg, ©. ^ierfoné 
Serlag. 1893. 

8-r. 209, (3) 1. Nyomtatta G. Zahn & H. Baendel, Kirchhain N.-L. Ver- 
ses fordítás rövid életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete : P. o. hung. 
951 vb. 

Kisfaludy Sándor. Himfy szerelmei. Német. 

339. Himfy's auáerlefene Siebelieber überfe^t oon $of)ann ©rafen Mailáth. 
3raeite 2lufíage. Pesth, bei OttoWigand. Halberstadt, bei Kari Büggemann. 
1831. 

24-r. 61 1. Verses fordítás, életrajzi vázlattal. Tartalma: Klagende Liebe. 
(Kesergő szerelem): 7. 13. 18. 22. 26. 28. 33. 42. 47. 51. 54. 57. 75. 76. 79. 
87. 90. 107. 110. 125. 149. 152. 172. 173. 176. — Glückliche Liebe. (Boldog 
szerelem.) 2. 9. 16. 18. 35. 41. 44. 51. 53. 75. 86. 87. 101. 115. 121. 130. 
142. 146. 163. 164. 168. 171. 183. 197. 200. dal. Jelzete: P. o. hung. 968. 

Kisfaludy Sándor. Regék a magyar előidőből. Német. 

340. Sagen aus der magyarischen Vorzeit. Von Alexander Kisfaludy. 
Deutsch von Joseph v. Machik. Pest, 1863. Gedruckt bei Landerer und 
Heckenast. 

8-r. Acélmetszetü arckép, 127 1. Tartalma: 1. Die Schomlauer Blut- 
Lese. (Somlai vérszüret.) — 2. Eseghvár. (Eseghváry.) Verses fordítás, beveze- 
téssel. Jelzete: P. o. hung. 951. v. 

Kisfaludy Sándor. Tátika. (Regék a magyar előidőből.) Német. 

341. Tátika. Eine ungarische Sage aus des Herrn Alexander von 
Kisfaludy Regék a' Magyar Elő-Időből oder Sagen aus der ungarischen 
Vorzeit, metrisch übersetzt von Georg von Gaal. Wien, 1820. lm Ver- 
lage bei J. B. Wallishausser. 

8-r. (10), 62. 1. Verses fordítás bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete : 
P. o. hung. 951 va. 

Kiss József. Költeményei. Német. 

342. Josef Kiss' Gedichte. 1868 — 1881. Deutsch von Dr. Josef 
Steinbach. Wien, Georg Szelinski. 1886. 

16-r. XII, 195. 1. Nyomtatta: R. Spiess & Co. u. o. Tartalma: Verses 
ajánlás és prózai bevezetés a fordítótól ; azután a következő költemények : 
Prolog. (Előhang). I. Román. (Regény. A ciklus mind a hat darabja.) — Ein 74 GULYÁS PAL Grab. (Egy sir.) — II. Hansi. — III. Aus den «jüdischen Gesángen» : Um 
cines Wortes willen. (Egy szó miatt.) — Seufzer. (Sóhaj.) — Das Andenken 
eines reformirten Geistlichen. (Egy ref. lelkész emlékezete.) — Mit einem 
Bilde. (Egv képpel.) — Neuer Ahasver. (Uj Ahasvér.) — IV. De Profundis. — 
V. Orientalia. (Keletiek.) Persisch. (Perzsa.) — Eingebildete Reise. (Képzel 
utazás.) — Der Kuss. (A csók.) — VI. Tragödien. (Tragédiák): Das Lied 
vom armen Arje. (Dal a szegény Árjeról.) — Klára Kántor. (Kántor Klári.) — 
Lea Esther. (Lea Eszter.) — Judit Simon. (Simon Judit.) — Fráulein Agathe. 
•(Ágota kisasszony.) — Schön Frau Bató. (Szép Batóné.) — Mörderische Glocke. 
{Gyilkos harang.) — Protze Lázárs Tochter. (Kincses Lázár lyánya.) — 
Kátchen Kerekes. (Kerekes Katica.) — VII. Lieder von der Strasse. (Dalok az 
utcáról) : Aus der Höhe. A magasból.) — Die Sphynx. (Egekbe néző . . .) — 
Ghristus. (Krisztus.) — Jeanne d'Arc. — VIII. Von Ast zu Ast. (Ágról ágra) : 
Theuere Spuren. (Drága nyomok.) — Herr Redacteur. (Redaktor úr.) — Von 
der kleinen Ilma. (A kis Ilmáról.) — Auf den Tod Izsó's. (Izsó halálára.) — 
Daphnis und Chloá. (Daphnis és Chloe.) — Zu Schiff. (Hajón.) — Tráumerei. 
{Ábránd.) — Náhterin-Lied. (Varróleány dala.) — Das Monats-Zimmer. 
{A hónapos szoba.) — Auf den Tod eines illustrierten Blattes. (Egy képes lap 
halálára.) — Meine Lieder. (Dalaim.) — Der alté Zimbler spielt. (Régi dalt 
ver . . .) — Krank. (Betegen.) — Schwarz und Weiss. (Fekete és fehér.) — 
Bei Eduárd Tóth's Begrábnis. (Tóth Ede temetésén.) — Der Reporter. (Az új- 
dondász.) — Passionsblume. (Panaszos virág.) — Elegie des Zigeunervajda. 
<A cigány vajda elégiája.) — Epitaph. (Epitaphium.) Jelzete : P. o. hung. 973 g. 

Kiss József. Jehova. (Költeményei). Német. 

343. Jehova 0011 ^o[ef ki]B iná beutfdje (sic) übertragert von ©mamiéi 
Stofenberg. SBubapeft, 1897. SDrucf von SDÍarfomté unb ©arai. 

8-r. 19. 1. Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 973 v. 

Kiss József. Mese a varrógépről. Német. 

344. Sieö t)ort ber 9ta&mafdjine. 2Iuá bem Ungarifdjert beá ^ofef Jtifő 
Don Sabijlauő Dteugebauer. ^lluftriert t>on Dtto v. Sabitj. Seipgig. 93erlag 
Don Dtto SSiganb. 1884. 

8-r. 75 1. Nyomtatta: Walter Wigand. u. o. Verses fordítás. Jelzete: 
P. o. hung. 973 p. 

Kóbor Tamás. Az élet ára. Német. 

345. Der Preis des Lebens. Ein humoristischer Román von Thomas 
Kóbor. Berlin, 191 3. Oesterheld & Co. Verlag. 

8-r. 252 1. Nyomtatta: a Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Fordította: 
Erich Oesterheld. A borítékot rajzolta Max Schwerdtfeger. Jelzete : P. o. 
hung. 977 bj. 

Kosztolányi DezsŐ. (Elbeszélések.) Német. 

346. 2)te magifc&e Saterne. 9tooeHen oon £efiber íío&tolánni. 3luá bem 
2Jtagt)ariíc6ert oon Stefan 3. tfleirt. 1913. SalurmSerlag £ermann 2Jteifrer, 
Jpeibelberg. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 75 

8-r. 137, 2 1. Nyomtatta: Moritz Köhler Brandenburg a. H. Tartalom: 
i. Dreizehn schlimme kleine Mádchen. (Tizenhárom gonosz kislány. Bolondok.) — 
2. Der Unbekannte. (Az ismeretlen. U. o.) — 3. Der vergessene Regenschirm. 
(Az esernyő. Beteg lelkek.) — 4. Christine Huchs seltsamer Besuch. (Russz 1 
Krisztina csodálatos látogatása. Bolondok.) — 5. Der Luftballon fliegt fórt. 
(A léggömb elrepül. U. o.) — 6. Das hássliche Mádchen. (A csúf leány. U. o.) — 
7. Grossvater. (Ibolyaszínű ég alatt. Beteg lelkek.) — 8. Die Karriere einer 
schlimmen Puppe. (A rossz baba meséje. Bolondok.) — 9. lm Herbst. (Tréfa. 
Beteg lelkek.) — 10. Das Meer des armen Mannes. (Mese a tengerről és a 
szegény emberről. Bolondok.) — II. Der Souffieur (?). — 12. Nur ein kleiner 
weisser Hund. (Csak egy kis fehér kutya. Beteg lelkek). — Jelzete : P. o. 
hung. 1004 fb. 

Kosztolányi Dezső. Beteg lelkek. Német. 
L. 346. sz. a. 

Kosztolányi Dezső. Bolondok. Német. 
L. 346. sz. a. 

Kozma Andor. Humoros históriák. Cseh. 

347. Kozma Andor : Humoristické historky. Z mad'arstiny prelozil 
Gustav N. Mayerhoffer. V Praze. Nakladatelstvi J. Ottó knihtiskárna. 
É. n. 

16-r. 39, (1) 1. Tartalom : 1. V pásti. (Csapdában.) — 2. Vylákan^ dest 
(A kicsalt eső.) — 3. V Cehu bude bál. (Csehi-ben bál lesz.) — 4. Lázensky 
skandál. (A harkácsi botrány.) — 5. Hrabénka utekla. (A grófné megszökött.) — 
(Knihovna Besed lidu. 70.) Jelzete : L. elég. g. 555 h. 

Német. 

348. £umoriftifcbe ©efc&tc&ten oon 2ínbor oon $ojma. 3lutorifierte 
Überfeíjung au§ bem Ungarifdjen oon 6. Songja). Seipgig, £)rucf imb SSerlag 
oon $&ilipp 9teclam jurt. É. n. 

16-r. ni, (1) 1. Tartalmazza a magyar gyűjtemény összes elbeszéléseit 
a következő három hijján : Thácitusz. A bagaméri bölcs. Tanút. (Universal- 
Bibliothek 5199.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Kőrösházy Ferenc? 2 Német. 

349. 2>ie SSűmpnrenbraut ober bic Söiríungcn beá böfcn SSltcfeő. 3luő 
bem Ungarifcben beá ííöröffiájn gereng oon 5- SRorf. 2Beimar, 1849. 93erlag 
unb íDrud 5 oon SBernf). gr. Sotgt. 

8-r. XII, 290 1. A fordító bevezetésével. Jelzete : P. 0. hung. 1026 k. 

Lengyel Menyhért. Táj fan. Angol. 

350. Typhoon a play in four acts by Melchior Lengyel. English 
version by Laurence Irving. Methuen & Co. Ltd. London. [1913.] 

1 A szövegben Hussz. 

2 «K. neve ismeretlen irodalmunkban.* Szinnyei. Magyar írók. VII : 99 1. 76 GULYÁS PAL 

8-r. 8, 120 1. Nyomtatta : Unwin brothers, Woking és London. Jelzete : 
P. o. hung. 1068 eg. 

Német. 

351. Melchior Lengyel. Taifun. Literarische Anstalt. Rütteln und 
Loening. Frankfurt a. M. 19 10. 

8-r. 148 1. Nyomtatta : Oscar Brandstedter. U. o. Jelzete : P. 0. hung. 
1068 ef. 

Lisznyai Kálmán. (Költemények.) Német. 

352. ©eöidjte üort Colomon Sijjnnai. 2luő bem Ungarifdjen überfefct 
oon ít Wl. ítertbent). SDtündjen, SJÍattí). 9tieger'fd)e 33ucbf)anblurtg. 1859. 

16-r. VIII, (2), 40 1. Nyomtatta: J. P. Himmer, Augsburg. Tartalma: 
Életrajzi bevezetés. 1. An Ida. — 2. Herzensweh. — 3. Die Schwarzaugen. 
(Két kis fekete nap. Uj palóc dalok.) — 4. Frühlingslied. (Szárnyain visz a 
szél . . . Tavaszi dalok. XVI.) — 5. Vergiszmeinnichte. (Alig van egynéhány . . . 
U. o. XII.) — 6. Dámmerung. (Virrad, virrad, most virrad. Palóc dalok. XLV.) — 

7. Ammenlied. (Nő, nö, nő, nő kisdedecske U. o. I.) — 8. Pusztensturm. 

(Pusztai vihar. Uj palóc dalok.) — Der Pusztenknabe. — 10. Ein abergláubischer 
Tag. (Babonás nap. Uj palóc dalok.) — 11. Ein Sonntagnachmittag. (Nyári 
vasárnap délután. U. o.) — 12. Ung'rische Gastfreundschaft. (Magyar vendég- 
szeretet. U. o.) — 13. Der alté Bodor. (Bodor Estyi. U. o.) Verses fordítások. 
Jelzete: P. o. hung. 1069 an. 

Lisznyai Kálmán. Palócz dalok. Német. 
L. 352. sz. a. 

Lisznyai Kálmán. Tavaszi dalok. Német. 
L. 352. sz. a. 

Lisznyai Kálmán. Uj palócz dalok. Német. 
L. 352. sz. a. 

Lukácsy Sándor. A vereshajú. Német. 

353.2)ie9íoí^arige. 33olfáfcf>aufpieI mit ©efang unb %<m% irt 3 Slcten. 
33on 3lle£anber Sufacőo, für beutfd)e 33üf)nen bearbeitet »on £eo 93écéetj. 
Suoopeft, 1884. SDrucf oon ©am. 2J?arfu§. 

8-r. Arckép, 80 1. Blaha Lujza arcképével. Jelzete: P. o. hung. 1077 bt. 

Madách Imre. Az ember tragédiája. Angol. 

354. The tragedy of man. Dramatic poem by Imre Madách. 
Translated from the originál hungarian by William N. Loew. New-York. 
The Arcadia press. É. n. 

8-r. 244 1. Verses fordítás bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 1078 ca. 

Cseh. 

355. Emerich Madách: Tragedie clovéka. Dramatická básefi. Z 
mad'arského originálu pfelozil Frantisek Brábek. J. Ottó. V Praze. É. n. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 77 

8-r. 198 1. (Sborník svétové poesie. Svazek 22.) Verses fordítás beveze- 
téssel. Jelzete: Acad. 414 t. 

355a. Ugyanaz. Druhé vydáni. V Praze, J. Ottó. 1904. 

8-r. 198 1. (Sborník svétové poesie. Svazek 22.) Jelzete : Acad. 414 ta. 

Francia. 

356. Emerich Madách. La tragédie de l'homme. Traduit du hon- 
grois par Ch. de Bigault de Casanove. Paris, Société du Mercure de 
Francé. 1896. 

8-r. 4, x, 254 1. Nyomtatta a kiadócég. Prózai fordítás, rövid beveze- 
téssel. Jelzete : P. 0. hung. 1078 h/3. 

Holland. 

357. De tragédie van den mensch. Dramatisch gedicht van Emerich 
Madách. Naar het hongaarsch bewerkt en ingeleid door A. S. C. Wallis. 
Amsterdam. J. L. Beijers. — W. F. Dannenfelser. 1887. 

8-r. 287 1. 14 képmelléklet Zichy Mihály rajzai után. Nyomtatta : Roe- 
loffzen & Hübner. Verses fordítás, bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 1078 h/2. 

Német. 

358. £>ie Sxctgöbie beá 9Jlenfd)en. Sramatifcbe Sichtung oon ©rnerid) 
■Uíabád). 3lué bem Ungarifchen überfe^t oon $uliuő Sedjner t)on ber Sech. 
9Jíit 33oaoort oon 9Jiauru§ ^ófat. Seipstg, £>rua* unb 23erlag oon $f)ilipp 
9íeclűm jun. É. n. 

16-r. VIII, 199 1. Verses fordítás. (Universal-Bibliothek. 2389 — 90.) 
Jelzete : L. elég. g. 81 1 1. 

359. Ugyanaz. SDrctmatifdje Sic&tung oon ©merid) Szabadj. SDem unga- 
riidjen Driginale nad)gebtcbtet oon Gsugen ^laner. £atte a. ©., 2)rua* u. 
SSertag oon Oíto §enbel. É. n. 

8-r. VI, 149 1. Verses átdolgozás bevezetéssel. (Bibliothek der Gesamt- 
litteratur des In- und Auslandes. No. 541 — 42.) Jelzete : L. elég. g. 260 e. 

360. Ugyanaz oon (Smerid) 3)iabád). 9íu3 bem Ungarifdjen übertragen 
oon 9lleEcmber £)iet$e. $eft, 1865. 2)rurf oon ©ebrüber ^oílaf. 

8-r. XII, 243, (1) 1. Verses fordítás, Wolfgang von Deák bevezetésével. 
Jelzete : P. o. hung. 1078 e. 

361. Ugyanaz, dlaá) ©ouarb ^auíao'á 33übnenbearbeitung überfetjt 
oon Slleganber g^djet. 33ubapeft, 1886. Csggenberger'j'áje 23ud)hcmblung. 

8-r. 192 1. Nyomtatta : Franklin- Vérein U. o. Verses fordítás bevezetéssel. 
Jelzete : P. 0. hung. 1078 c. 

362. Ugyanaz. 9Iuá bem Ungarifdjen über[e£t oon $ofef ©iebeníift. 
^refjburg unb Seip^tg. $n Gommtffton bei (L ©tampfel, 1886. 

16-r. 214 1. Nyomtatta: C. F. Wigand, Pozsony. Verses fordítás. Jelzete: 
P. o. hung. 1078 f. 78 GULYÁS PAL 

363. Ugyanaz. 3luá bem Ungarifdjen überíe$t oon 2lnbor 0. ©poner. 
2lté SRanufcript gebrucft. íléámárf. 2)rucf oon $aul ©auter. 1887. 

16-r. (4), 228 1. Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1078 g. 

363a. Ugyanaz ugyanabban a fordításban. Seipjig, 93crIog oon Dtto 
SBigcmb. 1891. 

8-r. XXVI, 181 1. Nyomtatta : Walter Wigand. U. o. Bevezetéssel. 
Jelzete : P. 0. hung. 1078 h/l. 

363b. Ugyanaz ugyanabban a fordításban. 3toeite 2Iufíage. Setpjtg, 
Serlag oon Dtto SBigano. 1899. 

8-r. XXVI, 181 1. Nyomtatta: Walter Wigand. U. o. Jelzete: P. o. hung. 
1078 g/4. 

364. Ugyanaz. 2lu§ bem Ungarifdjen überfetjt oon Subioig SDócgú 
Stuttgart, 1891. Serlag %. 6. ©otta. 

8-r. 200 1. Nyomtatta : Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Verses for- 
dítás. Jelzete: P. o. hung. 1078 g/3. 

Olas%. 

365. Emerico Madách. Le tragédia dell'uomo. Poéma drammatico 
ungherese recato in verso italiano da Antonio Fonda sulla versioné 
letterale di Lodovico Czink. Fiume, Tipográfia P. Battara, 1908. 

8-r. Arckép. (8), 206, (2) 1. 14 melléklet Zichy Mihály rajzai nyomán. 
A bevezetést L(odovico) C(zink) irta. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1078 h/4. 

S^erb. 

366. HoBeuoBa Tparejuija on Hiupa Ma^aqa. IIpeBeo 3. J. JoBaHo- 
BHh. y HoBOMe Ca^y. niiaMuapnja A. HajeBnha, 1890. 

8-r. (4), 179, (1) 1. Verses fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1078 h. 

Tót. 

367. Tragédia cloveka. Dramatická básen od Imricha Madácha. 
Prelozil Hviezdoslav. Turciansky Sv. Martin. Nákladom «Slovenskych 
Pohl'ádov.» 1906. 

8-r. 270 1. Nyomtatta : Knihtlac. úcast spolok. U. o. Verses fordítás. 
Jelzete: P. o. hung. 1078 dj. 

Márkus József. (Elbeszélések.) Német. 

368. Seitenjprünge. Seic&tfüfjtge £iftörd)en oon ©ataneHo (Síofef SDlárfué.) 
33ubopeft, ©uftao ©rimm'ő SSerlag. É. n. 

8-r. 124, (2) 1. Nyomtatta: F. Buschmann. U. o. Tartalma: 1. Einge- 
sendet. (Beküldetett szerkesztőségünkhöz. Tilosban.) — 2. Das Abenteuer der 
Gráfin Aglaja. (Aglája grófné kalandja. U. o.) — 3. Der Presspozess. (A sajtó- 
per. U. o.) — 4. Eine Blaublutgeschichte. (Kékvértörténet. U. o.) — 5. Ob- 
dachlos. (A hajléktalan. Kikapós menyecskék.) — 6. Der Strike. (A strike. 
Tisztességes asszonyok.) — 7. Das Monocle. (Olga bűnhődése. Kikapós me- 
nyecskék.) — 8. Ehrbar — auf Zeit. (Fürdőtörténet. U. o.) — 9. Sechs Paar 
Pantoffel. (Hat pár papucs. Tisztességes asszonyok.) Jelzete: L. elég. m. 791. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 7? 

368a. Ugyanaz, gtoette 9luflage. 23ubapeft, ©uftao ©rimm'ő 33erlag. 
É. n. (1898.) 

8-r. 124, (2) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés, 1898. Jelzete : L. elég. m. 791 va. 

Márkus József. Exotikus növények. Német. 

369. ©yotifdje $fían§en. 33on Qofef 3JUrfuá (©atanelío). 9Iu§ bem 
Ungarifcfjen überfe£t. 23ubapeft, 33erlog oon ©. ©rimtn. 1886. 

8-r. 120, (2) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés. U. o. Jelzete : L. elég. m. 791 r. 

Márkus József. Kikapós menyecskék. Német. 
L. 368. sz. a. 

Márkus József. Mikor Ámor nevet. Német. 

370. 28enrt 2Imor Iad)t. £eid)te ®cfcí)id)ten oon <SatcmeÜo (Qofef 
aWárfuá). SBubopeft, ©uftao ©rtmm'á SSerlag. 

8-r. 140. (2) 1. Nyomtatta : Neuwald Illés. U. o. Illusztrálva. A fordí- 
tásból kimaradt az eredeti kötet negyedik novellája : A legcsunyább önzés. 
Jelzete : L. elég. m. 791 u. 

Márkus József. Tilosban. Német. 
L. 368. sz. a. 

Márkus József. Tisztességes asszonyok. Német. 

371. 3luf i^rrtoegen. (Sfijjen auá bem Seben. 3íuá bem Ungan[d)en 
beő Sataneíío überfetjt. SBubapeft, SSerlag oon @. ©rimm. 1886. 

8-r. 132. (2) 1. Nyomtatta: Illés Neuwald. U. o. Illusztrálva. A fordi- 
tásból kimaradt az eredeti kötet két darabja, u. m. A strike és Hat pár papucs. 
Jelzete: P. o. hung. 1311 k. 

L. még 368. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. (Összegyűjtött munkái.) Német. 

372. ©efammelte Sdjriften oon JMoman fDUfjjátí). őetpjig, 1899. 
©eorg §eintid) 2Jiener. 

8-r. 4 kötet. Nyomtatta : Herrosé & Ziemsen, Gráfenhachen. 

I. Sanb. 2)a§ ©efpenft in Sublau. Slutortfterte Überfe^ung ouő bem 
Ungarifdjen oon 3lnöor oon <Sponer. 1899. 

(Kisértet Lublón). (4), 141 1. 

II. 33anb. ^niimeá ŰU g oem gjtenfdjenleben. Slutortfierte Überje^ung ouá 
bem Ungarij'djen oon Qofef fúltan ©raf gamonáfi. gtoeite Slufíage. 1899. 

Tartalmát lásd a külön megjelent első kiadásnál, 379. sz. a. (4), 156 L 
Ny. Gottfr. Pátz, Naumburg a. S. 

III. 23onb. £>ie ítaoaliere. 3lutorifieríe Überfegung au8 bem Ungarifdjen 
oon 5Inbor oon ©ponec. 1849. 

(A gavallérok) (4), 136 1. E kötet végén: Die schöne Frau Bulykay 
(A szép Bulykainé. Pipacsok a búzában.) 80 GULYÁS PAL 

IV. 23cmb. $rüf)ltngátriebe unb anbere <35e[cf)icí)ten 3lutori|icrte Über* 
fe|ung au§ bem Ungarifdjen oon 2lnbor oon ©poner, 1899. 

(4), 136 1. Tartalom: 1. Frühlingstriebe. (Tavaszi rügyek.) — 2. Ge- 
schichte einer Heirat. (História egy házasságról. A tekintetes vármegye.) — 
3. Ein Salamonsurteil. (Salamon ítélete. Az apró gentry és a nép.) — 4. Ein- 
gebildeter Honig. (Az elképzelt méz. Pernye.) Jelzete: P. o. hung. 1122 rm. 

Mikszáth Kálmán. (Elbeszélések.) Dán. 

373. Koloman Mikszáth: Novelletter fra'Ungarn. Paa Dansk ved 
AJ. Schumacher. Kjebenhavn. H. Hagerups Vorlag. 1885. 

8-r. 95, (1) 1. Nyomtatta Triers Bogtrykkeri. Tartalom : Életrajz. — 
1. Guldfronkenen. (Az arany kisasszony. A tót atyafiak.) — 2. Historien om 
et Aegteskab. (História egy házasságról. A tekintetes vármegye.) — 3. Lam- 
met «Sukkersed». (A néhai bárány. A jó palócok.) — 4. To Arlsgaarde. (Két 
major regénye. U. o.) — 5. Annás Brode. (Bedé Anna tartozása. U. o.) Jel- 
zete: P. 0. hung. 1122 oh. 

374. Koloman Mikszáth. Slovakiske Landsbyhistorier. Fra Ungarsk 
ved Alex. Schumacher. Kjebenhavn, Lybecker & Meyers Forlag. 1893. 

8-r. 207, (1) 1. Nyomtatta J. Jorgensen & Co. Tartalma : 1. Lohinas 
Graes. (A lohinai fű.) — 2. Den sorté Plet. (Az a fekete folt. A tót atya- 
fiak.) — 3. Lapaj. (Lapaj, a hires dudás. U. o.) — 4. Jasztrab. (Jasztrabék 
pusztulása. U. o.) Jelzete: P. o. hung. 1122. rk. 

Német. 

375. (Srgárjlungen oon koloman HJHfjjátf). 9luá bem Ungarifcben oon 
Slnbor oon ©poner. Seipjig unb 28ien. SBiblíograpfnfrheő ^nftitut. É. n. 

16-r. 143 1. Tartalma: Einleitung. — 1. Frau Paul Szontágh. (Szontágh 
Pálné. Urak és parasztok.) — 2. Das Goldfráulein. (Az arany kisasszony. 
A tót atyafiak.) — 3. Die Taube im Káfig. (Galamb a kalitkában.) — 4. Die 
Geschichte vom braven Georg. (A becsületes Gyuri története. Tavaszi rü- 
gyek.) — (Meyers Volksbücher. Nr. 1187—88.) Jelzete: P. 0. hung. 1120 f. 

" 376. ©efammelte ©rjablungen oon koloman SJttffsátrj. 3luő bem 
Ungarifdjen überfetjt oon 6. őangfd). 1—2. 33anbdjen, ^eipjig. SDtucf unb 
SSerlag oon ^fjilipp Slecíam jun. 

16-r. 2 fűzet. 94, 2 ; 93, 2 1. (Universal-Bibliothek Nr. 3463, 3664.) Tar- 
talom : I. 1. Die Töchter des Obergespans. (A föispánkisasszonyok. A tek. 
vármegye.) — 2. Die alté Beschliesserin. (Az öreg Prikler néni. Urak és 
parasztok.) — 3. Vor den Ehrenrichtern. (A becsületbirák előtt. A tek. vár- 
megye.) — 4. Aus der Zopfzeit. (Rózsaszínű rozsda. A tek. vármegye.) — 5. 
Eine mysteriöse Geschichte. (A száldobozi Papp família. Urak és parasztok.) — 
6. Paul Sperlings Bewirtung. (Veréb Pál traktában. U. o.) — 7. Wie Bauer 
Csónak eine Sense kaufte. (Kaszát vásárló paraszt. U. o.) — 8. Die Kleider 
des Königs. (A király ruhái. U. o.) — 9. Das Adelsnest. (A gentry-fészek. 
U. o.) — II. 10. Fuszspuren im Sande. (Lábnyomok a homokban. A tek. vár- 
megye.) — 11. Der schlaue Minister. (A tanácsúr furfangja. Urak és parasz- 
tok.) — 12. Der vergessene Arrestant. (Az elfelejtett rab. U. o.) — 13. Mein MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 81 

erster Prinzipal. (Az én első principálisom. A tek. vármegye.) — 14. Die 
Reise jenseits der Welt. (A túlvilági utas. Urak és parasztok.) — 15. Noch 
eine Komitatsgeschichte. (Még egy megyei történet. U. o.) — 16. Frau 
Sonntagh. (Szontágh Pálné. U. o.) — 17. Das Domínium Balothy. (A Balothy- 
<lominium. U. o.) — 18. Die verloren gegangene Kuh. (Aranyos felhők. 
A tek. vármegye.) — 19. Der beschwerliche Mensch. (Az ügyes-bajos 
ember. Urak és parasztok.) — 20. Die Theiss. (A Tisza. A tek. vár- 
megye.) — 21. Das Land der verderbten Junggesellen. (A romlott férfiak 
országa. Urak és parasztok.) — 22. Die Himbeeren. (A málna. U. o.) — 23. 
Der Besuch bei dem Modell. (Látogatás egyik alakomnál. U. o.) Jelzete : 
L. elég. g. 911 1. 

377. Ungarische Novellen. Von Koloman Mikszáth. Aus dem 
Ungarischen von C. Langsch. Berlin, Eisenach, Leipzig, Herrmann 
Hillger. É. n. 

8-r. 112 1. Nyomtatta Oscar Brandtstetter, Leipzig. Fordító bevezetésével. 
Tartalom : Prakovszky, der taube Schmied. (P., a siket kovács.) — Dr. Katan- 
ghys Lében und Abenteuer.(K. Menyhért.) — (Kürschners Bücherschatz. No. 370.) 
Jelzete: L. elég. g. 562 y. 

378. koloman oon SRiffeátfe. 3rot)d)en einft unb je£t. ©rgöljlungen ctuá 
ber jüngften 23ergcmgenf)eit. 9íad) bem Ungarifdjen oon 9to6ert tábori. 3toeite 
^lufíage. Seipjig unb S3ubapeft, 23erlag oon (Stnger unb Söolfner. 1886. 

8-r. VIII, 214 1. Nyomtatta S. Márkus Budapest. Tartalom: Vorwort 
des Verfassers. — Vorwort des Übersetzers. — 1. Das Heiratsnest. (A gentry- 
fészek. Urak és parasztok.) — 2. Das frivolé Aktenstück. (Frivol akta. Pipacsok 
a búzában.) — 3. Der Bauer und die Sense. (A kaszát vásárló paraszt. Urak és 
parasztok) — 4. Die schwarze Frau. (A fekete asszony. Tavaszi rügyek.) — 
5. Die Pribolyer Landstrasse. (A pribolyi országút.) — 6. Aus schlechtem 
Stoffe. (A rossz matéria. A tekintetes vármegye.) — 7. Intra Dominium. 
{Birtokon belül.) — 8. Lapaj der berühmte Dudelsackpfeifer. (Lapaj, a híres 
dudás. A tót atyafiak.) — 9. Originale. a) Der letzte Ritter. (Az utolsó lovag. 
Az apró gentry és a nép.) b) Der Bauer in Frack. (Bagi úr frakkban. U. o.) c) 
Der einzige Taugenichts. (Az egyetlen gazember. U. o.) — 10. Der «General». 
{Az én kortársaim.) — Koloman v. Mikszáth. (Életrajzi vázlat.) Jelzete : P. o. 
hung. 1122 p. 

379. Sfatimeá auő bem SJtenfdjenleben. ©rjűblungen unb ©ft^en oon 
■Aolomcm -Utifjjáif). 3íutorifierte Überfetjung au§ bem Ungarifc&en oon 2)t. ^ofef 
Julián ®raf gamonőft. Setpjig, SSerlag oon ©eorg Jgeinrid) SJiener. 1897. 

8-r. (4), 156 1. Nyomtatta Emil Herrmann sen. U. o. Tartalma: I. Aus 
dem Familienkreise. 1. Vom braven Gyuri. (A becsületes Gyuri története. 
Tavaszi rügyek.) 2. Mein Taufpathe. (Johanka néni, Franczika néni és kereszt- 
apám. U. o.) — 3. Die Stiefmutter. (Egy fiúnak a fele. U. o.) — 4. Der 
leibliche Vater. (A kántorfiú. Az apró gentry és a nép.) — 5. Der arme Student. 
(A rossz matéria. A tekintetes vármegye.) — 6. Die Kuh. (Aranyos felhők. 
U. o.) — II. Vom Lande. 7. Die Hásslichste. (A legrútabb leány. Tavaszi 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 6 82 GULYÁS PAL 

rügyek.) — 8. Ein Achsenbruch. (A rokkant szekér. Az apró gentry és a nép.)> 
— 9. Der einzige Halunké. (Az egyetlen gazember. U. o.) — 10. Der Rei- 
sende aus dem Jenseits. (A túlvilági utas. Urak és parasztok.) — 11. Die ver- 
lorene Herde. (Az elveszett nyáj. A tekintetes vármegye.) — III. Aus der 
Groszstadt. 12. Die Hausmeisterin aus der Kerepeserstrasse. (Az öreg 
Prikler néni. Urak és parasztok.) — 13. Der Premierminister frühstückt. 
(A miniszterelnök reggelizik. Az apró gentry és a nép.) — 14. Die Kleider 
des Königs. (A király ruhái. Urak és parasztok.) Jelzete : P. o. hung. 1122 pa. 

Mikszáth Kálmán. A beszélő köntös. Cseh. 

380. Kouzelny kaftan. Román. Mad'arsky napisal Kálmán Mikszáth. 
Do öestiny pfevedl Ludvik Kostolny. V Praze, 1891. Tiskem «Národnt 
tiskárny a nakladatelstva.» 

8-r. 124 1. (Romány «Hlasu Národa».) Jelzete: P. o. hung. 1122 rf/1. 

Német. 

381. £)er 3 au & e tf a f* an - tornán uon Jblomcm SRtfjjátf). 9luő bem 
Ungarifdjen oon SSicíor Sgiflai. Seipgtg, 25rua* unb 93erlag t»on ^S&iUpp 
Síeclűm jun. É. n. 

16-r. 103 1. (Universal-Bibliothek. 2790.) Jelzete: L. elég. 8. 811 1. 

Mikszáth Kálmán. A gavallérok. Német. 
L. 372. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. A jó palócok. Angol. 

382. The good people of Palöcz. (sic). By Coloman Mikszáthi 
2Bití) cm ^ntrobucíion by Clifton Bingham. London, Dean & Son. 
É. n. (1890.) 

2-r. VII, 99 1. 15 szines melléklet Bihary, Karlovszky, Neogrády, Ros- 

kovics és Vágó akvarelljei nyomán. A mellékleteket a Légrády Testvérek 

budapesti cég készítette. A fordítás Wm. N. Loew munkája. Jelzete P. o.. 
hung. 181 b. 

Dán. 

L, 373. sz. a. 

Francia. 

383. Kálmán de Mikszáth. Scénes hongroises traduites par E. Horn.. 
Préface de Francois Coppée. Paris, Ancienne Maison Quantin. 1890. 

2-r. VIII, 99, 2 1. 1 5 szines melléklettel Bihary, Karlovszky, Margittay 
Neogrády és Vágó akvarelljei nyomán. A mellékletek a Légrády Testvérek 
budapesti műintézetében készültek. Jelzete P. o. hung. 40. 

Német. 

384. SDie guten £od)Ianber. Ungarifdje 2)orfgefd)tcf)ten t>on Colomon 
amfjjáty. Übertragen bttrd) 2)r. Slbolf ©ilberftein. Subopeft, 1882. Gomtf, 
ftonő?33erIag oon ©uftoo ©rimm. 

8-r. (6), 1 50 1. Nyomtatta : Ludwig Endrényi & Comp. Szegeden. A 6. 
elbeszélést A. Sturm, a 7 — 9. elbeszéléseket L. Neugebauer, a 10. elbeszélést MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 8$ 

O. Hermán és a 12-eket Anton Radó fordította. Végén Silberstein méltató 
szavai a szerzőről. Jelzete P. 0. hung. 1122 ra. 

384a. U. a. 3roeite biHtge 2luágabe. Sjegeöm 1884. £>rucf unb SSerlag 
oon S. (Snbrénni unb @omp. 

8-r. (4), iso 1. Jelzete P. o. hung. 1122 re. 

385. Ungarifd)e £orfgefd)idjten. 3luő bem Ungarifd)en oon Sabtélaué 
9íeugebauer. Setpjig, Díto 2Bigcmt>. É. n. (1890.) 

3-r. (4), 96 L, is színes képmelléklet Bihary, Karlovszky, Neogrády, 
Roskovics és Vágó akvarelljei nyomán. Nyomtatta : Walter Wigand u. o., 
a mellékleteket a Légrády Testvérek budapesti kőnyomdája. Jelzete : P. 0. hung. 
181 a. 

L. még 375. sz. a. 

Tót. 

386. Koloman Mikszáth: Dobrí polovci. Prelozil S. Cz. Danielovic. 
Nákladom Knihtlaciarskeho úcastinarkeho spolku v Turcianskom Sv. 
Martiné. 191 1. 

8-r. 123, 1 1. Nyomtatta: Knihtlaciarstki úcastinárszky spolok Turócz- 
Szent-Márton. Fordító előszavával. Jelzete: P. o. hung. 1122 ha. 

Mikszáth Kálmán. A két koldusdeák. Finn. 

387. Kálmán Mikszáth. Kerjáláisteinit. Suomentanut Matti Kivekás. 
K. J. Gummerus o. y. Jyváskylá. (191 3.) 

8-r. 152 1. Nyomtatta: U. a. 1913. Életrajzi bevezetéssel, fordító tol- 
lából. Jelzete: P. p. hung. 1122 rx/18. 

Mikszáth Kálmán. A kis primás. Német. 

387. Koloman Mikszáth. Der kleine Kirchenfürst. Autorisierte 
Übersetzung aus dem Ungarischen von Oskar v. Krücken. Wiener 
Verlag, Wien und Leipzig. 1905. 

16-r. 139 1. Nyomtatta: Fr. Winiker & Schickardt, Brűnn. (Bibliothek 
berühmter Autoren. Bánd 49.) Jelzete: L. elég. g. 261. 

Mikszáth Kálmán. A lohinai fii. Dán. 
L. 374. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. A szelistyei asszonyok. Német. 

388. ©aeltftne, baá 2)orf olme Síanner. 93on ííoloman Sííif&átrj. Slutort* 
fierte Überfetjung cm§ bem Ungarifcfien oon ©amiűo ©olbner. Seipjig, 2)rutf 
unb Söerlag oon ^fjiltpp 9íeclam jun. É. n. 

16-r. 123 1. (Universal-Bibliothek 4413.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Mikszáth Kálmán. A táborszernagy halála. Szervusz, Pali bácsi. 
(A demokraták.) Német. 

389. SDeá gelbgeugmeifterá SEob unb Serouá, 33etter ^Rauí! 3roet 
üftooellen oon koloman ÜDtiíjjátf). 2luá bem Ungarifdjen oon SInbor oon 
©poner. Seipjig unb 2Sten, Sibltograpfjifdjeá ^nftitut. 84 GULYÁS PÁL 

16-r. 71 1. Életrajzi bevezetéssel. (Meyers Volksbücher. Nr. 13 10.) Jelzete: 
P. 0. hung. 1120 f. 

Mikszáth Kálmán. A tekintetes vármegye. Dán. 
L. 373. sz. a. 

Német. 

L. 372 — 376., 378., 379. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. A tót atyafiak. Dán. 
L. 373-, 374- sz. a. 

Tót. 

390. Slovenskí rodáci. Napisal Koloman Mikszáth. S pövodcovym 
dovolením prelozil Gustáv Izák. Turciansky Sv.-Martin. Tlacou kníh- 
tlaciarskeho úcastinarskeho spolku. 1904. 

8-r. 158, 1 1. (Románová bibliotéka. Rocnik II. Sosit 6.) Jelzete : L. elég. 
g. 260 h. 

Mikszáth Kálmán. Az apró gentry és a nép. Német. 
L. 372., 378., 379. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Az én kortársaim. Német. 
L. 378. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Egy választás Magyarországon vagy a kört- 
vélyesi csiny. Német. 

391. @ine Slbgeorbnetentoaf)! in Ungam, ober bie Rabate oon $ört* 
oéloeá. 23on Colomon 0. üDHffjátljí. 9lu§ bem Ungarifdjen oon Slnbor 0. 
(Sponer. Seipgíg urtb SBien, 33ibIiograpf)tfcf|eá $nftitut. É. n. 

16-r. 103 (1) 1. Életrajzi vázlattal. (Meyers Volksbücher. Nr. 1546 — 47.) 
Jelzete: P. 0. hung. 1020 f. 

Mikszáth Kálmán. Galamb a kalitkában. Cseh. 

392. Mikszáth Kálmán. Holubice v kleci. Z mad'arstiny prelozil 
Gustav Narcis Mayerhoffer. V Praze, Knihtiskárna F. Simácek, naklada- 
telé. 1895. 

16-r. 93 1. (Levné svazky növel. 44.) Jelzete : L. elég. g. 776 1. 

Német. 

393. 3)ie £aube tm ítöftg. 3roei ©efcfeidjten in einer oon ítolotncm 
SDtiffjátf). 2)eutfd) oon Subioig 28ed)3ler. 35erlegt bá 3of)anneá Qotta, 83erltn 
wnb Seipjig. É. n. 

8-r. in 1. Jelzete: P. o. hung. 1122 rl. 

L. még 375. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Katánghy Menyhért. Német. 
L. 377. sz. a. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 85 

Mikszáth Kálmán. Kisértet Lublón. Eszperantó. 

394. Fantomo en Lubló. De Kolomano Mikszáth. Tradukis el 
hungara lingvo Eugeno Forster. Budapest Ludoviko Kókai. (19 12.) 

8-r. 79 1. Nyomtatta 1912. Markovics és Garai Budapest. Jelzete : P. o. 
hung. 1122 rx/13. 

Német. 

L. 372. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Pernye. Német. 
L. 372. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Pipacsok a búzában. Német. 
L. 372., 378. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Prakovszky, a süket kovács. Horvát: 

395. Koloman Mikszáth. Gluhi kovac. S magjarskog preveo Dr. 
Iván Lulié. (Zagreb, 1910. Vlastnik i nakladnik Josip Sokol.) 

16-r. 148 1. Nyomtatta Tiskara hrv. stranke prava, Zagreb. (Zabavna 
knjiznica br. 4.) Jelzete : L. elég. g. 555 z. 

Német. 

396. 2>et taube <Srf)mieb oon koloman 0. -iDftffcátf). Slutorifierte Über* 
fe^ung auá bent Ungartfdjen oon 2Inbor 0. Sponer, Seipgig. £rutf unö 
SSetlag non ^f)üipp 9teclam jun. É. n. 

16-r. 119, 1 1. (Universal-Bibliothek 5207.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

L. még 377. sz. a. 

Mikszáth Kálmán. Szent Péter esernyője. Angol. 

397. St. Peters Umbrella. A növel by Kálmán Mikszáth. Transla- 
ted from the Hungárián by B. \V. Worswick. With introduction by 
R. Nisbet Bain. London, Jarrold & Sons. 1900. 

8-r. Címkép, 300 1. Illusztrálva. Nyomtatta : Jarrold & Sons. Norwich és 
London. Jelzete: P. 0. hung. 1122 r/1. 

Dán. 

398. Koloman Mikszáth. Sankt Peders Paraply. Fortaelling fra 
vore Dage. Autoriseret Oversaettelse fra Ungarsk ved Alex. Schumacher. 
Kebenhavn, J. L. Lybeckers Forlag. 191 2. 

8-r. 295 1. Nyomtatta : Hos Egmont H. Petersen. U. o. Szerző életrajzi 
vázlatával fordító tollából. Jelzete: P. o. hung. 1122 rx/15. 

Finn. 

399. Pyhán Pietarin sateenvarjo. Kertomus yláunkarista. Kirjoit- 
tanut Mikszáth Kálmán. Unkarinkielestá suomensi N. E. \V. Helsinki 
19 12. Suomalainen Kustameus O.-Y. Kansa. 

8-r. Két kötet. XI, 124; (4), 125 — ?oi 1. Nyomtatta a Kirjapaino-o.-y. 
kirja u. o. Életrajzi bevezetés a fordítótól. Jelzete: P. o. hung. 1122 rx/16. Z6 GULYÁS PAL 

Francia. 

400. Kálmán de Mikszáth. Le parapluie de Saint-Pierre. Adapté 
du hongrois par Émile Horn. Paris, Félix Juven. (1904.) 

4-r. 4, 194 1. Nyomtatta: Paul Dupont u. o. 1904. Székely Andor raj- 
zaival. Jelzete: P. o. hung. 181 d. 

Horvát. 

401. Kisobran sv. Petra. Román iz slovackoga svijeta. Madzarsko 
napisao Koloman Mikszáth. U Zagrebu. Nakladon kr. zem. tiskare. 19 14. 

8-r. 224 1. Szerző arcképével és életrajzával. Fordította A. Pisaveric 
(Zabavna bibliotéka. God. II. Knjiga 19.) Jelzete: L. elég. g. 260 i. 

Holland. 

402. Kálmán Mikszáth. De wonderparaplu. Uit het Hongaarsch 
door T. Beets-Damsté. Maatschappij vor goede en goedkoope lectuur. 
Amsterdam. É. n. 

8-r. 164, (2) 1. (Blauwe bibliothek 14— 15.) Jelzete : P. o. hung. 1122 rx/5. 

Német. 

403. Ser ttmnbertcttige ^tegenfc&irm. (Strte ©r^afilurtg oort Colomon 
TOfeátf). 9luá bem Ungarifdjen oon SJlarie Kálmán. Seip^ig, S)rucf unb 33erlag 
t)on $f)iltpp Sieclom jun. É. n. 

16-r. 234 1. (Universal-Bibliothek 4002— B.) Jelzete: L. elég. 811 1. 

404. St. Peters Regenschirm. Eine Erzáhlung von Koloman Mik- 
száth. Aus dem Ungarischen übersetzt von Ludwig Wechsler. Fischer 
und Franké Buch- u. Kunstverlag, Berlin. É. n. 

16-r. (4), 307 1. Nyomtatta: Emil Herrmann senior, Leipzig. (Fischer 
und Franke's Bibliothek für Bücherliebhaber.) Jelzete: P. o. hung. 1122 oi. 

Oláh. 

405. Parapleul sántului Petru. Novelá. Prelucratá ín traducere dupá 
Coloman Mikszáth de Joan Nitu Pop. Timisoara, Tipográfia lui Hein- 
rich Uhrmann. 1897. 

8-r. 168 1. Jelzete: P. o. hung. 1122 rx/7. 

Svéd. 

406. St. Peters paraply af Koloman Mikszáth. Öfversátting. Stock- 
holm, Adolf Bornier. (1899.) 

8-r. 287 1. Nyomtatta: Isaac Márkus. Boktr.-Aktiebolag 1899. (Adolt 
Borniers Romanbibliotek 89.) Jelzete: P. o. hung. 1122 rx/6. 
S^erb. 

407. KnmoőpaH cBeTor üerpa 03 KoioMaHa MnncaTa. IIpeBeo yja. 
Hobh Ca^ ILlTaMuapHJa ,a;eoH. ^pyniTBa „BpaHflKa" 1906. 

8-r. 177 1. Jelzete: P. o. hung. 1122 h. 
Tót. 

408. Svátého Petrov dázd'nik. Napisal Koloman Mikszáth. Prelo- 
zila Hana Gregorová. Ján Páricka v Ruzomberku, 191 1. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 87 

8-r. 254, 1 1. Nyomtatta: u. a. Rózsahegy. (Párickova slovenská kniz- 
aiica. Rocnik II. svázok 3 — 4.) Jelzete : P. 0. rel. 233 se. 

Mikszáth Kálmán. Tavaszi rügyek. Német. 
L- 372., 375-, 378., 379- * a. 
Mikszáth Kálmán. Urak és parasztok. Német. 
L- 375-> 37 6 -> 378., 379- sz - a - 

Molnár Ferenc. [Elbeszélések.] Német. 

409. grartg 3Jloínár. Subert unb 2Jlabel. £>ialoge. Serltn, $• Sabnfdjí 
-nitooS 23erlag, ®. m. b. §. É. n. 

8-r. 188, 1 1. Nyomtatta : a Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Tar- 
talom : 1. Georg und die Liebe. (György és a szerelem. Gyerekek.) — 2. Der 
«Gitt-Verein.» (A gitt-egylet. U. o.) — 3. Peterchen. (Péterke. U. o.) — 4. 
So sind sie allé. (A fiúk mind ilyenek. Ketten beszélnek.) — 5. Alexander 
(Sándor. Gyerekek.) — 6. Um zwei Kreuzer Feigeh. (Két krajcárért füge. 
U. o.) — 7. Der erste Schritt. (Az első lépés. U. o.) — 8. Zwei kleine 
Knaben plaudern. (Két kis fiú beszélget. Kis hármas könyv.) — 9. D'Olga. 
(A'Olga. Gyerekek.) — 10. Der Schulhof. (A súlhóf. Ketten beszélnek.) — 
11. Der Kokon. (A gubó. Gyerekek.) — 12. Der Doppelgummi. (A dupla 
radirgummi. Kis hármas könyv.) — 13. Palkó Petrencze. (Petrencze Palkó. 
•Gverekek.) — 14. Flegeleien. (Kamaszhistória. Kis hármas könyv.) — 15. Zwei 
Ohrfeigen. (Egy pof és még egy pof. U. o.) — 16. Luise erobert einen Erz- 
.herzog. (?) — 17. Armut. (Szegénység. Ketten beszélnek.) — 18. Sieben Uhr 
abends. (Este hét óra. U. o.) — 19. Briefe vom stud. phil. (Levelek a bölcsész- 
TÓl. Kis hármas könyv.) — 20. Die üble gewohnheit der Frau Csóti. (?) Jelzete : 
P. o. hung. 1142 ff. 

410. Franz Molnár. Dés Zuckerbáckers goldene Krone. Novellen. 
Wien und Leipzig, 19 13. Deutsch-österreichischer Verlag. 

8-r. 200, 4 1. Nyomtatta: Friedrich Jasper, Wien. Tartalom: 1. Des 
-Zuckerbáckers goldene Krone. (A cukrász aranykoronája. Báró Március és 
«gyéb elbeszélések.) — 2. Frühlingsrausch. (Tavaszi részegség. Muzsika.) — 
3. Kohlendiebe. (Széntolvajok. U. o.) — 4. Der Schneemann. (A hóember. 
TJ. o.) — 5. Wintermorgen. (Téli reggel. U. o.) — 6. Wasser kommt von den 
Bergen. (Víz jön a "hegyekről. Báró Március és egyéb elbeszélések.) — 7. Ein 
Schusz fiel aus dem Busch. (A bokorból lelőtt ember. U. o.) — 8. Der Kobold 
und die Fee. (A manó és a tündér. Muzsika.) — 9. Báron Március. (Báró 
Március és egyéb elbeszélések.) — 10. Rosi auf der Hidegkuter-Strasse. 
{Rózsi a hidegkúti úton. U. o.) — IX. Schlummermárchen. (Altató mese. 
Muzsika.) Jelzete: P. o. hung. 1142 fb. 

Molnár Ferenc. A farkas. Német. 

411. Franz Molnár. Das Márchcn vom Wolff. Ein Spiel in vier 
Bildern. Wien und Leipzig, Deutsch-Österreichischer Verlag. É. n- 

8-r. 170, 2 1. Nyomtatta : Christoph Reissers Söhne, Wien. Jelzete 
P. 0. hung. 1142 gs. 88 GULYÁS PAL 

Molnár Ferenc. A Pál- utcai fiúk. Finn. 

412. Ferenc Molnár. Koulupoikia. Kirja Pál-kadun pojista. 
Tekiján luvalla suomentánut Matti Kivekás. Helsingissá Kustanmusosa- 
keyhtiö otava. (19 13.) 

8-r. 224 1. Nyomtatta ugyanaz, ugyanott. 191 3. Bevezetés a fordtító- 
tól. Jelzete: P. o. hung. 1142 fh. 

Német. 

413. £>te Qungená ber ^aulfirafje. @in tornán für fíeine unb grojje 
©tubenten. Überfe^t . . . oon 2)r. @ugen £>einridj <Sdjmitt. SBerltn, 1910- 
£ermann 2öalt|er $erlag£bud)f)anblung ©. m. b. §. 

8-r. 381 1. Nyomtatta: Pasz & Garlet. U. o. Ludwig Berwald rajzaival. 
Jelzete: P. o. hung. 1142 j. 

Molnár Ferenc. Az ördög. Angol. 

414. The devil by Ferenc Molnár, adapted by Olivér Herford. New- 
York, Mitchel Kennerley. É. n. 

8-r. 167 1., 5 képmelléklettel. A copyright 1908-ban kelt. Átdolgozás 
német nevekkel és Bécsbe tett színhellyel. Jelzete: P. o. hung. 1142 fd. 

415. The devil. A tragedy of the haert and the conscience. No- 
velized by Joseph O'Brien from Henry W. Savage's great play by Fe- 
renc Molnár. New-York. I. S. Ogilvie publishing company. É. n. 

8-r. 189 1., 8 képmelléklettel, színpadi fölvételek alapján. A copyright 
1908-ban kelt. A HERFORD-féle fordítás nyomán készült regény. Jelzete : P. o. 
hung. 1142 fe. 

416. The devil. Founded on Ferenc Molnar's Play, as produced 
by Harrison Grey Fiske at the Belasco Theatre, New-York. By Adrián 
Schade van Westrum. G. W. Dillingham company publishers, New- 
York. É. n. 

8-r. 317 1., 8 képmelléklettel, színpadi fölvételek alapján. Copyright 
kelte : 1908. Ezen regényátdolgozás a színműnek Alexander Konta és William 
Trowbridge Ladned által készített fordításából készült, mely magyar, de az 
eredetitől eltérő neveket ad a szereplőknek. Jelzete: P. 0. hung. 447 e. 

Német. 

417. Franz Molnár. Der Teufel. Ein Spiel in drei Aufzügen. Ver- 
legt bei Július Bárd, Berlin. É. n. 

8-r. 162 1. Nyomtatta: Imberg & Lefson. Jelzete: P. o. hung. 1142 gy. 

Molnár Ferenc. Báró Március és egyéb elbeszélések. Német. 
L. 410. sz. a. 

Molnár Ferenc. Egy gazdátlan csónak története. Német. 

418. (üsin fjerrenlofer £af)n. 33on $ran$ üDtoInár. Dtto SBeber 33crlag, 
£eilbronn. 1909. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 89 

8-r. 126 1. Illusztrálva. (Webers modemé Bibliothek Nr. 141.) Jelzete: 
L. elég. g. 827. 

Molnár Ferenc. Egy pesti leány története. Német. 

419. Fráulein Jourfix. Román von Franz Molnár. Dr. Sally Rabi- 
nowitz Verlag, Leipzig. 191 3. 

8-r. 271 1. Nyomtatta: Berg & Hesse, Ballenstedt a. H. A címlapot raj- 
zolta Július Rettich. Jelzete: P. o. hung. 1142 fc. 

Molnár Ferenc. Gyerekek. Német. 
L. 409. sz. a. 

Molnár Ferenc. Hétágú síp. Nemei. 

420. Franz Molnár. Die Panflöte. Fünfzehn Skizzen. 191 2. Oester- 
held & Co., Berlin. 

16-r. 150 1. Nyomtatta: Druckerei für Bibliophilen. U. o. Jelzete: P. o. 
hung. 1140 gr. 

Molnár Ferenc. Ketten beszélnek. Német. 
L. 409. sz. a. 

Molnár Ferenc. Kis hármas könyv. Német. 
L. 409. sz. a. 

Molnár Ferenc. Liliom. Német. 

421. Liliom. Vorstadt-Legende in 7 Bildern und einem szenischen 
Prolog von Franz Molnár. Für die deutsche Bühne bearbeitet von Alfréd 
Polgár. Deutsch-Österreichischer Verlag. Wien-Leipzig, 191 2. 

8-r. 216 I. Jelzete: P. o. hung. 1142 gt. 

Molnár Ferenc. Muzsika. Német. 
L. 410. sz. a. 

Molnár Gyula. Modern hősök. (?) Német. 

422. Moderné Helden. Sociales Dráma in 4 Aktén von Július 
Molnár. Aus dem Ungarischen übersetzt von L. L. Budapest, Országos 
ügyvédi nyomda. 1898. 

8-r. 151 1. Jelzete: P. o. hung. 1143 c. 

Murai Károly. Virágfakadás. Oláh. 

423. Dragoste copiláreascá. Comedie intr'un act de Carol Murai. 
Localisatá de Dr. Josif Siegescu. Budapesta, 1902. Tipogr. «Poporul 
Román ». 

8-r. 32 1. (Biblioteca teatralá a «Poporuluí Román» Nr. 1. Jelzete: 
L. elég. g. 259 tk. 

Pékár Gyula. Hatalom. Német. 

424. 2)ie SDame in SBeifj. 9toman von ^ultuá ^efár. SDeutfrh oon 
Subrotg SSedjáíer. 33erltn, GJtfenacf), Seipjig. £>ermann §ilgerg SSerlag. É. n. 

8-r. 127 1. Nyomtatta : Oscar Brandstetter, Leipzig. Szerző önéletrajzával 90 GULYÁS PÁL 

magyarul (cinkográfiai reprodukció) és németül. E. Ranzenhofer képeivel. 
(Kürschners Bücherschatz No. 156.) Jelzete: L. elég. g. 562 y. 

Petőfi Sándor (költői munkái). Német. 

425. Alexander Petőfi. Poetische Werke in sechs Bánden, in deut- 
scher Nachdichtung von Ignatz Schnitzer. Verlegt bei Halm & Gold- 
mann, Wien-Leipzig. 1910. 

8-r. Hat rész, 3 kötetben. VIII, 377, (1) ; 296, 298 1., 1 — 1 cfmképpel. 
Nyomtatta : 500 számozott példányban Fr. Winiker & Schickardt, Brünn. Ez a 
112. sz. példány. Tartalom: I. Geleitwort von Albert v. Berzeviczy. — 
Petőfi's Lebensroman, a fordítótól. — Elbeszélő költemények: 1. Feentraum. 
(Tündérálom.) — 2. Held János. (János vitéz.) — II. 3. Die Burg der Schrecken. 
(Salgó.) — 4. Der Fáhrmann. (Szilaj Pista.) — 5. Der Apostel. (Az apostol.) — 
III. 6. Der Liebe Fluch. (Szerelem átka.) — 7. Maria Szécsi. (Sz. M.) — 
8. Der Schalksmann. (Bolond Istók.) — Kisebb költemények. : 1. In der Heimat. 
(Hazámban.) — 2. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 3. Auf der Donau. 
(A Dunán.) — 4. Seltsame Geschichte. (Furcsa történet.) — 5. Der Zecher. 
(A borozó.) — 6. Meine erste Rolle. (Első szerepem.) — 7. In der Wildnis. 
(Vadonban.) — 8. Toast beim Sautanz. (Disznótorban.) — 9. Hortobágyer 
Wirtin. (Hortobágyi korcsmárosné.) — 10. Nachtquartier. (Tolvaj huszár.) — 
11. Heiter strömt es nach dem Wald. (Járnak, kelnek sokan.) — 12. Die Wald- 
schenke. (Erdő szélén.) — 13. Was nützt es, wenn das brache Féld. (Mi- 
haszna, hogy a csoroszlya.) — 14. Eile, Báchlein, eile ! (Könnyeim V. rész.) — 
IS. Volkslieder. (Népdalok. 1—2.) — 16. Ich trat hinein zur Küchentür. 
(Befordultam a konyhára.) — 17. Aus der Férne. (Távolból.) — 18. Mein 
Bráutchen. (Az én mátkám.) — 19. Todessehnsucht. (Halálvágy.) — 20. Geigen- 
klang und Flötenton. (Dinom-dánom.) — 21. Lebend gestorben. (Élő halott.) — 
22. Prophezeiung. (Jövendölés.) — 23. Grabgesang vor meinem Haus. (Teme- 
tésre szól az ének.) — 24. Wolfsabenteuer. (Farkaskaland.) — 25. Paulstag. (Pál- 
napkor.) - 26. Ich. (Én.) — 27. Gleiches mit Gleichem. (Szeget szeggel.) — 28. 
Reif zum Schnitt. (Érik a gabona.) — 29. Liebessklaverei. (Megunt rabság.) — 30. 
Das geraubte Ross. (Lopott ló.) — 31. lm Friedhof. (Temetőben.) — 32. Die 
Liebe, an Gefahren reich. (A szerelem, a szerelem.) — 33. Das letzte Almosén. 
(Az utósó alamizsna.) — 34. Vorwurf. (Szemrehányás.) — 35. Kernfluch. 
(Lánggal égő teremtette.) — 36. Am Kreuzweg steh ich. (Keresztúton állok.) — 

37. Keiner Blume kann man wehren. (A virágnak megtiltani nem lehet. — 

38. Nimmer geh' ich weg. (Nem megyek én innen sehova.) — 39. Wasser 
und Wein. (Víz és bor.) — 40. Das Holz zu meiner Flöte. (Kis furulyám.) — 
41. Glatt ist der Schnee. (Sikos a hó, szalad a szán.) — 42. Rundgesang. 
(Kördal.) — IV. 43. Das Lied. (A dal.) — 44- Winters Ende. (Tél végén.) — 
45. Gern wollt ich sagen. (Elmondanám.) — 46. Ausgepfiffen. (Fütty.) — 
47. Grübelei des Durstigen. (Szomjas ember tűnődése.) — 48. Der bleiche 
Sóidat. (Halvány katona.) — 49. Mein Grab, (Sírom.) — 50. Bei Erlau. 
(Eger mellett.) — 51. Erlauer Klánge. (Egri hangok.) — 52. Ein Abend zu 
Hause. (Egy estém otthon.) — 53. Patriotenlied. (Honfidal.) — S4- Der Betyár 
und die Wirtin. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 55. Der Adelige. (A nemes.) 
— 56. An Suschen. (Zsuzsikához.) — 57. Beim Trinken. (Ivás közben.) — 58. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 91 

Lében und Tod. (Élet, halál.) — 59. Mondlicht badet im Himmelsmeer. 
(Fürdik a holdvilág.) — 60. An mein Glas. (Poharamhoz.) — 61. Zieht ein 
Scháffer auf dem Esel. (Megy a juhász szamáron.) — 62. Mein Durst. (De 
már nem tudom mit csináljak.) — 63. Auf dem Wasser. (Vizén.) — 64. 
Unglückselig war ich. (Boldogtalan voltam.) — 65. Bin so schwach. (Gyönge 
vagyok.) — 66. Tráum' ich ? (Álmodom-e ?) — 67. Was flieszt dórt auf dem 
Felde ? (Mi foly ott a mezőn.) — 68. Was ist tiefer als der Donaustrom ? 
{Mi nagyobb a nagy Szentgellért hegynél ?) — 69. Liebes- und Pfeifenlied. 
(Szerelem- és pipadal.) — 70. Meine Verse. (Verseim.) — 71. Zum holdén 
Weibe gern. (Elvennélek én, csak adnának.) — 72. Ich blicke nach dem Hím- 
mel nicht. (Nem nézek én, minek néznék? az égre.) — 73. Nachts. (Éjjel.) — 
74. Sóidat bin ich. (Katona vagyok én.) — 75. Vereitelter Vorsatz. (Füstbe- 
ment terv.) — 76. Komm', mein Rösslein. (Gyere lovam.) — 77. Sühne. 
(Nem tesz föl a lyány magában egyebet.) — 78. Ich bin auf der Puszta 
geboren. (Pusztán születtem.) — 79. Durch die Gassen zieh ich. (A faluban 
utcahosszat.) — 80. Mein Herz, gefangenes Vögelein. (Szivem, te árva rab- 
madár.) — 81. Meine Studentenlaufbahn. (Diákpályám,) — 82. Mich straft 
mein Herrgott nicht. (Nem ver meg engem az Isten.) — 83. Du strahlender 
Stern. (Fényes csillag.) — 84. Mein Wirtschaftsprinzip. (Gazdálkodási nézeteim.) 
— 85. O sel'ge Nacht ! (Boldog éjjel.) — 86. Wasser trink' ich. (Vizet 
iszom.) — 87. Ein Strauss von Waisenmádchenhaar. (Árvalyányhaj a süvegem 
bokrétája.) — 88. An meinen Brúder Stephan. (István öcsémhez.) — 89. Ich 
sag' euch, reizt mich nicht. (Mondom, ne ingerkedjetek velem.) — 90. Im 
Alföld die Stadt Kecskemét. (Hirös város az aafődön Kecskemét.) — 91. Mein 
Tod. (Halálom.) — 92. Meine Kehi' ist eine Mühle. (Az én torkom álló 
malom.) — 93-Dumeines Herzens Sonnenschein. (Te szivemnek szép gyönyö- 
rűsége.) — 94. Meister Ambros. (Ambrus gazda.) — 95. Abschied von der 
Bühne. (Búcsú a színészettől.) — 96. Büngősdi Bandi. (Hejh, Büngösdi Bandi.) — 
97. Die Weichsel wáchst. (Ezrivel terem a fán a meggy.) — 98. Das Alföld. 
(Az Alföld.) — 99. An die Ungarn im Ausland. (A külföld magyarjaihoz.) — 
100. Carmen lugubre. — 101. Wanderer der Liebe. (Szerelem lovagja.) — 
102. Wie gross ist diese Welt. (Ez a világ amilyen nagy.) — 103. Abend. 
(Est.) — 104. Ein Winter in Debreczen. (Egy telem Debreczenben.) — 105. 
An Gábriel Egressy. (E. Gáborhoz.) — 106. Einem Buchhándler ins Stamm- 
buch. (Egy könyvárus emlékkönyvébe.) — 107. Augenschmerzen. (Szem- 
fájásomkor.) — 108. Junker Pinti. (Pinty úrfi.) — 109. Magerer Herbst. 
(Sovány ősz!) — 110. Trinken wir! (Igyunk!) — 111. Wie ist mir denn? 
(Mi lelt?) — 112. An die Sonne. (A naphoz.) — 113. Die wilde Blume der 
Natúr. (A természet vadvirága.) — 114. Hátt' ich dich nur nicht gekannt. 
(Volnék bár.) — 115. An einen Bühnenkollegen. (Levél egy szinész barátom- 
hoz.) — 116. Die Kellertreppe ist zu steil. (Meredek a pincegádor.) — 117. 
Meine Liebe. (Szerelmem zúgó tenger.) — 118. Was sagt der Weise ? (Mit 
szól a bölcs?) — 119. O Liebe, bittre Liebe. (Szerelem, szerelem.) — 120. 
Meister Paul. (Pál mester.) — 121. An Etelka! (Etelkéhez.) — 122. Vetter 
Hans. (János gazda.) — 123. Regen, Regen, Regen. (Esik, esik, esik.) — 124. Leier 
und Schwert. (Lant és kard.) — 125. Csokonai. — 126. Nach dem Zech- 
gelage. (Dáridó után.) — 127. Sparsamkeit. (Takarékosság.) — 128. Rausch 92 GULYÁS PAL 

fürs Vaterland. (Részegség a hazáért.) — 129. Der Vagabund. (A csavargó.) — 
130. Zwei Brüder. (Két testvér.) — 131. Wo bist du, altér Übermut? (Hol 
vagy te, régi kedvem?) — 132. Die Rose, die entbláttert sich. (Hull a levél a 
virágról.) — 133. So schliesst doch schon den Sarg. (Zárjátok be már azt a 
koporsót.) — 134. Nun will ich sagen dir. (Elmondom, mit eddig.) — 135. 
Was hátt' ich nicht für dich getan ? (Mit nem tettem volna érted ?) — 1 36. 
Trauergeláute. (Jaj, be bús ez a harangszó!) — 137. Vaters Handwerk und 
meines. (Apám mestersége s az enyém.) — 138. Was blickst du mir ins 
Zimmer? (Miért tekintesz be szobámba?) — 139. Was wár' verwunderlich. 
(Mi volna különös azon.) — 140. Hoch oben strahlt . . . (Amott fönn egy csillag 
ragyog.) — 141. O, stör' ich deine Ruhe nicht? (Nem háborítom-e nyugal- 
madat?) — 142. Zwei lange Tagé sah ich. (Láttam két hosszú nap.) — 143. 
Freunde, nur kein Trosteswort. (Barátim, csak vigasztalással.) — 144. Es falit ein 
lichter Stern. (Le az égről hull a csillag.) — 143. Unsre alté Erde. (Játszik 
öreg földűnk.) — 146. Du warst meines Lebens Blume. (Te voltál egyetlen 
virágom.) — 147. Der Schnee, der Erde Leichentuch. (A hó, a holt föld téli 
szemfedője.) — 148. Wenn mich der Gram umfangen. (Midőn nagyon bánt.) — 
149. O Mutter, beste Mutter. (Anyám, anyám.) — 150. Hinaus in's Freie ! 
(Ki a szabadba.) — 151. So harr' ich nun vergebens dein ? (Hiába várlak 
hát?) — 152. Die Uhr schlágt Mitternacht. (Tizenkettőt ütött az óra.) — 153. 
Flink ist der Vogel. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 154. Vor dem 
teuern Grabe. (Álltam sírhalma mellett.) — 155. Der Fluss ist ausgetreten. 
(Kicsapott a folyó.) — 156. Hier im Zimmer. (E szobában küzködött.) — 157. 
Schon rőten sich am Baum. (Piroslik már a fákon a levél.) — 158. Da ich 
sie auf der Bahre sah. (Ha életében.) — 159. An Alexander Vachot. (Vahot 
Sándorhoz.) — 160. Dass Leid auch töten kann. (Hazugság, amit.) — 161. Herr 
Hasé. (Orbán.) — 162. Schon hángt die Leier. (Függ már a lant.) — 163. 
Erstickte Tránen. (Elfojtott könnyek.) — 164. Ruhm. (Hír.) — 165. Mittag 
láuten schon die Glocken. (A toronyban delet harangoznak.) — 166. Welch' 
zaubervolle Klánge ? (Mi bűvös bájos hang.) — 167. Winter. (Téli világ.) — 
168. Meines Rössleins Farbe. (Paripámnak az ő szine fakó.) — 169. Die Hütte 
im Walde. (Az erdei lak.) — 170. Lehrerin Liebe. (Megvallom, hogy.) — 
171. Auch so genügt's. (így is jó.) — 172. Liebessehnen. (Szerelemvágy.) — 
173. Die Náherin. (A varró leány.) — 174. Der Himmel wie blau ! (Mi kék 
az ég.) — 175. Ungarische Art. (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 
176. Meine Phantasie. (Képzetem.) — 177. Viel Schenken gibt's. (Van a nagy 
alföldön csárda sok.) — 178. Auf den Lande. (Falun.) — 179. Schwarzes 
Brot. (Fekete Kenyér.) — 180. Die Welt ist eine Wildnis. (Vadon erdő a 
világ.) — 181. Die Sonne. (A nap.) — 182. Dass du in meinen Tráumen. 
(Álmaimban gyakran.) — 183. Der Liebe Banner. (Szerelemnek lobogója.) — 
184. Ungarn. (Magyarország.) — 185. Blickst du aus deinem Fenster. (Abla- 
kodból.) — 186. Abschied von Kún-Szent-Miklós. (Búcsú Kún-Szent-Miklóstól.) — 
187. An die treulosen Freunde. (A hűtelen barátokhoz.) — 188. Des Dichters 
Herz. (Virágos kert a költő szive.) — 189. Nacht ist's. (Éj van.) — 190. Der 
Dichter und die Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 191. Liliom Peti. — 
192. Mein Leid und Freud. (Búm és örömem.) — 193. Auf dem Berge sitz' 
ich. (Hegyen ütök.) — IJ94. Der brave alté Wirt. (A jó öreg kocsmáros.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYÉLVEN 93 

195. Geschichte dreier Herzen. (Három szív története.) — 196. Die Jugend. 
(Ifjúság.) — 197. Das Ochsenviergespann. (A négy ökrös szekér.) — 198. Handel. 
(Alku.) — 199. Ich und die Sonne. (Én és a nap.) — 200. Der letze Mensch. 
(Az utósó ember.) — 201. Seltsamer Traum. (Milyen furcsa álmám.) — 202. 
Der Trauring. (A jegygyűrű.) — 203. Ins Grab gesenkt. (Sírba tették.) — 
204. Teurer Herr Doktor. (Drága orvos úr.) — 205. Grössere als ich. (Voltak 
sokkal jelesebbek.) — 206. Wolke und Stern. (Felhő és csillag.) — 207. Kaum 
hatt' ich dich erblickt. (Mihelyst megláttalak.) — 208. Ungarischer Edelmann. 
(A magyar nemes.) — 209. Drei Farben. (A bokrétát, melyet.) — 210. Ich 
will ein Baum sein. (Fa leszek, ha.) — 211. Ich hab' eine Hűtte nur. (Alacsony 
kisház.) — 212. Mit meinem Bildnis. (Arcképemmel.) — 213. Vor der Ziehung. 
(Sorshúzás előtt.) — 214. Die Ruine der Csárda. (A csárda romjai.) — 215. 
Wenn Gott alsó zu mir spráche. (Ha az isten.) — 216 Die Hoffnung. (Mi a remény- 
ség ?) — 217. Wandlung. (Változás.) — 218. Legende. (Legenda.) — 219. An 
Moriz Jókai. (J. Mórhoz.) — 220. Wie kommt's, dass man die Schurken. (Hogy 
van, hogy azt a sok gazembert.) — 221. Puszta-Szene. (Pusztai találkozás.) — 
V. 222. Weg zieht der Vogel. (Elvándorol a madár.) — 223. Der Wahn- 
sinnige. (Az őrült.) — 224. Hinter mir der blaue Wald. (Mögöttem a múlt.) — 
225. O láchelt mir nur zu. (Mosolyogjatok rám.) — 226. Ich wein' und klage 
nicht. (Nem sirok én.) — 227. Freunde hatt' ich. (Voltak barátim.) — 228. 
Hoffhungen und Wűnsche. (Szállnak reményeink.) — 229. Da steh' ich in- 
mitten der Ebene. (Itt állok a rónaközépen.) — 230. Dórt in der Férne 
Nebelblau. (Amott a távol kék ködében.) — 231. Nicht wir nur altern. (Nem 
csak mi vénülünk.) — 232. Eine Locke meines Haares. (Hajamnak egy fürt- 
jét levágom.) — 233. Viele Menschen kenn' ich. (Sok embert ismerek.) — 
234. Einst und jetzt. (Egy bölcs hajdan.) — 235. Des Menschen Stern. (Mond- 
ják, hogy mindenikünk.) — 236. O wie blickt. (Oh lyány, szemed.) — 237. 
Wohin ? (Hová lesz a kacaj?) — 238. Der Ackersmann. (Földét a földmíves.) 

— 239. Wert des Lebens. (Annyit sem ér az élet.) — 240. Wünsche. (Futó 
folyam hullámai.) — 241. Wenn man Herzen. (Ha a sírban.) — 242. Das 
Leid. (A bánat.) — 243. Freunde seid ihr mir. (Barátaim vagytok.) — 244. 
Die Menschheit. (Nem sülyed az emberiség.) — 245. Erinnerung ! (Emléke- 
zet) — 246. Mein Herz. (Az én szivem.) — 247. Lustiger Friedhof. (Melyik 
a legvígabb temető.) — 248. Der Menschheit Thránen. (Ki fogja vajon meg- 
fejteni ?) — 249. O Jugend. (Te ifjúság.) — 250. Der Mensch, wo kommt 
er hin? (Az ember ugyan hova lesz.) — 251. Was ist der Ruhm ? (Mi a 
dicsőség ?) — 252. Oft schon besang ich euch. (Már sokszor énekeltem róla- 
tok.) — 253. Der Winter schützt. (Hideg ellen a tél.) — 254. Erde, was 
hast du gegessen. (Mit ettél föld.) — 255. Erhabne Nacht ! (Fönséges éj!) — 
236. O Liebe? (Oh szerelem.) — 257. Wieviel Tropfen. (Hány csepp van?) 

— 258. Bei meiner Kerze trübem Schein. (Gyertyám homályosan lobog.) — 
259. Die Freunde umarmten mich. (Barátaim megölelének.) — 260. Vergáng- 
lichkeit. (Mulandóság.) — 261. Die Engel und die Teufel. (Miért hogy lát- 
hatatlanok.) — 262. Denksáulen. (Voltak fejedelmek.) — 263. Schláfst du, 
Gerechtigkeit. (Igazság! Alszol?) — 264. Der Traum. (Az álom.) — 265. 
Alles rennt dem Glücke nach. (Mind lót-fut a boldogság után.) — 266. Fluch 
und Segen. (Átok és áldás.) — 267. Meeresliebe. (A szerelmes tenger.) — 94 GULYÁS PÁL 

268. Unter dem Akazienbaum. (Zöld leveles, fejér.) — 269. Sklaverei. (Rab- 
ság.) — 270.ini Walde. (Erdőben.) — 271. Lángst verklungen. (Rég elhúz- 
ták az esteli harangot.) — 272. Das Volk. (A nép.) — 275. So gehst von 
mir du, meine Jugend ? (Távozol hát ifjúságom ?) — 274. Die Wittwe. 
(Az özvegy.) — 275. Jetzt erst beginn' ich zu erkennen. (Most kezdem én 
csak megismerni.) — 276. Ich liebe. (Szeretek én.) — 277. Mein Herz, das 
leidet schwer. (Nehéz, nehéz a szivem.) — 278. Auf der Heveser Ebene. 
(A hevesi rónán.) — 279. Reich und Arm. (E gazdag úr.) — 280. Eis und 
Feuer. (Megfagy a szív, ha nem szerét.) — 281. Nachtigallen und Lerchen. 
(Csalogányok és pacsirták.) — 282. Die Wolke sinkt vom Himmel. (Eresz- 
kedik le a felhő.) — 283. Du stehst im Frühling noch. (Te a tavaszt szere- 
ted.) — 284. Die Ketté. (A bilincs.) — 285. Wolke zieht im dunklen Kleid. 
(Száll a felhő.) — 286. Es war ein armer Knabe. (Volt egy szegény fiú.) — 
287. In Siebenbürgen. (Erdélyben.) — 288. Weihnacht. (Karácsonkor.) — 289. 
Wahlspruch. (Szabadság, szerelem.) — 290. Die Ketté falit. (Mikor a lánc 
lehull.) — 291. O, wie die Blumen trauern. (Búsulnak a virágok.) — 292. 
Wir waren im Garten drauszen. (Kinn a kertben voltunk.) — 293. Die unga- 
rische Nation. (A magyar nemzet.) — 294. Die Welt versteht mich nicht. 
(Nem ért engem a világ.) — 295. Unsterblich ist die Seele. (Halhatatlan a 
lélek.) — 296. Sehnsucht. (Kellemetlen őszi reggel.) — 296. Der Strauch 
erzittert. (Reszket a bokor, mert . . .) — 297. Mich ángstigt ein Gedanke. 
(Egy gondolat bánt engemet.) — 298. Mein Freund, die Jugend. (Egy barátom, 
az ifjúság.) — 299. Die arme Schenke. (Kutyakaparó.) — 300. Meine Lieder. 
(Dalaim.) — 301. An Joh. Arany. (A.Jánoshoz.) — 302. Drei Söhne. (Három 
fiú.) — 303. Palást und Hütte. (Palota és kunyhó.) — 304. Ein heiliges Grab. 
(Szent sír.) — 305. Die Theisz. (A Tisza.) — 306. In der Kutte geht der 
Priester. (Csuklyában jár a barát.) — 307. Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — ■ 
308. Lied der Wölfe. (Farkasok dala.) — 309. Die Wolken. (A felhők.) — 
310. Im Namen des Volkes. (A nép nevében.) — 311. Das Waisenmádchen. 
(Az árva lyány.) — 312. Scháfer, wirf dein Pelz doch hin. (Tedd le, bojtár, 
a subádat.) — 313. Zwei Seufzer. (Két sóhaj.) — 314. Licht ! (Világosságot !) — 
315. Ungar bin ich. (Magyar vagyok.) — 316. Blondes Weibchen. (Szőke 
asszony.) — 317. Bis du ein Mann, so sei ein Mann. (Ha férfi vagv, légy férfi.) — 
318. Soldatenleben. (Katonaélet.) — ■ 319. Liebe. (A szerelem.) — 320. Feuer. 
(Tűz.) — 321. Die Blumen. (A virágok.) — 322. Das Urteil. (Az itélet.) — 
323. Zöld Marci. — 324. Im Bergwerk. (Bányában.) — 325. Mein erster 
Schwur. (Első esküm.) — 326. Du bist mein, ich bin dein. (Te az enyém, 
én a tied.) — 327. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 328. Tante 
Sabine. (Sári néni.) — 329. Der stumpfe Turm. (A csonka torony.) — 330. 
Kahl ist das Féld. (Puszta föld ez, ahol most járok.) — 331. Meine Muse 
und meine Braut. (Múzsám és menyasszonyom.) — 332. Wie weit ist's noch. 
(Amott az a hegy.) — 333. Anne Pannó. (Panyó Panni.) — 334. Schwert 
und Ketté. (Kard és lánc.) — 335. Der Wald hat seine Vögelein. (Az erdő- 
nek madara van.) — 336. Abenddámmerung. (Alkony.) — 337. Der Storch. 
(A gólya.) — 338. Epistel an Arany. (Levél A. Jánoshoz.) — 339. Die ver- 
lassene Fahne. (Az elhagyott zászló.) — 340. Wár' ein fliessend Wasser gern. 
(Lennék én folyóvíz.) — 341. Ein heisser Mittag. (Meleg dél van.) — 342. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 95 

Abschiedsglas. (Búcsúpohár.) — 343. Die Poesie. (A költészet.) — 344. Ver- 
lobung. (Augusztus 5-én.) — 345. Mein Pegasus. (Az én Pegazusom.) — 
346. Einsam dórt am Szamos -Ufer. (Falu végén kurta kocsma.) — 347. Buntes 
Lében. (Tarka élet.) — 348. Der Wanderbursch. (A vándorlegény.) — 349. 
Homer und Ossian. (H. és O.) — 350. Man sagt, ich sei ein guter Dichter. 
(Jó költőnek tartanak.) — 351. Liebchen hat mich arg gekránkt. (Megbántott 
a rózsám.) — 352. Irgendwie. (Valahogy.) — 353. lm Ehestand. (Amióta én 
megházasodtam.) — 354. Stille Tagé. (Csendes élet.) — 355. Der Gefangene. 
(A rab.) — 356. Das Reich der Liebe. (A szerelem országa.) — 357. Der 
Kleinknecht. (A kisbéres.) — 358. Wie lange schláfst du, Vaterland ? (Meddig 
alszol még, hazám.) — 359. Ende September. (Szeptember végén.) — 360. 
Zehn paar Küsse. (Tíz pár csókot egyvégbül.) — 361. Das Grab des Bettlers. 
(A koldus sírja.) — 362. Durch das Fenster blick' ich. (Nézek, nézek kifelé.) 

— 363. O Richter, práge dir ins Herz. (Biró, biró, hivatalod.) — 364. Sahst 
du den Vogelschwarm ? (Láttál-e róna felett?) — 365. An den Grafen 
Alex. Teleki. — (Gr. T. Sándorhoz.) — 366. Herr Pató. (P. Pál úr.) — 367. 
Die Nacht. (Az éj.) — 368. Du lobst mich, Schatz. (Dicsérsz, kedves.) — 
369. Auf des Meeres glattem Spiegel. (Csendes tenger rónaságán.) — 370. 
Das Gestüt ist auf der Weide. (Kinn a ménes, kinn a pusztán.) — 571. Kaum. 
war es Morgen. (Még alig volt reggel.) — 372. An den Zorn. (A haraghoz.) — 
373. Sylvester 1847. (Szilveszter éje 1847-ben.) — VI. 374. Weib, náh' mir 
eine Fahne ! (Mit csinálsz, mit varrogatsz ott.) — 375. Am Rosenstrauch der 
Liebe. (Szerelemnek rózsafája.) — 376. Winterabend. (A téli esték.) — 377. 
Die Puszta im Winter. (A puszta télen.) — 378. Der gefangene Löwe. (A rab 
oroszlán.) — 379. Auf den Tod eines Geigers. (Rózsavölgyi halálára.) — 
380. Meiner Mutter Henne. (Anyám tyúkja.) — 381. An den Reichstag. 
(Az országgyűléshez.) — 382. An den Frühling. (A tavaszhoz.) — 383. Der 
15. Márz 1848. (15-ik március 1848.) — 384. Wie soll ich dich nennen ? 
(Minek nevezzelek ?) — 385. Der Henker. (A király és a hóhér.) — 386. 
Nationallied. (Nemzed dal.) — 387. Auf den Tod eines Knábleins. (Kis fiú 
halálára.) — 388. Gibt's jetzt unter uns noch einen. (Van-e mostan olyan 
legény.) — 389. Klein-Kumanien. (Kis-Kúnság.) — 390. Mein Weib und 
mein Schwert. (Feleségem és kardom.) — 391. Mein Wiegenlied. (Szülő- 
földemen.) — 392. An die Nationalversammlung. (A nemzetgyűléshez.) — 
393. Revolution. (Forradalom.) — 394. Drei Vögel. (Három madár.) — 395. 
Heut ein Jahr ist's. (Ma egy éve.) — 396. Was fúr ein Lárm ? (Mi lárma ez 
megint.) — 397. Der alté Fahnentráger. (A vén zászlótartó.) — 398. Der 
Strauch zum Sturm. (A bokor a viharhoz.) — 399. Zur Geburt meines Sohnes. 
(Fiam születésére.) — 400. An Vörösmarty. (Vörösmartyhoz.) — 401. Lerchen- 
lieder hör' ich wieder. (Pacsirtaszót hallok megint.) — 402. Onkel Péter. 
(Péter bátya.) — 403. Schlachtlied. (Csatadal.) — 404. Der Husar. (A huszár.) 

— 405. Burg Vajda-Hunyad. (Vajda-Hunyadon.) — 406. Auf den Tod meiner 
Eltern. (Szüleim halálára.) — 407. Ein Schlachtfeld. (Ki gondolná, ki mon- 
daná.) — 408. Schreckenstage. (Szörnyű idő.) — Verses fordítások. Jelzete r 
P. o. hung. 1252 ha. 96 GULYÁS PAL 

Petőfi Sándor (összes költeményei). Német. 

426. Slleranber ^etöft'á poetifche 28etfe. £)eutfd) üon ^ofef ©teinbacf). 
SBreőlau, <3d^Iefifd^e 23erlag§anftalt 0. @. (Sc&ettlaenber. Setpjig, @. & ©teirt* 
acfer. Síero^orf, ©uftao @. Sted)ert. 1902. 

8-r. Arckép, XVIII, (20), 1107, (1) 1. Nyomtatta: Schottlaender, Breslau. 
A folytatólagosan lapszámozott ívek 4 kötetre oszlanak, melyek Petőfi költe- 
ményeinek 1877. évi Gyulai Pál által sajtó alá rendezett kiadását követik. Az 
eredeti magyar kiadástól Steinbach fordítása a következőkben tér el : Az I. 
kötetből (1—256. 1.) kimaradtak: A helység kalapácsa; Lehel vezér és 
A táblabíró; a II. (257—588. 1.) és III. (589—922. 1.) kötetből az idegen 
nyelvből való fordítások; a IV. (923 — 1108. 1.) kötetből pedig az idegenből 
való fordításokon kívül az Akasszátok fel a királyokat, Ausztria, Itt a nyilam, 
mibe lőjem c. költemények és az egész toldalék. A bevezetés Petőfi életét és 
jelentőségét vázolja. Verses fordítások. Jelzete: P. 0. hung. 1252 g. 

426a. U.gyanaz. groeite 9luflage. ©rtólctu, ©. @d)ottlaenber. Leipzig. 
E. F. Steinacker. New-York, G. E. Stechert. 1905. 

8-r. Címkép, XVIII, (20), 1107, (1) 1. Nyomtatta: Schottlaender, Breslau. 
Előbbivel a címlap hijján teljesen azonos lenyomat. Jelzete : P. o. hung. 
1252 ga. 

Petőfi Sándor (összes kisebb költeményei.) Olas%. 

427. Alessandro Petőfi. Poesie. Versioné interlineare con prefazione 
•e note di Umberto Norsa. Remo Sandron editoré. Milano-Palermo- 
Napoli. É. n. 

8-r. 2 kötet XXVI, 416; 4, 427, 2 1. (Nyomtattar a kiadó.) Havas kiadása 
alapján készült teljes fordítás : «La presente traduzione — írja bevezetésében 
Norsa — comprende le liriche pubblicate dal P. medesimo cosi come sonordinate 
nella edizione definitiva del Havas. In una appendice ho aggiunto alcune 
poesie non comprese nel canone e postúme che hanno non di menő impor- 
tanza letteraria o biografica*. 1 Az előszó 191 1. júniusában kelt. Az I. kötet 
megfelel a HAVAS-féle összes kiadás II. kötetének a jegyzetek hijján. A II. 
kötet 1 — 411. lapja megfelel Havas III. kötete 1—466. lapjának. Az appendice 
(412 — 418.I.) a következő költeményekre terjeszkedik ki: 1. Ospite (Vendégek.) 

— 2. Al Vörösmarty. (Vörösmartyhoz.) — 3. A un rozzo generálé. (Egy 
goromba tábornokhoz.) — 4. Al conte Alessandro Teleky. (T. Sándor grófhoz.) 

— 5. Vedesti di sopra la pianura. (Láttál-e róna felett?) Prózai fordítás. 
(Biblioteca dei popoli. X. XI. köt.) Jelzete : L. elég. g. 258 e. 

Petőfi Sándor (válogatott költeményei.) Angol. 

428. Translations from Alexander Petőfi, the magyar poet. By sir 
John Bowring, L. L. D. F. R. S. London, Trübner & Co. 1886. 

8-r. VIII, 239 1. Nyomtatta: Stephan Austin, Hertford. Tartalom: Élet- 
rajz; a fordító két eredeti verse: Petőfi és Introduction címen, azután: 1. Istók, 
the fool. (Bolond Istók.) — 2. Janós (sic), the hero. (János vitéz. Kivonat 

I I. kötet XXXV. 1. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 97 prózában, itt-ott néhány szemelvény verses fordításával.) — 3. Perplexity. 
(A virágnak megtiltani nem lehet.) — 4. Dreaming. (Álmodom-e.) — 5. 
Bright eyes. (Nem nézek én, minek néznék ? az égre.) — 6. Night. (Boldo^ 
éjjel.) — 7. To my horse. (Gyere lovam.). — 8. The tired steed. (Rövidre fog- 
tam a kantárszárat.) — 9. Wine and songs. (A költő s a szőlővessző.) — 10. 
Faithfulness. (Rózsabokor a domboldalon.) — 11. Noon day. (Meleg dél van.) 

— 12. The betyár. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 13. To an unjust 
judge. (Biró, biró hivatalod.) — 14. Drink. (Igyunk!) — 15. Erlau-echoes. 
(Egri hangok.) — 16. After a revei. (Dáridó után.) — 17. Tippling. (Orbán.) 

— 18. Musings. (Változás.) — 19. Master Paul. (Pál mester.) — 20. The 
good teacher. (A jó tanító.) — 21. Cypress leaves. Two long days. (Cyprus 
lombok: láttam két hosszú nap.) — 22. Hed I not loved. (Ha életében nem 
szerettem volna.) — 23. How the ancient earth. (Játszik öreg földünk.) — 
24. O with what fascinating bursts. (Mi bűvös bájos hang.) — 25. More lőve. 
(Szerelemvágy.) — 26. May-night. (Éj van.) — 27. Ignorance of lőve. (Soha- 
sem volt az szerelmes.) — 28. A vow. (Fa leszek, ha.) — 29. Starless nights : 
Sorrow and joy. (Felhők : A bánat ?) — 30. Friendship. (A hűtlen barátok- 
hoz.) — 31. The grave. (Ha a sírban.) — 32. Indifference. (Viseld egyfor- 
mán.) — 33. The world's slavery. (Rabság.) — 34. Spring. (Mi kék az ég!) — 
35. Hungárián plains. (Az alföld.) — 36. The woods. (Erdőben.) — 37. The 
clouds. (A felhők.) — 38. The stork. (A gólya.) — 39. The puszta in winter. 
(A puszta télen.) — 40. Winter-world. (Téli világ.) — 41. The spring of 
1849. (^ tavaszhoz.) — 42. Plánt flowers upon my grave. (A virágok.) — 
43. Power of lőve. (Az én képzeletem nem.) — 44. Hope. (Nem csoda, ha 
újra élek.) — 45. Bliss. (Szeretsz tehát?) — 46. Heart flowers. (Búsulnak a 
virágok.) — 47. Marriage-day. (Augusztus 5-én.) — 4^. Erdőd. (Elpusztuló 
kert ott a vár alatt.) — 49. Undaying certainties. (Szép napkeletnek.) — 
50. A longing. (Szeptember végén.) — 51. Double feelings. (Nem ért engem 
a világ.) — 52. The maniac. (Az őrült.) — 53. One only thought. (Egy 
gondolat bánt engemet.) — 54. Homer and Ossian. (H. és O.) — 55. Serene 
happiness. (Csendes tenger rónaságán.) — 56. Wife and sword. (Feleségem és 
kardom.) — 57. Nightingales and larks. (Csalogányok és pacsirták.) — 58. 
Anticipation. (Füstbe ment terv.) — 59. Evening at home. (Egy estém ott- 
hon.) — 60. Solitude. (Magány.) — 61. To a friend. (A. B. emlékkönyvébe.) 
— 62. To be or not to be. (Költő lenni vagy nem lenni.) — 63. Winter- 
night. (Téli éj.) — 64. My prayer. (Imádságom.) — 65. To my father. (A jó 
öreg kocsmáros.) — 66. I and the sun. (Én és a nap.) — 67. Every flower. 
(Minden virágnak.) — 68. Christmas. (Karácsonkor.) — 69. The impatiant 
moon. (A hold elégiája.) — 70. Mottó. (Szabadság, szerelem.) — 71. Ahother 
year. (Búcsú 1844-től.) — 72. The nobleman. (A nemes.) — 73. To many 
hungarian absentees. (A külföld magyarjaihoz.) — 74. Our country. (A hazá- 
ról.) — 75. History of three harts. (Három szív története.) — 76. The hun- 
garian nation. (A magyar nemzet.) — 77. The kingdom of lőve. (A szerelem 
országa.) — 78. World's history ! (ítélet.) — Verses fordítás. Jelzete : P. 0. 
hung. 1252 x. Magyar szépirodalom idegen nyelven. 9 8 GULYÁS PAL 

429. Evadne and other poems. A handful of verse originál and 
translated by Frederic Walter Fuller. London Kegan Paul, Trench, 
Trübner & Co IX 1894. 

8-r. 112 1. Nyomtatta: Ballantyne, Hanson & Co. Edinburgh és London. 
79 — 100. 1. Selection from Petőfi. Tartalom : 1. On the Danube. (A Dunán.) — 
2. The sun's wedded life. (A nap házas élete.) — 3. (Az én szerelmem . . .) — 
4. (Sírom.) — 5. (Halálom.) — 6. (Fényes csillag...) — 7. (Egy gondolat 
bánt engemet.) — 8. My orison. (Imádságom.) — 9. (Ha életében . . .) 10. 
(Mit ettél, föld...) — 11. (Ha én kedvesemről gondolkodom...) — 12. (Len- 
nék én folyóvíz . . .) Verses fordítások életrajzi és könyvészeti jegyzetekkel a 
106 — 112. lapokon. Jelzete : L. elég. g. 409. 

430. Alexander Petőfi. The Apostle. Childe John. Simple Steve. 
Cypress leaves from the grave of dear Ethel. Selected lyrics. Translated 
by William N. Loew. (New-York, 19 12.) The hungarian literary society. 

8-r. 297, (4) 1. Tartalom: 1. The Apostle. (Az apostol.) — 2. Child 
John. (János vitéz.) — 3. Simple Steve. (Bolond Istók.) — 4 — 38. Cypress 
leaves. (Ciprus lombok, az egész ciklus a «Le az égről hull a csillag» kivételé- 
vel.) — 39. At home. (Hazámban.) — 40. On the Danube. (A Dunán.) — 
41. A funny story. (Furcsa történet.) — 42. In the forest. (Vadonban.) — 
43. What use? (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 44. From afar. (Távolból.) 
— 45. Longing for death. (Halálvágy.) — 46. Wolf adventure. (Farkas- 
kaland. — 47. I. (Én.) — 48. Living death. (Élő halott.) — 49. The last 
charity. (Az utósó alamizsna.) — 50. Intő the kitchen door I strolled. (Befor- 
dultam a konyhába.) — 51. Lőve is, lőve is a dark pit. (A szerelem, a sze- 
relem.) — 52. You cannot bid the flower. (A virágnak megtiltani nem 
lehet.) — 53. At the cross-road. (Keresztúton állok.) — 54. My little flute. 
(Kis furulyám szomorú fűz ága.) — 55. I'd liké to say. (Elmonanám.) — 
56. At the funeral. (Temetésre szól az ének.) — 57. Mournful is the day. 
(Bús az idő, bús vagyok én magam is. 1 ) — 58. Voices from Eger. (Egri han- 
gok.) — 59. The moonrays lave. (Fürdik a holdvilág az ég tengerében.) — 
60. The best laid plans. (Füstbe ment terv.) — 61. Through the village. 
(A faluban utcahosszat.) — 62. My grave. (Sírom.) — 63. On an ass the 
shepherd vides. (Megy a juhász szamáron.) — 64. The alföld. (Az alföld.) — 
65. The evening. (Az est.) — 66. Bright star. (Fényes csillag.) — 67. Happy 
night. (Boldog éjjel.) — 68. How vast this world ! (Ez a világ amilyen nagy.) — 
69. Two brothers. (Két testvér.) — 70. It's raining. (Esik, esik, esik.) — 
71. Drünk for the country's sake. (Részegség a hazáért.) — 72. The leaf is 
falling. (Hull a levél a virágról.) — 73. The forest home. (Az erdei lak.) — 
74. The good old landlord. (A jó öreg kocsmáros.) — 75. The magyar noble. 
(A magyar nemes.) — 76. Fair maidén of a village fair. (Szép vidéknek szép- 
séges leánya.) — 77. Bargain. (Alku.) — 78. My lőve. (Száz alakba.) — 
79. Streamlet and stream. (Forrás és folyam.) — 80. My fatherland. (A hazá- 
ról.) — 81.OI1, judge me not. (Meg ne itélj.) — 82. If God. (Ha az Isten.) — 
83. I'd be a tree. (Fa leszek, ha.) — 84. The ruins of the inn. (A csárda 

1 Népdal, nem Petőfi verse. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 99 

romjai.) — 85. My dreams. (Álmaim.) — 86. Curse and blessing. (Átok és 
áldás ) — 87. Sweet joy. (Édes öröm, ittalak már.) — 88. The maniac. (Az 
őrült.) — 89. I do not weep. (Nem sírok én.) — 90. What is the end ot 
man ? (Az ember ugyan hova lesz?) — 91. What isglory ? (Mi a dicsőség ?) — 
92. Majestic night. (Fönséges éj.) — 93. Are they lovers ? (Szeretője-e va- 
jon ?) — 94. Mutability. (Mulandóság.) — 95. We were in the garden. (Kinn 
a kertben voltunk.) — 96. Poetic fancy 't was. (Költői ábránd volt, mit eddig 
érzék.) — 97. I dream of gory days. (Véres napokról álmodom.) — 98. Bright- 
blue the night. (Világos-kék a csillagos éjszaka.) — 99. One thought torments 
me. (Egy gondolat bánt engemet.) — 100. The rosebush trembles. (Reszket 
a bokor, mert.) — 101. My songs. (Dalaim.) — 102. The imprisoned lion. 
(A rab oroszlán.) — 103. If born a man, than be a man. (Ha férfi vagy, légy 
férfi.) — 104 — 105. Song of the dogs and wolves. (A kutyák dala. A farka- 
sok dala.) — 106. I am a Magyar. (Magyar vagyok.) — 107. A holy grave. 
(Szent sír.) — 108. The wind. (A szél.) — 109. The flowers. (A virágok.) — 
110. Ragged heroes. (Rongyos vitézek.) — iíi. Fire. (Tűz.) — 112. My Júlia 
is mine, at last. (Birom végre Juliskámat.) — 113. Thou art mine. (Te az 
enyém, én a tied.) — 114. How beauteous is the world. (Mily szép a világ.) — 
115. At the end of the year. (Az év végén.) — 116. At the hamlet's out- 
skirts. (Falu végén kurta kocsma.) — 117. Twilight. (Alkony.) — 118. Aunt Sarah. 
(Sári néni.) — 119. Homer and Ossian. (H. és O.) — 120. The moon's 
elegy. (A hold elégiája.) — 121. A rosebush on the hillside grows. (^Rózsa- 
bokor a domboldalon.^ — 122. At the end ofseptember. (Szeptember végén.) -r 
123. Master Pató. (Pató Pál úr.) — 124. On a railroad. (Vasúton.) — 125. My 
wife is pead. (Meghalt a feleségem. 1 ) — 126. My mother's hen. (Anyám 
tyúkja.) — 127. National song. (Nemzeti dal.) — 128. My wife and my sword. 
{Feleségem és kardom.) — 129. The fallen statue. (A ledőlt szobor.) — 130. 
The god of the magyars. (A magyarok istene.) — 131. Farewell. (Búcsú.) — 
132. The autumn has come. (Itt van az ősz, itt van újra.) — 133. Here 
is my arrow. (Itt a nyilam, mibe lőjjem ?) — 134. Who would believe ? (Ki 
gondolná, ki mondaná?) — 135. War song. (Csatadal.) — 136. In my native 
land. (Szülőföldemen.) — 137. The dream. (Az álom.) — 138. I partéd from 
the little girl. (Elváltam a lyánykától.) — 139. The poet's monologue. (Költő 
lenni vagy nem lenni.) — 140. The beggar's grave. (A koldus sírja.) — 141. 
The stork. (A gólya.) — Befejezésül fordítónak Petőfitő] tartott felolvasása. 
Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1252 va. 

Petőfi Sándor. (Válogatott költeményei.) Cseh. 
431. Básné Alexandra Petöfiho. Pfelozili Karel Tűma, Fran Brábek. 
V Praze, Ed. Grégra 1870. 

8-r. 195, 5 1. Tartalom : Bevezetés. — 1. Poesie. (Költészet.) — 2. Műj 
Pegaz. (Az én Pegazusom.) — 3. Má fantazie. (Képzeletem.) — 4. Jediné po- 
mysleni. (Egy gondolat bánt engemet.) — 5. Nejvyssí. (Szabadság, szerelem.) — 
6. Mec a retez. (Kard és lánc.) — 7. Do bője ! (Előre.) — 8. Műj hnév. 

1 Magyar-latin tréfás vers, nem Petőfi tollából. 

7* loo GULYÁS PAL 

(A haraghoz.) — 9. O vlasti. (A hazáról.) — 10. Európa mlcí. (Európa csen- 
des.) — 11. Jaru r. 1849. (A tavaszhoz.) — 12. Ku predu ! (Csatadal.) — 
13. Bud sprostym cesf! (Tiszteljétek a közkatonákat!) — 14. Vlastencova 
pisefi. (Honfidal.) — 15. Kdyby Bűh. (Ha az isten.) — 16. Tusení. (Véres 
napokról álmodom.) — 17. Tré ptácat. (Három madár.) — 18. Rusá zeno, 
rusá zeno. (Szőke asszony, szőke asszony.) — 19. To netrap te. (Ne bántson 
az meg.) — 20. Moje zena a müj mec. (Feleségem és kardom.) — 21. Blahá 
skromnost. (Jó költőnek tartanak.) — 22. Víra v nesmrtelnost. (Szép napkelet- 
nek.) — 23. Stery odév. (Száz alakba.) — 24. O tvúrce müj. (L . . .-né.) — 
25. Rád fekl bych. (Elmondanám.) — 26. Kterak te zváti mám. (Minek ne- 
vezzelek.) — 27. Pousté obyvatelé. (A sivatag lakói.) — 28. Vidím Orientu 
ráje. (Látom kelet leggazdagabb virányit.) — 29. Dívce do památniku. (E. R. 
kisasszony emlékkönyvébe.) — 30. Etelka. (Egressy Etelka. 7 — 8. versszak.) — 
31—34. Cypfise z Etelcina hrobu. (Cipruslombok : 1. Ha életében. 2. Te voltál 
egyetlen virágom. 3. Láttam két hosszú nap. 4. Játszik öreg földünk.) — 35. O 
nejdrazsi matinko má. (Anyám, anyám.) — 36. Aleksandru Vahottovi. (Vahot 
Sándorhoz.) — 37. Touha po milováni. (Szerelemvágy.) — 38. Písnicka. 
(A dal.) — 39. Müj hrob. (Sírom.) — 40. Pozvolna se chmúra nízi. (Ereszke- 
dik le a felhő.) — 41. Coz veliky ten bozi svet. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 
42. Zachvél se keh (Reszket a bokor, mert.) — 43. PojcT, nech se sedlal. 
(Gyere lovam.) — 44. Rozlila se feka. (Kicsapott a folyó.) — 45. Coz nade 
mnou. (Száll a felhő magasan.) — 46. Nezabránís kvítku. (A virágnak meg- 
tiltani nem lehet.) — 47. Tu kyticku. (A bokrétát, melyet.) — 48. Chci byti 
stromem. (Fa leszek, ha.) — 49. Co lucinou tam fine. (Mi foly ott a mezőn.) — 
50. Hle ten pótok. (?) — 51. Ta radost. (?) — 52. Ne jinak. (Nem tesz föl a 
lyány magában egyebet.) — 53. NaDunaj. (A Dunán.) — 54. K pohfbu. (Teme- 
tésre szól az ének.) — 55. Ptactvem se ten les ozyvá. (Az erdőnek madara van.) — 
56. Pod zelenym akátem. (Zöldleveles, fehér.) — 57. Umysl, jenz rozplynul se v 
dym. (Füstbe ment terv.) — 58. Na vödé. (Vizén.) — 59. Ukolébavka. (Szülőfölde- 
men.) — 60. Octovo a moje femeslo. (Apám mestersége s az enyém.) — 61. Slunce. 
(A nap.) — 62. Kdyz mne oci bolí. (Szemfájásomkor.) — 63. V kuchyni. 
(Befordultam a konyhára.) — 64. Prsi, prsi. (Esik, esik, esik.) — 65. Pfilis 
síly. (Felsülés.) — 66. Jak st'asten. (Élet, halál.) — 67. Vino, pij ! (Igyunk !) — 
68. Piti pro vlast. (Részegség a hazáért.) — 69. Po pitze. (Dáridó után.) — 
70. Má smrt. (Halálom.) — 71. Cos jedla zemé. (Mit ettél föld.) — 72. Basník 
a réva. (A költő s a szőlővessző.) — 73. Sen. (Az álom.) — 74. Zména. 
(Változás.) — 75. Véstba. (Jövendölés.) — 76. Má radost a műj zal. (Búm 
és örömem.) — 77. Moje fantazie. (Az én képzeletem.) — 78. Laska. (A sze- 
relem.) — 79. Ty nase nadéje. (Szállnak reményeink.) — 80. Co sláva je? 
(Mi a dicsőség.) — 81. Zivot a smrt. (Élet és halál.) — 82. Smutná noc. 
(Szomorú éj.) — 83. Vzpominka. (Ószi éj.) — 84. O Sylvestru r. 1847. 
(Szilveszter éje 1847-ben I.)— 85. Svétlo, svétlo jen! (Világosságot!) — 86. 
Múzeum bud'l (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 87. Moje pisné. (Dalaim.) — 
88. 15. brezen 1848. (15-ik március 1848.) — 89. Vzboufilo se síré mofe. (Föl- 
támadott a tenger.) — 90. Misera contribuens plebs. (A nép nevében.) — 91. 
Okovy. (A bilincs.) — 92. Dva poutnici. (Két vándor.) — 93. Sváty rob. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 101 

(Szent sír.) — 94. Pohádka tri srdcf. (Három szív története.) — 95. V lese. 
(Erdőben.) — 96. Velebná noc. (Fönséges éj.) — 97. Soumrak. (Alkony.) — 
98. Zbofená cárda. (A csárda romjai.) — 99. Malá Kumanie. (Kis-Kúnság.) — 
ioö. Pusta v zimé. (A puszta télen.) — 101. Zimny vecery. (Téli esték.) — 
102. Na planí Hevesske. (A hevesi rónán.) — 103. Zebráküv hrub. (A koldus 
sirja.) — 104. Za vsí krcma. (Falu végén kurta kocsma.) — 105. Szilaj Pista. 

— 106. Hospodská. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 107. Ukradeny kun. 
(Lopott ló.) — 108. Setkání na pusté. (Pusztai találkozás.) — 109. Carovnv 
sen. (Tündér álom.) — 110. Pfípitek. (Felköszöntés.) — III. Poslední almuzna. 
(Az utósó alamizsna.) — 112. Vlcí hody. (Farkaskaland.) — 113. Befár. (Piroslik 
már a fákon a levél.) — 114. Loupeznik. (Fürdik a holdvilág.) — 115. Pan 
Pavel. (Pál mester.) — 116. §ileny\ (Az Őrült.) — 117. Stary^ praporecník. 
(A vén zászlótartó.) — 118. V Sedmihradsku. (Erdélyben.) — 119. Homér a 
Ossian. (H. és O.) — 120. Cim mi byla druhdy laska. (Mi volt nekem a 
szerelem.) — 121. Marié Szécsi. (Szécsi Mária.) — 122. Na konci roku 1848. 
(Az év végén.) — Verses fordítás. (Poesie svétová. II.) Jelzete: P. 0. hung. 
1261 m. 

432. Fr. Brábek a Jar. Vrchlicky : Nővé pfeklady básní A. Petöfiho. 
Kriiha I. V Praze. Nakladatelství J. Otty. 1907. 

8-r. 257, 6 1. Nyomtatta: «Unie» u. o. Tartalom: 1. Ve vlasti své. 
(Hazámban.) — 2. Dva poutníci. (Két vándor.) — 3. Pfi pitce. (A borozó.) — 
4. Má prvni úloha. (Első szerepem.) — 5. V pustiné. (Vadonban.) — 6. Vepfové 
hody. (Disznótorban.) — 7. Af si zryvá rádlo . . . (Mi haszna, hogy a cso- 
roszlya . . .) — 8. Sem tam bloudi . . . (Járnak, kelnek sokan zöld erdőben.) — 
9. Hortobadská krcmáfka. (Hortobágyi kocsmárosné.) — 10. Z dalky. (Távol- 
ból.) — 11. Má milá. (Az én mátkám.) — 12. Dínomdánom. — 13. Touha po 
smrti. (Halálvágy.) — 14. Matildé. (Matildhoz.) — 15. Já. (Én.) — 16. Pfátelum. 
(Barátaimhoz.) — 17. Omrzelo nme otroctvi. (Megunt rabság.) — 18. Dumání. 
(Merengés.) — 19. Obilí jiz zraje. (Érik a gabona.) — 20. Kdo já jsem. 
(Ki vagyok én?...) — 21. Tisíc láter ! (Lánggal égő teremtette...) — 22. 
Laska, laska. (A szerelem, a szerelem.) — 23. Nepűjdu . . . (Nem megyek 
én innen sehova.) — 24. Snih je Szladky\ (Sikos a hó, szalad a szán.) 

— 25. Na sklonku zimy. (Tél végén.) — 26. Pískot. (Fütty.) — 27. Slechtic. 
(A nemes.) — 28. Bled^ vojín. (Halvány katona.) — 29. Ovcák. 
(Megy a juhász szamáron . . .) — 30. Jeden müj vecer doma. (Egy estém 
otthon.) — 31. Nesfastny vzdy byl jsem. (Boldogtalan voltam.) — 32. 
Stabym jsem... (Gyönge vagyok...) — 33. Co tam tece? (Mi foly ott a 
mezőn.) — 34. Co vétsího . . . (Mi nagyobb...) — 35. Jsem zrozen na 
pusté. (Pusztán születtem.) — 36. Nehledím. (Nem nézek én, minek néz- 
nék . . .) — 37. Carmen lugubre. — 38. Jiz nevím vérű, co bych cinit mél . . . 
(De már nem tudom, mit csináljak . . .) — 39. Jak vdkf je ten svét ? (Ez a 
világ, amilyen nagy.) — 40. Gazda Ambroz. (Ambrus gazda.) — 41. V mé 
jizbé. (Szobámban.) — 42. Vecer. (Est.) — 43. Napodopitelüm. (Az után- 
zókhoz.) — 44. Mlady pán Pinf. (Pinty úrfi.) — 45. Slunci. (A naphoz.) — 
46. Manzelsky zivot slunce. (A nap házasélete.) — 47. Poutníci lásky. (Sze- 
relem vándorai.) — 48. Csokonai. — 49. Srdce mé. (Szivem, te árva rabmadár.) 102 GULYÁS PAL 

— 50. Shvélá hvézda. (Fényes csillag.) — 51. Pojd', műj koni ! (Gyere 
lovam.) — 52. V zfastné nőci. (Boldog éjjel.) — 53. Gazda János. (János 
gazda.) — 54. Kalamár. (A tintás üveg.) — 55. Padá listí. (Hall a levél a 
virágról.) — 56. Povím, co jsem dosud. (Elmondom, mit eddig.) — 57. Co 
bych nebyl . . . (Mit nem tettem volna érted . . .) — 58. Kam se's déla? (Hová 
levél ?) — 59. Zavfete jiz . . . (Zárjátok be . . .) — 60. Hoj, jak smutny ! (Jaj, 
be bús ez a harangszó.) — 61. Nechodis-li ke mné . . . (Ha ébren meg nem 
látogatsz . . .) — 62. Tam na vysosti hvéza plá . . . (Amott fönn egy csillag 
ragyog . . .) — 63. Já to jsem . . . (Én vagyok itt.) — 64. Nezrusim tvűj klid ? 
(Nem háborítom-e nyugalmad.) — 65. PHrodo! i ty . . . (Természet! még te 
is gúnyolódol ?) — 66. Dlouhé dva dny . . . (Láttam két hosszú nap . . .) — 
67. Kdes, rozmáré, műj dván£ ? (Hol vagy te, regi kedvem !) — 68. S nebe 
hvézdy padají. (Le az égről hull a csillag.) — 69. Coz by na tom ? (Mi 
volna különös azon.) — 70. Nad jejím jsem rovem stál . . . (Alltam sírhalma 
mellett...) — 71. Modrají se? (Kéket mutatnak még.) — 72. Dvanáctá 
hodina. (Tizenkettőt ütött az óra.) — 73. Jaky to zvuk ? (Mi bűvös-bájos 
hang.) — 74. Daleko jsem chodil . . . (Messze vándoroltam.) — 75. Rychlv 
pták jest . . . (Gyors a madár . . .) — 76. Uprostfed zábavy. (Mulatság köz- 
ben.) — 77. O mych spatn^ch versich. (Rossz verseimről.) — 78. Vzpominka 
na krásnou dámu. (Egy szép hölgy emléke.) — 79. Ven v prírodu ! (Ki a 
szabadba.) — 80. Svadelna. (A varróleány.) — 81. Barva mého ofe. (Pari- 
pámnak az ő szine fakó.) — 82. Liliom Peti. — 83. Na vsi. (Falun.) — 84. 
Poslední clovék. (Az utósó ember.) — 85. Má modlitba. (Imádságom.) — 86. 
Mraky a hvézdy. (Felhő és csillag.) — 87. Nevérm/m pfátelűm. (A hűtelen 
barátokhoz.) — 88. Já a slunce. (Én és a nap.) — 89. Vűz o ctyfsprezí volű. 
(A négy ökrös szekér.) — 90. Do památníku slecny S. Zv. (S. Z. kisasszony 
emlékkönyvébe.) — 91. Do památníku A. B. (A. B. emlékkönyvébe.) — í 
92. Jest noc. (Éj van.) — 93. Jak jsem te spatfil. (Mihelyest megláttalak) — 
94. Co updal jsem v lásky tenata. (Amióta szerelembe...) — 95. Svou podo- 
biznu. (Arcképemmel.) — 96. Myslil jsem . . . (Azt hivém, hogy) — 97 
Divn^ sen. (Milyen furcsa álmám.) — 98. Morici Jókaiovi. (Jókai Mórhoz.) — 
99. Nadéje. (Remény.) — 100. Koruna pousté. (A sivatag koronája.) — 101. 
Jak to jest . . . (Hogy van, hogy azt a sok gazembert . . .) — 102. Pták stéhuje 
se v chvat . . . (Elvándorol a madár...) — 103. Svűj dobry a zly osud . . . 
(Viseld egyformán.) — 104. Coz krásnejsiho jest . . . (Mi szebb, mint . . .) — 105. 
Kadef vlasű svojich . . . (Hajamnak egy fürtjét levágom.) — 106. Svét velky. 
tézk^. (Mintha a nagy, nehéz . . .) — 107. Zde stojím v stfedu pusty. (Itt 
állok a rónaközépen.) — 108. Ó dívko . . . (Oh lyány ! szemed . . .) — 109. 
Vzdorná dívko ! (Dacos leány.) — 1 10. V ser kmitá svícka . . . (Gyertyám 
homályosan lobog...) — 111. Praví kazdy z nás . . . (Mondják, hogy minde- 
nikünk...) — 112. Kam as se clovék podéje ? (Az ember ugyan hova lesz?) 
— 113. Premitá duch müj . . . (Elmém azon gondolkodik.) — 114. Ze pfá- 
telé jste... (Barátim vagytok...) — 115. Své pole rolnik... (Földét a föld- 
míves.) — 116. Kam podéje se smích ? (Hová lesz a kacaj.) — 117. Mladosti, 
smrstí bouficí... (Te ifjúság.) — 118. Jen se sméjte . . . (Mosolyogjatok 
rám.) — 119. Kdyby srdce v hrobé uschlá . . . (Ha a sírban megszáradt.) — 
120. My lidé. (Nemcsak mi vénülünk.) — 121. Kolik kapek. (Hány csepp MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 103 

van az óceánban) — 122. Neklesá lidstvo . . . (Nem sülyed az emberiség.) — 

123. Vy z nízkého kdoz prachu hliny . . . (Kik a föld alacsony porából...) — 

124. Pohled'te tam ! (Oda nézzetek!) — 125. Óm se stane zemé . . . (Mivé 
lesz a föld?) — 126. Kdo rozlusti ? (Ki fogja vajon megfejteni.) — 127. 
Zdali duse? (Szeretője-e vajon.) — 128. Proc? (Miért hogy láthatatlanok.) — 
129. Pomíjejícnost. (Mulandóság.) — 130. Muz vrací se. (A férj hazajő bete- 
gen.) — 131. Mne objali mi pfátelé. (Barátim megölelének.) — 132. Jak 
béhá... (Mint lótfut a boldogság után.) — 133. Comi jest ? (Vajon mi ér?) 

— 134. Vdova. (Az özvegy.) — 135. Tento bohety pán. (E gazdag úr.) — 
136. Kdy jen lidí pár... (Midőn a földön...) — 137. Vyfíznu já srdce z 
hrudni. (Kivágom én.) — 138. Zrnko písku, krűpéj rosy . . . (Fövényszem... 
harmatcsepp.) — 1 39. V hlavé mé jest noc . . . (Fejemben éj van . . .) — 140. 
Nenávist svéta. (Világgyűlölet.) — 141. Slavíci a skfivani. (Csalogányok és 
pacsirták.) — 142. Mé srdce. (Most kezdem én csak megismerni...) — 143. 
Bez lásky srdce mrzne. (Megfagy a szív, ha nem szeret.) — 144. Miluji tak I 
(Szeretek én!) — 145. Má fantasie. (Az én képzeletem nem...) — 146. 
Venku v sadé. (Kinn a kertben voltunk.) — 147. Nepfíjemné podzimní jitro. 
(Kellemetlen őszi reggel.) — 148. Do památníku slecny K. J. (K. J. kisasz- 
szony emlékkönyvébe.) — 149. Nechce rozuméími svét. (Nem ért engem a 
világ.) — 150. Nesmrtel nőst duse. (Halhatatlan a lélek.) — 151. O vánocích. 
(Karácsonkor.) — 152. Jediny pfítel. (Egy barátom az ifjúság.) — 153. Kutya- 
kaparó. — 154. Janu Aranyovi. (Arany Jánoshoz.) — 155. Tisa. (A Tisza.) — 
156. Ollaka. (A felhők.) — 157. Mad'arskym jinochűm. (A magyar ifjak- 
hoz.) — 158. V své kutné. (Csuklyában jár a barát.) — 159. Vítr. (A szél.) 

— 160. Ovcáku, spéj kozich skry-t ! (Tedd le bojtár a subádat) — 161. Válka 
byla. (Háború volt.) — 162. Dívka sirotek. Az árva lyány.) — 163. Kterou 
zapomníti jsem touzil. (Kit feledni vágytam.) — 164. F. A. do památníku. 
(F. A. emlékkönyvébe.) — 165. Otrhaní rekové. (Rongyos vitézek.) — 166. 
Na milou kdyz myslím . . . (Ha én kedvesemről gondolkodom.) — 167. Ohefi. 
(Tűz.) — 168. Letí prach silnicí. (Röpül az úti por.) — 169. V báni. (Bá- 
nyában.) — 170. Cáp. (A gólya.) — 171. Slavná kráska. (Hires népség.) — 
172. Soud. (Az ítélet.) — 173. Jakf to kfik tam zas ? (Mi lárma az megint.) — 
174. Budes mou ? (Hozzám jösz-e ?) — 175. Má musa a má nevesta. (Múzsám 
és menyasszonyom.) — 176. Casu. (Az időhöz.) — 177. Je horké poledne. 
(Meleg dél van.) — 178. Hvézdnaté nebe. (A csillagos ég.) — 179. Tluc- 
hubové. (A szájhősök.) — 180. Mé srdce. (Szivem.) — 181. Volák. (A kis- 
béres.) — 182. Se stromy mluvi podjesené vítr . . . (Beszél a fákkal a bús 
őszi szél...) — 183. Clovék. (Az ember.) — 184. Koncem zári. (Szeptem- 
ber végén.) — 185. Co jest laska? (Mi a szerelem.) — 186. Mudrování a 
moudrost. (Bölcselkedés és bölcseség.) — 187. Vézen. (A rab.) — 188. Elegie 
mésíce. (A hold elégiája.) — 189. Dívám se... (Nézek, nézek kifelé.) — 
190. Podzimní noc. (Őszi éj.) — 191. Soudce, soudce . . . (Biró, biró, hiva- 
talod.) — 192. Noc. (Az éj.) — 193. Sotra ze bylo ráno. (Még alig volt reg- 
gel.) — 194. Dobry ucitel. (A jó tanító.) — 195. Slepice mé matky. (Anyám 
tyúkja.) — 196. 15. bfezen. 1848. (1 5-ik március.) — 197. Pfípitek. (Bordal.) 

— 198. Vyboufilo se mofe. (Föltámadott a tenger.) — 199. Sfícená socha. 
(A ledőlt szobor.) — 200. Zbabélé plémé. (A gyáva fej, a törpe lelkek.) — 104 GULYÁS PAL 

201. Jsem na cesté, ty nejsi se mnou. (Utón vagyok, nem vagy velem.) — 

202. Kdo myslil by, kdo rekl by ? (Ki gondolná, ki mondaná?) — 203. Vörös- 
martymü. (Vörösmartyhoz.) — 204. Carovny' sen. (Tündérálom.) Verses for- 
dítás. (Sborník svétové poesie. Cislo 91.) Jelzete : Acad. 414 t. 

Finn. 

433. Aleksanteri Petőfin Rünoja. Koonut Severi N. Porvoossa. 
Werner, Söderström. (1892.) 

8-r. Arckép, 64, 2 1. Tartalom : Életrajz. — 1 . Vapaus ja lempi. (Sza- 
badság, szerelem.) Ford. Uno von Schrove. — 2. Sataa. (Esik, esik, esik . . .) 
Ford. Július Krohn. — 3. Elámá, kuolema. (Élet, halál.) Ford. Severi N. — 
4. Juokaamme ! (Igyunk 1) Ford. O. Uotila. — 5. Máárá kávi vááráán. (Füstbe 
ment terv.) Ford. Arvi Jannes. — 6. Ulkomaan magyareille. (A külföld magyar- 
jaihoz.) Ford. Uno von Schrowe. — 7. Lausuisiko joskus Luoja mulle. 
(Ha az isten . . .) Ford. Július Krohn. — 8. Sodasta náin unta. (Háborúval 
álmodám . . .) Ford. u. a. — 9. Runoni. (Képzetem.) Ford. u. a. — 10. Toivo. 
(Remény.) Ford. Severi N. — 11. Liika voima. (Felsülés.) Ford. Július Krohn. — 
12. Herra Tohtori. (Drága orvos úr.) Ford. Severi N. — 13. Rakkauden kirous. 
(Szerelem átka.) Ford. Tuokko. — 14. Krouvi. (Falu végén kurta kocsma . . .) 
Ford. Július Krohn. — is. Húrja Pista. (Szilaj Pista.) Ford. Severi N. — 16. 
Maine. (Mi a dicsőség?...) Ford. u. a. — 17. Runoheponi. (Az én Pega- 
zusom.) Ford. Paavo Cajander. — 18. Taaskin kyynel . . . (Ismét könny!...) 
Ford. Severi N. — 19. Koirien laulu. (Kutyák dala.) Ford. Uno von Schrowe. — 
20. Susien laulu. (Farkasok dala.) Ford. u. a. — 21. Kansallislaulu. (Nemzeti 
dal.) Ford. u. a. — 22. Mer'ompi noussut ! (Föltámadott a tenger . . .) Ford. 
Július Krohn. — 23. Unkarin Kaasa. (A magyar nép.) Ford. u. a. — 24. 
Pienen poikasen kuoltua. (Kis fiú halálára.) Ford. u. a. — 25. Vait'on Eurooppa. 
(Európa csendes, újra csendes.) Ford. u. a. 1 — 26. Husaari. (A haszár.) 
Ford. u. a. Verses fordítás. (Tuhansille kodeille tuhatjárvien maassa No. 4.) 
Jelzete : L. elég. g. 809. 

Francia. 

434. Le poéte de la révolution hongroise. Alexandre Petőfi par 
Charles Louis Chassang. Bruxelles, A. Lacroix, Van Meeren & Cie. 
Paris, Pagnerre. 1860. 

8-r. XVI, 360 1. Nyomtatta : A. Lacroix, Van Meeren & Cie, Bruxelles. Az 
életrajzba számos költemény részleges és teljes fordítása van beleszőve. Ez 
utóbbiak jegyzéke a következő : 1. La liberté, l'amour. (Szabadság, szerelem. 
Címlapon.) — 2. De lóin. (Távolból. 13. 1.) — 3. Les deux voyageurs. (Két vándor 
16. 1.) — 4. Toast. (Felköszöntés. 20. 1.) — 5. Mon premier rőle. (Első szerepem. 
23. 1.) — 6. Réverie. (Merengés. 26. 1.) — 7. La Basse Hongrie. (Az alföld. 29. 1.) — 
8. Les voix d'Eger. (Egri hangok. 32. 1.) — 9. Je t'estime fórt ő mon vérre ! 
(Poharamhoz. 34. 1.) — 10. Celui qui n'a point d'amante. (Igyunk 1 34. 1.) — 
11. Maitre Paul. (Pál mester. 35. 1.) — 12. Chanson. (Megy a juhász szamáron. 
37. I.) — 13. Le marché. (Alku. 37. I.) — 14. L'amour! l'amour! (A szerelem, 

1 Egy versszakkal rövidebb, mint az eredeti. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 105 

a szerelem. 38. 1.) — 15. Moi, je suis né sur la steppe. (Pusztán születtem. 40. 1.) — 
16. La jument volée. (Lopott ló. 41. 1.) — 17. Rapidé est l'oiseau, rapidé le 
vént. (Gyors a madár, gyors a szélvész. 42. 1.) — 18. Coup pour coup. (Szeget 
szeggel. 43. 1.) — 19. L'hőtesse d'Hortobagy. (Hortobágyi kocsmárosné. 46. 1.) — 
20. Les préoccupations d'un homme qui a soif. (Szomjas ember tűnődése. 

47. 1.) — 21. La féte du cochon. (Disznótorban. 49. 1.) — 22. Prophétie. 
{Jövendölés. 51. 1.) — 23. Chant patriotique. (Honfídal. 55. 1.) — 24. On 
ne peut défendre á la fleur. (A virágnak megtiltani nem lehet. 63. 1.) — 
25. Carmen lugubre. (67. 1.) — 26. Le soir. (Est.) — 27. A Etelka. (Etel- 
kéhez. 70. 1.) — 28. Ce monde est grand. (Ez a világ amilyen nagy. 70. 1.) — 
29. Non, je n'ai pas le droit. (Nincs jogom, hogy. 71. 1.) — 30. Si vivante, 
je n'eusse aimé. (Ha életében. 72. 1.) — 31. Que n'aurais-je pas voulu fairé. 
(Mit nem tettem volna érted. 72. 1.) — 32. O Dieu ! que cetté cloche est 
triste ! (Jaj, be bús ez a harangszó. 73. 1.) — 33. J'étais debout prés de sa 
tömbe. (Alltam sírhalma mellett. 74. 1.) — 34. Des cieux tombent 1 =s étoiles. 
{Le az égről hull a csillag. 74. 1.) — 35. O toi, la meilleure des mérés. 
(Anyám, anyám.) — 36. Si je ne te vois éveillé. (Ha ébren meg nem láto- 
gatsz. 76. 1.) — 37. Oui, je suis Iá. (Én vagyok itt. 77. 1.) — 38. La vieille 
térre folátre. (Játszik öreg földünk. 78. 1.) — 39. Amusez-vous, mes amis. 
(Mulatság közben. 79. 1.) — 40. Le monde et moi. (A világ és én. 80. 1.) — 
41. Le fou. (Az őrült. 82. 1.) — 42. Pour chaque fleur et pour chaque herbe. 
(Minden virágnak. 85. 1.) — 43. Qu'est-ce que l'Espérance ? (Remény. 
86. 1.) — 44. La veuve. (Az özvegy. 86. 1.) — 45. S'il n'aime pas, le coeur 
gélé. (Megfagy a szív, ha nem szeret. 87. 1.) — 46. Qu'est-ce que la dou- 
leur ? (A bánat, egy nagy óceán. 87. 1.) — 47. Ma fantaisie. (Képzetem. 91. 1.) — 

48. Depuis longtemps punit le Hongrois. (Rég veri már a magyart a teremtő. 
98. 1.) — 49. Heureux est vraiment 1 'homme. (Élet, halál. 99. 1.) — 50. 
Qu'est-ce donc que la gloire? (Mi a dicsőség? 101. 1.) — 51. Le miracle de 
Dieu. (Isten csodája. 102. 1.) ■ — 52. De la patrie. (A hazáról. 104. 1.) — 53. 
La lyre et le sabre. (Lant és kard. 106. 1.) — 54. Si Dieu... (Ha az isten. 
107. 1.) — 55. La chaumiére dans la fórét. (Az erdei lak. 109. 1.) — 56. 
L'esclavage. (Rabság. 111. 1.) ■ — 57. La chaine. (A bilincs. 112. 1.) — 58. 
Ma foi ! que fairé? (De már nem tudom, mit csináljak. 113. 1.) — 59. Le poéte 
et la vigne. (A költő s a szőlővessző. 113. 1.) • — 60. La couronne du steppe. 
{A sivatag koronája. 115. 1.) — 61. Les ruines de l'auberge. (A csárda romjai. 
117. 1.) — 62. Csokonai. (121. 1.) — 63. La voiture á quatre boeufs. (A négy 
ökrös szekér. 124. 1.) — 64. La vie errante. (Vándorélet. 126. 1.) — 65. 
Liliom Peti. (128. 1.) — 66. La rencontre dans le steppe. (Pusztai találkozás. 
130 1.) — 67. Ce nuit j'ai révé de guerre. (Háborúval álmodám. 145. 1.) — 
68. II était un pauvre garzon. (Volt egy szegény fiú. 147. 1.) — 69. Je n'eus 
jusqu'ici que des songes. (Költői ábránd volt, mit eddig érzék. 148. 1.) — 
70. Tu m'aimes donc. (Szeretsz tehát. 151. 1.) — 71. La plaine de M... 
(A majtényi síkon. 156. 1.) — 72. Mes chants. (Dalaim. 159. I.) 1 — 73. Les 
poltrons aux petites ámes. (A gyáva faj, a törpe lelkek. 174. 1.) — 74. Les 
Hongrois á l'étranger. (A külföld magyarjaihoz. 178. 1.) — 75. Le peuple. 

1 A 164 — 16$. lapon Vörösmarty szózatának teljes fordítása Appell címen. io6 GULYÁS PAL 

(A nép. 180. 1.) — 76. Le palais et la cbaumiére. (Palota és kunyhó. 181. 1.) — 
77. En Transylvanie. (Erdélyben. 184. 1.) — 78. Le dieu des hongrois. (A ma- 
gyarok istene. 187. 1.) — 79. Les héros en paroles. (A szájhősök. 190. 1.) — 
80. J'ai feuilleté l'histoire. (ítélet. 194. 1.) — 81. Debout Hongrois. (Nemzeti 
dal. 203. 1.) — 82. Le quinze mars. (15-ik március 1848. 207. 1.) — 83. La 
colonne renversée. (A ledőlt szobor. 212. 1.) — 84. Ladislas Bien-bien. (Dobzse 
László. 219. 1.) — 85. Le roi et son serviteur fidéle. (A király és a hóhér. 
221. 1.) — 86. Nous parlons encor. (Megint beszélünk. 227. 1.) — 87. L'océan 
s'est réveillé. (Föltámadott a tenger. 237. 1.) — 88. Sus ! (Föl ! 239. 1.) — 
89. Ma femme et mon sabre. (Feleségem és kardom.) — 90. Rákóczi. (248. 1.) — 
91. A Voeroesmarty. (Vörösmartyhoz. 252. 1.) — 92. La vie ou la mórt. 
(Élet vagy halál. 259. I.) — 93. Le vieux porte-drapeau. (A vén zászlótartó. 
267. 1.) — 94. Beaurepaire. (273. 1.) — 95. Chant de guerre. (Csatadal. 277. 1.) — 
96. A Bem. (Az erdélyi hadsereg. 289. 1.) — 97. Honorez les simples soldats. 
(Tiszteljétek a közkatonákat. 792. 1.) — 98. Dirai-je : En avant les Sicules ! 
(A székelyekhez. 294. 1.) — 99. Oui, le Hongrois triomphera. (Bizony mondom, 
hogy győz most a magyar. 302. 1.) — 100. Le printemps de 1849. (A ta- 
vaszhoz. 308. 1.) — 101. Le honvéd. (A honvéd. 321. 1.) — 102. L'Europe 
est tranquille. (Európa csendes. 316. 1.) — 103. Voilá la preuve, la derniére. 
(Föl a szent háborúra.) — 104. Chant du carnaval. (342. 1.) — 105. Le pélerin 
nocturne. (343. 1.) — 106. Toast. (347. 1.) E három utóbbi tévesen PETŐFi-nek 
tulajdonított költemény. Prózai fordítások. Jelzete : P. 0. hung. 1252. 

435. Poésies magyares. Pétoefi (sic) Sándor. Traduction par H. 
Desbordes-Valmore et Ch. E. Ujfalvy de Mező-Hövesd (sic) Paris. 
Librairie internationale. 1871. 

8-r. 282 1. Nyomtatta E. Donnaud u. o. Tartalma : A magyar irodaimi 
viszonyokat és Petőfi költészetét jellemző bevezetés. — 1. A moi l'amour et 
la liberté ! (Szabadság, szerelem.) — 2. La vigne et le poéte. (A költő és a 
szőlővessző.) — 3. Mes chants. (Dalaim.) — 4. Ma fantaisie. (Képzetem.) — 
5. Ma tristesse et ma joie. (Búm és örömem.) — 6. Mélancolie. (Kellemetlen 
őszi reggel.) — 7. Le monde ne me comprend pas. (Nem ért engem a vi- 
lág.) — 8. Joyeux courage. (Félre mostan . . .) — 9. Mon coeur. (Szivem.) — 
10. Dans ma chambre. (Szobámban.) — 11. Un hiver á Débretsinn. (Egy 
telem Debreczenben.) — 12. Les amis. (Voltak barátim.) — 13. Derniére 
parole á ***. (Végszó ***-hoz.) — 14. Consultation. (Drága orvos úr.) — 
15. Reconnaissez-moi ! (Ismerjetek meg 1) — 16. Au printemps. (A tavasz- 
hoz.) — 17. O belle nuit ! (Fönséges éj !) — 18. Fin de l'hiver. (Tél végén.) — 
19. Les deux voyageurs. (Két vándor.) — 20. L'oubli. (Erdőben.) — 21. La 
chaumiére dans les bois. (Az erdei lak.) — 22. La lune. (Kinézek én, benéz 
a hold.) — 23. Le soleil et moi. (Én és a nap.) — 24. L'angelus. (Rég el- 
húzták az esteli harangot . . .) — 25. Le soir. (Az est.) — 26. Clair de lune. 
(Holdvilágos éj.) — 27. Dans mon pays. (Hazámban.) — 28. Le bon vieil 
hóte. (A jó öreg korcsmáros.) — 29. Le chant du berceau. (Szülőföldemen.) — 
30. A mes parents. (Szülőimhez.) — 31. Un soir á la maison. (Egy estém ott- 
hon.) — 32. Vains projets. (Füstbe ment terv.) — 33. La poule de ma mére. 
(Anyám tyúkja.) — 34. A ma mére. (Jövendölés.) 35. La naissance de mon MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 107 

fils. (Fiam születésére.) — 36. La.création. (Felhő és csillag.) — 37. Le dra- 
peau. (Szerelemnek lobogója.) — 38. La colombe. (Szerelmes vagyok én 2.) — 
39. Jamais celui-lá ne fut amoureux. (Soha sem volt az szerelmes.) — 40. 
Floraison. (A virágnak megtiltani nem lehet . . .) — 41. Beaux yeux ! (Szemek, 
mindenható szemek.) — 42. L'arbre mórt. (Mihelyst megláttalak . . .) — 43. 
La moisson. (Érik a gabona . . .) 44. Ses yeux. (Nem nézek én, minek néznék 
az égre?...) — 45. Mon amour et toi. (Száz alakba...) — 46. Heureux ces 
jardins ! (Ablakodból hogyha.) — 47. A Etelka. (Etelkéhez.) — 48. Pour étre 
unis. (Fa leszek, ha.) — 49. Les saisons. (Te a tavaszt szereted.) — 50. A C. 
R. (E. R. kisasszony emlékkönyvébe.) — 51. C'était dimanche. (Vasárnap 
volt.) — 52. Les couleurs nationales. (A bokrétát, melyet.) — 53. Au jardin. 
(Kinn a kertben voltunk.) — 54. Heureuse nuit ! (Boldog éjjel.) — 55. Pauvre 
réalité. (Éj van.) — 56. Les larmes. (Mi foly ott a mezőn?) — 57. La forge. 
(Paripámnak az ő szine fakó.) — 58. Emulation. (Gyere lovam.) — 59. Le 
rossignol. (Ereszkedik le a felhő.) — 60. L'orage. (Esik, esik, esik.) — 61. L'école. 
(Megvallom, hogy.) — 62. Le réve. (Milyen furcsa á^iam . . .) — 63. Peine 
amoureuse. (Elvennélek én, csak adnának.) — 64. Hésitation. (Élet, halál ! 
nekem már mindegy!) — 65. Jalousie. (A2 én szerelmem.) — 66. Oü batirai- 
je mon nid ? (Szerelemvágy.) — 67. O mórt. (Elnémult a fergeteg...) — 
68. Le bon grain. (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 69. Sois joyeux, mon 
coeur ! (Mikor a lánc lehull.) — 70. Ta tendresse ! (Meg ne itélj.) — 71. 
Quittons le monde ensemble. (A világtól.) — 72. M'aimes-tu encore ? (Reszket 
a bokor.) — 73. Aprés l'orage. (Szerelmem zúgó tenger.) — 74. Inquiétude. 
(Szivem, te árva rab madár.) — 75. Tout seul. (Elmondanám.) — 76. L'adieu. 
(Hull a levél . . .) — 77. Le lien brisé. (Megunt rabság.) — 78. Illusions. 
(Vadonban.) — 79. Si je ne te connaissais pas. (Volnék bár . . .) ■ — 80. Premiere 
séparation. (Nem csoda, ha újra élek, a 8. versszaktól.) — 81. Doucement, 
mon cheval ! (Rövidre fogtam a kantárszárat.) — 82. L'anneau. (A jegygyűrű.) — 
83. Le coeur des jeunes füles. (Mosolyogjatok rám...) — 84. Tu verdiras. 
(Búsulnak a virágok.) — 85. Lune et soleil. (Sírba tették.) — 86. Raison 
perdue. (Amióta szerelembe estem.) — 87. Jamais ^eul. (Szerelem vándorai.) — 
88. Le soupir. (Kicsapott a folyó.) — 89. La pluie. (Zöldleveles, fejér.) — 
90. Notre silence. (Lyányka, mikor úgy együtt sétálunk.) — 91. Priére á 
deux. (Rózsabokor a domboldalon.) — 92. Quel nom te donner? (Minek nevez- 
zelek? — 93. Isolement. (Járnak, kelnek, sokan zöld erdőben.) — 94. Trans- 
formation. (Változás.) — 95. La pipe. (Befordultam a konyhára.) — 96. Anéan- 
tissement. (Szeretném itt hagyni.) — 97. La térre. (Mivé lesz a föld.) — 
98. La gloire. (Mi a dicsőség?) — 99. Réalité. (Szállnak reményeink.) — 
roo. Devant l'átre. (Borús, ködös őszi idő.) — 101. La couseuse. (A varró- 
leány.) — 102. L'attelage des boeufs. (A négy ökrös szekér.) — 103. Chant 
populaire. (A faluban utcahosszat.) — 104. La neige. (Síkos a hó, szalad a 
szán.) — 105. A Joujika. (Zsuzsikához.) — 106. Chant populaire. (Ez a világ, 
amilyen nagy.) — 107. Ma gaieté d'autrefois. (Hol vagy te, régi kedvem.) — 
108. Le nuage. (Száll a felhő.) — 109. L'amitié. (Gyertyám homályosan . . .) — 
110. La perle. (A bánat ? egy nagy óceán.) — m. Au Danube. (A Dunán.) — 
112. Supréme beauté. (Ha életében...) — 113. Étoiles et pleurs. (Le az égről 
hull a csillag.) — 114. J'ai froid ! (Te voltál egyetlen virágom.) — 115. La 108 GULYÁS PAL 

mórt. (Láttam két hosszú nap.) — 1 16. Aprés la mórt. (Egy pár rövid nap.) — 
117. Quels sons ! (Mi bűvös-bájos hang.) — 118. La paix de la tömbe. 
(Nem háboritom-e nyugalmad?) — 119. Partout et toujours. (Ha ébren meg 
nem látogatsz.) — 120. L'apparition. (Tizenkettőt ütött az óra.) — 121. Tant 
de joie ! (Játszik öreg földünk.) — 122. La ruine. (Alltam sírhalma mellett.) — 
123. Le cimetiére. (A hó, a holt föld téli szemfedője.) — 124. Si je pouvais 
pleurer ! (Elfojtott könnyek.) — 125. Les pécheurs. (Mi nagyobb a Szent-Gellért 
hegyénél?) — 126. La vie. (Elvándorol a madár.) — 127. Ma flute. (Kis 
furulyám szomorú fűz ága.) — 128. Jours de bonheur dans le mariage. A 
Julié. (Augusztus ötödikén.) — 129. Aprés les épousailles. (Ilyen óriást, mint. . .) — 
130. Ma femme et mon sabre. (Feleségem és kardom.) — 131. Nuit nuptiale. 
(Háborúval álmodám az éjjel...) — 132. Voeu. (Ha az isten.) — 133. L'idole. 
{Szeretlek én téged, pipám.) — 134. Ma pauvre mére. (Anyám, anyám . . .) — 
1 3 5 . Pressentiment. (Egy gondolat bánt engemet.) — 136. 11. juin 1848. 
(Föltámadott a tenger...) — 137. Quel bruit ! (Milyen lárma, milyen viga- 
dalom !) — 138. Les Séklers. (A székelyek.) — 139. Chant de guerre. (Gsatadal.) — 
140. Autrefois ! (Mért nem születtem ezer év előtt.) — 141. Aux comtesses Bat- 
thyani et Karolyi. (Batthyáni és Károlyi grófnék.) — 142. Rakotsy. (Rákóczi.) — 
143. Luth et glaive. (Lant és kard.) — 144. Debout, Magyares ! (Nemzeti 
dal.) — 145. En avant ! (Föl.) — 146. L'Europe est tranquille. (Európa csendes, 
újra csendes.) — 147. Le vieux porte-drapeau. (A vén zászlótartó.) — 148. 
Consolation. (Rég veri már a magyart a teremtő...) — 149. Quelqu'un 
pleurera. (Véres napokról álmodom.) — 150. Le fils de la patrie esclave. 
(Rabhazának fia.) — 151. A la patrie. (A hazáról.) — 152. J'ai fait mon temps. 
{Katona vagyok én.) — 153. Au simple sóidat. (Tiszteljétek a közkatonákat.) — 
154. Vivons donc ! (Dinom-dánom.) — 155. Magié du vin. (Mi lelt?) — 
156. Le vin. (A borhoz.) — 157. La tscharda. (Van a nagyalföldön.) — 
158. La cave. (Meredek a pincegádor.) — 159. Buvons donc! (Igyunk.) — 
160. Pour ma patrie! (Reménység.) — 161. A mon vérre. (Poharamhoz.) — 
162. Que dit le sage ? (Mit szól a bölcs?) — 163. En sortant de table. (Ebéd 
után.) — 164. Par delá le but. (Felsülés.) — 165. Amour et vin. (Szerelem 
és bor.) — 166. L'hiver (Téli világ.) — 167. Le bon maitre. (A jó tanító.) — 
168. Tante Sara. (Sári néni.) — 169. M. Paul. (Pál mester.) — 170. Repré- 
saille. (Lopott ló.) — 171. Le voleur de chevaux. (Gyors a madár, gyors a 
szélvész...) — 172. Hőtesse d'Hortobadj. (Hortobágyi kocsmárosné.) — 173. 
Le berger. (Alku.) — 174. Le berger est sur son áne. (Megy a juhász szamáron.) — 
175. Déjá les feuilles rougissent. (Piroslik már a fákon a levél.) — 176. Le 
bétyar. (A csavargó.) — 177. La tömbe du bétyar. (A koldus sírja.) — 178 
Chant populairé. (Lánggal égő teremtette.) — 179. Au pied du gibet. (Ki 
vagyok én ? nem mondom meg.) — 180. L'hőtesse et le bétyar. (A csaplárné a 
betyárt szerette.) — 181. Le gibet. (A zsiványság vége.) — 182. Scéne de tcharda. 
(Falu végén kurta korcsma.) — 183. Chant des chiens. (A kutyák dala.) — 
184. Chant des loups. (A farkasok dala.) — 185. Aventure de loup. (Farkas- 
kaland.) — 186. Le pauvre garcon. (Hirös város az aafődőn Kecskemét.) — 187. 
Mélancolie. (Fürdik a holdvilág.) — 188. Le tchikoche. (Pusztán születtem . . .) — 
189. L'entrevue. (A szeretőm nyalka gyerek.) — 190. Le petit béréche. (A kis 
béres.) — 191. Rencontre dans la pousta. (Pusztai találkozás.) — 192. La MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 109 

veillée d'hiver. (Téli éj.) — 193. La plaine magyaré. (Az alföld.) — 194. Sur 
la plaine de Hévéche. (A hevesi rónán.) — 195. Les ruines de la tcharda. 
(A csárda romjai.) — 196. La petité Coumanie. (Kis-Kunság.) — 197. La 
cigogne. (A gólya.) — 198. La raontagne et le vallon. (A völgy s a hegy.) — 
199. Hőmére et Ossian. (H. és O.) — 200. Allons en pleine campagne. (Ki a 
szabadba !) — 201. Élégie de la lune. (A hold elégiája.) — 202. Silai Pischta. 
(Szilaj Pista.) Prózai fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1252 v. 

Horvát. 

436. Petőfiévé pjesme. Preveo : Béla Horváth. Subotica, 1914. 
Tiskara Sv. Antuna. 

8-r. XII, 132 1. Tartalom: Predgovor. — 1. U domovini svojoj. (Ha- 
zámban.) — 2. Na Dunavu. (A Dunán.) — 3. Prva uloga. (Első szerepem.) — 
4. U pustosu. (Vadonban.) — 5. Krcmarico, golubico . . . (Hortobágyi korcsmá- 
rosné.) — 6. íz daljime. (Távolból.) — 7. Moja sudjena. (Az én mátkám.) — 
8. K Matildi. (Matildhoz.) — 9. Dosadilo robstvo. (Megunt rabság.) — 10. 
Otvorena je kuhina. (Befordultam a konyhába.) — 11. Oj, ljubavi, oj, lju- 
bavi. (A szerelem, a szerelem.) — 12. Na razkrscu stojim. (Keresztúton állok.) — 
13. Mrtvacka se cuje pjesma. (Temetésre szól az ének.) — 14. Domoljubna 
pjesma. (Honfidal.) — 15. Rekoh bi. (Elmondanám.) — 16. Pjesma. (A dal.) — 
17. Promisljanje zednoga covjeka. (Szomjas ember tűnődése.) — 18. Blijedi 
vojnik. (Halvány katona.) — 19. Kao oluja leti. (Megy a juhász szamáron.) — 
20. Cigani. (Vándorélet.) — 21. Jedna vecer kod kuce. (Egy estém otthon.) — 
22. Posli rucka. (Ebéd után.) — 23. K Anici. (Zsuzsikához.) — 24. Jesam 
budan ? (Álmodom-e.) — 25. U picu. (Ivás közben.) — 26. Neuspjela nakana. 
(Füstbe ment terv,) — 27. Na vodi. (Vízen.) — 28. Nesretan sam bio. (Boldog- 
talan voltam.) — 29. Sto to poljem tece ? (Mi foly ott a mezőn.) — 30. Sokakom 
me cigan prati. (A faluban utcahosszant.) — 31. Moj grob. (Sírom.) — 32. 
Bratu Stevi. (István öcsémhez.) — 33. Ja vec neznam sto ce samnom bit. 
(De már nem tudom mit csináljak.) — 34. Bolje ce bit. (Mondom ne inger- 
kedjetek velem.) — 35. Moja zena. (Ezrivel terem a fán a meggy.) — 36. 
Ovaj svijet je vélik jako. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 37. Mili gosti. (Kedves 
vendégek.) — 38. Gazda Luka. (Ambrus gazda.) — 39. Zimovanje u Debrecinu. 
(Egy telem Debreczenben.) — 40. Zivot, smrt. (Élet, halál) — 41. Kodoci 
bolise. (Szemfájásomkor.) — 42. Moja smrt. (Halálom.) — 43. Moje pjesme. 
(Verseim.) — 44. Mojim roditeljima. (Szülőimhez.) — 45. Sretna vecer. 
(Boldog éjjel.) — 46. Sjajna zvijezdo. (Fényes csillag.) — 47. Pada. (Esik, 
esik, esik.) — 48. Pijanstvo za domovinu. (Részegség a hazáért.) — 49. Gusle 
i mac. (Lant és kard.) — 50. Gubi cvijece voje lisce. (Hull a levél a virág- 
ról.) — 51. Stajah kraj groba njenog. (Alltam sírhalma mellett.) — 52. Kazu : 
tuga da i ubit moze. (Hazugság, amit.) — 53. Crni kruh. (Fekete kenyér.) — 
54. Privoj. (Virágoskert a költő szive.) — 55. Nevjernim prijateljima. (A hű- 
telen barátokhoz.) — 56. Moja moltiva. (Imádságom.) — 57. Obiak i zvijezda. 
(Felhő és csillag.) — 58. Pazar. (Alku.) — 59. Doktoré. (Drága orvos úr.) — 
60. Noé je. (Éj van.) — 61. Velika sam ja lijencina bio ! (Megvallom, 
hogy . . .) — 62. Ti si mene. (Mihelyest megláttalak.) — 63. Bit cu drvo. no GULYÁS PAL 

(Fa leszek, ha...) — 64. O ratu sam sanjő. (Háborúval álmodám.) — 65. 
Cudno li je. (Milyen furcsa álmám.) — 66. Kad bi dragi Bog. (Ha az 
Isten . . .) — 67. Luda. (Az őrült.) — 68. Na smrt Péter Vajda. (V. Péter 
halálára.) — 69. Prokletstvo i blagoslov. (Átok és áldás.) — 70. Zasto su 
nevidljivi ? (Miért, hogy láthatatlanok.) — 7i.Zagledao sam se. (Barna menyecs- 
kének.) — 72. Starodrevna lipa. (Zöldleveles fejér.) — 73. Vecernje 
zvono. (Rég elhúzták az esteli harangot.) — 74. Srce smrzne, kad ne 
ljubi. (Megfagy a szív, ha nem szeret.) — 75. Zaljubio sam se. (Sze- 
relmes vagyok én.) — 76. Ti proljece ljubis. (Te a tavaszt szereted.) — 77. 
Muci nie jedna misao. (Egy gondolat bánt engemet.) — 78. Pjesma vuková. 
(A farkasok dala.) — 79. Mladezi magjarskoj. (A magyar ifjakhoz.) — 80. 
Oblaci. (A felhők.) — 81. Rat mi bio. (Háború volt.) — 82. Sivota. (Az 
árva lyány. I. rész.) — 83. Prva zakletva. (Első esküm.) — 84. Hoces li bit 
moja? (Hozzám jösz-e?) — 85. Krajem sela krcma trosna. (Falu végén 
kurta kocsma.) — 86. Putujuci kalfa. (A vándorlegény.) — 87. Njekako. 
(Valahogy.) — 88. Gle ti silne snage. (Ilyen óriást, mint . . .) — 89. Rob. 
(A rab.) — 90. Dokle ces jos spavati? (Meddig alszol még hazám?) — 91. 
Na brezuljku nize rumene. (Rózsabokor a domboldalon.) — 92. Istom je zora 
bila. (Még alig volt reggel.) — 93. Storadis, zeno. (Mit csinálsz, mit varro- 
gatsz ott?) — 94. Zarobljen lav. (A rab oroszlán.) — 95. U sponem knjigu 
jednog knjizara. (Egy könyvárus emlékkönyvébe.) — 96. Ljubim te, duso 
neizmjerno. (Szeretlek én, szeretlek téged.) — 97. Brijeg i dolina. (A völgy 
s a hegy.) — 98. Koka moje matere. (Anyám tyúkja.) — 99. Narodna pjesma, 
(Nemzeti dal.) — 100. Ne smije sad srce drhtat. (Van-e mostan olyan 
legény.) — 101. Na smrt djeteta. (Kis fiú halálára.) — 102. Oprostaj. 
(Bucsu.) — 103. Bojna pjesma. (Csatadal.) — 104. Kad mi se sin rodio. 
(Fiam születésére.) — 105. U boju. (Csatában.) — 106. Ta ko bi rekao ? 
(Ki gondolná, ki mondaná ?) — 107. Svjetlost ! (Világosságot !) — 108. Moje 
srce. (Szivem.) — 109. U svom zavicaju. (Szülőföldemen.) — 1 10. Takon sam 
buru vidit rad. (Ha jőne olyan fergeteg.) — m. Dva putnika. (Két ván- 
dor.) — 112. Tuga sto je ? (A bánat? Egy nagy óceán.) — 113. Sveti grob. 
(Szent sír.) — 114. Tuga i radost moja. (Búm és örömem.) — 115. Morém 
neba sjajna. (Fürdik a holdvilág az éj tengerében.) — 116. Samo da me r sa 
utjehom vasom. (Barátim, csak vigasztalással.) — 117. Dosjetlivost. (Fur- 
fangos borivó.) — 118. Zvizd. (Fütty.) — 119. Pijmo ! (Igyunk!) — 120. 
Kazalisna kritika. (Színbirálat.) — 121. Kada pednu robu. (Milyen furcsa 
álmám.) — 122. Bili smo u basci. (Kinn a kertben voltunk.) — 123. Bio 
mladié jedan. (Volt egy szegény fiú.) — 124. Snijeg, pokrov mrtve zemlje... 
(A hó, a holt föld téli szemfedője.) — 125. Kolinje. (Disznótorban.) — 126. 
Zadnji covjek. (Az utósó ember.) — 127. U rudniku. (Bányában.) — 128. 
Pitaj me, da V te ljubim? (Kérdezd, szeretlek-e?) — 129. Hvalis me diko. 
(Dicsérsz kedves.) — 130. Vjetar piri. (Kemény szél fúj.) — ni. Sikulci. (A 
székelyek.) — 132. Baka Jula. (Sára néni.) — 133. Gledam . . . gledam. (Nézek, 
nézek.) — 134. Zagrlise me. (Barátaim megölelének.) — 135. U glavi mi. 
(Fejemben éj van.) — 136. San. (Az álom.) — 137. Carstvo ljubavi. (A sze- 
relem országa.) — 138. Oj, silni plamenu. (Óh szerelem.) — 139. O, divne 
li nőci ! (Fönséges éj.) — 140. Kako za srecom hrle. (Mint lót- fut a boldog- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN in 

ság.) — 141. Okovi. (A bilincs.) — 142. Na smrt mojih roditeljá. (Szüleim 
halálára.) — 143. Spuscáva se obiak gusti. (Ereszkedik le a felhő.) — 144. 
U spomenicu gospodjice F. L. (F. L. kisasszony emlékkönyvébe.) — 145. 
Prolazivost. (Mulandóság.) — 146. íz grudih cu. (Kivágom én.) — 147. 
Ovam, ovam ! (De kis lyány !) — 148. Nisi samnom, moja diko. (Utón 
vagyok s nem vagy velem.) — 129. Silvestrovo noc god 1847. (Szilveszter 
éje 1847-ben.) — 150. Husar. (A huszár.) Verses fordítások. Jelzete: P. o. 
hung. 1253 ye. 

436a. Ugyanaz. Drugo izdanje. Tiskara Sv-Antuna. Subotica. 1914. 
8-r. XII, 132 1. Az első kiadással teljesen azonos. Verses fordítás. Jel- 
zete: P. o. hung. 1253 yf. 

Német. 

437. Verschiedene deutsche Nachdichtungen Alexander Petöfi's. 
Von Kertbeny 1858; Opitz 1854; Meltzl 1868; Aigner 1876; Neuge- 
bauer 1877; Fest 1877. Budapest. J. Neuer. É. n. 

8-r. ? 1. Cédulakatalógus nyomán. Az eredetit nem kaphattam kézhez. 
Az 1911. é. revíziónál még megvolt. Jelzete: P. o. hung. 1252 n. 

238. ©ebirhte oon 9lleranber ^eíöft. 2luá bem Ungcrrifdjen oon %R<xi 
?yűrfaí>. 2eip§tg, $tbltograpf)ifd)eá SfafMut. É. n. 

16-r. 199 1. Életrajzi bevezetéssel. Tartalom : 1. In der Heimat. (Hazám- 
ban.) — 2. Beim Wein. (A borozó.) — 3. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 
4. In der Wildniss. (Vadonban.) — 5. Toast. (Felköszöntés.) — 6. Frau Wirdn, 
mein Engel. (Hortobágyi kocsmárosné.) — 7. Aus der Férne. (Távolból.) — 
8. Saus und Braus. (Dinom-dánom.) — 9. Prophezeiung. (Jövendölés.) — ■ 10. 
Wolfsabenteuer. (Farkaskaland.) — 11. lm Friedhof. (Temetőben.) — 12. Ge- 
stohlenes Fohlen. (Lopott ló.) — 13. Das letzte Almosén. (Az utósó ala- 
mizsna.) — 14. Die Tagé sind so heiss. (Érik a gabona.) — 15. Glatt ist der 
Schnee. (Sikos a hó, szalad a szán.) — 16. Grabgeleit (Temetésre szól az 
ének.) — 17. Will denn Trost und Labe. (Hejh, nekem vigasztalást már mi sem 
ad.) — 18. Patriotenlied. (Honfidal.) — 19. Der Edelmann. (A nemes.) — 
20. Ein Abend daheim. (Egy estém otthon.) — 21. Nach dem Mittagsmahl. 
(Ebéd után.) — 22. Vereitelter Vorsatz. (Füstbe ment terv.) — 23. Was 
fliesst auf grüner Wiese ? (Mi foly ott a mezőn ?) — 24. Auf der Heide bin 
ich geboren. (Pusztán születtem.) — 2S.Hell umtönt. (A faluban utcahosszat.) — 
26. Mein Grab. (Sírom.) — 27. Ein Waisenhaarstrauss. (Árvalyányhaj a sü- 
vegem bokrétája.) — 28. Ich sag' euch. (Mondom, ne ingerkedjetek velem.) — 
29. Die Kellerstiege. (Meredek a pincegádor.) — 30. Hei, Bandi. (Hejh Bün- 
gözsdi Bandi.) — 31. Die Welt ist so gross. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 
32. Wir hochbeglückten Pester. (A boldog pestiek.) — 33. Das Tiefland. (Az 
Alföld.) — 34. Abend. (Est.) — 35. Ein Winter in Debreczin. (Egy telem 
Debreczenben.) — 36. Meine Náchte. (Éjszakáim.) — 37. Trink' Wein ! 
(Igyunk.) — 38. Und wenn ich auch. (Volnék bár.) — 39. Meine Liebe. (Az 
én szerelmem.) — 40. An gewisse Kritiker. (A természet vadvirága.) — 41. 
O Liebe. (Szerelem, szerelem.) — 42. Was sagt der Weise ? (Mit szól a H2 GULYÁS PAL 

bölcs?) — 43. Auf, Brüder, auf! (Részegség a hazáért.) — 44. An Adelheid. 
(Etelkéhez.) — 45. Leier und Schwert. (Lant és Kard.) — 46. Fráulein E. C. 
ins Stammbuch. (Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe.) — 47. Meines Vaters 
Handwerk. (Apám mestersége s az enyém.) — 48. Nun sag' ich. (Elmondom, 
mit eddig.) — 49. Warst meine einzige Blume. (Te voltál egyetlen virágom.) — 
50. Wenn du mich wachend. (Ha ébren meg nem látogatsz.) — 51. Ver- 
grab'nes Kleinod. (Nem háborítom-e nyugalmad.) — 52. Ach, ich sah. (Lát- 
tam két hosszú nap.) — 53. Mein Herz, den Feensaal. (Ő, a kedves, drága 
kis leány.) — 54. An ihrem Grabe. (Alltam sírhalma mellett.) — 55. O Freunde. 
(Barátim, csak vigasztalással.) — 56. Nur Lüge ist's. (Hazugság, amit.) — 57. 
O komm, o komm. (Jöjj, tavasz, jöjj !) — 58. Hier im Stübchen. (E szobában 
küzködött.) — 59. Erscheinen noch so blau. (Kéket mutatnak még.) — 60. 
Wenn ich seit lange. (Ha életében.) — 61. Wenn mich der Schmerz. (Midőn 
nagyon bánt.) — 62. So kann ich dich erharren nimmer. (Hiába várlak hát.) — 
63. Seit lange schon. (Függ már a lant.) — 64. Gar weit bin ich gewandert. 
(Messze vándoroltam.) — 65. Erstickte Thránen. (Elfojtott könnyek.) — 66. 
Liebessehnen. (Szerelemvágy.) — 67. Pfaffenkáppchen. (Piroslik a kecske- 
rágó.) — 68. Schnell ist der Vogel. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 
69. Überschwemmung. (Kicsapott a folyó.) — 70. Mein Reitpferd. (Gyere 
lovam.) — 71. Auf dem Lande. (Falun.) — 72. Jugend. (Ifjúság.) — 73. Mein 
Gebét. (Imádságom.) — 74. Mein Schatz. (A szeretőm nyalka gyerek.) — 
75. An ein Frauenzimmer. (Egy asszonyi állathoz.) — 76. Handel. (Alku.) — 
77. Ungarischer Edelmann. (A magyar nemes.) — 78. K. S. ins Stammbuch. 
(S. K. emlékkönyvébe.) — 79. Quelle und Strom. (Forrás és folyam.) — 
80. Dichter und Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 81. Du erschufst mir. 
(Megteremted lelkem új világát.) — 82. Sonntag war's. (Vasárnap volt.) — 
83. Lasst ab von mir. (Félre mostan.) — 84. Wohl Bessere als ich. (Voltak 
sokkal jelesebbek.) — 85. In dieser Welt. (Vadonerdő a világ.) — 86. Urteil' 
von mir. (Meg ne kélj.) — 87. In meine Tráume. (Álmaimban gyakran.) — 
88. Im tiefen Thale. (Alacsony kis ház.) — 89. Ich will ein Baum sein. (Fa 
leszek, ha.) — 90. Niemals liebte. (Sohasem volt ez szerelmes.) — 91. Mein 
Lében ist. (Életem most.) — 92. Verődet. (Letarlott.) — 93. Der Sturmes- 
harfe rauhes Lied. (Elnémult a fergeteg.) — 94. Vom Kriege tráumte ich. 
(Háborúval álmodám.) — 95. Meiner Seele Konterfei. (Arcképemmel.) — 
96. Hátt' Gott in seiner Hűld. (Ha az Isten.) — 97. Gar fern von dir. (Messze 
estem.) — 98. Die Ruinen der Schenke. (A csárda romjai.) — 99. Veránde- 
rung. (Változás.) — 100. Winternacht. (Téli éj.) — 10 1. Ein Gotteswunder. 
(Isten csodája.) — 102. Jedwede Blume. (Minden virágnak.) — 103. Der 
Wahnsinnige. (Az őrült.) — 104. Warum kann ich vom Lében. (Mért vagyok 
én még a világon.) — 105. Des Lebens Last. (Viseld egyformán.) — 106. 
Scheiden. (Elváltam a lyánykától.) — 107. Der Weise ritt. (Egy bölcs haj- 
dan.) — 108. Das treue Weib. (A férj haza jő betegen.) — 109. Kreuze. 
(Kereszt.) — 110. Das verliebte Meer. (A szerelmes tenger.) — 111. Im Walde. 
(Erdőben.) — 112. Wie am Firmament. (Mint felhők a nyári égen.) — 
113. Ich blickte einer Braunén. (Barna menyecskének.) — 114. Verhallt ist 
lángst. (Rég elhúzták az esteli harangot.) — 115. Welthass. (Világgyűlölet.) — 
116. Ich liebe. (Szeretek én.) — 117. Auf der Ebene zu Heves. (A hevesi MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 113 

rónán.) — 118. Was bist du, Brust ? (Mi vagy keblein?) — 119. Nicht Liebe 
war's. (Költői ábránd volt, mit eddig érzék.) — 120. Ein armer Knabe. (Volt 
egy szegény fiú.) — 121. Nur ein paar Tagé. (Egy pár rövid nap.) — 122. 
Die Blumen trauern. (Búsulnak a virágok.) — 123. Ob auch die Fessel sprang. 
(Mikor a lánc lehull.) — 124. Von blut'gen Tagén. (Véres napokról álmodom.) — 
125. Ach mich begreift nicht. (Nem ért engem a világ.) — 126. Streift ihm 
der Vogel. (Reszket a bokor, mert.) — 127. Nur ein Gedanke quált mich. 
{Egy gondolat bánt engemet.) — 128. Meine Lieder. (Dalaim.) — 129. Die 
öde Schenke. (Kutyakaparó.) — 130. Bist du ein Mann. (Ha férfi vagy, légy 
férfi.) — 131. Das Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — 132. Das Lied der 
Wölfe. (A farkasok dala.) — 133. Drei Söhne. (Három fiú.) — 134. Ungar 
bin ich. (Magyar vagyok.) — 135. Bitt'res Lében, süsse Liebe. (Keserű élet, 
édes szerelem.) — 136. Der Wind. (A szél.) — 137. Die Wolken. (A fel- 
hők.) — 138. Was soll ich ihrer denken ? (De miért is gondolok rá?) — 
139. Wirf ab den Pelz ! (Tedd le, bojtár, a subádat!) — 140. Die Liebe. 
•(A szerelem.) — 141. Die ich vergessen wollt'. (Kit feledni vágytam.) — 
142. Geduld. (A türelemről.) — 143. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 
144. Feuer. (Tűz.) — 145. Auf der Majthenyer Ebene. (A majtényi síkon.) — 
146. Muhme Klára. (Sári néni.) — 147. Wollt' sein. (Lennék én folyóvíz.) — 
148. Ich schreite hin. (Puszta föld ez, ahol most járok.) — 149. Ob ich dich 
liebe? (Kérdezd: szeretlek-e?) — 150. Berühmte Schönheit. (Hires szépség.) — 
151. Willst du mir folgen ? (Hozzám jösz-e?) — 152. An die Zeit. (Az idő- 
höz.) — 153. Die verrufene Anna. (Panyó Panni.) — 154. Lángst sank die 
Sonn'. (Jó ideje lement a nap.) — 155. Hinterm Dorfe. (Falu végén kurta 
kocsma.) — 156. Nicht kránk' es dich. (Ne bántson az meg.) — 157. Am 
5. August. (Augusztus 5-dikén.) — 158. Rühmt man mich. (Jó költőnek tar- 
tanak.) — 159. Riesen gibt es. (Ilyen óriást, mint.) — 160. Der traurige 
Herbstwind. (Beszél a fákkal a bús őszi szél.) — 161. Der Mensch. (Az em- 
ber.) — 162. Dereinst und jetzt. (Egykor és most.) — 163. Zehn Paar Küsse. 
(Tíz pár csókot egy végbűi.) — 164. Des Bettlers Grab. (A koldus sírja.) — 
165. Du rühmst so oft. (Dicsérsz, kedves.) — 166. Fluren des Ostens. (Szép 
napkeletnek.) — 167. Herr Paul Pató. (P. Pál úr.) — 168. Die Nacht. (Az 
éj.) — 169. O láchle ! (Mosolyogj rám.) — 170. Abend wird es. (Még alig 
volt reggel.) — 171. Auf der Eisenbahn. (Vasúton.) — 172. Dich, Engel, 
liebe ich. (Szeretlek én, szeretlek téged.) — 173. Wie soll ich dich nennen ? 
{Minek nevezzelek.) — 174. Der gefangene Löwe. (A rab oroszlán.) — 175. 
Die Heide im Winter. (A puszta télen.) — 176. Der Liebe Rosenstrauch. 
{Szerelemnek rózsafája.) — 177. Das Thai und der Berg. (A völgy s a 
ne gy-) — x 78. Des Winters Tod. (A tél halála.) — 179. Der König und der 
Henker. (A király és a hóhér.) — 180. An den Frühling. (A tavaszhoz.) — 
181. Was folgst du, Heimatsliebe. (Miért kisérsz.) — 182. Die feige Brut 
{A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 183. Im Geburtsort. (Szülőföldemen.) — 
184. Drei Vögel. (Három madár.) — 185. Der Mannheit Sommer. (Itt benn 
vagyok a férfikor nyarában.) — 186. Weisst du, wann wir. (Tudod, mikor 
először ültünk.) — 187. Abschied. (Búcsú.) — 188. Welch' rauhe Nacht. (Hi- 
deg idő, hűs őszi éj.) — 189. Wie könnt' ich froh sein. (Hogy volna ked- 
vem.) — 190. Herbst ist da. (Itt van az ösz, itt van újra.) — 191. Ich 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 8 il 4 GULYÁS PAL 

liebe dich. (Szeretlek kedvesem.) — 192. Európa schweigt. (Európa csendes.) 
— 193. Wer dáchte wohl ? (Ki gondolná, ki mondaná?) — 194. Lerchen- 
lieder. (Pacsirtaszót hallok megint.) — 195. Diebische Husaren. (Tolvaj hu- 
szár.) Verses fordítás. (Meyer's Volksbücher. Nr. 646 — 47.) Jelzete : P. o. 
hung. 1120 f. 

439. 2lle£cmber. ^ktöft'á ©ebid)te. 3luá bem Ungarifcfim überjeijt t)on 
$r. ©garoabt) unb SJÍoril} £>arímann. SDarmftabi, SDrutf unb SSerlag non (L 
2B. Seőfc. 1851. 

16-r. Acélmetszetű címlap, XXXV, 224 1. A Petőfi életét vázoló beve- 
zetés Friedrich Szarv ady munkája, Paris, 185 1 júliusáról keltezve. Tartalom: 
1. Meine Lieder. (Dalaim.) — ■ I. Lieder der Liebe: 2. Was frommt es mit 
der Pflugschar. (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 3. Mein Gott mit Sehn- 
sucht harr ich. (Az én mátkám.) — 4. Hinweg von meinem Antlitz. 
(Félre mostan.) — 5. Ich that, was mir nur möglich. (Megunt rab-ság.) — 
6. Geist meiner Phantasie. (Az én képzeletem.) — 7. Mein Gott in deiner 
Allmacht, bring zurück. (L . . . . né.) — 8. Dass in der Schule furcht- 
bar tráge. (Megvallom, hogy . . .) — 9. Es zieht der Mond, der Buhle der 
Nacht. (Szerelem vándorai.) — 10. Was fliesst auf dem Felde. (Mi foly ott 
a mezőn?) — 11. Als mein Weib dich... (Elvennélek én, csak adnának.) — 
12. Das Blatt der Blume muss verwehn. (Hull a levél a virágról.) — 13. Die 
Blumen sind so traurig. (Búsulnak a virágok.) — 14. Wie eigenthümlich 
tráumt ich. (Milyen furcsa álmám.) — 15. Ihr Augen, voll von Allgewalt, 
(Szemek, mindenható szemek.) — 16. Als wir zusammengingen. (Lyánka. 
mikor...) — 17. Kaum hab ich dich erschaut, Mádchen. (Mihelyest meglát- 
talak.) — 18. Mein Herz, gefangener Vogel, du. (Szivem, te árva rabmadár.) — 
19. Es glánzt ein Stern. (Amott fönn egy csillag ragyog.) — 20. O sprich, 
wo bist du hingerathen. (Hol vagy te, régi kedvem.) — 21. lm Walde, wo 
ich gehe. (Erdőben.) — 22. Vergessen. (Nem tesz föl a lyány magában 
egyebet.) — 23. Wenn ich nur dich nicht kennte. (Volnék bár.) — 24. 
Alléin von aller Welt geschieden. (A világtól elvonulva.) — 25. Ach meine 
Liebe. (Az én szerelmem.) — 26. Glückselige Nacht. (Boldog éjjel.) — 27. 
Glanzvoller Stern. (Fényes csillag.) — 28. Komm her, mein Pferd. (Gyere 
lovam.) — 29. Es regnet, regnet, regnet. (Esik, esik, esik.) — 30. Die Wol- 
ken senken sich und neigen. (Ereszkedik le a felhő.) — 31. Hoch fliegt die 
Wolke über mich. (Száll a felhő.) — 32. Ein hundertfaches Bild ist meine 
Liebe. (Száz alakba.) — 33. Falb ist die Farbe meines Fosses. (Paripámnak 
az ő szine fakó.) — 34. Kennst du den Ring, mein Juwelier. (A jegygyűrű.) — 
35. Ist auch des Sklaven Fuss. (Mikor a íánc lehull.) — 36. Es bebt der 
Strauch. (Reszket a bokor, mert...) — 37. Ich will der Baum sein. (Fa 
leszek, ha . . .) — 38. Stramm halt ich meines Pferdes Zügel. (Rövidre fog- 
tam a kantárszárat.) — 39. Glatt ist der Schnee. (Sikos a hó, szalad a szán.) — 
40. Der Stern ist fallend untergangen. (Le az égről hull a csillag.) — 41. 
O Schatz, der hier im Grabe ruhet. (Nem háborítom-e nyugalmad.) — 42. 
Ich liebe, und ich seh nicht ein. (Szerelmes vagyok én, megmondjam-e 
kibe?) — 43. Seit ich in Liebe bin verfallen. (Amióta szerelembe.) — II. 
Bilder und Romanzen aus Ungarn : 44. Die Ruinen der Csárda. (A csárda MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 115. 

romjai. — 45. O schöne Nacht ! (Fönséges éj.) — 46. Mondnacht. (Hold- 
világos éj.) — 47. Die Waldhütte. (Az erdei lak.) — 48. Winterlich. (Téli 
világ.) — 49. Der Schafhirt. (Megy a juhász szamáron.) — 50. Der Betyár. 
(Piroslik már a fákon a levél.) — 51. Der Ráuber. (Fürdik a holdvilág az éj 
tengerében.) — 52. Der Edelmann. (A magyar nemes.) — 53. Begegnung auf 
der Puszta. (Pusztai találkozás.) — 54. Herr Paul. (Pál mester.) — 55. Die 
Wirtin und der Betyár. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 56. Wolfsabenteuer. 
(Farkaskaland.) — 57. Ein «armer Junge». (Hirös város az aafődön Kecske- 
mét.) — 58. Die Geschichte dreier Herzen. (Három szív története.) — 59. 
Gestohlenes Pferd. (Lopott ló.) — III. Trinklieder : 60. Schon lange schlágt 
den Ungarn Gottes Hand. (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 61. An 
mein Glas. (Poharamhoz.) — 62. Ergo bibamus. (Igyunk !■) — 63. Wunsch. 
(De már nem tudom, mit csináljak ?) — 64. Der kluge Trinker. (Furfangos 
borivó.) — 65. Die Hortobagyer Wirtin. (Hortobágyi korcsmárosné.) — 66. 
Die Csárda. (Van a nagy alföldön csárda sok.) — IV. Patriotische Lieder : 
67. Ich liebe. (Szeretek én.) — 68. O, dass mich nicht die Zeit gebar ? (Mért 
nem születtem ezer év előtt ?) — 69. Ein Traum. (Háborúval álmodám.) — 
70. Wunsch. (Ha az isten) — 71. Die ungarische Nation. (A magyar nem- 
zet.) — 72. Todeswunsch. (Egy gondolat bánt engemet.) — 73. Palást und 
Hütte. (Palota és kunyhó.) — 74. Privilégium. (A nemes.) — 75. In Sieben- 
bürgen. (Erdélyben.) — V. Vermischte Gedichte : 76. Des Dichters Herz. 
(Virágoskert a költő szive.) — 77. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 78. 
Sehnsucht. (Kellemetlen őszi reggel.) — 79. Was ist der Ruhm ? (Mi a dicső- 
ség?) — 80. Schöpfung. (Felhő és csillag.) — 81. Eitler Vorsatz. (Füstbe 
ment terv.) — 82. Abend. (Az est.) — 83. lm Frühling. (Mi kék az ég.) — 
84. Wie viel hab ich gelcbt. (Egy pár rövid nap.) — 85. Was ist das Leid? 
(A bánat ? Egy nagy óceán.) — 86. Mein Schmerz und meine Freudé. (Búm 
és örömem.) — 87. lm Dorfe. (Falun.) — 88. Was wird aus der Erde ? (Mivé 
lesz a föld.) — 89. Der gute alté Wirt. (A jó öreg kocsmáros.) — 90. Un- 
sterblichkeit. (Halhatadan lélek.) — 91. Letztes Wort an ***. (Végszó 
***-hoz.) — 92. Hier steh ich. (Itt állok a róna középen.) — 93. Um- 
völkter Herbst, der Nebel decket. (Borús, ködös őszi idő.) — 94. Der Ves- 
perglocke Klánge. (Rég elhúzták az esteli harangot.) — 95. Szilaj Pista. — 
Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1252 a. 

440- 2)id)tungen oon 3líeronber Petőfi. 2luá bem Ungartfchen, in etge* 
nen unb fremben Überfetumgen berauSgegeben oon £arl Tlaúa fíertbenn. 
üDlit einem 93orroorí oon griebrid) SobenfteDt. Seipsig. %. 31. SBrocfbauő. 1858. 

8-r. XXII, 592 1. Nyomtatta ugyanaz. Tartalma: I. Volkslieder. 1. Was 
nützt es. (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 2. Viele gehn und ziehn. (Járnak, 
kelnek sokan az erdőben.) — 3. Hortobagyer Wirthin. (Hortobágyi kocsmá- 
rosné.) — 4. Die Küche betrat ich. (Befordultam a konyhára.) — 5. Es reift 
bereits. (Erik a gabona.) — 6. Zu verbieten. (A virágnak megtiltani nem le- 
het.) — 7. Stehe hier am Kreuzweg. (Keresztúton állok.) — 8. Zum Begráb- 
niss. (Temetésre szól az ének.) — 9. Der Schnee ist glatt. (Sikos a hó, szalad 
a szán.) — 10. Gott strafe alles. (Lánggal égő teremtette.) — 11. Traum' ich 
oder wach' ich? (Almodom-e ?) — 12. Der Mond erscheint. (Kél a hold, a n6 GULYÁS PÁL 

nap lovagja.) — 13. Nichts And'res. (Nem tesz föl a lyány magában egye- 
bet.) — 14. Regen falit. (Esik, esik, esik.) — 15. Ich schaue nicht. (Nem né- 
zek én, minek néznék az égre?) — 16. Der Strauss an meiner Mütze. (Arva- 
lyányhaj a süvegem bokrétája.) — 17. O selige Nacht ! (Boldog éjjel.) — 
18. Ich schaue hinaus. (Kinézek én, benéz a hold.) — 19. lm Dorfe die Gasse 
entlang. (A faluban utcahosszat.) — 20. Hejh, Büngözsdi Bandi. — 21. Komm', 
lasse satteln ! (Gyere lovam.) — 22. Geboren auf der Puszta. (Pusztán szület- 
tem.) — 23. Hejh, diese Welt. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 24. Was fliesst 
dórt. (Mi foly ott a mezőn.) — 25. Ich freite gern Dich. (Elvennélek én.) — 
26. Kleine Braut. (Kis menyecske.) — 27. Falb ist meines Pferdes Farbe. 
(Paripámnak az ő szine fakó.) — 28. Schon lásst die Blume Blátter fallen. 
(Hull a levél a virágról.) — 29. Fasste gar kurz nun. (Rövidre fogtam a 
kantárszárat.) — 30. Ach ! ich bin verliebt. (Szerelmes vagyok én.) — 31. Bin 
verliebt ich, oder? (Szerelmes vagyok én?) — 32. Der Strauch erzittert, weil. 
(Reszket a bokor.) — 33. Dórt unter'm grünen Baume. (Zöld leveles, fehér.) — 
34. Fliegt die Wolke. Száll a felhő magasan.) — 35. Mit Rosen der Liebe ist. 
(Szerelemnek rózsákkal.) — 36. Láng' verhallte schon der Abendglocke Klang. 
(Rég elhúzták az esteli harangot.) — 37. Dórt auf dem Hügel. (Rózsabokor 
a domboldalon.) — 38. Warmer Mittag. (Meleg dél van.) — II. Volksromanzen. 
39. Das gestohlen' Ross. (Lopott ló.) — 40. Der Juhász. Megy a juhász 
szamáron.) — 41. Die Wirthin. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 42. Der 
Betyár. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 43. Der Richter. (Biró, biró, 
hivatalod.) — 44. Der Béres. (A kis béres.) — 45. Schenkenbild. (Falu végén 
kurtakocsma. * — III. Schenkenbuch. 46. Philisterrundgesang. (Kördal.) — 
47. Zeche I (Dinom-dánom.) — 48. Trinken wir ! (Igyunk.) — 49. Wáhrend 
des Gelages. (Ivásközben.) — 50. Erlauer Klánge. (Egri hangok.) — 51. Der 
Rausch für's Vaterland. (Részegség a hazáért.) — 52. Nach einer Zeche. 
(Dáridó után.) — 53. Nach Tische. (Ebéd után.) — 54. Wunsch. (De már 
nem tudom, mit csináljak.) — 5S. Was spricht der Weise ? (Mit szól a 
bölcs ?) — 56. Des Sonnengott's Éheiében. (A nap házasélete.) — 57. Dichter 
und Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 58. Herr Dase. (Orbán.) — 59. Übers 
Ziel geschossen ! (Felsülés.) — 60. An mein Glas. (Poharamhoz.) — 61. Gleich- 
niss. (Van a nagy alföldön csárda sok.) — 62. Patriotenlied. (Rég veri már a 
magyart a teremtő.) — 63. Wandlung. (Változás.) — IV. Gestalten. 64. Das 
Tintenglas. (A tintás üveg.) — 65. Der Volksdichter Csokonai. (Csokonai.) — 
66. Meister Pál. (Pál mester.) — 67. Junker Pinty. (Pinty úrfi.) — 68. Meister 
Ambrus. (Ambrus gazda.) — 69. Der alté Herr. (Az öreg úr.) — 70. Wander- 
leben. (Vándorélet.) — 71. Das Ochsenviergespann. (A négyökrös szekér.) — 
72. Muhme Sári. (Sári néni.) — 73. Der gute Lehrer. (A jó tanító) — 
74. Der Wanderbursche. (A vándorlegény.) — 75. Sucht nur zu ! (Kinn a 
ménes, kinn a pusztán.) — 76. Herr Paul Pató. (Pató Pál úr.) — V. Cypres- 
senblátter. (Cypruslombok.) — 77. Will gestehen. (Elmondom, mit eddig.) — 
78. Sah zwei lange Tagé. (Láttam két hosszú nap.) — 79. Weh, wie traurig 
tönt dies Láuten ! (Jaj, be bús ez a harangszó !) — 80. Hátt' ich das blond- 
gelockte, schöne Kind. (Ha életében nem szerettem volna.) — 81. Du warst 
ja meine einz'ge Blume. (Te voltál egyetlen virágom.) — 82. Wo bist du, 
altér Frohsinn. (Hol vagy te, régi kedvem.) — 83. Komm Frühling, komm ! MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 117 

(Jöj tavasz, jöj.) — 84. Ich bin an ihrem Grab gestanden. (Álltara sírhalma 
mellett.) — 85. Unsre alté Erde. (Játszik öreg földünk.) — 86. Welch zauber- 
voller Ton ! (Mi bűvös-bájos hang.) — VI. Liebesperlen. (Szerelem gyöngyei.) 

87. Es sehnet mich, zu lieben neuerdings. (Szeretnék már szeretni újólag.) — 

88. Welche Mainacht. (Ej van.) — 89. Jener war ja nie verliebt. (Sohasem 
volt az szerelmes.) — 90. Jenen Strauss, den du mir jüngst gégében. (A bok- 
rétát, melyet.) — 91. Ich will ein Baum sein. (Fa leszek, ha . . .) — 92. Wenn 
aus deinem Fensterchen du blickest. (Ablakodból.) — 93. Mádchen, als wir 
jüngst zusammen gingen. (Lyányka, mikor.) — 94. Theurer Doctor ! (Drága 
orvos úr.) — 95. Seit ich in Liebe bin gefallen. (Amióta szerelembe.) — 96. 
Würde Gott zu mir wohl alsó sprechen. (Ha az isten.) — 97. Ei, herab vom 
Haupt. (Félre mostan, félre a fejemről.) — VII. Sternenlose Náchte. (Felhők.) 
98. Ich weine nicht. (Nem sirok én.) — 99. Ich möchte lassen. (Szeretném 
itthagyni.) — 100. lm Rücken der Vergangenheit. (Mögöttem a múlt.) — 
101. Es fliegen unsre Hoffhungen. (Szállnak reményeink.) — 102. Vom Mád- 
chen musst' ich scheiden. (Elváltam a lyánykától.) — 103. Ich hatte Freunde. 
(Voltak barátaim.) — 104. Erinnerung. (Emlékezet.) — 105. Was ist Ruhm ? 
(Mi a dicsőség ?) — 106. O Hoffhung ! (Mi a remény ?) — 107. Was ist der 
Kummer ? (A bánat ?) — 108. Trüb flackert. (Gyertyám homályosan lobog.) — 
109. Die Freunde gingen. (A hűtlen barátokhoz.) — 110. Das Herz erfriert. 
(Megfagy a szív.) — m. Inmitt' der Ebene. (Itt állok a róna közepén.) — 
112. Entrisse man. (Ha a sírban.) — 113. Ertrag' gleichmássig. (Viseld egy- 
formán.) — 114. O Jugend. (Te ifjúság.) — 115. Dass meine Freunde ihr. 
(Barátim vagytok.) — 116. O láchelt doch. (Mosolyogjatok rám.) — 117. Der 
Kön'ge König. (Mulandóság.) — 118. Wie láuft der Mensch. (Mint lót-fut a 
boldogság.) — 119. Der Traum. (Az álom.) — 120. O Weltgeschichte. (Világ- 
történet.) — 121. Wie lustig ist die Welt. (Milyen víg a világ.) — 122. Was 
ist denn dieser Ruhm. (Hír.) — VIII. Naturbilder. 123. lm Lenze. (Mi kék az 
ég!) — 124. Der Abend. (Est.) — 125. Das ungarische Flachland. (Az al- 
föld.) — 126. Die Ruinen der Csárda. (A csárda romjai.) — 127. Auf der 
Ebene von Heves. (A hevesi rónán.) — 128. Die Stadt verhess ich endlich. 
(Elhagytam én a várost.) — 129. lm Walde. (Erdőben.) — 130. Wanderlust. 
(Ez már aztán az élet.) — 131. Theissbild. (A Tisza.) — 132. Die Wolken. 
(A Felhők.) — 133. Der Storch. (A gólya.) — 134. Die wüste Csárda. 
(Kutyakaparó.) — 135. Kleinkumanien. (Kis-Kúnság.) — 136. Die Puszta des 
Winters. (A puszta télen.) — 137. Winterwelt. (Téli világ.) — 138. An den 
Lenz 1849. (A tavaszhoz.) — 139. Pflanzet Blumen auf mein Grab! (A virá- 
gok.) — 140. Die Nacht und der Mond. (Az éj.) — IX. Dritter Liebe Blüthen. 
141. Das gute Herz. (Most kezdem én még csak ismerni.) — 142. Stándchen. 
(Ereszkedik le a felhő.) — 143. Liebesmacht. (Az én képzeletem nem.) — 
144. Unendlich. (Te vagy, te vagy, barna kislyány.) — 145. Vorschlag. (Te 
a tavaszt szereted.) — 146. Hoffnung. (Nem csoda, ha újra élek.) — 147. lm 
letzten Augenblicke. (Szeretsz tehát.) — 148. In der Scheidenacht. (Világos- 
kék a csillagos éjszaka.) — 149. Der Schatz. (Volt egy szegény fiú.) — 150. 
Jubel! (Mikor a lánc lehull.) — 151. Blühend im Herzen. (Búsulnak a virá- 
gok.) — 152. Ahnung. (Véres napokról álmodom.) — 153. Doppelte Gefühle. 
(Nem ért engem a világ.) — X. Tagé des Glückes. 154. Am fünften August. Ii8 GULYÁS PÁL 

(Augusztus j-én.) — 155. Nach der Trauung. (Ilyen óriást, mint.) — 156. In 
den Flitterwochen. (Amióta én megházasodtam.) — 157. Freudige Beschei- 
denheit. (Jó költőnek tartanak.) — 158. Ursache und Wirkung. (Dicsérsz, 
kedves.) — 159. Unsterblichkeitsgewissheit. (Szép napkeletnek.) — 160. Ein 
Ahnen ! (Szeptember végén.) — 161. Ruhe des Glück's. (Csendes tenger 
rónaságán.) — 162. Bitté. (Mosolyogj rám.) — 163. Beim heimwárts wandern. 
(Jó ideje lement a nap.) — 164. Von Lieben rings umgeben. (Szerelemnek 
rózsafája.) — 165. Wünsche. (Szeretlek én, szeretlek téged.) — 166. Sichere 
Überzeugung. (Ilyen asszony való nékem.) — 167. Mein Weib und mein 
Schwert. (Feleségem és kardom.) — 168. In Gross-Károly. (Nagy-Károly- 
ban.) — 169. lm Herbste. (Itt van az ősz, itt van újra.) — 170. In Erdőd. 
(Elpusztuló kert ott a vár alatt.) — 171. Mannheit. (Itt benn vagyok a férfi- 
kor nyarában.) — 172. Bei Geburt eines Sohnes. (Fiam születésére.) — 173. 
Wie soll ich dich nur nemien ? (Minek nevezzelek ?) — 1 74. Drei Vögel. 
(Három madár.) — XI. Rhapsodien. 175. Mein Kummer und meine Freudé. 
(Búm és örömem.) — 176. Meine Phantasie. (Képzetem.) — 177. Beim Tode 
von Péter Vajda. (Vajda Péter halálára.) — 178. Der Wahnsinnige. (Az 
őrült.) — 179. Nachtigallen und Lerchen. (Csalogányok és pacsirták.) — 
180. Nur im Gedanken ! (Egy gondolat bánt engemet.) — 181. Das Reich der 
Liebe. (A szerelem országa.) — 182. Homer und Ossian. (H. és O.) — 
XII. Wolken. 1 183. In der Heimat. (Hazámban.) — 184. Die erste Rolle. 
(Első szerepem.) — 185. In der Wildniss. (Vadonban.) — 186. Meine Braut. 
(Az én mátkám.) — 187. Betrachtungen. (Merengés.) — 188. Zahn für Zahn. 
(Szeget szeggel.) — 189. Auf dem Wasser. (Vizén.) — 190. Ein Vorsatz, der 
in Rauch aufging. (Füstbe ment terv.) — 191. Schwarzes Brot. (Fekete ke- 
nyér.) — 192. Ein Abend daheim. (Egy estém otthon.) — 193. Einsamkeit. 
(Magány.) — 194. Meine Náchte. (Éjszakáim.) — 195. Theaterkritik. (Szín- 
bírálat.) — 196. An Gábriel Egressy. (Egressy Gáborhoz.) — 197. An Baltha- 
sar Adorján. (Adorján Boldizsárhoz.) — 198. Sein oder Nichtsein. (Költő 
lenni vagy nem lenni.) — 199. Winternacht. (Téli éj.) — 200. Quelle und 
Fluss. (Forrás és folyam.) — 201. Der gute alté Wirth. (A jó öreg korcs- 
máros.) — 202. Mein Gebét. (Imádságom.) — 203. Ich und die Sonne. (Én 
és a nap.) — 204. Jeder Blume. (Minden virágnak.) — 205. Wolken gleich 
am Sommerhimmel. (Mint felhők a nyári égen.) — 206. Um Weihnacht. 
(Karácsonkor.) — 207. Stammbuchblatt. (E. R. kisasszony emlékkönyvébe.) — 
208. An ein junges Mádchen. (O. B. kisasszonyhoz.) — 209. Im Grase lie- 
gend. (A csillagos éj.) — 210. An Michael Tompa. (Tompa Mihályhoz.) — 
211. Elegie des Mondes. (A hold elégiája.) — 212. Das Wiegenlied. (Szülő- 
földemen.) — 213. Fahrt auf* der Eisenbahn. (Vasúton.) — 214. Mein Zorn. 
(A haraghoz.) — 215. Mein Pegasus. (Az én pegasusom.) — 216. Zu Fusse 
und zu Wagen. (Hintón és gyalog.) — 217. An Johann Arany. (Arany Já- 
noshoz. — 218. Die Poesie. (A költészet.) — 219. Bei Rózsavölgyi's Tod. 
(R. halálára.) — XIII. Dem Vaterlande. 220. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 
221. Sylvester 1844. (Búcsú 1844-től.) — 222. Der Edelmann. (A nemes.) — 
223. An manche Ungarn im Auslande. (A külföld magyarjaihoz.) — 224. Von 

1 Nem azonos a Felhők c. ciklussal. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 119 

der Heimat. (A hazáról.) — 225. Geschichte dreier Herzen. (Három szív tör- 
ténete.) — 226. Die Ketté. (A bilincs.) — 227. Die ungarische Nation. 
(A magyar nemzet.) — 228. Die ungarische Nation. (A magyar nemzet 
1847.) — Kertbeny: Alexander Petőfi. Ein Dichterbild. (Életrajz.) — Bettina 
Arnim : Petőfi dem SonnengotL (Költemény.) — Thalés Bernard : A. Petőfi. 
(Francia költemény.) Az Anhang szerint a 3., 9., 10., 19., 20., 22., 38., 39., 
42., 47., 48., 51., 52., 54., 61., 94., 99., 190., 210. sz. a. felsorolt versek Adolf 
Dux fordításának, a 60., 124. és 126. vers Moritz Hartmann és Friedrich 
Szarv ady fordításának s a 186. vers Szarv ady fordításának felhasználásával 
készültek, míg a 223. sz. vers fordítása teljesen Adolf Dux munkája. Verses 
fordítások. Jelzete: P. o. hung. 1252 f. 

440a. 2ller.cmber ^etöft'S ®id)tungen. ÜJlacf) bem Ungarifchen, in eignen 
roie fremben Überjeíjungen gefammelt von & 3Jt. íleríbenn. (3tereotr)p ; 9luáí 
gabe. SBerlin, 91. £ofmann & 6omp. 1860. 

8-r. XIV, 138 1. Nyomtatta Giesecke & Devrient, Leipzig. Életrajzi be- 
vezetéssel és könyvészeti függelékkel. Tartalom : 1. Mein Pegasus. (Az én 
Pegasusom.) — 2. Meine Lieder. (Dalaim. Ford. Vasfi és Benkő.) — 3. Meine 
Phantasie. (Képzetem.) — 4. Hejh, diese Welt. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 
5. Der Strauch erzittert. (Reszket a bokor, mert.) — 6. lm Dorfe die Gasse 
entlang. (A faluban utcahosszat. Ford. A. Dux.) — 7. Regen, Blitz und Don- 
ner. (Esik, esik, esik. Új ford.) — 8. Die Küche betrat ich. (Befordultam a 
konyhába.) — 9. Gott strafe alles. (Lánggal égő teremtette. Ford. A. Dux.) — 
10. Toast. (Élet, halál.) — 11. Trinken wir ! (Igyunk. Ford. Dux.) — 12. Dich- 
ter und Rebe. (A költő és a szőlővessző. Ford. F. Bodenstedt.) — 13. Herr 
Blase. (Orbán.) — 14. Übers Ziel geschossen. (Felsülés.) — 15. An mein 
Glas. (Poharamhoz. Ford. Hartmann és Szarv ady.) — 16. Gleichniss. (Van 
a nagy alföldön csárda sok.) — 17. Der Grossknecht. (A kisbéres.) — 18. 
Schenkenlied. (Falu végén kurta kocsma.) — 19. Muhme Sári. (S. néni.) — 
20. Der gute Lehrer. (A jó tanító.) — 21. Zweite Liebe. (Sírba tették.) — 
22. Würde Gott zu mir wohl alsó sprechen. (Ha az isten.) — 23. Gleichniss. 
(A dal.) — 24. Sternlose Náchte. (Felhők : II., VII., IX., XX., XXII. Gyer- 
tyám homályosan lobog ; A hűtlen barátokhoz ; Felhők :. L., Hir.) — 
25. Ungarn. (A magyar nemzet c. vers 7 — 8. sora.) — 26. Die Ruinen der 
Csárda. (A csárda romjai. Ford. Hartmann és Szarvady.) — 27. Auf der Ebene 
von Heves. (A hevesi rónán. Ford. Alfréd Meissner.) — 28. Der Storch. (A 
gólya.) — 29. Die wüste Csárda. (Kutyakaparó.) — 30. Die Wolken. (A felhők. 
Ford. Dux.) — 31. Theissbild. (A Tisza. Ford. u. a.) — 32. Die Puszta 
des Winters. (A puszta télen.) — 33. Winterwelt. (Téli világ.) — 34. Die 
Nacht und der Mond. (Az éj.) — 35. Liebesmacht. (Az én képzeletem nem. — ) 
36. Ursachen und Wirkung. (Dicsérsz kedves.) — 37. Unsterblichkeitsgewiss- 
heit. (Szép napkeletnek.) — 38. Mein Weib und mein Schwert. (Feleségem 
és kardom. Ford. Vasfi és Benkő.) — 39. Drei Vögel. (Három madár.) — 
40. Das Reich der Liebe. (A szerelem országa.) — 41. Ein Vorsatz, der in 
Rauch aufging. (Füstbe ment terv.) — 42. Stammbuchblatt. (E. R. kisasszony 
emlékkönyvébe.) — 43. Theaterkritik. (Színbírálat.) — 44. An Gábriel Egressy. 
(E. Gáborhoz. Ford. A. Dux.) — 45. Bei Rózsavölgyi's Tod. (R. halálára.) — 120 GULYÁS PAL 

46. Geschichte dreier Herzen. (Három szív története. Ford. Vasfi és Benkő.) — 

47. Von der Heimath. (A hazáról.) — 48. Der Königsschwur. (A király- 
esküje. Ford. Vasfi és Benkő.) — 49. Der König und sein Diener. (A király 
és a hóhér. Ford. u. a.) — 50. Zwei Wanderer. (Két vándor. Ford. u. a.) — 

51. An manche Ungarn im Auslande. (A külföld magyarjaihoz. Ford. u. a.) — 

52. An die Gráfinen von Batthyáni und Károlyi. (B. és K. grófnék. Ford. u. 
a.) — 53. Das Meer hat sich erhoben. (Föltámadott a tenger. Ford. u. a.) — 
54. Die herabgestürzte Sáule. (A ledőlt szobor. Ford. u. a.) — 55. Der alté 
Fahnentráger. (A vén zászlótartó. Ford. u. a.) — 56. Bei Geburt meines 
Sohnes. (Fiam születésére. Ford. u. a.) — 57. Still ist Európa. (Európa csen- 
des, újra csendes. Ford. u. a.) — 58. Das Höchste. (Szabadság, szerelem.) — 
59. Zaubertraum. (Tündérálom.) — 60. Der Liebe Fluch. (Szerelem átka.) — 
61. Maria Szécsi. (Sz. Mária.) — 62. Der Führer Lehel. (Lehel vezér. I. ének, 
í — 36. szak.) — 63. Meine Lieder. (Dalaim, a 2. sz. a. lenyomatott fordítástól 
eltérő kidolgozás.) — 64. In ihren Augen. (Látom kelet leggazdagabb virá- 
nyit.) — 65. Dem kleinen Laczi Arany. (A. L.-nak.) — 66. Drei Söhne, 
(Három fiú.) — 67. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 68. Liebeslied. 
(Puszta föld ez, ahol most járok.) Verses fordítások. Jelzete : P. o. hung. 
1252 k. 

440b. £urtbertfed)3ig Itjrifdje £)id)tungen von 9lleEcmber Petőfi. 2luS 
bem Ungrifdjen im Serámafte ber Driginale über[e^t oon & ÜDÍ. RexU 
bent). 33terte, oöűig neu bearbeitete, butdj gaíjlreidje jetjt gum erfíenmaíe 
überfe^te ©ebicfote, cermeljrte Sluflage. @lberfelb unb Seipgtg. 1866. £>rucf 
unb SSeríag von ©am. Sucaő. 

8-r. (4), 244 1. Tartalom : Alexander Petőfi. — P. und Kertbeny. — 
P. in der Weltliteratur. — I. Buch. Stunden des Bewusstseins. 1. Mein Pega- 
sus. (Az én pegasusom.) — 2. Meine Fantasie. (Képzetem. Új átdolg.) — 
3. Meine Lieder. (Dalaim. Új átdolg.) — 4. Zerlumpte Helden. (Rongyos vi- 
tézek. Új ford.) — 5. Die Poesie. (A költészet.) — 6. Elegie des Mondes 
(A hold elégiája. Új átdolg.) — 7.* Die ungarischen Dichter. (A magyar 
politikusokhoz.) — 8.* An Johann Arany. (Arany Jánoshoz.) — 9.* Am 
Sylvester 1848. (Az év végén.) — II. Buch. Lieder im Volkston : 10. Tráum' ich 
oder wach ich? (Álmodom-e? Új átdolg.) — 11. Es reift bereits. (Érik a 
gabona. Új átdolg.) — 12. Diese Welt. (Ez a világ, amilyen nagy. Új át- 
dolg.) — 13. Was fliesst dórt? (Mi foly ott a mezőn. Új átdolg.) — 14.* 
Sieh' den Bach. (Tedd le bojtár a subádat. 2 — 5. versszak.) — 15.* Vögel 
hat's. (Az erdőnek madara van.) — 16. Jüngst ich hin. (Befordultam a kony- 
hára. Új ford.) — 17. Es regnet, regnet. (Esik, esik, esik.) — 18. Don unterm 
Baum. (Zöld leveles, fejér. Új átdolg.) — 19. Der Strauch erzittert. (Reszket 
a bokor, mert.) — 20. Fliegt die Wolke. (Száll a felhő.) — 21. Nichts andres. 
(Nem tesz föl a lyány magában egyebet. Átdolg.) — 22. Nicht verbietbar ist's. 
(A virágnak megtiltani nem lehet. Átdolg.) — 23. Steh' am Kreuzweg. (Ke- 
resztúton állok. Átdolg.) — 24. Zum Begrábniss. (Temetésre szól az ének. 
Átdolg.) — 25. Im Dorfe. (A faluban utcahosszat. Átdolg.) — 26. Gott 

* A csillaggal megjelölt költeményeket itt fordította le először Kertbeny. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYÉLVEN 12 1 

schlage. (Lánggal égő teremtette! Új átdolg.) — 27. Komm, lasse satteln 
Dich. (Gyere lovam.) — III. Buch. Volksromanzen : 28. Das gestohlene Ross. 
(Lopott ló. Átdolg.) — 29. Der Schaafhirt. (Megy a juhász szamáron. Telje- 
sen átdolg.) — 30. Die Wirthin. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 31. Der 
Vagabund der Heide. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 32. Der Richter. 
(Biró, bíró hivatalod.) — 33. Der Grossknecht. (A kisbéres.) — 34. Ungari- 
sche Art. (Falu végén kurta kocsma.) — 35. Meister Pál. (P. mester. Át- 
dolg.) — 36. Muhme Sári. (S. néni.) — 37. Das Ochsenviergespann. (A négy- 
ökrös szekér.) — 38.* Begegnung auf der Puszta. (Pusztai találkozás.) — 39. 
Herr Paul Pató. (P. Pál úr. Átdolg.) — IV. Buch. Aus Zypressenbláttern von 
Etelka's Grab : 40. Hátt' ich. (Ha életében nem szerettem volna. Átdolg.) — 
41. Du warst ja. (Te voltál egyetlen virágom.) — V. Buch. Aus den «Liebes- 
perlen» : 42. Meine erste Liebe. (Első szerelmem. Átdolg.) — 43. Búi ver- 
liebt ich oder. (Szerelmes vagyok én. 1. átdolg.) — 44. Bin verliebt ich. 
(Szerelmes vagyok én. 2. átdolg.) — 45.* Möchte sein ich. (Lennék én 
folyóvíz.) — 46. Ich will ein Baum sein. (Fa leszek, ha. Átdolg.) — 47. Je- 
nen Strauss. (A bokrétát, melyet.) — 48. Jener war ja nie verliebt. (Sohasem 
volt az szerelmes. Teljesen átdolg.) — 49. Theurer Doctor. (Drága orvos úr. 
Átdolg.) — 50. Wűrde Gott. (Ha az isten.) — VI. Buch. Aus dem «Schen- 
kenbuch»: 51. Wie glücklich. (Élet, halál.) — 52. Trinken wir! (Igyunk! 
Átdolg.) — 53. Der Rausch fürs Vaterland. (Részegség a hazáért. Átdolg.) — 
54. Wunsch. {De már nem tudom, mit csináljak.) — 55. Nach einer Zeche. 
(Dáridó után. Átdolg.) — 56. Dichter und Rebe. (A költő s a szőlővessző. 
Teljesen átdolg.) — 57. Gleichniss. (Van a nagy alföldön csárda sok.) — $8. 
Herr Dose. (Orbán.) — 59. Über's Ziel geschossen. (Felsülés. Teljesen át- 
dolg.) — 60. Wandlung. (Változás, 1845. Teljesen átdolg.) — VII. Buch. Aus 
den ccSternenlosen Náchten» : 61. Was ist der Ruhm ? (Mi a dicsőség?) — 

62. Lében, Tod. (Újonnan visszajött a régi baj. 2. versszak 7—8. sor.) — 

63. Kummer, Freudé. (A bánat? egy nagy óceán.) — 64. Erinnerung ! (Emléke- 
zet.) — 65. Hoffhungen. (Szállnak reményink. Átdolg.) — 66. Liebe. (Meg- 
fagy a szív, ha nem szeret.) — 67. Herzen. (Ha a sírban.) — 68. Freund- 
schaft. (Gyertyám homályosan. Átdolg.) — 69. Beruhigung. (A dal.) — 
VIII. Buch. «Blüthen dritter Liebe» : 70. Liebesmacht. (Az én képzeletem nem. 
Átdolg.) — 71. Stándchen. (Ereszkedik le a felhő. Teljesen átdolg.) — 72. In 
ihren Augen. (Látom kelet leggazdagabb virányit.) — 73. lm Wandern. 
(Puszta föld ez, ahol most járok.) — 74. Letzte Hoffnung. (Te vagy, te vagy. 
I. versszak." Átdolg.) — 75. Vorschlag. (Te a tavaszt szereted. Átdolg.) — 
76. lm letzten Augenblicke ! (Szeretsz tehát ? Átdolg.) — IX. Buch. Aus den 
«Tagen des Eheglücks» : 77. In den Fntterwochen. (Amióta én megházasod- 
tam. Átdolg.) — 78.* Liebste, ach, ich lieb' Dich 1 (Szeretlek, kedvesem.) — 
79. Wie soll ich wohl Dich nennen ? (Minek nevezzelek ? Átdolg.) — 80. Drei 
Vöglein. (Három madár. Átdolg.) — 81. Unsterblichkeitsgewissheit. (Szép 
napkeletnek. Átdolg.) — 82. Freudige Bescheidenheit. (Jó költőnek tartanak. 
Átdolg.) — 83. lm Garten. (Ti akácfák a kertben. Átdolg.) — 84. Mein Weib und 
mein Schwert. (Feleségem és kardom. Új ford.) — 85. Mannheit. (Itt benn vagyok 
a férfikor nyarában. Teljesen átdolg.) — 86.* Aus der Férne. (Válasz kedve- 
sem egy levelére. 1 — 8. versszak. — 87.* Selbstbeschránkung. (Válasz kedve- 122 GULYÁS PAL 

sem egy levelére. Utolsó 4 sor.) — 88.* Liebeswonne. (Szerelemnek rózsa- 
fája.) — 89. Rückblick. (Őszi éj.) — 90. Ahnung. (Véres napokról álmodom. 
Átdolg.) — 91. Bei der Geburt meines Sohnes. (Fiam születésére. Átdolg.) — 
X. Buch. Aus den «Naturbildern» : 92. Ungarn. (A magyar nemzet. 7 — 8. sor. 
Új ford.) — 93. Die Stadt verliess ich. (Elhagytam én a várost.) — 94. lm 
Walde. (Erdőben. Átdolg.) — 95. Auf der Ebene von Heves. (A hevesi ró- 
nán.) — 96. Die Nacht und der Mond. (Az éj.) — 97. Einem Mádchen ins 
Album. .(E. R. kisasszony emlékkönyvébe. Átdolg.) — 98. Die Theiss. (A Tisza. 
Új és teljes ford.) — 99. Klein-Kumanien. (Kis-Kúnság.) — 100. Der Storch. 
{A gólya.) — 101. Die Ruinen der Tschárda. (A csárda romjai.) — 102. Die 
wüste Tschárda. (Kutyakaparó.) — 103. Die Puszta des Winters. (A puszta 
télen.) — 104. Winterabende. (Téli esték.) — 105.* Der Wind. (A szél.) — 
106.* Der alté Turm. (A csonka torony.) — 107.* Des Bettlers Grab. (A kol- 
dus sirja.) — 108.* Abenddámmerung. (Alkony.) — 109.* Lenzlerchen. 1849. (Pa- 
■csirtaszót hallok megint.) — 110.* Das Schlachtfeld im Lenze. (Ki gondolná, 
ki mondaná.) — 111. An den Lenz 1849. (A tavaszhoz.) — XI. Buch. Aus 
den «Wolken» : 112. Wolken gleich am Sommerhimmel. (Mint felhők a nyári 
égen.) — 113. Jeder Blume. (Minden virágnak.) — 114. In der Heimath. 
{Hazámban. Átdolg.) — 115. Ein Vorsatz, der in Rauch aufging. (Füstbe 
ment terv. Új átdolg.) — 116. Schwarzes Brot. (Fekete kenyér.) — 117. Das 
Wiegenlied. (Szülőföldemen. Uj ford.) — 118. Auf dem Wasser. (Vizén.) — 
119. Die erste Rolle. (Első szerepem. Újra átdolg.) — 120. Theaterkritik. 
Színbírálat.) — 121.* Buntes Lében. (Tarka élet.) — 122.* Liebe. (A 
szerelem.) — 123.* Faust. (?) — 124.* Der Mensch. (Az ember.) — 
125.* Licht, nur Licht ! (Világosságot;) — 126.* Rath der Mutter. (Az 
árva lyány. III. rész, 3 — 5. versszak.) — 127.* An Etelka Egressy. (E. 
Etelke.) — 128. An Gábriel Egressy. (E.- Gáborhoz.) — 129. Bei Michae 
Tompa. (T. Mihálynál.) — 130. An Johann Arany. (A. Jánosnak. Átdolg.) — 
131. An Laczi Arany. (A. Laczinak. Átdolg.) — 132. Bei Rózsavölgyi's Tod. 
{R. halálára.) — 13 3.* Beim Tode der Eltern. (Szüleim halálára.) — 134. 
Homer und Ossian. (H. és O.) — 135. Fahrt auf der Eisenbahn. (Vasúton. 
Átdolg.) — 136. Ich und die Sonne. (Én és a nap. Átdolg.) — XIII. Buch. 
Aus «Leier und Schwert» : 137. Das Höchste. (Szabadság, szerelem.) — 138. 
Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 139. Von der Heimath. (A hazáról. Ford. 
Vasfi és Benkö.) — 140.* Als Ungar. 1847. (Magyar vagyok.) — 141.* 
Hohnlied 1841 auf Österreich und Ungarn. (Okatootáia.) — 142. Geschichte 
dreier Herzen. (Három szív története.) — 143.* Schwert und Ketté. (Kard és 
lánc.) — 144. Der Königsschwur. (A király esküje. Ford. Vasfi és Benkő.) — 
145. Drei Söhne. (Három fiú.) — •146.* Rákóczi's Grab. (A szent sír.) — 
147. Nur ein Gedanke. (Egy gondolat bánt engemet.) — 148.* In's Féld. 1848. 
(Miért kisérsz. 2., 5., 6. versszak és Búcsú 3 — 4. versszak.) — M9-* Die 
Székler. (A székelyek.) — 150.* Ehrt die Gemeinen. (Tiszteljétek a közkato- 
nákat.) — 151.* Rákóczi. — 152. Európa schweigt. (E. csendes.) — 153.* 
Schlachtbild 1849. (Csatadal.) — is 4.* Lében oder Tod. (Élet vagy halál.) — 
155.* Petőfi 's Schwanenlied : In der Burg des Johann Hunyadi. (Vajda- 
Hunyadon.) Függelékül a következő, PETŐFit dicsőítő költemények: 1. Arany 
János : Erinnerungen an A. Petőfi 1 — 4. 2. Szász Károly : Petőfi's Wiege und MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 123 

Grab. 3. Bettina v. Arnim : Petőfi an den Sonnengott. — 4. Thalés Bernard : 
A. Petoefi. — S- J onn Bowring : Petoefi. — Bibliographie der Uebersetzun- 
gen nach Petőfi. — Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1252 ke. 

441. Alexander Petőíi's £rjrifá)e ©ebichte. Erster (zweiter) Bánd. 
Deutsch von Theodor Opitz. Pest. 1864. Verlag von Gustav Heckenast. 

8-r. Arckép, (8), 506; (8), 422 1. Nyomtatta Landerer u. Heckenast a. 
o. Acélmetszetű arckép Barabás rajza után metszette J. Axmann. A lirai köl- 
teményeket tartalmazza évrendi egymásutánban. Az I. kötet az 1842 — 1846. 
évek terméséből ad 45 1 költeményt. A II. kötet az 1847 — z ^49- évekből ad 
190 költeményt. A fordítások Petőfi Összes költeményei 2. kiad. 1848. és 
Petőfi Újabb költeményei. 2. kiad. 1861. beosztását követik s az ezen kiadá- 
sokban foglalt összes eredeti lirai darabokat tartalmazzák, a Hires város az 
aafődön Kecskemét c. dal kivételével. Verses fordítások, fordítónak a magya- 
rokhoz intézett ódájától bevezetve. Jelzete : P. o. hung. 1252 u. 

442. ^etöft, ©eöichte. SDeutfch oon £ugo oon SJZeítjí. -JRündjen. 33er- 
íctg oon ©. Unfíaö. [1867]. 

16-r. XIV, (2), 155 1. Nyomtatta C. G. Grohmann, Leipzig. Tartalma: 
Widmung (verses ajánlás 1867 tavaszáról keltezve). — 1. Die Nacht. (Az 
éj.) — 2. Trinke ! (Igyunk!) — 3. Feuer! (Tűz!) — 4. Woher? (Mi lelt?) — 
5. Einem Freunde ins Album. (A. B. emlékkönyvébe.) — 6. Des Ostens Gefil- 
den. (Szép napkeletnek.) — 7. Winters Ende. (Tél végén.) — 8. Eisenbahn- 
fahrt. (Vasúton.) — 9. Das Lied von der Geduld. (A türelemről.) — 10. Die 
Wolken. (A felhők.) — íi. An die Zeit. (Az időhöz.) — 12. lm Bergwerk. 
(Bányában.) — 13. Hinaus in's Freie ! (Ki a szabadba!) — 14. An die Nach- 
ahmer. (Az utánzókhoz.) — 15. Weltschmerz. (Világgyűlölet.) — 16. Das 
Lied. (A dal.) — 17. Die Nátherin. (A varróleány.) — 18. Einem Buchhándler 
ins Album. (Egy könyvárus emlékkönyvébe.) — 19. An Frau L . . . (L . . . né.) — 
20. An die treulosen Freunde. (A hűtelen barátokhoz.) — 21. Die beiden 
Liebesritter. (Szerelem vándorai.) — 22. Irgendwie. (Valahogy.) — 23. Syl- 
vesternacht 1847. (Szilveszter éje 1847-ben.) — 24. Da draussen rauhe Herbstes- 
nacht. (Hideg idő, hűs őszi éj.) — 25. Kaum dass es Morgen war . . . (Búcsú.) — 
26. Wie möcht' ich weinen. (Elfojtott könnyek.) — 27. Gib mir zehn Paar 
Küsse gleich. (Tíz pár csókot egyvégbül.) — 28. Schon ein Jahr . . . (Ma egy 
éve.) — 29. Wanderung durch die Puszta. (Puszta föld ez, ahol most járok.) — 
30. Viel bessre Dichter gab's . . . (Voltak sokkal jelesebbek.) — 31. O frage, 
frag* mich nur... (Kérdezd: szeretlek-e?) — 32. Hoch vom Berge schau' ich 
nieder . . . (Hegyen ülök.) — 33. Selige Nacht. (Boldog éjjel.) — 34. Waisen- 
mádehenhaar ist's . . . (Árvalányhaj a süvegem bokrétája.) — 35. Ach, jeder 
Blume . . . (Minden virágnak.) — 36. Abenddámmerung. (Alkony.) — 37. 
Lángst im Dorf die Abendglocke schon verklang. (Rég elhúzták az esteli ha- 
rangot.) — 38. Hortobágyer Wirthin. (Hortobágyi kocsmárosné.) — 39. Kirschen 
trágt der Baum wohl tausend schier. (Ezrivel terem a fán a megy.) — 40. 
Das gestohlene Ross. (Lopott ló.) — 41. Der Wanderbursche. (A vándor- 
legény.) — 42. Ach, wer kann der Blume sagen : blühe nicht ! (A virágnak 
megtiltani nem lehet.) — 43. Rosenstrauch schmiegt an den Hügel sich. 124 GULYÁS PAL 

(Rózsabokor a domboldalon.) — 44. Es regnet, es regnet, es regnet. (Esik, 
esik, esik.) — 45. Ich will ein Baum sein . . . (Fa leszek, ha.) — 46. Denk ich 
an mein Lieb . . . (Ha én kedvesemről gondolkodom.) — 47. Der Strauch er- 
zittert, denn. (Reszket a bokor.) — 48. Wundervolle, sternenhelle Mondschein- 
nacht. (Világoskék a csillagos éjszaka.) — 49. Melancholisch trüber Morgen. 
(Kellemetlen őszi reggel.) — 50. O, diese Welt, wie gross sie ist. (Ez a vi- 
lág amilyen nagy.) — 51. Du güldnes Sternlein. (Fényes csillag.) — 52. Der 
Strauss, den, Mádchen, du mir jűngst gégében ... (A bokrétát, melyet.) — 
53. Grausen Wettersturrnes Donnerharfe. (Elnémult a fergeteg.) — 54. Du, 
nur du bist, braunes Mádchen. (Te vagy, te vagy, barna kislyány.) — 55. 
Die Sonne. (A nap.) — 56. Wenn ich dich besitzen könnte, Mádchen. (Éle- 
tem most.) — 57. Meine Lieder. (Dalaim.) — 58. An sie. (Hozzá.) — 59. 
lm Kahne. (Vizén.) — 60. Eitler Vorsatz. (Füstbe ment terv.) — 61. Auf 
den Tod meiner Eltern. (Szüleim halálára.) — 62. Todessehnsucht. (Halál- 
vágy.) — 63. Der Wahnsinnige. (Az őrült.) — 64. Licht. (Világosságot!) — 
6$. Der letzte Mensch. (Az utolsó ember.) — 66. Homer und Ossian. (H. 
és O.) — 67. Das verwaiste Mádchen. (Az árva lyány.) — 68. Ans Vater- 
land. (A hazáról.) — 69. Auf der Heimatserde. (Szülőföldemen.) — 70. An 
den Frühling. (A tavaszhoz.) — 71. Und wieder hör' ich Lerchengesang. 
(Pacsirtaszót hallok megint.) — 72. Wer glaubte wohl, wer sagte wohl. (Ki 
gondolná, ki mondaná.) — 73. O banger Gedanke . . . (Egy gondolat bánt 
engemet.) — Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1252 d. 

442a. Ugyanaz, ^etöft. Sluároabl auő reiner Snrif. Serbeutfdjt von 
£>ugo non 9Mt}l. Setpgtg. @&. @. SbEmann. [1871.] 

16-r. XIV, 155 1. Nyomtatta C. G. Grohmann. Címlapkiadás, Szinnyei 
nem ismeri. 1 A megjelenés évét Heinsius 2 nyomán adjuk. Jelzete : P. 0. hung. 
1252 i. 

442b. ^etöfi'á auSgeroáhlte ©ebtdjte. Überfctjt von £ugo oon üDMijl. 
2. oerbefferíe 2Iuflage. SJiüncben. Sertag beő Sibliograpfytfcí^artifttfcfjen ^n* 
ftituteá. É. n. 

8-r. 80 1. Nyomtatta G. Schuh & Cie. Tartalma azonos az első kiadással, 
de több tekintetben javított fordításokkal. Jelzete : P. o. hung. 1254 j. 

443. 2lle£cmber ^etöfi. 33on £fieobor Dpi|j. Sem. 1868. ^atter'jcfje 
Seríogőbanblung. 

8-r. VIII, 372 1. E kötet Opitz 1864-ben megjelent kétkötetes fordítását 
szervesen kiegészíti. Tartalma: Petőfi's Lében (1 — 109. 1.); továbbá a követ- 
kező fordítások: 1. Salgó. — 2. Istók der Narr. (Bolond Istók.) — 3. Maria 
Széchy. (Széchy Mária.) — Patriotische und revolutionáre Lyrik. 3.* lm 
Vaterlande. (A hazában.) 3 — 4.* An meinem Freund Wilhelm Kuppis. (K . . . 

1 Magyar írók VIII : 1068 h. 

2 Bücherlexikon. XV 2 : 291 1. 

3 a *-gal megjelölt darabok már a Petőfi's Lyrische Gedichte c. gyűjteményben is 
megjelentek. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 125 

Vilmos barátomhoz.) — 5.* Ich. (Én.) — 6* Patriotenlied. (Honfidal.) — 
7. Die Gráfinnen Batthyányi und Károlyi. (B. és K. grófnék.) — 8.* Erlauer 
Klánge. (Egri hangok.) — 9.* An die Auslands-Magyaren. (A külföld ma- 
gyarjaihoz.) — 10.* Warum ward ich geboren nicht zur Zeit. (Miért nem 
születtem ezer év előtt.) — 11.* Rausch für's Vaterland. (Részegség a hazá- 
ért.) — 12.* Laute und Schwert. (Lant és kard.) — 13.* Der Sohn des ge- 
knechteten Vaterlands. (Rabhazának fia.) — 14.* Lange schlágt den Ungarn 
schon. (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 15.* Ungarn. (Magyarország.) — 
16.* Mein Gebét. (Imádságom.) — 17.* Vom Vaterland. (A hazáról.) — 
18.* Diese Nacht hab' ich von Krieg getráumet. (Háborúval álmodám.) — 
19.* Wenn Gott. (Ha az isten.) — 20.* Ein Wunder. (Isten csodája.) — 
21.* Auf Péter Vajda's Tod. (V. P. halálára.) — 22.* Der Traum. (Az 
álom.) — 23.* O Schicksal, gib mir Raum. (Sors, nyiss nekem tért.) — 24.* 
Sklaverei. (Rabság.) — 25.* Ich liebe . . . (Szeretek én.) — 26.* Das Volk. 
(A nép.) — 27.* Die Ketté. (A bilincs.) — 28.* In Siebenbürgen. (Erdély- 
ben.) — 29.* Von blutigen Tagén tráume ich. (Véres napokról álmodom.) — 
30.* Es begreift die Welt mich nicht. (Nem ért engem a világ.) — 31.* Un- 
sterblich ist die Seele. (Halhatatlan a lélek.) — 32.* Die ungarische Nation. 
{A magyar nemzet.) — 33.* Es quálet der Gedanke mich. (Egy gondolat 
bánt engemet.) — 34.* Meine Lieder. (Dalaim.) — 35.* Wenn Mann du bist, 
so sei Mann. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 36.* Lied der Hunde. (Kutyák 
dala.) — 37.* Lied der Wölfe. (Farkasok dala.) — 38.* Die Dichter des 
XIX. Jahrhunderts. (A XIX. század költői.) — 39.* Ein heiliges Grab. (Szent 
sír.) — 40.* Magyar bin ich. (Magyar vagyok.) — 41.* An Ungarn's Jüng- 
linge. (A magyar ifjakhoz.) — 42.* Misera plebs contribuens. (A nép nevé- 
ben.) — 43.* Das Gericht. (Az ítélet.) — 44.* Mein erster Schwur. (Első 
esküm.) — 45.* Zerfetzte Helden. (Rongyos vitézek.) — 46.* Die verlassene 
Fahne. (Az elhagyott zászló.) — 47.* Die Maulhelden. (A szájhősök.) — 
48.* An Gábriel Kazinczy. (K. Gáborhoz.) — 49.* An die ungarischen Poli- 
tiker. (A magyar politikusokhoz.) — 50. Auf der Ebene von Majtény. (A maj- 
tényi síkon) — 51. In der Festung Munkács. (A munkácsi várban.) — 52.* 
Gibt es eine handvoll Erd'. . . (Van-e egy marok föld.) — 53.* Auf Rózsa- 
völgyit Tod. (R. halálára.) — 54.* Der Gott der Ungarn. (A magyarok 
istene.) — 55.* Die herabgefallene Sáule. (A ledőlt szobor.) — 56.* Hunyady 
László. — 57.* An die Reichsversammlung. (Az országgyűléshez.) — 58.* 
Warum versperret Ihr die Strasse mir? (Miért zárjátok el az utamat?) — 
59.* Was denn singt Ihr noch, Ihr sanften Dichter ? (Mit daloltok még, ti 
jámbor költők.) — 60. Auf, UngarI (Nemzeti dal.) — 61. Der 15. Márz 1848. 
(15-ik március 1848.) — 62. Das Meer hat sich empöret. (Föltámadott a 
tenger.) — 63. Wir reden wieder. (Megint beszélünk s csak beszélünk.) — 

64. Der feige Schlag, die Krüppelseelen. (A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 

65. An Vörösmarty. (V.-hoz.) — 66. Abschied. (Búcsú.) — 67. Ehret die 
gemeinen Krieger. (Tiszteljétek a közkatonákat.) — 68. Auf! (Föl!) — 
69. An die Nation. (A nemzethez.) — 70. Lében oder Tod. (Élet vagy ha- 
lál.) — 71. Der alté Fahnentráger. (A vén zászlótartó.) — 72. Schlachtlied. 
(Csatadal.) — 73. Still ist Európa. (Európa csendes, újra csendes.) — 74. 
Hier die Probe. (Föl a szent háborúra.) — 75. Rákóczy. — 76. Respublika. — 126 GULYÁS PAL 

77. Hier mein Pfeil . . . (Itt a nyilam! Mibe lőjjem?) — 78. Akasszátok föl a 
királyokat. 1 — 79. Beaurepaire. — 80. Der König und sein treuer Diener. 
(A király és a hóhér.) — 81. Umarmung zweier Reiche. (Két ország ölelke- 
zése.) — 82. Was thust du, Frauchen, was náhst du dórt ? (Mit csinálsz, mit 
varrogatsz ott ?) — 83. Auf den Tod eines Knaben. (Kis fiú halálára.) — 
84. Am Neujahrstage 1849. (Újév napján 1849.) — 85. Der 15. Márz 1849. 
(Bizony mondom, hogy győz most a magyar.) — 86. Gibt es jetzt wohl 
einen Burschen. (Van-e mostan olyan legény.) — 87. Der Huszár. (A huszár.) — 
88. Die Székler. (A székelyek.) — 89. Wer dáchte wohl, wer sagte wohl. 
(Ki gondolná, ki mondaná.) — 90. Die Siebenbürgische Armee. (Az erdélyi 
hadsereg.) — 91. Zwischen Déva und Vízakna. (Négy nap dörgött az ágyú.) — 
92. In Vajda-Hunyad. (Vajdahunyadon.) — 93. Osterreich. (Ausztria.) — 
94. Furchtbare Zeit. (Szörnyű idő.) Verses fordítások. Jelzet.? : P. o. hung. 
1252 0. 

444. ©ebidjte oon 3lle£anber ^Betöfi. 3luá bem Ungarifd)en oon Sabté? 
lattá 9ieuge6auer. Seipgig. 1878. Otío 2Biganb. 

8-r. XVI, 240 1. Nyomtatta Walter Wigand u. o. Cédulakatalógus nyo- 
mán. Az eredetit nem kaphattam kézhez. Az utolsó, 191 1. évi revíziónál sem 
volt már meg. Jelzete : P. o. hung. 1252 w. 

444a. Ugyanaz, gtoette oer&efferte unb oermeíjrte 3lufloge. Seip^ig. 
1885. Dtto aSigartb. 

8-r. XVIII, 284 1. Nyomtatta Walter Wigand u. o. Cédulakatalógus 
nyomán. Az eredetit nem kaphattam kézhez. Az utolsó, 191 1. évi revíziónál 
még megvolt. Jelzete : P. 0. hung. 1252 wa. 

444b. ©ebid)te t)on 2líer.cmber ^Beíöfi. 2Iu3 bem Ungarifdjen oon £a* 
biálauá oon üJleugebauer. £>rttte, oerbefferte unb oermefjrte Slufíage. Seipjtg. 
üütar, £>effeő 33erlag. 19 10. 

8-r. 350 1. 1 címkép. Nyomtatta Hesse & Becker u. o. «Ausgabe der 
Petőfi-Gesellschaft.» Friedrich Bodenstedt és Jókai Mórnak az első kiadáshoz 
írt előszavával, 2 fordítónak a második és harmadik kiadásához írt előszavával 
és életrajzi bevezetésével. A címkép Barabás 1845. évi rajza után készült 
autotipia. Tartalom: 1. Mottó. (Szabadság, szerelem.) — 2. Auf heimatlicher 
Erde. (Hazámban.) — 3. Kuriose Geschichte. (Furcsa történet.) — 4. Trink- 
spruch. (Felköszöntés.) — 5. Hortobadjer Tschardenwirtin. (Hortobágyi kocs- 
márosné.) — 6. Aus der Férne. (Távolból.) — 7. Meine Braut. (Az én mát- 
kám.) — 8. Beim Wein. (Dinom-dánom.) — 9. Wolfabenteuer. (Farkas- 
kaland.) — 10. Zahn um Zahn. (Szeget szeggel.) — 11. Gestohlenes Ross. 
(Lopott ló.) — 12. Das letzte Almosén. (Az utolsó alamizsna.) — 13. Die 
Sonne brennt gar heiss. (Érik a gabona.) — 14. Hinein ich in die Küche 
trat. (Befordultam a konyhára.) — 15. Liebe, Liebe. (A szerelem, a szerelem.) — 
16. Kannst du es der Blume wehren. (A virágnak megtiltani nem lehet.) — 

1 Magyar címmel ! 

2 Ez a könyvtárban a katalógus tanúsága szerint megvolt, de nem került elő. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 127 

17. Glatt ist der Schnee. (Síkos a hó, szalad a szán.) — 18. Ausgezischt. 
(Fütty.) — 19. Der bleiche Sóidat. (Halvány katona.) — 20. Grübelei eines 
Durstigen. (Szomjas ember tűnődése.) — 21. Badet sich der Mondesschimmer, 
(Fürdik a holdvilág.) — 22. Es war die Wirtin dem Betjaren hold. (A csaplárné 
a betyárt szereue.) — 23. Der Schaafhirt. (Megy a juhász szamáron.) — 
24. Vereitelter Vorsatz. (Füstbe ment terv.) — 25. Ein Abend daheim. (Egy 
estém otthon.) — 26. Beim Trinkgelage. (Ivás közben.) — 27. Auf dem 
Wasser. (Vizén.) — 28. Unglückselig war ich. (Boldogtalan voltam.) — 
29. Was fliesst dórt auf der Wiese ? (Mi foly ott a mezőn ?) — 30. Die 
Puszta gebar mich. (Pusztán születtem.) — 31. Durch des Dorfes Zeil* ich 
schreite. (A faluban utcahosszat.) — 32. Gott verdammt nicht meine Seele. 
(Nem ver meg engem az isten.) — 33. Meine Studentenlaufbahn. (Deák- 
pályám.) — 34. Brief an meinen Brúder Stefan. (István öcsémhez.) — 35. Hej, 
Büngöschdi Bandi. — 36. Ara Weichselbaum. (Ezrivel terem a fán a meggy.) — 
37. Meister Ambrusch. (Ambrus gazda.) — 38. An die Nacháffer. (Az után- 
zókhoz.) — 39. Lében — Tod. (Élet, halál.) — 40. An die Sonne. (A nap- 
hoz.) — 41. Weiss nicht, wie mir heut geschehen ! (Mi lelt?) — 42. Trinken 
wir ! (Igyunk!) — 43. Nach einem Zechgelage. (Dáridó után.) — 44. Un- 
ablássig sann die Ármste. (Nem tesz föl a lyány magában egyebet.) — 
45. Komm, mein Ross. (Gyere lovam.) — 46. Sel'ge Nacht ! (Boldog éjjel.) — 
47. Es regnet, regnet, regnet. (Esik, esik, esik.) — 48. Meister Vendelin. (Páí 
mester.) — 49. Der Rausch fürs Vaterland. (Részegség a hazáért.) — 50. Ab- 
schied vom Jahre 1844. (Búcsú 1844-től.) — 51. Von der Blume Blátter 
wehen. (Hull a levél a virágról.) — 52. Verscharrtes Kleinod meines Lebens. 
(Nem háborítom-e nyugalmad.) — 53. Was wáre Seltsames darán. (Mi volna 
különös azon.) — 54. Unsre alté Erde tándelt. (Játszik öreg földünk.) — 
55. Wenn ich im Lében nicht geliebt schon hátte. (Ha életében.) — 56. Weit 
wandert' ich umher. (Messze vándoroltam.) — 57. Welch wundersamer Zauber- 
ton. (Mi büvös-bájos hang.) — 58. Gut genug. (így is jó.) — 59. Liebes- 
sehnen. (Szerelemvágy.) — 60. Von meinen schlechten Versen. (Rossz ver- 
seimről,) — 61. Wie blühn so grün. (Mi kék az ég !) — 62. Eilt hinaus in's 
Freie ! (Ki a szabadba.) — 63. Viele Schenken gibt's im Vaterland. (Van a 
nagyalföldön csárda sok.) — 64. Mein Ross, es ist an Leibesfarbe braun, 
(Paripámnak az ő szine fakó.) — 65. Schwarzes Brot. (Fekete kenyér.) — 
66. Schon seit lange schlágt den Ungar Gottes Hand. (Rég ver. már a magyart 
a teremtő.) — 67. Meine Phantasie. (Képzetem.) — 68. Der brave alté Schenk, 
(A jó öreg kocsmáros.) — 69. Schmuck ist er, den ich erkoren. (A szeretőm 
nyalka gyerek.) — 70. An die treulosen Freunde. (A hűtelen barátokhoz.) — 
71. Aufgesessen ! (Felsülés.) — 72. Der ungarische Edelmann. (A magyar 
nemes.) — 73. Hirtenknabe, armer Hirtenknab'. (Alku.) — 74. Vom Vaterlande. 
(A hazáról.) — 75. Viel bessre gab es schon. (Voltak sokkal jelesebbek.) — 
76. Niemals liebte. (Sohasem volt az szerelmes.) — 77, Wenn der Herr des 
Himmels. (Ha az isten.) — 78. Die Hoffnung. (Remény.) — 79. Die Ruinen 
der Tscharda. (A csárda romjai.) — 80. Ruhm. (Mi a dicsőség?) — 81. Schaut 
hin. (Odanézzetek.) — 82. Erhabene Nacht ! (Fönséges éj !) — 83. Dórt 
unterm grünen Baum. (Zöld leveles, fejér.) — 84. Lángst schon ist die 
Abendglocke. (Rég elhúzták az esteli harangot.) — 85. Ich liebe. (Szeretek 128 GULYÁS PAL 

■én.) — 86. Auf der Ebene von Hevesch. (A hevesi rónán.) — 87. Dir, Kind, 
gilt der Frühling hoch. (Te a tavaszt szereted.) — 88. Ich tráumte. (Álmod- 
tam szépet, gyönyörűt.) — 89. Wieder leb' ich, doch kein Wunder. (Nem 
csoda, ha újra élek.) — 90. So liebst dü mich denn. (Szeretsz tehát.) — 
■91. Düster grauer Spátherbstmorgen. (Kellemetlen őszi reggel.) — 92. Einem 
jungen Mádchen ins Stammbuch. (E. k. kisasszony emlékkönyvébe.) — 
93. Diese Welt versteht mich nicht. (Nem ért engem a világ.) — 94. Der 
Strauch erzittert. (Reszket a bokor, mert.) — 95. Seelenwanderung. (Halha- 
tatlan a lélek.) — 96. Zu Weihnachten. (Karácsonkor.) — 97. Nur ein Ge- 
danke quált mich fórt. (Egy gondolat bánt engemet.) — 98. Meine Lieder. 
{Dalaim.) — 99. Bist du ein Mann ? (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 100. Die 
verlassene Tscharda. (Kutyakaparó.) — 101. Traurige Nacht. (Szomorú éj.) — 
102. Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — 103. Das Lied der Wölfe. (A far- 
kasok dala.) — 104. Dichter des neunzehnten Jahrhunderts. (A XIX. század 
költői.) — 105. Auf ein Wörtchen. (Ide, kis lyány.) — 106. An Johann Arany. 
{A. Jánoshoz.) — 107. Ungar bin ich. (Magyar vagyok.) — 108. Die Theiss. 
<A Tisza.) — 109. Die Wolken. (A felhők.) — 110. Eine Kutte trágt der 
Mönch. (Csuklyában jár a barát.) — 1 11. 'Das Waisenmádchen. (Az árva- 
lyány.) — 112. Hirtenknabe, Pelz vom Rücken ! (Tedd le bojtár, a subádat.) — 
113. Die Liebe. (A szerelem.) — 114. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 
115. Söld Marzi. (Zöld Marci.) — 116. Feuer. (Tűz.) — 117. Du bist ja 
mein, ich bin ja dein. (Te az enyém, én a tied.) — 118. Muhme Grete. (Sári 
néni.) — 119. Möchte die Quelle sein. (Lennék én folyóvíz.) — 120. Der 
Storch. (A gólya.) — 121. Kahles Féld ist's, wo dahin ich schreit'. (Puszta 
föld ez, ahol most járok.) — 122. Willst folgen mir, Mádchen? (Hozzám 
jösz-e ?) — 123. Ab brach ich mein Zeit. (Fölszedtem sátorfám.) — 124. Oh wie 
schön. (Oh, mi szép.) — 125. An die Zeit. (Az időhöz.) — 126. Abend- 
dámmerung. (Alkony.) — 127. Panyó Panni. — 128. Am fünften August. 
{Augusztus 5-én. — 129. Wieder eine Tráne. (Ismét könny.) — 130. Niedre 
Schánk' am Dorfesende. (Falu végén kurta kocsma.) — 131. Homer und 
Ossian. (H. és O.) — 132. Buntes Lében. (Tarka élet.) — 133. An ein 
Mádchen. (O. B. kisasszonyhoz.) — 134. Bitterweh tat mir mein Liebchen. 
(Megbántott a rózsám.) — 135. Gelte wohl als guter Dichter. (Jó költőnek 
tartanak.) — 136. Irgendwie. (Valahogy.) — 137. Wer sah den Riesen je. 
(Ilyen óriást mint.) — 138. Der Kleinknecht. (A kisbéres.) — 139. Der düstre 
Herbstwind spricht im Hage leis. (Beszél a fákkal a bús őszi szél.) — 140. Ende 
September. (Szeptember végén.) — 141. Die letzten Blumen. (Az utósó virá- 
gok.) — 142. Stillleben. (Csendes élet.) — 143. Zehn Paar Küsse, Kuss um 
Kuss. (Tíz pár csókot egy végbűi.) — 144. Verfehlter Beruf. (Nézek, nézek 
kifelé.) — 145. Herbsinacht. (Ószi éj.) — 146. Herr Paul Pató. (Pató Pál úr.) — 
147. Halt, mein Weibchen ! (Állj meg, feleségem.) — 148. (Oh du Weibchen 
aller Weibchen. (Feleségek felesége.) — 149. Ich liebe dich. (Szeredek én, 
szeretlek téged.) — 150. Wie nenn' ich dich? (Minek nevezzelek.) — 151. Der 
gefangene Löwe. (A rab oroszlán.) — 152. Die Pussta im Winter. (A puszta 
télen.) — 153. Der gute Lehrer. (A jó tanító.) — 154. Meiner Mutter Henne. 
(Anyám tyúkja.) — 155. Nationallied. (Nemzeti dal.) — 156. Das Meer ist 
aufgestanden. (Föltámadott a tenger.) — 157. Mein Weib und mein Schwert. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 129 

(Feleségem s kardom.) — 158. An den Frühling 1849. (A tavaszhoz.) — 

159. Solch' ein Weib passt für mich eben. (Ilyen asszony való nékem.) — 

160. Die feige Brut. (A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 161. Einsam meines 
Wegs ich gehe. (Utón vagyok, s nem vagy velem.) — 162. In meinem Ge- 
burtsorte. (Szülőföldemen.) — 163. Klein-Kumanien. (Kis-Kúnság.) — 164. Heut' 
■em Jahr ist's, heut' ein Jahr ist's. (Ma egy éve.) — 165. Des Mannesalters 
Sommer ist gekommen. (Itt benn vagyok a férfikor nyarában.) — 166. Der 
alté Fahnentráger. (A vén zászlótartó.) — 167. Abschied. (Búcsú.) — 168. Wie 
sollt' ich froh, wie sollt' ich heiter sein. (Hogy volna kedvem.) — 169. Der 
Herbst ist da, ist da aufs neu 1 (Itt van az ősz, itt van újra.) — 170. Schlacht- 
lied. (Csatadal.) — 171. Die Könige an den Strick. (Akasszátok föl a királyo- 
kat.) — 172. Zum Jahresschluss 1848. (Az év végén.) — 173. An Bem. 
(Négy nap dörgött az ágyú.) — 174. In der Schlacht. (Csatában.) — 175. Ich 
hőre wieder Lerchensang. (Pacsirtaszót hallok megint.) — 176. Wer dáchte 
wohl, wer sagte wohl. (Ki gondolná, ki mondaná.) — 177. Beim Tode 
meiner Eltern. (Szüleim halálára.) Verses fordítások. Jelzete: P. o. hung. 
1252 wb. 

445. ^etöfi'á ^oetifdje 2Berfe. Wlit Söeitrctgen nctmfjafter Ü6erfe£er 
íjerauSgegeben von Subnrig 9ltgner. 1. 2. Sieferung. SBubapeft, Subrotg 
^ligrter. É. n. (1880.) 

8-r. 64 I. Nyomtatta : Hungária, u. o. Csonka, csupán az első 2 füzet 
van meg belőle. E két füzet tartalma : I. Perlen der Liebe. (Szerelem gyöngyei.) 
1. In der Wildniss. (Vadonban. Ford. Max Farkas.) — 2. Das brache Land. 
{Mi haszna, hogy a csoroszlya. Ford. Moriz Kolbenheyer.) — 3. Allé Welt 
spaziert. (Járnak, kelnek sokan. Ford. M. Farkas.) — 4. Meine Braut. (Az én 
mátkám. Ford. u. a.) — 5. An Mathilde. (Matildhoz. Ford. u. a.) — 6. Frau 
L. . . (L. . . né. Ford. Szarv ady és Hartmann.) — 7. Der Knechtschaft müde. 
(Megint rabság. Ford. M. Farkas.) — 8. Die Tagé sind so heiss. (Erik a 
gabona. Ford. u. a.) — 9. Liebe, Liebe. (A szerelem, a szerelem. Ford. M. 
Kolbenheyer.) — 10. Niemand hat es noch verwehrt. (A virágnak megtiltani 
nem lehet. Ford. Andor von Sponer.) — n. Von diesem Orte. (Nem megyek 
én innen sehova. Ford. M. Farkas.) — 12. Glatte Schneebahn. (Sikos a hó, 
szalad a szán. Ford. u. a.) — 13. Meine Flöte. (Kis furulyám szomorúfűz ága. 
Ford. u. a.) - 14. Ich möchte sagen. (Elmondanám. Ford. Franz Gernerth.) — 
15. An Suschen. (Zsuzsikához.) — 16. Ist's nur ein Traum ? (Álmodom-e? 
Ford. M. Farkas.) — 17. Nachts. (Éjjel. Ford. Adolf von der Haide.) — 

18. Was fliesst das Tal entlang. (Mi foly ott a mezőn. Ford. M. Farkas.) — 

19. Was ist wohl grösser? (Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél? Ford. 
u. a.) — 20. Ich náhme dich. (Elvennélek én, csak adnának. Ford. u. a.) — 

21. Nimmer schau ich. (Nem nézek én, minek néznék? az égre. Ford. u. a.) — 

22. Gott verdammt nicht. (Nem ver meg engem az isten. Ford. Ladislaus 
Neugebauer.) — 23. Als Strauss. (Árvalyányhaj a süvegem mellett. Ford. 
M. Farkas.) — 24. Du meines Herzens. (Te szivemnek szép gyönyörűségé. 
Ford. Moriz Strassmann.) — 25. O Weibchen. (Kis menyecske, szép kis 
menyecske !) — 26. Die weite Welt. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 27. Liebes- 
wanderer. (Szerelem vándorai.) — 28. Meine Liebe ist ein Ocean. (Szerei- 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 9 130 GULYÁS PAL 

mem zúgó tenger.) — 29. Und wenn ich . . . (Volnék bár. Ford. M. Farkas.) — 
30. Meine Liebe. (Az én szerelmem. Ford. u. a.) — 31. Allmáchtige Augen. 
(Szemek, mindenható szemek ! Ford. u. a.) — 32. Diese Zweifel. (Élet, halál l 
nekem már mindegy. Ford. M. Strassmann.) — 33. Komm, mein Ross, 
(Gyere lovam. Ford. Fr. Gernerth.) — 34. Sel'ge Nacht ! (Boldog éjjel. Ford. 
L. Neugebauer.) — 35. Glanzvoller Stern. (Fényes csillag. Ford. F. Szarv ady 
és M. Hartmann.) — 36. Nichts andres. (Nem tesz föl a lyány magában 
egyebet.) — 37. Es regnet. (Esik, esik, esik. Ford. M. Farkas.) — 38. O Liebe y 
bittre Liebe. (Szerelem, szerelem. Ford. u. a.) — 39. Liebe und Wein. (Sze- 
relem és bor. Ford. u. a.) — 40. An Adelheid. (Eleikéhez. Ford. u. a.) — 
41. Es falit vom Strauch. (Hull a levél a virágról.) — 42. Nun sag ich, 
(Elmondom, mint eddig. Ford. M. Farkas.) — 43. Wohin hast du dich bé- 
gében? (Hová levél? Ford. u. a.) — 44. Schliesset diesen Sarg. (Zárjátok be 
már azt a koporsót. Ford. u. a.) — 45. Ach wie traurig. (Jaj, be bús ez a 
harangszó ! Ford. u. a.) — 46. Warst meine Blume. (Te voltál egyetlen 
virágom. Ford. u. a.) — 47. Wenn du mich wachend. (Ha ébren meg nem 
látogatsz. Ford. u. a.) — 48. Was hát' ich nicht. (Mit nem tettem volna 
érted. Ford. u. a.) — 49. Am klaren Himmelsdome. (Amott fönn egy csillag 
ragyog. Ford. August Molitor.) — II. Buch des Lebens : 50. In der Heimath, 
(Hazámban. Ford. M. Farkas.) — 51. Der Zecher. (A borozó. Ford. u. a.) — 
52. Meine erste Rolle. (Első szerepem. Ford. M. Kolbenheyer.) — 53. Toast. 
(Felköszöntés. Ford. M. Farkas.) — 54. Beim Sautanz. (Disznótorban. Ford. 
u. a.) — 55. Aus der Férne. (Távolból. Ford. u. a.) — 56. Saus und Braus. 
(Dinom-dánom. Ford. u. a.) — 57. Todessehnen. (Halálvágy. Ford. u. a.) — 
58. Prophezeiung. (Jövendölés. Ford. u. a.) — 59. Am Paulstag. (Pálnapkor. 
Ford. u. a.) — 60. An meine Freunde. (Barátimhoz. Ford. M. Kolbenheyer.) — 
61. Ich. (Én. Ford. u. a.) — 62. Lebensmüd. (Élőhalott. Ford. M. Farkas.) — - 
63. lm Friedhof. (Temetőben. Ford. u. a.) — 64. Rundgesang. (Kördal. Ford. 
M. Kolbenheyer.) — 65. Vorwurf. (Szemrehányás. Ford. M. Farkas.) — 
66. Betrachtung. (Merengés. Ford. u. a.) — 67. Kreuz Himmel. (Lánggal égő 
teremtette. Ford. u. a.) — 68. Am Kreuzweg. (Keresztúton állok. Ford. u. a.) — 
69. Leichenlieder. (Temetésre szól az ének.) — 70. Ach so gibt es nichts 
mehr. (Hejh nekem hát vigasztalást mi sem ad ? Ford. M. Farkas.) — 
71. Wintersneige. (Tél végén. Ford. u. a.) — 72. Ausgezischt. (Fütty. Ford. 
L. Neugebauer.) — 73. Letztes Wort. (Végszó ***-hez. Ford. M. Farkas.) — 
74. Das Lied. (A dal. Ford. u. a) — 75. Bei Erlau. (Eger mellett. Ford. 
Andor von Sponer.) — 76. Erlauer Klánge. (Egri hangok. Ford. M. Farkas.) — 
77. Besserungsvorschlag. (Javulási szándék. Ford. u. a.) — 78. In meiner 
Krankheit. (Betegségemben. Ford. M. Kolbenheyer.) — 79. Liebes- und 
Pfeifelied. (Szerelem- és pipadal. Ford. M. Farkas.) — 80. Vereitelter Vorsatz. 
(Füstbement terv. Ford. u. a.) — 81. Ein Abend daheim. (Egy estém otthon. 
Ford. u. a.) — 82. Nach dem Mittagsmahl. (Ebéd után. Ford. u. a.) — 
83. Einsamkeit. (Magány. Ford. A. v. Sponer.) — Verses fordítás. Jelzete: 
P. 0. hung. 1252 j. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 131 

446. Petőfi Sándor's Gedichte. Uebersetzt von Ludwig Reich. 
Eperies. Buchdruckerei des Eperieser Bankvereines. 1880. 

8-r. 24 1. Tartalom : Widmung. (4 soros Petőfi-í dicsőítő vers.) — 
1. Zaubertraum. (Tündérálom.) — 2. Schwert und Ketté. (Kard és lánc.) — 
3. Der Wahnsinnige. (Az őrült.) — 4. Bist du ein Mann. (Ha férfi vagy, légy 
férfi.) — 5. Der Abend. (Est.) — 6. Meine Studentenlaufbahn. (Deákpályám.) — 
7. Glatt ist der Schnee. (Sikos a hó, szalad a szán.) — 8. Lében und Sterben. 
(Élet, halál.) — 9. Wo bist du altér Frohsinn ? (Hol vagy, te régi kedvem ?) — 
10. Hátt' ich es nicht geliebt. (Ha életében.) — II. Das Aug' aufs Grab ge- 
heftet. (Álltam sírhalma mellett.) — 12. Die schönste Gabe der Natúr. (Az 
álom.) — 13. Stör' ich deine Ruhe nicht. (Nem háborítom- e nyugalmad?) — 
14. Mein Mádchen und das Lében. (O, a kedves drága kis leány.) — 15. O, 
höret auf. (Barátim, csak vigasztalással.) — 16. Ich sah zwei lange Tagé. 
(Láttam két hosszú nap.) — Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1252 uc. 

447. Sieberfrang auS Slleganber ^etöfi'ő Ungarifdíjen £>icf)tungen. Iteber* 
fefct oon@eorg oon ©cbulpe. dinben i. Söeftf. & 6. 6. Sruns' SSerlag. 1886. 

8-r. XII, 108 1. Tartalom: Életrajzi bevezetés. — I. Dalok. 1. Bezaubert. 
(Álmodom-e.) — 2. Pflückreif. (Érik a gabona.) — 3. Die Wanderer der 
Liebe. (Szerelem vándorai.) — 4. Warum der Stern vom Himmel fiel. (Fényes 
csillag.) — 5. Was fiiesst dórt auf der Flur. (Mi foly ott a mezőn.) — 
6. Warum. (Változás.) — 7. Wunsch. (Fa leszek, ha.) — 8. Holder Rosen- 
strauch. (Szerelemnek rózsafája.) — 9. Meine Lieder. (Voltak sokkal jeleseb- 
bek.) — 10. Der Fluss ist ausgetreten. (Kicsapott a folyó.) — 11. Volkslied. 
(Rózsabokor a domboldalon.) — 12. Süsses Mádchen. (Mihelyest megláttalak.) — ■ 
13. Gruss in die Férne. (Száll a felhő.) — 14. Ich würd' ihr sagen. (Elmon- 
danám.) — 15. Herbstmorgen. (Kellemetlen őszi reggel.) — 16. Nebel. 
(Letarlott.) — 17. Nichtig und flüchtig. (Még alig volt.) — 18. Des Mádchens 
Rache. (Boszú.) — 19. Ende September. (Szeptember végén.) — 20. Herbst. 
(Búsulnak a virágok.) — 21. Dein blaues Auge. (Ablakodból hogyha.) — 
22. Deine Hand. (Mintha a nagy, nehéz.) — 23. Tricolore. (Bokrétát, melyet.) — ■ 
24. An Etelka. (Etelkéhez.) — 25. Der Liebe Banner. (Szerelemnek lobogója.) — 
26. Selige Nacht. (Boldog éjjel.) — 27. Ihr Augenpaar. (Amott a távol kék 
ködében.) — 28. Traum und Wirklichkeit. (Milyen furcsa álmám.) — 29. Der 
Zweig erbebt. (Reszket a bokor.) — 30. Nachts. (Éjjel.) — 31. Unverdientes 
Lob. (Dicsérsz, kedves.) — 32. O, ems'ge Biene. (Fürge méh.) — 33. Auf 
öder Haide. (Puszta föld ez, ahol most járok.) — 34. Weisst du noch ? 
(Tudod, midőn először ültünk.) — 35. lm Herbste. (Itt van az ősz, itt van 
újra.) — 36. Nach dem Gewitter. (Elnémult a fergeteg.) — 37. Abend- 
dámmerung. (Alkony.") — 38. Meine Tránen. (Könyeim.) — 39. Ewiger Gram. 
(Örök bú.) — 40. Erstickte Tránen. (Elfojtott könyek.) — 41. Trauriger Gang. 
(Lyányka, mikor.) — 42. Abschied. (Hull a levél a virágról.) — 43. Stern- 
lose Nacht. (Epigrammok. 3.) — 44. Wanderlieder. (Vándordalok.) — 45. lrr- 
licht. (Vadonerdő a világ.) — 46. Zur Nacht. (Vadonban.) — 47. An der 
Bahre der Geliebten. (Ha életében . . .) — 48. An ihrem Grabe. (Álltam sír- 
halma mellett.) — 49. Erbarmungslos. (Játszik öreg földünk.) — 50. Da hángt 

9* i 3 2 GULYÁS PAL 

die Laute. (Függ már a lant.) — 51. Zerschmolz'ner Schnee. (A hó, a holt 
föld téli szemfedője.) — 52. Der Schmerz. (Hazugság, amit.) — 53. Welch' 
zauberhafter Ton . . . ? (Mi bűvös-bájos hang.) — 54. Trauriges Loos. (Mit 
nem tettem volna érted.) — 55. Frage. (Mi volna különös azon.) — 56. Dórt 
oben blinkt. (Amott fönn egy csillag ragyog.) — 57. Du warst. (Te voltál 
egyetlen virágom.) — 58. Wo bist du, alté Freudé? (Hol vagy, te régi ked- 
vem.) — 59. Es sank. (Le az égről hull a csillag.) — 60. Meine Liebe. (Az 
én szerelmem.) — 61. Sehnsucht nach Liebe. (Szerelemvágy.) — 62. Hass 
und Liebe. (Hol van oly nagy pusztaság.) — II. Vermischtes. 63. Der Strauch 
an den Sturm. (A bokor a viharhoz.) — 64. Wolke und Stern. (Felhő és 
csillag.) — 65. Des Dichters Herz. (Virágos kert a költő szive.) — 66. Poesie. 
(Verseim.) — 67. Auf der Donau. (A Dunán.) — 68. Nur das Eine. (Nem tesz 
föl a lyány magában egyebet.) — 69. Wie die Wolken. (Mint felhők a nyári 
égen.) — 70. lm Walde. (Erdőben.) — 71. An die Sterne. (Már sokszor 
énekeltem.) — 72. Mein Leid und meine Freudé. (Bú és örömem.) — 73. Stiller 
Wunsch. (Szeretném itt hagyni.) — 74. Mein Grab. (Sírom.) — 75. Wieder- 
sehen. (Füstbe ment terv.) — 76. Das Lied. (A dal.) — 77. Der Trauring. (A jegy- 
gyűrű.) — III. Gedanken und Sprüche. 78. Die Hoffnung. (Remény.) — 79. Was 
ist besser ? (Megfagy a szív, ha nem szeret.) — 80. Lében und Tod. (Élet, 
halál.) — 81. Was ist der Ruhm ? (Mi a dicsőség.) — 82. Was ist der Gram ? 
(A bánat? egy nagy óceán.) — 83. Erinnerung. (Emlékezet.) — 84. Die 
Freundschaft. (Gyertyám homályosan.) — 85. Die Wünsche. (Futó folyam 
hullámai.) — 86. An die Freunde. (Barátim vagytok.) — 87. Vergánglichkeit. 
(Mulandóság.) — 88. Die Liebe. (Oh szerelem.) — 89. Die Hoffnungen. 
(Szállnak reményeink.) — 90. Alté und neue Liebe. (Sírba tették.) Verses for- 
dítás. Jelzete : P. o. hung. 1252 t. 

448. ©eutrhte oon Sllegortber ^etöfi. 9luá bem SRagnarifdjen übertragen 
von ^einrid) SJÍelaá. I., II. 33cmb. £ermannftabt. SDrurf unb Serlűg tton 28. 
tfrafft. 1891. 

8-r. (12), 271, (4); (4), 366, (5) 1. Tartalom: 1. In meinem Vaterlande. 
(Hazámban.) — 2. Auf der Donau. (A Dunán.) — 3. An meinen Freund 
Wilhelm K . . . (K . . . Vilmos barátomhoz.) — 4. Zwei Wanderer. (Két ván- 
dor.) — 5. Der Zecher. (A borozó.) — 6. Ein drolliger Fali. (Furcsa törté- 
net.) — 7. Meine erste Rolle. (Első szerepem.) — 8. lm Urwald. (Vadon- 
ban.) — 9. Trinkspruch. (Felköszöntés.) — 10. Beim Schweinschlachtschmaus. 
(Disznótorban.) — 11. Das Ackerland mit deinem Pflug. (Mi haszna, hogy a 
csoroszlya.) — 12. Viel Menschen wandeln. (Járnak, kelnek sokan.) — 
13. Hortobágyer Wirtin. (Hortobágyi kocsmárosné.) — 14. Aus der Férne. 
(Távolból.) — 15. Meine Braut. (Az én mátkám.) — 16. An Mathilde. 
(Matildhoz.) — 17. Dinum-danum. (Dinom-dánom.) — 18. Frau L... 
(L...né.) — 19. Todes- Sehnsucht. (Halálvágy.) — 20. Weissagung. (Jöven- 
dölés.) — 21. Wolf-Abenteuer. (Farkaskaland.) — 22. Am Paultage. (Pálnap- 
kor.) — 23. An meine Freunde. (Barátimhoz.) — 24. Ich. (Én.) — 25. Trumpf 
auf Trumpf. (Szeget szeggel.) — 26. Lustige ' Knechtschaft. (Megunt rab- 

1 Helvesen (a tartalomjegyzék szerint) Lastige. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 135 

ság.) — 27. Auf dem Friedhofe. (Temetőben.) — 28. Lebendig-todt. (Élő- 
halott.) 29. Rundgesang. (Kördal.) — 30. Gestohlenes Pferd. (Lopott ló.) — 
31. Vorwurf. (Szemrehányás.) — 32. Die letzte Gabe. (Az utósó alamizsna.) — 

33. Ich sage nicht, wie man mich nennt. (Ki vagyok én, nem mondom meg.) — 

34. Heiss ist's im Féld. (Érik a gabona.) — 35. Tráumerei. (Merengés.) — 
36. In die Küche trat ich. (Befordultam a konyhára.) — 37. Die Lieb ist wie. 
(A szerelem, a szerelem.) — 38. Ein Kreuzweg tut sich auf. (Kereszúton 
állok.) — 39. Kannst du einer Blume wehren. (A virágnak megtiltani nem 
lehet.) — 40. Der Schlitten fliegt. (Sikos a hó, szalad a szán.) — 41. Ich 
hőre draussen Leichensang. (Temetésre szól az ének.) — 42. Von dem 
Weidenbaum in Friedhofs-Mitten. (Kis furulyám szomorúfűz ága.) — 43. Gibt's 
denn gar nichts mehr. (Hejh nekem hát vigasztalást mi sem ad ?) — 44. Vater- 
landslied. (Honfidal.) — 45. Ich niöchte sagen. (Elmondanám.) — 46. Am 
Ende des Winters. (Tél végén.) — 47. Pfiff. (Fütty.) — 48. Schlusswort 
an ***. (Végszó ***-hoz.) — 49. Das Lied. (A dal.) — 50. Der Edelmann. 
(A nemes.) — 51. Phantasie eines Durstigen. (Szomjas ember tűnődése.) — 
52. Der bleiche Sóidat. (Halvány katona.) — 53. Klánge aus Erlau. (Egri 
hangok.) — 54. Vorsatz zur Besserung. (Javulási szándék.) — 55. Oben badet 
sich der Mond. (Fürdik a holdvilág.) — 56. Auf dem Krankenlager. (Beteg- 
ségemben.) — 57. Dem Betyár galt. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 
58. Auf dem Esel rennt der Hirt. (Megy a juhász szamáron.) — 59. Wander- 
leben. (Vándorélet.) — 60. Liebes- und Tabaklied. (Szerelem- és pipadal.) — 
61. Ein Abend im Elternhause. (Egy estém otthon.) — 62. Nach dem Mittag- 
essen. (Ebéd után.) — 63. An Suschen. (Zsuzsikához.) — 64. Einsamkeit. 
(Magány.) — 65. Tráum' ich ! (Álmodom-e ?) — 66. Nachts. (Éjjel.) — 
67. Beim Trinkgelage. (Ivás közben.) — 68. Vergessener Entschluss. (Füstbe 
ment terv.) — 69. Auf dem Wasser. (Vizén.) — 70. Seit ich lébe. (Boldog- 
talan voltam.) — 71. Ich bin schwach. (Gyönge vagyok.) — 72. Sprich, was 
rinnt dórt. (Mi foly ott a mezőn.) — 73. Ist etwa wie der Gerhardtsberg. 
(Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél.) — 74. Die Puszta zeugte mich. 
(Pusztán születtem.) — 75. Um dich, Mádchen, würb' ich. (Elvennélek én, 
csak adnának.) — 76. Zum Himmel schaun ? (Nem nézek én, minek néznék ? 
az égre.) — 77. Auf Musik ! Durch allé Gassen. (A faluban utcahosszat.) — 
78. An Friedrich Kerényi ! (K. Frigyeshez.) — 79. Ohne Furcht, dass Gott. 
(Nem ver meg engem az isten.) — 80. Meine Studenten-Laufbahn. (Deák- 
pályám.) — 81. Mein Grab. (Sirom.) — 82. Theaterkritik. (Színbírálat.) — 
83. Meine Ansicht über Sparsamkeit. (Gazdálkodási nézeteim.) — 84. Ich 
trinke Wasser. (Vizet iszom.) — 85. An meinem Brúder Stephan. (István 
öcsémhez.) — 86. Carmen lugubre. — 87. Der Strauss auf meinem Hut. 
(Arvalányhaj a süvegem bokrétája.) — 88. Auch ein Schwanengesang. 
(Hattyúdalféle.) — 89. Bin aus Kecskemét. (Hirös város az aafődön Kecske- 
mét.) — 90. Meine Kehi' ist eine Mühle. (Az én torkom álló malom.) — 
91. Himmel, Herrgott ! (De már nem tudom, mit csináljak.) — 92. Du Seelen- 
lust. (Te szivemnek szép gyönyörűsége.) — 93. Was reizt ihr mich. (Mon- 
dom, ne ingerkedjetek velem.) — 94. Ein Baum setzt tausend Sauerkirschen 
an. (Ezrivel terem a fán a meggy.) — 95. An meinem Freund, den Soldaten. 
(Katona barátomhoz.) — 96. Die Welt ist gross. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 134 GULYÁS PAL 

97. Abschied vom Bühnenleben. (Búcsú a színészettől.) — 98. Liebe Gáste. 
(Kedves vendégek.) — 99. Bauer Ambrus. (A. gazda.) — 100. Die glücklichen 
Pester. (Boldog pestiek.) — 101. Das Unterland. (Az alföld.) — 102. Meine 
erste Liebe. (Első szerelmem.) — 103. In meiner Stube. (Szobámban.) — 
104. Abend. (Est.) — 105. Der Bummler. (A csavargó.) — 106. Der alté, 
gute Gvadányi. (A régi jó G.) — 107. An Gábriel Egressy. (E. Gáborhoz.) — 
to8. Meine Náchte. (Éjszakáim.) — 109. Lében, Tod. (Élet, halál. 1 — 1 xo. An 
die Nacháffer. (Az utánzókhoz.) — 11 1. An Michael Tompa. (T. Mihályhoz.) — 
112. Ein* pfiffiger Weintrinker. (Furfangos borivó.) — 113. Junker Fink. 
(Pinty úrfi.) — 114. An die Sonne. (A naphoz.) — 115. Sparsamkeit. (Taka- 
rékosság.) — 116. Wenn. (Ha.) — 117. Wanderung zur Liebsten. (Szerelem 
vándorai.) — 118. Des Sonnengotts Ehestand. (A nap házasélete.) — 119. Wie 
geschieht's mir? (Mi lelt?) — 120. Trinken wir ? (Igyunk.) — 121. An dich. 
(Hozzá.) — 122. Magerer Herbst. (Sovány ősz.) — 123. Meine Verse. (Ver- 
seim.) — 124. Nach einem Trinkgelage. (Dáridó után.) — 125. Auf dem 
Meer der Liebe. (Szerelmem zúgó tenger.) — 126. Csokonai. — 127. Wár' 
ich, (Volnék bár.) — 128. O, meine Lieb\ (Az én szerelmem.) — 129. Ihr 
Augen, ihr, voll Allgewalt. (Szemek, mindenható szemek.) — 130. Es sei, ich 
wag's. (Élet, halál! nekem már mindegy.) — 131. An die Ungarn im Aus- 
lande. (A külföld magyarjaihoz.) — 132. Warum doch ritt ich nicht. (Mért 
nem születtem ezer év előtt?) — 133. An den Wein. (A borhoz.) — 134. Ich 
bin Sóidat. (Katona vagyok én.) — 135. Mein Herz, du Vogel. (Szivem, te 
árva rabmadár.) — 136. Brauner komm\ (Gyere lovam.) — 137. An die 
Mádchen. (A leánykákhoz.) — 138. An meine Aeltern. (Szülőimhez.) — 
139. Sel'ge Nacht. (Boldog éjjel.) — 140. Im Stiche lássest du. (Nem tesz föl 
a lyány magában egyebet.) — 141. Dórt drüben in dem Tiefblau. (Fényes 
csillag.) — 142. Die wilde Blume der Natúr. (A természet vadvirága.) — 
143. Horch ! es regnet. (Esik, esik, esik.) — 144. Brief an einen befreundeten 
Schauspieler. (Levél egy szinész barátomhoz.) — 145. Der alté Ehemann. (Az 
öreg úr.) — 146. Liebe, bitt're Liebe. (Szerelem, szerelem.) — 147. Bauer 
Johann. (János gazda.) — 148. Das Tintenfass. (A tintásüveg.) — 149. Was 
der weise spricht. (Mit szól a bölcs?) — 150. Meister Paul. (Pál mester.) — 
151. Weinrausch für's Vaterland. (Részegség a hazáért.) — 152. Liebe und 
Wein. (Szerelem és bor.) — 153. An Etelka. (Etelkéhez.) — 154. Leier und 
Schwert. (Lant és kard.) — 155. Im geknechteten Vaterlande. (Rabhazának 
fia.) — 156. Ins Stammbuch des Fráuleins E. A. (A. E. kisasszony emlék- 
könyvébe.) — 157. Ins Stammbuch der Frau S. V. (V. S.-né emlék- 
könyvébe.) — 158. Abschied vom Jahre 1844. (Búcsú 1844-től.) — 159. Zwei 
Schwestern. (Két testvér.) — 160. Ach, die Blumenblátter fallen ! (Hull a 
levél a virágról.) — 161. Mein und meines Vaters Handwerk. (Apám mes- 
tersége s az enyém.) — 162. In des Busens Tiefe. (Elmondom, mit eddig.) — 

163. O, was hátt' ich, blondes Mádchen. (Mit nem tettem volna érted.) — 

164. O sage mir. (Hová levél.) — 165. Weh, wie diese Glocken. (Jaj, be 
bús ez a harangszó.) — 166. Da du am Tag mir nicht mehr nah'st. (Ha 
ébren meg nem látogatsz.) — 167. Du warst die Blume. (Te voltál egyetlen 
virágom.) — 168. Es glánzt ein Stern. (Amott fönn egy csillag ragyog.) — 
169. Ich, ich bin hier. (Én vagyok, én.) — 170. Schatz, begrabner. (Nem MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 135 

háborítom-e nyugalmadat.) — 171. Willst, Natúr, auch du noch. (Természet ! 
még te is gúnyolódol ?) — 172. Was schaust du noch in meiner Stube ? 
(Miért tekintesz be szobámba?) • — 173. Ich hielt zwei Tagé láng. (Láttam 
két hosszú nap.) — 174. Mein Frohsinn, wilder Knabe. (Hol vagy te, régi 
kedvem?) — 175. Es fallen Steme. (Le az égről hull a csillag.) — 176. Was 
ándert's an der Sache. (Mi volna különös azon.) — 177. Lebenslust durch- 
strömte. (Ő, a kedves drága kis leány.) — 178. Mit gefalt'nen Hánden. (Áll- 
tam sírhalma mellett.) — 179. Erlogen ist, was ich. (Hazugság, amit.) — 
180. Ihr, Freunde, macht. (Barátim, csak vigasztalással.) — 181. Herbszeit 
war's. (Jőj, tavasz, jőj !) — 182. Wie mir der Puls . . . (Be szomorú az élet 
énnekem.) — 183. Was klag' ich so? (Panaszkodám tehát.) — 184. Unsre 
Mutter Erde spielet. (Játszik öreg földünk.) — 185. Blauen noch die fernen. 
(Kéket mutatnak még.) — 186. O, hátt' ich sie, das Kind. (Ha életében.) — 
187. Hier, hier habén Tod und Lében. (E szobában küzködött.) — 188. Es 
hel heut nacht. (A hó, a holt föld téli szemfedője.) — 189. Wenn mich der 
Schmerz. (Midőn nagyon bánt.) — 190. Schlag Mitternacht. (Tizenkettőt ütött 
az óra.) — 191. O Mutter, beste Mutter. (Anyám, anyám.) — 192. Du schö- 
nes Kind. (Hiába várlak hát.) — 193. Am Nagel hángt. (Függ már a lant.) — 
194. Welch' zaub'risch süsser Klang. (Mi bűvös-bájos hang.) — 195. Das 
war ein langer Weg. (Messze vándoroltam.) — 196. Noch gut genug. (így 
is jó.) — 197. An Alexander Vachot. (V. Sándorhoz.) — 198. Die Mittags- 
glocke schallt. (A toronyban delet harangoznak.) — 199. Sehnsucht nach 
Liebe. (Szerelemvágy.) — 200. Röther wird das Pfaffenhütchen. (Piroslik a 
kecskerágó.) — 201. Schnell ist der Vogel. (Gyors a madár.) — 202. Der 
Fluss ist ausgetreten. (Kicsapott a folyó.) — 203. Mesiter Blase. (Orbán.) — 
204. Winterszeit. (Télivilág.) — 205. Die Sonne. (A nap.) — 206. Die Luft 
ist blau. (Mi kék az ég.) — 207. Hinaus ins Freie ! (Ki a szabadba.) — 
208. An Fráulein Wilma P . . . y. (P . . . y Vilma kisasszonynak.) — 209. Das 
Haus im Walde. (Az erdei lak.) — 210. In dem grossen, Aachen. (Van a nagy 
alföldön.) — 211. Hellbraun ist das Ross. (Paripámnak az ő szine fakó.) — 
212. Es rőtet sich das Laub. (Piroslik már a fákon a levél.) — 213. Schwarz- 
brot. (Fekete kenyér.) — 214. Mondnacht. (Holdvilágos éj.) — 215. Seitlange 
schlágt der Himmel. (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 216. Liliom 
Peti. — 217. An eine Haarlocke. (Egy hajfürthöz.) — 218. Meine Phantasie. 
(Képzetem.) — 219. Auf dem Lande. (Falun.) — 220. Abschied von Kún- 
Szent-Miklós. (Búcsú Kún-Szent-Miklóstól.) — 221. Der gute alie Schankwirt. 
(A jó öreg korcsmáros.) — 222. Jugend. (Ifjúság.) — 223. Mein Gebét. 
(Imádságom.) — 224. Ein prácht'ger Bursch. (A szeretőm nyalka- gyerek.) — 
225. Wolken und Steme. (Felhő és csillag.) — 226. An die treulosen Freunde. 
(A hűtlen barátokhoz.) — 227. An ein Weibsbild. (Egy asszonyi állathoz.) — 
228. Der vierspánnige Ochsenwagen. (A négy ökrösszekér.) — 229. Der unga- 
rische Edelmann. (A magyar nemes.) — 230. Handel. (Alku.) — 231. Das 
Herz des Dichters. (Virágos kert a költő szive.) — 232. Des Ráuberthums 
Ende. (A zsiványság vége.) — 233. Hier sitz' ich auf dem Berg. (Hegyen 
ülök.) — 234. Der Dichter und die Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 
235. Ewige Umarmung. (Örök ölelkezés.) — 236. Lied vom Vaterland. 
(A hazáról.) — 237. Der Brautring. (A jegygyűrű.) — 238. Schönes Mádchen. 136 GULYÁS PAL 

(Szép vidéknek szépséges leánya.) — 239. Herrliche, du hast. (Megteremted 
lelkem új világát.) — 240. Nacht ist's. (Éj van.) — 241. Lasst mich doch. 
(Félre mostan.) — 242. Mádchen, wenn du aus dem Fenster. (Ablakodból 
hogyha.) — 243. Bin bei dir. (Nála voltam.) — 244. Sonntag war's. (Vasár- 
nap volt.) — 245. Lieber Arzt. (Drága orvos úr.) — 246. Meine Brust ist 4 . . 
(Hol van oly nagy pusztaság.) — 247. Mein erstes Lieb. (Sírba tették.) — 
248. Meine Liebe wáchst. (Nő szerelmem.) — 249. Richte nicht, (Meg ne 
itélj.) — 250. Viele Namen, grösser. (Voltak sokkal jelesebbek.) — 251. Mir 
erscheint die Welt. (Vadonerdő a világ.) — 252. Mádchen, darf ich. (Nincs 
jogom, hogy.) — 253. Es ersinnt für dich und mich. (Száz alakba.) — 
254. Dass ich in der Schule. (Megvallom, hogy.) — 255. Allerschönstes 
Traumbild. (Álmaimban gyakran.) — 256. Mein armes Herz, du Fahne. 
(Szerelemnek lobogója.) — 257. Niedrig ist das Haus. (Alacsony kis ház.) — 
258. Kaum, dass ich dich sah. (Mihelyst megláttalak.) — 259. Mádchen, als 
wir. (Lyányka, mikor.) — 260. Von der Welt zurückgezogen. (A világtól el- 
vonulva.) — 261. Seit ich an der Liebe. (Amióta szerelembe.) — 262. Wer 
mir sagt, die Liebe. (Sohasem volt az szerelmes.) — 263. Um das Stráusschen. 
(A bokrétát, melyet.) — 264. Will der Baum sein. (Fa leszek, ha.) — 
265. Herbstluft badet mich. (Őszi reggel járok.) — 266. Neulich tráumte mir. 
(Háborúval álmodám.) — 267. Jetzo, Mádchen, leb' und web' ich. (Életem 
most.) — 268. Herbst is't. (A letarlott.) — 269. Schweigend ruht. (Elnémult 
a fergeteg.) — 270. Süsses Lieb, ich schenke dir. (Arcképemmel.) — 271. Wenn 
der Schöpfer. (Ha az isten.) — 272. Nur hienieden. (Azt hivém, hogy.) — 
273. Von den Sternen. (Messze estem.) — 274. Heut Nacht, welch wunder- 
baren Traum. (Milyen furcsa álmám.) — 275. Fort, du Gram ! (Félre mostan.) — 
276. Noch einmal nach langem Schweigen. (Megpendítem.) — 277. An 
Moritz Jókai. (J. Mórhoz.) — 278. Die Hoffnung. (Remény.) — 279. Die 
Ruinen der Tscharda. (A csárda romjai.) — 280. Veránderung. (Változás.) — 
281. Die Krone der Haide. (A sivatag koronája.) — 282. Wie kommt's, dass 
man die vielen Schurken. (Hogy van, hogy azt a sok gazembert.) — 
283. Begegnung auf der Puszta. (Pusztai találkozás.) — 284. Meine Tráume. 
(Almaim.) — 285. An Paul Szemere. (Sz. Pálhoz.) — 286. Winternacht. 
(Téli éj.) — II. 287. Ein Wunder Gottes. (Isten csodája.) — 288. Der Wahn- 
sinnige. (Az őrült.) — 289. Die Blume darf. (Minden virágnak.) — 290. Wenn 
im Herbst der Nord. (Elvándorol a madár.) — 291. Ich weine nicht. (Nem 
sirok én.) — 292. Nachruf an Péter Vajda. (V. Péter halálára.) — 293. Es 
blauen hinter mir. (Mögöttem a múlt.) — 294. Was hab' ich noch in dieser 
Welt. (Mért vagyok én még a világon.) — 295. Das Menschenleben ist. 
(Annyit sem ér az élet.) — 296. Ich hatte Freunde. (Voltak barátim.) — 
297. Auf práchtigen Schwingen. (Szállnak reményeink.) — 298. Erinnerung. 
(Emlékezet.) — 299. Im Glück und Unglück. (Viseld egyformán.) — 300. Ob's 
Schön'res als. (Mi szebb, mint.) — 301. Die Locke hier aus meinem Haar 
(Hajamnak egy fürtjét levágom.) — 302. Mein Liebesfrühling ging. (Elváltani 
a lyánykától.) — 303. Hier steh' ich in des Flachfelds Schoss. (Itt állok a 
róna középen.) — 304. Ich wollt, dass Sturmwind sei. (Ha jőne oly nagy 
fergeteg.) — 305. Was ist das Leid? (A bánat?) — 306. Als stützt' ich das 
Gewicht. (Mintha a nagy, nehéz.) — 307. O Mádchen, dunkel. (Oh lyány. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 137 

szemed.) — 308. Was ist der Ruhm ? (Mi a dicsőség ?) — 309. Was assest 
du, o Erde ? (Mit ettél, föld ?) — 3 10. Es ist ein Friedhof. (Mely'k a leg- 
vígabb temető.) — 311. Einst sind die Weisen. (Egy bölcs hajdan.) — 
312. Du trotz'ge Maid. (Dacos leány!) — 313. Beim düstern Kerzenschein. 
(Gyertyám homályosan.) — 314. Mit einem Stern kommt jeder. (Mondják,, 
hogy mindenikünk.) — 315. Wenn's auf der Erde. (Sok embert ismerek.) — 
316. Láchelt aus den braunen Bergen. (Mosolygjatok rám.) — 317. Was wird 
wohl aus dem Lachert. (Hová lesz a kacaj.) — 318. Mir kam schon öfters. 
(Elmém ezen sokat gondolkodik.) — 319. Das Altern ist. (Nemcsak mi vénü- 
lünk.) — 320. Es zieht der Landmann. (Földét a földmíves.) — 321. Wer 
záhlt die Tropfen. (Hány csepp van.) — 322. Ihr sagt mir. (Barátim vagy- 
tok.) — 323. Des Menschen Wünsche. (Futó folyam hullámai.) — 324. Erlaubt 
mir, den Verfall. (Nem sülyed az emberiség.) — 325. Ihr Geister, die ihr. 
(Kik a föld alacsony porából.) — 326. Du Jugend. (Te ifjúság.) — 327. Wie 
endet wohl. (Mivé lesz a föld?) — 328. Mein Herz ist. (Az én szivem.) — 
329. Wo mag der Mensch. (Az ember ugyan hova lesz?) — 330. Wer will's 
wagen. (Ki fogja vajon megfejteni.) — 331. Habt Acht ! (Oda nézzetek!) — 
332. Ich sang auf euch. (Már sokszor énekeltem.) — 533. Erhabene Nacht ! 
(Fönséges éj.) — 334. Geliebte, wie? (Szép kedvesem.) — 335. Ob die Seele, 
wie ein Lieb. (Szeretője-e vajon?) — 336. Ach, Liebe, ach ! (Oh szerelem.) — 
337. Die guten Freunde. (Barátaim megölelének.) — 338. Gott gab dem Féld, 
(Hideg ellen a tél.) — 339. Wie ist mir? (Vajon mi ér?) — 340. Der Mann 
kommt krank. (A férj hazajő betegen.) — 341. Warum kann ich. (Miért hogy 
láthatatlanok.) — 342. Vergánglichkeit. (Mulandóság.) — 343. Die Tráume 
sind. (Az álom.) — 344. Die Witwe legte. (Az özvegy.) — 345. Manchem 
König. (Voltak fejedelmek.) — 346. Der Mühe Lohn. (Kereszt.) — 347. Die 
blöden Menschen rennen. (Mint lót-fut a boldogság után.) — 348. Wie dieser 
Reiche. (E gazdag úr.) — 349. Zwei Mánner gab es. (Midőn a földön.) — 
350. Der Tropfen Tau. (Fövényszem... harmatcsepp.) — 351. Ich will mein 
Herz. (Kivágom én.) — 352. Mein Geist ist tief. (Fejemben éj van.) — 
353. Die Liebe des Meeres. (A szerelmes tenger.) — 354. Ich Hess die Stadt 
im Stiche. (Elhagytam én a várost.) — 355. lm Walde. (Erdőben.) — 
3>6. Unstát wandert. (Mint felhők a nyári égen.) — 357. In das Auge sah 
ich. (Barna menyecskének.) — 358. Hell grünen die Akazien. (Zöldleveles, 
fejér.) — 359. Lángst schon ist der Abendglocke. (Rég elhúzták az esteli 
harangot.) — 360. O Schicksal, gib mir Raum. (Sors, nyiss nekem tért.) — 
361. Welthass. (Világgyűlölet.) — 362. Erst heute werd' ich dessen inne. 
(Most kezdem én csak még ismerni.) — 363. Ins Stammbuch des Fráuleins 
L. F. (L. F. kisasszony emlékkönyvébe.) — 364. Knechtschaft. (Rabság.) — 
365. Ich liebe. (Szeretek én.) — 366. Das Volk. (A nép.) — 367. Auf der 
Hevescher Ebene. (A hevesi rónán.) — 368. Das Herz, wenn es nicht liebt. 
(Megfagy a sziv, ha nem szeret.) — 369. In Nagy-Károly. (Nagy-Károlyban.) — 
370. Nachtigallen und Lerchen. (Csalogányok és pacsirták.) — 371. Die Ketté. 
(A bilincs.) — 372. Bin ich verliebt? (Szerelmes vagyok én.) — 273. Ja, ja 
ich bin verliebt. (Szerelmes vagyok én.) — 374. Ach, wie schwer ist mir 
das Herz. (Nehéz, nehéz a szivem.) — 375. Der süsse Pfühl der Liebe. (Sze- 
relemnek rózsákkal.) — 376. Die Wolke fliegt. (Száll a felhő.) — 377. Ein I3 8 GULYÁS PAL 

Herbstag ist's. (Borús, ködös Őszi idő.) — 378. Die Wolke sinkt. (Ereszkedik 
le a felhő.) — 379. Meine Phantasie stammt. (Az én képzeletem nem.) — 
380. Du, mein Mádchen, bist dem Lenz. (Te a tavaszt szereted.) — 381. Auf 
der Bank im Garten. (Kinn a kertben voltunk.) — 382. Meine Sonne du. (Te 
vagy, te vagy, barna kis lyány.) • — 383. Mein Busen scheint mir. (Mi vagy 
keblem ?) — 384. Hat dein Blick mir nicht gelogen. (Ha szavaid meg- 
fontolom.) — 385. Es war nicht Liebe. (Költői ábránd volt.) — 386. Ein 
schöner Traum. (Álmodtam szépet, gyönyörűt.) — 387. Es war einmal ein 
armer Knabe. (Volt egy szegény fiú.) — 388. Nur wenig Tagé. (Egy pár 
rövid nap.) — 389. Mich durchströmt ein neues Lében. (Nem csoda, ha újra 
élek.) — 390. Du liebst mich alsó. (Szeretsz tehát.) — 391. Ein Arrestant 
behált. (Mikor a lánc lehull.) — 392. Freudenloser Spátherbstmorgen. (Kelle- 
metlen őszi reggel.) — 393. Mir tráumt von einer blut'gen Zeit. (Véres 
napokról álmodom.) — 394. Hellblau die Nacht. (Világoskék a csillagos 
éjszaka.) — 395. Ins Stammbuch des Fráuleins R. E. (R. E. kisasszony emlék- 
könyvébe.) — 396. Ins Stammbuch des Fráuleins J. K. (K. J. kisasszony 
emlékkönyvébe.) — 397. Sprich, was ist recht fern ? (Mi van innen távol ?) — 
398. O, die Welt begreift mich nicht. (Nem ért engem a világ.) — 399. Der 
Vogel schwang sich. (Reszket a bokor, mert.) — 400. Am Weihnachtsabend. 
{Karácsonkor.) — 401. Das magyarische Volk. (A magyar nemzet.) — 

402. Mich quált ein peinlicher Gedanke. (Egy gondolat bánt engemet.) — 

403. Meine Lieder. (Dalaim.) — 404. Ein Freund, die Jugend. (Egy barátom, 
az ifjúság.) — 405. Das «Hundeloch». (Kutyakaparó.) — 406. Bist du ein 
Mann, sei's wahrhaft. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 407. Lied der Hunde. 
{A kutyák dala.) — 408. Lied der Wölfe. (A farkasok dala.) — 409. Die 
Dichter des XIX. Jahrhunderts. (A XIX. század költői.) — 410. Ein heiliges 
Grab. (Szent sír.) — 411. An Johann Arany. (A. Jánoshoz.) — 412. Ich bin 
ein Ungar. (Magyar vagyok.) — 413. Bitteres Lében, süsse Liebe. (Keserű 
élet, édes szerelem.) — 414. Die Theiss. (A Tisza.) — 415. Der Pfaffe trágt 
die Kutte. (Csuklyában jár a barát.) — 416. Die Wolken. (A felhők.) — 
417. Der Wind. (A szél.) — 418. O, ich war ein froher Zecher. (Édes öröm 
ittalak már.) — 419. Nun ist sie wieder da, die alté Noth. (Újonnan visszajött 
a régi baj.) — 420. Im Namen des Volkes. (A nép nevében.) — 421. Warum 
denk' ich noch an sie. (De miért is gondolok rá.) — 422. Das Waisen- 
mádchen. (Az árvalyány.) — 423. Was war eh'mals meine Liebe? (Mi volt 
nekem a szerelem ?) — 424. Hirtenknabe, Pelz vom Rücken ! (Tedd le, bojtár, 
a subádat.) — 425. Soldatenleben. (Katonaélet.) — 426. Die Blumen. (A vi- 
rágok.) — 427. Die Langmut. (A türelemről.) — 428. Ins Stammbuch von 
F. A. (F. A. emlékkönyvébe.) — 429. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 
430. Zöld Marci. — 431. Denk' ich dein, du Liebliche. (Ha én kedvesemről 
gondolkodom.) — 432. Kann ausser dir ein Mádchen. (Hol a leány, ki lelkem 
röpülését.) — 433. Feuer. (Tűz.) — 434. Es fliegt der Strassenstaub. (Röpül 
az útipor.) — 435. Im Bergwerk. (Bányában.) — 436. Endlich hab' ich dich, 
mein Julchen. (Birom végre Juliskámat.) — 437. Auf der Majtényer hbene. 
(A majtényi síkon.) — 438. Ich habé dich, und du hast mich. (Te az enyim, 
én a tied !) — 439. An Ladislaus Arany. (A. Lacinak.) — 440. Schwester 
Sara. (Sári néni.) — 441. Wie schön ist die Weltl (Mily szép a világ!) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 139 

442. Die Thurmruine. (A csonka torony.) — 443. Ich wollt* ich wár' ein 
Bach. (Lennék én folyóvíz.) — 444. Der Storch. (A gólya.) — 44 5. Das Land 
ist öd', auf dem ich gehe. (Puszta föld ez, ahol most járok.) — 446. Reise 
fan Unterland. (Utazás az alföldön.) — 447. Du fragst, ob ich dich liebe ? 
(Kérdezd : szeretlek-e ?) — 448. Abschiedstrunk. (Búcsu-pohár.) — 449. Be- 
rühmte Schönheit. (Híres szépség.) — 450. Folgst du mir ? (Hozzám jösz-e ?) — 
451. Mein Zeit, das brach ich ab. (Fölszedtem sátorfám.) — 452. Meine Muse 
und meine Braut. (Múzsám és menyasszonyom.) — 453. An die Zeit. (Az 
időhöz.) — 454. Der Wald hat seine Vögelein. (Az erdőnek madara van.) — 
455. Abenddámmerung. (Alkony.) — 456. Panyó Panni. — 457. In der Festung 
von Munkács. (A munkácsi várban.) — 458. Schwüler Mittag. (Meleg dél 
van.) — 459. Der Berg dórt. (Amott az a hegy.) — 460. Ich seh' ins Mor- 
genland. (Látom kelet leggazdagabb virányit.) — 461. Die Sonne sank schon 
lángst. (Jóideje lement a nap.) — 462. Jetzt — verzeihe. (Már, galambom, 
engedj meg.) — 463. Brief an Johann Arany. (Levél A. Jánoshoz.) — 
464. Am 5. August. (Augusztus 5-én.) — 465. An Fráulein M. T. (T. M. 
kisasszonyhoz.) — 466. Die Dichtkunst. (A költészet.) — 467. Mein Pegasus. 
(Az én Pegazusom.) — 468. An der Szamos. (Falu végén kurta kocsma.) — 
469. Ein buntes Lében. (Tarka élet.) — 470. Der Wanderbursch. (A vándor- 
legény.) — 471. Mein Sonnenlicht. (Ne bántson az meg.) — 472. Homer und 
Ossian. (H. és O.) — 473. An Fráulein B. O. (O. B. kisasszonyhoz.) — 
474. Mein Liebchen hatte mich gekránkt. (Megbántott a rózsám.) — 475. Bin 
ein guter Dichter. (Jó költőnek tartanak.) — 476. Der gestirnte Himmel. 
(A csillagos ég.) — 477. Irgendwie. (Valahogy.) — 478. Mein Herz. (Szivem.) — 
479. Herbstanfang. (Ősz elején.) — 480. Abschied vom Junggesellenleben. 
(Búcsú a nőtlenségtől.) — 481. Giebt's einen zweiten Riesen. (Ilyen óriást, 
mint.) — 482. Der Kleinknecht. (A kisbéres.) — 483. Die Wüstenbewohner. 
(A sivatag lakói.) — 484. Jenseits jener blauen Bergeskette. (Azokon a szép 
kék hegyeken túl.) — 485. Der Herbstwind flüstert. (Beszél a fákkal a bús 
őszi szél.) — 486. Seit mein Julchen meine Frau. (Amióta én megházasod- 
tam.) — 487. Ende September. (Szeptember végén.) — 488. Einst und jetzt 
(Egykor és most !) — 489. Die letzten Blumen. (Az utósó virágok.) — 
490. Himmel und Erde. (Menny és föld.) — 491. Stillleben. (Csendes élet.) — 
492. In der Kutsche und zu Fuss. (Hintón és gyalog.) — 493. Ja, ja, dich zu 
erwerben. (Az volt a nagy, nagy munka.) — 494. Philosophie und Weisheit. 
(Bölcselkedés és bölcseség.) — 495. Zehn Paar Küsse. (Tíz pár csókot egy 
végből.) — 496. Das Grab des Bettlers. (A koldus sírja.) — 497. O, welch 
ein Jahr ! (Ez már aztán az élet.) — 498. Lasst mich die Stadt verlassen. (El 
innét, el a városból.) — 499. Bei Johann Arany. (A. Jánosnál.) — 500. Aus 
dem Fenster schaue. (Nézek, nézek kifelé.) — 501. Du lobst an mir, Geliebte. 
(Dicsérsz kedves.) — 502. In meinem Herzen ist heller Morgen. (Szép nap- 
keletnek.) — 503. Richter, deines Amtes Pfiichten. (Biró, biró hivatalod.) — 
504. Herr Pató Pál. (P. P. úr.) — 505. Herbstnacht. (Őszi éj.) — 506. Du 
Röslein an des Hügels Lehne. (Rózsabokor a domboldalon.) — 507. Hör' mai, 
Weibchen. (Állj meg, feleségem.) — 508. Die Nacht. (Az éj.) — 509. Oka- 
tootaia. — 510. Láchle, láchle mir. (Mosolyogj rám.) — 511. Am Namens- 
tage meiner Frau. (Feleségem nevenapján.) — 512. Kaum schwand das Mor- i 4 o GULYÁS PÁL 

genrot. (Még alig volt reggel.) — 513. Das Gestüt ist auf der Weide. (Kinn 
a ménes.) — 5 14. An den Zorn. (A haraghoz.) — 515. In der Sylvesternacht 
d. J. 1847. (Szilveszter éje 1847-ben.) — 516. Die Winterabende. (A téli 
esték.) — 517. Frau der Frauen. (Feleségek felesége.) — 518. Frau, was 
náhst du? (Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?) — 519. Ich liebe dich, ich liebe 
dich. (Szeretlek én, szeretlek téged.) — 520. Der gefangene Löwe. (A rab 
oroszlán.) — 521. Die Puszta im Winter. (A puszta télen.) — 522. Wie soll 
ich dich nennen? (Minek nevezzelek?) — 523. Der gute Lehrer. (A jó 
tanító.) — 524. Unterm Rosenbaum der Liebe. (Szerelemnek rózsafája.) — 
525. Das Tal und der Berg. (A völgy s a hegy.) — 526. Draussen ist es 
eisig kait. (Hideg, hideg van ott kinn.) — 527. Auf den Tod Rózsavölgyis. 
(R. halálára.) — 528. Italien. (Olaszország.) — 529. Die Henne meiner Mutter. 
(Anyám tyúkja.) — 530. Des Winters Tod. (A hó halála.) — 531. Vater- 
landslied. (Nemzeti dal.) — 532. Der 15. Márz 1848. (15-ik március 1848.)- 
533. Trinklied. (Bordal.) — 5 34. Die See hat sich empöret. (Föltámadott a 
tenger.) — 535. Giebt es unter uns noch einen. (Van-e mostan olyan 
legény.) — 536. Der König und der Henker. (A király és a hóhér.) — 
537. Meine Frau und mein Schwert. (Feleségem és kardom.) — 538. An den 
Frühling. (A tavaszhoz.) — 539. Der Gott der Magyarén. (A magyarok 
istene.) — 540. Fánd' ich auf der Welt. (Ilyen asszony való nékem.) — 
541. Mag ich wohin immer schauen. (Már minékünk ellenségünk.)— 542. Auf f 
(^Föl !) — 543. Was verfolgst du mich. (Miért kisérsz.) — 544. Das Zwerg- 
geschlecht. (A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 345. Ich reise, du bist nicht bei 
mir. (Utas vagyok, s nem vagy velem.) — 546. Auf der Státte meiner Ge- 
burt. (Szülőföldemen.) — 547. Klein-Kumanien. (Kis-Kúnság.) — 548. Der 
Ungar ist nun wieder Ungar. (Ismét magyar lett a magyar.) — 549. Wla- 
dislav der Gute. (Dobzse László.) — 350. Republik. (Respublica.) — 551. Die 
Schwadron Lenkei's. (L. százada.) — 552. Revolution. (Forradalom.) — 
533. Drei Vögel. (Három madár.) — 554- Heut vor einem Jahr. (Ma egy 
éve.) — 555. Da steh' ich schon im Sommer. (Itt benn vagyok a férfikor 
nyarában.) — 556. In den Bergen. (A hegyek közt.) — 557. Hört doch auf 
zu singen. (Mit daloltok még, ti jámbor költők?) — 558. Der Busch an den 
Sturmwind. (A bokor a viharhoz.) — 5 59. Wir sassen hier. (Tudod, midőn 
először ültünk.) — 560. An die Székler. (A székelyekhez.) — 561. Abschied. 
(Búcsú.) — 562. Akazien im Garten. (Ti akácfák a kertben.) — 563. Der 
Herbst ist kait. (Hideg idő, hűs őszi éj.) — 564. Welch' ein Lármen. (Milyen 
lárma, milyen vígadalom.) — 565. Mein liebes Weib, vermag ich? (Hogy 
volna kedvem.) — 566. Ich liebe dich, mein Schatz 1 (Szeretlek, kedvesem.) — 
567. Im Herbst. (Itt van az ősz, itt van újra.) — 568. Velwildert ist der 
Park. (Elpusztuló kert ott a vár alatt.) — 569. Schlachtlied. (Csatadal.) — 
570. Bei der Geburt meines Sohnes. (Fiam születésére.) — 571. Am Jahres- 
schlusse. (Az év végén.) — 572. Európa ruht. (Európa csendes.) — 373. Nun 
ság' ich doch, der Ungar siegt. (Bizony mondom, hogy győz most a magyar.) — 
574. In der Schlacht. (Csatában.) — 575. Ich hőre wieder Lerchensang. 
(Pacsirtaszót hallok megint.) — 576. Wer sáhe dieser sonn'gen Flur. (Ki gon- 
dolná, ki mondaná.) — 577. Die Székler. (A székelyek.) — 378. In Vajda- 
Hunyad. (Vajda-Hunyadon.) — 579. Auf den Tod meiner Eltern. (Szüleim MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 141 

halálára.) — 580. Der Honvéd. (A h.) — 581. A.uf, in den heiligen Krieg ! 
(Föl a szent háborúra!) — 582. O Zeit. wie schreckensvoll. (Szörnyű idő.) — 
583. An die Ungetreue. (A hűtelenhez.) — 584. In das Stammbuch des 
Ludwig Szeberényi. (Sz. Lajos emlékkönyvébe.) — 585. Dórt die Tscharda. 
(Erdő szélén.) — 586. Du, Biene, machst. (Fürge méh.) — 587. Wander- 
beder. (Vándordalok. — 588. Rache. (Boszú.) — 589. Ewiger Gram. (Örök 
bú.) — 590. Liederquell. (Dalforrás.) — 591. Ideál und Wirklichkeit. (Ideál 
és való.) — 592. Das Ideál. (Ideál.) — 593. Diebische Hussaren. (Tolvaj 
huszár.) — 594. Volkslieder. (Népdalok.) — 595.Meine Tránen. (Könyeim.) — 
596. Lehel. (L. 1845.) — 597- I cn bin so schláfrig. (Álmos vagyok és még- 
sem alhatom.) — 598. Die Welt ist eine grosse, teure Schánke. (Ez a világ 
egy nagy kocsma, jó áros.) — 599. Bin nun wieder in der Heimat. (Haza 
tértem.) — 600. Der Nebel breitet . . . (Mint megfogamzott átok.) — Verses 
fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1252 wc. 

449. ©ebtc&te oort Sllerjanber ^Betöft. 3luá bem Ungarijcfcen tton Dr. $. 
©olbfd)miDt. Seipgig. SDrucf urtb 33erlag rjort $f)ilipp 9teclam jurt. [1894.] 

16-r. 232 1. (Universal-Bibliotek 1761 — 62. sz.) Tartalom: Vorwort 1883. 
febr. Einleitung. (Életrajz.) An Petőfi (A fordító eredeti költeménye.) — Er- 
záhlende Gedichte : 1. Der Liebe Fluch. (Szerelem átka.) — 2. Schalgo. (Salgó.) 
3. Szilaj Pischta. (Sz. Pista.) — Lyrische Dichtungen : 4. In der Heimath. (Hazám- 
ban.) — 5. Auf der Donau. (A Dunán.) — 6. An seinen Freund Wilhelm K. 
(K . . . Vilmos barátomhoz.) — 7. Der Trinker. (A borozó.) — 8. Zwei Wan- 
derer. (Két vándor.) — 9. Eine seltsame Geschichte. (Furcsa történet.) — 
10. Meine erste Rolle. (Első szerepem.) — 11. In der Wildnis. (Vadonban.) — . 
12. Trinkspruch. (Felköszöntés.) — 13. Beim Schweine-Schlachtfest. (Disznó- 
torban.) — 14. Was hilft es. (Mi haszna, hogy a csoroszlya...) — 15. Viele 
wandeln in des... (Járnak, kelnek sokan zöld erdőben...) — 16. Hortobágyer 
Wirtin. (Hortobágyi kocsmárosné...) — 17. Aus der Férne. (Távolból.) — 
18. Mein Liebchen. (Az én mátkám.) — 19. An Mathilde. (Matildhoz.) — 
20. Saus und Braus. (Dinom-dánom.) — 21. Wie du mir, so ich dir. (Szeget- 
szeggel.) — 22. Gestohlenes Ross. (Lopott ló.) — 23. Rundgesang. (Kördal.) — 
24. Vorwurf. (Szemrehányás.) — 25. Die Sonne brennt gar heiss. (Érik a ga- 
bona . . .) — 26. Ich trat hinein zur Küchentür — (Befordultam a konyhára. . .) 
— 28. Zum Begrábnis tönen Lieder . . . (Temetésre szól az ének . . .) — 29. Meine 
Flöt' entstammt . . . (Kis furulyám szomorú fűz ága . . .) — 30. Das Lied. 
(A dal.) — 31. Der Adelige. (A nemes.) — 32. In der Nacht. (Éjjel.) — 
33. Tausend Kirschen trágt . . . (Ezrivel terem a fán a meggy...) — 34. Wie 
ungeheuer gross ist . . . (Ez a világ a milyen nagy . . .) — 35. Abschied von der 
Bühne. (Búcsú a színészettől.) — 36. Lében, Tod. (Élet, halál.) — 37. Einem 
Baum der Dichtkunst. (Verseim.) — 38. Meine Liebe — ist nicht . . . (Az én 
szerelmem . . .) — 39. Die Naturblume. (A természet vadvirága.) — 40. Es 
regnet. (Esik, esik, esik...) — 41. Der alté Herr. (Az öreg úr.) — 42. Was 
sagt der Weise ? (Mit szól a bölcs?) — 43. An Etelka. (Etelkéhez.) — 

44. Fráulein E. Cs. ins Stammbuch. (Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe.) — 

45. Frau V. Sz. ins Stammbuch. (V. Sz.-né emlékkönyvébe.) — 46. Zwei 
Geschwister. (Két testvér.) — 47. Meines Vaters Handwerk und mein Hand- 142 GULYÁS PÁL 

werk. (Apám mestersége s az enyém.) — 48. Das Blatt welk von der Blume . . , 
(Hull a levél a virágról . . .) — 49 — 88. Zypressen-Laub vom Grabe Etelka's, 
(Czipruslombok.) ' — 89. Ruhm. (Hír.) — 90. Dichter sein, oder nicht. 
(Költő lenni vagy nem lenni.) — 91. Schnell wird der Vogel . . . (Gyors a 
madár, gyors a szélvész . . .) — 92. Ausgetreten ist der Fluss . . . (Kicsapott a 
folyó.) — 93. Niklas. (Orbán.) — 94. Meine schlechten Gedichte. (Rósz ver- 
seimről.) — 95. An das Schicksal. (A sorshoz.) — 96. Die Sonne. (A nap.) — 

97. Mein Ross, es ist an Leibesfarbe . . . (Paripámnak az ő szine fakó . . .) — 

98. Schwarzbrot. (Fekete kenyér.) — 99. Geröthet schon der Báume Blátter . . . 
(Piroslik már a fákon a levél . . .) — 100. Lange schlágt den Ungarn schon . . , 
(Rég veri már a magyart a teremtő...) — ior. Fresco Ritomell. — 
102. Wárest auch kein guter Koch geworden . . . (Magyarország.) — 103. Meine 
Phantasie. (Képzetem.) — 104. Der gute alté Wirt. (A jó öreg kocsmáros.) — 
105. Der letzte Mensch. (Az utósó ember.) — 106. Jugend. (Ifjúság.) — 
107. Wolke und Stern. (Felhő és csillag.) — 108. Mein Leid und meine Freudé. 
(Búm és örömem.) — 109. An ein Fráulein. (Egy asszonyi állathoz.) — 
110. Der ungarische Edelmann. (A magyar nemes.) — m. Handel. (Alku.) — 
U2. Frl. S. Sz. ins Stammbuch. (S. Sz. kisasszony emlékkönyvébe.) — 
113. K. S. ins Stammbuch. (S. K. emlékkönyvébe.) — 114. B. A. ins Stamm- 
buch. (A. B. emlékkönyvébe.) — 115. Quelle und Strom. (Forrás és folyam.) 
116. Der Dichter und die Weinrebe. (A költő s a szőlővessző.) — 117. Schönes 
Mádchen dieser schönen Gegend . . . (Szép vidéknek szépséges leánya . . .) — 

118. Wenn hinaus du blickst aus deinem Fenster. . . (Ablakodból hogyha. . .) — 

119. Der Trauring. (A jegygyűrű.) — 120. Bei Seite jetzt, ihr altén... (Félre 
mostan...) — 121. Lieber Doktor, sprach ich . . . (Drága orvos úr...) — 
122. In dem Grabe ruht . . . (Sírba tették...) — 123. Vielfach kleidet ein sich 
meine Liebe . . . (Száz alakba...) — 124. Niedrig ist das Haus, worin ich 
wohne . . . (Alacsony kis ház . . .) — 125. Nie war noch der Mensch verliebt . . . 
(Soha sem volt az szerelmes . . .) — 126. Baum sei ich, wenn du . . . (Fa leszek, 
ha...) — 127. Das Bouquet, das du mir... (A bokrétát, melyet...) — 
128. Seitdem in die Liebe ich geraten. (A mióta szerelembe. ..) — 129. Einen 
Wunsch nur . . . (Életem most . . .) — 130. Auf der kahlen, ganz vergilbten . . . 
(A letarlott . . .) — 131. Wenn alsó die Gottheit zu mir spráche . . . (Ha az- 
Isten...) — 132. Immer glaubt' ich, dass . . . (Azt hivém, hogy...) — 
133. An Maurus Jókai. (Jókai Mórhoz.) — 134. Die Ruinen der Zschárda. 
(A csárda romjai.) — 135. Hoffnung. (Remény.) — 136. Wechsel. (Változás.) — 
137. Die Krone der Steppe. (A sivatag koronája.) — 138. Wie kommt's, dass 
so viel schlechte Menschen . . . (Hogy van, hogy azt a sok gazembert . . .) — 
139. Winternacht. (Téli éj.) — 140. Der Wahnsinnige. (Az őrült) — 141. Der 
Vogel zieht... (Elvándorol a madár...) — 142. Nicht weine ich... (Nem 
sirok én...) — 143. Auf den Tod des Péter Vajda. (V. P. halálára.) — 
144. Selbst ein zerbrochener . . . (Annyit sem ér az élet...) — i45.Hoch unsre 
Hoffnungen . . . (Szállnak reményink . . .)— 146. Erinnerung . . . (Emlékezet . . .) — 

1 Az eredetileg e cimen közölt 34 költeményhez fordító még a következő öt köl- 
teményt csatolta : Mi büvös-bájos hang ? — Messze vándoroltam. — Vahot Sándorhoz. — 
A toronyban delet harangoznak. — így is jó. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 145 

147. O Maid, dein Aug\ . . (Oh, lyány ! szemed , . .) — 148. Ich liesse gern die 
grosse VVelt . . . (Szeretném itt hagyni . . .)— 149. Wie wenn ich trüg' das grosse . . , 
(Mintha a nagy, nehéz...) — 150. Was ist der Ruhm ? (Mi a dicsőség?) — 
151. Was hast du Erde . .. (Mit ettél, föld...) — 152. Der Bauer zieht durchs 
Féld die Furche . . . (Földét a földmíves...) — 153. Wer kann mir dieses 
Ráthsel lösen . . . (Ki fogja vajon megfejteni...) — 154. Die Freunde habén 
mich . . . (Barátaim megölelének . . .) — 155. Erhabne Nacht. (Fönséges éj !) — 
156. Der Winter schützt vor Frost . . . (Hideg ellen a tél . . .) — 157. Der 
Gatte kam nach Hause krank . . . (A férj hazajő betegen...) — 158. Ein 
Kreuz, wohin dein Aug'. . . (Kereszt.) — 159. Schláfst du, o Wahrheit, oder . . . 
(Igazság ! alszol ?) — 160. Die Wittwe Trauerkleider trágt . . . (Az özvegy . . .) — 
161. Der Mensch, er rennt... (Mint lót-fut a boldogság után...) — 162. Als 
es auf Érden . . . (Midőn a földön . . .) — 163. Seht dorten mir den reichen 
Herrn an . . . (E gazdag úr . . .) — 164. Das verliebte Meer. (A szerelmes 
tenger.) — 165. lm Walde. (Erdőben.) — 166. Wie des Sommers Wolken . . , 
(Mint felhők a nyári égen . . .) — 167. Menschenhass. (Világgyűlölet.) — 
168. Jetzt fang' ich endlich an zu glauben . . . (Most kezdem én csak még 
ismerni . . .) — 169. Ich liebe, wie vielleicht noch keiner . . . (Szeretek én . . .) — 
170. Frl. L. F. ins Stammbuch. (F. L. kisasszony emlékkönyvébe.) — 171. Das 
Herz erstarrt, wenn es nicht liebt . . . (Megfagy a szív, ha nem szeret . . .) — 

172. Frl. J. Sz. ins Stammbuch. (Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe.) — 

173. Dir ist Lenz die liebste Zeit... (Te a tavaszt szereted...) — 174. Mein 
dichterischer Trieb ist nicht... (Az én képzeletem nem...) — 175. Es war 
einmal ein armer Bursch . . . (Volt egy szegény fiú . . .) — 176. Es stehen jetzt 
allerwegen (Búsulnak a virágok...) — 177. Frl. J. K. ins Stammbuch. (K. _L 
kisasszony emlékkönyvébe.) — 178. Der Zweig erzittert . . . (Reszket a bokor, 
mert . . .) — 179. Feentraum. (Tündérálom.) — 180. Meine Lieder. (Dalaim.) — 
181. Die Jugend blieb als Freund. (Egy barátom az ifjúság — ) — 182. Das 
Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — 183. Das Lied der Wölfe. (A farkasok 
dala.) — 184. Ich bin ein Ungar . . . (Magyar vagyok.) — 185. Der Wind. 
(A szél.) — 186. Licht. (Világosságot!) — 187. An die Geduld. (A türelem- 
ről.) — 188. Feuer. (Tűz.) — 189. Ich möchte sein ein Fluss . . . (Lennék én 
folyóvíz . . .) — 190. Meine Muse und meine Braut. (Múzsám és menyasszo- 
nyom.) — 191. An die Zeit. (Az időhöz.) — 192. Der Wald hat seine Vö- 
gelein . . . (Az erdőnek madara van . . .) — 193. Schwert und Ketté. (Kard és 
lánc.) — 194. Ántwort auf einen Brief meiner Geliebten. (Válasz kedvesem, 
levelére.) — 195. Die Dichtkunst. (A költészet.) — 196. Mein Pegasus. (Az 
én Pegasusom.) — 197. Homer und Ossian. (Homér és Osszián.) — 198. Ab- 
schied vom Junggesellenstand. (Búcsú a nőtlenségtől.) — 199. Wer hat jemals 
schon gesehen . . . (Ilyen óriást, mint . . .) — 200. Der düstre Herbstwind . . . 
(Beszél a fákkal a bús őszi szél...) — 201. Das Land der Liebe. (A szerelem 
országa.) — 202. Elegie des Mondes. (A hold elégiája.) — 203. Meine Güte 
rühmst du . . . (Dicsérsz kedves...) — 204. Herr Paul Pato. (Pató Pál úr.) — 
205. Die Nacht. (Az éj.) — 206. Okatovtaien. (Okatovtáia.) — 207. Mein- 
Weib und mein Schwert. (Feleségem és kardom.) — 208. In der Heimat. 
(Szülőföldemen.) — 209. Der Strauch an den Sturm. (A bokor a viharhoz.) — 
210. Wieder ist der Herbst gekommen... (Itt van az ősz, itt van újra.) — 144 GULYÁS PAL 

211. Zur Geburt meines Söhnchens. (Fiam születésére.) — 212. Bei der Burg 
Hunyad. (Vajda-Hunyadon.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

450. 3ller.cmber. ^etöfi'á cutégeroahlte ©ebidjte. Sluá bem Ungctrifcben 
überjefjt imb mit 5lnmerfungen oerfefjen t)on Slnbor v>. <3poner. Seipjtg. 
IBerlog oon §. §effel. 1895. 

8-r. XVIII, 333 1. Nyomtatta Pöschel & Trepte u. o. Tartalom: Ein- 
leitung. — 1. In der Heimath. (Hazámban.) — 2. Auf der Donau. (A Dunán.) — 
3. Der Zecher. (A borozó.) — 4. Wildniss. (Vadonban.) — 5. Weinlied. (Fel- 
ilöszöntés.) — 6. Todessehnen. (Halálvágy.) — 7. Aus der Férne. (Távol- 
ból.) — 8. Frau L . . . (L . . . né.) — 9. Meine Braut. (Az én mátkám.) — 
10. Saus und Braus. (Dinom-dánom.) — 11. Traumdeutung. (Jövendölés.) — 
12. Wolfsabenteuer. (Farkaskaland.) — 13. Sankt Paulstag. (Pálnapkor.) — 
14. Gestohlnes Pferd. (Lopott ló.) — 15. Maass für Maass. (Szeget szeggel.) — 
16. Lebend'ger Tod. (Élőhalott.) — 17. lm Friedhof. (Temetőben.) — 18. Das 
letzte Almosén. (Az utósó alamizsna.) — .19. Hortobágyer Kneipenwirtin. 
{Hortobágyi kocsmárosné.) — 20. Wer ich bin, ich mag's nicht nennen. (Ki 
vagyok én, nem mondom meg.) — 21. Donnerkeil und Höllenblitze ! (Láng- 
gal égő teremtette.) — 22. Liebe, Liebe. (A szerelem, a szerelem.) — 
23. Niemand hat es je der Blume noch verwehrt. (A virágnak megtiltani nem 
lehet.) — 24. Nein, von hinnen geh' ich nimmer. (Nem megyek én innen 
sehova.) — 25. Grabgeláute hör ich. (Temetésre szól az ének.) — 26. Pfeifchen 
mein. (Kis furulyám, szomorúfűz ága.) — 27. Wenn schon nirgendsher ein 
Schimmer. (Hejh, nekem hát vigasztalást mi sem ad ?) — 28. Mit den Musi- 
kanten. (A faluban utcahosszat.) — 29. Deine Schuld ist's. (Nem ver meg 
engem az isten.) — 30. Die Haide Ungarns. (Pusztán születtem.) — 31. Gaul, 
ich sattle dich. (Gyere lovam.) — 32. Wie das Weltall gross und práchtig. 
{Ez a világ amilyen nagy.) — 33. Mádchen denkt. (Nem tesz föl a lyány 
magában egyebet.) — 34. Wer ein Liebchen muss entbehren. (Akinek nincs 
szeretője.) — 35. Nein, ich weiss nicht mehr. (De már nem tudom, mit 
csináljak?) — 36. Sel'ge Nacht (Boldog éjjel.) — 37. In die Küche ging ich. 
{Befordultam a konyhára.) — 38. Das Lied vom Vaterland. (Honfidal.) — 
39. Winters Ende. (Tél végén.) — 40. Ausgezischt. (Fütty.) — 41. Der 
Rauber. (Fürdik a holdvilág az éj tengerében.) — 42. Der Betyár. (A csap- 
lárné a betyárt szerette.) — 43. Der Schafhirt. (Megy a juhász szamáron.) — 
44. Bei Erlau. (Eger mellett.) — 45. Ein Abend im Vaterhaus. (Egy estém 
otthon.) — 46. Nach Tisch. (Ebéd után.) — 47. Susanne. (Zsuzsikához.) — 
48. Einsamkeit. (Magány.) — 49. Mein Grab. (Sírom.) — 50. Misslungener 
Plán. (Füstbe ment terv.) — 51. Nur Wasser. (Vizén.) — 52. Carmen lugubre. — 
53. Bandi. (Hejh, Büngösdi Bandi.) — 54. Meine Wirtschaftsgebahrung. (Gaz- 
dálkodási nézeteim.) — 55. Abschied vom Theater. (Búcsú a színészettől.) — 
56. Die Glücklichen in Pest. (A boldog pestiek.) — 57. Halme giebt's. (Ezri- 
vel terem a fán a meggy.) — 58. Das Tiefland. (Az Alföld.) — 59. Im Zim- 
mer (Szobámban.) — 60. Lében und Tod. (Élet, halál.) — 61. Der Vaga- 
bund. (A csavargó.) — 62. Abend. (Est.) — 63. Ein Winter in Debreczin. 
(Egy telem Debreczenben.) — 64. Die Nachahmer. (Az utánzókhoz.) — 
6$. Herr Pint. (Pinty úrfi.) — 66. Meine Náchte. (Éjszakáim.) — 67. An die MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 145 

Sonne. (A naphoz.) — 68. Sparsamkeit. (Takarékosság.) — 69. Gute Laune. 
(Mi lelt?) — 70. Nach dem Gelage. (Dáridó után.) — 71. Der Welle gleicht 
mein Lieben. (Szerelmem zúgó tenger.) — 72. Csokonai. — 73. Ich wollt. 
(Volnék bár.) — 74. Mein Lieben. (Az én szerelmem.) — 75. Allmácht'ger 
Augen, Himmelslicht. (Szemek, mindenható szemek !) — 76. Mir gleichviel. 
(Élet, halál, nekem már mindegy.) — 77. Warum bin ich nicht ? (Miért nem 
születtem ezer év előtt?) — 78. Der Sóidat. (Katona vagyok én.) — 79. An 
die Mádchen. (A leánykákhoz.) — 80. Mein Tod. (Halálom.) — 81. An meine 
Eltem. (Szülőimhez.) — 82. Wilde Blüte. (A természet vadvirága.) — 83. Die 
Tintenflasche. (A tintásüveg.) — 84. Der Weise. (Mit szól a bölcs?) — 
85. Meister Paul. (Pál mester.) — 86. Liebe und Wein. (Szerelem és bor.) — 
87. Regen. (Esik, esik, esik.) — 88. Rausch für's Vaterland. (Részegség a 
hazáért.) — 89. Leier und Schwert. (Lant és kard.) — 90. komm' ins 
Grab 1 (Rabhazának fia.) — 91. Was ich nie und nimmer. (Elmondom, mit 
eddig.) — 92. Du Hofihungsstern. (Hová levél.) — 93 . O, dass dies erbar- 
mungslose. (Jaj, be bús ez a harangszó.) — 94. Warst meines Lebens einz'ge 
Blüte. (Te voltál egyetlen virágom.) — 95. O komm' des Nachts. (Ha ébren 
meg nem látogatsz.) — 96. Hoch oben glánzt. (Amott fönn egy csillag 
ragyog.) — 97. Es störe niemals. (Nem háborítom-e nyugalmad.) — 
98. Mein todtes Lieb. (Én vagyok itt.) — 99. Todt hab' ich dich geschaut. 
(Láttam két hosszú nap.) — 100. Wo bist du ? (Hol vagy te, régi kedvem ?) — 
101. Was wáre sonderbar? (Mi volna különös azon.) — 102. Auf ihrem 
Grabe. (Alltam sírhalma mellett.) — 103. Ich glaub' es nimmer. (Hazugság, 
amit.) — 104. Hin allé Freudé. (Be szomorú az élet énnekem.) — 105. Hátt' 
ich sie nicht im Lében. (Ha életében nem szerettem volna.) — 106. Schon 
müssig hángt die Leier. (Függ már a lant.) — 107. Welch' Hallen, süss und 
leis*. (Mi büvös-bájos hang.) — 108. Oft, wenn mich übermannt. (Midőn 
nagyon bánt.) — 109. Winterszeit. (Téli világ.) — 110. Schlechte Verse. 
(Rossz verseim.) — 1 1 1. Mein Vater und ich. (Apám mestersége s az enyém.) — 

112. Erinnerung an eine schöne Dame. (Egy szép hölgy emléke.) — 

113. Liebessehnen. (Szerelemvágy.) — 114. Vergnügt euch. (Mulatság köz- 
ben.) — 115. Es röthen sich die Blátter. (Piroslik a kecskesugó.) — 116. Viele 
Kneipen giebt's. (Van a nagy alföldön csárda sok.) — 117. An das Schick- 
sal. (A sorshoz.) — 118. Peti Liljom. (Liliom Peti.) — 119. Ungarn. (Magyar- 
ország.) — 120. Die Náherin. (A varróleány.) — 121. Lange schon trifft 
Gottes Zorn. (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 122. Abschied von 
Kún-Szent-Miklós. (Búcsú Kún-Szent-Miklóstól.) — 123. Jugend. (Ifjúság.) — 
124. Mein Gebét. (Imádságom.) — 125. Stattlich ist mein Schatz. (A szere- 
tőm nyalka gyerek.) — 126. Legende. (Legenda.) — 127. Erkennt doch end- 
lich. (Ismerjetek meg.) — 128. Ich und die Sonne. (Én és a nap.) — 129. An 
ein Frauenzimmer. (Egy asszonyi állathoz.) — 130. Handel. (Alku.) — 
131. Ein Garten. (Virágoskert a költő szive.) — 132. Der Ochsenwagen. 
(A négyökrös szekér.) — 133. Der Trauring. (A jegygyűrű.) — 134. Auf 
dem Berge. (Hegyen ülök.) — 135. Ráuberhandwerks Ende. (A zsiványság 
vége.) — 136. Ewige Umarmung. (Örök ölelkezés.) — 137. Dichter und 
Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 138. Vom Vaterland. (A hazáról.) — 
139. Fráulein L. F. ins Album. (F. L. kisasszony emlékkönyvébe.) — 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 10 146 . ' : - ' GULYÁS PAL . . 

140. Wunderbares Mádchen. (Szép vidéknek szépséges leánya.) — i4i.Schaffst 
niir eine neue Welt. (Megteremted lelkem új világát.) -4-, 142. Blickst du 
aüswárts in des Morgens Schimmer. (Ablakodból hogyha.) — 143. Lasst mich, 
Kamerádén. (Félre mostan.) — 144. Theurer Doktor. (Drága orvos úr.) — 
145. Hündertfáltig seh' ich. (Száz alakba.) — 146. Meinen Tráumen bist dü 
oft verliehen. (Almaimban gyakran.) — 147. Nie empfunden hat die heil'gen 
Triebe. (Sohasem volt az szerelmes.) — 148. Als ich dich erblickt. (Mihelyest 
megláttalak.) — 149. Sei die,Blüthe. (Fa lesnek, ha.) — - 150. Seit ich mich 
verüebte. - (Amióta szerelembe.) — 151. Auf die Erde. (A letarlott.) — 
^5-2. Fern bin ich. (Messze estem.) — 153. Spráche der Allmáchtige. (Ha az 
isten,) — 154. Die Trümmer der Csárda. (A csárda romjai.) — 155. Die 

Krone der Steppe. . (A sivatag koronája.) 156. Begegnung in der Haide. 

(Pusztai találkozás.) — 157. Hoffnung. (Remény.) — 158. Winternacht. (Téli 
éj.) — 159. Feentraum. (Tündérálom.) — 160. Es entbláttern sich. (Hull a 
levél.) — 16.1. Mögen Wolken sich ergiessen. (Ereszkedik le a felhő.) — 
162. Wie die Wolke in der Höhe. {Száll a felhő.) — 163. Braunes Mádchen. 
(Te vagy, te vagy, barna kis lyány.) — 164. Gott's Wunder. (Isten csodája.) — 
165. Warum ? (Mért vagyok én még a világon.) — 166. Das verliebte Meer. 
(-A- szerelmes tenger.) — 167. Traum. (Az álom.) — 168. Wolken. (A fel- 
hők.) — 169. Ob áuch lángst das Abendláuten ausgehallt. (Rég elhúzták az 
esteli harangot.) — 170. Weltschmerz. (Világgyűlölet) — 171.. Das Herz. 
(Megfagy a szív, ha nem szeret.) — 172. Sklaverei. (Rabság.) — 173. Auf 
der Heveser, Ebene. (A hevesi rónán.) — 174. Frühlingsglanz. (Te a tavaszt 
szereted.) — 175. Urplötzlich. (Álmodtam szépet, gyönyörűt.) — 176. In 
wen'gen Tagén. (Egy pár rövid nap.) — 177. Du liebst mich alsó? (Szeretsz 
tehát?) — 178. Die Blüthen kranken. (Búsulnak a virágok.) — 179. Lichtblau. 
(Világoskék a csillagos éjszaka.) — 180.. Ástlein ist erschüttert. (Reszket a 
bokor, mert.) — 181. Unsterblich ist. (Halhatatlan a lélek.) — 182. Mir 
tráumte heut'. (Véres napokról álmodom.) — 183. Weihnachten. (Karácson- 
kor.) : — 184. Mirthutnur ein Gedanke weh. (Egy gondolat bánt engemet.) — 
185. Meine Lieder. (Dalaim.) — : 186. Bist du ein Mann, so sei es. (Ha férfi 
vágy, légy férfi.) — 187. Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — 188. Lied 
dér Wölfe. (A farkasok dala.) — 189. Die Dichter des XIX. Jahrhunderts. 
(-A XIX. század költői/)- — ". 190. Der Ungar. (Magyar vagyok.) — 191. 
Das alté Leiden. — 192. Eine Kutte trágt der Mönch. (Csuklyában jár a 
barát.) — 193.. Für's-Volk. (A nép nevében.) — 194. Zwei Seufzer. (Ké 
sóhaj.)— 195. Die Blumen. (A virágok.) — 196. Von der.Geduld. (A türe- 
lemről.) V— ! 197. Der grüné Marci. (Zöld Marci.) — 198. Feuer. (Tűz.) — 
Í99. Der Storch. (A gólya.) — 200. Reise im Tiefland. (Utazás az alföldön.) — 
201, Du fragst. (Kérdezd, szeretlek-e?) — 202. Welch' wüstes lármen ? (Mi 
lárma' ez megint?) — . 203. Ich seh' des Ostens. (Látom Kelet leggazdagabb 
virányit.) — 204. Schwert und. Ketté. (Kard és lánc.) — 205. Panna Panyó. 
(P. Panni.) — 206. An des Dorfes End\ (Falu végén kurta kocsma.) — 
207. Abend, (Alkony.) — 208. Buntes Lében, (Tarka élet.) — 209. Der 
Wanderbursch. (A vándorlegény.) — 210. Böser Geist. (Ne bántson az meg.) — 
a-n.Der Sternenhimmel. (A csillagos ég.) — 212. Wie ein Regenguss. (Csak 
úgy omlanak most hozzám.) — 2 1 3 . . Stillleben. (Csendes élet.) — 214. War MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 147 

^eine Arbeit. (Az volt a nagy, nagy munka.) — 215. Ende September. (Szep- 
tember végén.) — '216. Du lobst mich ? (Dicsérsz kedves?) — 217. Elegie 
<ies Mondes. (A hold elégiája.) — 218. Des Bettlers Grab. (A koldus sírja.) — 
219. Maulhelden. (A szájhősök.) — .220. Schau' ich aus dem Fenster. (Nézek, 
nézek kifelé.) ■— 221. Paul Pató. (P. Pál úr.) — 222. Kaum noch Morgen. 
(Még alig volt reggel.) — 223. Die Nacht. (Az éj.) — 224. Oktokotalien. 
. (Okatootáia.) — 225. Bei Czakó's Begrabniss. (Cz. temetésén.) — 226. Silvester- 
nacht 1847. (Szilveszter éje 1847-ben.) — 227. Einem Buchhándler ins 
• Album. (Egy- könyvárus emlékkönyvébe.) — 228. Der gefangene Löwe. 
(A rab oroszlán.) — 229. Auf Rózsavölgyi's Tod. (R. halálára.) — 230. Italien. 
(Olaszország.) — 231. Nationallied. (Nemzeti dal.) — 232. Funken fliegen. 
(Kemény Szél fúj.) — 233. Das Meer. (Föltámadott a tenger.) — 234. Rá- 
kóczi. — 235. Die gesunkene Sáule. (A ledőlt szobor.) — 236. Wie ich sehe. 
■ (Már minékünk ellenségünk.) — 237. Schwarz-rothes Lied. (Fekete-piros dal.) — 
258. -Das Zwerggeschlecht. (A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 239. Heimath. 
(Szülőföldem.) — 240. Dobzse László. — 241. Heut' ein Jahr. (Ma egy éve.) — 
,242. -Ihr Poeten. (Mit daloltok még, ti jámbor költők.) — 243. Hier, weisst 
<lu's noch? (Tudod, midőn először ültünk?) — 244. Abschied. (Búcsú.) — 
245. Akazien. (Ti akácfák a kertben.) — 246. Ehret die Soldaten. (Tiszteljé- 
tek a közkatonákat.) — 247. Wie fánd' ich Freudé. (Hogy volna kedvem.)-— 

- 248. 1848. — 249. Jauchzen hör' ich. (Milyen lárma, milyen vigadalom.) — 
. 250. Schon ruh'n in Frieden. (Európa csendes.) — 251. Der Husar. 

(A huszár.) — 252. In der Schlacht. (Csatában.) — 233. Der Lerchenhall. 
(Pacsirtaszót hallok megint.) — 2 5 4. Vier Tagé. (Négy nap dörgött az ágyú.) — 

- 255. Der Tod ist hier. (Jött a halál.) — 256. Ich sag' es euch. (Bizony mon- 
dom, hogy győz most a magyar.) — 257. Die Székler. (A székelyek.) — 
258. Wer dáchte nur, wer ahnte nur. (Ki gondolná, ki mondaná.) 1-1-, Verses 
fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1251 k. 

Német-Gründler tájnyelv. 

451. £>ie ©rünbler. @tne (Snlbecfurtgáreife in baá Sartbc&en ber -Start* 
íáfen. 35erfa^t wm Síjeobor íííiegl. SBubapeft, 1894. 3)rucf u. SSeríag 0. 
€oloman Díójőá. u. 3títu. 

8-r. 189, (2) 1. A 81 — 90. 1. Külön címlappal: Einige Dichtungen von 
Petőfi. Ins Gründlerische übersetzt yom Verfasser. A lefordított költemények : 
1. Megy .a juhász szamáron. — 2. Befordultam a konyhára. — 3. Ambrus 
gazda. — 4. Temetésre szól az ének. — 5. Boldogtalan voltam. — 6. Szomjas 
ember tűnődése. — 7. A szerelem, a szerelem. — 8. Beim Sautanz. (Disznó- 
torban.) Verses fordítások. Jelzete: P. o. germ. 1925. 

Ol(lS%. 
, 452. Canti scielti di Alessandro Petőfi. Traduzione dall' originale 
ungherese di R(ina) Larice, Milano. Societá editrice Sonzogno. E. n. 

16-r. 94 1. Nyomtatta: L. Mondaini u. o. Tanalom: Alessandro Petőfi. 

-(Biográfia.) — i» Ritomo. (Hazámban.) — 2. Al Danubio. (A Dunán.) — 3. 

L'ostessa di Hortobágy. (Hortobágyi kocsmárosné .. .) — 4. La. mia fidanzata. 

10* 148 GULYÁS PAL 

(Az én mátkám.) — 5. Profezia. (Jövendölés.) — 6. Indifferenza. (Élő halott.) — 
7. Le direi. (Elmondanám.) — 8. Progeti svaniti. (Füstbement terv.) — 9- 
É impossibile ... (A virágnak megtiltani nem lehet . . .) — 10. Se ti sposerei E 
(Elvennélek én, csak adnának...) — 11. II csikós. (A csikós.) — 12. Bevo- 
acqua... (Vizet iszom.) — 13. La puszta. (Az Alföld.) — 14. Nella mia. 
stanza. (Szobámban.) — 15. A'miei genitori. (Szülőimhez.) — 16. Piove, piove, 
piove. (Esik, esik, esik...) — 17. Foglie di cipresso. (Cipruslombok.) — 18.. 
Vorrei amare di nuovo. (Szerelemvágy.) — 19. Jo non saprei. (Rossz ver- 
seimről.) — 20. Esci a contemplare. (Ki a szabadba!) — 21. Consolazione- 
(Rég veri már a magyart a teremtő.) — 22. Nell villaggio. (Falun.) — 23- 
Conoscetemi, dunque. (Ismerjetek meg !) — 24. La creazione. (Felhő és csillag.) — 
25. II poéta e la vite. (A költő és a szőlővessző.) — 26. La mia patria- 
(A hazáról.) — 27. Nuovo amore. (Sírba tették . . .) — 28. La scuola. (Meg- 
vallom, hogy . . .) — 29. Tugurio e palazzo. (Alacsony kis ház . . .) — 30- 
Non ha mai amato. (Sohasem volt az szerelmes...) — 31. Vorrei... (Fa 
leszek, ha...) — 32. Voto. (Ha az isten...) — 33. Le rovine della csárda- 
(A csárda romjai.) — 34. Intorno della puszta. (Pusztai találkozás.) — 35. 
Cento forme. (Száz alakba . . .) — 36. Io credevo. (Azt hivém, hogy . . .) — 
37. II pazzo. (Az őrült..) — 38. Le mie speranze. (Szállnak reményeink . . .) — 
39. II dolore. (A bánat ? egy. nagy óceán.) — 40. II maré innamorato. (A 
szerelmes tenger.) — 41. Ora candidi, ora oscuri. (Mint felhők a nyári égen . . .) — 
42. Due mali. (Megfagy a szív, ha nem szeret . . .) — 43. Perché dire . . . 
(F. L. kisasszony emlékkönyvébe.) — 44. Io amo. (Szeretek én...) — 45. 
Bruna fanciulla. (Te vagy, te vagy barna kislyány . . .) — 46. Sera. (A hevesi 
rónán.) — 47. Vola la nube. (Száll a felhő . . .) — 48. Prevedo giorni sangui- 
nosi. (Véres napokról álmodom.) — 49. Sussulta il cespuglio. (Reszket a bokor,, 
mert...) — 50. L'anima. (Halhatatlan a lélek...) — 51. Un pensiero mii 
tormenta. (Egy gondolat bánt engemet...) — 52. I miéi cantí. (Dalaim.) — 
53. I poeti del secolo XIX. (A XIX. sz. költői.) — 54. A Giovanni Arany. 
(Arany Jánoshoz.) — 55. Sono magiaro. (Magyar vagyok.) — 56. II Tibisco. 
(A Tisza.) — 57. Le nubi. (A felhők.) — 58. II vento. (A szél.) — 59. Luce l 
(Világosságot !) — 60. La sentenza. (Az ítélet.) — 61. Se penso álla mia 
diletta. (Ha én kedvesemről gondolkodom.) — 62. Re sono. (Te az enyém,, 
én a tied...) — 63. La cicogna*. (A gólya.) — 64. Non c'é un fiore. (Puszta 
föld ez, ahol most járok . . .) — 65. Tramonto. (Alkony.) — 66. Scene della 
csárda. (Falu végén kurta kocsma . . .) — ■ 67. Sul cader dell'autunno. (ósz 
elején.) — 68. Omero e Ossian. (Homér és Osszián.) — 69. Terra e cielo.. 
(Menny és föld.) — 70. Vita tranquilla. (Csendes élet.) — 71. Elégia della 
luna. (A hold elégiája.) — 72. Ti amo tanto. (Szeretlek én, szeretlek téged.) — 
73. II Leone prigioniero. (A raboroszlán.) — 74. La montagna e la valle. 
(A völgy s a hegy.) — 75. La morte deli' inverno. (A tél halála.) — 76. Canto 
nazionale. (Nemzeti dal.) — 77. Noi parliamo . . . (Megint beszélünk s csak. 
beszélünk . . .) — 78. L'inverno nella puszta. (A puszta télen.) — 79. Rákóczi. — 
80. Mia moglie e la mia spada. (Feleségem és kardom.) — 80. La statua 
rovesciata. (A ledőlt szobor.) — 81. Orsá. dunque. (Föl.) — 82. II canto- 
della culla. (Szülőföldemen.) — 83. La piccola Cumania. (Kis-Kunság.) — 
84. Álla patria. (A nemzethez.) — 85. Fra i monti. (A hegyek közt.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 149 

36. Che mai cantate . . . (Mit daloltok még, ti jámbor költők ?) — 87. Ricordi ? 
^(Tudod, mikor először ültünk . . .) — 88. II vecchio portabandiera. (A vén 
zászlótartó.) — 89. Fa freddo. (Hideg idő, hűs őszi éj . . .) — 90. La nascita 
•di mio figlio. (Fiam születésére.) — 91. L'Europa é tranquilla. (Európa 
csendes, újra csendes . . .) — 92. O allodola trillámé. (Pacsirtaszót hallok 
megint . . .) — 93. L'honvéd. (A honvéd.) — 94. Su, álla guerra sánta. (Föl, 
■a. szent csatára.) — Poemetti : 95. Sogno (?) — 96. Szilái (sic) Pista. — 97. 
Bolond Istók. Prózai fordítások. (Biblioteca universale No. 326.) Jelzete : L. 
•elég. g. 258. 

453. Alessandro Petőfi. Poesie tradotte da Francesco Sirola. 
i(II. serié.) Fiume. Tipográfia P. Battara. 191 1. 

8-r. 83 1. Tartalom : 1. II giramondo. (Bolond Istók.) — 2. Le rovine 
•della «csárda». (A csárda romjai.) — 3. La cicogna. (A gólya.) — 4. Storia 
<li lupi. (Farkaskaland.) — 5. C'era una volta. (Volt egy szegény fiú.) — 
6. Nella mia terra natale. (Szülőföldemen.) — 7. Non ami. (Megfagy a szív, 
ha nem szeret.) — 8. Fuoco. (Tűz.) — 9. Chiara é la nőtte. (Világos kék a 
■csillagos éjszaka.) — 10. Fammi un sorriso. (Mosolyogj rám.) — rí. II pan 
nero. (Fekete kenyér.) — 12. I o t'amo. (Szeretlek én, szeretlek téged.) — 
13. Di Natale. (Karácsonkor.) — 14. Congedo. (Búcsú.) — 15. Salgó. — 
"Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1252. vb. 

Tót. 

V^bor z básní Alexandra Petőfiho. Prelozil Emil Podhradsky B. 
Bystrica. Tlacou a nákladom Singera a Sonnenfelda. É. n. 

8-r. 41, 232 1. arcképpel. Tartalma. Rövid életrajz. — 1. Jankó vífaz. 
■(János vitéz.) — 2. Kecf cerieslo. (Mi haszna, ha a csoroszlya.) — 3. Prehodia 
ía mnohí. (Járnak, kelnek sokan.) — 4. Za sveta. (Távolból.) — 5. Moja 
•milá. (Az én mátkám.) — 6. K Matilge. (Matildhoz.) — 7. Dynom-dánom. 
(Dinom-dánom.) — 8. Túha za smrfou. (Halálvágy.) — 9. Proroctvo. (Jöven- 
dölés.) — 10. Vlcie dobrodruzstvo. (Farkaskaland.) — 11. Mojim priatel'om. 
^Barátimhoz.) — 12. Unované rabstvo. (Megunt rabság.) — 13. Za ziva 
•mrtvy. (Élő halott.) — 14. Ukradeny kőn. (Lopott ló.) — 15. Kolopiesen. 
(Kördal.) — 16. Doziera psenica. (Erik a gabona.) — 17. Na kriznych som 
•cestách. (Keresztúton állok.) — 18. Pohrebná tam piesen zneje. (Temetésre 
szól az ének.) — 19. Povedál bych. (Elmondanám.) — 20. Na sklone zimy. 
•(Tél végén.) — 21. Kupa sa mesiacik. (Fürdik a holdvilág.) — 22. Hej, uz 
;pre nofia. (Hejh, nekem hát vigasztalást misem ad?) — 23. Piesen. (A dal.) — 
24. V mojej chorobe. (Betegségemben.) — 25. Krcmárka raz zbojníka l'úbila. 
>(A csaplárné a betyárt szerette.) — 26. Zmareny plán. (Füstbe ment terv.) — 
27. Na vode. (Vizén.) — 28. Neblazeny bol som. (Boldogtalan voltam.) — 
.29. Co tecie na poli? (Mi foly ott a mezőn.) — 30. Po dedine hőre dolu. 
(A faluban utcahosszat.) — 31. Nebude ma. (Nem ver meg engem az isten.) — 
32. Mőj hrob. (Sírom.) — 33. Jaky veVky. (Ez a világ amilyen nagy.) — 
34. Bludár. (A csavargó.) — 35. Napodobnovatefom. (Az utánzókhoz.) — 
36. Pútnici lásky. (Szerelem vándorai.) — 37. Pime ! (Igyunk.) — 38. Salgov. 
t(Salgó K. Bansell fordítása.) — 39. Chudá jasen. (Sovány ősz.) — 40. Vojak 150 . '. GULYÁS PAL 

som ja. (Katona vagyok én.) — 41. Blazená noc. (Boldog éjjel.) — 42. Kalamár- 
(A tintás üveg.) — 43. Rozpoviem, co dosial'. .(Elmondom, mit eddig.) — 
44." Oj, ci .smutny. . (Jaj, be bús ez a harangszó.) — 45. Ked ma v bdenú, 
(Ha ébren meg nem látogatsz.) — 46. Blázny Stevko. (Bolond Istók. Ford. 
K-. Bansell.) — 47. Dlhé dva dni vidal. (Láttam , két hosszú nap.) — 
48. Priatelia, s potechou vasou. (Barátim, csak vigasztalással.) — 49, Na vezi 
z von.- (A toronyban delet harangoznak.) — .50. Bystry je vták. (Gyors a. 
madár, gyors a szélvész.) — 51. Vyliala sa ríeka. (Kicsapott a folyó.) — 
52. Von do pol'a ! (Ki a szabadba.) — 53. Moja obraznosf. (Képzetem.) — 
54. Na dedine. (Falun.) — 55. Poznajte má. (Ismerjetek meg 1) — 56. Uhorsky- 
zemán. (A magyar nemes.) — 57. Jednacka. (Alku.) — 58. Do památnika. 
K. S. (S. K. emlékkönyvébe.) — • 59. Z obioka tvojho. (Ablakodból.) — 
60. Nízky, maly domcok. (Alacsony kis ház.) — 6i.;Kazdému kvetu. (Minden- 
virágnak.) — 62. Vtáca sa vysfahuje. (Elvándorol a madár.) — 63. Kríz. 
(Kereszt.) — 64. Teraz len zacínam. (Most kezdem én csak még ismerni.) — 
65. Lud. (A nép.) — 66. V zahrade sme boli. (Kinn a kertben voltunk.) — 
67. Jedna mislienka ma móri. (Egy. gondolat bánt engemet.) — 68. Piesen 
psov. (Kutyák dala.) — 69. Piesen vlkov. (Farkasok dala.) — 70. Znovu sa* 
vrátila stará nemoc. (Újonnan visszajött a régi baj.) — 71. V mene l'udu. 
(-A nép nevében.) — 72. Dva vzdy dny. (Két sóhaj.) — 73. Ohefí. (Tűz.) — 
74. Obyvatelia púste. (A sivatag lakói.) — 7.5. Clovek. (Az ember.) — 
76. Chvális ma milá. (Dicsérsz, kedves.) — 77. Sudca, sudca. (Biró, biró-- 
hivatalod.) — 78. Ladislav Hufiady. (H. László.) — 79. Dnes tomu rok. (Ma^ 
egy éve.) — 80. Uctite si obecnych vojakov ! (Tiszteljétek a közkatonákat !) — 
81. Vandrovny. (A vándorlegény.) — 82. Vázén. (Rabság.) — 83. Oko za 
oko. (Szeget szeggel.) — 84. Palkó Pató. (P. Pál úr.) — 85. Pomátenec 
(Az őrült.) — 86. Mladosf. (Ifjúság.) — 87. Refaz. (A bilincs.) — 88. Dávno* 
tomu. (Rég -elhúzták az esteli harangot.) — 89. Stastie. (Mint lót-fut a bol- 
dogság után.) — 90. Bohác. (E gazdag úr.) — 91. Jestli srdce. (Megfagy a 
szív. ha nem szeret.) — 92. Nevernym priatel'om. (A hűtelen barátokhoz.) — 
93. Sen. (Az álom.) — 94. Prvá laska. (Első szerelmem.) — 95. Bledy vojak.. 
(Halvány katona.) — 96. Zimní vecierky. (A téli esték.) — 97. Divy Stevko.. 
(Szilaj Pista.) — 98. Uhorskej mládezi. (A magyar ifjakhoz.) — 99. Kúzelny 
sen. (Tündérálom.) — 100. Zil raz. (Volt egy szegény fiú.) — 101. Na 
Sylvestra 1847. roku. (Szilveszter éje 1847-ben.-) — 102. Poslednia almuzna.. 
(Az utósó alamizsna.) — 102. Naklonil sa. (Ereszkedik le a felhő.) — 103, Letí 
obiak. (Száll a felhő.) — 104. Malá krcma kraj dediny. (Falu végén kurtái 
kocsma.) — 105. Pri piti. (Ivás közben.) — 106. Zabocil som. (Befordultán* 
a konyhára.) — 107. Siahnem este raz. (Megpendítem.) — 108. O krvavych, 
(Véres napokról álmodom.) — 109. Traja synovia. (Három fiú.) — 110. Jak. 
divny sen. (Milyen furcsa álmám.) Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1254 1.. 

454. Alexandra Petöfiho lyrické básne. Poslovenöil Frant. Ottó 
Matzenauer-Benovsky. V Trnave. Tlacou a nákladom Adolfa Horovitz. 1893^ 

8-r. XVI, 144 1. Arcképpel. Életrajzi bevezetés Ludvik Györffy tollából. 
Tartalom : 1. V otcine. (Hazámban.) — 2. Na Dunaji. .(A Dunán.) — 
3. Priatel'ovi Viliamovi K . . . (K . . . Vilmos barátomhoz.) — . 4. Dvaja MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 15* 

pocestní. (Két vándor.) — 5. Popijac. (A borozó.) — 6. Divná história, 
(Furcsa történet.) — 7. Prvy mőj zástoj. (Első szerepem.) — 8. V hústine. 
(Vadonban.) — 9. Pripitok. (Felköszöntés.) — 10. Pri zabijacke. (Disznód- 
torban.) — 11. Co chosna tomu. (Mihaszna, hogy a csoroszlya.) — 12. Mnohí 
prechodia sa. (Járnak, kelnek sokan.) — 13. Hortobadska krcmárenko, 
(Hortobágyi kocsmárosné.) — 14. Z diaflcy. (Távolból.) — 15. Moja nevesta. 
(Az én . mátkám.) — 16. Matildé. (Matildhoz.) — 17. Dinom-dánom. — 
18. Páni L... (L... né.) — 19. Ziadnosf smrti. (Halálvágy.) — 20. Vesfba; 
(Jövendölés.) — 21. V defi Pavla. (Pálnapkor.) — 22. Mojim priateíom. 
(Barátimhoz.) — 23. Ja. (Én.) — 24. Klin s klinom. (Szeget- szeggel.) -^ 
-25. Zunované rabstvo. (Megunt rabság.) — 26. Zijúci mrtvy. (Élő halott.) •* 
27. V cintoríne. (Temetőben.) — 28. Ukradeny kőn. (Lopott ló.) — 29. Ko- 
lospev. (Kördal.) — 30. Vycitky. (Szemrehányás.) — 31. Ostatnia alamuzna. 
(Az utósó alamizsna.) — 32. Kto som, tója nevyjavim. (Ki vagyok én, nem 
mondom meg.) — 33. Obilie uz zreje. (Érik a gabona.) — 34. Zadumanie. 
(Merengés.) — 35. Do kuchyne. (Befordultam a konyhára.) — 36. Bodaj zé 
fa. (Lánggal égő teremtette.) — 37. Ej ty laska. (A szerelem, a szerelem.) — 
38. Na kríznych cestách. (Keresztúton állok.) — 39. Kvetine to zakazovaf 
nedá sa. (A virágnak megtiltani nem lehet.) — 40. Nepöjdem ja od túcf. 
(Nem megyek én innen sehova.) — 41. Hadky je snah. (Sikos a hó, szalad 
a szán.) — 42. Pohrabné sem piesne znejú. (Temetésre szól az ének.) — 
43. Fujaru mám. (Kis furulyám szomorú fűz ága.) — 44. Hej ! nuz co mfia 
este möze potesif? (Hejh, nekem hát vigasztalást mi sem ad ?) — 45. Vla- 
stenecká. (Honfidal.) — 46. Povedál by som. (Elmondanám.) — 47. Ku 
koncu zimy. (Tél végén.) — 48. Vyhvícdanie. (Fütty.) — 49. Ostatnie slovo 
***-mu. (Végszó ***-hoz.) — 50. Piesen. (A dal.) — 51. Zemán. (A nemes.) — 
52. Rozjímanie smádného cloveka. (Szomjas ember tűnődése.) — 53. U Jágru. 
(Eger mellett.) — 54. Bl'ady vojak. (Halvány katona.) — 55. Jágerske zvuky. 
(Egri hangok.) — 56. Úmysel' polepsenia. (Javulási szándék.) — 57. Mesiaca 
svit kúpé sa. (Fürdik a holdvilág.) — 58. V mojej chorobe. (Betegségem- 
ben.) — 59. Zal'ubila krcmárka. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 60. Na 
somári ovciak. (Megy a juhász szamáron.) — 61. Cestovny zivot. (Vándor- 
élet.) — 62. Piesen o láske a fajke. (Szerelem- és pipadal.) — 63. Jedon vecer 
doma. (Egy estém otthon.) — 64. Po obede. (Ebéd után.) — 65. Zuzike. 
(Zsuzsikához.) — 66. Samota. (Magány.) — 67. Snívam ? (Álmodom-e?) — 
68. V nőci. (Éjjel.) — 69. Na Zuzike. (?) — 70. Popíjajúc. (Ivás 
közben.) — 71. Zmareny úmysel'. (Füstbe ment terv.) — 72. Na vode. 
(Vizén.) — 73. Nesfastnym som byval. (Boldogtalan voltam.) — 74. Mdly 
som. (Gyönge vagyok.) — 75. Co tam pol'om tecie ? (Mi foly ott a mezőn ?) — 
76. Co je vácsie nad vrch Gellertovsky ? (Mi nagyobb a nagy Szentgellért- 
hegynél ?) — 77. Na puste som zrodeny. (Pusztán születtem.) — 78. Vzal 
by som fa. (Elvennélek én.) — 79. Nehládím ja, cobych hl'adel ? k nebesiam. 
(Nem nézek én, minek néznék ? az égre.) — 80. Hőre dolu po dedine. 
(A faluban utcahosszat.) — 81. Fridrikovi Kerényi. (K. Frigyeshez.) — 
82. Neztrestá má Pán Boh. (Nem ver meg engem az Isten.) — 83. Moja 
ziacka dráha. (Deákpályám.) — 84. Mőj hrob. (Sírom.) — 83. Mójmu poháru. 
(Poharamhoz.) — 86. Divadelná kritika. (Színbírálat.) — 87. Mője hospodárske 152 GULYÁS PAL 

náhfady. (Gazdálkodási nézeteim.) — 88. Vodu pijem. (Vizet iszom.) — 
89. Mladsiemu bratovi Stefanovi. (István öcsémhez.) — 90. Carmen lugubre. — 
91. Moje hrdlo stojáci mlyn. (Az én torkom álló malom.) — 92. Labutia 
piesen. (Hattyúdal-féle.) — 93.' Slavné mesto na Dolniakoch. (Hírős város az 
aafődön Kecskemét.) — 94. Sirotci vlas. (Árvalányhaj a süvegem bokrétája.) — 
9$. Ach, uz neviem, co mám urobif. (De már nem tudom, mit csináljak.) — 
96. Möjho srdca potesenie. (Te szivemnek szép gyönyörűsége.) — 97. Vravim 
nedrázte ma ! (Mondom, ne ingerkedjetek velem.) — 98. Strmá k pivnici 
cesticka. (Meredek a pincegádor.) — 99. Nevesticka, krásna nevesta. (Kis 
menyecske.) — 100. Hej Büngözsdi Bandi. — 101. Tisíc visni nesie. (Ezrivel 
terem a fán a meggy.) — 102. Priatel'ovi Katonovi. (Katona barátomhoz.) — 
103. Svet je vel'ky. (Ez a világ amilyen nagy.) — 104. Zácenie sa s 
divadlom. (Búcsú a színészettől.) — 105. Vitani hostia. (Kedves vendégek.) — 
106. Ambrus gazda. — 107. Sfastní Pesfania. (Boldog pestiek.) — 108. Dol- 
niaky. (Az alföld.) — 109. Moja prvá laska. (Első szerelmem.) — 110. V mojej 
izbe. (Szobámban.) — ni. Tulák. (A csavargó.) — 112. Vecer. (Est.) — 
113. Stary dobry Gvadányi. (A régi jó Gvadányi.) — 114. Jedna moja zima 
vDebrecine. (Egy telem Debreczenben.) — 115. Gabrielovi Egressy. (E. Gábor- 
hoz.) — 116. Moje nőci. (Éjszakáim.) — 117. Zivot, smrf. (Élet, halál.) — 
118. Napodobnovatel'om. (Az utánzókhoz.) — 1 19. Michalovi Tompa. (T. Mihály- 
hoz.) — 120. Chytry pijak. (Furfangos borivó.) — 121. Mlady pán Pinf. 
(Pinty úrfi.) — 122. Slnku. (A naphoz.) — 123. Sporivosf. (Takarékosság.) — 
124. Kecf. (Ha.) — 125. V ocnej chorobe. (Szemfájásomkor.) — 126. Pútnici 
lásky. (Szerelem vándorai.) — 127. Domáci zivot slnka. (A nap házasélete.) — 
128. Co sa stalo? (Mi lelt.) — 129. Moja smrf. (Halálom.) — 130. Pime! 
(Igyunk.) — 131. Úkor. (Hozzá.) — 132. Chudá jasefi. (Sovány ősz.) — 
133. Moje verse. (Verseim.) — 134. Po pijatike. (Dáridó után.) — 
135. Csokonai. — 136. Bár bol bych. (Volnék bár.) — 137. Tá laska moja. 
(Az én szerelmem.) — 138. Oci, vsemotníce oci! (Szemek, mindenható 
szemek.) — 139. Smrf ci zivot. (Élet, halál! nekem már mindegy.) — 
140. Macfarom v cudzozemsku. (A külföld magyarjaihoz.) — 141. Co nezrodil 
som pred tisíc sa roky ? (Miért nem szúlettem ezer év előtt?) — 142. Vinu. 
(A borhoz.) — 143. Vojak som ja. (Katona vagyok én.) — 144. Srdce moje, 
uváznené ptáca. (Szivem, te árva rabmadár.) — 145. Pod sem, daj sa sedlaf. 
(Gyere lovam.) — 146. Dievcinám. (A leánykákhoz.) — 147. Mojim rodicom. 
(Szülőimhez.) — 148. Tak hl'a. (íme úgy.) — 149. Sfastná noc. (Boldog 
éjjel.) — 150. Neberie si dievca iné pred seba. (Nem tesz föl a lyány magá- 
ban egyebet.) — 151. Hviezda jasná. (Fényes csillag.) — 152. Divy kvet 
prírody. (A természet vad virága.) — 153. Prsí, prsí. (Esik, esik, esik.) — 
154. List priatel'ovi hereovi. (Levél egy színész barátomhoz.) — 155. Stary 
pán. (Az öreg úr.) — 156. Láske. (Szerelem, szerelem.) — 157. Jankó gazda. 
(János gazda.) — 158. Tintová sklienka. (A tintás üveg.) — 159. Co vraví 
múdry? (Mit szól a bölcs?) — 160. Majster Pavel. (Pál mester.) — 161. 
Opilstvo za vlasf. (Részegség a hazáért.) — 162. Laska a víno. (Szerelem ?s 
bor.) — 163. Etelke. (Etelkéhez.) — 164. Lyra a mec. (Lant és kard.) — 
165. Syn otrockej vlasti. (Rab hazának fia.) — 166. Slecne E. Cs. do bielo- 
knihy. (Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe.) — 167. Panej A. V. do bieloknihy. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 153 

(V. S. né emlékkönyvébe.) — 168. V. Ferdinandovi. (V. Ferdinándhoz.) — 
169. Lúcenie sa s rokoni 1844. (Búcsú 1844-től.) — 170. Dvaja bratia. (Két 
testvér.) — 171. Otcovo remeslo a moje. (Apám mestersége, az enyém.) — 
172. Padá lísfa . . . (Hull a levél a virágról.) — 173. Rozpoviem, co dosial'. 
(Elmondom, mit eddig.) — 174. Co bych nebol tebe k völi. (Mit nem tettem 
volna érted.) — 175. Kde diala si sa ? (Hová levél.) — 176. Zavrite tú 
truhlu. (Zárjátok be már azt a koporsót.) — 177. Ach, jak smatno zvon ten 
zneje ! (Jaj, de bús ez a harangszó!) — 178. KerJ v bdení nenavstívis rafia. 
(Ha ébren meg nem látogatsz.) — 179. Ty bola' s jedinym mi kvetom. (Te 
voltál egyetlen virágom.) — 180. Tam hőre svieti hviezda mi. (Amott fönn 
egy csillag ragyog.) — 181. Ja som tu. (Én vagyok itt.) — 182. Ci mier 
tvoj nerusim. (Nem háborítom-e nyugalmad.) — 183. Prirodo ! i ty sa 
smejes? (Természet! még te is gúnyolódol ?) — 184. Co hl'adís v moju 
izbu ? (Miért tekintesz be a szobámba?) — 185. Dva predlhé dni. (Láttam 
két hosszú nap.) — 186. Kde si, möj rozmár stary ? (Hol vagy te, régi 
kedvem?) — 187. S neba dolu. (Le az égről hull a csillag.) — 188. Co 
zvlástného byf möze v tom. (Mi volna különös azon.) — 189. Ona, drahé 
miié dievcatko. (Ő, a kedves, drága kis leány.) — 190. Stál som pri hrobe 
jej. (Alltam sírhalma mellett.) — 191. Toloz. (Hazugság, amit.) — 192. Ó 
nermuf te, priatelia drahí. (Barátim, csak vigasztalással.) — 193. Prícf, jaro, 
príd"! (Jőj, tavasz, jőj.) — 194. Jak smutny je mi zivot. (Be szomorú az élet 
énnekem.) — 195. Nuz zaloval som v skutku ? (Panaszkodám hát?) — 196. Cas 
mocny lekár. (Hatalmas orvos az idő.) — 197. Zem stará nasa. (Játszik öreg 
földünk.) — 198. Ci zdajú este modré. (Kéket mutatnak még.) — 199. KecT 
v zivote. (Ha életében.) — 200. V tejto izbe. (E szobában küzködött.) — 
201. Snah, mrtvej zeme. (A hó a holt föld téli szemfedője.) — 202. KecT 
divy bőr. (Midőn nagyon bánt.) — 203. Dvanástu hodiny ked" bily. (Tizen- 
kettőt ütött az óra.) — 204. Matko, matko. (Anyám, anyám.) — 205. Nuz 
darmo vskutku fa cakám. (Függ már a lant.) — 206. Co za bájny to hlas ? 
(Mi bűvös bájos hang ?) — 207. D'aleko som chodil. (Messze vándoroltam.) — 
208. Dobre tak. (így is jó.) — 209. Alexandrovi Vachottovi. (Vahot Sándor- 
hoz.) — 210. Utlacené slzy. (Elfojtott könnyek.) — 211. Chyr. (Hír.) — 
212. Na vezi poludnie vyzvánajú. (A toronyban delet harangoznak.) — 213. Svet 
a ja. (A világ és én.) — 214. Pod zábavou. (Mulatság közben.) — 215. Ziadosf 
lásky. (Szerelemvágy.) — 216. Básnikom byf lebo nebyf. (Költő lenni, vagy 
nem lenni.) — 217. Cervenia sa brslen. (Piroslik a kecskerágó.) — 218. Richty 
je pták. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 219. Vystúpila rieka. (Kicsapott 
a folyó.) — 220. est. (Pest.) — 221. RozsievaL (Orbán.) — 222. O mojich 
zlych versoch. (Rossz verseimről.) — 223. Osúdu. (A sorshoz.) — 224. Spo- 
mienka na peknú paniu. (Egy szép hölgy emléke.) — 225. Zimní zivot. (Téli 
világ.) — 226. Slnko. (A nap.) — 227. Co svetlé ? Obzor. (Mi kék az ég !) — 
228. Mojim dobrym druhom pestianskym. (Azokhoz az én jó pesti pajtásaim- 
fa z.) — 229. Von do svobody ! (Ki a szabadba !) — 230. Slecne Vilme 
P... y. (P... y Vilma kisasszonyhoz.) — 231. Domcok v lese. (Az erdei 
lak.) — 232. Svajdlena. (A varróleány.) — 233. Na Dolniakoch sirych krciem 
dosf. (Van a nagy alföldön csárda sok.) — 234. Koník möj je podl'a barvy 
plavy. (Paripámnak az ő szine fakó.) — 235. Uz lisfa na stromoch sa cer- 154 . GULTAS PAL . 

venie. (Piroslik már a fákon a levél.) — 236; Ciern^ chlieb. (Fekete kenyér.) — 
237. Mesiacná noc. (Holdvilágos éj.) : — 238. Dávno bije Stvoritel' uz Uhrá 
dosf. (Rég veri már a magyart a teremtő.). — 239. Fresko-ritornel. (Fresco- 
ritornell.) — 240. Péter Lalia. (Liliom Peti.) s- 241. Uhorsko. (Magyar- 
ország.) — 242. Hanobny svet. (Gyalázatos világ.) fr- 243* Jednej kaderú 
(Egy hajfürthöz.) — 244.^ Moja obrazotvornosf. (Képzetem;)- — 245. Na 
dedine. (Falun.) — 246. Lúcenie sa s Kumánskym L. Mikulására. (Búcsúm 
Kún-Szentmiklóstól.) — 247. Príbehy troch srdcí. (Három szív története.) — 
248. Dobry stary krcmár. (A jó öreg kocsmáros.) — 249. Ostatní clovek. 
(Az utósó ember.) — 250. Mladosí. (Ifjúság-) — 251. Moja modlitba. (Imád- 
s gom.) — 252. Mőj mily. (A szeretőm nyalka gyerek.) — 253. Poznajte ma i 
(Ismerjetek meg!) — 254. Mracno a hviezda. (Felhő és csillag) — 255. Never- 
nym priatel'om. (A hűtelen barátokhoz.) — 256. Ja a slnko. (Én és a nap.) — 
2 7. Mladému spisovatel'ovi. (Egy fiatal íróhoz.) — 258. Mój zial' a moja 
adosf. (Búm és örömem.) — 259. Istej zenskej. (Egy asszonyi állathoz.) — 
2.0. Sklamanie. (Felsülés.) — 261. Stvorsprazny voz. (A négy ökrös szekér.) — 
262. Uhorsky zemán. (A magyar nemes.) — . 203. Priatel'kyni detinstva. 

(Gyermekkori barátnémhoz.) 264. Jednacka. (Alku.) — 265. Zahradna kvetná. 

(Virágos kert a költő szive.) — 266. Slecne Z. S. do památnika. (S. Zs. 
kisasszony emlékkönyvébe.) — 267. B. A. do památnika. (A., B. emlék- 
könyvébe.) — 268. Slecne E. M. do památnika. (M. E. kisasszony emlék- 
könyvébe.) — 1 269. K. S. do památnika. (S. K. emlékkönyvébe.) — 270. Koniec 
zbojníctva. (A zsiványság vége.) — 271. Na pahorku sediac. (Hegyen 
ülök.) — 272. Básnik a réva. (A költő s a szőlővessző.)— 273. Vecné 
objatie. (Örök ölelkezés.) — 274. Pramen a rieka. (Forrás és folyam.) — ' 
275. O vlasti. (A hazáról.) — 276. Snubny prsten. (A jegygyűrű.) — 

277. Krásného vidieku devo krásna. (Szép vidéknek szépséges leánya.) — 

278. Stvorila si novy svet. (Megteremted lelkem új világát.) — 279. Noc je. 
(Éj van.) — 280. Na bok teraz. (Félre mostan.) — 281. Z obioka kecf. 
(Ablakodból hogyha.) — 282. Bol som u nej. (Nála voltam.) — 283. Nedel'a 
to bola. (Vasárnap volt.) — 284. Drahy doktor. (Drága orvos úr.) — 285. Kde 
je tolká púsf. (Hol van oly nagy pusztaság.) — 286. Pochovali. (Sirba tették . . .) — ■ 
287. Laska rastie. (Nő szerelmem.) — 288. Neposudzuj. (Meg ne itélj.) -^ 
289. Boli mnohí vybornejsi. (Voltak sokkal jelesebbek.) — 290. Divá hóra 
svet. (Vadonerdő a világ.) — 291. Némám práva. (Nincs jogom, hogy.) — 
292. Storaky tvar. (Száz alakba.) — 293. Uznám, ze som. (Megvallom, 
hogy.) — A kötet e költemény hatodik sorával megszakad. E kilenc ivnél — 
mely három füzetre volt felosztva — több nem jelent meg. Verses fordítás, 
felzete : P. o. hung. 1253 xc. 

Petőfi Sándor. (Elbeszélő költemények.) Német. 

455. Epische Gedichte von Alexander Petőfi. Uebersetzt von Ernst 
Speidl. Herausgegeben von dem Vérein zur Verbreitung der unga- 
rischen Sprache in Resiczabánya. Resicza. Buchdruckerei Josef Eisler. 1890 

16-r. 107 1. Tartalom : 1. Salgó. — 2. Ritter Hans. (János vitéz.) Verses 
fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1252 s. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN fti 

Petőfi Sándor. A királyokhoz. Német. 

456.- Sin bie Rönige. grei bearbeitet naá) ^etöft. H. é. n. 2>rucf 
t)on $. SBeimel. 

8-r. 4 1. 1848/49. nyomtatvány. Igen szabad verses átdolgozás, az eredeti 
minden versszakja 4—4 soros strófára van felhígítva. Jelzete : P. o. germ. 293 o_ 

Petőfi Sándor. Az apostol. Német. ■ 

457. £er 21poftef. @in epifcheS ©ebtcbt »on 9tíe£anber ^etöfí. S5eutfd> 
doh Subroig <2tein^bat. Seipgig. SSeríag mm 2Stlíjelm griebridj. É. n. 

8-r. (8), 95 1. Nyomtatta : G. Reichard't in Groitzsch. Jelzete : P. 0. 
hung. 1252 z. 

458. A. Petőfi. L'apostolo. Prima versioné italiana di Giuseppe 
Cassone. Con prefazione del dr. Ignazió Helfy. Roma. Libreria editrice 
«A Manzoni». 1886. 

8-r. XV, 122 1. Nyomtatta: Nolo, Tip. di Fr. Zammit. Jelzete: P. 0. 
hung. 1252 za. 

Petőfi Sándor. Az őrült. Német. . 

455. Der Wahnsinnige Petőfi's. (Az őrült.) Originaltext der érsten 
Ausgabe. Verdeutschung — Lesearten — Commentar von Hugó von MeltzL 
Leipzig, 1879. Wilhelm Friedrich. 

8-r. 16 1. Nyomtatta : Dier & Foerster, Weimar. (Külön lenyomat a 
Magazin für die Literatur des Auslandes c. folyóiratból.) A 8 — 10. lapon. van 
a költemény verses fordítása. Jelzete: P. 0. hung. 1113 m. 

Német-^sidó. 

460. Der Meschugene nach Alexander Petőfi's «Az őrült» frei 
übersetzt von Edelwild. H. é. n. 

8-r. 4 1. Nyomtatta? Verses átdolgozás. Jelzete: P. o. hung. 1252 p. 

Petőfi Sándor. Cipruslombok Etelke sírjáról. Vojapük. 

461. Zü bisuabledems de sep de Etelke. Fa Petöfy Alexander. 
Pelovepolöl fa Madarassy Pál. Budapest, 1890. M. Kir. államnyomdai 

16-r. 76 1. Cimképpel VÁGÓ-tól. Bevezetéssel ellátott verses fordítás. 
Jelzete: P. 0. hung. 1252 y. . 

Petőfi Sándor. Felhők. Német. 

462. aSolfen (Felhők.) Snrifcfier Gnfluő »on 2líeranber ^etöft. 3um 
erftennmle iná £eutfd)e überjeljt, nebft einer Siograpbie beá SDidjteré au& 
btéber unbenufrten Cuelíen von £>ugo üDIeíijl oon Somni^Sübea*. ©cbmibt & 
©rbtmann. É. n. 

; 8-r. 122, (1) 1. Nyomtatta: ua. Teljes verses fordítása a ciklus 46 
darabjának. Az életrajzi bevezetésbe még a következő költemények teljes 
fordítása van beleszőve: 1. Der Wahnsinnige.' (Az őrült.) — 2. Weltschmerz. 156 GULYÁS PAL 

(Világgyűlölet.) — 3. Der letzte Mensch. (Az utósó ember.) — 4. Licht. 
(Világosságot.) — (Deutsche Hausbibliothek No 1.) Jelzete: P. 0. hung. 
1252 1. 

Petőfi Sándor. János vitéz. Francia. 

463. Le chevalier Jean. Conte magyar par Alexandre Petoefi suivi 
de quelques piéces lyriques du mérne auteur, traduit sur roriginal 
par A. Dozon. Paris, Ernest Leroux éditeur. 1877. 

16-r. VIII, 101, (2) 1. Nyomtatta: Le Puy, M. P. Marchesson. Biblio- 
théque orientale elzévirienne XI. Tartalma : Rövid életrajzi bevezetés, mely 
Mostarban kelt 1876 nov. 15. — 1. Le chevalier Jean. (János vitéz.) — 2. Mes 
chants. (Dalaim.) — 3. Les ruines du tcharda. (A csárda romjai.) — 4. La 
cabaretiére d'Hortobagy. (Hortobágyi kocsmárosné.) — 5. La pousta en hiver. 
(A puszta télen.) — 6. Les basses terres. (Az alföld.) — 7. Rencontre sur 
ia pousta. (Pusztai találkozás.) — 8. Bungozsdi Bandi. (Hejh, Büngözsdi 
Bandi.) — 9. Liliom Peti. — 10. Le concert. (A faluban utcahosszat.) — n. Le 
noble magyar. (A magyar nemes.) — 12. Sur la mórt de Pierre Vajda. 
(Vajda Péter halálára.) — 13. Le fou. (Az őrült.) — 14. Le Hon captif. (A rab 
oroszlán.) — 15. Ma mórt. (Halálom.) — 16. Sur le mérne sujet. (Egy 
gondolat bánt engemet...) — 17. Alexandre Vahot : Exil et prison. Prózai 
fordítások. Jelzete: P. o. hung. 1251 r. 

Német, 

464. £>er £elb $ánoá. (Sin Sauernmördjen oon Slleranber ^eíöfi. 5íuá 
t>em Ungarifdjen über[e|t burd) $ertbenn. Stuttgart. SDrucf unb Serlag oon 
(Sbuarb ^aŰberger. 1850. 

16-r. XVI, 132 1. Életrajzi bevezetéssel s a költő acélmetszetü arcképé- 
vel Barabás Miklós rajza után. Jelzete: P. o. hung. 1252 m. 

465. £elb 3áno§. Qin ungctrifcfceá SJtördjen oon ^etöfi. $n beutfcber 
IJictdjbicfitung oon $. ©djniljer. ÜDÍit einem 23ortoort oon 2R. $órai. Seipjig, 
griebrtdj 33oIcfmar ; 33ubaoeft, 6. ©riÜ'á ^ofbudjbanblung. 1878. 

8-r. (8), 150, (1) 1. Nyomtatta: Hungaria-Buchdruckerei in Budapest. 
A költő arcképével Barabás rajza után s Jankó szövegképeivel. Fametszetek 
S. PoLLÁK-tól. Jelzete : P. o. hung. 1252 h. 

Olas^. 

466. Petőfi Sándor. L'eroe Giovanni. (ajános vitéz») Prima 
versioné italiana di Giuseppe Cassone, Budapest. Libreria editrice 
Societá Franklin. 1908. 

8-r. 103 I., arckép. Nyomtatta : u. a. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. 
hung. 1213 ya. 

S^erb. 

467. AjieKcaHApa neiecjma BnTe3b Iobahs, ca jfuiBOTonncoMb necnnKo- 
3uimi>. IIpeBeo IoBaHb IonaHoiinhb a naöao E. Haitpa. y Hobomb C&hj. 1860. 

16-r. XXXVI, no 1. Nyomtatta: Episkoiska knigopecatija. A bevezetést 
irta A. Hacic. Verses fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1252 y/2. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN i S7 

Tót. 

468. Jankó vifaz. Rozpravka, Napisal Petőfi Sándor. Slobodne 
prelozil jedon priatel' l'udu. Pozsony. Kníhtlaciaren Karola Anger- 
mayer. 1909. 

8-r. 25 1. Prózai fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1253 ge. 

Petőfi Sándor. Szerelem gyöngyei. Volapük. 

469. Löfamagabs. Poedotos fa Petőfy Alexander. Pelovepolöl fa 
Madarassy Pál. Budapest, 1890. Magy. Kir. Államnyomda. 

16-r. 84 1., cimképpel MADARASSY-tól. Bevezetéssel ellátott verses fordí- 
tása a 40 dalból álló ciklusnak. Jelzete: P. o. hung. 1252 y/1. 

Petőfi Sándor. Elbeszélések. Finn. 

470. Aleksanteri Petőfi. Papurikko ja valakka. Ukkovaari. Kaksí 
novellia. Suomentanut Meri Sulju. Arvi A. Karisto, Hámeenlinna. (1909.) 

8-r. 105, 1 1. Nyomtatta: O. y. Hámeenlinnan uusi kirjapaino. 1909. 
U. o. Életrajzi bevezetéssel. Tartalom: 1. A fakó leány és a pej legény. — 
2. A nagyapa. Rövidített fordítások. (Kirjallisia pikkuhelmiá No 13.) Jelzete: 
L. elég. g. 657 ni. 

Német. 

471. ^rofctifdje ©djriften non 2ller,cmber ^etöft. 2iuá bem 2Jtogt)arifcf)en 
oon £t. 3lbolpf) &of)ut. Seip^ig, &rucf unb SSeríag oon ^S^iíipp 9teclam 
jun. (1894.) 

16-r. 182 1. A fordító előszavának kelte 1894. július 1. A füzet Petőfi 
egyéb prózai munkáin kívül a következő három elbeszélést tartalmazza : 
1. Schecken und Falbe. (A fakó leány és a pej legény.) — 2. Der Grosspapa. 
(A nagyapa.) — 3. Die Flüchtlinge. (A szökevények.) — (Universal-Bibliothek 
3455, 3456.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Petőfi Sándor. A hóhér kötele. Horvát. 

472. Dzelatov konopac. Romanticna pripoviest po Alexandru 
Petőfiju. Budapest, 1897. Izdanje Kolomana Rozsé i supruge. 

8-r. 136 1. Öt képpel. Jelzete: P. o. hung. 1252 a. 

Német. 

473. £er ©tricf beá £enferá. tornán oon 5lle£anber ^etöfi. 9luá bem 
Ungarifdjen oon 3°^ a « n flömöbn. Seipjig, 2)rucf unb SSerlag oon ^fjüipp 
SReclam jun. É. n. 

16-r. 127 1. (Universal-Bibliothek 777.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

474. Des Scharfrichters Strick. Román von Alexander Petőfi. Aus 
dem Ungarischen übersetzt von Eugen Müller. [Klausenburg, 1876. 
Druck von J. Gámán's Érben.] 

8-r. 184 1. 3 példány, különböző szinű borítékkal. Jelzete: P. o. hung. 
1852 c, 1853 r és 1853 j. 35:8 >-- GULYÁS PAL . 

475. 2)eá £enferJ <5tricf. @ine roműntifdje (Sr^aíjlung nad) .'2Uér,anber 
:$etöfi. '33uS&apeft, 1896. SDrucf urft $eílag oon 9ís>i. 9íójga unb grau. 

-':. 8-r. "117 1. Öt képpel. Jelzete: P. o. hung. 1253 jb. 

Tót. ... 

476. Katov povraz. Romantická udalosf. Dia Alexandra Petőfiho 
prelozil K. C — a: Budapest' 1895. Tlacou Kolomana Rozsa a manzelky. 

8-r. 147 1. Illusztrálva. Jelzete: P. 0. hung. 1253 ja. 

476a. U. a. Budapest 1899.' Tlac'oü Kolomana Rozsa a manzelky. 

8-r. 147 1. Öt képpel/Jelzete: P. o. hung. 1253 jc. 

Pétzeli József. Versek: II. Leopold megkoronáztassanak 
ünnepére.. 

Francia. ... 

477. Vers höngrois et francais (Sic) pour la fétedu' Couronnement 
de'Léopold II r Magyar és frantzia versek mellyek II. Leopold' örökös 
királyunk* meg-koronáztatásának Innepére kéfzíttettek Pétzeli József 
Komáromi Prédikátor által. Komáromban, Wéber Simon Péter' betűi- 
vel. 1790. 

8-r. (16). 1. Kétnyelvű kiadás, szerző saját fordítása. A csupán francia 
nyelven megírt előszó erről, a következőkép számol be: «Le Lecteur aura la 
bonté de considérer, que l'Auteur de ces Vers n'est ni Poete ni Francais. — 
II est peut étre. le. premier de sa natipn, qui au moins dans le sein de sa 
Patrie ait osé rimer en Francais; car ií .n'a pas la pretention de se erőire 
Poete. . — . ...-.■• -....•. 

■ ' .. «Les Poetes Francais ne seront pas jaloux d'un Höngrois, de ce qu'il 
ose de lóin suivre leurs traces, en rimant dans une langue, qu'il ne possede 
que trés mediocrement, et qu'il n'auroit jamais apprise, s'ils n'y avoient 
pas ecrit.» Jelzete : Hung. 1. 2695. 

Pompéry János. A tihanyi viszhang. Német. 

478. 35a§ ©djo %if)ant). 2Jtarcf)en »on ^ompérn, über[e£t butd) 
ílertbenn. $eft 1853. @mü 2JtülIer'á 33ud)Drucferei. 

8-r. 36 1. Kétnyelvű kiadás, magyar és német címlappal. Verses fordítás. 
Jelzete : P. o. hung. 1262 d. 

Porzsolt Kálmán. A bankigazgató. (Magyarul nem jelent 
meg.) Német. : . .: ■ 

• 479, Der Bankdirektor. Schauspiel in 3 Aktén von. Koloman 
Rorzsolt. Übersetzt vón Lajos Brájjer. Für die deutsche Bühne bearbeitet 
von Fred Heller. Als Manuskript gedruckt. (Nagy becskerek,. 191 5.) 

• 8-r. 80 1 Nyomtatta: Paul Pleitz, Nagybecskerek. Jelzete: P. 0. hung. 
1265 ak. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 159 

Porzsolt Kálmán. Sport és szerelem. Német. 

479. bis. Sport unb 2iebe. jetiére ©efdfjiditen auá ber ©portroelt. 
Vlaá) bem Una/trifd}en beS Colomon oon ^orjfolt, überfetgt unb frei bearbeitet 
oon £r. 3lbolpí) Síorjut. 23erltn. SBerlag oon íSiegfrieb ^ranfí. 1891., 

8-r. IV., (2.) 98 1., illusztrálva. Nyomtatta: G. Zahn & H. Baendel, 
Kirchhain N.-L. Jelzete: L. elég. m. 931. 

Rákosi Jenő. Aesopus. Cseh. ■ . 

480. Aesop. Veselohra v péti jednáních. Sepsal Rákosi Jenő. 
Z macfarského pfelozil a úvodem opatfil Frant. Brábek. V Praze. 
Nakladatel Fr. A. Urbánek. 1873. 

8-r. XII, 176 1. Nyomtatta : Tiskem Rohlicka a Sieverse. U. o. (Díya- 
delni svét.. Svazek VI.) Verses fordítás. Jelzete,: P. o. hung. 1277 ab. 

Német. 

48oű. Ásop. Lustspiel in fünf Aufzügen von Eugen Rákosi. Auto- 
risierte Übersetzung aüs dem Ungarische'n von Ella Triebnigg. Strass- 
burg i. E. Verlag von Josef Singer. 1905. 

8-r. 157 1. Nyomtatta: Du Mont — Schauberg u. o. Versses fordítás. 
Jelzete: P. 0. hung. 1277 zá. 

Rákosi Viktor. [Elbeszélések.] Német. • 

48 1. 5)iein £)orf unb embere fjeitere ©efcrjidjten oon SSictor Siáfoft. 
Setpstg, Sruo 6 unb Seríag oon ^Brjütpp 9íecíam jun. É.. n. 

16-r. 107, 1 L Tartalma: Életrajzi bevezetés. — 1. Mein Dorf. (Az én 
falum. A falu meg a város.) — 2. Kamper und Kohn. (Kamper és Kohn 
szódavízgyára. U. o.) — 3. Auf der Strassenbahn. (Lóvasuton. Sipulusz humoros 
elbeszélései. III.) — 4. Die Erbschaft. (Az örökség. U. o. IV.) — (Universal- 
Bibliothek 311 5-) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

. 482. 2Bie mcm fid) einen ©atten leifjt unb anbere fjeitere ©efcfjidjten 
oon SSictor 9táfofi. Slutortfierte Überjeijung auS bem Ungarifdjen oon ©amiíía 
©olbner. Seipjig, S)ru(f. unb SSertag oon ^íjiíipp 9íeclam jun. É. n. 

16-r. 30, 1 1. Tartalom : 1. Wie man sich einen Gatten leiht. (?) — 

2. Besuch aus der Hauptstadt. (Zónás atyafiak. A falu meg a város.) — 

3. Meine Reise nach Amerika. (Amerikai utam. Sipulusz humoreszkjei.) — 

4. Der Gründer. (Az alapító. U. o. III.) — 5. Organisierung der Onkel. 
(A nagybácsik szervezkedése. Sipulusz humoreszkjei II.) — 6. Die Gesell- 
-schaft in Kereki. (A társaság Kerekiben. A falu meg a város.) — 7. Der 
Landaufenthalt. (Nyaralás. U. o.) — 8. Das Denkmal in Felső-Árpás. (?) . — 
x). Die Tartaren-Sauce. (A tatár szósz, Sipulusz humoreszkjei III.) — 10. Der 
-Mord in der Tintenfabrik. (Gyilkosság a tintagyárban. A falu meg a város.) — 

11. Das Krokodil. (A krokodilus. Sipulusz humoreszkjei II.) — (Universal- 
£ibliothek. 41 14.) Jelzete : L. elég. g. 81 1 1, l6o GULYÁS PÁL 

Reiner Zsigmond. Egy görbe országból. Német. 

483. 3luő einem fnimmcn &mbe. 3lu§ bem Ungartfd>en beá Stgtémunb 
(6te) 3teiner t)on i^rmct 9teiner. £)reSben, @. ^ierfortő SSerlag. É. n. 

8-r. X, 182 1. Nyomtatta : u. a. Jelzete : P. 0. hung. 1281 ci. 

Reviczky Gyula. [Válogatott költeményei.] Német. 

484. Auswahl von Gedichten, nach dem ungarischen Texte des 
Dichters Reviczky Gyula, in metrischer deutscher Übertragung und 
mit einer Einleitung versehen von Dr. S. Naschér. Budapest, R. Lampel. 
Berlin, Bruno Witt. 1896. 

Kis 8-r. 92, (8) 1. Nyomtatta : Anton Kollár & Sohn, Baja. Tartalma : 

1. Liebe dein Vaterland. (Szeresd hazádat.) — I. Aus dem Lében des Dichters : 

2. Verhángniss. (Végzet.) — 3. Der Waisenknabe. (Az árva fiú.) — 4. Als ich 
zwanzig Jahre alt war. (Mikor húsz éves lettem.) — 5. Mannesalter. (Férfikor.) — 
6. Glückliche Zeit. (Boldog idő.) — 7. Lebens-Harmonie. (Életharmónia.) — 
8. Die gefundene Rose. (Talált rózsa.) — 9. Lüge hab' ich nie geschrieben. 
(Hazugságot sohsem irtam.) — 10. Ich rechne. (Számlálgatom.) — 11. An 
den Tod. (A halálhoz.) — 12. Nach dem Tode. (A halál után.) — 13. Die 
eigene Grabschrift. (Időelőtti sírvers.) — 14. Nirvána. — II. Aus der reli- 
giösen Gedankenwelt: 15. Gott. (Isten.) — 16. Mein Gebét. (Imádságom.) — 
17. Vater unser. (Miatyánk.) — 18. Mein Gebetbuch. (Imakönyvem.) — 19. Meine 
Lieder. (Dalaim.) — III. Aus der Natúr: 20. Frühlings-Sehnsucht. (Tavasz- 
vágy') — 2I - Es wird Frühling. (Tavaszodik...) — 22. Mai. (Május.) — 
23. Es regnet. (Esik, esik.) — 24. Zum Herbste. (Ősz felé.) — 25. Herbst- 
rose. (Őszi rózsa.) — 26. Das leere Schwalben-Nest. (Az üres fecskefészek.) — 
IV. Aus dem Reiche der Liebe : 27. Philosophie der Liebe. (Szerelem filozó- 
fiája.) — 28. Reise-Erinnerung. (Uti emlék.) — 29. Unterwegs. (Útközben.) — 
30. Wen wir lieben. (Akit szerettünk.) — 31. Sie nicket mir zu. (?) — 
32. Der Fischfang. (Halászat.) — 33. An Edith. (Edithez.) — 34. Einer Braut. 
(Egy menyasszonynak.) — 35. Die Blume falit. (Hull a virág.) — 36. Ver- 
waist in der Liebe. (A szerelem árvája.) — 37. Wenn ich nicht mehr lieben 
werde. (Ha már szeretni nem fogok.) — V. Über die Litteratur : 38. An 
Arany János. (Arany János.) — 39. An Schopenhauer. (Schopenhauer olvasása 
közben.) — 40. An Turgenjeff. (Turgenyev.) — 41. An Mirza Schaffi. 
(Mirza SafFinak.) — VI. Erdachtes und Erzáhltes : 42. Die Confirmandin. 
(Áldozó kislány.) — 43. Das Veilchen-Mádchen. (Ibolyát áruló lány.) — 
44. Rosa's Brief aus dem Pensionate. (Róza levele a nevelőből.) — 4$. Der 
Waise. (Az árva.) — 46. Singender Bettler. (Éneklő koldus.) — 47. Satan. — 
48. Zwei Gánse. (A két lúd.) — 49. Der Ring der Verstorbenen. (A halott 
gyűrűje.) — VII. Sittenweisheit und Lebenswahrheit: 50. Mein Herz. (Szivem.) — 
51. Mein Schicksal. (Sors.) — 52. Schade wars . . . (Kár volt.) — 53- Ich liebe 
die Einsamkeit. (Szeretem a magányt.) — 54. Klaget nicht. (Ne vádol- 
játok...) — 55. Die Welt soll nichts von dir wissen. (Ne tudja rólad a 
világ.) — 56. Alléin. (Egyedül.) — 57. Gute Seelen. (Jó lelkek.) — 58. Un- 
fruchtbare Welt. (Meddő világ.) — 59. Das war damals. (Az akkor volt.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 161 

60. Als ich noch weinen konnte. (Mikor még sírni tudtam.) — 61. Das 
Weihnachtsfest eines Junggesellen. (Agglegény karácsonya.) — 62. Einem 
Ehrgeizigen. (Dicsvágyónak.) — 63. Subventionierter Dichter. (Segélyzett 
költő.) — 64. Des Dichters Loos. (Költők sorsa.) — 65. Sempar idem. — 
66. Finale. — VIII. Vaterlands-Liebe : 67. Wahlspruch. (Jelszó.) — 68. Petőfi 
lebt. (Petőfi él.) — 69. An Szegedin ! (Szeged.) — 70. In Budapest. (Buda- 
pesten.) — Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1291 r. 

Révai Miklós. Az új századra. Német. 

485. Carmina quaedam Joannis Nicolai Révai... Accesservnt 
amicorvm ivdicia recentioria. Sopronii Typis Antonii Siess, 1801. 

8-r. 48 1. A 40 — 43. 1. olvasható : «Wörtliche Übersetzung der Ode 
auf das neue Jahrhundert an den Bischof von Siebenbürgen», prózai fordí- 
tása a 35 — 39. lapon található magyar eredetinek. Jelzete: Hung. 1. 2730. 

Szabóné Nogáll Janka. Lenvirág. Német. 

486. £)te $lad)áblume. Gsrjafjlung von ^artfa von ©gabóílftogáŰ. 
6. Stoberfotr/á 33erlag in Söten. É. n. 

8-r. 64 1. Fordította a szerző életrajzát tartalmazó előszó szerint Oscar 
von Krücken. (Allgemeine National-Bibliothek. 212.) Jelzete : L. elég. g. 
531 at. 

Szalóczy Bertalan. A malomban. Német. 

487. In der Mühle. Von Bartolomáus Szalóczy. Autorisierte Über- 
setzung aus dem Ungarischen von Andor v. Spóner. (Monatsschrift 
für neue Litteratur und Kunst. Heft VIII. Mai 1897.) Verlag Siegfried 
Cronbach. Berlin. 

8-r. 602 — 610 1. Nyomtatta : J. Kereskes. Csupán ez első közlemény van 
meg. Jelzete : P. o. hung. 1380 ja. 

Szathmáry P. Karoly. Piros könyv a magyar nép számára. Tót. 

488. Cervena knizka pre sarisko-slovenski a susedni narod. Vedl'a 
Karola P. Szathmáry-ho. Prelozil Josef Plavetzky. V Budapesté, i884. 
Z tlacarni uherski kral', university. 

8-r. 64 1. Jelzete : P. o. hung. 1389 v. 

Szendéné-Dárdai Olga. Rozsda. Német. 

489. 9toft. tornán von Dlga oon <Ssenbe=SDárbat). Xefcben, 28ten, 
Setpjig. üBerlag oon ílarl ^kocbaáfa. (19 12.) 

8-r. (4.) 370 1. Nyomtatta u. a. Teschen. Jelzete: P. o. hung. 1396 ko. 

Szentjóbi Szabó László. Mátyás király. Német. 

490. SJtattbtaá Soroinuő, ober: SBolfőliebe ift ebler g&rften Sobn. 
©in 9iattonalfcbauÍpieI m bren 5lufgugen . . . ^ad) ber ©efcbtchte bearbcitet 
burdj £abtélau§ ©jabo, öblén oon ©jent ^ob. Dfen, gebrudft unb ju finben 
ben $atf)arina Sanberer, SBittroe unb (üsrben. 1792. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. II IÓ2 GULYÁS PÁL 

8-r. (4), 105 1. Szerző saját fordítása, amint ez az előszó következő 
részletéből kiviláglik : «die erste Arbeit, die ich je in der Dramatik, und in 
dieser Sprache wagte.» Jelzete : P. o. hung. 1352. 

Szigligeti Ede. A cigány. Finn. 

491. Mustalainen. Alkuperáinen unkarilainen náytelmá 3 : ssá 
náytöksessá. Soitannon, laulum jen jatanssin kanssa. Kirjoittanut Edvard 
Szigligeti. Unkarin kielestá suomentanut toht. J. Szinnyei. Helsingissá, 
1879. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa ja sen kustan- 
nuksella. 

1'6-r. 107 1. Jelzete: P. 0. hung. 1433 j. 

Szigligeti Ede. Fenn az ernyő nincsen kas. Német. 

491. bis. 9iűufcf)golb. Suftfpiel in brei Siften. 9fűdj bem Ungarifcfjett beő 
@b. Szigligeti, ^rei bearbeitet non §• Scfiniljer. 33ubapeft. 6. ©riű, 1879. 

8-r. 175 1. Nyomtatta: Franklin Vérein u. o. Szabad verses átdolgozás. 
A színhely Bécsbe van áttéve, a szereplők német neveket viselnek. Az előszó 
szerint Schnitzer a Burgtheater számára a Trónkeresőt is átdolgozta, ez azon- 
ban nincs meg könyvtárunkban. Lehet, hogy nyomtatásban meg sem jelent. 
Szinnyei 1 legalább nem tud róla. Jelzete: P. 0. hung. 1433 h. 

Szigligeti Ede. Nöuralom. S^erb. 

491. ter. JKeHCKa Maja. Becejia nrpa y Tpn mma. Hanncao E. Chtjlh- 
reTHJa. C wahapcKor npeBeo ÜLyőownp JIoTnh. H3AaH>e HaKia/iHe 
mTaMnapHJe y B.-Khkhh/ih 1889. 

16-r. 69 1. (IIo3opnuiHa ÖHÖanoTeKa. Cb. 7.) Jelzete : Paed. 1407. 

Szikra. A bevándorlók. Német. 

492. Die Einwanderer. Román aus der ungarischen Gesellschaft von 
Szikra (Gráfin Iska Teleki). Einzig autorisierte Übersetzung von Arthur 
S. Ebenthal. Verlag Fritz Sachs. 1905. Wien, Leipzig, Budapest. 

8-r. 168 1. Nyomtatta Neuwald Illés, Budapest. Jelzete : P. 0. hung. 1452 ge. 

Színi Gyula. [Elbeszélések.] Német. 

493. Die gélbe Kalesche. Novellen von Július Szini. Übertragen 
von Stefan J. Klein. 1914. Satum- Verlag. Heidelberg-Budapest. 

8-r. 84, (1) 1. Nyomtatta: Mánicke und Jahn, Rudolstadt. Tartalom: 
x. Der Lebküchler. (A bábsütő. Trilibi és egyéb történetek.) — 2. Die Gélbe 
Kalesche. (A sárga batár. Lelki kalandok.) — 3. Triliby. (Trilibi V. Trilibi 
és egyéb történetek.) — 4. Die Schwalben. (A fecskék. Lelki kalandok.) — 
5. Die Legende vom Prinzen Yoru. (?) — 6. Pax vobiscum. (Pax vobiscum. Lelki 
kalandok.) — (Magyarische Bibliothek. I. Bánd.) Jelzete : L. elég. g. 261 ad. 

Színi Gyula. Lelki kalandok. Német. 
L. 493 sz. a. 

1 Magyar írók élete és munkái.* XIII. kötet. 

.•■'.-. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 163 

Színi Gyula. Trilibi és egyéb történetek. Német. 
L. 493. sz. a. 

Szomory Dezső. [Elbeszélések.] Francia. 

494. Désiré Szomory. Les grands et les petits moineaux. Traduits 
<lu hongrois par Gaston d'Hailly. Paris. Alphonse Lemerre, éditeur. 
MDCCCXCV. 

8-r. (4), 287, 2 1. Tartalma : 1. Le cas d'André Pásztor. (Nyomorúság. 
Elbukottak.) — 2. Lettre de la mórt. (?) — 3. L'oevre. (?) — 4. La morte terméé. 
{Pusztulás. Elbukottak.) — 5. La fable du pauvre Paillasse (?) — 6. Oraison 
funébre sur Barnabé-le-Fort. (?) Jelzete: P. o. hung. 1441 ba. 

Szomaházy István. A Clairette- keringő és egyéb elbeszé- 
lések. Cseh. 

495. Szomaházy István. Valcik Clairettin a jiné povídky. Z ma- 
<farstiny pfelozil Gustav Narcis Mayerhofíer. V Praze. Knihtiskárna 
F. Simácek, nakladatelé, 1897. 

16-r. 77, (2) 1. Tartalom : 1. Valcik Clairettin. (A Clairette keringő.) — 
2. Pohádka o loutné. (Mese a lantról.) — 3. Biskupova smrt. (A püspök 
halála.) — 4. Správce konkursní podstoty. (A tömeggondnok.) — 5. Sen 
hratra Sylvestra. (Szilveszter-testvér álma.) — 6. Od rána do vecera. (Alkony- 
tól hajnalig.) — 7. Véno. (A hozomány.) — 8. Klíce. (A kulcsok.) — 
(Levné svazky növel. 98.) Jelzete : L. elég. g. 776 1. 

Tatár Péter. A haza bölcse, Deák Ferenc. Német. 

496. Franz Deák, ber Sanbeátoeife. OPeft, 1866. £>rucf oon A. Bu- 
<sánszky.) 

4-r. (4) 1. Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 217 p. 

Tatár Péter. A két sziklavár Erdélyben. Német. 

497. 2)ie beiben $elfen-23urgen in ©iebenbürgen ober: $aul unb 
3>uíien'á traurige ©efd)id)te in 10 SHlbem oon ^eter Xatar. Pest. (1857.) 
2>rua* unb SSerlag oon 5lloiö Bucsánszky. 

8-r. 44 1. Jelzete : P. 0. hung. 1448 g. 

497a. U. a. ^Seft, 1870. SDrucf unb 23erlctg oon 3líoiá SBucőánjjfo. 
8-r. 47 1. Jelzete : P. o. hung. 1448 w. 

Tatár Péter. Bohó Misi. Tót. 

498. ©fafffáro aJíifffa zitoot a toyftupfn. $ifal $eter %ativ. $rtoá 
ciaftfa. 28 ^effti 1869. %laa, a ronbátoa ^líojj Bucsánszky. 

8-r. (32) 1. Verses fordítás. Jelzete: P. 0. hung. 1448 q. 

Tatár Péter. Ifj. Bogár Szabó Imre életlei rása és halála. 
Német. 

499. Sebensíauf unb £ob beá berüdjtigten 9iáuber§ Emer. Bogár 
-Szabó jun. ber gu ^Seft am 19 Quli 1862. <3tanbred)tlid) bingericfttet tourbe. 

11* IŐ4 GULYÁS PÁL 

23on Péter Tatár jun. (^eft, 1862. 2)rua* unb SSerlag non 2Uon§; 
Bucsánszky.) 

8-r. 15 1. Vers és próza. Jelzete: Hung. h. 5998 a. 

Tatár Péter. Patkó Bandi élete és halála. Tót. 

500. Ziroot a fmrt Patkó Bandi-f)o poroeft néfjo roobca gbojnífotrc 
ptöal Péter Tatár. 3 macfarjEéf)o prelozií J. K. H. 28 ^effti, 1865. %lacou: 
a tünbcmim Sllojja 33uccmáfy4o. 

8-r. 16 1. Verses fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1448 m. 

Tatár Péter. Szerencsekönyv. Német. 

501. ©Iüdfé&üc&Iein . . . non Péter Tatár jun... unb... Péter Tatár 
sen. ^eftlj, 1863. Srucf unb 93erIog oon Sllorjá Bucsánszky. 

8-r. (48) 1. Illusztrálva. Verses fordítás. Jelzete: Gymn. 386 o. 

Tót. 

502. ítnizocfa fffaftta... fpífal Petor Tatár, mlabffi... a ftátaK 
Petor Tatár, ftraffi. S)Ia bruf)éfjo roíbania jofíotuencil J. K. H. ^efft. 
1865. 3Tiff a náfíaö 3lIoifa Sucánffn. 

8-r. (48) 1., illusztrálva. Verses fordítás. Jelzete: L. elég. m. 1129 e. 

502a. Ugyanaz. 28 Subapeffti, 1906. !£lacou a náfíabom ítolomana 
9ÍÓ5ŐU a je^o ntanzelfn. 

8-r. (48) 1., illusztrálva. Jelzete: L. elég. m. 1129 ea. 

Télfy Iván. Athén harminc zsarnoka. Német. 

503. 2ltf)enS breifjig Xnranncn. ÜWoman oon 3. $3. Xélfp. ^eft,. 
1871. SSerlag con 28ilf)elm Sauffer. 

8-r. C4), 278, (6) 1. Nyomtatta : Victor Hornyánszky. Jelzete : P. o.. 
hung. 1454 i. 

Thewrewk Árpád. Az első szerelmes levél. Oláh. 

504. A. Thewrewk. Intáia scrisoare de dragoste. Monológ comic. 
Traducere de Seb. Bornemisa. Editura Libráriei nationale, Orástie_ 
(1911.) 

16-r. 8 1. Nyomtatta: I. Mofa. u. o. Jelzete: P. o. hung. 1457 q. 

Toldy István. Livia. Cornélia. Német. 

505. Zwei Schauspiele von dr. Stefan Toldy, aus dem Unga- 
rischen übersetzt von Alexander Rosen. Wien, 1875. Verlag von 
L. Rosner. 

8-r. 168 1. Nyomtatta: Franklin-Vérein Budapest. Tartalma: Livia- 
Cornélia. Jelzete: P. o. hung. 1488 n. 

Tompa Mihály. Virágregék. Német. 

506. Blumen-Márchen von Michael Tompa. Frei übersetzt aus. 
dem Ungarischen. Berlin, 1905. K. Singer & Co. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 165 

8-r. 123, (3) 1. Nyomtatta : J. Horowitz Nachfolger u. o. Szabad, verses 
■fordítása a teljes gyűjteménynek, rövid életrajzi bevezetéssel. A fordítást buda- 
liegyi Pauer Mariska végezte. 1 Jelzete: P. o. hung. 1489 aa. 

Tormay Cecil. Emberek a kövek között. Francia. 

507. Cécile de Tormay. Au pays des pierres. Traduit du hon- 
grois par Marcelle Tinayre et Jean Guerrier. Paris. Calmann-Lévy, 
Éditeur. (1914.) 

8-r. (4), VI, 284 L Nyomtatta : E. Grevin, Lagny. A borítékon : deuxiéme 
■ édition. Az előszó szerint a két fordító munkája a következőkép oszlott meg: 
«Au pays des pierres a été traduit littéralement du hongrois par M. Jean 
•Guerrier. Je n'ai fait que reprendre la version franchise pour lui donner une 

forme plus littéraire tout en respectant le mouvement et le caractére du style.» 

Jelzete : P. 0. hung. 1490 di. 

Német. 

508. -Dtenídjen unter ©temen. 9tomcm non ©ecilie non Norman. 
<B. %i\á)tx, 33erlag. 33erlin, 191 2. 

8-r. 224 1. Nyomtatta: Wilhelm Hecker, Gráfenhainchen. A címlap 
fonákján : Berechtigte Übertragung aus dem Ungarischen von Ernst Goth. 
Jelzete: P. o. hung. 1490 dh. 

Tóth Kálmán. (Költeményei.) Német. 

509. 3roatt5ig ©ebidjte oon Colomon Xötí) (Tóth Kálmán). 2luS bem 
Itngarifdjen oon ©ibonie 3er.foroi£. 2Bten, 1874. Serlag non 2. 9to§ner. 

16-r. 70, (2) 1. Nyomtatta : Eduárd Sieger u. o. Tartalom : Bevezetés. 
1. Voran ! (Előre!) — 2. Wer war grösser? (Ki volt nagyobb?) — 3. Wer 
waren die Honvéds. (Kik voltak a honvédek ?) — 4. An eine Leidende. (Egy 
szenvedőhöz.) — 5. Beneide nicht. (Ne irigyeld.) — 6. An einen Bluraen- 
strauss. (Egy bokrétára.) — 7. Nicht schmerzt das Weh am tiefsten. (Nem az 
a fájdalom.) — 8. Es pfeift der Wind. (Fütyül a szél.) — 9. Das bleiche 
Weib. (Sápadt asszony.) — 10. Wozu ist doch das Herz, wozu die Liebe 
• denn darin. (Minek van a szív s a szívben szerelem?) — 11. Der Tod. 
{Halál.) — 12. An meinen Béla. (Bélámnak.) — 13. Sanft ruht mein Haupt. 
(Édes anyám.) — 14. Am Grabe meiner Mutter. (Anyám sírjánál.) — 15. Schwur. 
(Eskü.) — 16. Gewölke. (Ború.) — 17. Du liebst sie immer rasend noch.. 
(Kevélyen mondám.) — Jelzete: P. o. hung. 1490 x. 

Tóth Kálmán. Kinizsi PáL Német. 

510. ^elbenttjaten beá berüfjmten imgariídjen 2lnfüf)reri Paul Kinizsi. 
9laá) ber ungartfdjen ©rja^Iung beá Colomann Tóth. íDeutfd) überfe^t 
•*>on S... Wiener, ^eftfj, 1855. $)rucf unb 23erlag non Slloná Bucsánszky. 

8-r. 80 1. Jelzete: P. o. hung. 1490 e. 

1 V. 5. fordító sajátkezű ajánlását a múzeumi példányon. i66 GULYÁS PAL 

511. ^aul $inifcf)i ber ungarifcfie SSolUtfyüb . . . SíRagoaritdjeá- 
9iationaIí©ebicí)t in üöllig freier Umbid£)tung nad) bem ung. Originál von 
9tid)arb »on SReerfjeimb. $eft, 2Sien & őeipgig, 1865. Verkg von Wil- 
helm Laufler. 

8-r. 106 1. Nyomtatta : Hornyánszky & Hűmmel, Pest. Jelzete : P. 0. hung^ 
1490 f. 

Vadnai Karoly. A rósz szomszéd. Német. 

512. £)er böfe 9fűcí)bűr. Gfrgaí)lung oon Carl Vadnai. 25eutfdj von 
SJtargaretba £effcf). 2Sien unb íjkefjburg, 1 884. ©elbftoerlag oon 3llej.. 

8-r. 109 1. Nyomtatta : C. Angermayerj Pozsony. Jelzete : P. o. hung. 
1509 za. 

Vadnai Károly. Az elsülyedt asszony. (Elbeszélések.) Cseh^ 

513. Károly Vadnai : «Ztracená zena.» Novella. Z macfarstiny 
pfelozil O. S. Vetti. V Praze. Nakladatelství J. Ottó knihtiskárna. É. n*. 

16-r. 48 1. (Knihovna Besed lidu 57.) Jelzete: L. elég. g. 555 h. 

Vadnai Károly. Az öröklés tana. (Elbeszélések.) Cseh. 

5 14. Karel Vadnai : Bojovník za svobodu. Povidka. Z macf arského 
pfelozil G. N. Mayerhoffer. V Praze. Nakladatelství J. Ottó knihtiskárna. 
É. n. 

16-r. 40 1. Nyomtatta: u. a. (Knihovna Besed lidu 25.) Jelzete: L. eleg^ 
g. 555 h. 

Vadnai Károly. Elbeszélések. Cseh. 
L. 513 — 514. szí a. 

Vadnai Károly. Éva leányai. Cseh. 

515. Vadnai Károly. Dcery Eviny. Z macfarstiny pfelozil Gustav 
Narcis Mayerhoffer. V Praze. Knihtiskárna F. Simácek, nakladatelé- 
1894—95. 

16-r. 2 köt. 79, (1); 77, (1) 1. (Levné svazky növel 35., 50.) Jelzete: 
L. elég. g. 776 1. 

Váradi Antal. Iskárioth. Német. . 

516. Iskárioth. Tragödie in fünf Aufzügen von Anton Váradi. Aus 
dem Ungarischen übertragen vön Péter Somogyi. Budapest, 1895. 
Verlag von Singer & Wolfner. 

8-r. 1 12 1. Nyomtatta : Budapesti Hírlap. U. o. Verses fordítás. Jelzete : 
P. o. hung. 1514 ca. 

Váradi Antal. Rafael. Német. 

517. 9taffctel. 2)ramct ín oier 2iufgügen von 9Inton 93árabt. .'9Iuá bem MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 167 

Ungarifrben überttagen oon ^eter <5omogm\ 33ubapeft, 1894. 23erlag oon 
*Singcr & 2Bolfner. 

8-r. 108 1. Nyomtatta: Budapesti Hirlap. U. b. Verses fordítás. Jelzete: 
P. o. hung. 1514 kb. 

Vér Mátyás. Pasztellek. Német. 

518. Pastelle von Matthias Vér. Aus dem Ungarischen übersetzt 
von Josefine Kaufmann. Strassburg i. E. und Leipzig. Verlag von Josef 
Sínger, 1910. 

8-r. 207 1. Nyomtatta: M. Du Mont Schauberg, Strassburg. Jelzete: 
P. 0. hung. 1521 u. 

Vértesi Arnold. Nyolcezer forint. (Ezer elbeszélés.) Német. 

519. SBegen gefjntaufenb ©tűben. 33on Slrnolb SSértefi. ©. £)aberfon)'á 
Verlag in SBien. É. n. 

8-r. 44 1. Nyomtatta : Fr. Winiker & Schickardt, Brünn. A fordítás, a 
kiadó megjegyzése szerint, Alexander F. Heksch munkája s utóbbinak Aus 
llngarns Novellenschat^ c. 1884-ben megjelent kötetéből való. Rövid életrajzi 
bevezetéssel. (Allgemeine National-Bibliothek. 1 80.) Jelzete : L. elég. g. 531 at. 

Vörösmarty Mihály. (Költemények.) Francia. 

520. Féte du centenaire du poéte hongrois Michel Vörösmarty, 
présidée par M. Sully-Prudhomme. — Conférence de M. A. de Bertha. 
Paris, Librairie Plon, 1900. 

8-r. (4), 40 1. Nyomtatta : Plon-Nourrit et Cie. U. o. Tartalma : 
I. Discours de M. Sully-Prudhomme. E rövid tanulmány, melyben a jeles 
költő Vörösmarty költői jelentőségét fordítások alapján fejtegeti s jellemzését 
is megkisérli, elkerülte Karl Lajos figyelmét, aki pedig egész könyvet szentelt 
SuLLY-PRUDHOMME-nak. — II. Conférence de M. A. Bertha. Ez utóbbiba a 
következő versek prózai fordítása van beleszőve : 1. Défaite de Zalán. (Zalán 
futása I. ének 1 — 31. sor.) — 2. Paroles graves. (Szózat.) — 3. La mére 
délaissée. (Az elhagyott anya.) — 4. La maison du pays. (Országháza.) — 
5 . Le vieux tzigane. (A vén cigány.) — 6. Le livre de la pauvre femme. 
(A szegény asszony könyve.) — 7. A une réveuse. (A merengőhöz.) — 
8. Extase. (Ábránd.) — 9. Les chants d'oiseaux. (Madárhangok.) — 10. La 
belle Ilonka. (Szép Ilonka.) — fi. Napóleon. — 12. Les souris. (Az egerek.) — 
13. Liszt Ferenchez. — A költeményeket az előadáson Géniat kisasszony, 
továbbá Dehelly és Rávet urak, a Comédie Francaise tagjai szavalták. Jel- 
zete: Hung. 1. 565 i. 

Német. 

521. ©ebid)te oon ÜDficbael 33őritémartn. 3lu§ bem Ungarifdjen in 
eigenen unb fremben metrifdjen Überfetjungen IjerauS gégében burd) Sí. üDt. 
tfertbenn. $eft, bobért Sampel. Seipjig, @. ©. ©djul^e. 1857. 

16-r. XLV, 156, (4) 1. Nyomtatta: Giesecke & Devrient, Leipzig. 
Tartalma : 1. Sonett. — 2. Der Bekümmerte. (A tűnődő.) — 3. Der 168 GULYÁS PÁL 

Wolf. — 4. Das schöne Mádchen. (A szép leány.) — 5. Andor's Klage. 
(Andor panasza.) — 6. Iluska's Klage. (Nach Greguss.) (Ilus panasza.) — 
7. Die wüste Csárda. (Puszta csárda.) — 8. Schwarzes Auge. (Fekete 
szem.) — 9. Die Liebenden. (A szeretők.) — 10. Spiegel. ( ? ) — 
11. Die schöne Frau. (Szép asszony.) — 12. Ráuberleben. (Becskereki.) — 
13. Freiung. (A kérő.) — 14. Hirtenmádchenlied. (Pásztorlány dala.) — 

15. König Salamon. (Salamon.) — 16. Schön Ilonka. [Von Dux.] (Szép 
Ilonka.) — 17. Der Heimathslose. [Von Steinacker.] (A hontalan.) — 
18. Die Aufblühende. (A szép hajadon.) — 19. Aufruf ! (Szózat.) — 20. An 
eine Dame. (Az uri hölgyhöz.) — 21. An Franz Liszt. (Liszt Ferenchez.) — 
22. Das Lied von Fóth. (Fóti dal.) — 23. An eine Sinnende. (A meren- 
gőhöz.) — 24. Das Buch der armen Frau. (A szegény asszony könyve.) — 
25. Gedanken in einer Bibliothek. (Gondolatok a könyvtárban.) — 26. Dem 
altén Zigeuner. (A vén cigány.) — Verses fordítás, a költőt méltató előszó- 
val, életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete: P. o. hung. 1588. 

522. Michael Vörösmarty' s ausgewáhlte Gedichte. Deutsch von 
Paul Hoffmann. Als Manuscript gedruckt. Budapest, 1886. 

16-r. 166, (4) 1. Nyomtatta: Act. G. Athenaeum u. o. Tartalma: For- 
dító előszava. 1. Vorwort. (Előszó.) — Lebensbetrachtung : 2. An die Sin- 
nende. (A merengőhöz.) — 3. Gedanken vor einer Bücherei. (Gondolatok a 
könyvtárban.) — Erzáhlendes : 4. Der ungarische Dichter. (A magyar költő.) — 
5. Szilágyi und Hajmási. (Szilágyi és Hajmási.) — 6. Der Taucher Kund. 
(A búvár Kund.) — 7. Toldi. — 8. Der greise Held. (Az ösz bajnok.) — 
9. Studio Gábriel. (Gábor diák.) — 10. Salamon. — 11. Schön-Helene. (Szép 
Ilonka.) — 12. Andree Mohn. (Mák Bandi.) — 13. Márchen von der Rosen- 
knospe. (Mese a rózsabimbóról.) — 14. Das Buch der armen Frau. (A szegény 
asszony könyve.) — Gesellig Heiteres : 15. Fóter Lied. (Fóti dal.) — 

16. Schlechter Wein. (Rossz bor.) — 17. Guter Wein. (Jó bor.) — Patrio- 
tisches : 18. Aufruf. (Szózat,) — 19. An die vornehme Frau. (Az uri hölgy- 
höz.) — 20. An die ungarischen Frauen. (A magyar hölgyekhez.) — 21. Was 
sie thun? (Mit csinálunk.) — 22. Hymne. (Hymnus.) — 23. Das Schicksal 
und der Ungar. (A sors és a magyar ember.) — 24. Weissagung. (Jóslat.) — 
Epigramme : 25. Feuer und Wasser. (Tűz és víz.) — 26. Das schalkhafte 
Mádchen. (A csalfa lány.) — 27. Das Kloster. (A klastrom.) — 28. Scherz 
und Ernst. (Tréfa és való.) — 29. Fehler. (Hiba.) — 30. Lácheln und Hármen. 
(Mosoly és gyötrelem.) — 31. Franz Deák. (Deák Ferencz.) — Schlusswort 
des Dichters : 32. Der alté Zigeuner. (A vén cigány.) Verses fordítás, jegy- 
zetekkel. Jelzete: P. o. hung. 1588 b. 

5220. Ugyanaz. SBien, $eft, Seip^ig. 31. £artleben'á 93crIog. 1895. 

16-r. XVI, 139 1. Nyomtatta: Carl Fromme, Wien. Ugyanazon versek 
fordítása, melyeket az előző kiadásban soroltunk fel. A címek a következő 
daraboknál módosultak: 12. Mák Bandi. 19. Vornehmer Frau. 21. Was thun 
wir? Jelzete: P. o. hung. 1588 c. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 169 

523. Vörösmarty. Ausgewáhlte Gedichte. Aus dem Ungarischen 
übertragen von Dr. Péter Yekel. 1901. Sopron, Gustav Röttig. 

8-r. Arckép, XVI, 95 1. Tanalma : I. Hangén und Bangen. (A tűnődő.) — 
2. Das schöne Mádchen. (A szép leány.) — 3. Salamon. — 4. Schön Lenchen. 
{Szép Ilonka.) — s. Der Heimatlose-. (A hontalan.) — 6. Treue. (Hűség.) — 
7. Des Mádchens Kummer. (A kis leány baja.) — 8. Mahnruf. (Szózat.) — 
9. Die verlassene Mutter. (Az elhagyott anya.) — 10. Überschwemmung. 
<Arvizi hajós.) — II. In das Stammbuch des Frl. F. E. (F. E. kisasszony 
emlékkönyvébe.) — 12. Das Patscherl. (Pipiske.) — 13. M... s Augen. 
< ? ) — 14. Der kleine Péter. (Petiké.) — 15. Die lebende Statue. 
(Az élő szobor.) — 16. Undank. (Háládatlanság.) — 17. An die Weltdame. 
<Az uri hölgyhez.) — 18. Fóter Lied. (Fóti dal.) — 19. Herber Trunk. 
(Keserű pohár. [Czilley és a Hunyadiak.]) — 20. Freies Land. (Szabad föld.) — 
21. Des Bettelstudenten Lied. (Tót deák dala.) — 22. An die Sinnende. 
■(A merengőhöz.) — 23. Hymne. (Hymnus.) — 24. Das Buch der armen 
Frau. (A szegény asszony könyve.) — 25. Der alté Zigeuner. (A vén cigány.) 
Verses fordítás, életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete: P. o. hung. 
1588 f. 

523a. Ugyanaz. Leipzig. Verlag von Blumberg & Co. É. n. 

8-r. Arckép, XVI, 95 1. Az előbbivel azonos cimlapkiadás. Jelzete : 
P. o. hung. 1588 e. 

Vörösmarty Mihály. Csongor és Tünde. Német. 

524. Csongor und Tünde. Schauspiel in fünf Aufzügen von 
Michael Vörösmarty. Aus dem Ungarischen übertragen von Dr. Heinrich 
Gártner. Strassburg i. E. Verlag von Josef Singer. 1904. 

8-r. IX, 141, (2) !. Nyomtatta: M. Du Mont-Schauberg. Verses fordítás, 
életrajzi bevezetéssel. Jelzete : P. o. hung. 1588 g. 

Vörösmarty Mihály. Marót bán. Német. 

525. Ban Marót. Tragödie in fünf Aufzügen von Michael Vörös- 
marty. Metrisch übersetzt von dr. Michael Ring. Pest, 1872. Ludwig 
Aigner. 

8-r. (6), 120 1. Nyomtatta : Kön. ung. Universitáts-Buchdruckerei u. o. 
(Dramatische Meisterwerke der Ungarn. I.) Jelzete: P. o. hung. 1113 i. 

Vörösmarty Mihály. Szózat. Többnyelvű. 

526. Vörösmarty Mihály Szózata, magyar, német, francia és olasz, 
és Kölcsey Hymnusa magyar és német nyelven, SBöröémartn'á Slufruf, 
ungarijd), beutfdj, fran$öftfdj unb italienifdj. Kölcsey's Hymne ungarijcfj 
unb beutfdj. Pest, 1861. Kiadja Lampel Róbert. 

8-r. 23 1. Nyomtatta : Wodianer F. A Szózat német fordítása K. M. 
Kertbeny, francia prózai fordítása pedig Saint René Taiixandier munkája. 
Az olasz fordítás készítője nincs megnevezve. A Hymnust Josef v. Máchik 
fordította németre. Jelzete : P. o. hung. 1588 d. 170 GULYÁS PAL 

526a. Ugyanaz. Budapest, 1877. Lampel R. 

8-r. 23 1. Nyomtatta: Wodianer F. Jelzete: P. o. hung. 1588 a. 

Francia. 

527. Szózat. App.el. (Traduction nouvelle sur le rhytme de l'Ori- 
ginal.) [par] Charles Corand. (Alul.) Pest, 1867. Nyomtatta: Herz 
János és társa. 

4-r. (4) 1. Kétnyelvű kiadás. Verses fordítás. A nyomtatvány alján a 
fordítóról a következő reklám-izű felvilágosítást olvashatjuk: «Derselbe (t. i. 
Ch. Corand) ist Professor der französischen Sprache und Literatur, ertheilt 
auch Privatstunden zu mássigem Preise und ist dessen Adresse bei Herrn 
Opticus Calderoni Waitznergasse zu erfragen.» Jelzete : P. o. hung. 232 n. 

Görög. 

528. AiSMA THS OrrrAPIAS. Vörösmarty szózata görögül és adalék 
a' görög vers történetéhez. Fordította és írta Télfy János. Második 
kiadás. Pest. Lampel Róbert, 1862. 

8-r. 36 1. Nyomtatta : Emich Gusztáv. 2 példány. Jelzete : P. 0. hung. 
1585 a. és Hung. 1. 938. 

Olas%+ 

529. Szózat Vörösmarty Mihálytol (sic) olaszra fordította Cipriani 
Iván. Appello di Michele Vörösmarty tradotto da G. B. Cipriani. (Pola. 
É. n. Tipográfia G. Seraschin.) 

32-r. 15 1. Párhuzamosan hozza az eredetit és a verses fordítást. Jel- 
zete : P. o. hung. 1585 r. 

530. Szózat scritto in ungherese dal Vörösmarty, tradotto da 
M. Musso. Aequi, 1861. 

8-r. 1 1. Nyomtatta : Tip. Pola, esercitá da Borghi. A példány lappang. 
Jelen leirás a cédulakatalógus nyomán készült. Jelzete : P. o. hung. 1588 h. 

Török. 

531". Gajret-náme vagyis a magyar szózat török nyelvre fordítva 
Vámbéry Ármin által. (Különnyomat a' «Magyar Nyelvészet)) VI. évf v 
3-ik füzetéből.) Pest. Kiadja Osterlamm Károly, 1861. 

8-r. (8) 1. Nyomtatta : Emmich Gusztáv u. o. Jelzete : P. 0. hung. 1585 aa. 

Vörösmarty Mihály. Zalán futása. Német. 

532. 3ctIoná gludjt oon 5J?td)ael Söröámartt). $n beutfdjer Übertrogung 
í)erauőgegeben oon ©eorg ííofjtfa. §aKe a. <B, SScrlag oon Dtío §enbel. É. n. 

8-r. Arckép, 212 1. Verses fordítás, bevezetéssel (Bibliothek der Gesamt- 
litteratur des In- und Auslandes. No. 1419 — 21.) Jelzete: L. elég. g. 260 e. 

Olas%. 

533. Michele Vörösmarty. La rótta di Zalano. Traduzione dall' 
ungherese di Silvino Gigante, Editoré: A-Zanutel. Fiume MCML MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 171 

8-r. 47 1. Nyomtatta : E. Mohovich u, o. Az első ének verses fordítása, 
bevezetéssel és jegyzetekkel. Jelzete: P. p. hung. 1587 ba. 

Wohl Stefánia. Aranyfüst. Német. 

534. 9taufd)golb. 9toman aué ber ungarifc&en ©efeUfdjaft oon ©iepljame 
2Sof)I. 33on ber Serfafferin felbft beforgte beütne 2luágabe. ^ena. £ermanrt 
©oftenoble, 1889. 

8-r. 2 kötet. (4), 351 ; (4), 327 1. Nyomtatta: G. Pátz, Naumburg a. S. 
Jelzete: P. o. hung. 1591 n/1. 

Zemplén Árpád. Boszú. (Turáni dalok.) Német. 

535. Rache. Episches Gedicht des Árpád Zempléni... Aus dem 
Ungarischen in's Deutsche übertragen durch Július Lechner von dér 
Lech. Budapest, 1908. Ottó Nagel Jtín. 

8-r. 24 1. Nyomtatta : Buschmann F. u. o. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. 
hung. 1600 ae. 

Zempléni Árpád. Istar és Gilgamos. (U. o.) Német. 

536. Istar und Gilgamos. Babilonische Sage. Aus dem Ungarischen 
des Árpád Zempléni ins Deutsche übertragen von Július Lechner von 
der Lech. Verlag der Turanischen Gesellschaft, Budapest, 191 1. 

8-r. 20 1. Nyomtatta első váci sajtó. Verses fordítás. Jelzete : P. o 
hung. 1600 ai. 

Zigány Árpád. Rozmunda. Német. 

537. Síoámunba. SDraműtifcíje Dper in etnem Slufgug von SR. 23a»rinec§. 
2)icbtung oon 2lrpab 3igűrtn, beuífd) von S. ^artmann. Seipsig. SDrud 5 unb 
93eríag von $í)ilipp 9tecíam jun. É. n. 

16-r. 29 1. A bevezetés a zeneszerző, szövegíró és a fordító életrajzát 
tartalmazza. (Universal-Bibliothek. 3270.) Jelzete : L. elég. g. 811 1. 

Gr. Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. Horvát. 

538. Adrianszkoga mora syrena. GroíT Zrinszki Petar. Stampana u 
Beneczih. Pri Zamarij Turrinu. Leta MCCLX. 

4-r. A — Bb jelzésű ivek. Verses fordítás. «A fordító nemcsak a sorok 
végét, hanem közepét is rimelteti ; emiatt azonban az előadás erőltetett s 
gyakran csak az eredeti segítségével érthető. (Zrínyi) Péter számos moralizáló 
versszakkal toldotta meg az eredetit, egyébként is hol összevonja, hol kibővíti : 
a horvát olvasók kedvéért a hősök horvát voltát erősen kiemeli, horvát 
vonatkozásokat sző közbe.)) 1 Jelzete: P. 0. hung. 78. 

Német. 

539. (Sbrengebarhtnté des ©rafen ^íicíaá 3* m *)i wn ©sigeífi. Ein 
Vortrag über Zrínyis Heldentod. 7. September ij66 und dessen dichte- 

1 Négyest László jegyzete. Gróf Zrínyi Miklós művei. Budapest, 1914. I. köt. 
372 1. (A Kisfaludy T Társaság nemzeti. könyvtára. XIV, 1.) . ' . : . ' . *72 GULYÁS PAL 

rische Verherrlichung. Von H. C. C. Stier. Beigegeben sind die deutsche 
Chronik von 1568, das gleichzeitige Volkslied, und Stücke aus Niclas 
Zrinys des jüngeren Zriniade. Colberg, 1866. C. F. Post. 

16-r. VI, 162, (2) 1. Nyomtatta u. a. A Zrinyiász szemelvényes verses 
fordítását 1. a 49 — 162. lapokon. «Az első öt ének és az utolsó ének teljes 
fordítása, a 6 — 14. ének tartalmi ismertetése. A fordítás ötös- és hatodfeles 
jámbusi sorokból ölelkezve alkotott (abba) négysorú strófákban készült.» l 
Jelzete : P. o. hung. 1340. 

539a. Zrínyi und die Zriniade. Abhandlung, Chronik von 1568 
nebst dem gleichzeitigen Volksliede ; dazu Sechs Gesánge der Zriniade 
Niklas Zrínyis d. J. in deutscher Uebersetzung. Von H. C. G. Stier. 
Zweite Ausgabe. Budapest, 1876. Gebrüder Rosenberg. 

16-r. VI, 162, (2) 1. Nyomtatta : C. F. Post, Colberg. Az előző kiadás 
fennmaradt példányaiból készült cimlapkiadás. Jelzete : Hung. h. 5587. 1. 

Olasf. 

540. Francesco Sirola. L'assedio di Sziget. Poéma del conte Nicoló 
Zrínyi. Versioné dall' ungherese. Fiume. Tipográfia P. Battara, 1907. 

8-r. 80 1. Szemelvények verses fordítása, összekötve prózában irt kivo- 
natokkal. Jelzete : P. 0. hung. 1617 p. PÓTLÉK AZ ELSŐ RÉSZHEZ. 

Abonyi Árpád. Sötétség. (?) Eszperantó. 

541. Abonyi Árpád. Mallumajoj. Rakonto. El hungara lingvo 
mallongige tradukis Lengyel Pál. Dua eldono. Paris. Presa esperantista 
societo. 1907. 

8-r. 44 1. Jelzete : L. elég. g. 556 ca. 

Almási Tihamér : Két év múlva ! ! Német. 
541 bté. 3laá) groei $ab,ren. — Suftfpiel in 1. 9lfte oon Almási 
Tihamér, í£)eutfd) von Joseph Jarno. (Berlin 1892.) 

8-r. (4), 35. 1. Nyomtatta kézirat gyanánt Emil Streirand, Berlin. Jel- 
zete: P. o. hung. 295. ji. 

Arany János. (Költemények.) Angol. 

542. John Arany. Toldi. — Toldi's eve. — Ballads. — Selected lyrics. 
Translation from the Hungárián of John Arany by William N. Loew 
of the New-York Bar. The cooperative press. New-York. [19 14.] 

8-r. 192 1. Előszó, kelt 1914. szeptember havában, röviden jellemzi Arany 
"költészetét. Tartalom : 1. Toldi. — 2. Toldi's eve. (T. estéje.) — 3. Family 

1 Négyest L. i. h. 372. 1. Négyes y ezen első kiadást nem ismeri. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 175: 

circle. (Családi kör.) — 4. The desert willow. (A pusztai fűz.) — 5. End of 
autumn. (Ősz végén.) — 6. The comforter. (A vigasztaló.) — 7. The 
captive stork. (A rab gólya.) — 8. To my boy. (Fiamnak.) — 9. The minstrel's- 
sorrow. (A dalnok búja.) — 10. Birthday thoughts. (Névnapi gondolatok.) — 
ii. Look not on me. (Oh! ne nézz rám.) — 12. O, years, ye years. (Évek,, 
ti még jövendő évek.) — 13. I cast away the lyre. (Leteszem a lantot.) — 
14. Vain yeaming. (Hiú sóvárgás.) — 15. A mouse-hued steed I had of okL 
(Elesett a Rigó lovam patkója kezdetű dal 2 — 4. szakasza.) — 16. Mistress- 
Agnes. (A. asszony.) — 17. The bards of Wales. (A walesi bárdok.) — 
18. Call to the ordeal. (Tetemre hivás.) — 19. Sondi's two pages. (Sz. két 
apródja.) — 20. Ladislaus V. (V. László.) — 21. The dedication of the 
bridge. (Hídavatás.) — 22. Bor the hero. (B. vitéz.) — 23. Clara Zách. 
(Z. Klára.) — 24. Midnight duel. (Éjféli párbaj.) — 25. The románcé of the- 
bee. (A méh románca.) — 26. The mother of Matthias Hunyadi. (Mátyás 
anyja.) — 27. Rachel's lamentation. (R. siralma.) — 28. Beggar song. (Koldus 
ének.) — Verses fordítások. Jelzete: P. 0. hung. 319 fa. 

Arany János. (Balladák.) Olas%. 

543. Giovanni Arany. Ballate. Versioné in prosa, con prefazione- 
e note di Francesco Sirola. (Fiume, Stabilimento tipo-litografico di 
E. Mohovich. 19 14.) 

8-r. XIV, 55, 1 1. Tartalom: életrajzi bevezetés és a következő költe- 
mények : 1. Le sartine. (A varrólányok.) — 2. Anna Szőke. (Sz. A.) — 3. La. 
Rákóczy. (Rákóczyné.) — 4. La Rozgonyi. (Rozgonyiné.) — 5. Valentino- 
Török. (T. Bálint.) — 6. Ladislao V. (V. László.) — 7. La fanciulla di 
Eger. (Az egri lány.) — 8. Comare Ágnese. (Ágnes asszony.) — 9. La 
madre di Mattia. (Mátyás anyja.) — 10. Jank di Szeben. (Szibinányi Jánk.) — 
11. L'orfanello. (Árva fiú.) — 12. Bor, il cavaliere. (B. vitéz.) — 13. Clara 
Zách. (Z. Klára.) — 14. La vedova di Bóth. (B. bajnok özvegye.) — 15. I due 
paggi di Szondi. (Sz. két apródja.) — 16. Pázmán, il cavaliere. (P. lovag.) — 
17. I bárdi di Galles. (A walesi bárdok.) — 18. I sacrileghi. (Az ünnep- 
rontók.) — 19. II cantastorie. (A kép-mutogató.) — 20. L'inaugurazione- 
del ponté. (A hídavatás.) — 21. II giudizio di Dio. (Tetemrehívás.) — 
22. Rebecca Vörös. (V. Rébék.) — 23. La scartocciatura del granturco- 
(Tengeri hántás.) — 24. II duello di mezzanotte. (Éjféli párbaj.) — 25. Re 
Andrea. (Endre királyfi.) — (Serittori ungheresi. I.) Prózafordítás. Két példány- 
Jelzete : P. 0. hung. 1313 n. és P. o. hung. 1313 j. 

Balázs Sándor. [Elbeszélések.] Finn. 

544. Alexander Balázs. Yö ja aamu. Novelleja. Suomentanut H. N. 
Arvi A. Karisto, Hámeenlinna. (19 10.) 

8-r. 122, 2 1. Nyomtatta : O. Y. Hámeenlinnan Uusi Kirjapaino 19 10., 
U. o. Tartalma : Életrajzi bevezetés. — I. Yö ja aamu. (Éj és korány ~ 
Beszélyek.) — 2. Onnettomin ihminen. (A legszerencsétlenebb ember. Vig 
elbeszélések.) — 3. Aasi. (A szamár. U. o.) — 4. Selittámáton tapaus. (Egy 174 GULYÁS PAL 

okos asszony. U. o.) — (Kirjallisia pikkuhelmiá. No. 26.) Jelzete: L. elég. g. 

657 mi. - . . 

Berczik Árpád. [Elbeszélések.] Német. 

545. ©fjeftattbSgefdjidjten imb anbere §umore§fen non Árpáb oon 
Skrc-jit. 9lutonjterte Überfe|ung auá bem SRagparií^en tton Dr. Slbolplj 
$of)ut. Seipjig, £)rucí unb Serlag oort $í)ilipp 9teclam jun. (1893.) 

16-r. 102, 1 1., szerző arcképével. Tartalom : 1893. március végén kelt 
bevezetés, mely az író élet- és jellemrajzát adja. — : 1. Die «weissen Fűchse». 
(A fehér rókák. Víg órák.) — 2. Das Reichstagsmandat. (Mandátum. U. o.) — 
3. Ottilie. (Ottil. U. o.) -— 4. Das «eine» Kleid. (Az a bizonyos «egy» ruha. 
U. o.) — 5. Die Geschichte eines Bartes. (Egy szakáll története. U. o. Hogy 
nyílott a szerelem ? c. kötetben is.) — 6. Minister und Gattin. (Két tűz között. 
Őszi hajtás.) — 7. Ein Paar Boutons. (Egy pár bouton. U. o.) — 8. Nur 
ein Mádchen. (Lány ! Víg Órák.) — 9. Das Ideál. (Az ideál. Őszi hajtás.) — 
10. Die «Mama» der Grachen. (A Grachusók mamája. Őszi hajtás.) — ír. Die 
Tabakspfeife. (A pipa. U. o.) — 12. In Frau Leontinens Boudoir. (?) (Uni- 
versal-Bibliothek. 3240.) Jelzete: L. «leg. g. 811 1. 

Berczik Árpád. Az igmándi kispap. Tót. 

546. Igmándsky kiérik. Obraz z l'udu v 3 dejstvách. Napísal 
Árpád Berczik. S povolením autóra prelozil Samo Cambel. 191 3. 
Vydáva Ján Páricka v Ruzomberku. 

8-r. in, (1) 1. Nyomtatta u. a. Rózsahegy. (Slovenské divadlo. Svázok 6.) 
Jelzete : L. elég. g. 338 ia. 

Berczik Árpád. Víg órák. Finn. 

547. Hauskoja hetkiá. Kirjoittanut Árpád Berczik. Tekiján luvalla 
Unkarin kielestá suomentanut Antti Jalava. Helsingissá, Kustannusosa- 
keyhtiö Otava. (1902.) 

8-r. 4, 211 1. Nyomtatta u. o. Suomal. Kirjallis. Seuran kirjapainon 
osakeyhtiö 1902. Tartalom : Életrajz. — 1. «Tyttö.» (Leány. Víg órák.) — 
2. Ilka. (Ottil. U. o.) — 3. Lintu laulaa. (Szól a madár 1 U. o.) — 4. Surkea 
unkarilainen. (Bús magyar. U. o.) -r- 5. Komissioni. (A komisszió. U. o.) — 
6. Valkoiset ketut. (A fehér rókák. U. o.) — 7. Lainanpyytáját. (A kölcsön- 
kérők. U. o.) — -8. Eráán parran história. (Egy szakáll története. U. o.) — 
9. Piippu. (A pipa. Őszi hajtás.) — 10. Carriére. (U. o.) — II. Orja. (A rab- 
szolga. U. o.) — 12. Esikoispuhe. (A szűz beszéd. U. o.) — 13. Kahden 
tulen válillá. (Két tűz között.) — 14. Mitá kaunis nainen maksaa ? (Mibe 
kerül egy szép asszony? U. o.) ; — 15. Nimen-unkarilaistuttaja. (A névmagya- 
rosító.) (Ottavan Helppohintainen Kirjasto. No. 69.) Jelzete : L. elég. g. 542 i. 

Bíró Lajos. [Elbeszélések.] Német. 

548. Ludwig Bíró. Flirt und andere Novellen. 191 3. Wien und 
Leipzig. Deutsch-Österreichischer Verlag. 

8-r. 4, 198, 2 1. Nyomtatta: Friedrich Jasper, Wien. A fordítást a MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 175 

címlap hátlapjának tanúsága szerint, Eduárd Kadossa végezte. Tartalom : 
1. Die Verantwortung. (A felelősség. Glória.) — 2. Zuhause. (Otthon. A fekete 
ostor.) — 3. Eine Ehe. (Egy házasság. Glória.) — 4. Der Japaner. (A japán. 
U. o.) — 5. Das Kind. (A hódítás. U. o.) — 6. Signor Sabbato. (Harminc 
novella.) — 7. Die Stimme des Blutes. (Én. U. o.) — 8. Philipp und Marianne. 
(Fülöp és Marianna. A fekete ostor.) — 9. Königin. (Cseléd. Harminc 
novella.) — 10. Die Beneideten. (?) — n. Das Herz. (A szív. Glória.) — 
12. Verrat. (Árulás. Nyári zivatar.) — 13. Johann Arturs Traum. (János 
Artúr álma. A fekete ostor.) — 14. Der Traum. (Az álom. Glória.) — 15. Die 
Familie Ábel. (?) — 16. Der Palást. (A palota. A fekete ostor.) — 17. Befreit. 
(A szabadulás. Glória.) — 18. Flirt. (U. o.) Jelzete: P. o. hung. 431 im/5. 

Bródy Sándor. A nap lovagja. Német. 

549. 5lle£onber 23róbn. 2)er £elb beá XageS. 9toman. 23erlm. $. 
£űbnfd)mfort) üBeríag ®. m. b. $. É. n. 

8-r. 223 1. Nyomtatta: a Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. Jelzete: 
P. 0. hung. 451 et. 

Bródy Sándor. Hófehérke. Német. 

550. Sdmeeroittrhert. Qi^bi SBénob. $mt\ 9íooelIen oon Sllejanbet 
S3róbrj. 5íuő bem Ungartfchen überjie^t oon 2Jta£ 9lotí)aufer. £eip§ig, 2>rucf 
unb ÜBerlag non ^$f)tlipp 3ieclam jun. É. n. 

16-r. 102 1. Tartalma: 1. Schneewittchen. (Hófehérke.) 2. Jisbi Bénob. 
(?) — (Universal-Bibliothek. 3577.) Jelzete: L. elég. g. 811 1. 

Csepreghy Ferenc. A csikós. Finn. 

551. Hevospaimen. Unkarilainen kansannáytelmá kolme náytöstá. 
Kirjoittanut Ferencz Csepreghy. Unkarinkielestá suomensi N. E. W. 
Porvoossa. Werner Söderström. (1908.) 

8-r. 150 1. Nyomtatta u. a. 1908. (Uusmaalaisten edistysseurojen toimi- 
tuksia. 12.) Jelzete: L. elég. g. 801 t. 

Csiky Gergely. Az elvált asszony. Német. 

552. SDie gcfrhiebene %x<x\x. Síomcm oon ©regor, @őifn. 3luő bem 
Ungarifdjen oon Dáfar oon ílrürfen. £etp§ig ünb SBien. 33ibliogropí)ifcf)e§ 
^nfiitut. É. n. 

16-r. 224 1. Nyomtatta : a Bibliographisches Institut, Leipzig. Fordító 
életrajzi bevezetésével. (Meyers Volksbücher. Nr. 1200 — 1202.) Jelzete : 
P. 0. hung. 1120 f. 

Drégely Gábor. A szerencse fia. Német. 

553. Der gutsitzende Frack. Komödie in vier Aktén von Gábriel 
Drégely. Berlin, 191 2. Oesterheld & Co. Verlag. 

8-r. 1 1 1 1. Nyomtatta A. E. Fischer, Gera. Jelzete : P. o. hung. 550 ob/3. 176 GULYÁS PAL 

Erdős Renée. Norina. Horvát. 

554. Norina. Román iz talijanskog drustva. Magjarski Napisale 
Renée Erdős. U Zagrebu. Nakladom kr. zem. tiskare, 191 3. 

8-r. 2, 160 1. Életrajzi bevezetéssel. Fordította dr Iván Lulic. (Zabavna 
bibliotéka Godiste I. Knjiga. 12.) Jelzete : L. elég. g. 260 i. 

Erdős Renée. [Válogatott költemények.] Német. 

555. Die Perlenschnur. Eine Auswahl aus den Gedichten von 
Renée Erdős. Aus dera Ungarischen übertragen von Johannes Mumbauer* 
Saarlouis. Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H. 19 14. 

8-r. 117, (2) 1. Tartalma: Életrajzi bevezetés, ebben a következő költe- 
mények fordítása : 1. Streuet Rosen vor ihn in Menge. (Szórjatok rózsát elé 
özönével. Versek. Sappho II.) — 2. Láss mich nicht warten. (Ne várakoztass. 
U. o. Sappho III.) — 3. Eine Frau. (Egy asszony. U. o. Sappho XIV.) — 
4. Ich war der letzte Strahl der Sonne. (Én voltam a nap utolsó sugara. U. o. 
Szeretek. XXII.) — 5. Verwesen. (Elmúlás. U. o. Magányom. III.) — 6. Ich 
bahnte Weg. (Utat vágtam. Uj dalok.) — 7. Nun ist es tiefe Mitternacht. 
(A Jöttem hozzátok c. kötetből.) — Maga az anthologia itt kezdődik : 8. Die 
Perlenschnur. (Kétezer éves gyöngy a nyakamon. U. o.) — 9. Nacht. (Utak : 
Éjszaka. U. o.) — 10. Die Stimmen. (Hangok. U. o.) — 11. Auf dem Palatin. 
(A Palatínuson. U. o.) — 12. Adolino. (U. o.) — 13. Es gibt Mádchen. (?) — 
14. Winter. (Tél. U. o. 80 1.) — ■ 15. Die Tagé. (A napok. U. o.) — 16. Ich. 
liebe nicht. (Nem szeretem. U. o.) — 17. Mein Lében. (Életem. U. o.) — 
18. Die Andere. (?) — 19. Abendlied. (Esti dal. Arany veder.) — ■ 20. O Roma ...(?> 
21. Und doch ... (?) — 22. Atruria. (Jöttem hozzátok.) — 23. Vergessen. (?) — 
24. Ich habé sie verlassen. (Aranyveder 1.) — 25. Alles war Sünde nur> 
(Aranyveder II.) — 26. Erinnerst du dich meiner, Herr? (?) — 27. Wie 
weit, o wie weit ! (Hosszú az út. Aranyveder.) — 28. Die Harfe. (A hárfa. 
U. o.) — 29. Wann Christus kommt. (Amikor látom. U. o.) — 30. Beichte. 
(Gyónás. U. o.) — 31. Psalm. (Zsoltár. U. o.) — 32. Weil du mich liebst. (?) — 
33. Die mich verfolgt. (Aid meg őket. U. o.) — 34. Abend. (Este. Jöttem 
hozzátok.) — 35. Sibylle. (?) — 36. Und Jesus sprach. (Jézus szólott. Arany- 
veder.) — 37. Das Wort. (A szó. U. o.) — 38. Gebét. (?) — 39. Die Worte. (?) — 
40. Nun sollte ich weinen. (?) — 41. Nox mystica. (Nőtte mystica. U. o.) — 
42. lm Garten Gethsemane. (A Getsemáneh kertben. U. o.) — 43. Ich habé 
Herr das Wunder geschaut. (A csoda. U. o.) — 44. Nicht meinetwegen, Herr. 
(Ne értem, Uram. U. o.) — 45. O Herr, mich sollen schmerzen. (Ne fájjon 
az élet. U. o.) — 46. Ich fürchte mich. (Félek. U. o.) — 47. Alles ist Ahnung. 
(Mindent csak sejtek. U. o.) — 48. Bekenntnis. (Beszélgetés. Jöttem hozzátok.) — 
49. Die Krone der Ahnen. (Ősök koszorúja. Arany veder.) — 50. Die Toten. 
(A holtak U. o.) — 51. Das grosse Morgen I — VIII. (A nagy reggel. U. o.) — 
52. Láss mich im Feuer. (?) — 53. Aus dem Buche der Sibyllen I — VI. (?) — 
54. Cilicium. (?) — 55. Hymnus. (?) — Verses fordítások. Jelzete: P. 0. 
hung. 593 vh. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 177 

Farkas Pál. Egy önkéntes naplója. Német. 

556. Das Tagebuch eines Freiwilligen. Von Paul Farkas. Deutsch 
von Eduárd Kadossa. Brünn, 191 3. Winiker & Schickardt. 

8-r. I. rész. 2, 1 $o 1. Die Schule. Jelzete : P. 0. hung. 664 cf. 

Földes Imre. A vörös szegfű. Német. 

557. £>ie rote 9íelfe. @d)aufpiel in bret 2lfien non (Smerid) Sölbeá. 
28ien, 1914. SSerlag ^auí £nepler. 

8-r. 104 1. Nyomtatta : Ad. Alkalay & Sohn, Pozsony. Jelzete : P. 0. 
hung. 683 le. 

Gárdonyi Géza. A bor. Finn. 

558. Viini. Kuvaus unkarin kansan elámástá. Kirjoitti Gárdonyi 
Géza. Unkarin kielestá saomensi N. E. W. Helsinki, 19 12. Kustannus- 
osakeyhtiö kirja. 

8-r. 187 I. Nyomtatta : Weilin & Göös u. o. (Náytelmákirjasto. No. 92.) 
Jelzete : L. elég. g. 630 vt. 

Grail Erzsi. Karácsony angyalai. Német. 

559. Weihnachtsengel . . . Eine Weihnachtsallegorie in vier Bildern 
von Erzsi Tordai Grail . . . Herausgegeben vom Maria-Dorotheen- Vérein . . . 
Budapest, 1909. 

8-r. 76 1. Nyomtatta : Pester Buchdruckerei Actiengesellschaft. Verses 
fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 716 fg. 

Gyalui Farkas. Mézes hetek után. Oláh. 

560. Dupa saptemanile de miére. Comedie in un act. Dupá 
Dr. Farkas Gyalui. Traducere din limba maghiará de I. C. Pop. Kolozs- 
vár. Francisc Gombos. 1898. 

8-r. 1 1 1. Nyomtatta ugyanaz. Jelzete : P. o. hung. 752 d. 

Gyulai Pál. Egy régi udvarház utolsó gazdája. Dán. 

561. En gammel Herregaard. Fortaelling of Paul Gyulai. Kjoben- 
havn. Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1902. 

8-r. Arckép, (6), 160 1. Nyomtatta : Sally B. Salamon u. o. Fordította 
Alexander Schumacher, aki rövid életrajzi bevezetést is írt hozzá. Dörre 
Tivadar képeivel. Jelzete : P. o. hung. 821 aa. 

Gyurátz Ferencz. A gyermekek imája. Tót. 

562. Modlitba dietok. Rozprávka. Napísal Frafto Gyurátz Prelozila 
A. J. Liptovsky Sv. Mikulás 19 14. Nákladom knihkup. a vydavatelského 
úc. spolku «Tranoscius». Tlacil F. Klimes. 

8-r. 18 1. (Zábavná kniznica spolku «Tranoscius». Sosit 8.) Jelzete 
L. elég. g. 555 le. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 12 178 GULYÁS PAL 

Gyurátz Ferenc. Istenért, hazáért. Tót. 

563. Za Boha, za otcinu. Historická povest'. Napísal Frafio Gyurátz. 
Prelozila A. J. Liptovsky Sv. Mikulás. 1914. Nákladom kníhkup. a 
vydavatelského úc. spolku «Tranoscius». Tlacil F. Klimes. 

8-r. 39 1. (Zábavná kniznica spolku «Tranoscius». Sosit 10.) Jelzete: 
L. elég. g. 555 le. 

Hegedűs Lajos. Bíbor és gyász. Német. 

564. purpur unb Srctuer. £iftorifdfjeá SDramo in 5 Síufjügen unb 
8 Silbern nadj bem ttngarifdjen beő L. Hegedűs. %üx bie beutfdjen Sürjnen 
frei bearbeiíet oon @. $. oon 33ertalan. ^reffburg, 1858. %n ©omminiffion bei 
& fr (Sdjmbler. 

8-r. 59 1. Nyomtatta Alois Schreiber u. o. Jelzete: P. o. hung. 830 zg/4. 
Herczeg Ferenc. A Gyurkovics fiúk. Finn. 

565. Ferenc Herczeg. Gyurkovicsin pojat. Tekiján luvalla suomen- 
tanut Matti Kivekás. Helsingissá. Kustannusosakeyhtiö Otava. (19 12.) 

8-r. 188, 2 1. Nyomtatta u. a. 1912. Életrajzi vázlattal. (Otavan 50 
permin kirjasto. No. 29.) Jelzete : L. elég. g. 542 ia. 

Herczeg Ferenc. A Gyurkovics lányok. Dán. ' 

566. Franz Herczeg. Frekenerne Gyurkovics. Avtoriseret Over- 
saettele efter den ungarske Originals 20. Oplag ved Al. Schumacher. 
Kjsbenhavn. Forlagt af V. Pio's Boghandel, 1904. 

8-r. 4, 156 1. Nyomtatta: Sally B. Salomon u. o. Jelzete: P. o. hung. 
830 zo/39. 

Herczeg Ferenc. A Gyurkovics lányok. Finn. 

567. Ferenc Herczeg. Gyurkovicsin tytöt. Suomennos unkarin- 
kielestá. 2. painos. Helsingissá. Kustannusosakeyhtiö otava. (19 12.) 

8-r. 102 1. Életrajzi vázlattal. Nyomtatta u. a. 1912. (Otavan 50-pennin 
kirjasto No. 34.) Jelzete : L. elég. g. 542 ia. 

Herczeg Ferenc. Gyurka és Sándor. Finn. 

568. Ferenc Herczeg. Gyurka ja Sándor. Uusia Lisiá Gyurkovicsin 
poikien elámántarinaan. Tekiján luvalla suomentanut Matti Kivekas. 
Helsingissá, Kustannusosakeyhtiö otava. (19 12.) 

8-r. 128 1. Nyomtatta u. a. 1912. Életrajzi vázlattal. (Otavan 50-pennin 
kirjasto. No. 33.) Jelzete: L. elég. g. 542. ia. 

Herczeg Ferenc. Mutamur. Finn. 

569. Ferenc Herczeg. Unkarittaren páivákirja. Y. M. Novelleja. 
Suomennos alkukielestá. Helsingissá. Kustannusosakeyhtiö otava. (1912.) 

8-r. in 1. Nyomtatta u. a. 1912. Tartalom: Életrajz. — 1. Unkarittaren 
páivákirja. (Mutamur . . .) — 2. Viimeiset tanssiaiset. (Az utolsó bál. U. o.) — 
3. Naisena kuolemaan saakka. (Mindhalálig asszony. U. o.) — 4. Tanssiais- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 179 

puku. (A báli ruha. U. o.) — 5. Keltanokka ! (Tacskó. U. o.) — 6. Sopiva 
rouva. (A kényelmes asszony. U. o.) — 7. Hánen armonsa luutnantin rouva. 
(Hadnagyné őnagvsága. U. o.) — 8. Sateenkaari hiekassa. (Szivárvány a 
fövényben. U. o.) — 9. Merirosvo. (A kalóz. U. o.) — 10. Melinan vierailu- 
náytántö. (Melina vendégszereplése. U. o.) — 11. Iza neiti. (Iza kisasszony. 
U. o.) (Otavan 50-penin kirjasto. No. 39.) Jelzete : L. elég. g. 542 ia. 

Herczeg Ferenc. Pogányok. Finn. 

570. Ferenc Herczeg. Pakanoita. Romaani. Unkarin kielestá 
suomentanut K. Emil Jaakkola. Werner Söderström Osakeyhtiö, 
Porvoo. [191 3.] 

8-r. 208. 1. Nyomtatta ugyanaz. Életrajzi bevezetéssel. (W. S. Osakeyhtiön 
50-pennin kirjoja. No. 48.) Jelzete: P. o. hung. 830 zo/38. 

Hevesi József. Hamis gyémántok. Német. 

571. ^alfctjc 2)tamanten. ©efellidjaftlidje 9íooeíeííen unb ©fiiért. 
%\á) bem 9Jlagnarifdjen beő ^ofef §eoeít fret überfeijt unb bearbeitet von 
ír. 3lboíf tfofjut. 3ürid), $erlagá*2Jtagaíin. 1890. 

8-r. V. (2.), 77 1. Nyomtatta J. Schatelitz. U. o. Jelzete : P. 0. hung. 830 zs/2. 

Jámbor Pál. Kossuth. Német. 

572. Kossuth... (végén.) gret nad) bem Ungarifdjen beő ^tabor non 
M. E. ?$e)tí), bet Magyar M. 23ucbf)anbler. 

8-r. (4) 1. Kossuth arcképével. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 830 z/3. 

Jókai Mór. A debreceni lunátikus. Német. 

573. £>er ^iaajtrocmbíer. ^umoriítiidje ©rjáfjlung von SRauruö Qófat . . . 
ins ^cutfdje übertragen oon Subroig 2Sed)sler. ^n ftenograpl)i)cr)e <3d)rift 
übertragen . . . oon Slboípf) <Sd)öttner. eresben. 2öilf)elm 9teuter's Steno- 
grapf)te Verlag. É. n. 

8-r. 88 1. (Reuter's Bibliothek für Gabelsberger-Stenographen. Bd. 34.) 
Jelzete : Graph. 608. 

Jókai Mór. A véres kenyér. Német. 

574. %ofai unb ^ötai. Bilder aus Ungarn von Kari Braun-Wies- 
baden. Berlin. Verlag von Georg Stilke. 1873. 

8-r. Acélmetszetű címkép, 6, 436 1. Nyomtatta Metzger & Wikij, Leipzig 
A 207 — 286. lapon Ein Ungar in Frankreich, 1870 — 71. Nach dem «Blutigen 
Brot» des Jókai Mór. Jelzete: Hung. h. 850. 

Jókai Mór. Csataképek a magyar szabadságharcból. Német. 

575. Schlachtenbilder und Scenen aus Ungarns Revolution 1848 
und 1849. Von Sajó. Deutsche Ausgabe. Pesth. Verlag von Gustav 
Heckenast. Leipzig bei Georg Wigand [1850]. 

8-r. (4), 262 1. Nyomtatta Breitkopf und Hártel, Leipzig. Tartalom : 
1. Die Rotkappler. (A vörössipkás.) — 2. Die Familie Bárdy. (A B. család.) — 
3. Die Gattin des Gefallenen. (Az elesett neje.) — 4. Die zwei Bráute. (A két 

12* 180 GULYÁS PAL 

menyasszony.) — 5. Das Székler Weib. (Székely asszony.) — Jelzete : P. 0. 
hung. 905. fb. 

Jókai Mór. Egy az isten. Angol. 

$j6. The Christian in Hungárián Románcé. A Study of dr. Maurus 
Jókai's Növel, «There is a God; or, The People Who Lőve but Once.» 
By John Fretwell. Boston, U. S. A. : James H. West Company. London : 
Philip Green, G. Essex st. Strand, W. C. (1901.) 

16-r. 124 1. 3 mell. Szerző e műve ajánlásából megtudjuk, hogy 1 S73- 
ban személyesen találkozott JÓKAi-val s hogy a magyar nyelvet Vörösmarty 
Július Caesar fordításán kezdte tanulgatni. A dolgozatot egy JÓKAi-ról s a 
magyar regényirodalomról szóló bevezetés előzi meg. Maga a tanulmány J. 
Egy a% isten c. regényének bő tartalmi kivonata. A cselekményt a következő 
14 fejezetben összevonva adja elő a szerző : 1. The vampire city of Austria. 
2. The friend in need. 3. Passión week in Romé. 4. Diplomacy. 5. The 
temptress. 6. A Román assassination. 7. The pope's flight. 8. What will he 
do with her? 9. The vampire city again. 10. In Transylvania. 11. The last 
revenge. 12. Solferino. 13. Retribution. 14. The retum of the prodigal. — 
Jókai a regény címéhez írt jegyzetében 1 e szavakkal emlékezik meg Fretwell 
kivonatáról : « Angolban jobban megközelíthető e mondat értelme : «God is 
on (sic) God», vagy mint Fretwell amerikai fordítása kifejezte : «On (sic) 
is the Lord», de végre az is abbahagyta s megtartotta az angol fordításnál 
is a magyar jelmondatot és a németnél használt cimet, 2 mely elsőt ugyan 
valószínűleg így fog olvasni az angol, hogy áldási e% Ajs%tin». — Eredeti angol 
vászonkötésben, mely az ((unitáriusok pecsétjét» reprodukálja. Jelzete : Hung. 
1. 171 mi/20. 

Kapi Béla. Kovács Balázs esete. Tót. 

S'jj. Ako sa Martinovi Balázovi povodilo. Napísal Béla Kapi. 
PreloZila A. J. Liptóvskf Sv. Mikulás 1914. Nákladom kníhkup. a vydava- 
telského úő. spolku «Tranoscius». Tlaőil F. Klimes. 

8-r. 31 1. (Zábavná kniznica spolku «Tranoscius». Sosit. 9.) Jelzete: 
L. elég. g. 555 le. 

Karinthy Frigyes. Két novella. Német. 

578. Samlung unbekannter moderner Schriftstelller. Friedrich 
Karinthy. Zwei Novellen. Reuss und Pollack Verlag. Berlin, 191 3. 

Kis 4-r. 24 1. Nyomtatta Július Sittenfeld u. o. Jelzete : P. o. hung. 
910. bh/32. 

Kisfaludy Károly. Tollagi Jónás viszontagságai. Német. 

579. $onaá Sámmle'á Slbentheuer, (ouá fetnert eigerten 33riefen) auá bem 
Urtgarifdjen beá Senjamin Sjalon. $afdjau bei Dtto SBiganb, 23ud)f)ánbler. 1827. 

8-r. 68 1. Jelzete: P. o. hung. 1371. 

l Jubileumi kiadás. XXVII : 2?o. 1. 
2 Die nur einmal liében. .MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 181 

Kovács Pál. Szeget szeggel. Szerb. 

580. Kjiih kjiihom. Jlanp^nja y jeAOMHHHy. Hanncao Konan Ilaj. 
C MahapcKor npeBeo MnjaH IleTpoBHh. H3,naH>e HaniaaHe niTaxinapnje y 
B.-KnKnH^,n, 1888. 

16-r. 24 1. (IIo3opiimHa ÖndanoTeKa. Cb. i.) Jelzete : Paed. 1407. 

Kölcsey Ferenc. A kárpáti kincstár. Volapük. 

581. Div belema Tátra. Már fa Kölcsey. Pevota voböl in vp. fa 
Gebaur Izor... Püb ela Taizs József 1891. Pécs. (Nugán.) 

8-r. 86, 2 1. 8 képmelléklettel. Nyomtatta u. a. Jelzete: L. rel. 155. 

Lázár István. Bethulia virága. Oláh. 

582. Stefan Lázár. Florea Betuliei. Román. In románeste de 
Alexandru Ciura. Editura Libráriei Nationale, S. Bornemisa. Orástie, 191 3. 

8-r. 222 1. Nyomtatta: I. Mota, Szászváros. Jelzete: P. 0. hung. 
1065 ie. 

Mikszáth Kálmán. A vén gazember. Tót. 

583. Stari kujon. Rozprakava. Pisai: Mikszáth Kálmán. Do sarisskej 
reci prelozil *** «Nasa Zastava.» Eperjes. [1914.] 

8-r. 192 1. Nyomtatta: Kósch Árpád u. o. Jelzete: P. o. hung. 1122 
rx/19. 

Peterdi Sándor. Az orr. Oláh. 

584. S. Peterdi. Nasul. Monológ comic. Traducere de Seb Borne- 
misa. Editura Libráriei Nationale. Orástie. (Szászváros, 191 1.) 

16-r. 12 1. Nyomtatta: I. Mota. U. o. Jelzete: P. 0. hung. 1251 i/4. 

Petőfi Sándor. (Válogatott költeményei.) Angol. 

585. Selections from the poems of Alexander Petőfi translated by 
Henry Phillips Jr. Philadelphia. Privately printed. 1885. 

16-r. 31 1. Tartalma: 1. It raineth, raineth, raineth. (Esik, esik, esik.) — 
2. The wolfs story. (Farkas kaland.) — 3. I strayed from my maidén. 
(Elváltam a lyánykától.) — 4. The vagabond. (A csavargó.) — f. Accursed for 
ever be that earth. (Átok és áldás.) — 6. Best wish. (Egy gondolat bánt 
engemet.) — 7. The magyar nobleman. (A magyar nemes.) — 8. The 
nobleman. (A nemes.) — 9. Let us drink. (Igyunk 1) — 10. See I in my 
dreams. (Álmodom-e?) — 11. Oblivion. (Mulandóság.) — 12. The longing 
for death. (Halálvágy.) — 13. The two wanderers. (Két vándor.) — 14. The 
snovv. (A hó, a holt föld téli szemfedője.) — 15. In the forest. (Vadonban.) — 
16. Myself. (Én.) — 17. Here stand I at the crossing-way. (Keresztúton 
állok.) — 18. The golden beams of the youthful sun. (Játszik öreg földünk.) — 
19. The maniac. (Az őrült.) — Verses fordítások. Jelzete : P. o. hung. 1252 ia. 182 GULYÁS PAL 

Eszperantó. 

586. Elektitaj poemoj de A. Petőfi. (Hungara poemaro I.) tradukis 
D-ro Eugeno Fuchs. Eldom de la tradukinto. (Budapest), 19 10. 

16-r. 56 1. Nyomtatta: Wodianer F. és fiai, Budapest. Tartalom : 1. Libe- 
reco kaj amo. (Szabadság, szerelem.) — 2. Ho viro estu viro. (Ha férfi vagy, 
légy férfi.) — 3. Piano vanigita. (Füstbe ment terv.) — 4. El malproksimo. 
(Távolból.) — 5. La hungara nobelo. (A magyar nemes.) — 6. Kuirejon mi 
eniris. (Befordultam a konyhára.) — 7. Pri sangaj tagoj. (Véres napokról 
álmodom.) — 8. La leono mallibera. (A rab oroszlán.) — 9. Tremadas la 
arbeto. (Reszket a bokor.) — 10. La frenezulo. (Az őrült.) — 11. Marcando. 
(Alku.) — 12. Animo nemortema. (A lélek halhatatlan.) — 13. La drinkulo. 
(Ivás közben.) — 14. Glavo kaj ceno. (Kard és lánc.) — 15. Safisto rajdas 
sur azeno. (Megy a juhász szamáron.) — 16. Vi la mia, mi la via. (Te az 
enyém, én a tbd.) — 17. Cu min volas edzingi? (Hozzám jösz-e ?) — 
18. Birdon havas arbareto. (Az erdőnek madara van.) — 19. Respondletero 
al mia amatino. (Válasz kedvesem levelére.) — 20. Fáma belulino. (Hires 
népség.) — 21. En batalo. (Csatában.) — 22. En mia naskigurbo. (Szülő- 
földemen.) — 23. La malliberulo. (A rab.) — (Biblioteko de La Verda 
Standardo. No. 5.) Verses fordítások. Jelzete : L. gen. 176. 

Német. 

587. Petőfi Sándor . . . Talpra magyar-ja ... a költő korábbi és későbbi 
harci dalaival. Eredetiben és német átköltésben kiadja Lindner Ernő. 
Budapest. Az Athenaeum részv.-társ. könyvnyomdája. 1898. — 9ller,anber 
SPetöfi'S . . . Slufruf art bie Ungarn . . . rtebft früheren unb fráteren ílompf* 
liebern be§ SDicbterS tttt Originál unb beuífd)er ííiűdjbicfjtung fjerauőgegeben 
üon @mft Sinbner. SBubapeft, 33ud)brucferei TOengefettfcbaft 3Xtftenaeum. 1898. 

8-r. (4), 31 1. Tartalom: 1. Dass nicht an's Licht vor tausend Jahre 
ich drang. (Mért nem születtem ezer év előtt.) — 2. Von blut'gen Tagén 
tráumt mein Sinn. (Véres napokról álmodom.) — 3. Ein Grau'ngedank' 
empört mein Fühl'n. (Egy gondolat bánt engemet.) — 4. Meine Lieder. 
(Dalaim.) — s- National-Lied. (Nemzeti dal.) — 6. Welch eine Lárm, welch 
laut Geschwárm ! . . . (Milyen lárma, milyen vigadalom.) — 7. Schlachtlied. 
(Csatadal.) — Verses fordítás. Jelzete : P. o. hung. 1253 wl. II. RÉSZ. GYŰJTEMÉNYEK. 

A) Költemények. 

i. Angol. 
Bowring John. Poetry of the Magyars. 

586. Poetry of the Magyars, preceded by a sketch of the language 
and literarute of Hungary and Transylvania. By John Bowring . . . Lon- 
don: Printed for the author, and sold by Róbert Heward... Rowland 
Hunter... London; and Ottó Wigand, Pesth. 1830. (V. ö. a 3. ábrával.) 

8-r. XVI, lxxxii, 312, (4) 1. Nyomtatta: George Smallfield, Hackney. 
Művét fordító galántai Esterházy Pál hercegnek ajánlotta. Tartalom : I. 1. De- 
metrius Csáti : Conquest of the magyar land. (Magyarország megvételéről.) — 
2. Anonymous (Szendrei névtelen) : Báliad of the emperors daughter : or the 
history of Michael Szilagyi and Ladislaus Hajmasi. (Szilágyi Mihály és Haj- 
mási László históriája.) 1 — 3. Michael Zrínyi: Song of the turkish youth. 
(Zrinyiász. III. é. 32 — 39. szak.) — 4. Francis Faludi: The gay-plumed bird 
(Tarka madár.) — 5. U. a. Dangers of lőve. (Francia versek. IV. A magyar 
verses átdolgozás nyomán.) — 6. U. a. The falsé maid. (A kisztő úrfi éneke.) — 
7. U. a. The answer. (A kisasszony felelete.) — 8. Gedeon Ráday : Water, 
wind, reputation. (Víz, szél, becsület.) — 9. U. a. The three idlers of king 
Matthew Corvinus. (Mátyás király három restje.) — io. Lorenzo Orczy: The 
Bugaczian Csárda. (A bugaci csárdának tiszteletére.) — 11. Dávid Szabó-Baróti : 
The wren an the owl. (Az ökörszemről és bagolyról.) — 12. Benedict Virág : 
To the muses. (A Múzsákhoz.) — 13. U. a. Stillness. (Csendesítő.) — 14. TJ. a. 
Song. (Thephila éneke.) — 15. U. a. Aurora. — 16. Paul Stephen Ányos: 
Elegiac stanzas. (Egy hív szívnek keserve kedvese sírjánál.) — 17. U. a. To 
the moon. (Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál.) — 18. U. a. 
The shepherd and the tree. (A pásztor és a fa.) — 19. Francis Kazinczy: 
The frogs. (A békák.) — 20. U. a. Her image. (Az ő képe.) — 21. U. a. Fable : 
The badge and the squirrel. (A borz és a mókus.) — 22. U. a. The beloved. 
(A szeretett.) — 23. U. a. The epigram. (Az epigramm.) — 25. U. a. Sonnet. 
(A sajka.) — 25. U. a. Sonnet. (A kötés napja.) — 26. U. a. Versification. 
(A distichon feltalálása.) — 27. U. a. To Minny. (Minnyihez.) — 28. U. a. To 
my joy-giver. (Az én boldogítóm.) — 29. U. a. Separation. (Idához.) — - 
30. U. a. Cupid on a lion. (Ámor az oroszlánon.) — 31. Gábriel Dajka: The 
faithful maidén. (A hü leányka.) — 32. U. a. Secret sorrow. (Titkos bú.) — 
53. John Kiss: Hymn to wisdom. (Hymnus a bölcseséghez.) — 34. Alexander 
Kisfaludy : As the souffering heart confounded. (Kesergő szerelem. 7. dal.) — 

1 Kimaradt a i$. és 35. szakasz. i 84 GULYÁS PÁL 

35. U. a. Thee I envied, joyous bird ! (U. o. 13. dal.) — 36. U. a. Thow 
sublimest life creator. (U. o. 26. dal.) — 37. U. a. Oft in fancy's rapturous 
noonlight. (ü. o. 51. dal.) — 38. U. a. Swift the golden moments flitted. 

POETRY OF THE MAGYARS, 

PRECEOED BY A SKETCH LANGUAGE AND LITERATURE OF HUNGARY 
AND TRANSYLVANIA. JOHN BOWRING, 

LL.D. F.L.S.M.R.Jt.S. 

ÜONORARY CORRBSPONDENT OF THE ROYAL INSTITDTK OF THE NF.TI1ER- 

LANDS, AND MBMBER OP THE L1TERARY SOCIETJES OP PRIBSLAND, 

GROKlNGEN, PARIS, LBYDEN, LEEUWARDEN, ATHENS, 

TURIN, SHEFFIELD, &0., &C. Eggy Istenérf, eggy Hazáért. 

Égett hajdan, durván hív,— 
Eggy mátkáért, nyoszolyáért— 

A* törzsökös Magyar szív. 

Kisfaludy K. LONDON: 
PRINTED FOR THE AUTHOR. 

AND SOLD B7 RÓBERT HEWARD, 2, WELLINGTON STBEET, 
STRAND ; ROWLAND HÜNTEB, ST. PAUL's CHURCHYARD, 
LONDON J AND OTTÓ WIOAND, PESTÜ. 

1830. 3. ábra. 

(U. o. 57. dal.) — 39. U. a. As the zephyrs, gay and airy. (U. o. 154. dal.) — 
40. ü. a. In the blue horizon's beaming. (U. o. 172. dal.) — 41. U. a. Muses ! 
honour her — the sweetest. (U. o. 176. dal.) — 42. U. a. Ali the bright 
world's charms see brighter. (Boldog szerelem. 16. dal.) — 43. U. a. Thou 
áll my thoughts' vibration. (U. 0. 41. dal.) — 44. U. a. O how sweet to see 
the... (U. o. 44. dal.) — 45. U. a. Not the songs to Pindus brought. (U. o. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 185 

75. dal.) — 46. U. a. Now another century blended. (U. o. 87. dal.) — 
47. U. a. Scarce upon the troubled ocean. (U. o. 130. dal.) — 48. U. a. Teli 
me, can the humán brest. (U. o. 168. dal.) — 49. Michael Vitkovics : She- 
pherd song of Füredi, [sic] (Füredi pásztor dala.) — 50. U a. Cottager's song. 
(Megelégedés.) — 51. U. a. Lőve and friendship. (Szerelem és barátság.) — 
52. U. a. To Lidi. (Lidihez.) — 53. U. a. Entreaty. (Kérés.) — 53. U. a. To 
Czenczi. (Czenczihez : Miképen őzek a friss...) — 54. U. a. To Czenczi. 
(Czenczihez : Bár Mátrahegy lehetnék.) — 55. U. a. The moon. (A hold.) — 
56. U. a. To an envious man. (Az irigyhez.) — 57. Michael Csokonai: The 
strawberry. (A szamócza.) — 58. U. a. To Bacchus. (Bacchushoz.) — 59. U. a_ 
To my friend. (Barátomhoz.) — 60. Dániel Berzsenyi : Evening twilight. (Az 
esthajnalhoz.) — 61. U. a. To Ernestine. (Emmihez.) — 62. U. a. The dance. 
(A tánc.) — 63. U. a. Phillis. — 64. U. a. My portion. (Osztályrészem.) — 
65. U. a. Spring. (Tavasz.) — 66. Emilius Buczy : The little tree. (A kis fa.) — 
67. U. a. Spring's termination. (Tavasz vége.) — 68. U. a. The forest. (Az 
erdő.) — 69. U. a. Merít. (Az érdem.) — 70. Paul Szemere : To hope. (Re- 
mény.) — 71. U. a. lsabel. (Himfy.) — 72. U. a. The happy pair. (Boldog 
pár.) — 73. U. a. Echó. — 74. Gábriel Döbrentey : The enthusiast and the 
philosopher. (A szép mű készítéseért lángoló s az ahhoz értő.) — 75. U, a. 
Hussar song. (Huszárdalok : Sírtál anyám, egykor értem.) — 76. U. a. Rules 
and nature. (Regula s természet.) — 77. Charles Kisfaludy : Life and fancy. 
(Elet és phantasia.) — 78. U. a. Ages of life. (Az élet korai.) — 79. U. a. 
Sound of song. (Dalforrás.) — 80. Francis Kölcsey : Lovely Lenka. (Szép 
Lenka.) — 81. U. a. Boát song. (Dal a csolnakon.) — 82. U. a. To fancy. 
(Phantasia.) — 83. Ladislaus Tóth : Godden of youth. (Az ifjúság istennője.) — 
84. U. a. The playful Erős. (A játszó Erósz.) 1 — 85. Alois Szentmiklóssy : 
Love's festival. (Szerelem ünnepe.) — 86. U. a. The fiower-gatherer. (Chloe 
ajaka.) — 87. U. a. My wish. (Óhajtásom.) — 88. U. a. To my fair 
one. (Szépemhez.) — 89. U. a. The mistake. ( ? ) — 90. Michael 

Vörösmarty: Lovely maid. (A szép leány.) — 91. U. a. Cserhalom. (Kivo- 
natos fordítás. Addig a sorig : Honját kéri, ti adatok, ne ragadja el ember.) — 
92. Francis Verseghy: To my beloved. (Barátnémhoz.) — 93. U. a. To \us- 
tice. (Az igazsághoz.) — 94. U. a. True wisdom. (Az igaz bölcs.) — 95. U. a. 
To envy. (Az irigységhez.) — 96. John Endrődi : The sun. (A nap.) — 
II. Magyar nemzeti dalok. Hungárián popular songs. 2 1.* The kiss. (Édes babám, 
gyere ki.) — 2.* The shower. (Záporeső után eszterhaj megcsordul.) — 

1 Az angol fordítás után a görög és magyar eredetit is lenyomatta Bowring. 

2 Fordító megjegyzi, hogy a népdalok nagyobb részét dr. Rumy Károly György 
bocsátotta rendelkezésére ; Döbrentei szintén igért néki adalékokat, sőt el is küldte címén, 
de sajnos, nem érkeztek rendeltetésük helyére. Néhány népdal- fordítás forrása a Hasznos 
mulatságok, melynek kötet és lapszámát a darabok mellett idézi fordító. Valószínűleg eze- 
ket is Rumy bocsátotta rendelkezésére. Közlésünkben e darabokat megcsillagozzuk. A többi 
Rumy gyűjtötte daraboknak magyar szövegéből is rendszerint közli az első sort, sajnos, 
igen sok sajtóhibától eltorzult alakban. Mégis nagy kár, hogy nem váltotta be Bowring 
eredeti tervét, melyről Toldy a Handbucb der ungariscben Poesie (Pesth, 1828. II : 356. 1.) 
c. művében tesz említést, s a mely szerint Bowring a dalokat magyar-angol kétnyelvű szö- 
veggel szándékozott kiadni. l86 GULYÁS PAL 

3. The little and the great boy. (Mikor én kis gyermek voltam.) — 4. Time. 
(Az idő szárnyon jár.) 1 — 5.* The beloved. (Kiliti falu végen.) — 6* The 
fair and the brown maidén. (Ég a kunyhó, ropog a nád.) — 7.* Sla- 
vonian danceress. (Tót asszonynak tót a lánya.) — 8. Reproach. (Fáj, fáj, 
fáj, fáj, fáj a szivem, fáj.) 2 — 9. Dirge. (Fáj, fáj.) — 10.* A Bacsian song. 
(Bátssági ének.) — 10. Comfort. (De mit töröm fejemet ?) 3 — 1 j. The 
difference. (Más a veréb, más a fecske.) — 12.* Invitation. (Gyere rózsám 
Enyingre.) — 13.* The idler. (Nincsen nekem semmi bajom, csakhogy sze- 
gény vagyok.) — 14.* The pipkin. (Oh! be parányi kis csupor.) — 15/Dan- 
cing song. (Rontom, bontom, testem, csontom.) — 16* Pastoral. (Köznépi 
kettős dal: Héj! Katicám, Katicám.) — 17.* One word. (Állj meg, rózsám, 
egy szóra.) — 18.* The little bird. (Sík mezőben, zöld erdőben.) — 19.* The 
complaint of the young wife. (Tiszta lisztből sül a kalács.) — 20.* Song of 
the Vesprems. (Síkra vélek, ott találék kincs-kincs-kincsre.) — 21. Miska. (Sárga 
csizmás Miska sárban jár.) 4 — 22.* Marosian song. (Árad a víz, meg elapad.) — 
23.* The stork. (Gólya, gólya, gólica.) — 24.* The brown maidén. (Nem 
jöttem volna én ide.) — 25.* The beggar's song. (Csaplárosné galambom.) — 
26. Song of the shepherd of Mátra. (Magamban nevetem.) 5 — 27.* The par- 
ting girl. (Nesze, vedd el jegygyűrűdet.) — 28.* Sympathy. (Hirtelen nő a 
szerelem.) — 29.* Sweet Stephen. (Pista szivem, de alhatnám.) — 30. Song. 
(Éneklésben, muzsikában.) 6 — 31. Sweet spirit. (Szeretlek hát, a'míg élek, nemes 
lélek, tégedet.) 7 — 32. Come hither. (Gyere be rózsám, gyere be.) 8 — 
33. Discovery. (Ó, szerencsétlen fejemet mind járja.) 9 — 34. Love's conquest. 
(Nem hibáztál, a' kis Ámor.) 10 — 35. Unrequited lőve. (Égek érted, de nem 
látod, nem is érzed tüzemet.) 11 — 36. Bliss. (Gyászba borult gondolatim, szűn- 
jetek.) 12 — 37. Despondency. (Gerliceként nyögdicsélek.) 13 — 38. Examination. 
(Mondd meg, szivem, igaz vagy a' [sic] hozzám, vagy csak csalogatsz ?) 14 — 
59. The humán heart. (Bátor a szív, erős is.) 15 — 40. Youth. (Vígan élek a 
a világon.) 16 — 41. The bride. (Bezzeg vagyon nekem is már feleségem.) 17 — 

42. The magyar dance. (Még azt mondják : nem illik a' tánc a magyarnak.) 18 — 

43. Disdain. (Ha te engem csak mulatságból szeretsz.) 19 — 44. My error. 
(Nem hittem volna, hogy így tégy.) 20 — 45. The pilgrimage. (Bokros bú 
habjai reám tódultának.) 21 — 46. Drinking song. (Kurva az anyja rossz em- 
bernek, egy szó úgy, mint száz.) 22 — 47. The Tiszian. (Rákos mezőn egykor, 

1 This poem over written in 1657. Fordító jegyzete. 

2 Rumy kéziiatai a) 67. 

• E dalt először P. Horváth Ádám adta ki. Fordító jegyzetéből. Megvan a Rumy kéz- 
iratok közt is, d) 7. és f) 8. M. T. Akadémia. — E kéziratra Sebestyén Gyula úr 
figyelmeztetett. 

4 A dal 2 versszakának 2. és 3. sorát eredetiben is idézi. Eredetijét 1. Rumy népk. 
gvüjt. b) IV. Akadémia. 

5 U. o. c) V. n U. o. e) VI. 17 U. o. e) XIV. 

6 U. o. e) XX. 12 U. o. d) XXIV. 18 U. o. e) XVI. 

7 U. o. e) XII. « U. o. e) VIII. 19 U. o. e) XVII. 

8 U. o. e) III. " U. o. e) IX. 2° U. o. e) XVIII. 

9 U. o. e) IV. 15 U. o. d) V. e) X. 21 U o. e) XXI. 

10 U. o. e) V. 16 U. o. e) XIII. & f) V. és e) XXIII. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 187 Pesti vásárkor.) 1 — 48. Fortune. (A szerencse csak játszik.) 2 — 49. Depar- 
ture. (Hát már csak isten hozzátok: így énekelek.) 3 — 50. Farewell. (Szo- 
morú az idő, el akar változni.) 4 — 51. My angel. (Angyalocskám, angyalocs- 
kám.) 5 — 52. Constancy. (Lelkem! sírva leborulok.) 6 — 53. Life. Az élet 
olyan, mint a szél.) — 54. Passión. (Angyali kép termete.) 7 — 5 5. The csutora 
song. (A, a, a, éljen a nagy csutora.) 8 — 56. True lőve. (Kertem alatt szánt 
egy eke.) — 57. Sincerity. (Édes kincsem, tubicám.) 9 — 58. Trembing. (Nem 
vagy legény, nem vagy, nem mersz tőlem kérni.) 10 — 54. Körösian waters. (Víz, 
víz, víz.) — 60. Song of farsan[g.] (Kis csupor, nagy csupor, mindegy, ha 
elfogy a bor.) 11 — 61. The magyar maid. (Csak azért szeretem.) 12 — 62. Füredi 
festal song. (Felse [e. h. félre] borul ! nincs itt klastrom.) 13 — 63. Popular 
dancing song. (Nosza legény a táncba.) 14 — Verses fordítás. Eredeti vászon- 
kötésű példányunk első őriapja fonákján e bejegyzés: «A Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárának \ e^el kedveskedik \ gróf Széchenyi István m. p. (V. ö. 
a 4. ábrával.) — Jelzete : P. o. hung. 49. e. 

Butler E. D. Az olcsó ebéd etc. 

589. Az olcsó ebéd. The cheap dinner: translated from the ger- 
mán intő hungarian and english. With an allegory and a few fables, 
by Fáy. Translated from the hungarian intő english and germán. By 
E. D. Butler. London. Haughton and Co. É. n. [1877.) 1 U. o. e) XXIII. 

2 U. o. e) XXVI. 

3 U. o. e) XXVII. 
* U. o. e) XXVIII. 
5 U. o. e) XXIX. 

<• U. o. a) XLIV— V. és e) XXX. 
i U. o. d) II. 8 Közli az eredeti két első strófáját magyarul is 

9 Eredetije RuMY-gyüjtés c) 9. b 1. 
•0 U. o. e) XV. ének. 

11 U. o. c) III. Akad. 

12 U. o. c) XI. 1. 

13 U. o. e) VIII. 

U U. o. d) XXVIU. 188 GULYÁS PAL 

16-r. Címkép. 124, (4) 1. Nyomtatta The operatíve jewish converts' insti- 
tution. U. o. Három nyelvű kiadás. A következő, magyarból fordított darabokat 
tartalmazza: 1. Fáy András: Az isteni igazgatás. The divine Protection. Die 
göttliche Waltung. — 2. A róka és a nyúl. The fox and the hare. Der Fuchs 
und der Hasé. — 3. A macska és a sármány. The cat and the yellow-ham- 
mer. Die Katze und der Gold-Ammer. — 4. A pergamen. The parchment. 
Das Pergament. — 5. A kökény. The sloe-tree. Der Schlehendorn. — 

6. A szamár és a csikó. The ass and the fowl. Der Esel und der Füllen. — 

7. Az idő-próféta. The weather-prophet. Der Wetter-Prophet. — 8. A gólya. 
The stork. Der Storch. — 9. Medve-tánc. The bear dance. Der Báren-Tanz. — 
10. Nagyok leereszkedése. Condescension of the great. Das Herablassen der 
Grossen. — 11. Kisfaludy Károly. A vándor dala. The wanderer's song. 
Das Lied des Wanderers [Kertbeny fordítása.] — Jelzete : L. elég. m. 380. 

Butler E. D. Hungárián poems and fables. 

590. ipungaricm ^oemő artb Sableő. For Gsngltáfo 9ícaberá Selected 
and translated by E. D. Butler. London, Trübner and Co. 1877. 

8-r. Címkép, VI, 88 1. — Nyomtatta : Operatíve Institution. U. o. Tar- 
talom : 1. Michael Vörösmarty: Beautiful Ilonka. (Szép Ilonka.) — 2. The 
appeal. (Szózat.) — 3. Homeless. (Hontalan.) — 4. The forsaken mother. (Az 
elhagyott anya.) — 5. Francis Kölcsey: Hope and memory. (Remény, emlé- 
kezet.) — 6. John Arany : The deserted dwelling. (Az elhagyott lak.) — 
7. Home. (Itthon.) — 8. Charles Kisfaludy : The wanderer's song. (A vándor 
dala.) — 9. Alexander Petőfi: The autumn. (Az ősz.) — 10. Paul Gyulai: 
Weary. (Fáradt vagyok.) — 11. Joseph Lévay : The mountain chapel. (A bérci 
kápolna.) — 12. John Szabados: The flower and the butterfly. (A virág és 
a pillike.) — 13. Charles Szász: How fair. (Be szép.) — 14. John Vajda: 
Balmy sleep. (Édes álom.) — 15. Andrew Fáy: The way of wisdom in life. 
(Bölcseség útja az életben.) — 16. The young crane. (A fiatal daru.) — 
17. Merit (Érdem.) — 18. The winged horse. (Szárnyas ló.) — 19. Antipathv. 
(Ellenszenv.) — 20. The magpie and the dove. (A szarka és galamb.) — 
21. Public confidence. (Közbizodalom.) — 22. The hare and the jay. (A nyúl 
és a szajkó.) — 23. The stork and the duck. (A gólya és a réce.) — 24. The 
race. (A pályafutás.) — 25. The bear-dance. (A medvetánc.) — 26. The 
child and the cat. (A gyermek és a macska.) — 27. Condescension of the 
great. (Nagyok leereszkedése.) — 28. The crow and the raven. (A varjú és 
holló.) — 29. The brickmaker's public spirit. (Téglavetői közszellem.) — 
30. The lynx and the fox. (A hiúz és róka.) — 31. Circumspection. (Óva- 
tosság) — 32. The ass and the foal. (A szamár és a csikó.) — 33. The 
hedgehog. (A sündisznó.) — 34. The divine protection. (Az isteni igazga- 
tás.) — 35. The parchment. (A pergamen.) — 36. The weather prophet. 
(Az idő-próféta.) — 37. The sloe-tree. (A kökény.) — 38. The ridinghorse 
and the ape. (Paripa és majom.) — 39. The fox and the hare. (A róka és 
a nyúl.) — 40. The bell-wether. (A kolompos.) — 41. The advocate. (Az 
ügyvéd.) — 42. The stork. (A gólya.) — 43. The cat and the yellow-hammer. 
(A macska és a sármány.) — 44- The gardener's child. (A kertész gyermek.) — MAGVAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 189 

45. A strange mariage. (A ritka nász.) — 46. Conspicuousmess. (Kitünés.) — 

47. Francis Kazinczy : The wolf and the shepherd. (A farkas és a juhász.) — 

48. The ape and the fox. (A majom és a róka.) — 49. Joseph Kármán : 
The nightingale and the glow-worm. (A fülemile és a szentjánosbogár.) — 
50. The spring and the water-pipe. (A forrás és a csatorna.) — 51. Charles 
Kisfaludy : Life. (Az élet.) — Verses és prózafordítások. — Képekkel A. G. 
BuTLER-től. — Jelzete: P. o. hung. 456 i. 

Butler E. D. The legend of the woundrous hunt etc. 

591. The legend of the wondrous hunt by John Arany. With a 
few miscellaneous pieces and folksongs. Translated from the magyar 
bv K. D. Butler. London. Trübner and Co. 1881. 

8-r. V, (2) 69 1. Ny. The cooperative jewish converts' institution u. o. 
Tartalom : 1. John Arany : The legend of the wondrous hunt. (Buda ha- 
lála VI.) — 2. Alexander Petőfi : The quivering bush. (Reszket a bokor . . .) — 
3. U. o. The orphan maidén. (Az árva leány.) — 4 — 5. John VApA : Carpe 
diem. (Mikor a nap . . .) — 6. Gregory Czuczor : The hoany bee. (A szere- 
lem méhe.) — 7. Alois Szentmiklóssy : Humán life. (Emberi pálya.) — 
8. Caspar Bernát : The fisher lad. (A halászlegény.) — Népdalok : 9. Dew- 
drops fali, the dawn is peeping. (Hajnalodik, harmatozik ... 1 — 10. The no 
lőve maternal. (Nem anyától lettél.) — II. Golden May-chafer, I ask not of 
thee. (Cserebogár, sárga cserebogár.) - — 12. For Csurgó would I die. (Meg- 
halok Csurgóért, de nem a városért.) — 13. Gay the life which glads me 
now. (Vörös bársony süvegem.) — 14. Dreaming, dreaming sweet is dreaming. 
(Alom, álom, édes álom.) — 15. Starry, starry shine von heavens blue. (Csil- 
lagos az ég, csillagos.) - — 16. The duck her young midst rushes rears. (Káka 
tövén költ a ruca.) — 17. He that yearns for her he loveth. (Kinek nincsen 
szeretője...) — 18. E'en the trees are wailing. (Amerre én járok...) — 
19. As the rose must wither. (Hervad az a rózsa.) — 20. As a rose to wither 
(Ha én rózsa volnék.) — 21. When a little wayward boy. (Mikor én kis 
gyermek voltam . . .) — 22. A little dog, a great one, too. (Kis kutya, nagy 
kutya.) — 23. See, the risen morning. (Feljött már a hajnal.) — 24. With 
crimson riband bound upon thy head. (Karmazsin pántlika a hajadba fonva.) 
Két nyelvű kiadás. — Jelzete : P. o. hung. 321 f. 

Loew Wm. N. Gems from Petőfi and other hungarian poets. 

592. Gems from Petőfi and other hungarian poets [translated] 
with a memoir of the former and a review of Hungary's poeticái 
literature. By Wm. N. Loew. Published by Paul O. d'Esterhazy, N(ew) 
Y(ork). 1881. 

8-r. XX, 126 1. Ny. u. o. Tartalma: 1. Alexander Petőfi: My songs. 
(Dalaim.) — 2. The thought torments me. (Egy gondolat bánt engemet.) — 
3. In my native land. (Szülőföldemen.) — 4. National song. (Nemzeti dal.) — 
5. War-song. (Csatadal.) — 6. Farewell. (Búcsú.) — 7. The end of the year. 
(Az év végén.) — 8. I am a Magyar. (Magyar vagyok.) — 9. If bom a man, 190 GULYÁS PAL 

then be a man. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 10. Ragged heroes. (Rongyos 
vitézek.) — ii. On a railroad. (Vasúton.) — 12. At home. (Hazámban.) — 
13. From afar. (Távolból.) — 14. I dream of gory days. (Véres napokról 
álmodom.) — 15. I dreamed of wars. (Háborúról álmodám.) — 16. If God* 
(Ha az isten.) — 17. My wife and my svvord. (Feleségem és kardom.) — 
18. At the end of september. (Szeptember végén.) — 19. Who would believe. 
(Ki gondolná.) — 20. Voices from Eger. (Egri hangok.) — 21. Streamlet 
and stream. (Forrás és folyam.) — 22. The imprisoned lion. (A rab .orosz- 
lán.) — 23. A holy grave. (Szent sír.) — 23.0 Aunt Sarah. (Sári néni.) — 24. The 
ruins of the inn. (A csárda romjai.) — 25. The crown of the desert. (A siva- 
tag koronája.) — 26. The good old landlord. (A jó öreg korcsmáros.) — 
27. Two brothers. (Két testvér.) — 28. Wolf adventure. (Farkaskaland.) — 
29. The maniac. (Az őrült.) — 30. The last charity. (Az utósó alamizsna.) — 
31. O, judge me not. (Meg ne itélj.) — 32. In the forest. (Vadonban.) — 
33. What is the use. (Mi haszna.) — 34. At the hamlet's outskirts. (Falu 
végén kurta kocsma.) — 35. The lowering clouds. (Ereszkedik le a felhő.) — 
36. Through the village. (A faluban utcahosszat.) — 37. Drunk for the 
country's sake. (Részegség a hazáért.) — 38. The rosebush shakes. (Reszket 
a bokor.) — 39. You cannot bid the flower. (A virágnak megtiltani nem 
lehet.) — 40. Shepherd boy, poor shepherd boy. (Juhászlegény, szegény ju- 
hászlegény.) — 41. Intő the kitchen door I trolled. (Befordultam a konyhába.) — 
42. How vast this world. (Ez a világ amilyen nagy.) — 43. My fathers trade 
and my own. (Apám mestersége s az enyém.) — 44. The magyar noble. 
(A magyar nemes.) — 45. Michael Vörösmarty : A summons. (Szózat.) — 
46. The hoary gipsy. (A vén cigány.) — 47. To Francis Liszt. (Liszt Ferenc- 
hez.) — 48. Solomon's curse. (Salamon.) — 49. The bittér cup. (Keserű 
pohár.) — 50. Beautiful Helen. (Szép Ilonka.) — 51. The song from Fót. 
(Fóti dal.) — 52. John Arany: Ladislaus V. (V. László.) — 53. Clara Zách. 
(Zách Klára.) — 54. Call to the ordeal. (Tetemre hívás.) — 55. Midnight 
duell. (Éjféli párbaj.) — 56. The hero Bor. (Bor vitéz.) — 57. The ministrel's 
sorrow. (A költő búja.) — 58. Mistress Ágnes. (Ágnes asszony.) — 59. The 
child and the rainbow. (A gyermek és a szivárvány.) — 60. Joseph Eötvös : 
Farewell. (Búcsú.) — 61. My last will. (Végrendelet.) — 62. The frozen child. 
(A megfagyott gyermek.) — 63. John Garay : Kont. — 64. The magyar 
lady. (A magyar hölgy.) — 65. The pilgrim. (A zarándok.) — 66. Francis 
Kölcsey : Hymn. (Hymnus.) — 67. In Wilhelmine's album. (Vilma emlék- 
könyvébe.) — 68. Joseph Bajza : Farewell. (Isten hozzád.) — 69. Charles 
Szász : Hungárián music. (Magyar zene.) — 70. Nightingale's song. (Fülemile 
dala.) — 71. Károly Kisfaludy: My native country's charming bounds. 
(Honvágy.) — 72. Michael Tompa : The bird to its brood. (A madár fiaihoz.) — 
73. Coloman Tóth : Death. (Halál.) — 74. Ladislaus Névy : The rubv peak. 
(A rubint torony.) — 75. Gregorius Czuczor : Pretty girl. (Szép leány.) — 
76. John Erdélyi : Spring song. (Tavaszi dal.) — 77. Joseph Kiss : Miss 
Agatha. (Ágota kisasszony.) — 78. Maurus Jókai : Apotheosis. — 79. Anthony 
Várady : Christ in Romé. (Krisztus Rómában.) — Verses fordítás. — Jelzete : 
P. 0. hung. 697 p. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 191 

Loew Wm. N. Magyar songs. 

593. Magyar songs. Selections from modern hungarian poets, trans- 
lated by Wm. N. Loew. Newyork. Samisch d Goldmann, 1887. 

8-r. 248 1. Tanalom : 1. Alexander Petőfi : My songs. (Dalaim.) — 
2. My lőve. (Száz alakban.) — 3. Michael Vörösmarty: The maidens trouble. 
(A kis leány baja.) — 4. Charles Szász : The winter. (Télben.) — 5. Alexan- 
der Petőfi : The rosebush shakes. (Reszket a bokor.) — 6. Paul Gyulai : 
I long to see you once again. (Szeretnélek még egyszer látni.) — 7. A. Petőfi 
My wife and my sword. (Feleségem és kardom.) — 8 — 11. Alexander Kisfaludy : 
Lőve songs. (I. Kesergő szerelem: 1. Mint a szarvas, kit megére ; 2. Ott, ahol 
én nevelkedtem. II. Boldog szerelem: r. Más a világ; 2. Nézd a rózsát.) — 
12. Louis Dóczy : What is a kiss ? (A csók-ból.) — 13. Andrew Pap: To a 
voung girl. (Egy fiatal leánynak.) — 14. P. Gyulai : To Mary. (Marihoz.) — 
15. Ch. Szász: Although not fair. (Ne légy te szép.) — 16. A. Petőfi: At 
the end of september. (Szeptember végén.) — 17. Gr. Czuczor : Blue violet. 
(Viola, kék violaszál.) — 18. Francis Kölcsey : In Wilhelmine's album. (Vilma 
emlékkönyvébe.) — 19. A. Petőfi: Fair maidén of a pretty place, (Szép 
vidéknek szépséges leánya.) - — 20. Ch. Szász : The tresses of they jet-black 
hair. (Éjhajadnak.) — 21. Alexander Vachott : A complaint. (Panasz.) — - 
22. Joseph Eötvös: My last will. (Végrendelet.) — 23. Gregorius Czuczor : 
Pretty girl. (Szép leány.) — 24. P. Gyulai : I am weary. (Fáradt vagyok.) — 
25. Coloman Tóth: If my tears. (Hogyha titkolt.) — 26. Joseph Bajza: 
Lenke's song. (Lenke dala.) — 27. Ch. Szász : Yea, be proud. (Légy büszke, 
büszke.) — 28. Victor Dalmady : Why conceal ? (Miért titkolod ?) — 29. Michael 
Vörösmarty : The dark eve. (Fekete szem.) — 30. Emil Ábrányi : A laurel 
tree. (Babérfa.) — 31. V. Dalmady : It is not then. (Nem akkor fáradsz el.) — 
32. Paul Gyulay: Remembrance. (Emlék.) — 33. A. Vachott: The pearl 
seeker. (A gyöngykereső.) — 34. John Arany: Look not on me. (0, ne nézz 
rám oly sötéten.) — 35. Michael Tompa: Village hours. (Falusi órák.) — 
36. Joseph Lévay : Love's memory. (Szerelem emléke.) — 37. J. Bajza : 
Farewell. (Isten hozzád.) — 38. P. Gyulay: Wonder not. (Rajtam ne cso- 
dálkozzatok.) — 39. Fr. Kölcsey : Evén song. (Esti dal.) — 40. Géza Zichy : 
Death. (Egy asszony halt meg.) — 41. J. Arany : The captive stork. (A rab 
gólya.) — 42. C. Tóth : Autumn days. (Őszi idő.) — 43. Cornelius Ábrányi jr. : 
The king and the poet. (Király és költő ?) — 44. M. Vörösmarty : On the 
death of a little chield. (Kis gyermek halálára.) — 45. U. a. The bittér cup. 
(Keserű pohár. Czilley és a Hunyadiak.) — 46. U. a. Dying lőve. (Az elhaló 
szerelem.) — 47. John Erdélyi : Spring song. (Tavaszi dal.) — 48. P. Gyulai : 
A flower I would say. (Virágnak mondanálak.) — 49. J. Bajza: Autumn 
song. (Őszi dal.) — 50. Miklós Márkus : Song of sorrow. (Carmen lugubre.) — 
51. Dániel Berzsenyi: My share in life. (Az én osztályrészem.) — 52 — 53. 
A. Petőfi : Song of the dogs and wolves. (Kutyák és farkasok dala.) — 
54. M. Tompa: The bird to its brood. (A madár fiaihoz.) — 55. Joseph 
Kiss: A grave. (Egy sír.) — 56. J. Arany: To my boy. (Fiamnak.) — 
57. *A. Petőfi: The ruins of the inn. (A csárda romjai.) — 58. Jules 
Sárossy : On my birthday. (Ingeborg önszületése napján.) — 59. A. Petőfi : 192 GULYÁS PAL 

The forest home. (Az erdei lak.) — 60. U. a. From afar. (Távolból.) — 
61. A. Petőfi: My dreams. (Álmaim.) — 62. J. Lévay : To forget. (Felej- 
teni.) — 63. C. Tóth: In the evening. (Este.) — 64. A. Petőfi: Streamlet 
and stream. (Forrás és folyam.) — 65. U. a. The good old landlord. (A jó öreg 
korcsmáros.) — 66. U. a. Sweet joy. (Édes öröm, ittalak már.) — 67. U. a. 
What is the use. (Mi haszna.) — 66. John Vajda • From the grave. (Sír- 
ból.) — 69. J. Arany : Birthday thoughts. (Névnapi gondolatok.) — 70. A. 
Petőfi: In my native land. (Szülőföldemen.) — 71. U. a. On the Danube. 
(A Dunán.) — 72. P. Gyulai: On a sick bed. (Betegágyon). — 73. Louis 
Csáktornyai : From secret songs. (?) ■ — 74. C. Szász : Nightingale's song. 
(Fülemile dala.) — 75. J. Lévay: A tear. (A köny.) — 76. J. Eötvös: 
Minstrel and king. (Dalnok és király.) — 77. M. Vörösmarty : Bird voices. 
(Madárhangok.) — 78. A. Petőfi : The dream. (Az álom.) — 79. C. Kisfaludy : 
My native country's charming bounds. (Honvágy.) — 80. M. Vörösmarty : 
The beauteous flower. (A szép virág.) — 81. A. Petőfi: In the forest. 
(Vadonban.) — 82. C. Tóth : The sun gives life. (Naptól virít.) — 83. A. 
Petőfi : You cannot bid the flower. (A virágnak megtiltani nem lehet.) — 
84. My horse has lost an ironshoe. (Leesett a fakólovam patkója.) — 85. A. 
Petőfi: At the funeral. (Temetésen szól az ének.) — 86. Mary dear, Mary 
dear. (Mariskám, Mariskám.) — 87. A. Petőfi : How vast this world. (Ez a 
világ amilyen nagy.) — 88. Not a mother boré thee. (Nem anyától lettél. 
Népdal.) — 89. A. Petőfi: On on ass the shepherd rides. (Megy a juhász 
szamáron.) — 90. U. a. The lowering clouds. (Ereszkedik le a felhő.) — 

91. U. a. Intő the kitchen door I strolled. (Befordultam a konyhába.) — 

92. U. a. Through the village. (A faluban utcahosszat.) ■ — 93. U. a. Drunk 
for the country's sake. (Részegség a hazáért.) — 94. U. a. Shepherd boy, 
poor shepherd boy. (Juhászlegény, szegény juhászlegény.) — 95. J. Bajza: 
Apotheosis. — 96. P. Gyulai : Dear captain mine . . . (Hadnagy uram . . .) — 
97. M. Vörösmarty : A Summons. (Szózat.) — 98. -A. Petőfi : National song. 
(Nemzeti dal.) — 99. M. Vörösmarty : A hymn. (Hymnus.) — 100. A. Petőfi : 
The thought torments me. (Egy gondolat bánt engemet.) — 101. Fr. Kölcsey : 
Hymn. (Hymnus.) — 102. A. Petőfi: Farewell. (Búcsú.) — 103. J. Eötvös: 
Farewell. (Búcsú.) — 104. M. Vörösmarty : The song from Fót. (Fóti dal.) — 
I05. C. Tóth: Forward. (Előre.) — 106. M. Vörösmarty: The homeless. 
(A hontalan.) — 107. A. Petőfi: War song. (Csata-dal.) — 108. J. Eötvös: 
Mohács. — 109. John Garay : The magyar lady. (A magyar hölgy.) — 
110. M. Vörösmarty : The forsaken mother. (Az elhagyott anya.) — nr. U. a. 
The magyar poet. (A magyar költő.) — 112. A. Petőfi: I dream of gory 
days. (Véres napokról álmodom.) — 113. J. Arany: Beggar song. (Koldus 
ének.) — 114. A. Petőfi: If God. (Ha az Isten.) — 115. M. Vörösmarty: 
To Francis Liszt. (Liszt Ferenchez.) — 116. J. Bajza: A sigh. (Sóhajtás.) — 
117. A. Petőfi: I am a Magyar. (Magyar vagyok.) — 118. M. Vörösmarty: 
Solomon's curse. (Salamon átka.) — 119. J. Garay: The pilgrim. (A zarán- 
dok.) — 120. A. Petőfi: A holy grave. (Szent sír.) — 121. C. Szász: To 
my fatherland. (Hazámhoz.) — 122. M. Vörösmarty: Beautiful Helen. (Szép 
Ilonka.) — 123. J. Arany: Mistress Ágnes. (Ágnes asszony.) — 124. U. a. 
Call to the ordeal. (Tetemrehívás.) — 125. U. a. Ladislaus V. (V. László.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 193 

126. U. a. Clara Zách. (Zách Klára.) — 127. Eugene Rákosi: Judith and 
Holofornes. (J. és H.) — 1 28. J. Arany : The hero Bor. (B. vitéz.) — 
129. U. a. Midnight duel. (Az éjféli párbaj.) — 130. P. Gyulai: Midnight 
visit. (Éji látogatás.) — 131. M. Tompa: Burial. (Temetés.) — 132. A.Petőfi: 
The last charity. (Az utósó alamizsna.) — 133. Ladislaus Torkos: The 
stone saint. (A kőszent.) — 134. J. Arany: The románcé of the bee. (A méh 
románca.) — 135. J. Garay : Kont. — 136. Louis Tolnai: The stepdaughter. 
(A mostoha lány.) — 137. J. Kiss: Judith Simon. (S. J.) — 138. M. Vörös- 
marty: The hero's grave. (A hős sírja.) — 139. Ladislaus Névy : The ruby 
peak. (A rubint torony.) — 140. Anton Várady : The bells of Strassbourg. 
(A strassburgi harangok.) — 141. D. Berzsenyi: A prayer. (Fohászkodás.) — 
142. J. Erdélyi: A song. (Dalünnepen.) — 143. E. Ábrányi: Good friday. 
(Nagypénteken.) — 144. A. Petőfi : At the end of the year. (Az év végén.) — 
145. U. a. Two brothers. (Két testvér.) — 146. U. a. Wolf adventure. 
(Farkaskaland.) — 147. U. a. At the hamlet's outskirts. (Falu végén kurta 
kocsma.) — 148. U. a. Ragged heroes. (Rongyos vitézek.) — 149. M. Vörös- 
marty : The slav student's song. (A tót diák dala.) — 150. A. Petőfi: The 
magyar noble. (A magyar nemes.) — 151. C. Szász : Hungárián music 
(Magyar zene.) — 152. A. Petőfi: The imprisoned Hon. (A rab oroszlán.) — 
153. U. a. Who would believe. (Ki gondolná, ki mondaná.) — 154. U. a. If 
born a man, then be a man. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 155. C. Tóth: 
Death. (Halál.) — 156. J. Arany: The minstrel's sorrow. (A dalnok búja.) — 
157. M. Vörösmarty: The hoary gipsy. (A vén cigány.) — 158. M. Tompa: 
At an auction. (Árverésen.) — Verses fordítás. — Jelzete : P. 0. hung. 1335 ig. 

Loew William N. Magyar poetry. 

594. Magyar poetry. Selections from hungarian poets. Translated 
by William N. Loew. New-York (1908). Amerikai Magyar Népszava. 

8-r. 510, XI. 1. Tartalom: I. Poems of lőve. 1. Alexander Petőfi: At 
the end of September. (Szeptember végén.) — 2. Alexander Endrődi : For- 
gottén song. (Feledett dal.) — 3. Paul Gyulai: A flower I would say. (Virág- 
nak mondanálak.) — 4. U. a. To a lady. (Barátnőmhöz.) — 5. Francis Köl- 
csey : In Wilhelmine's Album. (Vilma emlékkönyvébe.) — 6. A. Petőfi : My 
lőve. (Száz alakban.) — 7. Michael Vörösmarty : The maidens sorrow. (A kis 
leány baja.) — 8. A. Endrődi : Haidé. — 9. A. Petőfi : O, judge me not. 
(Meg ne kélj.) — 10. Anthony Radó : Good-by. (Egy kézszorítás.) — 
11. A. Petőfi: In the forest. (Vadonban.) — 12. P. Gyulai: I am weary. 
(Fáradt vagyok.) — 13. Koloman Tóth: If my tears. (Hogy ha titkolt) — 
14. M. Vörösmarty: Dying lőve. (Az elhaló szerelem.) — is — 18. Alexander 
Kisfaludy : Lőve songs. (I. Kesergő szerelem. 1. Mint a szarvas, kit megére. 
2. Ott, ahol én nevelkedtem. II. Boldog szerelem : 1. Más a világ ábrázatja. 
2. Nézd e rózsát, bimbójában.) — 19. P. Gyulai : .To Mary. (Marihoz.) — 
20. A. Petőfi: My wife and my sword. (Feleségem és kardom.) — 21. U. a. 
The rosebush trembles. (Reszket a bokor.) — 22. Louis Csáktornyai : From 
secret songs (?). — 23. Ludwigh Dóczy : Glory. (Dicsőség.) — 24. Géza 
Zichy : A song. (Dal.) — 25. P. Gyulai: I long to see you once again. (Sze- 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 13 194 GULYÁS PAL 

retnélek még egyszer látni.) — 26. L. Dóczy : What is a kiss ? («A csók» c. 
vígjátékból.) — 27. A. Petőfi: Fair maidén of a village fair. (Szép vidéknek 
szépséges leánya.) — 28. Charles Szász: Although not fair. (Ne légy te 
szép.) — 29. M. Vörösmarty : Revery. (Ábránd.) — 30. Gregorius Czuczor : 
Blue violet. (Viola, kék violaszál.) — 31. U. a. Pretty girl. (Szép leány.) — 
32. P. Gyulai: Remembrance. (Emlék.) — 33. Ch. Szász: Yea, be proud. 
(Légy büszke, büszke.) — 34. U. a. The tresses of they jet-black hair. (Éj- 
hajadnak.) — 35. Joseph Komócsy : Woe him. (Jaj annak.) — 36. P. Gyulai: 
Wonder not. (Rajtam ne csodálkozzatok.) — 37. Joseph Kiss: The kiss. 
(A csók.) — 38. Johann Wohl : How I should liké to die. (Meg szeretnék 
halni.) — 39. Joseph Lévay : To forget. (Felejteni.) — 40. Alexander Vachott : 
A complaint. (Panasz.) — 41. Lévay : Love's memory. (Szerelem emléke.) — 
42. Joseph Bajza: Lenke's song. (Lenke dala.) — 43. John Bulla: I still 
lőve. (Szeretem én.) — 44. Július Rudnyánszky : Sweet dream. (Édes álom.) — 
45. Andrew Pap: To a young girl. (Egy fiatal leányhoz.) — 46. Victor Dal- 
mady : Why conceal ? (Miért titkolod ?) — 47. M. Vörösmarty : The dark 
eye. (Fekete szem.) — 48. Július Kéri : Ye stars, bright stars. (Ti csillagok [?]). — 
49. Joseph Hevesi: Midnight hour. (Éjfélt ütött.) — 50. Gábriel Döbrentey : 
Hussar song. (Huszárdal.) — 51 — 52. Nicolas Márkus: Songs. (Dalok.) — 
53. Emerich Gáspár: Approaching steps. (Lépéseket hallok.) — 54. Július 
Szávay : God does not forbid. (Az isten se tiltja.) — 55. M. Vörösmarty: 
Hair, lip, eye. (Haj, száj, szem.) — 56 — 58. Ladislaus Inczédy : Songs. (Dalok: 
1. Oh, nem az a bú halálos. 2. Mint harmat a rózsabimbón. 3. Hogyha néha 
szerelemről.) — 59. Géza Udvardy : She was beautiful. (Szép volt midőn.) — 
60. Július Szentessy: Lőve. (Szerelem.) — 61. Sámuel Nyilas: Serenade. 
(Enyém a dal.) — 62. Béla Szász : A sweet sound. (Egy édes hang.) — 
63. Charles Berecz : A city románcé. (Városi románc [?].) — 64. Aladár Bene- 
dek : The flowers withered. (A virágok elhervadának.) — 65. Gerő Szász: 
There is no hell. (Nincsen pokol.) — 66. Count G. Zichy: Farewell sere- 
nade. (Búcsú szerenád.) — 67. G. Szász : Ah ! this moment. (Ah, a percek.) — 
68. William Győry : Lőve me. (Csak te szeress engemet.) — 69. G. Udvardy : 
The sun's rays loved her. (Szerette a napfény.) — 70. Nicolas Szemere : I do 
not watch. (Én nem lesem.) — 71. William Zoltán: Sound of music. (He- 
gedűszó.) — 72 — 73. Joseph Csukási: Songs. (Dalok Arankához: 1. Mért 
repülnek mind tehozzád ? 2. Országába a tavasz.) — 74 — 76. Louis Palágyi : 
Songs. (Dalok: 1. Kérdezd, miért borul el arcom. 2. Ha tűnt szerelemnek 
emléke hegedt már. 3. Egy szélfuvallat megrázta a bokrot.) — 77. Július 
Sárosy : Longing for spring. (Tavaszvágy.) — 78. Michael Szabolcsra ; 
Maud (?). — 79. John Dengi : Song. (Sűrű erdő hűvösében bolyongok.) — 
80. John Vajda: I see thee. (Látlak én még.) — 81. Louis Tolnay : How 
I lőve you. (Hogy mint szeretlek én.) — 82. John Erdélyi : Your kerchiefs 
red. (Piros a te kendőd.) — 83. M. Szabolcsra : Why wert thou not born ? 
(Mért nem születtél te ?) — 84. Louis Bartók : If by frail maidén. (Ha 
gyarlóságból megbánt a lány.) — 85. P. Gyulai: When she departed. 
(Midőn elindult.) — 86. C. Tóth: Book-lore is yours. (Ti nagyon tanul- 
tok.) — 87. Ladislaus Torkos : Only me. (Csak engem szeret.) — 88. Hia- 
dor: If 1 where rich. (Volnék gazdag.) — 89—90. J. Rudnyánszky: MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 195 

Songs. (1. Te türelem, te jóság. 2. Ketten vagyunk.) — 91. Stephen Rónay: 
Glory and lőve. (Dicsőség és szerelem.) — 92. Pásztói : You said. (Azt mond- 
tad.) — 93. B. Szász: One year later. (Egy év múlva.) — 94. J. Bulla: 
What do you care? (A virágnak.) — 95. Charles Zilahi: The wind has 
ceased. (Elült a szél.) — 96. Louis Csáktornyai : Remain as the rose. (Ma- 
radj.) — 97. V. Dalmady : The first kiss. (Az első csók.) — 98. Erdélyi : 
A song. (Dalünnepen.) — 99. Edmond Jakab. Resignation. (Kibékülés.) — 
100. Joseph Eötvös : My last will. (Végrendelet.) — 101. Cornelius Ábrányi 
Jr. : To forget. (Felejteni.) — II. Poems of nature, life, fancy and phantasy. 
102. A. Vachott: The poet. (A költő.) — 103. A. Petőfi: My songs. 
(Dalaim.) — 104. Ch. Szász : In memory of little Ellen. (A kis Ilona emlé- 
kezete. II.) — 105. J. Arany: Birthday thoughts. (Névnapi gondolatok.) — 
106. Augustin Greguss : An old story. (Régi történet.) — 107. J. Vajda : 
Solitude. (Magány.) — 108. N. Márkus: Song ofsorrow. (Carmen lugubre.) — 
109. M. Vörösmarty : On the death of a little child. (Kis gyermek halá- 
lára.) — 110. A. Petőfi: Longing for death. (Halálvágy.) — m.J. Arany: 
To my boy. (Fiamnak.) — 112. Paul Dömötör: True poetry. (Az a költői. 
V. ö. a 158. sz. költeményt.) — 113. A. Petőfi: Curse and blessing. (Átok 
és áldás.) — 114. Ch. Szász: Fifty years. (Ötven év.) — 115. J. Lévay : 
A tear. (A kőny.) — 116. A. Petőfi: Sweet joy. (Édes öröm, ittalak már.) — 
117. U. a. The maniac. (Az őrült.) — 118. Ch. Szász: Song in the night. 
(Dal az éjben.) — 119. Dániel Berzsenyi: A prayer. (Fohászkodás.) — 
120. W. Győry : A migrating bird. (Elszállt madár.) — 121. A. Petőfi: The 
good old Landlord. (A jó öreg korcsmáros.) — 122 — 123. Louis Pósa : Two 
little stories. (Két kis történet. [?]) — 124. Emil Ábrányi : I am. (Contra vim 
mortis.) — 125. J. Komócsy : At the bear of a girl. (Egy leányka ravatalá- 
nál.) — 126. A. Petőit: Aunt Sarah. (Sári néni.) — 127. C. Tóth: Death. 
(Halál.) — 128. C. Ábrányi : Nameless heroes. (Névtelen hősök. [?]) — 
129. A. Petőfi : Two brothers. (Két testvér.) — 130. J. Arany: The minstrel's 
sorrow. (A dalnok búja.) — 131. Maurus Jókai: Apotheosis. — 132. J. SÁ- 
rosy : On my own birthday. (Ingeborg önszületése napja.) — 133. P. Gyulai: 
Advice. (Tanács.) — 134. J. Lévay: The unbidden guest. (A hívatlan ven- 
dég.) — 135 E. Ábrányi: Good Friday. (Nagypénteken.) — 136. A. Petőfi: 
At the end of the year. (Az év végén.) — 137. U. a. The Hamlet's outskirts. 
(Falu végén kurta kocsma.) — 138. U. a. The magyar noble. (A magyar 
nemes.) — 139. M. Vörösmarty: The slav student's song. (Tót deák dala.) — 
140. A. Petőfi: The imprisoned Hon. (A rab oroszlán.) — 141. U. a. If 
born a man, then be a man. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 142. C. Tóth: 
Pale woman. (Sápadt asszony.) — 143. A. Petőfi: My wife is dead. (Meg- 
halt a feleségem.) 1 — 144. F. Kölcsey : Vanitatum Vanitas. — 145. L. Inczédy : 
A dreamy song. (Ábrándos dal.) — 146. Július Vértesy : A broken toy. (El- 
tört játékszer.) — 147. Ladislaus Buday : A fleeting song. (Egy röpke dal.) — 
148. A. Radó : Aboo. (Abú.) — 149. E. Ábrányi. Royal wedding. (Királyok 
násza.) — 150. Andrew Kozma: The woman, cold. (Hideg asszony.) — 
151. Eugene Heltai: My own statue. (Az én szobrom.) — 152. Edward Pap: 

1 Tévesen PETÖFinek tulajdonított magyar-latin diákvers. 

13* I 9 6 GULYÁS PAL 

The tragedy of a poet. (A költő tragédiája [?]). — 153. M. Vörösmarty: 
Desire. (Vágy.) — 154. J. Arany: A quiet song. (Csöndes dal.) — 
155. A. Vachott: A child's dreams. (Gyermek álmai.) — 156. C. Tóth: 
My oath. (Eskü.) — 157. Paul Bozzai: A last sigh. (Végsóhaj.)— 1^8. P.Dö- 
mötör : Poeticái is. (Az a költői. V. ö. a 112. sz. költeményt.) — 1^9. Emil 
Makai : The end. (Vége.) — 160. N. Szemere : I am happy. (Boldog vagyok.) — 
161. Zoltán Balogh: My verses. (Az én költészetem.) — 162. Ottó Herepei : 
To hope. (Remélni.) — 163. A. Benedek : Revery. (Merengés.) — 164. J. Lévay : 
When I am dead. (Ha meghalok.) — 165. E. Ábrányi: Smiling. (Mosoly.) — 
166. Charles Szomory : A good old song. (Régi nóta.) — 167. A. Radó : 
The muse. (Múzsa.) — 168. John Földváry : To my beloved ones. (Enyéim- 
hez.) — 169. E. Makai: The tears. (Könyek.) — 170. Andrew Tóth: Par- 
ting. (Válás.) — 171. J. Vajda: Farewell. (Búcsú.) — 172. J. Komócsy : 
When once the grave's. ' (Ha engem.) — 173. Joseph Prém: First meeting. 
(Első találkozás.) — 174. A. Kozma: A story. (Mese.) — 175. A. Endrődi : 
Deep in thought. (Elborultam néha.) — 176. U. a. Too laté. (Késő.) — 
177. Fruzina Szalay : Confession. (Vallomás.) — 178. D. Berzsenyi: My 
share in life. (Osztályrészem.) — 179. Iduna : Teach me. (Tanítsatok.) — 
180. J. Rudnyánszky : Come death. (Jövel, halál.) — 181. Július Varsányi: 
At night. (Az éjben.) — 182. J. Lévay: A white dove. (Fehér galamb.) — 
183. U. a. In a graveyard. (A temetőn.) — 184. Iduna: Visions. (Viziók?) — 
185. A. Tóth : Let they respond (?). — 186. J. Arany : Morn and eve. 
(Reg és est.) — 187. Ch. Szász: The winter. (Télben.) — 188. E. Ábrányi: 
The laurel tree. (Babérfa.) — 189. J. Arany : The captive stork. (A rab 
gólya.) — 190. A. Petőfi : On the Danube. (A Dunán.) — 191. 
Michael Tompa: Village hours. (Falusi órák.) — 192. F. Kölcsey: Even- 
song. (Esti dal.) — 193. C.Tóth: Autumn days. (Őszi idő.) — 194. E.Jakab: 
The bush and the wind. (A bokor és a szél.) — 195. P. Gyulai: The clouds. 
(A felhők.) — 196. J. Erdélyi: Spring song. (Tavaszi dal.) — 197. A.Petőfi: 
Voices from Eger. (Egri hangok.) — 198. J. Bajza : Autumn song. (Őszi dal.) — 
199. P. Gyulai: In a village. (Falun.) — 200. A. Petőfi: At home. (Hazám- 
ban.) — 201. M. Vörösmarty : The beauteous flover. (A szép virág.) — 
202. U. a. Bird voices. (Madárhangok.) — 203. C. Tóth : In the evening. 
(Este.) — 204. A. Petőfi : What use ? (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 
205 — 206. U. a. Song of the dogs and wolves. (Kutyák és farkasok dala.) — 
207. C. Szász : Nightingale's song. (Fülemile dal.) — 208. A. Petőfi : The 
forest home. (Az erdei lak.) — 209. S. Rónay : For whom this mourning ? 
(Kié a gyász.) — 210. A. Petőfi : The rúins of the inn. (A csárda romjai.) — 
211. U. a. Streamlet and stream. (Forrás és folyam.) — 212. U. a. 'Tis 
night. (Éj van.) — 213. M. Toma: The bird to its brood. (A madár fiaihoz.) — 

214. — J. Arany : The child and the rainbow. (A gyermek és a szivárvány.) — 

215. M. Vörösmarty: The bittér cup. (Keserű pohár.) — 216. G. Zichy: 
Death. (Egy asszony halt meg.) — 217. A. Petőfi: From afar. (Távolban.) — 

218. J. Arany: Look not on me. (Oh, ne nézz rám oly sötéten.) — 

219. Alexander Szabó : Mementó. — 220. V. Dalmady : It is not then. (Nem 
akkor fáradsz el.) — 221. A. Petőfi: Twilight. (Alkony.) — 222. J. Kiss: 
A grave. (Egy sír.) — 223. A. Petőfi: Wolf adventure. (Farkaskaland.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYETVEN 197 

224. Gustav Lauka: The evening bells. (Esti harangozáskor.) — 224.a M. Tompa : 
The cypress. (Cziprus.) — 225. M. Szabolcsra : The autumn eve. (Őszi 
estén.) — 226. E. Jakab : The blessed house. (Az áldott ház.) — 227. Louis 
Bartók : When roaming in the forest. (Ha bujdosol az erdőben.) — 
228. J. Szávay : Sere leaves. (Hervadt levelek.) — 229. L. Bartók : Thou 
vale. (Te völgy.) — 230. A. Radó : In the Campagna. (A Campagnában.) — 
231. A. Petőfi: The evening. (Est.) — 232. M. Vörösmarty: Night and 
star. (Éj és csillag.) — 233. Ch. Szász: Winter twilight. (Téli alkony.) — 
234. S. Palágyi: In the forest. (Erdőben.) — 235. A. Petőfi: The wind. 
(A szél.) — 236. J. Arany: End of autumn. (Ősz végén.) — 237. U. a. The 
comforter. (A vigasztaló.) — 238. L. Torkos : The west. (Nyugat felé.) — 
239. J. Arany: The desert willow. (A pusztai fűz.) — 240. P. Gyulai: At 
a vintage. (Szüreten.) — 241. J. Rudnyánszky : Time flies. (Fut az idő.) — 
242. Fr. Szalay : Evening song. (Esti dal.) — 243. A. Greguss : Autumn 
greeting. (Őszi köszöntő.) — 244. V. Dalmady : The summer's eve. (Lesz 
még elég nyári este.) — 245. J. Vajda: In the forest of Vaál. (A vaáli erdő- 
ben.) — 246. A. Petőfi : The alföld. (Az alföld.) — 247. Andrew Pap : Swan 
song. (Hattyúdal.) — 248. M. Tompa : Autumn scene. (Őszi tájnak.) — 
249. J. VApA : From the grave. (A sírból.) — 250 — 252. A. Endrődi : From 
the «cricket songs». (A «Tücsök dalok»-ból. 1. Járunk a virágos tavaszban. 
2. Körülragyog a kikelet pompája. 3. Úgy néha-néha visszavárom.) — 
253. P. Gyulai: God bless thee. (Áldjon meg az isten.) — 254. A. Endrődi: 
Autumn song. (Őszi dal.) — 255. A. Petőfi: On a railroad. (Vasúton.) — 
256. O. Herepei: Spring. (Tavasz.) — 257. P. Dömötör: Winter and sum- 
mer. (Tél és nyár.) — 258. M. Tompa: Winter time, summer time. (Télen, 
nváron.) — 259. A. Petőfi: My dreams. (Almaim.) — 260. A. Kozma: The 
imprisoned bird. (Mit daloljon.) — 261. J. Rudnyánszky: In the street. (Az 
utcán.) — 262. C. Tóth: Animál literature. (Állatirodalom.) — 263. M. Sza- 
bolcsra : Hortobágy, my Hortobágy. (Hortobágyon.) — 264. E. Ábrányi : 
The death of the butterfly. (A pillangó halála.) — III. Folksongs. 265. Of 
many a girl. (Volt szeretőm.) — 266. A star is but a star. (Azért csillag.) — 
267. [A. Petőfi] : My little flute. (Kis furulyám.) 1 — 268. Were I a brook- 
let. (Volnék csak én.) — 269. My hat I pulled. (Kalapom a szememre vágom.) — 
270. 1 curse thee not. (Nem átkozlak.) — ■ 271. The bobolink's nest. (Káka 
tövén költ a ruca.) — 272. I would come to see thee. (Elmennék én tihoz- 
zátok.) . — 273. In moming's dawn. (Hajnalban, hajnal előtt.) — 274. Thy 
image. (Képeddel alszom el.) — 275. How I would liké to plough. (Szeret- 
nék szántani.) — 276. The raven on good friday laves. (Nagypénteken mossa 
holló a fiát.) — 277. Warning. (Ne menj rózsám a tarlóra.) — 278. The 
starry sky. (Csillagos az ég.) — 279. My father's dead. (Nincsen apám, nin- 
csen anyám.) — 280. In forest and in meadow green. (Zöld erdőben, zöld 
mezőben.) — 281. Three stars are in the sky. (Három csillag.) — 282. A. Petőfi : 
You cannot bid the flower. (A virágnak megtiltani nem lehet.) — 283. Not a 
mother. (Nem anyától lettél.) — 284. To sleep, to sleep. (Álom, álom, édes 
álom.) — 285. Strike up, gipsy ! (Húzd rá, cigány.) — 286. Mary dear. 

1 Az utolsó szak nem a PETŐFi-é. 198 GULYÁS PAL 

(Mariskám, Mariskám.) — 287. Hearest thou me körösher maid. (Hallod-e te 
körösi lány.) — 288. Thee I lőve. (Szeretlek én egyetlen egy virágom.) — 
289. I will vet see the day. (Megérem még azt az időt.) — 290. A. Petőfi : 
The leaf is falling. (Hull a levél.) — 291. Charles Kisfaludy: Beauteous, 
brightly shining star. (Hej ti fényes csillagok.) — 292. Nine it has struck. 
(Kilencet ütött az óra.) — 293. The maid I loved. (Volt szeretőm, de már 
nincsen.) — 294. Swallow beat against her pane. (Repülj fecském ablakára.) — 

295. A. Petőfi : Intő the kitchen door I strolled. (Befordultam a konyhába.) — 

296. Over all the globe. (Az ég fölött, a föld szinén.) — 297. In my garden. 
(Kis kertemben rozmaringot ültettem.) — 298. They have laid his corpse. 
(Kitették a holttestet.) — 299. A. Petőfi : Through the village. (A faluban 
utcahosszat.) — 300. Down intő the corn-field. (Búza közé.) — 301. J. Arany : 
A mousehued steed I had of old. (Volt nekem egy daruszőrű paripám.) — 
302. [Gaspard Bernáth] : In the lowland. (Az alföldön halászlegény vagyok 
én.) — 303. [A. Petőfi] : It's raining. (Esik, esik, esik.) — 304. Through the 
woods. (Ezt a kerek erdőt járom én.) — 305. A. Petőfi : The lowering 
clouds. (Ereszkedik le a felhő.) — • 306. Look, my rose. (Nézz rózsám, a sze- 
membe.) — 307. How bright the stars. (Jaj, de fényes csillag ragyog az 
égen.) — 308. Ch. Kisfaludy : On Tisza's shore. (A Tiszának kies partján.) — 
309. Dainty, sweet, forget-me-not. (Kék nefelejts.) — 310. Danube's waters, 
Tisza's waters. (A Duna, a Tisza de zavaros.) — 311. [A. Petőfi]: A rose- 
bush on the hillside grows. (Rózsabokor a domboldalon.) — 312. Mornful is 
the day. (Bús ez idő.) — 313. [A. Petőfi]: Thou art, thou art. (Te vagy, te 
vagy barna kis lány.) — 314. U. a. At the funeral. (Temetésre szól az ének.) — 
3 IS- Rosy, rosy, rosy. (Piros, piros, piros.) — 316. The swallow swiftly 
fiies. (Szálldogál a fecske.) — 317. Forest, forest. (Erdő, erdő.) — 3 18. A. Petőfi : 
How vast this world ! (Ez a világ amilyen nagy.) — 319. Come in, my rose ! 
(Gyere be rózsám, gyere be.) — 320. In all the world one sweet girl. (Csak 
egy kis lány.) — 321. A. Petőfi: On an ass the shepherd rides. (Meg}- a 
juhász szamáron.) — 322. U. a. Bargain. (Alku.) — 323. It's after easter. 
(Húsvét után.) — 324. Marosh river gently flows. (Maros vize folyik csen- 
desen.) — 325. A cap of red velvet. (Piros bársony a süvegem.) — 326. Beau- 
teous is the forest. (Akkor a szép az erdő, mikor zöld.) — 327. C. Tóth : 
The sun gives life. (Naptól virít.) — 328. All night long I drank good wine. 
(De jó bort ittam az este.) — 329. [A. Petőfi] : Lőve is, lőve is a dark pit. 
(A szerelem, a szerelem.) — 330. Louis Kossuth sends us greeting. (Kossuth 
Lajos azt üzente.) — 331. Fair exchange. (Jaj, be szennyes.) — 332. High 
in the air. (Magasan repül a daru.) — 333. In the churchyard of Ormod. 
(Végigmentem az ormódi temetőn.) — 334. Elemér Borúth : Weéping- 
willow twigs. (Szomorú füz ága.) — 335. A. Petőfi: Happy night. (Boldog 
éjjel.) — IV. Ballads and romances. 336. J. Arany: The legend of the won- 
derful hunt. (Buda halála. VI. ének.) — 337. U. a. The bards of Wales. 
(A walesi bárdok.) — 338. A. Endrődi : After death. (A halál után.) — 
339. M. Vörösmarty : Beautiful Helen. (Szép Ilonka.) — 340. J. Eötvös : Min- 
strel and king. (Dalnok és király.) — 341. J. Arany : Ladislaus V. (V. László.) — 
342. W. Győry : The second wife. (A második asszony.) — 343. J. Eötvös : 
The frozen child. (A megfagyott gyermek.) — 344. J. Arany : Mistres MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 199 

Ágnes. (Ágnes asszony.) — 345. U. a. Call to the ordeal. (Tetemrehívás.) — 
346. U. a. Bor the hero. (Bor vitéz.) — 347. Eugene Rákosi: Judith and 
Holofernes. (J. és H.) — 348. J. Arany : Clara Zách. (Zách Klára.) — 
349. P. Gyulai : A midnight visit. (Éji látogatás.) — 3 50. Anthony Várady : 
Christ in Romé. (Krisztus Rómában.) — 351. J. Arany: Midnight duel. 
(Éjféli párbaj.) — 352. M. Tompa: Burial. (Temetés.) — 353. John Garai: 
Kont. — 354. J. Arany: The románcé of the bee. (A méh románca.) — 
355. J. Kiss: Judith Simon. (Simon Judith.) — 356. A. Petőfi: The last 
charity. (Az utósó alamizsna.) — 357- L. Tolnai : The stepdaughter. 
(A mostohalány.) — 3/8. M. Vörösmarty: The hero's grave. (A hős sírja.) — 
359. J. Kiss: Christ. (Krisztus.) — 360. L. Torkos: The stone saint. 
(A kőszent.) — 361. Ladislaus Névy : The ruby peak. (A rubint torony.) — 

362. A. Várady : The bells of Strassbourg. (A strassburgi harangok.) — 

363. C. Ábrányi jr. : The king and the poet. (Király és költő?) — 364. J. 
Kiss : Miss Agatha. (Ágota kisasszony.) — 365. Gr. Szász : A modern Delilah. 
(Egy Deliláról.) — 366. A. Szabó : In the confessional. (Gyónás.) — 367. J. 
Arany: The mother of Mathias Hunyadi. (Mátyás anyja.) — 368. Béla Joseph 
Tarkányi: Coriolanus. — 369. John Garay : The veterán. (Az obsitos.) — 
370. Ch. Kisfaludy : The sorrowing husband. (A bánkódó férj.) — 371. J. Kiss : 
The song of the sewing machine. (Mese a varrógépről.) — 372. Alexander 
Csizmadia: The fire is all ablaze. (Tűzben.) — 373. Ch. Szász: Christ before 
Pilate. (Krisztus Pilátus előtt.) — 374. M. Tompa: Icarus. (Ikarusz.) — 
375. J. Arany: Rachel's lamentation. (Ráchel siralma.) — 376. J. Kiss: 
Jehovah. (Jehova.) — 377. Július Reviczky: The death of Pan. (Pán 
halála.) — V. Patriotic songs and hymns. 378. M. Vörösmarty : The living 
statue. (Az élő szobor.) — 379. A. Petőfi : My fatherland. (Hazám.) — 
380. M. Tompa: The stork. (A gólya.) — 381. Coloman Lisznyai : Sweet 
fatherland. (Édes hazám.) — 382. A. Petőfi: The fallen statue. (A ledőlt 
szobor.) — 383. U. a. The god of the magyars. (A magyarok istene.) — 
384. Ch. Kisfaludy: Mohács. — 385. Rákóczy march. (Rákóczi-induló.) — 
386. M. Vörörmarty : A summons. (Szózat.) — 387. A. Petőfi : National 
song. (Nemzeti dal.) — 388. M. Vörösmarty: The forsaken mother. (Az 
elhagyott anya.) — 389. A. Petőfi: One thought torments me. (Egy gon- 
dolat bánt engemet.) — 390. J. Eötvös: Farewell. (Búcsú.) — 391. J. Bajza: 
Apotheosis. — Fr. Kölcsey : Hymn. (Hymnus.) — 392. J. Arany : Beggar 
song. (Koldus ének.) — 393. P. Gyulai: Dear captain mine. (Hadnagy 
uram.) — 394. J. Eötvös: Mohács. — 395. J. Garay: The magyar lady. 
(A magyar hölgy.) — 396. M. Vörösmarty: The magyar poet. (A magyar 
költő.) — 397. U. a. The homeless. (A hontalan.) — 398. J. Bajza: A sigh. 
(Sóhajtás.) — 399. A. Petőfi : War song. (Csatadal.) — 400. J. Garav : 
The pilgrim. (A zarándok.) — 401. M. Vörösmarty : Solomon's curse. (Sala- 
mon.) — 402. A. Petőfi : If God. (Ha az Isten.) — 403. M. Vörösmarty : 
The song from Fót. (Fóti dal.) — 404. A. Petőfi: Farewell. (Búcsú.) — 
40 s. M. Vörösmarty : A hymn. (Hymnus.) — 406. A. Petőfi : I am a magyar. 
(Magyar vagyok.) — 407. U. a. A holy grave. (A szent sír.) — 408. Ch. 
Szász : To my fatherland. (Hazámhoz.) — 409. C. Tóth : Fonvard. (Előre.) — 
410. P. Gyulai: On a sick bed. (Betegágyon.) — 411. A. Petőfi: I dream 200 GULYÁS PAL 

of gory days. (Véres napokról álmodom.) — 412. M. Vörösmarty: To Fran- 
cis List. (Liszt Ferenchez.) — 413. A. Petőfi: Drunk for the country's sake. 
(Részegség a hazáért.) — 414. U. a. Who would believe ? (Ki gondolná, 
ki mondaná.) — 415. Ch. Szász: Hungárián music. (Magyar zene.) — 

416. Ch. Kisfaludy: My native country's charming bounds. (Honvágy.) — 

417. A. Petőfi : In my native land. (Szülőföldemen.) — 418. U. a. The dream. 
(Az álom.) — 419. M Vörösmarty: The hoary gipsy. (A vén cigány.) — 
420. A. Petőfi: Ragged heroes. (Rongyos vitézek.) — 421. G.Zichy: A burial 
in foreign lands. (Temetés külföldön.) — 422. J. Bajza : Farewell. (Isten 
hozzád.) — 423. Kunoss : Wanderers song. (Vándor-dal.) — 424. E. Ábrányi : 
To the american Hungarians. (Az amerikai magyarokhoz.) — Verses fordítás. — 
Jelzete: P. o. hung. 1261 md. 

Phillips Henry: Volk-songs. 

595. Folk-songs translated from the acta comparationis litterarum 
universarum. By Henry Phillips jr. Philadelphia. Printed for priváté 
circulation. 1885. 

16-r. 37 1. A kis kötet magyar, oláh és cigány népdalfordításokat tar- 
talmaz a MELTZL-féle Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok nyomán. A ma- 
gyar népdalok, melyek nem az eredeti szöveg, hanem a Meltzl német for- 
dításai nyomán készültek, a 7 — 22. lapon vannak lenyomtatva és a következők : 
I. Halcyon joys are o'er me shed. (Erdélyi: A nép költészete. Pest 1869, 
112 1., Acta Comparationis 1877, 422 1.) — 2. I ne'er have robbed nor húrt 
my betters. (Erdélyi : 272 1. A. C. 382 1.) — 3. Of what use is town or 
state. (Erdélyi: 103 1. A. C. 448 1.) — 4. Golden life a maidén leads. 
(Erdélyi: 139 1. A. C. 503 1.) — 5. Teli me how to safely reach thee. 
(Erdélyi: ? 1. A. C. 910 1.) — 6. Wretched comrade, void of rest. (Erdélyi: 
139 1. A. C. 597 1.) — 7. Poor, dear Berki! who'll reply. (Erdélyi: 139 1. 
A. C. 567 1.) — 8. Though but sixteen years I bear. (Erdélyi: 139 1. A. C. 
663 1.) — 9. On no head should curse of God. (Erdélyi : 209 1. A. C. Nova 
Series 68 1.) — 10. Now beneath this clan I falt. (Erdélyi : 83 1. A. C. N. S. 
68 1.) — 11. Broad the rolling Danube speeds. (Erdélyi: 115 1. A. C. N. S. 
98 1.) — 12. Come, come my pretty birdie. (Erdélyi: 129 1. A. C. N. S. 

98 1.) — 13. Seek out Szegedin's Csarda's sign. (Erdélyi: 297 1. A. C. N. S. 

99 1.) — 14. Pretty Ilona. (Erdélyi: 129 1. A. C. N. S. II. 31 1.) — 15. Teli 
me comrade. (Erdélyi: 300 1. A. C. N. S. II. 143 1.) — 16. I'm a laddie, 
poor and deft. (Erdélyi: 237 1. A. C. N. S. II. 143 1.) — 17. Seated in 
the spin-room high. (?) — 18. I'm a widow's girl. (Arany-Gyulai: Nép- 
költési gyűjtemény I. 339 1. A C. N. S. VI. 31 1.) — 19. Sultry heats are 
on us now (?) — 20. Hath the night turnéd to red day ? (Erdélyi : 34 1. 
A. C. N. S. III. 94 1.) — 21. The meads must ripen'neath the blaze. 
(Erdélyi : 34 1. A. C. N. S. III. 95 1.) — Verses fordítás. — Jelzete : P. o. 
hung. 1258. 

Vállyi Nora és Stuart M. Dorothy. Magyar poems. 

596. Magyar poems. Selected and translated from the hungarian MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 201 

with biographicai notes. By Nóra de Vállyi and Dorothy M. Stuart. 
London. E. Marlborough & Co. 19 11. 

8-r. 108 1. A. Vámbéry előszavával. Tartalma: 1 — 2. Sándor Kisfaludy : 
Two lőve songs. (Boldog szerelem 2. és ?.) — 3. Mihály Csokonai: To hope. 
(A reményhez.) — 4. Dániel Berzsenyi : Ode. (Fohászkodás.) — 5. Károly 
Kisfaludy : Mohács field. (Mohács.) — 6. Ferenc Kölcsey : Vanitas 
vanitatum. — 7. Hymn. (Hymnus.) — 8. Mihály Vörösmarty : To a 
dreamer. (A merengőhöz.) — 9. The call of the fatherland. (Szózat.) — 
10. Br. József Eötvös: A last Testament. (Végrendelet.) — 11. János Arany: 
Rachel's lamenration. (Ráchel siralma.) — 12. Tö my son. (Fiamnak.) — 
13. Báliad of king Ladislas. (V. László.) — 14. Patience and courage. (Enyhülés.) — 
15. Mihály Tompa: To the stork. (A gólyához.) — 16. The bird to his 
sons. (A madár fiaihoz.) — 17. Sándor Petőfi: A thought torments nw 
(Egy gondolat bánt engemet...) — 18. Thoughts of a patriot. (A hazáról.) — 
19. National song. (Nemzeti dal.) — 20. The hungarian noble. (A magyar 
nemes.) — 21. József Lévay : Kelemen. (Mikes.) — 22. Pál Gyulai: 
A cry in darkness. (A három árva.) — 23. János Vajda: An autumn reverie. 
(Őszi tájék.) — 24. Károly Szász: Iduna. — 25. Kálmán Tóth: Forward ! 
(Előre!) — 26. Death. (Halál.) — Jelzete: P. 0. hung. 1513 ma. 

Wékey Sigismünd. A grammar of the hungarian language. 

597. A grammar öf the hungarian language with appropriate 
exercises, a copious vocabulary, and Specimená of hungarian s $oetrt). 
By Sigismünd Wékey, laté aide-de-camp to Kossuth. London. Trelawny 
Saunders; Newyork, John Wiley. 1852. 

8-r. XII, 149 1. Nyomtatta John Edward Taylor, Londonban. A 124 — 149 1. 
Költemények — Poetry, magyarul s angol verses fordításban : 1. Vörösmarty: 
An appeal. (Szózat. Ford. W. Juffray.) — 2. Petőfi : My death. (Halá- 
lom. PüLSZKY-ék könyvéből.) — 3. U. a. Arisé, hungarians ! (Nemzeti dal. 
Ford. J. C. Taylor.) — 5. U. a. My songs. (Dalaim. Ford. F. W. Neumann.) — 
6. To Kossuth. (Kossuth. Ford. u. a.) — 7. Bajza : Apotheosis. — Br. Eöt- 
vös József: Farewell. (Búcsú. Ford. W. J.) — Jelzete: L. hung. 997. 

2. ESPERANTO. 
Hungara poemaro. 

598. Hungara poemaro. I. Esperantigis D-ro R. Fiedler, A. de 
Marich kaj pr.-ro Adolfo Altenburger. — II. (Petőfi kajero.) Esperan- 
tigis D-ro R. Fiedler, A. de Marich kaj pr.-ro Rudolfo Rajczy. Buda- 
pest, Nagy Sándor könyvnyomdájából. [1907.] 

8-r. 16, 8 1. Tartalom: I. füzet. 1. Johano Arany: La Velsaj bardoj. 
(A walesi bárdok.) Ford. Rajmondo Fiedler és Augusto de Marich. — 

2. Mihaelo Szabolcsra: Pregado. (Imádság [?].) Ford. Augusto Marich. — 

3. Johano Arany: Kvietigo. (?). Ford. Rajmondo Fiedler. — 4. Danielo 
Berzsenyi: Prego. (Fohászkodás.) Ford. Rajmundo Fiedler. — 5. Alek- 
sandro Petőfi : Cu kredus iu. (Ki gondolná, ki mondaná.) Ford. Raj- 202 GULYÁS PAL 

mundo Fiedler. — 6. U. a. Majesta nokto. (Fönséges éj.) Ford. Adolfo 
Altenburger. — 7. La lestej floroj. (Az utósó virágok.) Ford. Adolfo Altex- 
burger. — II. 8. U. a. Nacia kanto. (Nemzeti dal.) Ford. Rajmundo Fiedler 
és Augusto de Marich. — 9. Fino del' septembro. (Szeptember végén.) Ford. 
Rajmundo Fiedler. — 10. La drinkejo maljunaga. (Falu végén kurta kocsma.) 
Ford. Rudolfo Rajczy. — 11. U. a. Terűre estus. (Egy gondolat bánt enge- 
met.) Ford. Rajmundo Fiedler és Augusto de Marich. — 12. U. a. Enterigo 
kanto sonas. (Temetésre szól az ének.) Ford. Augusto Marich. — Verses for- 
dítás. — (Esperantista universala biblioteko. No. 1. és 4.) — Jelzete : L. elég. 
g. 260d. 

3. Francia. 

Ejury, Charles d\ Poésies classiques hongroises. 

599. Poésies classiques hongroises (Magyares). Traduites en fran- 
cais par Charles d'Ejury. II — V. 1904 — 1908. Pozsony (Presbourg), 
Hongrie. 

8-r. 4 kötet 23, (2); (4), 88, (4); 61, (3); (8), 70 1. Ny. Etienne Eder, 
u. o. Tartalom : II. kötet. 1. Petőfi [Sándor] : Or cá, garcons . . . (Barátimhoz.) — 
2. Vous m'assurez . . . (Barátim vagytok . . .) — 3. Je posséde un trés aimable . . . 
(Két testvér.) — 4. Ma fortune adverse ... (K . . . Vilmos barátomhoz.) — 
5. Le luth du poéte est saint. (Vahot Sándorhoz.) — 6. Je ne veux pas 
pourrir ainsi. (Tűz.) — 7. Sur la pleine de la mer. (Csöndes tenger rónasá- 
gán.) — 8. A[lexandre] Kisfaludy : L'amour et l'amitié (?). — 9. Petőfi : 
Heureux á qui le sort a donné. (Élet, halál.) — 10. Jadis et mainte- 
nant ! (Egykor és most!) — 11. Je suis á toi. (Te az enyém, én a 
tied.) — 12. Comme il se dépéche . . . (Mint lót-fut a boldogság után...) — 
13. Si j'étais montagne ! (A völgy s a hegy.) — 14. Tóth [Kálmán]: Je 
repose ma tété... (Édes anyám...) — 15. Madách: Est-ce donc un rang 
douteux . . . (Az ember tragédiája. 2032 — 2035, 2039 — 2046. sor.) — 16. Kis- 
faludy : Toi seul raison .-.(?) — 17. Petőfi : Sois maudit. (Költő lenni, vagy 
nem lenni.) — 18. Est-ce moi qui croyais jadis... (Mily szép a világ!) — 
19. Tóth [K.] : J'écoute sans émotion. (Mély bú.) — 20. Petőfi : Lá-bas, 
lá-bas . . . (A hegyek közt.) — 21. Eötvös [József]: Qui est en bonne 
santé. . . (A gondolatokból.) — 22. A. Kisfaludy : Ici-bas fleurissent partout. (?) — 
23. Petőfi: La mine est obscure. (Világosságot!) — 24. L'arc-en-ciel rayé. 
(A téli esték.) — 25. II avait lutté. (A bilincs.) — 26. Sons de violon. 
(Dinom-dánom.) — 27. De ma vie la guerre. (Háború volt . . .) — 28. Jókai 
[Mór] : Vieille chanson . . . (Régi dal, régi dal régi dicsőségről.) — 29. Arany 
[János] : Vigeaigrade ! (Toldi szerelme. VII. ének, 20. szakasz második fele. 
21. szakasz első hat és 22. szakasz utolsó két sora.) — III. kötet. 1. Berzsenyi 
[DánielJ : Dieu ! (Fohászkodás.) — 2. Petőfi : Le buisson á l'orage. (A bokor 
a viharhoz.) — 3. Bajza [József]: Dieu! toi qui as vu . . . (Fohászkodás.) — 
4. En quel lieu naitra. (Nyugosztaló.) — 5. Quand les vicissitudes du mauvais 
sort. (A hit.) — 6. Vörösmarty : Taisez-vous et que le chant s'arréte. (Az 
emberek.) — 7. Petőfi : De mon mépris ... (A világ és én.) — 8. Quand 
Dieu créa. (Felhő és csillag.) — 9. Madách : Ne souhaite pas mérne. (Az MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 203 

ember tragédiája 761 — 772 sor.) — 9a. Quelle mixtion miraculeuse. (Az ember 
tragédiája 2071 — 2074. vers.) — 10. Si l'homme s'est avili . . . (Az ember 
tragédiája 3912 — 3917. sor.) — 11. Voyez donc, quelle engeance. (Az ember 
tragédiája 1777 — 1787. sor.) — 12. Petőfi: Sí tu es homme. (Ha férfi vagy, 
légy férfi.) — 13. Depuis que je me suis marié. (Amióta én megházasod- 
tam.) — 14. Aujourd'hui c'est une année. (Ma egy éve...) — 15. Comment 
puis-je étre de bonne humeur. (Hogy volna kedvem...) — 16. Une telle 
femme me convient. (Ilyen asszony való nekem.) — 17. Voilá mon 
épouse. (?) — 18. II me sépare de toi. (Búcsú a nőtlenségtől.) — 19. Arany : 
Ainsi que l'oisillon. (Itthon.) — 20. Petőfi : II fait froid. (Hideg, hideg 
van ott kinn.) — 21. Qu'est-ce qu'était pour moi l'amour? (Mi volt 
nekem a szerelem ?) — 22. Vörösmarty : Une pauvre femme. (A szegény 
asszony könyve.) — 23. Petőfi: II est un petit cabaret. (Falu végén kurta 
kocsma.) — 24. Eh pourquoi me báclez-vous la route. (Miért zárjátok el 
az utamat?) — 25. Destin, ouvre-moi . . . (Sors, nyiss nekem tért...) — 
26. Notre monde est le jardin de Dieu. (Én.) — 27. Berzsenyi : O toi, jadis 
fórt magyar. (A magyarokhoz.) — 28. Bajza : Sois au désespérant . . . (Egy 
nőhöz.) — 29. Petőfi : Le monde est-il donc vraiment eréé ? (Bölcselkedés 
és bölcseség.) — 30. Est-ce que l'áme est l'amant. (Szeretője-e vájjon . . .) — 
31. Qu'est-ce que la douleur. (A bánat?) — 32. Qu'est-ce que la gloire? 
(Mi a dicsőség?) — 33. Le coeur se gélé. (Megfagy a szív, ha nem szeret.) — 
34. Kölcsey : Deux génies nous guident. (Remény s emlékezet.) — 35. Bajza : 
Sur les champs abondants. (Jelen és múlt.) — 36. Vörösmarty (helyesen 
Arany János) : Les sages des temps bien reculés. (Gondolatok a béke- 
kongresszus felől.) — 37. Kölcsey : Buvons quand s'obscurcit. (Bordal.) — 
38. Petőfi : Le créateur bat déjá longtemps le Magyar. (Rég veri már a 
magyart a teremtő.) — 39. Székács: Ne te soucie pas du peuple. — 
40. Petőfi: Otez-vous de la. (A magyarok istene.) — 41. Je suis a toi. 
(Honfidal.) — 42. Vörösmarty : Qui est-tu, qui marches dans des chemins 
non-fréquentés ? (A hontalan.) — 43. Petőfi: Jeunes amis, que Dieu vous 
bénisse. (Részegség a hazáért.) — 44. Bajza : L'émigrant regarde tristement 
en arriére. (Isten hozzád!) — 45. Petőfi: Allons, allons au tombeau. (Rab- 
hazának fia.) — 46. J'ai atteint ce que l'homme peut jamais atteindre. (El- 
értem, amit ember érhet el.) — 47. Lóin, lóin, lóin, d'oű nous vient l'oiseau. 
(Szent sír.) — 48. Saint de notre patrie. (Rákóczi.) — 49. Quand chez les 
Francais . . . (Beaurepaire.) — 50. Vörösmarty : Aime la patrie. (Honszere- 
tet.) — 51. A cause de ce que la liberté. (Harci dal.) — 52. Arany: Je 
marche de seuil en seuil. (Koldus-ének.) — 53. Csokonai: Un rebelle ! — 
54. Petőfi: A peine le jour commengait á poindre. (Búcsú.) — 55. Szász 
[Károly] : Je n'apprends plus aucunes nouvelles de toi. (?) — 56. Petőfi : Si 
lóin que l'astre. (Isten csodája.) — 57. Au sommet d'une haute montagne. 
(A ledőlt szobor.) — 58. Je révai de la guerre. (Háborúval álmodám.) — 

59. Tóth [Kálmán] : Oh ! ce fut un jour affreux. (Az aradi gyásznap.) — 

60. Kisfaludy K : O toi, charmente, belle frontiére de mon pays natal ! 
(Honvágy.) — 61. Petőfi: Ma mére a peur. (Imádságom.) — 62. 
Vörösmarty : La chanson de Foth. (A fóti dal.) — 63. Bajza : Dans ton 
passé il n'est de joie. (Sóhajtás.) — 64. Petőfi : J'ai revü enfin de nouveau 204 GULYÁS PAL 

le sol de ma naissance. (Kiskunság.) — 65. Sa Majesté Dobzse László. (Dobzse 
László.) — 66. De temps en temps mes reves sönt en effet affreux. (Álmaim.) — • 
67. II descendit sur la térre l'ange le plus beau. (Kard és lánc.) — 68. Bajza : 
Le monde est le jardin de la joie et de la peine. (Gyász és öröm.) — 
69. Arany [János] : Je cultive tranquillement. (Kertben.) * — 70. Petőfi : 
Dieu du ciel. (Világgyűlölet.) — 71. Le poéte et la colére du destin. (Az 
utósó alamizsna.) — 72. Tompa : Devine, ő Sort ! qu'est-ce que je demande 
de toi? — 73. Petőfi: Pourquoi est-tu si fier, palais ? (Palota és kunyhó.) — 
74. Femme blonde, femme blonde. (Szőke asszony, szőke asszony.) — 75. Je 
fis mon paquet. (Fölszedtem sátorfám.) — 76. II était jadis un pauvre garzon. 
(Volt egy szegény fiú.) — 77. Vörösmarty : Si tu a reposé ton áme virile. 
(Keserű pohár.) — 78. Petőfi : Dieu, as-tu eréé plus de tels coeurs. (Szivem.) — 
79. Eötvös [József] : Qui est-ce qui va de nuit si tárd. (A megfagyott gyer- 
mek.) — 80. Petőfi : II n'y a depuis hier. (Az árva lyány.) — 81. Je suis 
assis sur une montagne. (Hegyen ülök.) — 82. II n'est pas ainsi comme il 
était. (Változás.) — 83. Vois-tu, vois tu. (Őszi éj.) — 84. II n'y a de tel 
chagrin que mon chagrin. (Búm és örömem.) — 85. Je rae p roméne dans 
les champs. (A virágok.) — 86. J'accorde quelquefois les nerfs de mon iuth. 
(Temetőben.) — 87. Le désert est tout comme la tété d'un trés vieux roi 
(A sivatag koronája.) — 88. Ne soyez pas fáchées contre moi. (A leány- 
kákhoz.) — 89. Souvent absorbé d'une profonde méditation. (Dalaim.) — 
90. Tompa: Tel l'orage lui-méme. (Farsangban.) — 91. Petőfi: Si dieu un 
beau jour. (Ha az isten.) — 92. Une tömbe pour moi. (Halálvágy.) — 
93. A peine était-il matin. (Még alig volt reggel.) — 94. Pourquoi donc 
suis-je encor sur la térre. (Mért vagyok én még a világon.) — 95. Quand 
je mourrai. (Simon.) — 96. Tu as dit, ma mére. (Jövendölés.) — 97. Bajza 
[Józsefj : Or, ils reposent, ces hommes-héros. (Apotheosis.) — 98. Kisfaludy 
K[ároly] : Ö champ de deuil. (Mohács.) — 99. Petőfi : Pourquoi chantez- 
vous encore. (Mit daloltok még, ti jámbor költők.) — 100. Le roi des rois 
c'est l'instabilité. (Mulandóság.) — 101. Toi, ő plaine infini. (A csárda 
romjai.) — 102. Adieu, mensonge délicieux. (Meny és föld.) — 103. Oű 
donc sönt les Hellénes. (Homér és Osszián.) — 104. C'est un temps autómnál. 
(Az utósó virágok.) — 105. Arany [János] : Quand les vagues courent. 
(A hajótörött.) — 106. Petőfi: Quelqu'un s'est tué. (Téli világ.) — 107. Ma 
mére, ma mére, ő toi. (Anyám, anyám.) — IV. kötet. 1. Petőfi : Le buveur. 
(A borozó.) — 2. Toast. (Felköszöntés.) — 3. A la féte de Paul l'ermite. 
(Pálnapkor.) — 4. Le mórt vivant. (Élő halott.) — 5. Reproche. (Szemre- 
hányás.) — 6. Méditation. (Merengés.) — 7. Sur la térre la neige. (Egri han- 
gok.) — 8. Dans ma maladie. (Betegségemben.) — 9. Dans ma chambre. 
(Szobámban.) — 10. Mes vers. (Verseim.) — 11. Amour et vin. (Szerelem 
és bor.) — 12. Si vous ne vouliez m'attrister. (Barátim, csak vigasztalással.) — 
13. Le temps est vraiment puissant. (Hatalmas orvos az idő.) — 14. Pendant 
l'amusement. (Mulatság közben.) — 15. Monde abominable. (Gyalázatos 
világ.) — 16. Au village. (Falun.) — 17. Le dernier homme. (Az utósó 
ember.) — 18. Le bon vieux cabaretier. (A jó öreg kocsmáros.) — 19. La 
jeunesse. (Ifjúság.) — 20. Reconnaissez-moi donc enfin. (Ismerjetek meg.) — 
21. Est-ce toi? (Gyermekkori barátnémhöz.) — 22. Fontaine et fleuve. (For- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 205 

rás és folyam.) — 23. J'avais cru que seulement. (Azt hivém, hogy.) — 
24. Je suis tömbé bien lóin. (Messze estem.) — 25. Je n'ai aucune envie. 
(A költő s a szőlővessző.) — 26. Tu as eréé le nouveau monde. (Megterem- 
ted lelkem új világát.) — 27. O toi, belle íillette. (Szép vidéknek szépséges 
leánya.) — 28. C'était un dimanche. (Vasárnap volt.) — 29. Farouche nuit 
d'hiver. (Téli éj.) — 30. Dans la fórét. (Erdőben.) — 31. Comme les nues 
au ciel. (Mint felhők a nyári égen.) — 32. Le monde ne me comprend pas. 
(Nem ért engem a világ.) — 33. Une seule pensée me tourmente. (Egy gon- 
dolat bánt engemet.) — 34. Triste nuit. (Szomorú éj.) — 35. Y aura-t-il des 
fruits sur l'arbre. (A magyar ifjakhoz.) — 36. Lyre et sabre. (Lant és kard.) — 
37. Le vént. (A szél.) — 38. Les nues. (A felhők.) — 39. II est revenu. 
(Újonnan visszajött a régi baj.) — 40. Je t'ai déjá bu. (Édes öröm, ittalak 
már.) — 41. Que j'ai souhaité. (Kit feledni vágytam.) — 42. Guerriers en 
guenilles. (Rongyos vitézek.) — 43. Je suis ici-bas. (Bányában.) — 44. La 
cigogne. (A gólya.) — 45. Je serais bien une eau. (Lennék én folyóvíz.) — 
46. Le vin de l'étrier. (Búcsúpohár.) — 47. Au temps. (Az időhöz.) — 
48. A l'entrée de l'automne. (Ősz elején.) — 49. Le triste vént de l'automne. 
(Beszél a fákkal a bús őszi szél.) — 50. L'homme. (Az ember.) — 51. En 
carosse, á pied. (Hintón és gyalog.) — 52. A la colére. (A haraghoz.) — 
53. Y-a-t-il une poignée de térre. (Van-e egy marok föld.) — 54. Le lion 
captif. (A rab oroszlán.) — 55. Le 15/IIL 1848. (15. március 1848.) — 
56. Dans l'une de mes mains. (Bordal.) — 57. Mon épouse et mon sabre. 
(Feleségem és kardom.) — 58. 1848. — 59. Pourquoi accompagnes-tu ? (Miért 
kisérsz?) — 60. La race poltronne. (A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 61. Le 
peuple magyar. (A magyar nép.) — 62. Vie ou mórt. (Élet vagy halál.) — 
63. Un temps laid. (Hideg idő, hűs őszi éj.) — 64. II est Iá l'automne. (Itt 
van az ősz, itt van újra.) — 65. Au combat. (Csatában.) — 66. Qui le dirait, 
qui le croirait. (Ki gondolná, ki mondaná.) — 67. L'idéal. (Ideál.) — 68. Eau 
et vin. (Víz és bor.) — 69. La nation magyaré. (A magyar nemzet.) — 
70. Comme la malédiction incarnée. (Mint megfogamzott átok.) — 71. La 
mórt est venue. (Jött a halál.) — V. kötet. Petőfi: i. Le premier chant. (Az 
első dal.) — 2. Deux voyageurs. (Két vándor.) — 3. A L... (L . . . né.) — 
4. A la fin de l'hiver. (Tél végén.) — 5. Un soir chez nous. (Egy estém 
otthon.) — 6. Chant de comédien. (Szinész-dal.) — 7. Espéce de chant de 
cygne. (Hattyúdal-féle.) — 8. Adieu á la comédie. (Búcsú a színészettől.) — 
9. Le pays bas. (Az Alföld.) — 10. Le vagabond. (A csavargó.) — 11. Un 
hiver á Debreczen. (Egy telem Debreczenben.) — 12. Mes nuits. (Éjszakáim.) — 
13. Buvons. (Igyunk.) — 14. Mon amour est une mer. (Szerelmem zúgó ten- 
ger.) — 15. Toi, tu étais Iá ma fleur. (Te voltál egyetlen virágom.) — 
16. A elle. (Hozzá.) — 17. Aux Hongrois de l'étranger. (A külföld magyarjai- 
hoz.) — 18. Mon amour. (Az én szerelmem.) — 19. Pourquoi ne suis-je pas 
né. (Miért nem születtem ezer év előtt.) — 20. A mes parents. (Szülőim- 
hez.) — 21. Je suis la fleur sauvage. (A természet vadvirága.) — 22. Que 
dit le sage. (Mit szól a bölcs.) — 23. Qu'est tu devenue. (Hová levél.) — 
24. La solitude. (Magány.) — 25. Je me plaignais donc. (Panaszkodám hát?) — 
26. Quand me fait fórt mai. (Midőn nagyon bánt.) — 27. T'attendrai-je donc 
en vain. (Hiába várlak hát.) — 28. Le renom. (Hír.) — 29. A mes bons 206 GULYÁS PAL 

camarades. (Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz.) — 30. L'apparence et la 
réalité. (Szin és való.) — 3:. Allons au grand air. (Ki a szabadba!) — 
32. Pain bis. (Fekete kenyér.) — 33. Mon amant est un garzon propret. 
(A szeretőm nyalka gyerek.) — 34. Le coeur du poéte. (Virágos kert a költő 
szive.) — 35. Moi et le soleil. (Én és a nap.) — 36. Le gentilhomme 
hongrois. (A magyar nemes.) — 37. De la patrie. (A hazáról.) — 38. 11 fait 
nuit. (Éj van.) — 39. Cher monsieur médicin. (Drága orvos úr.) — 40. II y 
avait de plus excellents. (Voltak sokkal jelesebbek, mint én.) — 41. J'étais 
chez elle. (Nála voltam.) — 42. J'avoue. (Megvallom, hogy.) — 43. Le 
monde est une fórét. (Vadonerdő a világ.) — 44. Je n'ai pas le droit. (Nincs 
jogom, hogy.) — 45. En cent formes. (Száz alakba.) — 46. Mon coeur est 
le drapeau. (Szerelemnek lobogója.) — 47. Un froid matin d'automne. (Őszi 
reggel járok a szabadban.) — 48. Sur la campagne glanée. (A letarlott.) — 
49. II se tut enfin. (Elnémult a fergeteg.) — 5°- L'aliéné. (Az őrült.) — 
51. J'avais des amis. (Voltak barátim.) — 52. Je connais beaucoup d'hommes. 
(Sok embert ismerek.) — 53. Regardez la ! (Oda nézzetek.) — 54. Dans ma 
tété il fait nuit. (Fejemben éj van.) — 55. J'ai abandonné la ville. (Elhagy- 
tam én a várost.) — 56. Rossignols et alouettes. (Csalogányok és pacsirták.) — 
57. Je suis amoureux. (Szerelmes vagyok én.) — 58. Un temps autómnál, 
couvert. (Borús, ködös őszi idő.) — 59. Quelques jours courts. (Egy pár 
rövid nap.) — 60. Les fleurs sönt affligées. (Búsulnak a virágok.) — 
61. Quand la chaine tömbe. (Mikor a lánc lehull.) — 62. Un matin dés- 
agréable d'automne. (Kellemetlen őszi reggel.) — 63. Le ciel étoilé est bleu- 
clair azúré. (Világoskék a csillagos éjszaka.) — 64. Je réve aux jours ensan- 
glantés. (Véres napokról álmodom.) — 65. Le buisson tremble. (Reszket a 
bokor.) — 66. Les poétes du XIX. siécle. (A XIX. század költői.) — 67. Je 
suis magyar. (Magyar vagyok.) — 68. Au nom du peuple. (A nép nevé- 
ben.) — 69. De la patience. (A türelemről.) — 70. La fórét. (Az erdőnek 
madara van.) — 71. Je vois les prairies. (Látom kelet leggazdagabb virányit.) — 
72. Cetté montagne. (Amott az a hegy.) — 73. Le drapeau abandonné. (Az 
elhagyott zászló.) — 74. Or, ma colombe, tu permettras. (Már galambom 
engedj meg.) — 75. La poésie. (A költészet.) — 76. Vie bigarrée. (Tarka 
élet.) — 77. De nouveau une larme. (Ismét köny.) — 78. Le compagnon 
voyageur. (A vándor legén)'.) — 79. En quelque maniére. (Valahogy.) — 
80. Jusqu'á quand dormiras tu. (Meddig alszol még hazám.) — 81. Le 
prisonnier. (A rab.) — 82. Partons d'ici. (El innét, el e városból.) — 83. Vie 
tranquille. (Csendes élet.) — 84. Mon premier amour. (Első szerelmem.) — 
85. Méditation. (Tűnődés.) — 86. Qui m'a pris. (Mi lelt.) — 87. Je regarde, 
regarde dehors. (Nézek, nézek kifelé.) — 88. Monsieur Paul Pathó. (Pathó 
Pál úr.) — 89. Que fais-tu Iá? (Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?) — 90. La 
pousta en hiver. (A puszta télen.) — 91. Je me repose á l'ombre du rosier. 
(Szerelemnek rózsafája.) — 92. La mórt de l'hiver. (A tél halála.) — 93. La 
bise souffle. (Süvölt a zivatar.) — 94. A la liberté. (A szabadsághoz.) — 
95. La mer s'est soulevé. (Föltámadott a tenger.) — 96. Je vois déjá que 
tout le monde. (Már minékünk ellenségünk.) — ^j. En mon lieu natal. (Szülő- 
földemen.) — 98. Le jugement. (Az itélet.) — 99. Sus ! (Föl.) — 100. Ré- 
volution. (Forradalom.) — 101. Un jardin inculte. (Elpusztuló kert ott a vár MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 207 

alatt.) — 102. Le vieux porte-drapeau. (A vén zászlótartó.) — 103. Quatre 
jours tonnáit le canon. (Négy nap dörgött az ágyú.) . — 104. Sus, á la guerre 
sainte ! (Föl a szent háborúra.) — 105. Temps horrible. (Szörnyű idő.) — 
Prózai fordítások. Jelzete : P. o. hung. 574. b. 

Gauthier F. E. : Les grands poétes hongrois. 

600. Les grands poétes hongrois. Arany — Petoeíi. Traduction en 
vers par F. E. Gauthier. Paris. Paul Ollendorff. 1898. 

8-r. 254 1. Tartalma: 1. Petőfi: A Arany János. (Arany J.-hoz.) — 
2. Arany János : Toldi. — 3. Alexandre Petőfi: Depuis bien longtemps. (Rég 
veri már a magyart a teremtő.) — 4. A la fin de septenibre. (Szeptember 
végén.) — 5. Triste nuit. (Szomorú éj.) — 6. Le noble hongrois. (A magyar 
nemes.) — 7. Chant national. (Nemzeti dal.) — 8. Une idée. (Egy gondolat 
bánt engemet.) — 9. Le champ du sang. (Vérmező.) — 10. Jean le héros. 
(János vitéz.) — Verses fordítások. Jelzete : P. o. hung. 695 x. 

Harlez, C. de : Poésies hongroises. 

601. Poésies hongroises traduites avec un apergu historique par 
C. de Harlez. Louvain. J. B. Istas. 1895. 

8tr. 140 1. Tartalom: 1. Chant de la conquéte de la Pannonié. (Pannónia 
megvételéről szóló ének.) — 2. Chant populaire á l'occasion de l'élection du 
roi Mathias Hunyadi. (Pesti gyerekek utcai éneke Hunyadi Mátyásnak királlyá 
választásakor.) — 3. Chant en souvenir de la mórt du roi Mathias. (Emlék- 
dal Mátyás király haláláról.) — 4. Tinódi [Sebestyén] : Captivité et délivrance 
du roi Sigismund. (História Zsigmond császárnak fogságáról és szabadulásáról. 
1 — 22., 52 — 147. sor.) — 5. J. Arany: Toldi. (Lefordítva I. és II. ének tel- 
jesen; [III. és IV. énekből rövid kivonat]; V. ének 1 — 12., 15 — 16. szakasz. 
V. ének 1 — 7. szakasz, 8. szakasz első fele, 1 9 — 21. szakasz; VII. ének 1 — 3. 
szakasz [a többiből, valamint az egész VIII. énekből rövid kivonat] ; IX. ének 
8 — 14. szakasz [a többiből s az egész X. énekből rövid kivonat] ; XI. ének 
2 — 4, 7 — 20. szakasza [az 5— 6. szakasz tartalma néhány szóval jelezve]; 
XII. ének 16. szakasza utolsó két sorától végig [az ének első része rövid ki- 
vonatban].) — 6. Petőfi (sic) : Les deux voyageurs. (Két vándor.) — 7. Au 
pays. (Hazámban.) — 8. A[uguste] Greguss : Les deux soeurs. (A testvérek.) — 
9. Les deux mérés. (Két anya.) — 10. Le fils affligé. (Bús fiú.) — 11. Le 
vieux buveur. (Vén ivó.) — 12. A Alexandre Petőfi. (Petőfi Sándorhoz.) — 
13. Le solitaire. (A remete.) — 14. Science et puissance. (Villankák XXX.) — 
IS. Le vantard. (Villankák XXXI.) — 16. Joie et douleur. (Villankák XXIII.) — 
17. Le papiilon. (A lepke.) — 18. Le savant. (A tudós.) — 19. [Michei] 
Vörösmarty : Le berger et le jeune pátre. (A juhász és bojtár. [Az utolsó 
3 verssor hijján].) — 20. Appel patriotique. (Szózat.) — 21. La mére aban- 
donnée. (Az elhagyott anya.) — 22. [Dániel de] Berzsenyi : A la noblesse 

1 A második fél kihagyását következő jegyzettel okolja meg a fmyás fordító : aje 
passe un quatrain d'un goút un peu forcé, peignat les efforts que dóit fairé le sommeil 
pour donner le repos á la pauvre veuve*. 208 GULYÁS PAL 

soulevé. (A fölkelt nemességhez.) — 23. Aux Magyars. (A magyarokhoz.) — 
24. Francois de Kölcsey : Hymne patriotique. (Hymnus.) — 25. Michel Lat- 
kóczy : Sous le murier. (Az eperfa alatt.) — 26. André Pajer : Le soleil et 
la lune. (Nap és hold.) — 27. Francois Kazinczy : La libre Erdélie. (A sza- 
bad Erdély.) — 28. Alexandre Vachot : Reves d'enfant. (Gyermek álmai.) — 
29. André Vásárhelyi : A la vierge Marié. (Ének a szűz Máriához.) — 30. La 
légende de Ste Catherine. (Sz. Katalin legendája. Részlet 1617 — 1674. vers.) — 
31. Francois Péchy : Louange de St. Nicolas. (Laus sancti Nicolai 1 — 4, 29. 
szakasz.) — 32. André Batizi : Du souvenir de la mórt. (A halálról való 
emlékeztetés.) — Chant nationaux des Szekelys: 1 33. Chant de moissonneurs. 
(Nosza rajta, frissen a búzamezőre.) — 34. Chanson á bőire. (Szeretem az 
újbort.) — 35. Chant du Székely. (Székej vagyok, szabad bércek lakója.) — 
36. Heures de chagrin. (Jó éjszakát, jó éjszakát.) — 37. Le mauvais sujet. 
(Engem ugat a kutya csak egyedül.) — 38. O ! mon jardin . . . (Udvarom, 
udvarom, szép kerek udvarom.) — 39. Le retour au foyer. (Hazám, hazám, 
édös hazám.) — 40. A sa fiancée. (Szép állat a lúd, magát mosogassa.) — 
41. Bénédiction a la patrie. (A magyarok szent honának.) — 42. Dialogue 
entre époux. (Tűz villog, nap ragyog.) — 43. Le héros exilé. (Idegen ország- 
ban.) — Prózai fordítások. Jelzete : P. o. hung. 830 p/6. 

Kálmán Miksa. Poésies hongroises. 

602. Poésies hongroises de Petőfi, Arany, Vörösmarty, Tompa, 
Gyulai, Eötvös, Tóth, Kiss, Vajda, Váradi, Reviczky, Radó, Szabolcska, 
Endrődi, Szálai, Czóbel traduites par Frangais Coppée, Amadéé Saissy, 
F. E. Gauthier, Melchior de Polignac et Jean de Néthy. Előszóval és 
jegyzetekkel ellátta dr. Kálmán Miksa. Budapest. Lampel Róbert (Wodia- 
ner F. és fiai). [1906.] 

16-r. XXI, in 1. Tartalom: 1. Petőfi Sándor: La térre. (Mivé lesz a 
föld ?) Ford. Francois Coppée. — 2. Qu'il est bleu. (Mi kék az ég.) Ford. 
Melchior de Polignac. — 3. L'hiver. (Téli világ.) Ford. F. Coppée. — 4. Scéne 
de csárda. (Falu végén kurta kocsma.) Ford. ugyanaz. — 5. Qui me com- 
prend ? (Nem ért engem a világ ?) Ford. ugyanaz. — 6. Ma femme et mon 
sabre. (Feleségem és kardom.) Ford. Amadéé Saissy. — 7. A la fin de sep- 
tembre. (Szeptember végén.) Ford. F. E. Gauthier. — 8. Triste nuit. (Szo- 
morú éj.) Ford. ugyanaz. — 9. Une idée me tourmente. (Egy gondolat bánt 
engemet.) Ford. ugyanaz. — 10. Chant national. (Nemzeti dal.) Ford. ugyanaz. — 
11. Le jugement dernier. (Az ítélet.) Ford. M. de Polignac. — 12. Le champ 
du sang. (Vérmező.) Ford. F. E. Gauthier. — 13. Le noble hongrois. (A ma- 
gyar nemes.) Ford. ugyanaz. — 14. Jean le héros. (János vitéz, XI., XIII., 
XV. ének.) Ford. ugyanaz. — 15. A Arany János. (Arany Jánoshoz.) Ford. 
ugyanaz. — 16. Arany János : Trente ans aprés. (Harminc év múlva.) Ford. 
M. de Polignac. — 17. Toldi. (Toldi XII. ének.) Ford. F. E. Gauthier. — 
18. L'ordalie du cadavre. (Tetemrehívás.) Ford. A. Saissy. — 19. L'intérieur 
familial. (Családi kör.) Ford. M. de Polignac. — 20. Tristesse muette. 

1 Kriza Vadrózsáiból. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 209, 

(Néma bú.) Ford. ugyanaz. — 21. Tristesse du poéte. (A dalnok búja.) Ford. 
A. Saissy. — 22. Chanson populaire. (Népdal.) Ford. M. de Poligkac. — 
23. Ne me regarde pas. (Oh ! ne nézz rám.) Ford. ugyanaz. — 24. Désirs. 
(Vágy.) Ford. ugyanaz. — 25. Dans le jardin. (Kertben.) Ford. ugyanaz. — 
26. Consolation. (A vigasztaló.) Ford. ugyanaz. — 27. Vörösmarty Mihály r 
Evocation. (Szózat.) Ford. ugyanaz. — 28. Tompa Mihály : Ode á la cigogne. 
(A gólyához.) Ford. ugyanaz. — 29. L'oiseau á ses enfants. (A madár fiaihoz.) 
Ford. ugyanaz. — 30. Gyulai Pál : Mon lieutenant. (Hadnagy uram.) Ford. 
ugyanaz. — 31. Le soir. (Estve.) Ford. ugyanaz. — 32. A la frontiére de 
Transylvanie. (Erdély határán.) Ford. ugyanaz. — 33. Soupirs. (Sóhaj.) Ford. 
ugyanaz. — 34. Soir d'automne. (Őszi este.) Ford. ugyanaz. — 35. Les nua- 
ges. (A felliök.) Ford. ugyanaz. — 36. Une visite nocturne. (Éji látogatás.) 
Ford. ugyanaz. — 37. Eötvös József: Testament. (Végrendelet.) Ford. 
ugyanaz. — 38. Tóth Kálmán : En avant. (Előre.) Ford. ugyanaz. — 
39. A Kossuth. (Kossuthnak.) Ford. ugyanaz. — 40. Kiss József: Judith 
Simon. (Simon Judith.) Ford. Ugyanaz. — 41. Choeur sépulcral. (Temetési 
kar.) Ford. ugyanaz. — 42. Les heures s'enfuient. (Lepereg az óra.) Ford. 
ugyanaz. — 43. Vajda János : La cométe. (Az üstökös.) Ford. ugyanaz. — 
44. Dans le bois de Vaál. (A vaáli erdőben.) Ford. ugyanaz. — 45. Solitude. 
(Magány.) Ford. ugyanaz. — 40. Váradi Antal : Lequel ? (Melyiket ?) — 
Ford. ugyanaz. — 47. Reviczky Gyula : Maiadé . . . (Betegen.) Ford. ugyanaz. — 
48. Prét á partir. (Útra készen.) Ford. ugyanaz. — 49. Radó Antal : Abis. 
(Abú.) Ford. ugyanaz. — 50. Szabolcsra Mihály : Au Grand Café. (A Grand 
Caféban.) Ford. ugyanaz. — 51. Endrődi Sándor: La rencontre des galéres. 
(Hajók találkozása.) Ford. ugyanaz. — 52. Szalay Fruzina: Journées fugitives. 
(Tűnő napok.) Ford. ugyanaz. — 53. Czóbel Minka : Vers Dieu. (Isten felé.) 
Ford. ugyanaz. — 54. Ballades et chansons populaires : Budai Ilona. Ford. 
Jean de Néthy. — 55. Kossuth Lajos nous a fait dire. (Kossuth Lajos azt 
izente.) Ford. M. de Poligxag. — 56. Je mets mon chapeau sur mes yeux. 
(Kalapom szememre vágom.) Ford. ugyanaz. — Verses és prózai fordítások. 
(Francia könyvtár. 29. köt.) Jelzete: Paed. 4241. 

Néthy, Jean de: Ballades et chansons. 

603. Ballades et chansons populaires de la Hongrie. Traduites par 
Jean de Néthy. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur. MDCCCXCI. 

8-r. 6, VI, 164 1. Ny. u. a. Tartalma: I. Ballades populaires. 1. Barcsai. — 
2. La petité Júlia. (Kis Júlia.) — 3. La famille du magon. (Kőműves Kele- 
menné.) — 4. Fogarasi István. — 5. Molnár Anna. — 6. Homloki Zsu- 
zsanna. — 7. Budai Ilona. — 8. Magyarosi Tamás. — 9. János empoi- 
sonné. (?) — 10. La belle Anna du juge. (Birószép Anna.) — ír. Bonsoir, 
ma bien-amiée. (]ó estét, édesem.) — 12. La plus belle fleur. (A leg- 
szebb virág.) — 13. Gál Ferus et Gál Gáspár. (Gál Ferus, Gál Gáspár.) — 
14. Betlen Anna. — 15. Boriska. — 16. Us ont tué un jeune gars. (Megöltek 
egy legényt.) — 17. La belle Ilona. (Szép Ilona.) — 18. La femme du bri- 
gand. (A zsivány felesége.) — 19. La plus belle Erzsébet du monde. (Világ- 
szép Erzsók.) — 20. Dans la fórét de Sirok. (Siroki erdőben.) — 21. Kuris 
Pista. — 22. La beau Pálbeli Antal. (Pálbeli Szép Antal.) — 23. La tourte- 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 14 210 GULYÁS PÁL 

relle. (A gerlice.) — 24. La petité Lilia. (Kis Lilia ?) — 25. Szőcs Marcsa. — 
26. Me mére a demandé en mariage ... — 27. La fiancée. (A menyasszony.) — 
28. Les 3 orphelins. (A három árva.) — 29. La demoiselle. (A kisasszony.) — 
30. Fehér Anna. — 31. Mére et fille. (Az anya és leánya.) — 32. János. — 
33. Bátori Boldizsár. — 34. Kádár Kata. — 35. Júlia, la belle jeune fille. 
(Júlia, szép leány.) — 36. Dame Bodrogi Ferenc. (Bodrogi Ferencné.) — 
37. Kerekes Izsác. (Kerekes Izsák.) — 38. Gyuri Bandi. — 39. Buga Jakab. — 
40. Zöld Marczi. — 4i. Les trois jeunes brigands. (Három tolvaj legény.) — 
42. Sobri Józsi. (Sobri Józsi nótája.) — II. Chansons populaires. 43. Scarabée 
■de mai. (Cserebogár, sárga cserebogár.) — 44. II fait soir. (Este van már. 
hull a csillag.) — 45. Trois écharpes blanches. (Három fehér kendőt veszek.) — 
46. Envole-toi, mon hirondelle. (Repülj fecském ablakára.) — 47. Frappe, 
ó Seigneur Dieu. (Verje meg az Isten szeretőmnek házát.) — 48. Des étoiles 
radieuses filent. (?) — 49. Lorsque j'étais un jeune garcon. (Mikor én még 
legény voltam.) — 50. Si j'étais rose. (Ha én rózsa volnék.) — 51. II me 
faut un tombeau. (?) — 52. Sur la pousta de Hortobágy. (Hortobágyi pusztán 
fúj a szél.) — 53. L'aurore point. (Hajnalodik, harmatozik.) — 54. Sous le 
ciel, sur la térre. (Az ég alatt, a föld szinén.) — 55. Tu n*es pas née d'une 
mére. (Nem anyától lettél.) — 56. Je suis le pécheur du bas pays. (Az 
alföldön halászlegény vagyok én.) — 57. Pauvre gars ne passe pas. (?) ■ — 
58. Ce n' est pas la pluie qui tömbe. (Sem eső nem esik.) — 59. Dans le 
bosquet des roses. (Petőfi Sándor : Rózsabokor a domboldalon.) — 60. On 
balaie la grandé rue. (Söprik már a pápai utcát.) — 61. Couvertes de neiges 
sönt les routes. (Befújta az utat a hó.) — 62. Dans le sombre nuit des yeux 
noirs. (Fekete szem éjszakája.) — 63. Jaj, comme elles sönt tristes, le cloches 
de Tarja [sic] (Jaj, de búsan harangoznak Tarjánba.) — 64. Le ruban est un 
ornement légér (?). — 65. Elle se fané, la rose. (Hervad az a rózsa.) — 
66. Maints villages, maintes villes j'ai traversé. (Be sok falut, be sok várost 
bejártam.) — 67. Le canard sauvage nait sous les joncs. (Káka tövén költ a 
ruca.) — 68. Le temps arrivera. (Megérem még azt az időt.) — 69. Les 
pétales de la rose blanche sönt tombés. (Lehullott a fehér rózsa levele.) — 
70. Partout oű je marche. (Petőfi : S. Amerre én járok.) — 71. Lá-bas, 
sur la colline ronde. (?) — 72. L'attile bleu serre mon corps. (?) — 73. L'aman- 
dier ploie sous ses fruits műrs. (Kidűlt a fa mandulástul.) — 74. A Debreczen 
fleurit un beau rosier. (Debreczenben díszlik egy szép rózsafa.) — 75. Devant 
ma porté, le beau blé vert. (?) — 76. Mon chapeau j'enfonce sur mes yeux. 
(Kalapom szememre vágom.) — ■ Prózai fordítás. Jelzete : P. o. hung. 345 m. 

Polignac, Melchior de. Poétes hongrois. 

604. Poétes hongrois. Poésies magyares de Petőfi, Arany, Tompa, 
Gyulai, Josef Kiss, Jules de Reviczky, Bartók, Szabolcska, Vajda, Igno- 
tus, Ábrányi, Koloman de Tóth, Minka de Czóbel etc. etc, recueillies 
par Melchior de Polignac et précédées d'une Notice sur la Poésie hongroise. 
Préface de M. Francois Coppée. Paris, Paul Ollendorff, éditeur. 1896. 

8-r. VII, XXXI, 321 1. Nyomtatta Charles Hérissey, Évreux. Irodalom- 
történeti bevezetéssel. — Tartalom: 1. Alexandre Petőfi: Le matin nait á MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 211 

peine. (Még alig volt reggel.) — 2. A la fin de septembre. (Szeptember 
végén.) — 3. Qu'il est bleu. (Mi kék az ég !) — 4. Les fleurs. (A virágok.) — 
5. Heureuse nuit. (Boldog éjjel.) — 6. Depuis bien longtemps. (Rég veri 
már.) — 7. Un marché. (Alku.) — 8. Une Idée me tourmente. (Egy gondo- 
lat bánt engemet.) — 9. Dieu ! que le monde est grand ! (Ez a világ amilyen 
na gyO — IO - Triste nuit. (Szomorú éj.) — II. Je suis debout. (Itt állok a 
rónaközépen.) — 12. Le jugement dernier. (Az itélet.) — 13. Crépuscule. 
(Alkony.) — 14. Le ciel étoilé. (A csillagos ég.) — 15. Hőmére et Ossian 
(Homér és Ossián.) — 16. Jean Arany: J'ai déposé mon luth. (Leteszem a 
lantot.) — 17. L'intérieur familial. (Családi kör.) — 18. Différence. (Különb- 
ség.) — 19. Le papiilon. (A lepke.) — 20. Trente ans aprés. (Harminc év 
múlva.) — 21. Confrontation devant le cadavre. (Tetemre hívás.) — 22. Jusqu' 
á la fin. (Mindvégig.) — 23. Ne me regarde pas. (Oh ! ne nézz rám oly 
sötéten.) — 24. Mme Agnés. (Ágnes asszony.) — 25. En automne. (Ősszel.) — 
26. Désirs. (Vágy.) — 27. A mon enfant. (Fiamnak.) — 28. Tristesse muette. 
(Néma bú.) — 29. Consolation. (A vigasztaló.) — 30. Sur la pente. (A lej- 
tőn.) — 31. Dans le jardin. (Kertben.) — 32. Chanson populaire. (Sírva jön 
a magyar nóta világra.) — 33. Michel Tompa: Ode á la cigogne. (A gólyá- 
hoz.) — 34. L'oiseau á ses enfants. (A madár fiaihoz.) — 35. Chanson 
populaire. (Télen-nyáron pusztán az én lakásom.) — 36. Paul Gyulai : Mon 
lieutenant. (Hadnagy uram.) — 37. A la frontiére de Transylvanie. (Erdély 
határán.) — 38. Je te dirais ! . . . Fleur . . . (Virágnak mondanálak.) — 39. Le 
ciel est étoilé. (Csillagos az ég.) — 40. Le soir. (Estve.) — 41. En mai. 
(Májusban.) — 42. Soir d'automne. (Őszi este.) — 43. Noel. (Karácsonykor.) — 
44. Non, pas de vin ! (Ne hozd a bort!) — 45. Soupirs. (Sóhaj.) — 46. Aux 
vendanges. (Szüreten.) — 47. Tu n'est pas la plus belle. (Nem vagy te leg- 
szebb.) — 48. Les nuages. (A felhők.) — 49. Une visite nocturne. (Éji láto- 
gatás.) — 50. Charles Szász : Qu' importé que tu sois belle. (Ne légy te szép.) — 
51. De tes cheveux. (Éj hajadnak.) — 52. Sois fiére! (Légy büszke, büszke.) — 
53. Gerő Szász: Souvenirs d'Anna. (Anna emlékezete. I.) — 54. Regard en 
arriére. (Emlékezet.) — 55. Je porté encore haut la tété. (Még fenn hordom.) — 
56. Andor Kozma: Le paysan hongrois. (A magyar paraszt.) — 57. Pour 
des fleurs. (?) — 58. Báron J. Eötvös : Testament. (Végrendelet.) — 
59. Jules Varsányi : Un chant. (Egy dal.) — 60. Emil Makai : La 
ceinture. (Az öv ? l ) — 61. Antal Váradi: Lequel? (Melyiket?) — 62. Jean 
Vápa: Sur la montagne. (Száll a hegyre.) — 63. La cométe. (Az üstökös.) — 
64. Dans le bois de Vaal. (A vaáli erdőben.) — 65. Malédiction et amour. 
(Látlak én még.) — 66. Souvenir de Gina. (Gina emléke XIII.) — 67. Soli- 
tude. (Magány.) — 68. Gustave Lauka : Románcé. (Románc.) — 69. Géza 
Gárdonyi : La légende du vin. (A bor legendája.) — 70. Emilé de Ábrányi : 
Le fiacre. (A bérkocsi.) — 71. Parce que tu n'a pas. (Azért, hogy nincs 
szebb.) — 72. Regarde ma chérie. (Kedves, nézd.) — 73. N'aie pas de ran- 
cune. (Ne vedd zokon.) — 74. Larmes. (Köny cseppek.) — 75. A la plus 
aimée. (A legkedvesebbnek.) — 76. Ödön Jakab : Un conseil. (Tanács ?) — 
77. Victor Dalmady : Le chemin radieux. (Fényes pálya.) — 78. Joseph 

1 Nincs meg összegyűjtött munkái közt. 

14* 212 GULYÁS PÁL 

Komócsy : Entends tu les glas ? (Hallod a gyászt ?) — 79. Le baiser. (Csók.) — 
80. Jusqu'á la mórt. (Mindhalálig.) — 81. Doucement. (Lágyan zendült 
meg.) — 82. Nicolas Rózsa : Non, je n'écrirais pas. (?) — 83. Comte 
Géza Zichy : Renoncement. (Lemondás ?) — 84. Une femme est morte. 
(Egy asszony halt meg.) — 85. Jules Vargha: II est déjá passé. 
(A nyugodt.) — 86. Joseph Vészi : L'oiseau Tsataka. (A tsataka madár.) — 
87. Louis Bartók : Jusqu' au coucher. (Hajnalcsillag hunytáig.) — 88. Tu es 
la coupe des ivresses. (A gyönyörnek vagy te kelyhe.) — 89. A présent il 
faut m'oublier. (Most még feledj el.) — 90. La vie des nations. (A nemze- 
teknek nem tart éltök.) — 91. O Léthé ! (Őszi felhők. IX.) — 92. L'été m'a 
attiré. (A nyár megint a föld.) — 93. Nénuphars. (Vizi liliomok. II.) — 
94. Sur mer. (Hajóút.) — 95. C'était la rose hier. (Köd szürkül.) — 96. Louis 
Dóczi : Le baiser. (A «Csók»-ból.) — 97. Joseph Kiss : A présent c'est le 
soir. (Este van.) — 98. Le Christ. (Krisztus.) — 99. Hélas, pourquoi si 
tárd ? (Oh, mért oly későn ?) — 100. Avec une cassette de soie. (Egy selyem 
kazettel.) — 101. Les heures s'enfuient. (Lepereg az óra.) — 102. Judith 
Simon. (Simon Judit.) — 103. Ma priére. (Az én imádságom.) — 104. Choeur 
sépulcral. (Temetési kar.) — 105. Janka Wohl : J'aimerais mourir. (Meg 
szeretnék halni.) — 106. Chanson prés d'un berceau. (Bölcsődal.) — 107. Jules 
de Kovách : Chant populaire. (Népdal.) — 108. Antal Radó : Abis. (Abú.) — 
109. Jules de Reviczky : Fleur fanée. (?) — 1 10. Résignation. (?) — 11 1. Les 
semaines passent. (Múlnak a hetek.) — 112. La destinée. (?) — 113. Le 
coeur. (A szív.) — 114. Maiadé. (Betegen.) — 115. La mórt de Pan. (Pán 
halála.) — 116. Prét á partir. (Útra készen.) — 117. Nouvelle vie. (Új 
élet.) — 118. Aladár Jékey : Mon rédempteur (?) — 119. Bacchanales (?) — 
120. André Szabó: En avant les rois. (Előre, királyok.) — 121. La féte- 
Dieu. (Űrnapján.) — 122. A Jésus-Christ. (Jézus Krisztushoz.) — 123. 
Alexandre Endrődi : J'ai fui (?) — 124. Chants de cigale. (Tücsökdalok. 
27.) — 125. Le pélerinage á Czell. (A czelli búcsú.) — 126. La rencontre 
des galéres. (Hajók találkozása.) — 127. Louis Pósa : Historiettes. (Apró tör- 
ténetkék.) — 128. Paul Koróda: Sí l'heure douce. (Találkozón.) — 129 — 
130. Les homnes. (Az emberek: 1. A rabok. 2. Az idegenek.) — 131. Char- 
les Széchy : Quel est le but ? (?) — 132. Ces deux yeux ! (?) — 133. Colo- 
man de Tóth: En avant! (Előre.) — 134. A Kossuth. (Kossuthnak.) — 
135. La mórt. (Halál.) — 136. Louis Palágyi : Le jeune novice. (Az ifjú 
szerzetes. 29 — 36. 1.) — 137. Oü est le bonheur? (Hol a boldogság?) — 
138. Joie de vivre, désir de mourir (?) — • 139. Izidor Barna: Dans la rue. 
(Utcán.) — 140. Fruzina Szalay : Journées fugitives. (Tűnő napok.) — 141. 
Atala de Kisfaludy : x Qu'est-ce que l'homne ? — 142. Quand arrive l'au- 
tomne (?) — 143. Une heure mauvaise (?) — 144. Confession (?) — 145. 
Iduna: Je ne demande pas. (Megelégedés.) — 146. Etienne d'ApÁTHY : Un 
tombeau aux champs (?) — 147. En partant. (Távozóban.) — 148. Jenő 
Heltai : La brise molle (?) — 149. Sérénade. (Szerenád.) — 150. Mea culpa. 
(?) — 151. Allons chez le prétre. (Menjünk a paphoz.) — 152. Michel 
Szabolcsra: A la maison. (Idehaza.) — 153. Chanson. (Változás.) — 154. 

1 E költemények egyike sincs 1880-ban megjelent összes költeményei közön. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 215 

Le langage de l'amour. (Szerelem nyelve.) — 155. Au grand café. (A grand 
caféban.) — 156. Désir. (Vágy.) — 157. Hortobágy. (Hortobágy.) — 158. 
Deux petites maisons. (Két ház.) — 159. Jésus. (Jézus.) — 160. Une lettre. 
(Üzenet.) — 161. Que Dieu te bénisse. (Áldjon meg az isten.) — 162. 
Ignotus : Román. (Regény.) — 163. Mater dolorosa. (?) — 164. Minka de 
Czóbel : Calme. (Csend ?) — 165. Un chant de söreiére. (Boszorkány dalok?) — 
166. Le sphinx. (Sphynx.) — 167. Pendant le moisson. (Aratás.) — 168. Le réve de 
la Pousta. (Pusztán.) — 169. En chemin. (Úton.) — 170. L'étoile filante. 
(Hulló csillag?) — 171. Le soir. (Este.) — 172. Un chant de söreiére. 
(Boszorkánydalok. I.) — 173. Je suis seule. (Magam vagyok.) — 174. Vers 
Dieu. (Isten felé.) — 175. Le grand moissonneur. (A nagy arató.) — 
176. Tiré des Anonymes. 1 (Névtelenek.) — 177. La nouvelle Héioíse. (Uj Hé- 
loíse.) — 178. Poésies et chansons populaires : Kossuth Lajos nous a fait dire. 
< Kossuth Lajos azt üzente.) — 179. Ma pauvre et excellente mére. (Édes- 
anyám is volt nékem.) — 180. Neme demandez pas pourquoi je suis morose(?) 
— 181. Deux étoiles au fond du ciel. (Páros csillag az ég alján.) — 182. 
Chant des tabatiers (?) — 183. Mon coeur souffre pour un beau poulin noir 
(?) — 184. C'est á Orosháza que je prends la machine (?) — 185. Quand la 
cloche du soir tinte pour la priére. (Megkondult az esti harang imára.) — 
186. Je tresse a hűit fils la méchede monfouet(?) — 187. Jeune fille, pourquoi 
parais-tu attristée ? (Szép menyasszony, miért vagy olyan szomorú.) — 188. Mon 
cheval Rigi a perdu un fer. (Arany J. Elesett a Rigó lovam patkója.) — 
189. Prés de la charda de Kondoros. (Ahány János : Kondorosi csárda mel- 
lett.) — 190. Mon ehien Sajó que tu dors donc longtemps ! (Sajó kutyám, 
hej de mélyen aluszol.) — 191. Elle ne me vit pas. (?) — 192. Ne dites pas, 
commére. (Meg ne mondja komámasszony az uramnak.) — 193. On ne m'a 
jamais conduit á l'école. (Iskolába nem járattak.) — 194. Dans cetté immense 
nuit. (?) — 195. La lune va nageant. (Petőfi Sándor : Fürdik a holdvilág. I. 
szakasz.) — 196. En fouillant la poche. (Ha benyúlok pitykés lajbim zsebébe.) — 
197. La neige a couvert les chemins. (Befújta az utat a hó.) — 198. Le 
vént siffie. (Tóth Kálmán : Fütyül a szél.) — 1 99. Quand vous me conduirez 
au cimetiére. (?) — 200. L'alouette en chantant. (?) — 201. Je mets mon chapeau 
sur mes yeux. (Kalapom szememre vágom.) — 202. Pleurez moi. (Siras- 
satok, ha meghalok.) — 203. Défie-toi, mon vieux, de l'allemand. (Ne 
higyj magyar a németnek.) — 204. Le torrent de mes pleurs a formé une 
mer. (?) — Prózai fordítások. Jelzete: P. 0. hung. 1241 j. 1 A Tartalom-mutatóban a 177. és 178. költemény, mint «Anonynies» van feltün- 
tetve, mindkettő CzóbelióI való. 214 GULYÁS PÁL 

4. Héber. 1 

Bacher Simon. Nemzeti énekek. 

605. 

■>-mtt rmjcin ncrca iana itd«, tríiio d^-ptd nc*>oK .7-iKn m-nar 

mama .paa "parac n«B rtna* "pwb bx "ípnwi nsrn paa ovbian 

♦p"tb Da"»baa -pxn n-wm inp üoye nrnD«-i 

Nemzeti énekek, héberre (sic) fordította : Bacher Simon. 1. Gyűj- 
temény. Pesten 1868. 

8-r. 121, 1 1. Nyomtatta u. o. Herz János. Tartalma bevezetésül szerző 
egy eredeti héber költeménye, továbbá a következő fordítások : 1. Vörösmarty 
Mihály : Kól kóré. (Szózat.) — 2. Kölcsey Ferenc : Teíilath Haarec. (Hym- 
nus.) — 3. Petőfi Sándor: Laerec moladti. (Honfidal.) — 4. U. a. Bitchu 
bó. (A magyarok istene.) — 5. Eötvös József: Behipordi méarci. (Búcsú.) — 
6. Bajza József: Hagóleh méárcó. (Isten hozzád.) — 7. Kisfaludy Károly: 
Hábikeah. (Szülőföldem.) — 8. Vörösmarty : Sir habacir. (Fóti dal.) — 9. Pe- 
tőfi : lm is ata, héjé is. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 10. U. a. Hamith- 
maméha. (Pató Pál úr.) — 11. Arany János: Hatévél. (A világ.) — 12. Bajza: 
Haroeh. (A bojtár.) — 13. Tóth Kálmán: Lu hademaoth. (Hogyha titkolt.) — 
14. Vachot Sándor: Beomréch li risonah. (Esdeklés.) — 15. Erdélyi János: 
Haseélah. (Piros a te kendőd.) — 16. Petőfi : Vehí kaporachath. (A virág- 
nak megtiltani nem lehet.) — 17. Népdal: Lerajathi. (Sem eső nem esik.) — 
18. Gyulai Pál: Échachah. (Virágnak mondanálak.) — 19. Erdélyi: Urah. 2 
(Intés.) — Végül jő szerző eredeti héber költeménye, Vörösmarty székes- 
fejérvári szobrának 1866-ban történt leleplezése alkalmával eredetiben és 
Kohut Sándor főrabbi magyar fordításában. Jelzete : P. o. hung. 583 c/5. 

Bacher Simon. Hebráische Dichtungen. 

606. 

nsiab inai ]-oa ywom -T-irrra maian i-pid inrra .Tina© "itfp 

TnnK avaron it ■'3TÜ "pniffi Dacián i-nco jna -itdk 

rrtp^fljO : ""3TD pbn, aw -proa i:a -wb tfinnr ]pm g|OK 

5sk Y'snnn n:w fftn .nánt tsstdx "pírba ompn •wx u^ye 

.amaöns ->Kbstpb «tn ) omaK oiEna, jbbií. n. n 

(II. címlap.) Hebráische Dichtungen von Simon Bacher. Aus den 
gedruckten Schriften und dem handschriftlichen Nachlasse des verewigten 

1 A héber szöveg le- és átírását dr. Patai József tanár úr volt szíves elvállalni. 

2 A jegyzet szerint : Egy ötvenedrész ( = izeb'tő) abból, amit ifjú fiam Vilmos (a 
későbbi dr. Bacher Vilmos) fordított. MAGVAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 215 Verfassers ausgewáhlt und herausgegeben von seinem Sohne Wilhelm 
Bacher. Ti. Theil. Übersetzungen aus dem Deutschen und Ungarischen. 
Wien 1894. In Commission bei Ch. D. Lippe. 

8-r. 230 1. Nyomtatta: Alkalay Adolf Pozsonyban. E kötet 167 — 229. lap- 
ján a következő magyar költemények fordításai olvashatók: 1. Vörösmarty 
Mihály : Kól koré. (Szózat.) — 2. Kölcsey Ferenc : Tefilath haaere. (Hym- 
nus.) — 3. Petőfi Sándor : Leerec moladti. (Honfidal.) — 4. U. a. Bitchu bi. 
(A magyarok istene.) — U. a. lm is ata. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 
5. Eötvös József: Behipordi mearci. (Búcsú.) — 6. Vörösmarty: Sir, habacir. 
(Fóti dal.) — 7. Petőfi : Hithpatechu hakeoalun, higgio hatór. (A nép.) — 
8. U. a. Hamithmaméhá. (Pető Pál úr.) — 9. U. a. Sir hakelaoim. (A kutyák 
dala.) — 10. U. a. Sir hazecoim. (A farkasok dala.) — 11. U. a. Bemerchavé 
hasefélah. (Kinn a ménes.) — 12. U. a Vehi keporachath, (A virágnak meg- 
tiltani nem lehet.) — 13. U. a. Hacamé lejájin bebith hanethiboth. (Szomjas 
ember tűnődése.) — 14. U. a. Jinoa haatad. (Reszket a bokor.) — 15. U. a. 
Haahavah umapachath hakitór. (Szerelem és pipadal.) — 16. U. a. Cimsim 
ó pachim. — 17. U. a. Misom vecharnever beveth hajojin. — 18. Népdal: 
Lerajathi. (Sem eső nem esik.) — 19. Gyulai Pál : Échachah. (Virágnak 
mondanálak.) — 20. U. a. Szár hameah venaaro. (Hadnagy uram.) — 21. Szász 
Károly : Hanothen zemiroth belejlah. (Fülemile dal.) — 22. Tóth Kálmán : 
Neginolai. — 23. Arany János: Al sevakim beeth kacir. (Vásárban.) — 24 
Eötvös: Caveathi. (Végrendelet.) — 25. Jókai Mór: Lechem szetarim bebéth 
haszéfer. — 26. Arany : Ém Mátyás. (Mátyás anyja.) — 27. U. a. Hatévél. 
(A világ.) — 28. Vachot Sándor : Beomréch li risonah. (Esdeklés.) — 
29. (Erdélyi János): Haseélah. (Piros a te kendőd.) — 30. Bajza József: 
Haroeh. (A bojtár.) — 31. Tóth Kálmán: Lu hademaoth. (Hogyha tit- 
kolt.) — 32. Losonczy László : Kol nechanun libené ámi vearci. — 33. Arany: 
Haelem vehakeseth. (A gyermek és a szivárvány.) — 34. Kisfaludy Károly : 
Hebikeoh. (Szülőföldem.) — 35. Bajza: Hagoieh mearcó. (Isten hozzád.) — 
Jelzete: P. o. rel. 146c. 

5. NÉMET. 

Aigner Lüdwig: Ungarische Volksdichtungen. 

607. Ungaii|d)e 23olfébidjtungen. Überfe^t unb etrtgeíeitct oon £ubroig 
ültgner. ^eft. 1873. Serlag oon Subroig Sltgner. 

8-r. XL, 227 1. Nyomtatta a K. Hofbuchdruckerei zu Guttenberg Strass- 
burgban. — A példány lappang. A leirás a cédulakatalógus és Heinsius 
Bücherlexikonjának XV. kötete alapján készült. — Tartalmát 1. a 2. kiadásnál. — 
Jelzete: P. o. hung. 291. m. 

607a. Ugyanaz, groeite 9Iuflage. 23ubapeft. sBerlng oon Subroig 3lig- 
ncr. (1874.) 

8-r. XL, 227 1. Nyomtatta Brüder Weiszmann u. o. — Tartalma a nép- 
dalköltészetünket méltató bevezetésen kívül : 1. Die Vöglein laut und lustig 2i6 GULYÁS PAL 

singen. — 2. Was hehlst du es, dass du mich liebst? (Mit titkolod.) — 3. Mein 
Liebchen hab ich mir erworben. (Szeretőmet vettem.) — 4. Ohne dich, mein 
Liebchen. (Csillagon szeretnék.) — 5. Wozu am Himmelszelt. (Mért ragyog 
a sok csillag az égen.) — 6. Der Baum ist niemals ohne Blüten. — 7. Ihr 
Sterne, ach ihr Sterne. (Csillagok, csillagok.) — 8. Wie hoch auch immer 
fliegt der Aar. (Magasan repül a héjjá.) — 9. Wár' ich ein Röslein schön. 
(Ha én rózsa volnék.) — 10. Herzliebchen schau' in's Auge mir. (Nézz 
rózsám a szemembe.) — 11. Vom Felde kehr' ich heim. (Most jöttem a 
tetétleni pusztáról.) — 12. Das Kneipenleben. (Csárdásélet.) — 13. Was mag 
das für ein Lében sein. (Ugyan milyen ez az élet.) — 14. Wer kein Liebchen 
hat. (Kinek nincsen szeretője.) — 15. Mein Schátzchen, öffne mir die Tür. — 

16. Ich fluche nicht, nur stumm ich's trage. (Nem átkozlak, nem szokásom.) — 

17. Ach, im Pester Komitate. (Bezzeg van Pest vármegyében.) — 18. Ich 
ging vorbei an Liebchens Garten. — 19. Der helle Abendstern. (Hej, be szépen 
világít.) — 20. Weh, weh, weh, weh. (Fáj, fáj, fáj, fáj.) 1 — 21. Feinsliebchen, 
ach Feinsliebchen. (Mariskám, Mariskám.) — 22. Die Wanderschwalbe 
schon entschwand. (Emönt a búdosó fecske.) — 23. Trinket Freunde, 
trinkt, o trinkt ! (Igyunk, igyunk barátim.) — 24. So wie der Stern im 
Abenddunkel. — 25. Betrachte ich mein Lében, muss es mich verdriessen. 
(Látom életemet, nem igen gyönyörű.) — 26. Ich setze meinen Hut aufs 
rechte Ohr. (Férre vágom kalapomat.) — 27. Was raucht dórt férne, in der 
Puszta Mitte ? (Mi füstölög ott a síkon, távolba.) — 28. Für meines Schátzchens 
Liebe. — 29. Das Báchlein leis und ruhig fliesst. ■ — 30. Als ich noch ein 
kleiner Knab' gewesen. (Mikor én kis gyermek voltam.) — 31. Traurig ist 
die Zeit, ich selbst auch traurig bin. (Bús az idő, bús vagyok én magam is.) — 
32. Ich klag's, dass ich dir folgt' auf Schritt und Tritt. (Bánom, hogy utánad 
jártam.) — 33. Des Kukuks froher Ruf. — 34. Es ist schon Abend und es 
blinkt der Stern. (Este van már, hull a csillag.) — 35. Das Rohr ist schwach, 
senkt sich zur Erde nieder. (Gyenge a nád, lehajlik a földre.) — 36. In 
Debrezin, da steht ein Rosenstrauch. (Losonczy László : Debrecenbe díszlik 
egy szép rózsafa.) — 37. Keine schönre Blume gibt's. (Nincs szebb virág, 
mint a fehér liliom.) — 38. Die Weh mag verderben. (Hadd múljon el ez a 
világ.) — 39. Gar traurig ist das Wetter. — 40. Diese ist mein holdes Lieb. 
(Ez az én szeretőm.) — 41. Wenn ich das Eine wissen könnt'. (A fuszujka 
szára közt. A verssorok fel vannak cserélve.) — 42. Röslein, roth sind deine 
Lippen. (Piros pipacs ajkaid. — |ERDÉLYinél a 46. sz. A lefordított dal 6 — 10. 
strófája.) — 43. Einsam bin ich und verlassen. — 44. Traum, o Traum, 
o süsser Traum! (Álom, álom, édes álom.) — 45. Einstmals hatéin Mönch- 
lein gesagt. (Egyszer egy barát azt mondta.) — 46. Puppe, meine schöne 
Puppe. (Édes dudu, duduskám.) — 47. Verwichne Nacht ist mir ein Traum 
erschienen. (Az éjön á'momba ojan á'mot láttam.) 2 — 48. Im Schilf die 
wilde Ente brütet. (Káka tövén költ a ruca.) — 49. O komm' heréin, o komni' 
heréin. (Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár.) — 50. Es falit kein Regen 
nieder. (Sem eső nem esik.) — 5 1. Blau schon werden bald die grünen 

1 Az ERDÉLYi-féle kiadás 1 — >., 9., 6., 12. szakasza. 

2 Erdélyi közleményének 1 — 3., 5. strófája. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 217 

Schlehen. (Ződ a kökén, majd niegkékül.) — 52. Wasser, dich treffe mein 
grimmiger Fluch ! (Istenadta vize.) — 53. Ach, du langes, rothes, so schönes 
breites Bánd ! (Haj két singős, vörös, széjös szép pántika.) — 54. Kein Weib 
hat dich geboren. (Nem anyától lettél.) — 55. Als Hirte stand ich ein in 
Tarnócza. (Beszegődtem Tarnócára.) — 56. Maikáfer, gelb Maikáferlein. (Csere- 
bogár, sárga cserebogár.) — 57. Ach Liebchen, süsses Liebchen. — 58. Kum- 
mer, bittrer Kummer, o bittrer Herzenskummer. (Oh bánat.) — 59. Grünes, 
grünes Heu gedeiht im Wiesengrund. (Széna, széna, széna terem.) — 
60. O fliege, lieber Rabé, fiiege. (Szállj le holló, szállj le.) — 61. Dass es 
regnet, wollte mir scheinen. (Azt gondolom, eső esik.) — 62. Eine Schwalbe 
kani mir zugeflogen. (Most jött hozzám egy kis fecske.) — 63. In den Wein- 
berg ging ich hin. (Elmentem én a szőlőbe.) — 64. Setzte einst ein Veilchen. 
(Vetettem viloját. Első két szak.) — 65. Spazieren ging ich in den grünen 
Wald. (Én émönék zöld erdőbe sétá'ni.) — 66. Mein rothbraunes Rösslein. 
(Retteg pej paripám.) — 67. Es gibt nichts Schlimmres auf der Welt, als 
heimlich lieben. (Nincs kénosabb dolog, mint titkon szeretni.) — 68. Goldes, 
Silbers, Kleider wegen. (Arany-ezüstért, cifra ruháért.) — 69. Weinen muss 
ich, und weinen immer. (Mind csak sírok, mind csak sirok.) — 70. Ich war 
auch ein armer Junge. (Kisfaludy Károly : Én is voltam szegény legény.) — 
71. Auf das hohe Schloss hinflog ein Pfau, so bűnt. (Kolozsvári várra leszállott 
egy páva.) — 72. Verwelken muss die Rose. (Hervad az a rózsa.) — 73. Es 
wartet mich mein Liebchen, bange. (Vár ingom a kedvesöm.) — 74. Fischer- 
bursch bin ich im Niederland. (Bernát Gáspár : Az Alföldön halászlegény 
vagyok én.) — 75. Aus der schwarzcn Stadt ein weisser Thurm herblitzet. 
(Fekete városban fehér torony látszik.) — 76. Allé hőre ich es sagen. (Azt 
mondják, nem adnak.) — 77. Vorwárts Krieger, auf das Ross gesprungen. 
(Rajta vitéz ! paripára.) — 78. Der kleine Hund, der grosse Hund. (Kis kutya, 
nagy kutya nem ugat.) — 79. Wahrlich, wahrlich, mich trifft keine Schuld. 
(Nem vagyok én oka.) — 80. Jetzt geht mein Lében erst recht an ! 
(Vörösbársonv süvegem.) — 81. Den ich von Herzen lieb. — 82. Mit 
einem violetten Siegel. (Csokonai V. Mihálv : Estve jött a parancso- 
lat.) — 83. Hátt'st du nur ein Wort gesprocben. — 84. Hirtenknabe, armer 
Hirtenknabe. (Petőfi Sándor: Alku.) — 85. Ich kaufe mir ein weisses Tüch- 
lein fein. (Én fehér kezkenőt veszek.) — 86. Mein Liebchen ist fórt, und Hess 
mich so ganz alléin. (Elment az én babám, itt hagyott engemet.) — 87. W'ein, 
Wein, Wein. (Bor, bor, bor.) — 88. Mir geht's ganz gut im allgemeinen. 
(Nincsen nekem semmi bajom.) — 89. Schwalbe, fiiege an ihr Fensterlein. 
(Repülj fecském ablakára.) — 90. Eine Frau die hatt' der schönen Töchter 
drei. (Egy asszonynak vala három szép leánya.") — 91. Wald wie bist du 
hoch und breit ! (Erdő, erdő, de magas vagy.) — 92. Darum, weil ich ein 
Székler bin. (Azért, mert én székely vagyok.) — 93. Ach ihr lieben Heimat- 
auen. (Kisfaludy Károly : Szülőföldem szép határa.) — 94. Ich bin, ja ich 
der Rinderhirt. (Én vagyok a petri gulyás.) — 95. Drei grüne Blatter hat der 
Erdbeerstrauch. (Három levele vagyon az epernek.) — 96. Mehr als blos eine 
Blume hatt' ich nie. (Sohase tartottam egy virágnál többet.) — 97. Mir tut 
das Herz so weh, dass es fást bricht. (Fáj a szivem, majd megszakad.) — 2i8 GULYÁS PAL 

98. Ach Pfau, du schöner Pfau, der Kaiserin stolzer Pfau. (Hej páva, hej páva, 
császárné pávája.) — 99. Der Hahn am Düngerhaufen. (Kakas a szeméten.) — 
100. So láng die Welt die Welt wird sein. (Míg a világ világ lesz.) — 
toi. Liebe, Liebe, Liebe ! (Szerelem, szerelem.) — 102. Schön ist das Pferd, 
wenn's schön gesattelt ist. (Szép a szép ló, ha szépen felnyergelik.) — 
103. Mein Liebchen, musst nicht zürnen und greinen. (Ne haragudj, rózsám 
ezért. 1 ) — 104. Ein schönes Thier ist 's Reh in raschem Lauf. (Szép állat az 
öz a gyors futásban.) — 105. Hirt bin ich, die Schafe kummervoll ich hüte. 
(Juhász vagyok, búsan őrzöm a nyájat.) — 106. Es fliesst hinunter stets die 
Theisz. (Lefelé folyik a Tisza.) — 107. Auf falbem Rösslein pfleg' ich zu traben. 
(Fakó paripámon járok.) — 108. Die Kanone dröhnt, der Tod heut wirbt. 
(Szól az ágyú.) — 109. Frühling wird's, der Schnee zerschmilzt im Sonnen- 
schein. (Tavasz lesz már, el fog a hó menni.) — 1 10. Reifen muss der grüne 
Weizen. (Meg kell a búzának érnie.) — Volksballaden und Románcén: 1 11. Die 
Braut. (Világszép Erzsike.) — 112. Richters schön Ánnchen. (Biró szép Anna. 
Ehol eszik-iszik három szép katona kezdetű változata.) — 113. Schön Anton. 
(Pálbeli szép Antal.) — 114. Déva's hohes Schloss. (Kőmives Kelemenné.) — 
115. Susanne von Homlod. (Homlódi Zsuzsána.) — 116. Schön Kátchen. 
(Kádár Kata.) — 117. Sultans schöne Tochter. (Szilágyi és Hajmási.) — 
1 18. Die Erwartung. (Kerek udvar, kicsi ház.) — 1 19. Es geht der Krug zum Quell. 
(A kis lány : Amoda mén egy kis lány.) — 120. Königssohnes Brautschau. 
(A királyfi.) — 121. Schön Julchen. (Júlia.) — 122. Barcsai. — 123. Magyarosi 
Thomas. (M. Tamás. — 124. Die Hochzeit zu Kana. (Az igazi Messiás már 
eljött.) — 125. Die schönste Blume. (A legszebb virág.) — 126. Der heim- 
gekehrte Krieger. (Az árva leány : Ihon nevekedék.) — 127. Darvas Kis Clement. 
(D. K. Kelemen.) — 128. Kerekes Isak. (K. Izsák.) — 129. Báthori Balthasar. 
(B. Boldizsár.) — 130. Molnár Anna. — 131. Der furchtsame Geliebte. (Hogy 
mehetek.) — 132. Die lieblose Mutter. (Budai Ilona.) — 133. Die Hart- 
herzige. (Kis-Gergő Istvánné.) — 134. Der vergiftete Knabe. (A megétett 
János.) — 135. Klein Lilia. (A pogánykirály leánya.) — 136. Des Ráubers 
Weib. — 137. Kádár Kata. — 138. Klage des Gefangenen. (A rab. Szállj le 
holló, szállj le kezdettel.) — 139. Macht der Liebe. — 140. Bethlen Anna. — 
141. Junker Bandi von der Haide. (Bandi úrfi.) — 142. Gyurka. — 143. Der 
Gefangene. — 144. Boriska. — 145. Ábschied. (Érzékeny búcsú.) — 146. Das 
treulose Weib. (A megcsalt férj : A minap, hogy hazamentem.) — 147. Der 
Mörder. (Szász Ferenc.) — 148. Der Königssohn. (A királyfi.) — 149. Die 
zwei Brúder. (Gál Ferenc, Gál Gáspár.) — 150. Die zwei Königskinder. (Kis 
Júlia.) — 151. Baumeisters Weib. (Kőmives Kelemenné. 2 ) — 152. Tamás Rozi. — 
153. Das Turteltáubchen. (Bús gerlice.) — 154. Die Gefangene. (Bodrogi 
Ferencné.) — 155. Die Waisen. (Három árva.) — 156. Die Verführte. — 
157. Der férne Geliebte. (Búzával él a vadgalamb.) — 158. Das Fráulein im 
Blumengarten. (Virágos kertben.) — 159. Martin und Ánnchen. — 160. Barna 
Péter. — 161. Fehér Anna. — 162. Klein Kátchen. — 163. Die Brautschau 
des Königssohnes. (A királyfi. Másik változat, mint a 1 20. sz. a. lefordított.) — 

1 TöRöK-íele gyűjtemény első két strófája. 

2 Más változat, mint a 114. s/.. a. lefordított. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 219 

164. Herr Oláh Gerő. (Oláh Geczi.) — 165. Schön Lieschen. (Szép Örzsébet.) — 
166. Barcsai. — 167. Lekner Antal. — 168. Der ermordete Bursche. (Meg- 
öltek egy legényt.) — 169. Schön Helenchen. (Szép Ilona.) — 170. Marci. — 
171. Der Ráuber des Gebirges. (A hegyi tolvaj.) — 172. Sobri Józsi. — 
173. Der Csikós. (A csikós.) — 174. Die Sterbende. — 175. Die Freier. 
(Nézd meg lányom.) — 176. Szűcs Marcsa. — 177. Kriegers Abschied. — 
178. Angyal Bandi. — 179. Der Wirtin Töchterlein. (Korcsmárosné, gyújts 
világot.) — 180. Das treue Ross. (Nincsen széna, nincsen abrak.) — 181. Siák 
Jancsi. — 182. Der Falke. — 183. Klein Mischka. (Peringer kertjében.) — 
184. Die Jüdin. (Rongyos csárda.) — 185. Das treulose Weib. (Gyere haza, 
édes anyám.) — 186. Jung Marci. (Mikor szűrét nyakába...) — 187. Die 
zwei Verliebten. (Siroki erdőben.) — 188. Die drei Betyárén. (Kecskeméti 
csárdában.) — 189. Abschied. — 190. Gyöngy vári Káthchen. (Gy. Katica.) — 
191. Die Spinnerin. (A fonóban.) — 192. Gyenge Sándor. — 193. Treue 
Liebe. (Gyerünk szép rózsám.) — 194. Igacs Ruzsi. — 195. Die Pfauen- 
hüterin. (Pávás leány.) — 196. Des gefangenen Ráubers Klage. (Zöld 
Marci.) — 197. Liebeslust. (Szépen ragyog.) — Verses forditások. — Jelzete : 
P. o. hung. 291. n. 

Benkö Karl. Ungarische Volkslieder. 

608. Ungari|cf)e 2*olfölieber. Drigirtaíe jammt iwbrilicfoer unb metrifd)er 
Überfetjung. £)eutfd) non Kari Borromáus v. Benkö. @rfte groet £>u£enbe. 
ÜJÍebít groet ©ebidjten aué bem ^rangöfifcfcen. Budapest, 1877. Eggenberger'sche 
Buchhandlung. (Hoffmann u. Molnár). 

24-r. 61 1. Nyomtatta Neuer I. u. o. — Tartalma: 1. Kernem Weib ent- 
sprossen. (Nem anyától lettél.) — 2. Nichts für Püppchens Liebe. (Babám 
szerelméért.) — 3. Sternig ist der Himmel. (Csillagos az ég, csillagos.) — 
4. lm Matóczky-Hof. (A Matóczky udvarában.) — 5. Maikáfer, gelbes Maien- 
káferlein. (Cserebogár, sárga cserebogár.) — 6. Bist kein Bursch ! (Nem vagy 
legény.) — 7. Als sich dein Auge wendet. (Olyan a szemed járása.) — 
8. Sterbe fást um Tschurgó. (Meghalok Csurgóért.) — 9. Wár* ich Pf'au. 
(Ha én páva volnék.) — 10. Als ich Kind noch vvar. (Mikor én kis gyermek 
voltam.) — 11. Frühroth kam. (Feljött már a hajnal.) — 12. Selbst die 
Báume weinen. (Amerre én járok.) — 13. Bin zum Weinberg hingegangen. 
(Elmentem én a szőlőbe.) — 14. Frühroth kommt, es thaut. (Hajnalodik, har- 
matozik.) — 15. Rothe Sammtmütze, schmuck besetzt. (Vörösbársony süve- 
gem.) — 16. Dass ich nach Dir ging, bereut' ich. (Bánom, hogy utánad jár- 
tam.) — 17. Traum, o Traum, o süsses Tráumen. (Alom, álom, édes álom.) — 
18. Wár' ich eine Rose. (Ha én rózsa volnék.) — 19. Wer kein Lieb sich 
noch ersehen. (Kinek nincsen szeretője.) — 20. Hunde, grösser, kleiner. (Kis 
kutya, nagy kutya.) — 21. Entlein heckt im Binsenneste. (Káka tövén költ a 
ruca.) — 22. Weder tráufelt Regen. (Sem eső nem esik.) — 23. Dir im 
Haar das Bánd ist karmoisin zu sehen. (Karmazsin pántlika a hajadba fonva.) — 
24. Jené Rose welkt wohl. (Hervad az a rózsa.) — Verses fordítások. Két- 
nyelvű kiadás. Jelzete : P. o. hung. 386. 220 GULYÁS PAL 

Bethge Hans. Die Lyrik des Auslandes. 

609. £)ie £t)út beá 3Iuőlcmbeá in neuerer 3eit. £>erausgegeben rjon 
íúattf S3etf)ge. @rfteá btő fünfíeő Saufenb. Seipjtg. 5Ra£ fceffeő Serlag. (1908.) 

8-r. XVI, 399 1. Az anthologia 373 — 387. lapjain a következő magyar 
költemények verses fordítását tartalmazza, valamennyit Horvát Henriktől : 

I. Andreas Ady: lm Herbst. (Három őszi könycsepp.) — 2. U. a. Herbst. 
(Elillant évek a szőlő hegyén.) — 3. U. a. Die weisse Frau. (A vár fehér 
asszonya.) — 4. Fátyol : Ich such ein Wort. (?) — 5 . Július Juhász : Pri- 
mavera. — 6. U. a. Tagé. (Uj szonettek. I.) — 7. Josef Kiss : Den letzten 
Traum. (Az örök szépnek.) — 8. U. a. Auf dem Schiffe. (Hajón.) — 9. U. a. 
Die Sphynx. (A sphynx.) — 10. U. a. In dem Wald. (Erdőn.) — 11. Eugen 
Komjáthy: Kreislauf. — 12. Desider Kosztolányi: Lampenschein. — 13. Lud- 
wig Palágyi : Mein Kranz. — 14. U. a. Der Wald liegt regungslos. — 

15. Alexander Petőfi: Mir hat heut Nacht . . . (Milyen furcsa álmom...) — 

16. U. a. Kaum war es Morgen. (Még alig volt reggel.) — 17. U. a. Will 
nicht meinen Namen nennen. — 18. U. a. Am Kreuzweg. (Kereszúton állok.) — 
19. U. a. Herrliche Nacht. (Fenséges éj.) — 20. Fruzina Szalay : lm Nor- 
den. (Északon?) — 21. Géza Szilágyi: Epikuráer. (Stigma. III.) — 22. Aus 
«Verlorener Frühlinga. (Elmúlt tavaszból. III.) — 23. Johann Vajda: Der 
Komét. (Az üstökös.) — 24. U. a. Wanderungen. — 25. U. a. Nach zwanzig 
Jahren. (Húsz év múlva.) Jelzete: L. elég. g. 251. 0. 

Brájjer Lajos. Ungarische Dichtungen. 

610. Ungarifdje Sidjíungen. $n beutfdje Spracfje übertragen oon 
2>r. Sajoá SBrijjer. SSerlag oon @. ftempe őeipjig, 1906. 

16-r. VIII, 179 1. Nyomtatta Fr. Paul Pleitz, Nagybecskerek. — Tar- 
talma : 1. Emil Ábrányi : Letzter Wunsch. (Végső óhaj.) — 2. Nikolaus Bárd : 
Lebensauffassung. (Életfölfogás.) — 3. U. a. Ein Weib, das gut u. schön 
gewesen. (Egy asszony, aki szép volt, jó volt.) — 4. Ludwig Bartók : Liebe 
und Freiheit. (Te völgy . . .) — 5. Zoltán Erdélyi : An ein Mádchen, welches 
Nonne werden will. (Egy zárdába készülő lánynak.) — 6. Renée Erdős : Die 
Enkel. (?) — 7. Stefan Gergely : Weihnacht. (Karácsony ?) — 8. Géza Gár- 
donyi : Rohitsch. (Te kis hegyi rózsa.) — 9. U. a. Sei ohne Furcht. (?) — 
10. Emerich Gáspár : Des Weibes Loos. (A nőnek sorsa az imádság.) — 

II. Edmund Jakab: Gesegnet Haus. (Az áldott ház.) — 12. Ilona Jörg- 
Draskóczy : Schmetterlings-Loos. (Lepkesors.) — 13. Eduárd Kisteleki: Vul- 
káné. — 14. U. a. Die neue Schöpfung. — 15. Josef Kiss: Weisz und 
Schwarz. — 16. Josef Komócsy : Unsterblichkeit. (Halhatatlanság.) — 17. Stefan 
Móra : Beim Brodbrechen. — 18. Árpád Pásztor : Der Wanderer. (A ván- 
dor.) — 19. Job Sebesi : Evchen. (Éviké.) — 20. Alexander Somló : Bin 
hinausgegangen. (Kivándoroltam . . .) — 21. Anton Váradi: Corona Christi. — 
22. Árpád Zempléni : Durch's Ungarland. (Végig az országon.) — 23. Géza 
Zichy : Ein Weib ist gestorben. (Egy asszony halt meg.) — 24. Alexander MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 221 

Endrődi : Das Wunder von Zell. (A czelli búcsú.) — 25. Josef Kiss: Judith 
Simon. (S. J.) — 26. Gustav Lauka : Romanze. (Románc.) — 27. Anton 
Radó : Abu. (Abú.) — 28. Eugen Rákosi : Judith und Holofernes. (J. és H.) — 

29. Július Reviczky : König Salamons Traum. (Salamon király álma.) — 

30. Eduárd Sas: Dornröschen. — 31. Kari Szász: Engel und Teufel. (Angyal 
ós ördög.) — 32. Andreas Szabó: Das Aepfelweib. (Kató néne.) — 33. Július 
Szávay : Das Lied. (A dal.) — 34. Izidor Barna : Das Wunder. (Csoda.) — 
35. Johann Bulla: Warum ? (Szeretem én...) — 36. Emerich Farkas: Eine 
wahre Geschichte. — 37. August Greguss : Die Sage von der Féder. (A toll 
meséje.) — 38. Eugen Heltai: Mein Denkmal. — 39. Ignotus: Gestándniss. — 
40. Margit Kaffka : Antwort. — 41. Andor Kozma : An einen Don Jüan. 
(Egy Don Jüanhoz.) — 42. Heinrich Lenkei: In der Festung. — 43. Adam 
Lipcsey : Die Éhre. — 44. Alexander Patay : Plágium. — 45. [Alexander] 
Petőfi : An eine Haarlocke. (Egy hajfürthöz.) — 46. U. a. Das Gewitter. 
(Esik, esik, esik.) — 47. Anton Radó : Hausmeisters Töchterlein. (A ház- 
mesterleány.) — 48. Július Rudnyánszky : Viel Fehler. — 49. Michael Sza- 
bolcsra : Prüfung. — 50. Wilhelm Sz. Szigethy : Rasches Avancement. — 
51. Johann Vajda: Das Testament. — 52. Emil Ábrányi: Verzeih'. — 
53. Ludwig Bartók: Die letzte Rose. (Őszi rózsa.) — 54. Ladislaus Beöthy: 
Zwei Spatzen. (Két veréb.) — 55 — 58- Alexander Endrődy : Aus den Heimchen- 
liedern. (A tücsök-dalokból.) — 59. U. a. Vergess'nes Lied. — 60. Dániel 
Erődi: Letztes Flackern. (Fenn a fatetőn.) — 61. Alexander Feleki : Unser 
Nest. — 62. Paul Gyulai: Einmal möcht' ich dich noch sehen. — 63. Ödön 
Jakab: Trauer. (Kibékülés.) — 63a. Josef Kiss: Weiss und Schwarz. — 
64. Emil Makai: Amors Klage. — 65. U. a. Thránen. (Könyek.) — 66. Lud- 
wig Pósa : Sehn' mich. (Kis kunyhóba vágyom.) — 67. U. a. Féld und 
Wiese. — 68. Petőfi : Ernte. (Érik a gabona.) — 69. U. a. Trinke. (Igyunk.) — 
70. U. a. Siehst du . . . — 71. Július Rudnyánszky: Ich wandle tráumend. — 
72. Emerich Seress: Emmy. (Emmi.) — 73. Michael Szabolcsra: Der Mut- 
ter Frage. — 74. Július Szávay: Zwei Sterne. (Az isten se tiltja.) — 75. Béla 
Szász : Traum und Wirklichkeit. — 76. Eduárd Tóth : Verlust. (Ha kiülök.) — 
77. Koloman Tóth: Schwur. (Eskü.) — Népdalok: 78. Darfst nicht klagen 
über Leid . . . — 79. Fortgezogen ist die Liebe mein. — 80. Selbst der Rosen- 
strauch blüht nicht im Winter. — 81. Warum auch muss ich dich lieben ... — 
82. Vogel darf von Blum' zu Blume fliegen. (Szabad a madárnak ágról- 
ágra szállni.) — 83. Allé sagen mir, dass meine Nase. — 84. Bist wie eine 
rothe Rose. — 85. Eine liebt' im Lében ich nur treu und wahr. — 86. An 
den Veilchen ist der Duft ... — 87. Trüb* ist's Wetter. (Szomorú az idő.) — 
88. Allé sagen's in dem Dorfe ... — 89. (Stefan Szászy) : Alté Pappel, unter 
deinem Schatten. — 90. Von Blume zu Blume der Faltér. (Repül a pillangó.) — 
91. Mein guter Vater. — 92. Als ein Bursche . . . (Mikor én még legény vol- 
tam.) — 93. Hundert Blüthen fand ich. — 94. Hör' mich Liebchen doch. — 

95. Oft sagt es mein gutes Mütterlein. (Még azt mondja az anyám.) — 

96. (Lajos Dobsa) : Zwei Störche stehen auf dem Dach. (Gólyapár van a 
háztetőn.) — 97. Traurig stöhnt der Herbstwind. (Szomorúan fújdogál az 
őszi szél.) — 98. Liebchens Haus steht. — 99. Verdorren muss der Baum. — 
100. Fást in Trümmer geht die Geige. — 10 1. Zwei Sterne seh' ich. (Pálmai 222 GULYÁS PAL 

Kálmán : Páros csillag 1 ) — 102. Nur ein Mádchen gibt es. — 103. Verliebt 
in den Mond. (Szerelmes a nap a holdba.) — 104. (Július Kéry) : Lasst mich 
wissen... — 105. Stamm' nicht her von noblen Herrenleut. — 106. Grossen 
Schatten wirft der Nussenbaum. — 107. Hab* drei Fásser guten Wein. — 
108. Willst nicht weiter lieben. — 109. Meine Geige ist zerbrochen. — 
110. Johann Bulla: Altér. (A virágnak.) — 111. Lajos Dálnoky : Die guten 
Freunde. (A jó barátok.) — 112. Géza Gárdonyi: Weisheit auf den Wellen. 
(Bölcseség a hullámokon.) — 113. August Greguss : Der Lebensgarten. (Az 
élet kertje.) — 114. Boldizsár Horváth (sic): Der Gatte. — 115. U. a. 
Geschmack. — 116. U. a. Wáhrend der Predigt. — 117. U. a. Vergrösserungs- 
glas. — 118. Edmund Jakab: Der Trauerflor. — 119. Ernő Révész: La 
Donna é mobile. — 120. Nicolaus Szemere: Poesie. (A gyermek sír és 
dalol . . .) — ia X. Bertalan Szemere : An einen Minister. (Egy miniszterhez.) — 
122. Temérdek: Liebe und Wein. (Bor és szerelem.) — 123. Béla Farkas: 
Mein Weh. — 124. Michael Vitkovics : Freundschaft und Liebe. (Szerelem 
és barátság.) — 125. U. a. Die Welt. (A»mai világ.) — Verses fordítások. ■ — 
Jelzete : P. o. hung. 450 xt. 

Brájjer Lajos. Moderné ungarische Dichter. 
611. Moderné ungarische Dichter. Ins Deutsche übertragen von 
Dr. Lajos Brájjer. Verlegt bei Fr. Paul Pleitz, Nagybecskerek, 19 14. 

8-r. 100 1. Nyomtatta u. a. Szerző előszavával és Fred. H. Wien beve- 
zető czikkével. Tartalom: 1. Emil Ábrányi: Vergánglichkeit. (?) — 2. Ich 
lébe. (?) — 3. Andreas Ady : Ich bin der Sohn des Nordens. (Észak és dél.) — 
4. Will dich nur sehn. (Vedd le ruhádról a büszke csatot.) — 5. Blut und 
Gold. (Vér és arany.) — 6. Die yersunkenen Wege. (Az elsülyedt utak.) — 
7. Alpen und Riviéra. (Havasok és Riviéra.) — 8. Das Elend traumt. (Álmo- 
dik a nyomor.) — 9. Álba Nevis : Der alté Junggeselle. (?) — 10. Der Dich- 
ter. (?) — 11. Michael Babits : Die Csárda von Golgotha. (Golgotai csárda.) — 
12. Abendfrage. (Esti kérdés.) — 13. Ignatz Ballá: Warten. (Várni!) — 
14. Nikolaus Bárd : Sorge. (Gond.) — 15. Der Sóidat. (A katona.) — 16. Franz 
Benjámin : Das Márchen von den zwei Königstöchtern. (?) — 17. Ákos Dutka : 
Der rote Profét. (?) — 18. Ich schau auf meine Hand. (Nézem a kezem.) — 
19. Heiss werden, doch zu Brot ! . . . (?) — 20. Der Traum Christi. (Krisztus 
álma.) — 21. Renée Erdős : Ich folge meinem Liebsten. (Párom a pusztán.) — 
22. Hab' einen Pfad gebahnt. (Utat vágtam.) — 23. Emerich Farkas: Kleine 
Tragödie. (Kis tragédia.) — 24. Milán Füst : Epigramm. (Epigramma.) — 
25. Géza Gárdonyi : Anna Pajzs. — 26. Oskar Gellért : Mein Name. (Az 
én nevem.) — 27. Eugen Heltai : Weihnachtsabend in der Redaktion. (Kará- 
csony a redakcióban.) — 28. Begegnung. (Találkozás.) — 29. Ignotus : Mai- 
frost. (?) — 30. Ode an Venus. (?) — 31. Sonnenblume. (Napraforgó.) — 
32. Ilona Jörg-Draskóczy : Gebét. (Imádság.) — 33. Die Liebe. (?) — 
34. Auf der Niemandinsel. (?) — 35. Simeon Kemény: Wolkenliebe. (Felhők 
szerelme.) — 36. Meine Hánde. (Kezeim.) — 37. Andor Kozma: Die Muster- 

1 Csak a két első szak. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 

mama. (Minta-mama.) — 38. Allgemeine Teilnahme. (Közrészvét.) — 39. Mar- 
git Kaffka : Zigeunerballade. (?) — 40. Desider Kosztolányi : In langer, lan- 
ger Nacht. (A végtelen nagy éjszakába.) — 41. Chanson. (A vidám és ret- 
tenetes középkori ballada.) — 42. Wer hier geblieben. (?) — 43. Charíotte 
Lányi : Das Geheimnis der Kutsche. (Tova tűnő kocsik titka.) — 44. Ein 
Katzenvers. (Cicavers.) — 45. Anna Lesznai : Urgrossmutter. (Dédanyám.) — 
46. Árpád Pásztor : Auswanderer. (Kivándorlók.) — 47. Franz Ráskai : 
Abend. (Kinek . . .) — 48. Die Gartentür. (Lelkem . . .) — 49. Zoltán Somlyó : 
Musik vom Tod. (Halálzene.) — 50. Michael Szabolcsra: Lied von einem 
Lied. (Dal a dalról.) — 51. Akazienblüte. (Ákácfavirág.) — 52. Zoltán Szász : 
Dein Glanz. (Ragyogásod vad fény nekem.) — 53. Július Szávay : Die Nach- 
tigall. (Fülemile.) — 54. Illusion. — 55. Völkerrecht. (A népjogok.) — 
56. Charfreitag. (Nagypénteken.) — 57. Aladár Szérács : Bin so krank. (?) — 
58. Ernest Szép: Hatt' kein Spiel. (Nem volt játékom.) — 59. Torsperre. (?) — 
60. Der Glöckner. (A harangozó.) — 61. Géza Szilágyi: Hass. (Gyűlölet.) — 
62. Der liebe Gott. (A jó isten.) — 63. Wunder. (Csoda.) — 64. Der Nagel 
des Schicksals. (?) — 65. Ich. (Én.) — 66. Anton Szirbir : Guter Rat. (?) — 
Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 450 xu. 

Buchheim Adolf és ^Falke Oskar : Nationalgesánge der Ma- 
gyarén. 

612. íiationalgefange ber 5DJagnaren. 3Jíit eincnt Slnhange: (Sdjladjíen* 
flange auá bem lelten 9teuoluhon3friege. I — III. 9luá bem llngarifchett über* 
tragert oon 9lbolf S3udjf)eim imb Dsfar galfe. íloffeL J. C. J. Raabé & Cie 
1850 — 51. 

16-r. 3. füzet. VIII, 62; (6), 60; VIII, 74, (2) 1. Ny. Kari Gotthelft 
in Kassel. Tartalom: I. 1. Vörösmarty Mihály: Ein Lied fürs Vaterland. 
(Liszt Ferenchez.) — 2. Zuruf. (Szózat.) — 3. Der Patriot. (Honszeretet. 1 ) — 

4. Das Fótilied. (Fóti dal.) — 4a. Das klagende Land. (Az elveszett ország.) — ■ 

5. Fabel. (A farkas.) — 6. Garay János : Volksgesang. (Hymnus. 2 ) — 7. Der 
trauernde Dichter. (Hazám búja. 2 ) — 8. Schmerz in Freudén. (Felhívás.) — 
9. Vorwárts ! (Előre.) — 10. Aus der Weltgeschichte. (A néptörténetből.) — 
11. Császár Ferenc: Empörung. (Jóslat. A lengyel nemzethez. 3 ) — 12. Klage 
ums Vaterland. (Hazámhoz.) — 13. Kölcsey Ferenc: National-Hymne. (Him- 
nusz a magyar nép zivataros századaiból.) — 14. Gebét. (Ima.) — 15. Petőfy 
(sic !) Sándor : An mein Volk. (Erdélyben.) — 16. Huldigung. (Szeretek én .'. .) — 

17. Kisfaludy Károly: Auf dem Rákos. (Rákosi szántó a török alatt.) — 

18. Schlachtenklánge : Aufruf. (Petőfi Sándor: Nemzeti dal.) — 19. Csikós- 
lied. — 20. Gesang der Totenkopf-Legion. — 21. Döbrentey Gábor: Der 
Huszár. (Huszárdal.) — 22. Garay János: Der sterbende Krieger. — IL 25. 
Petőfi Sándor : Wunsch. (Egy gondolat bánt engemet . . .) — 24. Trost. 

1 A 3., 7 — 9. és 15. szak kihagyva! 

2 Rövidítve ! 

3 A 8 — 9. versszak összevonva s Magyarországra alkalmazva! 224 GULYÁS PAL 

(Véres napokról álmodom...) — 25. Traum. (Háborúval álmodám . . .) — 
26. Lever und Schwert. (Lant és kard.) — 27. Auf einem Schlachtfelde. 
(A majtényi síkon.) — 28. An die Magyarén im Auslande. (A külföld magyar- 
jaihoz.) — 29. Mein Tod. (Ha az Isten . . .) — 30. Meine Lieder. (Dalaim.) — 
31. Möcht' ein Baum sein ! (Fa leszek, ha...) — 32. Todessehnsucht. (Hejh, 
nekem hát vigasztalást mi sem ad.) — 33. Die Ruine der Puszta. (A csárda 
romjai.) — 34. Selbstkreuzigung. (Sors, nyiss nekem tért...) — 35. Der 
Csikós. (1. Pusztán születtem .. . 2. Lopott ló.) — 36. Der Ráuber. (Fürdik a 
holdvilág.) — 37. Vörösmarty Mihály: Der Heimathlose. (A hontalan. 1 ) — 
38. Du musst erblühn, mein Vaterland ! (Jóslat. 2 ) ■ — 39. Der huszár. (A hű 
szerető.) — 40. Kund der Taucher. (A búvár Kund.) — 41. Kölcsey Ferenc: 
Der Held. (Hős.) — 42. Bajza József: Seufzer. (Sóhajtás.) — 43. Der alté 
Held. (A vezér búcsúja.) — 44. Czuczor Gergely : Kinizsi. — 45. Korteslied. 
(Kortesdal.) — 46. Garay János : Kont. — 47. Ein Ungarbursche. (A hetyke 
huszárok.) — 48. Lévay József: Huszarentod. (A hős gyerek.) — III. 49. 
Petőfi Sándor : An das Vaterland. (Honfidal.) — 50. An die Magyarén. 
(A magyar nemzethez.) — 51. An die Privilegirten. (A mágnásokhoz.) — 
52. Ein Traum. (Én vagyok itt...) — 53. Komm' zu mir! (Zöld leveles, 
fejér...) — 54. Möcht' ich nur dich nicht kennen ! (Volnék bár...) — 

55. Vergeh' o Herz in deiner Gluth ! (Ez a világ, amilyen nagy...) — 

56. Aus der Férne. (Száll a felhő . . .) — 57. Die Sterbende. (Ha életében . . .) — 
58. Schlimmer Trost. — 59. Die Ráuberschaft. — 60. Der trauemde Scháfer. 
(Kis furulyám szomorú fűz ága.) — 61. Die Puszta. — 62. Die Nacht. (Fön- 
séges éj.) — 63. Der Mensch. (Miért hogy láthatatlanok.) — 64. Palást und 
Hütte. (Palota és kunyhó.) — 65. Der letzte Kampf. 3 (Föl a szent háborúra.) — 
66. O warum lebt' ich nicht vor tausend Jahren. (Mért nem születtem ezer 
év előtt ?) — 67. Czuczor Gergely : Zur Carnevalszeit. (Farsangkor.) — 68. In 
der Csárda. (Csárdában.) — 69. Was ich sein möcht'. (Mi lennék?) — 
70. Pista, der Vagabund. (Kósza Pista.) — 71. Erdélyi János: Anti davosia. — 
72. An Ungarn's Frauen. — 73. Der Pusztensohn. — 74. Vidor Emil (Kerényi 
Frigyes): Der Ráuber im Bakony. — 75. Huszarenwacht. — 76. Der Dichter- 
held. — 77. Kisfaludy Károly: Bandi. (A választás.) — 78. Lévay József: 
Der Heiligenstein. (?) — 79. Vörösmarty Mihály : Des Helden Grab. (A hős 
sírja.) — 80. Die verlassene Mutter. (Az elhagyott anya.) — 81. Kriegslieder : 
Der Ungar. — 82. Der Fahnentráger. — . 83. Rigó Ferkó. — 84. Erdélyi 
János : Huszár und Honved. — 85. Volkslieder : Der Betyár. — 86. Die Waise. — 
87. Die rundé Puszta durchstreich ich geschwind ... — 88. Sieh' Liebchen 
doch zu mir heraus ... — 89. Die Ente wachst im Schilfe. (Káka tövén költ 
a ruca. I. versszak.) — 90. Wenn ich dir seh' ins Antii tz mild ... Az első 
füzet előszava kelt Parisban 1850 február havában, a harmadiké Torinóban, 
185 1 február havában. Az első füzet Liszt Ferencnek, a második gr. Batthyány 
Antóniának s a harmadik George SAND-nak van ajánlva. — Verses fordítások. 
Két példány. Jelzete : P. o. hung. 452. és P. o. hung. 1206 f. 

1 Az $. szak kihagyásával. 

2 A 4., 6 — 9. szak kihagyásával. 

A német cím úgylátszik tévedés ! MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 225 

Carneri B(artholomáus): Ungarische Volkslieder und Báliadén. 

613. Ungarische Volkslieder und Báliadén. Deutsch von B. Carneri. 
Wien und Leip\ig. Wilhelm Braumüller. 1892. 

8-r. VIII, 40 1. — Tartalom: 1. Ob zahllos funkelnde Steme fallen. (?) — 
2. Die Braut. (A menyasszony.) — 3. Am Fuss des Hügels im Rosenshain. 
(Petőfi Sándor : Rózsabokor a domboldalon.) — 4. Mutter und Tochter. (Az 
anya és leánya.) — 5. Wie viel Steme mag's wol gebén. (Fekete szem 
éjszakája.) — 6. Schön' Ilona. (Szép Ilona.) — 7. Bánd und Haube. (?) — 
8. An die Schwalbe. (Repülj fecském ablakára.) — 9. Das Weib des Ráubers. 
(A zsivány felesége.) — 10. Der Morgen naht, es glánzt im Thau der Haag. 
(Hajnalodik, harmatozik.) — 11. Als ich noch ein junger Bursche war. (Mikor 
én még legény voltam.) — 12. Barcsai. — 13. Wenn ich eine Rose wár\ 
(Ha én rózsa volnék.) — 14. Dunkler wird's, die Sterne löschen aus. (Este 
van már, hull a csillag.) — 15. Die schönste Blume. (A legszebb virág.) — 
16. Im Siroker Wald. (Siroki erdőben.) — 17. Der schöne Antal. (Pálbeli 
szép Antal.) — 18. Strafe, mein Herrgott, strafe. (Verje meg az Isten szere- 
tömnek házát.) — 19. Kein irdisch Weib hat dich geboren. (Nem anyától 
lettél.) — 20. Die zwei Königskinder. (Kis Júlia.) — 21. Ich bin der Fischer 
der Niederung. (Bernáth Gáspár: Az alföldön halászlegény vagyok én.) — 
22. Wag' dich, armer Bursche, wag* dich nicht. (?) — 23. Der Pferdedieb. 
(Be sok falut, be sok várost bejártam.) — 24. Hab' mir drei weisse Tücher 
gekauft. (Három fehér kendőt veszek.) — 25. An den Maikáfer. (Cserebogár, 
sárga cserebogár.) — 26. Vor meiner Tür zu einem stein'gem Pfad. (?) — 
Verses fordítások Jean de Néthy francia prózafordításai alapján. — Jelzete : 
P. o. hung. 1572. n. 

Cserhalmi H(echt) Irén: Ungarischer Dichterwald. 

614. Urtgctrifc&er 2)idjterrüalb. ^oeften auőgeroaíjlt urtb im ÜBerámafj 
ber Criginale überfeijt oon ^rene £>. ©őerbalmi. 3Jíit eirtem 33orroort »on 
©eorg @berő. Stuttgart urtb Seipjig. SDeutfdje 9SerIagá=9lnftaIt." 1897. 

8-r. XVIII, 358 1. Ny. u. a. Stuttgart. Tartalom: I. Volkspoesie. 1. Schön 
Lenchen. (Szép Ilona.) — 2. Trautelse. (Szép Ilona.) — 3. Die Schlange. 
(Áspis kigyó.) — 4. Spiel, Zigeuner. — 5. Komm heréin. (Gyere be rózsám, 
gyere be.) — 6. Als ich noch ein Kind gewesen. (Mikor én még gyerek 
voltam.) — 7. Rosen pflückt' ich. — 8. Reif bedeckt. — 9. Holdé Maid. — 
10. Schwager, halté. (Állj meg, Jancsi!) — n. Es spinnt das Mágdelein. 
(A fonóban.) — 12. Neulich Hess der Junker fragen. — 13. Frau Wirtin. 
(Korcsmárosné, gyűjts világot.) — 14. Reifen muss. — 15. Wenn du fort- 
gehst. — 16. Dórt am Himmel. — 17. Schöne Wirtin. (Korcsmárosné, nekünk 
halat süssék kend.) — 18. Würde diese Csárda. — 19. Windstill ist's. (Nem 
fúj a szél, megállott a.) — 20. Wenn das Mádchen. — II. Kunstpoesie. 

2 1 . Balassa Bálint : Minnelied. (Bucsúének kedveséhez. Boldogtalan vagyok.) — 

22. Csokonai Vitéz Mihály: Trinklied. (Bacchushoz.) — 23. U. a. Bauern- 
lied. (Parasztdal.) — 24. Berzsenyi Dániel: An die Ungarn. (A magyarok- 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 15 226 GULYÁS PAL 

hoz.) — 25. U. a. Gebét. (Fohászkodás.) — 26. Kisfaludy Károly : Mohács. — 
27. U. a. Der trauernde Gatte. (A bánkódó férj.) — 28. U. a. Heimweh. 
(Honvágy.) — 29 — 31. Kisfaludy Sándor: Trauernde Liebe. (Kesergő sze- 
relem.): 1. An der Zukunft ros'gem Hoffen. (A jövendő reményein.) — 
2. Dein ist all mein Denken, Dichten. (Tiéd minden gondolatja. 1 ) — 3. Dich 
nur seh' ich in des blauen. (Téged látlak az egeknek.) — 4. Wonne lebend, 
trunken lausch' ich. (Hallottam én szép szavának.) — 5. Tagé komraen, 
Tagé schwinden. (Napok jönnek, napok mennek.) — 32. Bajza József : Trost. 
(Nyugasztaló.) — 33. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas. — 34. Vörös- 
marty Mihály: Der alté Zigeuner. (A vén cigány.) — 35. U. a. Weinlied. 
(Fóti dal.) — 36. Petőfi Sándor : lm September. (Szeptember végén.) — 
37. U. a. Homer und Ossian. (Homér és Osszián.) — 38. U. a. Die Dichter 
des XIX. Jahrhunderts. (A XIX. század költői.) — 39. U. a. Die Nacht. (Az 
éj.) — 40. U. a. O sag, wie nenn' ich dich? (Minek nevezzelek ?) — 41. U. a- 
Mein Wunsch. (Ha az isten.) — 42. U. a. Auf dem Meere. (Csendes tenger 
rónaságán.) — 43. Petőfi-Szendrei Julié : Erinnerung. — 44. Tompa Mihály :. 
Der Wille des Herrn. (Isten akaratja.) — 45. U. a. An den Storch. (A gólyá- 
hoz.) — 46. U. a. Der Vogel an seinen Jungen. (A madár fiaihoz.) — 47. U. a. 
Meine Heimstátte. (Az én lakásom.) — 48. U. a. Das Márchen vom Ahorn- 
baum. (A jávorfáról.) — 49. U. a. Der Arme und der Reiche. — 50. Eötvös 
József: Abschied. (Búcsú.) — 51. Arany János : Ritter Pázmán. (Pázmán 
lovag.) — 52. U. a. Dante. — 53. U. a. Die Trösterin. (A vigasztaló.) — 
54. U. a. Frau Ágnes. (Ágnes asszony.) — 55. U. a. An mein Söhnchen. 
(Fiamnak.) — 56. U. a. Die Waleser Barden. (Walesi bárdok.) — 57. U. a. 
Das Kind und der Regenbogen. (A gyermek és a szivárvány.) — 58. U. a. 
Das Bahrgericht. (Tetemrehivás.) — 59. Vajda János: Herbstscenen. (Őszi 
tájék.) — 60* U. a. Gespenster. (Kisértetek.) — 61. U. a. Erscheinungen* 
(Tünemények.) — 62. Tisza Domokos : Herbstelegie. (Ősszel. Elégia.) — 
63. U. a. Des Mágdeleins Lied. (A kisleány dala.) — 64. Jókai Mór: Széché- 
nyis Tod. (Sz. halála.) — 65. U. a. Phantasmagoria. — 66. Madách Imre : 
Liederquell. (Dalforrás.) — 6j. U. a. Herbstgefühl. (Őszi érzés.) — 68. U. a. 
Mein Grab. (Sírom.) — 69. U. a. Gedenkst du noch ? (Emlékszel-e ?) — 
70. Tóth Kálmán: An meine Mutter. (Anyám temetése után.) — 71. U. a. 
Herbststimmung. (Őszi idő . . .) — 72. U. a. Die dreizehn Mártyrer. (Mikor 
az akasztófákat faragták.) — 73. Gyulai Pál : Siebenbürgen. (Erdély.) — 
74. U. a. Der Herbst. (Az ősz.) — 75. U. a. Drossellied. (Piroslik a cseresznye.) — 
76. Szász Károly : Die ungarische Musik. (A magyar zene.) — 77. U. a. Am 
Rhein. (A Rajnán.) — 78. U. a. Der tote Dichter. (Kerényi Frigyes.) — 
79 — 93. Tóth Lőrinc: Epigramme. 1. (Fény- és árnyképek 14.) 2. (Falra 
hányt borsók 31.) 3. (Fény- és árnyképek 9.) 4. (U. o. 56.) 5. (Nőkről nők- 
hez 19.) 6. (U. o. 16.) 77. (U. o. 21.) 8. (U. o. 23.) 9.(U. o. 49.) 10. (U. o. 
13.) 11. (Fény- és árnyképek 18.) 12. (U. o. 31.) 13. (Csalánok 48.) 
14. (Fény- és árnyképek 39.) 15. (Nőkről, nőkhez 52.) — 94. Lévay József : 
Mikes. — 95. Temérdek: Das Lében. (Az élet.) Liebesfáden. (A szálak.) 
Grosse Ideen. (A nagy eszmék.) — 96. Kiss József : Jehovah. (Jehova.) — 

1 A Boldog s%erelem-bö\. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 227 

97. U. a. Feuer. (Tüzek.) — 98. Endrődi Sándor: Ich harre dein. (Vissza- 
várlak.) — 99. U. a. An der Wiege. (Bölcső mellett.) — 100. U. a. Hayde. — 
10 1. U. a. Lili. 1. Sommernachtstraum. (Lili kisasszony. I.) 2. lm Sonnen- 
schein. (U. a. II.) — 102. Dóczy Lajos : Ein Augenbl*ck. (Egy pillanat.) — 
103. U. a. Warum ward Jürgen wohl Poet? (Könyvismertetés.) — 104. U. a. 
Die zehnte Muse. (A tizedik Múzsa.) — 105. Szabó Endre: Mutter Káthe. 
(Kató néne.) — 106. U. a. lm Kirchhof. (Eljárok én a temetőbe.) — 108. 
Ábrányi Emil : Der sterbende Faltér. (A pillangó halála.) — 109. U. a. Byron- 
Denkmal. (B.-emlék.) — 1 10. Bartók Lajos: Nymphea thermalis. — 111.U. a. 
Der Plattensee. (A Balaton.) — 112. Váradi Antal: Das Urteil des Herrn. 
(Az úr ítél.) — 113. U. a. Die Poesie des Welkens. (A hervadás dalai.) — 
114. Reviczky Gyula: Ali mein Sein. (Számlálgatom.) — 115. U. a. Spát- 
sommer. (Szeptember végén.) — 116. Rudnyánszky Gyula: Credo. — 
117. U. o. Todesahnen. (Szomorú sejtés.) — 118. Jakab Ödön: Schluss- 
verhandlung. (Végtárgyalás.) — 119. U. a. Tráumerei. (Merengés.) — 120. 
Mezei Ernő: Eisphantasie. — 121. U. a. Am Kamin. — 122. Vészi József: 
Echó. — 123. Kozma Andor: Krámer Salamon. — 124. U. a. Die kleine 
Kokette. (A kis kacér.) — 125. Radó Antal: Der Sánger. (Abu.) — 
126. U. a. Trost. (Vigasz.) — 127. Szabolcsra Mihály. Berufung. (Fölebbe- 
zés.) — 128. U. a. Waldesmorgen. (Erdőn. I.) — 129. U. a. Morgenröte. 
(Hajnal.) — 130. Palágyi Lajos : Fabrikexplosion. (Robbanás a gyárban.) — 
131. U. a. Weltuntergang. (A világ vége.) — 132. Pap Gyula: Die Gánse. 
(A ludak.) — 133. U. a. Das Bauernbráutchen. — 134. Varsányi Gyula: 
Hinaus ins Dunkel. — 135. U. a. Wenn du mich liebst. — 136. Koróda 
Pál: Verlass mich nicht ! (Ne hagyj el!) — 137. U. a. Nach dem Balle. 
(Bál után.) — 138. Gárdonyi Géza: Sonntag im Walde. (Vasárnap a rohicsi 
erdőben.) — 139. U. a. Die Legende vom Weine. (A bor legendája.) — 
140. U. a. Gebét. (Ima.) — 141. U. a. Die Liebe. (Hány évig tart...) — 

142. Méry Károly : Arme Menschheit. (Szegény, szegény emberiség.) — 

143. U. a. Meeressturm. (Tengervész.) — 144. U. a. Der Blinde. (A világ- 
talan.) — 145. U. a. Jákob. (Jakab.) — 146. U. a. Bei der Lektűré Zolas. 
(Zola olvasása közben.) — 147. Feleki Sándor: Sommer. — 148. U. a. 
Erinnerung. — 149. Szarvas Mariska: Ein altes Buch. — 150. Szalay 
Fruzina : Herbstesahnen. (Ószi sejtelem.) — 151. U. a. Antwort auf eine 
Frage. (Válasz egy kérdésre.) — 152. Czóbel Minka : Der letzte Sommer. — 
153. U. a. Trostlos. — 154. Gerő Attila: Bacchus schláft. (Bacchus álma.) — 
IS 5. U. a. Kossuth's Tod. (Kossuth halála.) —156. Komjáthy Jenő: Trauer. 
(Búbánat. I.) — 157. U. a. Prometheus. — 158. U. a. Ich suche dich ! 
(Kereslek!) — 159. \J. a. Sturmlied. (Viharének.) — 160. U. a. Sonnenode. 
(Óda a naphoz.) — Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 476 d. 

Dudumi Demeter: Klánge aus dem Osten. 
615. ÍUange auő bem Dftert. Ungarifdje £)td)tungen frei überfetjt oon 
Demeter £ubumi. ^eftfi. SSeríag oon §. ©eibel. 1855. 

16-r. XII, 186 1. Ny. Giesecke & Devrient, Leipzig. Tartalom : Ein- 
leitung. — i.Johann Arany: Ich lege die Laute nieder. (Leteszem a lantot.) — 

IS* 223 GULYÁS PAL 

2. Dem Volke im Unterlande. (Az Alföld népéhez.) — 3. Pető Bangó : Was 
ist dem Felde widerfahren ? (?) — 4. Gregor Czuczor : Was ich sein möchte. 
(Mi lennék?) — 5.Therese Ferenczy : Führt mati bei stiller Dámmerung. — 

6. Johann Garay : König Matyas in Gömör. (Mátyás király Gömörben.) — 

7. U. a. Ungarns Moses. (A magyarok Mózese. Az Árpádok.) — 8. U. a. 
Zwei Mádchen. (Két leány.) — 9. Paul Gyulai : Als sie schied. (Midőn 
elindult.) — 10. Joseph Lévay : Herbstgegend. (Őszi táj.) — 11. U. a. Spátes 
Schwármen. (?) — 12. (J. a. Voll Trauer. (Beh szomorú...) — 13. Koloman 
Lisznyai : An die Liebe. (Jó tanuló.) — 14. U. a. Am Grabe Therese 
Ferenczy' s. (Jertek csalogányok.) — 15. U. a. Der Hirtenknabe. (Palóc alföldi.) — 
16. U. a. Die neue Sirene. (Uj syrén.) — 17. Flóra Majthényi : Es flieht die 
Wolke. (Száll a felhő. Flóra dalai.) — 18. Gábriel Pap: Sie verlásst. (Elhagyja 
már...) — 19. Alexander Petőfi: Die Theisz. (A Tisza.) — 20. U. a. Wer 
kann es denken. (Ki gondolná, ki mondaná...) — 21. U. a. Wenn Gott. (Ha 
az isten.) — 22. Erwin Pompéry : An Yole. — 23. Július Sárossy : Die ver- 
lorene Rose. (Vesztett rózsa.) — 24. Kari Szász : Der Kuss des Bánfi Dénes. 
(B. D. csókja.) — 25. U. a. Engel und Teufel. (Angyal és ördög.) — 26. 
Karoline Szász (Iduna) : Aus Iduna's Nachlasse. (Apróságok. 1.2.) — 27. U. a. 
Fern ist die Ruh' mir Tag und Nacht. (Sem éjjelem . . .) — 28. Kari Sükei : 
Es braust der Wind. — 29. U. a. In die Férne. — 30. U. a. Sagt, wie soll 
mein Lieben sein? — 31. Michael Tompa: An der Wiege meines Sohnes. 
(Fiam születésekor. I — III.) — 32. U. a. Ein Begrábniss. (Temetés.) — 33. U. a. 
Herbstlieder. (Őszi dalok. II. és VII.)— 34. Andreas Tóth: Das Antlitz. (Az 
arc.) — Koloman Tóth: An eine blasse Frau. (Sápadt asszony.) — 36. U. a. 
An Garay 's Grab. (Garay sírjánál.) — 37. U. a. An Iduna's Grab. (Iduna sír- 
ánál.) — 38. U. a. Liebe. — 39. U. a. Im April. — 40. Alexander Vahot : 
Meiner Schönen. — Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 550 p. 

Dux, Adolf: Ungarische Dichtungen. 

616. ttngarifc&e 2)id)tungcn non Slbolf 2)U£. Pressburg. 8. 91. $rapp. 
Leipzig. 2B. ^aenfd). 1854. 

16-r. IV, 116, (2) 1. Nyomtatta Alois Schreiber. Tartalom: Vindobona, 
szerző eredeti költeménye; továbbá: 1. Petőfi Sándor: An Michael Tompa. 
(T. Mihályhoz.) — 2. Panyó Panni. — 3. Ein schwüler Mittag. (Meleg dél 
van.) — 4. Der hohe Berg. (Amott az a hegy.) — 5. Kutya-kaparó. (Kutya- 
kaparó.) — 6.. Eine traurige Nacht. (Szomorú éj.) — 7. Hundelied. (A kutyák 
dala.) — 8. Die Dichter des XIX. Jahrhunderts. (A XIX. sz. költői.) — 
9. Drei Söhne. (Három fiú.) — 10. Bitteres Lében, süsse Liebe. (Keserű élet, 
édes szerelem.) — 11. Theissbild. (A Tisza.) — 12. Die Wolken. (A felhők.) — 
13. Der Mönch ist in die Kutte gehüllt. (Csuklyában jár a barát) — 14. Der 
Wind. (A szél.) — 15. Bolond Istók. — 16. Lisznyai Kálmán: Wiegenlied. 
(Palóc dalok. I.) — 17. Kleines Leid. (Palóc dalok. II.) — 18. Der Mond. 
(Palóc dalok. III.) — 19. Gib ! (Palóc dalok. IV.) — 20. Magié. (Palóc dalok. 
V.) — 21. Leuchtwürmchen. (Palóc dalok. VI.) — 22. Bráutigams-Lied. (Palóc 
dalok. XI.) — 23. Der Schmetterling. (Palóc dalok. XII.) — 24. Recept. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 229 

(Palóc dalok. XIII.) — 25. Der Müller. (Palóc dalok. XVII.) — 26. Fűr ein 
Geschenk. (Palóc dalok. XXII.) - 27. Eine Nachtigall. (Palóc dalok. XXIII.) — 
28. Ich gib' einen Kuss dir. (Palóc dalok. XXIV.) — 29. Sie ist krank. (Palóc 
dalok. XXVI.) — 30. Betyar-Lied. (Palóc dalok. XXVIII.) — 31. Vielgestal- 
tig. (Palóc dalok. XXX. 1 ) — 32. Betrogen. (Palóc dalok. XXXII.) — 33. Bitté, 
bitté, neige dich. (Palóc dalok. XXXIV.) — 34. Stelldichein. (Palóc dalok. 
XLIII.) — 35. Klage. (Palóc dalok. XLIV.) — 36. Die Hoffnung. (Palóc 
dalok. XLV1I.) — 37. König Mátyás. (Palóc dalok LXI.) — 38. Ein Mühl- 
bach. (Palóc dalok. LXII.) — 39. lm Walde. (Palóc dalok. LXXVI.) — 
40. Am Grabe der Mutter. (Palóc dalok. LXXXII.) — 41. Der heilige König 
Ladislaus. (Palóc dalok. LXXXIV.) — 42. Liebespost. (Palóc dalok. LXXXV.) — 
43. Neue Lieder. (Palóc dalok. LXXXIX.) — Verses fordítások. — Jelzete: 
P. o. germ. 1033. 

(Falk, Max): Übersetzungen aus dem Ungarischen. 

617. Übersetzungen aus dem Ungarischen von Fk. Budapest. Buch- 
druckerei der Pester Lloyd-Gesellschaft. 1898. 

4-r. 12 1. Tartalom : 1. Josef Kiss : Gegen den Strom. (Az ár ellen.) — 

2. Paul Gyulai : Dem Andenken meiner Margit. (Margit emléke. V.) — 

3. Július Reviczky : Der Tod des Pan. (A Pán halála.) — Verses fordítások. 
Jelzete: P. o. hung. 117 1. 

Farkas, Max: Ungarische Volkslieder. 

618. Ungctrifdje 33olfálieber. Überírogen oon SKag $arfaá. Seipgtg unb 
aSten. SBtMtograpbifc&eő ^nftitut. (1897). 

16-r. 148 1. Nyomtatta u. a. Leipzig. (Meyers Volksbücher. Nr. 843. 
844.) — Tartalma : Zum Eingang. (Fordító eredeti verse.) — Erstes Buch. 
Liebes-Lust und -Leid. I. 1. Ach, dass ich König wár\ (Jakab Ödön : Ha én 
király volnék.) — 2. Ach, es regnet schon so lange. — 3. Ánnchen ist die 
schönste Maid im Erdenraum. — 4. Als du mir offenbartest. — 5. Am fémen 
Donaustrand. — 6. Am Teiche fiüstern Schilf und Rohr. — 7. Auf dem 
Markte welch Gedránge. — 8. Auf s Blatt der weissen Lilié. (Lisznyai Kálmán : 
Szerelmes levél) — 9. Ausgeboten wird die Maid. — 10. Beachten soll ich 
alldas. (Szól a világ, mit hajtok rá.) — 11. Bin ein Fischer an der Theiss. 
(Bernáth Gáspár: Az alföldön halászlegény vagyok én.) — 12. Bin heimlich 
hier in diesem Thai. — 13. Bin műd* und matt. (Gyulai Pál : Fáradt vagyok.) 
— 14. Das Himmelreich zu suchen. — 15. Dass, Scháfer, dir der Blitz. — 
16. Dein Bild wiegt mich in Schlummer. (Képeddel alszom el.) — 17. Deine 
rosig frischen Wangen. — 18. Der Herbstwind wühlt. (Boruth Elemér: Őszi 
szellő rengeti a levelet.) — 19. Der Hirtenbursch am Brunnen sitzt. (Czuczor 
Gergely: Kútnál.) — 20. Der köstlichste Genuss. — 21. Der Mai ist da. — 22. 

1 Erősen rövidítve. 230 GULYÁS PAL 

Der weisse Schwan schwimmt leise in der Flut. — 23. Der Winter naht, die 
Schwalben ziehn. (Közel a tél, mén a fecske.) — 24. Die Gassen all im 
Stádtchen. — 25. Dieses Aug' hier, dieses linké. (Ez a szemem, ez az egyik. 

— 26. Dieses Wunder fass' ich nimmer. — 27. Die Wachtel versteckt sich. 
■ — 28. Dreissig Jahre záhlte Pepi Tant. (Pepi tant.) — 29. Du bist zu zárt 
fürs Stoppelfeld (Ne küldj rózsám aratóra.) — 30. Du glaubst, ich reiss' mich 
um dich gar. — 31. Du himmlisch holdé, kleine Maid. — 32. Ein Baum vor 
meiner Hütte. (Házam előtt van egy nagy fa.) — 33. Ein fescher Bursche. 
(Petőfi Sándor : A szeretőm nyalka gyerek.) — 34. Ein Magdiéin nur. 
(Csak egy kislány van a világon.) — 35. Ein neues Lied. — 36. Ein schö- 
ner Stern. — 37. Ei, wie das grollt. — 38. Freudé macht mich. — 39. Gar 
hohen Preis. — 40. Hans náhme sich recht gern ein Weib. — 41. 
Hart am Hotter Hecken stehn. — 42. Hart am Kemeneser Wege. (Szelestey : 
Kemenesi határszélen.) — 43. Heller Vogelsang. — 44. Hinter meinem 
Garten. — 45. Hin zum Herd. (Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára.) — 
46. Ich blicke ohne Ende. — 47. Ich konnt' nicht schlafen. (Az éjszaka nem 
aludtam egy órát.) — 48. Ich red' kein lautes Wort. — 49. Ich reichte 
meinen Hut. (Tóth Kálmán: Benyújtottam a kalapom.) — 50. Ich sag euch. 
(Petőfi Sándor: Mondom, ne ingerkedjetek velem.) — 51. Ich schritt ent- 
lang die grüne Flur. — 52. Im Rosenstrauche. (Rózsabokorba jöttem a 
világra.) — 53. In der Bibel. — 54. Kann trotz aller Mühe. — 55. KeinVater, 
keine Mutter. (Nincsen apán, nincsen anyám.) — 56. Kleine Schwalbe. 
(Menj szeretőm ablakába.) — 57. Knospentriebe bilden sich zu Rosen aus. — 
58. Komra nicht in spáter Nacht. (Este későn ne járj hozzám.) — 59. Korallen 
sind so rot und rund. (Marosszéki piros kláris.) — 60. Kuss' keine Maid. — 
61. Lieschen liebt ich. (Mindenféle szeretőm volt.) — 62. Magst du auch 
blatternarbig sein. (Azért, hogy kend kicsit ragyás.) — 63. Markt ist heut'. 
(A sümegi városvégen) — 64. Meine Blicke wend' ich nimmer. (Petőfi Sándor : 
Nem nézek én, minek néznék az égre.) — 65. Meine Heimat. — 66. Meinen 
Rappen. (Pej paripám patkószege de fényes.) — 67. Mein golden Glück. — 
68. Mein Goldfuchs. (Czuczor G. : Alföldi legény.) — 69. Mein Liebchen. 
(Kisfaludy Károly : Az én babám durcás leány.) — 70. Möcht' eine Blum' 
dich nennen. (Petőfi Sándor: Virágnak mondanálak.) — 71. Náchtlichem 
Pfühle entsteige. — 72. Nanntest stolz mich. — 73. Neun Háschern hált 
mein Liebchen stand. (Nagy az én rózsám ereje.) — 74. Nicht gráme dich. — 
75. Nicht kannt' ich bis jetzt. — 76. O Lilla, du mein Heil. — 77. Sagt, 
ihr Wellen. (Czuczor Gergely : Szép leány.) — 78. Schau, Liebchen, die 
Insel. — 79. Schnippisch sagt die kleine Maid. (A kislány még csak azt monja.) 

— 80. Schon dámmert's. (Czuczor Gergely : Kapu alatt.) — 81. Schön Lenchen. 
(Szép Ilona.) — 82. Schön Suschen. (Sári Mari.) — 83. Schon glüht und 
sprüht. (Czuczor : hajnalodik, harmatozik) — 84. Setzt einmal die Maid. 
(Hogyha egyszer menyecske lesz a lányból.) — 85. Sie wollen mich für's 
Lében. (Azt mondják nem adnak.) — 86. So gross ist heute meine Lust. 

— 87. So hőre denn zur Stunde. (Galambom hallja-e.) — 88. Solange die 
Erde. (Míg a világ világ lesz.) — 89. Soll ich eingestehen. — 90. Sonst 
Schátzchen zwei. (Volt szeretőm kettő három.) — 91. Spáhend und mit 
raschem Schritte. — 92. Staunt nicht. (Gyulai Pál : Rajtam ne csodálkoz- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 231 

zatok.) — 93. Süsslieb, Süsslieb. (Oh, ne mondj engem rózsádnak.) — r 94. 
Tráume, süsse Morgen tráume. (Álom, álom, édes álom.) — 95. Um hundert 
blanke Thaler. (Az én lovam száztalléros fakó.) — 96. Vermáhlen will sich 
unsre Katz'. (A mi cicánk férjhez akar menni.) — 97. Verzagen will ich 
nimmer. (Voltam én már gazdag is.) — 98. Vier Bursche waren's. — 99. Von 
dreizehn Liebchen. (Volt szeretőm tizenhárom.) — 100. Von Mátra weht. 
(Czuczor Gergely : Csaplárosné.) — 101. Vor klagen komm' ich. — 102. 
Vorwárts, Henne. (Erre kakas, erre tyúk.) — 103. Warum dass ich mein Tüch- 
lein. — 104. Was frommt's. — 105. Weil ich her so oft mich wende. — 
106. Welch' sternenerhellte. — 107. Wem denn wár' ich treu. — 108. Wer 
ein Liebchen will erstreben. (Kinek nincsen szeretője.) — 109. Wie kann ich, 
süsses Liebchen. (Hogy mehetnék én tehozzád.) — 110. Willst, Liebster. (Jere 
hozzam, kincsem galambom.) — m. Zur Bergeshöh' stieg ich. (Fel menék a 
hegyre.) — 112. Zur Kirche schreitet. — 113. Zwischen Weizenfiuren. 
{Búzaföldön, dűlő úton.) — II. 1. Ach Gott, ach Gott. — 2. Ach Liebe, 
bittre Liebe. (Petőfi Sándor: Szerelem, szerelem.) — 3. Ade denn, Schatz. 

— 4. Armer Bursche. — 5. Auf der abgemáhten Wiese. — 6. Auf dür- 
rem Grase. (Czuczor Gergely : Szeretőhöz menetel.) — 7. Auf weitem See. 
(Hullámzó Balaton tetején.) — 8. Aus deinen Armen. — 9. Blickst du hie 
und da. (Ha betekintsz a gyantái csárdába.) — 10. Blondes Mádchen. — 
(Czuczor Gergely: A megcsalt leány.) — 11. Blühend strotzen. — 12. Brau- 
nes Mádchen. — 13. Cypresse verschmachtet. (Hervad a ciprusfa.) — 14. Der 
Fink. — 15. Der Tau. — 16. Der Vogel. (Szabad a madárnak ágról ágra 
szálni,) — 17. Deshalb nur, dass mein Lieb. — 18. Dicht und dunkel. 

— 19. Die Blume schmerzt es nicht. — 20. Die Fiedel. — 21. Die Lerche. 
(Tóth Kálmán : Búza közé száll a dalos pacsirta.) — 22. Die Strafe Gottes. 

— 23. Die Theiss durchbrach. (Kiöntöt a Duna vize messzire.) — 24. Die 
Trauerweide. (Borúth Elemér: Szomorú fűz ága.) — 25. Die Welt ist so 
gross. (Petőfi Sándor : Ez a világ amilyen nagy.) — 26. Die Wildnis ruht. — 
27. Du hast auf blütenreicher Flur. — 28. Du, mein Hündchen. (Sajó kutyám, 
jaj de mélyen aluszol.) — 29. Du schlanke Uferschwalbe. — 30. Ein bleicher 
Stern. — 31. Ein herbstlich rauhes Wetter. — 32. Ein Mádel sah ich. — 
33. Ein weisses Haus. — 34. Es dröhrit die alté Glocke. — 35. Fern aus Süden 
kommen Schwalben. — 36. Fernhin, fernhin fliegt der Vogel. — 37. Gefesselt 
schmacht' ich hier. — 38. Getrübt hat sich plötzlich das Wetter. (Szomorú 
az idő.) — 39. Glatt ist der Schnee. (Petőfi Sándor: Sikos a hó.) — 
40. Goldne Sonne strahlt. — 41. Haare wie die Rabenschwingen. (Czuczor 
Gergely : Mi bajod kis barna leány ?) — 42. Herbstwolken überm Garte- 
sáumen. (Petőfi: Ereszkedik le a felhő.) — 43. Himmelblau erblüht ein hold 
Vergissmeinnicht. — 44. Ich bin der freien Heide freier Sohn. — 45. Ich 
fischte Aale mit dem Sieb. — 46. Ich hab' mich mit der Sense. — 47. Ich 
sollt' nach Szegedin. (Esküvőre kéne menni Szegedre.) — 48. Ich welke 
deinetwegen. — 49. lm Endrőder Hotter. (A tiszttartó leánya: Kéri pusztán, 
az endrődi határban.) — 50. In der Eiche grüner Krone. — 51. Mir láchel- 
ten zwei Blumen. — 52. Ob Vernunft mich drob verdammt. — 53. Rings- 
herum die Gegend. — 54. Rosen blühn und welken. (Tóth Kálmán : Naptól 
virít, naptól hervad a rózsa.) — 55. Schiffe schwármen. (Szelestey László: 232 GULYÁS PAL 

Balatonon jár a hajó. 1 ) — 56. Trauben reifen. (Érik a szőlő.) — 57. Und wennicrr 
gestorben. (Ha meghalok, csillag lesz én belőlem.) — 58. Vergissmeinnicht. — 

59. Verhallt ist lángst. (Petőfi Sándor: Rég elhúzták az estéli harangot.) — 

60. Warst schlau, mein Liebchen. (Édes rózsára ravasz voltál.) — 61. Weit- 
hin erglánzt der Plattensee. (Kisfaludy Károly : Messze fénylik a Balaton.) — 
62. Wer keinen Kummer kennen will. — 63. Winde heulen. (Tóth Kálmán : 
Fütyül a szél.) — Zweites Buch. Vermischte Gedichte. 1. Abendkühle nieder- 
weht. — 2. Die glánzende Welt. — 3. Die Nachtigall. — 4. Flieg' meder- 
(Vörösmarty M. : A virág és pillangó.) — 5. Hört ich doch als Knabe. — 
6. Kleiner Bach. — 7. Nun siehst du, Falke. — 8. Sei Schwálbchen. — 9. 
Unter einem Fliederstrauche. — 10. Als Ungar bin ich geboren. — 11. Auf 
den Kopf hab' ich. (Fölteszem a csákómat a fejemre.) — 12. Ganz anders 
kommt mir heute. — 13. Heutzutage wird man. (Már minálunk megismerni 
úgy lehet. Arany-Gyulai I. : 325. 1. 3., 4. szak.) — 14. Ich sag' es meinem 
Leutenant. — 15. Ludwig Kossuth hat berichtet. (Kossuth Lajos azt üzente.^ 

— 16. Man kehrt die Gassen. (Söprik a pápai utczát.) — 17. Schon seit 
lange. (Petőfi Sándor: Rég veri már a magyart a teremtő.) — 18. Schwingt 
denBanner. (A nemzeti zászló. 600 magyar nemzeti dal 1 39. 1.) — 19. Weithin 
schmettern die Fanfarén. (Nagy Sándorról : Trombitálnak, trombitálnak.) — 20. 
Bin Bandit. — 21. Der Mensch muss unwillkürlich. — 22. Die Eiche breitet. — 23.. 
Ein armer Bursche bin ich. (Szegény legény vagyok én.) — 24. Ein feurig Ross. 

— 25. Ein jeder náhrt sich. (Szegény legény vagyok én.) — 26. Es nachtet schon in 
fern und nah'. — 27. Hab' niemals noch gestohlen. (Nem loptam én éle- 
tembe'.) — 28. Hei, Bandi, gottverdammter. (Petőfi Sándor : Hej, Büngözsdi 
Bandi.) — 29. lm Somogyvarer Eichenwald. (Somogyvári kis erdőben.) — 
30. Mit sechzehn Jahren. (Tizenhat esztendős voltam.) — 31. Was willst 
du? — 32. Wer hált am Thore drauss. — 33. Wie Sand auf der Heide. 
(Petőfi: Lopott ló.) — 34. Zu Kadarkút. — 35. An der Mátra. (Tóth 
Kálmán : Mátra hegye vadvirágos tövénél.) — 36. Was raucht dórt in der Férne. 
(GálJ. : Mi füstölög ott a síkon, távolba.) — 37. Lébe wohl, mein Dörflein. 

— 38. Auf, Brüder auf! — 39. Berüchtigt ist die Schenke. (Vörösmartyt 
Ez a csárda nevezetes.) — 40. Den scháumenden Rotwein. (Piros, piros r 
piros.) — 41. Der Mensch lebt einmal. — 42. Die Liebste am Arm. — 43. 
Die Winzer, ja, die Winzer. (Még azt mondják a kapások.) — 44. Ei der 
Blitz ! In aller Frühe. (Petőfi Sándor: Szomjas ember tűnődése.) — 45. Fort 
Rösslein, fórt. — 46. Frau Wirthin, mein Engel. (Petőfi Sándor : Horto- 
bágyi kocsmárosné.) — 47. Halt Kutscher an. (Állj meg Jancsi.) — 48. Hinterm 
Dorfe. (Petőfi Sándor : Falu végén kurta kocsma.) — 49. In den Pfuhl will 
ich versinken. — 50. Junker, aufgeblasen. — 51. Leicht ist Liebe hegen. — 
52. Mein Mantel. — 53. Vom Untergespan. (Az alispán kalapomhoz rózsát 
tett.) — 54. Wein ist gut. (Dóczi Lajos: Jó a bor.) — 55. Wirr ist's mir 
im Kopf. (Czuczor Gergely : A boros vándor.) — 56. Wo Flöten tönen. — 

57. Wo Gras im Hofe wuchert. (Pázsitos udvaron lakik a szegénység.) — 

58. Zu grundé geh' die ganze Welt. (Hadd múljon el ez a világ.) — 59. 

1 Csak az első szak azonos, a másik kettő úgylátszik Szelestey versének valamely 
népi változata után készült. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 235 He, Zigeuner. (Húzd rá, cigány!) — 60. Abend wird es. — 61. Auf der 
Heide bin ich geboren. (Petőfi Sándor: Pusztán születtem.) — 62. Das 
schönste Lében. (Nincs jobb élet a juhásznál.) — 63. Der Hirt bin ich. (Én 
vagyok a petri gulyás.) — 64. Ein Rosshirt war mein Vater. — 65. Nach 
Tarnoza. (Elszegődtem Tarnócára bojtárnak.) — 66. Sommer, Winter. 
(Tompa Mihály : Télen, nyáron pusztán az én lakásom.) — 67. Am dürren 
Aste. — 68. Einsam und verlassen. — 69. Es ist schon Nacht. — 70. Irt 
der Halde grünem Walde. — 71. Mein Lében ist voll Sorg' und Plag'. 
(Nyomorúság az életem.) — 72. Siehst du ein leidend Angesicht. — 73. 
Tauperlen zittern. (Borúth Elemér : Harmat csillog.) — 74. Wegen sechzig 
Gulden. (Megöltek egy legényt.) — 75. Wie lieblich die Glocken. (Jaj, de 
szépen harangoznak Torjába.) — 76. Beim Nachbar. (A vargáék kertje alatt.) 

— 77. Der Hausherr kommt nach Hause. — 78. Die Ehe ist ein arges Ding- 

— 79. Es war einmal ein armer Mann. (Volt egy szegény ember.) — 80. lm 
nahgelegnen Stádtchen. — 81. Nüsse nur geknackt. (A dió is törve jó.) — 
82. Sie záhlte kaum noch sechzehn Jahre. (Berecz Károly : Alig volt tizenhat 
éves.) — 83. Weib, du sollst den Gatten. (Tanuld asszony az uradat meg- 
becsülni.) — 84. Zahllos sind die Disteln. — Összesen 260 költemény igen 
szabad verses fordítása. Fölismerésüket az is nehezíti, hogy a műdalok szerzői- 
nek neve el van hallgatva. — Jelzete : P. o. hung. 1 120 f. 

Grail Elise: Blüthen der ungarischen Dichtkunst. 

619. Slütfjen ber urtgarifcfeen SHchtfunft. ©ine, aud) gum Sortrag ge* 
eigncíe Sluároafjl ber fcbönften ungari|"d)en @ebid)te, mit einer Überficht ber 
imgarifcfcen Sitteratur. S3on Öltfe ©rail (£orbat|) Subapeft, (1890). 93eríog 
unb ÜJtebaftion ber «Havi Füzetek ». 

8-r. 204, IV 1. Ny. Kari Müller u. o. Tartalom : Vorwort. 1. Vörösmarty r 
Aufruf. (Szózat.) Ford. : Kertbeny. — 2. Petőfi : Patriotenlied. (Honfi dal.) 
Ford.: Farkas. — 3. Arany: Des Sángers Gram. (A dalnok búja.) Ford.: 
Spóner. — 4. Petőfi: In der Heimat. (Hazámban.) — 5. U. a. Aus der 
Férne. (Távolból.) Ford.: Farkas. — 6. Gyulai: Ich möchte mein Blümchen 
dich nennen. (Virágnak mondanálak.) Ford. : Littrow. — 7. Győry : Armes 
Julchen. (A szegény Juli vasárnapja.) Ford. : Haek. — 8. Petőfi : lm Herbst. 
(Itt van az ősz, itt van újra.) Ford. : Melas. — 9. Tompa : Die Laute. 
(A lant. [?] ) Ford. : Steinacker. — 10. Eötvös : König und Sánger. (Dalnok 
és király.) Ford.: Feldmann. — 11. Petőfi: Daheim. (Szülőföldemen.) Ford.: 
Farkas. — 12. U. a. Liebe Gáste. (Kedves vendégek.) Ford. : Kolbenheyer. — 

13. Vörösmarty: Der alté Zigeuner. (A vén cigány.) Ford.: Dóczy. — 

14. Petőfi: Ich liebe dich. (Szeretlek, kedvesemi) Ford.: Farkas. — 15. 
Eötvös : Das erfrorene Kind. (A megfagyott gyermek.) Ford. : Steinacker. — 

16. Petőfi : Ich tráumte. (Álmodtam szépet, gyönyörűt.) Ford. : Neugebauer. — 

17. U. a. Der Wahnsinnige. (Az őrült.) Ford.: Goldschmidt. — 18. Szász K. : 
Die ungarische Musik. (A magyar zene.) Ford. : Steinacker. — 19. Petőfi : 
Meister Ambrus. (Ambrus gazda.; Ford. : Neugebauer. — 20. Arany : Bienen- 
romanze. (A méh románca.) Ford.: Spóner. — 21. U. a. Frau Rozgonyi. 
(R— né.) Ford. : u. a. — 22. Kiss J. : Fráulein Adelgunde. (Ágota kisasszony.) 234 GULYÁS PAL 

Ford. : Neugebauer. — 23. U. a. Judith Simon (S. J.) Ford. : u. a. — 24. 
Garay : Der schwarzc Hund. (A fekete kutya.) Ford.: Machik. — 25. Vörös- 
marty : An eine Sinnende. (A merengőhöz.) Ford. : Kertbeny. — 26. Arany : 
Der Knabe und der Regenbogen. (A gyermek és a szivárvány.) Ford. : Pon- 
grácz gróf. — 27. U. a. An meinen Sohn. (Fiamhoz.) Ford. : Spóner. — 
28. U. a. Frau Ágnes. (Ágnes asszony.) Ford. : u. a. — 29. U. a. Szondy's 
zwei Pagen. (Szondy két apródja.) Ford. : u. a. — 30. Kisfaludy : Der ge- 
iránkte Gatte. (A bánkódó férj.) Ford.: Leo. — 31. Petőfi: Es trágt der 
Baum an tausend Kirschen schwer. (Ezrivel terem a fán a megy.) Ford. : 
Neugebauer. — 32. U. a. Niemand hat es noch verwehrt. (A virágnak meg- 
tiltani nem lehet...) Ford.: Spóner. — 33. U. a. Sel'ge Nacht. (Boldog 
éjjel . . .) Ford. : Neugebauer. — 34. U. a. Nimmer schau' ich. (Nem nézek 
én, minek néznék az égre?) Ford.: Farkas. — 35. U. a. In die Küche trat 
ich. (Befordultam a konyhára.) Ford. : Steinacker. — 36. U. a. Der Vogel 
schwang sich. (Reszket a bokor, mert...) Ford.: Melas. — 37. Kiss: Die 
Herrin von Gedő. (Gedővár asszonya.) Ford. : Neugebauer. — 38. U. a. 
Szomor Dani. Ford. : u. a. — 39. Petőfi : Ende September. (Szeptember 
végén.) Ford. : Neugebauer. — 40. U. a. Wie soll ich dich nennen. (Minek 
nevezzelek...) Ford.: Aigner. — 41. Tompa: An den Storch. (A gólyához.) 
Ford. : Steinacker. — 42. Petőfi : Vom Vaterlande. (A hazáról.) Ford. : 
Farkas. — 43. U. a. Die Ruinen der Csárda. (A csárda romjai.) Ford. : 
Neugebauer. — 44. U. a. Grübelei eines Durstigen. (Szomjas ember tűnő- 
dése.) Ford. : u. a. — 45. U. a. Beim Trinken. (Ivás közben.) Ford. : Farkas. — 
46. Endrődy : Haide. Ford. : Spóner. — 47. Arany : Das Mádchen von Erlau. 
(Az egri leány.) Ford. : Spóner. — 48.. U. a. Ritter Bor. (B. vitéz.) Ford. : ? — 
49. Kiss : Arme Sünderin. (Rab asszony.) Ford. : Neugebauer. — 50. U. a. 
Der Kuss. (A csók.) Ford.: u. a. — 51. Petőfi: Der letzte Almosén. (Az 
-utósó alamizsna.) Ford.: u. a. — 52. Vörösmarty: Schön Ilonka. (Szép I.) 
Ford.: Dux. — 53. Arany: Die Waleser Barden. (A walesi bárdok.) Ford.: 
Spóner. — 54. Petőfi: Schlachtlied. (Csatadal.) Ford.: Melas. — 55. Köl- 
csey : Hymne. (Hymnus.) Ford. : Steinacker. — Eine kurze Übersicht der 
ungarischen Literatur. — Verses fordítások. Jelzete : P. o. hung. 716 f. 

619a. Blüthen der ungarischen Dichtkunst. Eine Auswahl schönster 
ungarischer Gedichte, mit einer Übersicht der ungarischen Litteratur. 
Von Elise Grail (Torday) Berlin. Verlag von Kari Siegismund. 

8-r. 204, IV 1. Ny. u. a. Cimlap hijján teljesen azonos a 619. sz. a. 
leírt példánynyal. — Jelzete: P. o. hung. 716g. 

Greguss M[ichael] Afugust] : Ungarische Volkslieder. 

620. Ungarifdje SSolfálieber. Überfetjt unb emgelettet tton 30Í. 51. ©re* 
<jufő. Seipjig. 3SerIag »on ©eorg Söiganb. 1846. 

16-r. 100, 2. 1. Ny. Breitkopf und Hártel u. o. Tartalom : Vorbe- 
merkungen. — /. Schámperlieder. 1. An den Strand der Theiss gelandet steht 
ein Boot. (Tóth L. Tisza partján van egy hajó kikötve. 1. szak.) — 2. Ich 
trank Wein, ich komm' vom Schmause. (Czuczor Gergely: Bort ittam én, MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 235 

boros vagyok. 1. szak.) — 3. Nahm sechs schöne, schwarze Rosse ohne 
Kauf. (Tegnap loptam szép fekete hat lovat.) — 4. Noch hab' ich kein Weib, 
doch — 's wird schon sein. (Nincs még feleségem ... de majd lesz.) — 5. 
In die Férne, in die Férne muss ich gehen. (El kell menni, el kell menni 
messzire.) — 6. Wald, o Wald, wie hoch doch bist du ! (Erdő, erdő, de 
magas vagy !) — 7. Schönes Mádchen, komin vors Haus. (Édes babám jere 
ki.) — 8. Ich weiss nicht, in tausend Aehren. (Búzát arattam keresztbe.) — 
9. Donau brauset voll und laut. (Kisfaludy Károly : A Dunában sok a 
viz.) — 10. Wer kein Liebchen hat zu Haus. (A kinek nincs szeretője.) — 
11. Ich, ich bin der Hirt von Petri. (Én vagyok a petri gulyás.) — 12. Herbstes 
Regen falit so schwer. (Őszi harmat, hideg eső.) — 13. Ohne Kummer sterbe 
ich. (Ha meghalok se bánom.) — 14. Ohne Flamme brennt kein Licht. (Ügy 
ég a láng, ha lobog.) — 15. Nimmer trink' ich Wein, mich hált mein Schwur. 
(Nem iszom bort, fogadásom tiltja.) — 16. Süss'res gibts als Honig nichts. 
(Nincs édesebb, mint a méz.) — 77. Lángere Volkslieder. 1. Eingezwángt bin 
ich in Bande. (Úgy meg vagyok határozva.) — 2. Fischer bin ich in der Ebne 
weitem Kreis. (Bernáth G. : Az Alföldön halászlegény vagyok én.) — 3. Mai- 
káfer ! kleines, gelbes Vögelein. (Cserebogár, sárga cserebogár.) — 4. Liebchen, 
sag, warum die Lippen dir so rot. (Mondsza, rózsám, mért oly piros az ajkad.) — 
5. Mehr noch liebe ich dich. (Szeretlek, galambom.) — 6. Werber tanzen, 
singen, rathen. (A faluban muzsikálnak.) — 7. Was für eine Schenke mag 
das sein ? (Micsoda csárda ez ? . . .) — 8. Wie du stolz bist, kleine, braune 
Dirne ! (Barna kis lány, be tartod magadat !) — 9. Mir fehlt nichts, nur über 
Armut . . . (Nincsen nekem semmi bajom.) — 10. O Wien, von Westen 
gegen Osten schreit. (Bécs várostól, nyugatról keletre.) — 11. Der Donau Fluth 
ist breit. (Széles a Duna víz.) — 12. Reif bedeckt die weiten Fluren kait und 
nass. (Száraz fűre deres harmat hulladoz.) — 13. Bin Husar voll Lustigkeit 
(Most élem gyöngyéletem.) — 14. Schatz, mach auf die Tűre doch! (Nyisd 
ki, rózsám, az ajtót.) — 15. Wirtin ! keinen Tropfen Wein mehr trinke ich. 
(Korcsmárosné, már én több bort nem iszom.) — 16. Auf den Weinberg 
thát ich gehen. (Kimentem én a szőlőre.) — 17. Hinterm Dorf steht eine 
Mühle. (Falu mögött van egy malom.) — 18. Röschen, geh' nicht auf die 
Wiese. (Ne menj, rózsám, a tarlóra.) — 19. Wirtin, schnell ! das Licht geht 
aus I (Korcsmárosné, gyújts világot !) — 20. Schön ist mein Lieb, bei meinem 
Lében! (Szép a rózsám, ki tagadja?) — 21. Hei, Zigeuner ! Noch ein Tánz- 
chen ! (Még egy nótát, hej cigányok !) — 22. Weiter zieht der Storch, und 
weiter! (Gólya, gólya, de messze mégy!) — 23. Glücklich woll'n mich die 
bedünken. (Duna, Duna, széles Duna.) — 24. Als im Dorfe Werber waren. 
(Verbuváltak falu végén.) — 25. Meine Liebste ist so schön. (Oly szép az 
én szeretőm.) — III. Volkslieder von bekannten Verfassern. 1. Czuczor : Überm 
Bache spielt der Wind. (Szél fúj a patak vizén.) — 2. U. a. Liebe ist ein 
kleines Bienchen. (A szerelem kis méhecske.) — 3. Csokonai: Lustig leb' ich 
in der Welt. (Vígan élem világom.) — 4. Döbrentei : Mutter ! weintest wol 
vor Jahren. (Sírtál, anyám, egykor értem.) — 5. Erdélyi : Erfahren hab' ichs 
wohl genug. (Tudok én olyat eleget.) — 6. U. a. Gerne wollt' zum Heer ich 
rücken. (Elmennék én katonának.) — 7. U. a. Ungarmádchen ist mein Lieb- 
chen. (Magyar leány az én rózsám.) — 8. Gál : Auf Hortobagys Haide stürmt 236 GULYÁS PAL 

der Wind. (Hortobágyi pusztán fúj a szél.) — 9. Kisfaludy (K.) : Als die 
Knospe brach hervor. (A bimbóbul virág lesz.) — 10. U. a. Könnt' ein 
frischer Bach ich werden. (Ha én tiszta patak volnék.) — n. U. a. Weithin 
glánzt des Sees Welle. (Messze fénylik a Balaton.) — 12. Vitkovics : Wol 
ist die Pappel hoch . . . (Magas a jegenye...) — 13. U. a. Viele Gáns' auf 
Wiesen grün. (Zöld a mező, sok a lúd.) — 14. Vörösmarty : Hier in unserm 
Dorfe. (Ilus panasza.) — 15. U. a. Ein Klapperstorch kommt für und fúr. 
(Puszta csárda.) — 16. U. a. Aufwárts steigt im Wein die Perle für und für. 
(Fóti dal, első fele.) — Verses fordítások. — Jelzete: P. o. hung. 7l8g. 

Haek D. : Ungarische Lyriker. 

621. Itngatifcfie Sorifer oon 3líej. $iőfalubn bté §ur ©egentoari, nebft 
biographtfchen Slnmerfungen unb einer Sfigge beő magnarifcfoen ©dEjriften* 
tum§ oon 3). §aef. §alíe a. <S. 3)rucf unb SSerlag oon Díío £enbel. É. n. 

8-r. Címkép, XXXIV, 150 1. (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- 
und Auslandes No. 193 — 195-) Tartalom : Vorwort. — Das magyarische 
Schriftentum. — 1 — 5. Alexander Kisfaludy : Aus Himfy : 1. Dich erschau' 
ich in dem hellén. (Téged látlak az egeknek.) — 2. Wie der Hirsch, vom 
Pfeil getroffen. (Mint a szarvas, kit megére.) — 3. Rasche Máher auf den 
Wiesen. (A bereknek gyors kaszási. Mailáth ford.) — 4. Kleiner Bach, der 
sich den Weichen. (A havasnak oldalában. Steinacker ford.) — 5. Sieh doch 
diese Knospenrose. (Nézd e rózsát bimbójában.) — 6. Joseph Rajnis : Der 
Bettler dem Reichen. (Egy koldus beszél egy gazdag emberrel.) — 7. Dávid 
Szabó : Lében, Tod. (Élet, halál.) — 8. Blinde Liebe. (Vak szerelem.) — 
9. Michael Csokonai: An Lila. (Lillához.) — 10. Thales. — n. Franz 
Kazinczy : In ein Album. (Egy más emlékkönyvbe.) — 12. Vor Canovas 
Psyche. (Canova Psychéjére a lepével.) — 13. Leicht und schwer. (Nehéz és 
könnyű.) — 14. Nikolaus Révai : Ob froh, ob trübe mein Gemüt. (?) — 
15. Georg Bessenyei: Bruchstück. (Töredék.) — 16. Adam Barcsai: An 
Orczis Grab. (Orczi sírján.) — 17. Adam Horváth: Soll ich mir den Kopf 
zerbrechen? (Vidulás.) — 18. Benedikt Virág: Der gefangene Vogel. (A ka- 
litkába zárt madárról.) Rövidítve. — 19. Dániel Berzsenyi: Die Tánze. (A tán- 
cok.) — 20. Michael Vitkovics : An Ceni. (sic !) (Cencihez. Nap, ha lealko- 
nyodik...) — 21. Hirtenbursche. (Füredi pásztor dala. L. Draut nyomán.) — 
22 — 26. Kari Kisfaludy : Volkslieder : 1. Meiner Heimat schöne Gauen. (Szülő- 
földem szép határa.) — 2. Weithin glánzt der Balaton. (Messze fénylik a Bala- 
ton. G. Steinacker nyomán.) — 3. Ist auch arm mein Liebster... (Az én 
kincsem noha szegény.) — 4. Des Auges Macht. (Szem hatalma.) — 5. Der 
bekümmerte Mann. (A bánkódó férj.) — 27. Franz Kölcsey : Mahnung. 
(Intés.) — 28. Hymne. (Himnusz. G. Steinacker nyomán.) — 29. Gábriel 
Döbrentey (sic !) : Wahre Grösse. (Csak az nagy . . .) — 30. Alois Szent- 
miklóssy : Schicksal. (A sorson nyerhető diadalom.) — 31. Die Freudé. (Az 
öröm.) — 32. Joseph Bajza : Apotheose. (Apotheozis. G. Stefnacker ford.) — 
33. Mádchenklage. (Lányka gyötrelme.) — 34. Trinklied. (Borének.) — 35. 
Paul Szemere: Des Echos Stimme. (Echó. Georg Tretter ford.) — 36. Franz 
Császár: An mein Weib. (Midőn utószor. Joseph Steinbach ford.) — 37. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 237 

Johann Kis : Meiner Braut. (Az elj egy zenhez. G. Steinacker ford.) — 38. 
Emerich Nagy : Letztes Lied. (Hattyúdal. G. Steinacker ford.) — 39. Alexan- 
der Vachott : Held Balázs. (Balázs vitéz. A. v. d. Haide nyomán.) — 40. Bitté. 
(Esdeklés. Joseph Steinbach ford.) — 41. Gregor Czuczor : Johann Hunyady. 
(Hunyadi. G. Steinagker ford.) — 42. Der Himmel purpurn loht . . . (Kis 
leány.) — 43. Johann Garay : Der Abschiedler. (Az obsitos. G. Steinacker 
ford.) — 44. Dein Haas' verlassen, einsam . . . (Az égő ház.) — 45. Michael 
Vörösmarty : Aufruf. (Szózat. G. Steinacker ford.) — 46. Des Mádchens 
Klage. (A kis leány baja.) — 47. Feuer und Wasser. (Tűz és víz.) — 48. 
Scherz und Ernst. (Tréfa és való.) — 49. Freie Presse. (Szabad sajtó.) — 
50. Fóter Lied. (Fóti dal.) — 51. Alexander Petőfi: Ende September. (Szep- 
tember végén.) — 52. Heute, heute jáhrt der Tag... (Ma egy éve...) — 
53. Die Schneebahn ist glatt . . . (Sikos a hó, szalad a szán...) — 54. Reif 
ist schon die Áhre . . . (Érik a gabona...) — ss« lm Kampf. (Csatában.) — 
56. Kriegslied. (Csatadal.) — 57. Vergeblich. (Füstbe ment terv.) — 58. Bei 
einer Augenkrankheit. (Szemfájásomkor.) — 59. Immer, immer nur das arme 
Mádchen sann. (Nem tesz föl a lyány magában egyebet.) — 60. Das Herz. 
(Megfagy a sziv, ha nem szeret...) — 61. In ein Album. (K. kisasszony 
emlékkönyvébe.) — 62. Lében und Tod. (Élet, halál.) — 63. Auf dem Esel 
sitzt der Hirt. (Megy a juhász szamáron.) — 64. Hoffnung. (Remény.) — 
és. In die Küche trat ich ein... (Befordultam a konyhára.) — 66. Der 
Wahnsinnige. (Az őrült.) — 67. Der Strauch zum Sturm. (A bokor a vihar- 
hoz.) — 68. Mutter Erde kosetándelt. (Játszik öreg földünk.) — 69. Meine 
schlechten Verse. (Rossz verseimről.) — 70. Muhme Rose. (Sári néni.) — 71. 
Bist du ein Mann . . . (Ha férfi vagy, légy férfi . . .) — 72. Geschaffen, als 
Sternlein . .. (Hozzám jősz-e?) — 73. Johann Arany: lm Herbste. (Ősszel.) — 
74. Bei der Kondoroser Schenke. (Kondorosi csárda mellett.) — 75. Der 
ung'rische Michel. (Magyar Misi. C. M. Kertbeny nyomán.) — 76. Das 
Bahrgericht. (A tetemrehívás. Ladislaus Neugebauer ford.) — 77. Friedrich 
Kerényi : Das Lében braust . . . (Az élet zúg ... G. Steinacker ford.) t— 
78. Brausend fegt . . . (Zúg a fenyves . . .) — 79. Glockenklang. (Harangszó- 
nál.) — 80. Michael Tompa : Herbstlied. (Őszi képek II. A. v. d. Haide ford.) — 
81. Zum Jahreswechsel. (Uj Simeon.) — 82. An den Storch. (A gólyához. 
G. Steinacker ford.) — 83. Andreas Papp : An ein junges Mádchen. (Egy 
fiatal leánynak. G. Steinacker ford.) — 84. Paul Bozsay (sic !) : Stándchen. 
(Álltam ablakod alatt... Jos. Steinbach ford.) — 85. Therese Ferenczy : 
Sonne bin ich nicht . . . (Nem vagyok én nap.) — 86. Pauline Szász : Auf 
dem Krankenbette. (Kórágyon. G. Steinacker ford.) — 87. August Greguss : 
Und immer schau' ich . . . (Kedves halott IV. r. G. Steinacker ford.) — 88. 
Regei. (Villankák XI. sz.) — 89. Freudé und Schmerz. (Öröm és fájdalom.) — 
90. Andreas Fáy : Einem Patrioten. (A tántoríthatatlan hazafi.) — 91. Franz 
Mentovich : Das Lében. (Az élet.) — 92. Kari Szász : Ungarische Musik. 
(A magyar zene.) — 93. Erinnerung. (A kis Ilonka emlékezetéből.) — 94. 
«Der Traum ein Leben». (Az álom élet. L. Neugebauer ford.) — 95. Paul 
Jámbor : Mutter und Kind. (? Haide nyomán.) — 96. Lorenz Tóth : lm 
Bergwerk. (Bányában. G. Steinacker ford.) — 97. Moriz Jókai : Mehreren 
ungarischen Magnaten ins Album. (Igen sok magyar úr emlékkönyvébe. 238 GULYÁS PÁL 

G. Steinacker ford.) — 98. Johann Erdélyi : Frühlingslieder. (Tavaszi dalok 
Adolf v. d. Haide ford.) — 99. Anton Sujánszky : Mutter und Kind. (Anya 
és gyermek [?] C. M. Kertbeny ford.) — 100. Joseph Gál : Volkslieder : 
1. Was raucht in der Flur . . . (Mi füstölög ott a síkon, távolba.) — 2. Auf 
der Hortobágyer Heide blást der Wind. (Hortobágyi pusztán fú a szél. C. M. 
Kertbeny ford.) — 101. Nikoláus Szemere: Der alté Poet. (?) — 102. Paul 
Gyulai: Nur noch einmal . . . (Szeretnélek még egyszer látni...) — 103. 
Herr Kapitán ! (Hadnagy uram !) — 104. Auf der Margareten-Insel. (A Margit- 
szigeten. Lad. Neugebauer ford.) — 105. Joseph Eötvös: Das erfrorene Kind. 
(A megfagyott gyermek. G. Steinacker ford.) — 106. Július Sárosi (sic !) : 
Ich liebe sie . . . (Tavaszvágy.) — 107. Emerich Madách: Herbstgefühl. (Ószi 
érzés. G. Steinacker ford.) — 108. Koloman Lisznay (sic !) : Frühling. ([?] C. 
M. Kertbeny ford.) — 109. Ammenlied. (Palócdalok. I. C. M. Kertbeny 
ford.) — 1 10. Koloman Tóth : Die blasse Frau. (Sápadt asszony. G, Stein- 
acker ford.) — in. Nicht neide... (Ne irigyeld...) — 112. Entsagen. 
(Lemondani.) — 113. Kari Bérczy : Welke Blume. (Hervadón virág va- 
gyok . . .') — 114. Sámuel Nyilas : Mein ist das Lied. (Enyém a dal. G. Stein- 
acker ford.) — 115. Johann Zsutai (sic!): Nacht. (Éj?) Rövidítve. — 116. 
Berthold Ormódi : Komra her, Zigeuner. (? L. Neugebauer ford.) — 118. 
Kaspar Bernáth : Der Fischerbursch an der Theisz. (Az Alföldön halászlegény 
vagyok én. G. Steinacker ford.) — 119. Gustav Csengey : Zum ersten Male. 
(Eszter.) — 120. Wilhelm Győri (sic!): Armes Julchen. (?) — 121. Johann 
Vajda: Bleibe heiter. (Szerelem átka. XVII.) 1 — 122. Abschied. (Búcsú.) — 
123. Nach zwanzig Jahren. (Húsz év múlva.) — 124. Armer altér Bettler. 
(Szerelem átka. XX.) 2 — 125. Joseph Lévay : Ja wir waren . . . (Nem talál- 
tunk . . . G. W. Henning nyomán.) — 126. Die Hochzeit. (Lakodalom.) — 
127. Kann trotz aller Mühe . . . (Felejteni. Max Farkas ford.) — 128. Elora 
Majthényi: Lieb's so sehr . . . (Úgy szeretlek. G. Steinacker ford.) — 129. 
Ignaz Barna: Volkslied. (Népdal. Kertbeny nyomán.) — 130. Gustav Lauka: 
Gestorben bist du. (Meghaltál. G. Steinacker ford.) — 131. Ladislaus Lo- 
sonczy : Der alté Zimbelschláger ... (A vén cimbalmos. Steinacker nyomán.) — 
132. Kari Sükei : Hörst du drauss' . . . (?) — 133. Ignaz Riskó : Begegnung. 
(Találkozás. Jos. Steinbach ford.) — 134. Kari Berecz : Spiel' Zigeuner, 
nicht... (Ne húzd, cigány. G. Steinacker ford.) — 135. Herbstrosen. (Őszi 
rózsák. Joseph Steinbach ford.) — 1 36. Ladislaus Szeléstey : Antwort im 
Gefángniss. (Egy rab álmai. G. Steinacker ford.) — 137. Kari Samarjai : 
Mein Liebchen. (Szeretőm hűtlen. Kertbeny fordításának felhasználásával.) — 

138. Joseph Vida : Mutterschmerz. (Anyai fájdalom? G. Steinacker ford.) — 

1 39. Zoltán Balogh : Judenfrau, holla ! . . . (Zsidóasszony, korcsmárosné . . . 
G. Steinacker ford.) — 140. Joseph Zalár : Herbstrose. (Őszi rózsa. G. Stein- 
acker ford.) — 141. Joseph Komócsy : An eines Mádchens Bahre. (Egy 
leányka ravatalánál.) — 142. Victor Dalmady : An ein Kind. (Kis gyermek- 
hez. G. Steinacker ford.) — 143. Ladislaus Torkos : Glücklich. (Boldog. . .) — 
144. Liebchen koram . . . (Jöjj ki kedves.) — 145. Ludwig Tolnai: lm Gar- 
ten. (Kertben. G. Steinacker ford.) — 146. Joseph Kiss : Nátherin Lied. 

1 A Költemények 1858. kiadása szerint. 2 U. o. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 239 

(Varróleány dala.) — 147. Frau Judith. (Simon Judith. L. Neugebauer ford.) — 
148. Gegen den Strom. (Ár ellen. L. Neugebauer ford.) — 149. Der Kuss. 
(A csók.) — i$o. Elegie des Zigeuner Vajda. (A cigányvajda elégiája. Joseph 
Steinbach ford.) — 151. Joseph Csukássi : Du gabst mir... (?) — 152. 
Geiza Udvardy : InderNacht. (?) — 153. Aladár Benedek: Antwort. (Válasz? 
Rövidítve.) — 154. Béla Szász : Dank. (? G. Steinacker ford.) — 155. Johanna 
Wohl : Schlummerlied. (Bölcsődal.) — 156. Alexander Endrődi : Haide. (Lad- 
Neugebauer ford.) — 157. Emil Ábrányi: Nur fort. (?) — 158. Váterlicher 
Rat. (Apai tanács?) — 159. Ludwig Bartók: So láng' das . . . (?) — 160. 

Noch einmal (?) — 161. Unter dem Regenschirm. (Esernyő alatt.) — 

162. Zigeunermádchen. (?) — 163. Geiza Zichy: Heut nachts . . . (Egy asszony 
halt meg...) — 164. Andreas Szabó: Der Tod. (A halál?) — 165. Gerhard 
Szász : Und noch einmal fühlen wir das Glück . . . (És még egyszer . . .) — 

166. Emerich Gáspár : lm Ahnensaale. (Dal az ősökről. G. Steinacker ford.) — 

167. Július Reviczky : Ach, als ich noch . . . (Mikor még sírni tudtam.) — 

168. Geiza Kacziány : Ein Türkengrab in Maglaj. (A költő saját fordításának 
felhasználásával.) — Volkslieder : 169. Maikáfer, goldnes Maikáferlein. (Csere- 
bogár, sárga cserebogár.) — 170. Ach, ich bin im harten Zwange. (Úgy meg 
vagyok határozva.) — 171. Ich wandre, ich wandre hinaus in die Welt. 
(Elmegyek, elmegyek, messze földre megyek.) — 172. Wald, o Wald, wie 
hoch bist du. (Erdő, erdő, de magas vagy.) — 173. Wie trübe ist das Wetter. 
(Szomorú az idő?) — 174. Gott und Menschen sind dagegen. (?) — 175. 
Stoppeln einzuheimsen. (?) — 176. Vom Herbst die Blumen sind. (Hull a 
levél a virágról. PETŐFi-től.) — 177. Láss mein Rösslein, satteln dich ge- 
schwind. (?) — 178. Sonntag, ja da trink' ich Wein. (Vasárnap bort iszom.) — 
179. Ging zur Eh' nach férnem Land. (Messze jártam házasodni.) — 180. 
Ludwig Kossuth Hess vermeiden. (Kossuth Lajos azt izente.) — 181. Frau 
Wirtin Wein her, Wein. (Hozz bort korcsmárosné. Erdélyi II. 419. sz.) — 
182. Nicht vergebens ist das Kláffen. (Kis kutya, nagy kutya.) — 183. Einen 
prügP ich heute. (Megverek valakit.) — 184. Öfter hab' ich deinetwegen. (?) — 
185. Fiiege Vöglein, flieg zu Liebchens Fensterlein. (Menj szeretőm ablakába.} 

— 186. Hör' Töchterchen, láss dich beizeiten warnen. (Szépen ragyog a hajnali 
csillag. Erdélyi III. 115. sz. 5 — 6. szak.) — 187. Gebe Gott doch jedem jedes 
Gut. (Adjon Isten minden jót. Két első versszakja.) — 188. Székler Volkslied. 
Wie lieblich die Glocken von Torja . . . (Jaj de szépen harangoznak Torjába.} 

— Verses fordítások. — Jelzete : L. elég. 260 e. 

[Handmann Adolf] : Pannoniens Dichterheim. 

622. ^annoniená 2>icf)terf)eim. Gsine 2luőroaf)l ber fdjönften magrjűrú 
)d)ert ©ebid)te in beutjcher Überfe|urtg oon 9lboíf oon ber §aibe. üDlit einer 
XertiHuftration oon Garl ?fröfcf)I. (Stuttgart. Verlag von Richter & Kapp- 
ler. 1879. 

8-r. (2), X, 347, 3 1. Címkép. Nyomtatta C. Hoffmann u. o. — Tarta- 
lom : I. Im Zaubergarten der Natúr. 1 — 2. Johann Garay : Der Plattensee^ 
(A Balaton. 1. és 10.) — 3. Nicolaus Révai : An die Natúr. — 4. J. Garay : 
Frühlingsahnung. (Tavaszi dal.) — 5. Alexander Petőfi: Wirf den Pelz ab. 240 GULYÁS PÁL 

■(Tedd le, bojtár, a subádat.) — 6. Emerich Szabó : Am Bache (?) — 7 — 8. 
Johann Erdélyi : Frühlingslieder. (Tavaszi dalok.) — 9. Hiador [Jámbor Pál] : 
Der Vogel. (A madár.) — 10. Michael Tompa : lm Frühjahr. (Tavaszkor.) — 
.10. bis Josef Bajza: Abendroth. (Esthajnal.) — 11. U. a. Gute Nacht. (Jó 
■éjtszakát.) — 12. Andreas Papp (sic!): Nachtlied. (Éji dal.) — 13. Benedikt 
Virág: Aurora. — 14. Dániel Berzsenyi: Keszthely. — 15. Johann Garay : 
Das Farbenspiel des Plattensees. (A Balaton. 6.) — 16. U. a. Am Füreder 
Brunnen. (A füredi kút.) — 17. U. a. Tihany. — 18. A. Petőfi: Das Tief- 
land. (Az alföld.) — 19. Paul Gyulai : Auf Széklererde. (Erdély.) — 20. A. 
Petőfi: Die Wolken. (A felhők.) — 21. M. Tompa: Der Muttervogel an seine 
Jungen. (A madár fiaihoz.) — 22. Franz Kölcsey : Blau Veilchen. (Hév nap- 
tól .. .) — 23. Kari Kisfaludy: Abendlandschaft. (Alkonyi dal.) — 24. Kari 
Szász : Nachtigallensang. (Fülemiledal.) — 25. F. Kölcsey : Huszt. — 26. A. 
Petőfi: Die Ruinen der Tscharda. (A csárda romjai.) — 27. J. Bajza: Herbst- 
lied. (Őszi dal.) — 28 — 29. M. Tompa : Herbstlieder. (Őszi képek. 2. és 7.) — 
30. A. Petőfi: Die Haide im Winter. (A puszta télen.) — 31. Johann 
Arany : lm Winter. (Télben.) — II. In der Liebe Höll' und Paradiese. 
32. Alexander Ksfaludy : Ist es oder ist's nicht Liebe? (Kesergő szerelem: 
Szerelem-e az avagy nem?) — 33. J. Erdélyi: Des Mágdleins Lied. (Kis 
lány dala.) — 34. Michael Vörösmarty : Des Mádchens Leid. (A kis leány 
baja.) — 35. Josef Székely: Bin durch's Tiefland. (Az alföldön.) — 36. A. 
Petőfi : Unter dem Akazienbaume. (Zöld leveles fejér.) — 37. F. Kölcsey 
Platzregen. (Zápor.) — 38. Friedrich Kerényi : In der Laube. (Lugasban.) — 
39. Koloman Lisznyai : Liebesbrief. (Szerelmes levél.) — 40. Franz Mento- 
-vich : Theilung. (Osztozás.) — 41. A. Petőfi: Wollte gern ein Strom sein. 
{Lennék én folyóvíz.) — 42. Koloman Tóth : Deines Purpurmündchens. (Piros 
kis szád.) — 43. K. Kisfaludy : Weithin erglánzt. (Messze fénylik a Bala- 
ton.) — 44. M. Vörösmarty : Der harrende Jüngling. (A váró ifjú.) — 
45. Kari Sükei : Die Akazienblüthe trinket. (Az akácfa virága.) — 46. K. Tóth : 
Würde meiner stillen Thránen. (Hogyha titkolt.) — 47. A. Kisfaludy: Wei- 
nen sah ich . . . (Kesergő szerelem : Láttam őtet siránkozni.) — 48. U. a. Tönen 
hört' ich . . . (U. a. Hallottam én szép szavának.) — 49. A. Petőfi : Wie 
riesig diese Welt. (Ez a világ amilyen nagy.) — 50. J. Erdélyi : Wenn neu 
der Lenz. (Tavasz vidulása.) — 51. A. Kisfaludy: Tagé kommen . . . (Ke- 
sergő szerelem: Napok mennek...) — 52. A. Petőfi: Mein Lieben. (Az én 
szerelmem.) — 53. U. a. Wenn ich nur dich nicht kennte ! (Volnék bár...) — 
54. Kari Berecz: Fort, fórt von hier ! (El innen, el.) — 55. F. Kölcsey: 
Der Wanderer. (Vándor.) — 5 6. Josef Lévay : Die Hochzeit. (Lakodalom.) — 
57. U. a. Hoch am Himmel. (Fenn van a nap.) — 58. P. Gyulai: Rück- 
«rinnerung. (Emlék.) — 59. J. Lévay : Liebesgedáchtnis. (Szerelem emléke.) — 
60. Szentiványi : Erinnerung. (A visszaemlékező.) — 61. P. Gyulai: Phan- 
tasie. (Ábránd.) — 62. A. Kisfaludy : Anders ist . . . (Boldog szerelem : Más 
a világ ábrázatja.) — 63. M. Tompa : Ich legte meinem Schecken. (Békót 
tettem.) — 64. U. a. Muss Sommer, Winter . . . (Télen-nyáron.) — 65. A. 
Petőfi: Hej es regnet, regnet. (Esik, esik, esik.) — 66. Michael Csokonai: 
Thales. — 67. A. Kisfaludy : Auf der Berge duftgen Wiesen . . . (Boldog 
szerelem : A bereknek gyors kaszási . . .) — 68. M. Csokonai : Die Erdbeere. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 241 

(A szamóca.) — 69. A. Petőfi: Drei Vögel. (Három madár.) — 70. P. 
Gyulai: Würd' eine Blum' dich nennen. (Virágnak mondanálak.) — 71. A. 
Petőfi : Hundertfach . . . (Száz alakba öltözik szerelmem.) — 72. Franz 
Verseghy: Die áltere Schönheit. (A korosabb szépség.) — 73. A. Petőfi: 
Wanderer der Liebe. (Szerelem vándorai.) — 74. K. Kisfaludy : Hei, ihr 
lichten Sternelein! (Hej, ti fényes csillagok!) — 75. A. Petőfi: Glücksel'ge 
Nacht. (Boldog éjjel.) — 76. A. Kisfaludy : Nach Sonnenuntergang. (Boldog 
szerelem : Midőn a nap sugarának.) — 77. U. a. Vor'm Rosenhag. (Boldog 
szerelem : Nézd a rózsát.) — 78. F. Mentovich : Wunsch. (Óhajtás.) — 
79. K. Lisznyay : Liebeswáchter. (Szerelemvirrasztó.) — 80. F. Kölcsey : 
Welkend bleichet. (Hervadsz . . .) — 81. J. Garay : Der Grabensblumen Eine. 
(Sírvirágok. VIII.) — 82. A. Petőfi : Du süsse Freudé . . . (Édes öröm, ittalak 
már.) — III. lm heiligen Hause der Nation : 83. A. Petőfi: Der Gott der 
Magyarén. (A magyarok istene.) — 84. J. Garay : Der Dichter Pannoniens. 
(A magyar költő.) — 85. K. Szász : Ungarische Musik. (Magyar zene.) — 
86. J. Erdélyi : Nationalbanner. (Nemzeti zászló.) — 87. F. Kölcsey : Hymne. 
(Hymnus.) — 88. J. Lévay : O, wie traurig . . . (Beh szomorú.) — 89. K. Kis- 
faludy : Der Ackersmann von Rákos. (A rákosi szántó a török alatt.) — 
90. A. Petőfi: Lied eines Patrioten. (Honfidal.) — 91. K. Lisznyai : An das 
betrübte Vaterland. (Édes hazám . . .) — 92. J. Garay : Meiner Heimat Kum- 
mer. (Hazám búja.) — 93. M, Vörösmarty: Eine verlassene Mutter. (Az 
elhagyott anya.) — 94. U. a. Das lebende Steinbild. (Az élő szobor.) — 
95. K. Szász: Theu're Knochen. (Drága csontok.) — 96. Johann Vajda: Die 
Todtenwáchter. (A virrasztók.) — 97. J. Bajza : Apotheose. (Apotheosis.) — 
98. Josef Komócsy : Vor Világos. (Világosvár előtt.) — 99. Josef Bar. 
Eötvös : Abschied von der Heimat. (Búcsú.) — 100. K. Kisfaludy : In dei 
Fremde. (Távolban.) — 101. Fr. Kerényi : Heimweh. (Honvágy.) — 102. A. 
Petőfi: Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 103. M. Vörösmarty: Szózat. — 
104. Franz Császár: Gesang. (Ének.) — IV. lm Bábel des Lebens : 105. J. 
Garay: Háusliches Glück. (Házi boldogság.) — 106. P. Jámbor: Die Mutter 
und ihr Kind. (?) — 107. J. Garay : Ritornell. — 108. J. Kriza : Der Knabe. 
(A fiú.) — 109. A. Pap : An ein junges Mádchen. (Egy fiatal leánynak.) — 
110. J. Garay: Kampfeslaub. (Pályalomb.) — 111. M. Tompa: Nur zur Ge- 
liebten taugt die Magd. (A lány szeretőnek való.) — 112. Fr. Verseghy: An 
Laura. (Laurához.) — 113. Alexander Vachott : Wer ist ein Narr ? (Ki a 
bolond.) — 114. K. Szász: Engel und Teufel. (Angyal és ördög.) — 115. Július 
Győrffy : An eine Kokette : (Egy kacérhoz.) — 1 16. A. Papp : Eine Heiratb 
in der grössen Welt. (Egy házasság a nagy világban.) — 117. Benedict Virág: 
An Laura. (Laurához.) — 118. K. Tóth: Bist zum blassen Weibe worden . . . 
(Sáppadt asszony.) — 119. Riskó [Ignác] : Begegnung. (Találkozás.) — 120. K. 
Tóth: Liebe! (A szerelem.) — 131, Rákóczy-Marsch. (R.-induló.) — 122. A. 
Petőfi: Misera plebs contribuens. (A nép nevében.) — 123. Gregor Czuczor : 
Alarm. (Riadó.)' — 124. A. Petőit: Schlachtlied. (Csatadal.) — 125. ? lm 
Bivouac. (?) — 126. Zalár [József]: Die Polen und der Honvéd. (?) — 
127. K. Tóth: Die Honvédbrüder. (Huszár-testvérek.) — 128. Paul Gyulai: 
Schön'rer Tod. (?) — 129. U. a. Der letzte Huszár. (Világosnál.) — 130. A. 
Petőfi: Das Lied der Hunde. (A kutyák dala.) — 131. U. a. Das Lied der 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 16 242 GULYÁS PAL 

Wöife. (A farkasok dala.) — 132. O...: Die beiden Krüppel. (?) — 
133. K. Tóth: Honvédgrab. (Honvédsír.) — 134. P. Gyulai: Meister Paul. 
(Pál gazda.) — 135. M. Tompa: Der Enkel. (Csalánok. 1. A vitéz fiú.) — 
136. F. Kölcsey: Tabakspfeifenlied. (Pipadal.) — 137. M. Csokonai: Die 
neuen Musen. (Barátomhoz.) — 138. M. Vörösmarty: Foter Weinlied. (Fóti 
dal.) — 139. A. Petőfi: Wein, Wein trinke. (Igyunk.) — 140. U. a. Mein 
Schlund ist eine Mühl'. (Az én torkom álló malom.) — 141. Népdal: Vor mir 
Wein. (?) — 142. J. Arany : Vor der Kondoroscher Schenke. (Kondorosi csárda 
mellett.) — 143. Népdal: Betyarenlied. (Hozz bort korcsmárosné. Erdélyi II: 
419. sz.) — 144. U. a. Sobri's Schenkenlied. (?) — 145. Josef Szülik : Traurig ist 
der Ungarweise tönen. (Szomorúan szól a magyar nóta.) — 146. Népdal: Spiel' 
Zigeuner! (Húzd rá cigány.) — 147. A. Petőfi: Spielen von Zigeunern lasse. 
(A faluban uccahosszat ) — 148. U. a. Am Dorfsend. (Falu végén kurta 
kocsma.) — 149. Anton Sujánszky : Mitgeíühl. (Részvét.) — 150. Gábriel 
Dayka: Werth der Tugend. (?) — 151. N. Révai: Der Seele Unsterblichkeit. 
(A lélek halhatatlansága.) — 152. F. Verseghy: An den Neid. (Az irigység- 
hez.) — 153. B. Virág: Der Weise. (A bölcsről.) — 154. J. Bajza: Die 
entschwundene Jugendzeit. (Az eltűnt ifjúkor.) — 155. J. Székely: Meine 
Mutter. (Az én anyám.) — 156. J. Lévai: Tráum' Schönes nur ! (Édes 
anyám.) — 157. G. Dayka: Klage. (Kesergés.) — 158. M. Vörösmarty: Der 
alté Zigeuner. (A vén czigány.) — 159. A. Petőfi: Das letzte Almosén. (Az 
utósó alamizsna.) — 160. J. Br. Eötvös : Letzter Wille. (Végrendelet.) — 
161. K. Kisfaludy : Lebenskampf. (Pislog az éjjeli mécs . . .) — V. lm immer- 
grünen Hain der Sage : 162. Johann Pompéfy : Das Echó auf Tihany. (A tiha- 
nyi visszhang.) — 163. M. Tompa: Vom Ahornbaume. (A jávorfáról.) — 

164. Adalbert Tarkányi : Des Königsjunkers Abenteuer. (A királyfi kalandja.) — 

165. J. Garay : Romanze vom Königssohn. (Románca a királyfiról.) — 

166. J. Br. Eötvös : Schloss und Hütte. (Vár és kunyhó.) — 167. J. Garay : 
Drei Lieder. (Három dal.) — 168. F. Kölcsey : Schön Lenchen. (Szép 
Lenka.) — 169. J. Garay : Minna. — 170. P. Gyulai : Banus Gerő. (G. bán.) — 
171. J. Arany: Held Bor. (B. vitéz.) — 172. J. Garay: Das náchtliche Be- 
grábniss. (Éjjeli temetés.) — 173. Gedeon Mindszenthy : Jesus láchelt. (Jézus 
mosolya.) — 174. Anton PÁ jer : Die Sonne und der Mond. (A nap és hold.) — 
175. J. Garay: Sta Regina. (Szt. Regina.) — 176. Gr. Czuczor : Der Königs- 
jungfrau Margit Traum. (Szűz Margit álma.) — 177. M. Vörösmarty: Hed- 
wig. — VI. Am ewig rauschenden Strom der Geschichte : 178. Zalár : Vor 
eiuem Gemálde. (Egy kép előtt.) — 179. J. Garay: Der Moses der Magya- 
rén. (A magyarok Mózese.) — 180. M. Vörösmarty : Kund, der Taucher. 
(Búvár Kund.) — 181. U. a. Salomon. (Salamon.) — 182. J. Arany: Klára 
Zách. (Zách Klára.) — 183. Lazarus Goics : Königstod. (?) — 184. J. Garay: 
Kont. — 185. J. Arany: Ladislaus V. (V. László.) — 186. Gr. Czuczor: 
Das schönste Lied. (A legszebb ének.) — 187. U. a. Kinizsi. — 188. A. Kis- 
faludy: Michael Dobozi und sein Weib. (D. Mihály és hitvese.) — 189. J. 
Arany : Szondi's Pagenpaar. (Sz. két apródja.) — 190. Alexander Vachott : Held 
Balázs. (B. vitéz.) — 191. K. Tóth: Losonci's Wittfrau. (L. özvegye.) — 
192. U. a. Sebastian Tinódi. (T. Sebestyén.) — 193. F. Kölcsey: Zrinyi's 
Gesang. (Z. dala.) — 194. K. Lis^nyai: Zrinyi's Tochter. (Z. leánya.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 243 

195. J. Garay : Balassa. — 196. F. Kölcsey : Maria Theresia. — 197. J. 
Lévai: Mikes. — 198. J. Székács: Széchenyi. — 199. A. Petőfi: Ein heili- 
ges Grab. (Szent sír.) — Verses fordítások. — Jelzete : P. 0. hung. 826 b. 

Handmann Adolf: Magyarische Volkspoesien. 

623. (Kezdőcím) : Sftagoarifdje SSolfőpoefien. Übertragen oon 2lbolf 
^anomann. (1894.) 

8-r. 9 1. (Különlenyomat a Dioskuren 1894. évf.-ból.) — Tartalom : 

1. Lieder : 1. Du stammst von keinem Weibe. (Nem anyától lettél.) — 

2. Liebend mich, zwei Veilchen sprossen. (Szeret ingóm két viola.) — 3. Mein 
Mützlein ist von rothem Sammt. (Vörös bársony süvegem.) — 4. Man ráunt 
mir zu beim Kommen, Gehen. (Azt mondják, nem adnak.) — 5. Ach Rös- 
lein, du bist schöner. (Rózsa vagy, rózsa vagy.) — 6. Nenn' mich de ; n rothes 
Röslein nicht. (Oh ne mondj engem rózsádnak.) — 7. Gott, mein guter Gott, 
-wie ist mir bange. (?) — 8. And'res ist die Schwalbe und der Sperling. (Más 
a veréb, más a fecske.) — II. Lieder-Roman^en : 9. Liebeswerben. (Közel a 
tél, mén a fecske.) — 10. Wahl aus Vieren. (Ein Bursche sagt' ich wáre.) — 
11 — 12. Der Alfölder Bursche. (1. Rösslein mein, ist braun vom Fellé. — 2. 
Hideg szél fúj Mátra felöl.) — 13. Der arme Bursche. (Ha betekintsz a gyan- 
dai csárdába.) — III. Báliadén und Románcén: 14. Die unglückliche Braut. 
{A boldogtalan menyasszony. ?) — 15. Ugrón János. — 16. Frau Budai. (B. 
Hona.) — Verses fordítások. Jelzete: P. o. hung. 1572 o. 

Handmann Adolf: Magyarische Volksdichtungen. 

624. (Kezdőcím :) üUiagoctrifrhe SSolfőbirhíungen. Übertragen oon 
"Sibolf ^anbmann. H. n. (1895.) 

8-r. 9 1. (Különlenyomat a Dioskuren 1895. évf.-ból.) — Tartalom : 
I. Lieder : 1. Fiiege, Schwálbchen, fiiege. (Menj el, édes fecském.) — 2. Land- 
abwárts die Theisz ergiesst. (Lefelé folyik a Tisza.) — 3. Auf dem Sims spielt 
Sonnenschein. (?) — 4. Mutter, liebe Mutter, du erzogst mich gut ! (?) — 
5. lm Böhmerwald, da traf uns harte Kampfesnoth. (Csehországban voltunk 
veszedelembe.) — 6. Sieh' was raucht von férne in der Ebne dórt ? (Mi füstö- 
lög ott a síkon, távolba.) — II. Liederroman^en : 7. Vögleins Lockung. (Gyere 
be, gyere be, gyönyörű kis madár.) — 8. Bursch und Maid. (Nirgends gibt's 
so eine Tscharda, wie vor Gran.) — 9. Der Reiter und sein Ross. (Nincsen 
széna, nincsen abrak.) — 10. Soldateniieb. (Esik eső az árpa-tarlóra.) — 11. 
Der Rossdieb. (Be sok falut, be sok várost bejártam.) — 12. Der Betyár. (Be 
van az én szűröm ujja kötve.) — III. Báliadén und Verwandtes. 13. Stefan 
Fogarasi. (F. István.) — 14. Bethlen's Schwester. (B. Anna) — Verses fordítá- 
sok. — Jelzete : P. o. hung. 1572 k. 

Henning G. W. : Ungarische Heimats-, Liebes- und Helden- 
lieder. 

625. Ungarifcbe £eimati*, Stebeá* unb i^elbenlieber oon Slrann, 83aJ5«, 
S035ŰÍ, (üáájjár, Csucsor, (Srbélnt, 33. @ötoité, ©arán, ©nulai, Sltéfalubn, 31. 
unb ÍL, töölcáeo, őéoat), $app, ^etöft, ©jájj, %ötí) @. unb $L, £ompa, 

16* 244 GULYÁS PAL 

2kd)ott, 2kjba, SSöröSmartt). SDeuifd) burc&auő im 23erőmaaS beS Driginafé 
von @. 2B. §enning. 2Bien, $eft, Seipgig. 91. #artIebenS SSerlag. 9ltte 
SJtedjte oorbefjalten. É. n. 

16-r. (4), 172 1. Nyomtatta Kari Prochaska, Teschen. — Tartalma; 

1. Kölcsey (Ferenc): Zur Einleitung. (Intés.) — I. Buch. Heimatslieder : 

2. Kisfaludy K(ároly) : Der Pflüger vom Rakosch. (Rákosi szántó a török alatt.) — 

3. Petőfi (Sándor) : Die Winterhaide. (A puszta télen.) — 4. Báron Eötvös 
(József): Abschied von der Heimat. (Búcsú.) — 5. Szász K(ároly) : Ungari- 
sche Musik. (A magyar zene.) — 6. Kisfaludy K. : Meiner Heimat schöne 
Auen ! (Szülőföldem szép határa.) — 7. Vörösmarty (Mihály) : Szózat. — 
8. Petőfi : An das Vaterland. (A hazához.) — 9. Vörösmarty : Vaterlands- 
liebe. (Honszeretet.) — 10. Bajza (József): Weckruf. (Riadó.) — 11. Szigligeti 
(Ede): Jubelhymne. (?) — II. Buch. Liebeslieder : 12. Vörösmarty: Gott im 
Himmel... (A kis leány baja.) — 13. Tóth K(álmán) : Würden aus den 
stillen Thránen . . . (Hogyha titkolt . . .) — 14. Kisfaludy A(lexander) : Rosen r 
Rosen tausch ich gerne. (Kesergő szerelem. 35. dal. A virágok szép nemé- 
ben.) — 15. Vajda J(ános) : Ich habé jetzt kein Herzeleid. (Gina emléke. 
XXII.) — 16. Gyulai (Pál): Du bist mir eine Blume. (Virágnak mondaná- 
lak.) — 17. Vörösmarty: Am Altar der Liebe. (Az elhaló szerelem.) — 

18. Császár (Ferenc) : Wie ich zuletzt dein Augenpaar gesehen. (Sonnet. ?) — 

19. Petőfi : Hirtenknabe, armer Hirtenknabe ! (Alku.) — 20. Szász K. : Wer 
bist du, holdé Zauberfee? (Ábrándkép.) — 21. Lévay (József): Ach ! ver- 
geblich ist's. (Felejteni.) — 22. Petőfi : Blumen welken und vergehen. (Hull 
a levél a virágról.) — 23. U. a.: Horch, es tönet Grabgeláute! (Temetésre 
s -ól az ének.) — 24. Bozzai (Pál) : Unter ihrem Fenster wacht'. (Álltam 
ablakod alatt.) — 25. Petőfi: Diese grosse Welt, wer misst sie. (Ez a világ 
amilyen nagy.) — 26. U. a. Kannst den Blumen Du es wehren ... (A virág- 
nak megtiltani nem lehet.) — 27. U. a. Es rauscht der Zweige Grűn ! (Resz- 
ket a bokor, mert.) — 28. Kölcsey: Auf die Gartenbeete. (Estidal.) — 
29. Vachott (Sándor) : Als Du zuerst gesagt. (Esdeklés.) — 30. Erdélyi 
(János) : Das junge Mádchen . . . (Leány vendége.) — 31. Papp (sic.) E(ndre) : 
Nicht wehr' ich Dir . . . (Egy fiatal leánynak.) — 32. Tóth E(ndre) : Der 
Blüthe thut's nicht weh. (Válás.) — 33. Tóth K. : Entsagen ! O entsagen ihr ! 
(Lemondani.) — 34. Petőfi : Wie die Ros' am Berghang. (Rózsabokor a 
domboldalon.) — 35. Tóth K. : Winde rauschen und zur Neige geht das 
Jahr. (Fütyül a szél.) — 36. Czuczor (Gergely) : Silberbáchlein 1 kannst du 
sagen. (Szép leány.) — 37. Petőfi: Wár' ich eine Quelle. (Lennék én folyó- 
víz.) — 38. U. a. Drei Vöglein. (Három madár.) — 39. Lévay : Ja, wir waren 
unzertrennlich l (Nem találtunk.) — 40. Vajda J. : Gieb Dich froh . . . (Gina 
emléke. VIII.) — 41. Tóth K. : Dein schöner Mund . . . (Minek is van szív,, 
s a szívben szerelem.) — 42. Bajza : Oh, welchen Kummer ! (Lyányka 
gyötrelme.) — 43. Petőfi: Wie soll ich nennen Dich? (Minek nevezzelek.) — 
III. Buch. Heldenlieder : 44. Tóth K. : Elisabeth Szilágyi. (Sz. Erzsébet.) — 
45. Petőfi: Die Szekler. (A székelyek.) — 46. Gyulai: Mein Herr Lieute- 
nant. (Hadnagy uram.) — 47. Czuczor: Hunyadi. — 48. U. a. Das schönste 
Lied. (A legszebb ének.) — Letztes Buch. Románcén und Báliadén : 49. Vö- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 245 

rösmarty : Salamon. — 50. Arany (János): Ossian. — 51. Gyulai: Der 
Flüchtling. (A bujdosó.) — 52. Garay (János) : Das Bankett in Gömör. 
{Mátyás király Gömörben.) — 5 3. Vörösmarty : Schön Helenchen. (Szép 
Ilonka.) — 54. Bajza: Gott mir Dir ! (Istenhozzád.) — 55. Tomp A t (Mihály) : 
Der Betyár. (Télen, nyáron pusztán az én lakásom.) — 56. Vajda : Die letzte 
.Zuflucht. (Öreg koldus?) — 57. Lévay : Mikesch. (Mikes.) — 58. Petőfi: 
Fromme Gráber. (Szent sír.) — 59. U. a. Auf der Donau. (A Dunán.) — 
60. U. a. Schlusswort. (Szabadság, szerelem.) — Verses fordítások. Jelzete : 
P. 0. hung. 830 zo. 

Horschetzky Carl : Volkslieder der Ungarn. 

626. (Föcimlap :) Bibliothek ungarischer Dichter in treuer, metri= 
fdjer, beutfc&er Überjeíjung t>on Carl Horschetzky. Eigentum des Über- 
sttiers. Pest, 1861. Gedruckt bei Eduárd Poldini sen. u. Július Noséda. 
Seminárplatz Nr. 7. 

(Másodcímlap :) I. SSolfálieber bcr Ungam. Überfeijt »on Carl Hor- 
schetzky. 

8-r. 154, (6) 1. Herzog Katalinnak ajánlva. Verses ajánlással és a magyar 
népköltészet sajátságait jellemző bevezetéssel. Mind a 117 fordítás Erdélyi 
János Népdalok és mondák c. gyűjteménye 1846-ban megjelent I. kötete első 
részéből való. — Tartalom : 1. Um Silber, Gold und schmuckes Kleid. 
(Arany-ezüstért, cifra ruháért.) — 2. Ganz traurig ist mein ganzes Sein. (Szo- 
morú már nekem járásom, kelésem.) — 3. Mein Leid nicht wag' ich jemand. 
(Panaszimat mondani nem merem.) — 4. Dass Gottes Hűld verbleibe. (Az úr 
lelke legyen.) — 5. Ja, wenn ein Pfau ich wár'. (Ha én páva volnék.) — 
6. Weh, weh, weh ! lm Herzen. (Fáj, fáj, fáj, fáj.) — 7. Dronte, süsse Dronte 
mein. (Édes dudu, duduskám.) — 8. Ein unschuldvoller Blick. (Egy ártatlan 
nézés megszédített.) — 9. Wohin ich immer geh'. (Amerre én járok.) — 
10. So wie eine Turteltaube. (Mint gerlice madár.) — 11. Bist keinem Weib 
entsprossen. (Nem anyától lettél.) — 12. Ich liebte sie alléin. (Híven szeret- 
tem.) — 13. Mein teurer Engel, süsse. (Jó napot, kedvesem, drága angyalom.) — 
14. Der Stern, der glánzend. (A fényes csillag is.) — 15. Du bist die schönste 
Rose. (Rózsa vagy, rózsa vagy.) — 16. So lasst uns dorthin ziehn. (Arra 
járjunk, arra.) — 17. Es zog mein Liebchen fórt. (Elment az én babám, itt 
hagyott engemet.) — 18. Wo bist gewesen, Háschen mein? (Hol voltál te, 
kis nyulacska ?) — 19. Wo gingst umher so früh ? (Hol jártál, violám, ilyen 
korán ?) — 20. Wer rát, was meiner Ros'. (Vájjon, mit irjak rózsámnak ?) x — 

21. Wie lieb' ich dich, du meine. (Oh én édes rózsám, be szeretlek.) — 

22. Dám'rung, Morgendám'rung. (Hajnal, hajnal, hajnal akar lenni.) — 23. Es 
muss der Weizen reifen. (Meg kell a búzának érni.) — 24. Zwei Liebsten 
hab' ich. (Van szeretőm, kettő, három.) — 25. So lange leb' ich froh gesinnt. 
(Addig élem világomat.) — 26. Ei, bin ich nicht ein armer Fant. (Jaj, be 
szegény legény vagyok.) — 27. Ich hatte einen Traum. (Az éjjel álmomban.) — 
28. Wie leuchtet gar so schön. (Hej, be szépen világit.) — 29. Der Morgen 

1 ERDÉLYinél a 17. szám. 246 GULYÁS PÁL 

dámmert an. (Feljött már a hajnal.) — 30. Dir mag Vergissmeinnicht. (Jut- 
tassa eszedbe ez a kis nefelejcs.) — 31. Es falit der Regen nicht. (Sem eső- 
nem esik.) — 32. Ich liebe dich, ich sag' es frei. (Szerettelek, nem tagadom.) — 
33. Ein Röslein du, an meiner Brust. (Melleden termett egy rózsa.) — 34. Was 
weinest, teurer anmutsvoller. (Minek sírsz, kedvesem.) — 35. Wer sagt, was 
meiner Ros' ich. (Vájjon mit irjak rózsámnak, jaj !) — 36. Ich leidé viel, 
wofür. (Én csak szenvedek, és nem tudom miért.) — 37. So láng ich leb', 
nicht kann. (Míg élek, szép lélek, nem felejtelek.) — 38. Fürwahr im Ungar-- 
lande ist. (Bezzeg van Pest vármegyében.) — 39. Die Zeit ist trüb', ich selber. 
(Bús az idő, bús vagyok én magam is.) — 40. Es ist die Gasse kotig. (Jaj, be 
sáros ez az út.) — 41. Cipressenbaum, er welkt. (Hervad a ciprusfa.) — 
42. Erlaubt am Freitag und. (Szabad péntek, szabad szombat.) — 43. Ich 
glaub' es falit nun. (Azt gondolom eső esik.) — 44. Nach einem Regenguss. 
(Záporeső után.) — 45. Ja, Thorheit ist's vertraun. (Bolondság volt nádhoz 
bizni.) — 46. Wár' ich ein Röslein schon. (Ha én rózsa volnék.) — 47. Glühe 
Röslein, glühe. (Pirulj, rózsa, pirulj.) — 48. Ich liebe Sie so heiss. (Szeretem 
én magát nagyon.) — 49. Angestrichen hier des. (A kállai utca ki van festve.) 
50. Jetzt ist's gut ein Liebchen. (Most jó szeretőt tartani.) — 51. Mein Lieb- 
chen komm'. (Gyere babám a kert mellé.) — 52. Ganz Sternenhell der Hím- 
mel. (Csillagos az ég, csillagos.) — 53. Ich hab' nicht frohen Sinn. (Nincsen 
kedvem, nincsen.) 1 — 54. Mich fragen lásst ein junger Prahler. (Izent nékem 
a gavallér.) — 55. Muss jetzt fórt vom Vaterhause. (El kell mennem már 
Családrul.) — 56. Bin fröhlich nicht, weil mir nicht ist. (Nincsen kedvem, 
nincsen.) 2 — 57. Mein Rösslein bind' ich fest. (Megkötöm lovamat.) — 
58. Mein Gott, die lebet unbetrübt. (Én istenem, be szép élet.) — 59. Die 
Ochsen treib zur Weid geschwind. (Hajtsd ki babám az ökröket.) — 60. Weisst, 
Liebste, was du mir versprachst. (Tudod, rózsám, mit fogadtál.) — 61. Geh 
an der Liebsten Fensterlein. (Menj szeretőm ablakába.) — 62. Ich macin' ins 
Weingebirg den Gang. (Elmentem én a szőlőbe.) — 63. Komm diesen Weg, 
mein Kind. (Erre gyere, rózsám, nincsen sár.) — 64. In allén Komitaten 
nicht. (Biharban, Borsodban.) — 65. Potztausend denn, du Jungfer braun. 
(Eszemadta, barna szűz.) — 66. Auf s Komitatshaus flog. (Felszállott a páva.) — 
6j. Mütterchen, ich muss vergehn. (Édes anyám, meghalok. 3 ) — 68. Du wirst 
mein Weib, mein Táubchen. (Akkor veszlek el, galambom.) — 69. Die 
schwarze Geiss man emsig melkt. (Fejik a fekete kecskét.) — 70. Ich kauf 
ein weisses Tüchlein. (Én fehér keszkenőt veszek.) — 71. Ihr Tüchlein ist 
voll Schmutz und Kot. (Jaj be szennyes a kendője.) — 72. Nicht weit von 
hier ein Gártlein steht. (Pest mellett van egy kertecske, kuk!) — 73. Tulpe 
an der Bodrog gross gezogen. (Bodrog partján nevelkedett tulipán.) — 74. Bei 
dir möcht' ich schlafen heute. (Pista szivem, be alhatnám !) — 79. Dich árgert 
es, mein Wirt. (Bánod gazda, bánod.) — 76. Im Schilfe ist der Ente Brut. 
(Káka tövén költ a ruca.) — 77. Die schönste Blume ist die Ros'. (Nincs 
szebb virág a rózsánál.) — 78. Hat jemand noch kein Herzenskind. (Akinek 

1 Erdélyi 87. sz. változata. 

2 A 117. sz. változat. 

3 ERDÉLYinél a 81. sz. változat. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 247 

nincs szeretője.) — 79. Ja, waise bin ich, waise. (Árva vagyok, árva.) — 
80. Auf Reben, voll von Trauben. (Szőlőtőke, venyige.) — 81. Ich schwur's 
beim Himmel weit. (Felfogadtam az egekre.) — 82. Verlassen ist das Kind. 
(Árva az a leány.) — 83. Ja Schlaf, ja Schlaf, ja süsser Schlaf. (Álom, álom, 
édes álom. 1 ) — 84. Blauadrig' Rebenblátter sind. (Kék eres a szőlőlevél.) — 
85. Auf meiner Puppe aufgetürmtem Bette. (Az én babám tornyos nyoszo- 
lyája.) — 66. Potztausend, liebes Sternlein sprich. (Hej, csillagom teremtette.) — 

87. Ich Abschied von der Liebsten nahm. (Megváltam én szeretőmtől.) — 

88. Rund ist meiner Schuba Schnitt, doch teuer. (Kerek az én subám alja, de 
drága.) — 89. Drei Zwanziger, sieh, nun gib Bescheid. (Három húszas, 
látod-e.) — 90. Pest-Ofen ist nicht weit von hier. (Nem messze van Buda- 
pest.) — 91. Marié, Marié schön. (Mariskám, Mariskám.) — 92. Ich war nicht 
einmal krank. (Beteg se voltam én.) — 93. Noch bin ich jung und klein. 
(Kicsin vagyok én.) — 94. Ich sagte dir's ja stille Taube. (Lám, megmond- 
tam, bús gilice.) — 95. Schwág'rin, Schwág'rin, Schwág'rin süss. (Ángyom, 
ángyom, édes ángyom.) — 96. Ei, Ihre Mutter fluchte mir so arg. (A kend 
édesanyja megátkozott engem.) — 97. Basilikum und Majoran. (Hej, huj, 
bazsalik, dupla szegfű.) — 98. Geh, traute Schwalb' und meinen Gruss. (Menj 
el, édes fecském, violám köszöntsed.) — 99. So láng die Weit, die Weit. 
(Míg a világ világ lesz.) — 100. Gekommen wár' ich niemals her. (Nem 
jöttem volna én ide.) — 101. Mein Gott, du lieber Gott. (Istenem, istenem, 
vájjon.) — 102. Husch, husch, husch. (Huss, huss, ölbe huss.) — 103. Ich 
fluch' dich nicht, bin's nicht gewöhnt. (Nem átkozlak, nem szokásom.) — 
104. lm Tode wie im Lében. (Életemmel, halálommal.) — 105. Entschieden 
hab' ich mich dafür. (Úgy meg vagyok határozva.) — 106. Kauft' ein schönes 
Liebchen mir. (Megvettem a szeretőmet.) — 107. Meines Dörfleins Grenze 
du. (Édes falum határa.) — 108. Ich gesteh' mein Herzeleid. (Fáj a szivem, 
megvallom.) — 109. Bei Komorn der Donner rollt. (Komáromnál zörög az 
ég.) — 110. Ein armer Mann bin ich. (Szegény vagyok én.) — 111. Du Braut, 
du schöne Braut. (Menyasszony, menyasszony!) — 112. Dereinstens reich ich 
war. (Voltam én már gazdag is.) — 113. Ich riss vom Strauch ein Röslein 
weiss. (Szakajtottam rózsát, fehéret.) — 114. Ich liesse dich, du Trotzkopf. 
(Itthagynám én ezt a Múzslát, ha lehetne.) — 115. Ich bin verwaist auf die- 
ser Weit. (Az ég alatt, a föld szinén.) — 116. Zum Grabe Liebste mich 
geleit. (Kisérj rózsám síromig.) — 117. Ich bin so krank und matt. (Jaj de 
beteg vagyok szörnyen.) — Verses fordítások. Jelzete : P. o. hung. 847 an. 

Joanovich Alexander: Gedichte und Übersetzungen. 

627. ©ebidjte unb Überje^ungen von Sllejcmber v. ^oanotncf). ü£emeáí 
túr. SBudjbrucferei £cinridj 9íeif. 191 2. 

8-r. 70 1. Kétnyelvű kiadás. Tartalmazza a következő magyar költemé- 
nyeket és német fordításukat: 1. Kiss József: Warum so spát ? (Oh mért oly 
későn.) — 2. Ady Endre : Ich bin verwandt mit dem Tode. (A halál rokona.) — 
3. Gr. Zichy Géza : Eine Frau ist gestorben. (Egy asszony halt meg.) — 

1 ERDÉLYinél a 150. szám. 248 GULYÁS PAL 

4. Erdős Renée : Kundé. (Izenet.) — 5. Gáspár Imre: Schritte hör ich... 
(Lépéseket . . .) — 6. Somló Sándor : Ich wanderte aus . . . (Kivándoroltam . . .) — 
7. Erdős Renée : Immer nur sinnen . . . (Mindig csak tűnődni . . .) — 8. Kiss 
Menyhért : Wer mit mir kommt. (Aki velem jön.) — 9. Kisfaludy Károly : 
Meiner Heimat traut' Gelánde ! (Szülőföldem szép határa.) — 10. Ábrányi 
Emil: Usque ad mortem. — 11. Szabolcsra Mihály: Assentierung. (Soro- 
zás.) — 12. Niamessnyné-Manaszy Margit: Die Madonna in der Dózsagasse 
(A Dózsa-utcai Madonna.) — 13. Szabolcsra Mihály: In der Salzburger 
Schánke. (A salzburgi csapszékben.) — 14. U. a. Ein Brief. (Egy levél.) — 
15. U. a. Ein Rathschlag. (Tanács.) — 16. Jörgné-Draskóczy Ilma: Liebe. 
(Szerelem.) — 17. U. a. Zur Dámmerstunde. (Egy alkonytájt . . .) — 18. U. a. 
Verbot. (Tilalom.) — 19. U. a. In der Férne. (Távolban.) — 20. Joanovich 
Sándor: Ins Album. (Albumba.) — 21. Mérey Adolf: Frühlingslied. (Tavaszi 
dal.) — 22. Joanovich Sándor: Albumblatt. (Albumlap.) — 23. U. a. Was 
nur Dir eigen ! (Ami csak nálad található.) — 24. U. a. In die Férne will ich 
fliehen . . . (Elbujdosom...) — 25. U. a. Der von mir behaupten sollte. (Aki 
rólam áztat mondja . . .) — 26. U. a. Nur einmal ! (Csak egyszer.) — 27. U. a. 
Als ich noch ein kleines Mádchen . . . (Addig, amíg kicsi leány voltam . . .) — 
28. U. a. Diese kleine Frau, die Blonde. (Ennek a kicsi szőkének.) — 29. U. a. 
Ewiger Winter. (Örök tél.) — 30. U. a. Ein Háuschen klein am Dorfesrain . . . 
(Falu végén van egy kis ház...) — 31. U. a. Glaubst Du, dass ich Dich 
nicht liebe ? (Azt hiszed, hogy nem szeretlek ?) — Jelzete : P. o. hung. 903 m. 

Kertbeny C. M. : Gedichte von Alexander Petőfy (sic !) 

628. ©ebic&te öon 3lle£anber ^Retöfn (sic!). ÜKebft einem 2lní)ctng Sieber 
cmberer urtgartfdjer 2)id)ter. 2luá öem Ungariffhen übertragen burdj Jlertbent). 
$ran£furt am SJlain. Siterarifche Sínftalt. ($. Sftütielrt.) 1849. 

8-r. XVIII, (2), 466 1. Nyomtatta : J. G. Müller u. o. — Német nyelvű 
ajánlás Heinrich HEiNÉ-hez és magyar nyelvű, mely «Pünkösd hó 26-án 1849a 
kelt, Petőfi Sándorhoz. A bevezetés PETŐFiről szól s egyben felsorolja azokat 
a darabokat, melyeket Kertbeny más fordítóktól vett át gyűjteményébe. — 
Tartalom: I. Lieder : 1. Petőfi Sándor: lm Dorfe die Gasse entlang . . . 
(A faluban utcahosszat.) — 2. Der Schnee ist glatt, der Schlitten láuft. (Síkos 
a hó, szalad a szán.) — 3. Braut, o Braut, du allerschönste Braut. (Kis me- 
nyecske.) — 4. Ich geh' von dieser Stell' nicht fórt. (Nem megyek én innen 
sehova.) — 5. Sieh' 1 die Wolke . . . (Ereszkedik le a felhő.) — 6. Sah dem 
braunen Bráutchen . . . (Barna menyecskének.) — 7. Zum Begrábniss hör' ich 
singen. (Temetésre szól az ének.) — 8. Ich bin wieder sehr verliebt. (Sze- 
relmes vagyok én.) — 9. Mein Herz ist schwer gebeuget. (Nehéz, nehéz a 
szivem.) — 10. Lange Zeit wohl zog man . . . (Rég elhúzták az esteli haran- 
got.) — 11. Fliegt die Wolke... (Száll a felhő magasan.) — 12. Grün an 
Bláttern, weiss . . . (Zöld leveles, fejér...) — 13. Hinein trat still ich in die 
Küche . . . (Befordultam a konyhára.) — 14. Es zittert der Strauch, weil . . . 
(Reszket a bokor, mert.) — 15. Auf der Pusta bin geboren ich... (Pusztán 
születtem.) — 16. Hejh 1 du Ráuberschaft . . . (A zsivánság vége.) — 17. Lange 
schlágt der Scböpfer schon . . . (Rég veri már a magyart a teremtő.) — 18. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 249 

Du den Frühling liebest . . . (Te a tavaszt szereted.) — 19. So gross wie 
diese Welt da ist. (Ez a világ amilyen nagy.) — 20. Fahl ist meines Pferdes 
Farbe... (Paripámnak az ő szine fakó.) — 21. Ausschwemmte der Strom 
sich . . . (Kicsapott a folyó.) — 22. Es reift das Getreide . . . (Erik a gabona.) — 

23. Meines Herzens süsse Herrlichkeit. (Te szivemnek szép gyönyörűsége.) — 

24. Was nützt es, wenn die Egge. (Mi haszna, hogy a csoroszlya.) — 25. 
Ich schaue nicht, was sollt' ich schauen auch . . . (Nem nézek én, minek néz- 
nék az égre.) — 26. Von dem Baume falit die Blume. (Hull a levél a virág- 
ról.) — 27. Würd' Dich holen, wenn heraus sie gáben Dich. (Elvennélek én, 
csak adnának.) — 28. Was ist höher, als der hohe Gellértsberg. (Mi nagyobb 
a. nagy szent Gellért-hegynél.) — 29. So könnte ich weinen ! . . . (Elfojtott 
könyek.) — 30. Was fliesst dórt durch die Wiese . . . (Mi foly ott a mezőn.) — 
31. Was bist du gegen mich so kait... (Matildhoz.) — 32. Mich hat wohl 
Gott drum nicht verflucht . . . (Nem ver meg engem az isten.) — 33. Hejh! 
giebt mir alsó ferner nichts mehr Fröhlichkeit. (Hejh, nekem hát vigasztalást 
mi sem ad.) — 34. Gott strafe Alles nach Treugebühr ! (Lánggal égő terem- 
tette.) — 35. Ich sag es Euch . . . (Mondom, ne ingerkedjetek velem.) — 36. 
Es röthet sich der Spindelbaum. (Piroslik a kecskerágó.) — 37. Büngözsdi 
Bandi, hejh . . . (Hejh, B. B.) — 38. Liliom Peti war einmal . . . (Liliom 
Peti.) — 39. Es sind im grossen Niederland . . . (Van a nagy alföldön csárda 
sok . . .) — 40. Nun, ich weiss nicht mehr . . . (De már nem tudom, mit csi- 
náljak.) — 41. Schnell ist der Vogel . . . (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 

42. Steil und holprig ist der Kellerhals da . . . (Meredek a pincegádor.) — 

43. Es röthet am Baume sich schon das Blatt . . . (Piroslik már a fákon a 
levél.) — 44. Hejh, wer ich bin, das sag ich nicht. (Ki vagyok én? nem 
mondom meg.) — 45. Hortobágyer Wirthin . . . (Hortobágyi kocsmárosné.) — 

46. Im Niederland ist Kecskemét. (Hirös város az aafődön Kecskemét.) — 

47. Bin ein Sóidat . . . (Katona vagyok én.) — 48. Tráume ich wohl gar . . . 
(Álmodom-e ?) — 49. Von Waisenmádchenhaar den Strauss . . . (Arvalányhaj 
a süvegem bokrétája.) — 50. Juhászbursche . . . (Alku.) — 51. Heller Stern . . . 
{Fényes csillag.) — 52. Welche Wonne ! bin zusammen . . . (Boldog éjjel.) — 
53. Fort zog ich vom Mádchen . .. (Elváltam a lyány kától.) — 54. Es regnet, 
regnet... (Esik, esik, esik.) — 55. O Liebe, Liebe. (Szerelem, szerelem.) — 

56. Mein Liebster ist ein schmucker Bub ... (A szeretőm nyalka gyerek.) — 

57. Es hebt sich der Mond... (Kél a hold, az éj lovagja.) — 58. Am Kreuz- 
weg steh ich. (Keresztúton állok.) — 59. Wohl sagen möcht' ich... (Elmon- 
danám.) — 60. Lange treibt der Weichsel . . . (Ezrivel terem a fán a meggy.) — 
61. Láss legén die Zügel dir an . . . (Gyere lovam.) — //. Schenkenbuch .' 62. 
Oekonomische Betrachtung. (Gazdálkodási nézeteim.) — 63. Wasser trink ich. 
{Vizet iszom.) — 64. Bei einer Schlachtschüssel. (Disznótorban.) — 65. Winter- 
lied. (Téli világ.) — 66. Abschied von Kun-Szentmiklós. (Búcsú Kun-Szent- 
miklóstól.) — 67. Jugend. (Ifjúság.) — 68. Zeche. (Dinom-dánom.) — 69. 
Zutrank. (Felköszöntés.) — 70. Trinken wir! (Igyunk!) — 71. Was hat mich 
betroffen? (Mi lelt?) — 72. Mein Gebét. (Imádságom.) — 73. Liebe und 
Wein. (Szerelem és bor.) — 74. Nach einer Zeche. (Dáridó után.) — 75. 
Unter Trinken. (Ivás közben.) — 76. An den Wein. (A borhoz.) — 77. Was 
denkt der Weise. (Mit szól a bölcs ?) — 78. Der Rausch für's Vaterland. 2SO GULYÁS PAL 

(Részegség a hazáért.) — 79. Wenn. (Ha.) — 80. Das Náhermádchen. (A varró- 
leány.) — 81. Der gute alté Wirth. (A jó öreg kocsmáros.) — 82. Merkwür- 
dige Geschichte. (Furcsa történet.) — 83. Csokonai. — 84. Das gestohlene 
Pferd. (Lopott ló.) — 85. Das Ochsenviergespan. (A négyökrös szekér.) — 
86. Ein Winter in Debreczin. (Egy telem Debreczenben.) — 87. Mondschein- 
geschichte. (Holdvilágos éj.) — 88. Meister Ambrus. (A. gazda.) — 89. Car- 
men lugubre. — 90. Der Vagabund. (A csavargó.) — 91. Meister Pál. (Pál 
mester.) — 92. Der alté Herr. (Az öreg úr.) — 93. Das Tintenfass. (A tin- 
tás üveg.) — 94. Meister Hasé. (Orbán.) — 95. Herr von Pinty. (P. úrfi.) — 
96. Nach Tische. (Ebéd után.) — 97. Der Edelmann. (A nemes.) — 98. Der 
ungarische Edelmann. (A magyar nemes.) — 99. Schlag für Schlag. (Szeget 
szeggel.) — 100. Erste Liebe. (Első szerelmem.) — 101. Einsamkeit. (Ma- 
gány.) — 102. Die glücklichen Pesther. (A boldog pestiek.) — 103. Pesth, 
zur Zeit des Schaafmarktes. (Pest.) — 104. Studentenlaufbahn. (Deákpályán.) — 
105. Wolfsfabel. (Farkaskaland.) — 106. Der Sonne Éheiében. (A nap házas- 
élete.) — III. Liebesperlen : 107. An Etelka. (Etelkéhez.) — 108. Fort zur 
Seit' . . . (Félre mostan.) — 109. Mein Herz, gefangnes Vögelein. (Szivem, 
te árva rabmadár.) — 1 10. Ihr Augen . . . (Szemek, mindenható szemek.) — 
ni. Mein Lében ist nicht wie die Nachtigall. (Az 4n szerelmem.) — 112. 
O, meine Phantasie . . . (Az én képzeletem nem...) — 113. Wo ist eine 
Wüste, wie . . . (Hol van oly nagy pusztaság.) — 1 14. Theurer Herr Dok- 
tor !.. . (Drága orvos úr.) — 115. Sobald ich dich ersehen (Mihelyest 

megláttalak.) — 116. Nacht ist's . . . (Éj van.) — 117. Bei Menschen alléin... 
(Azt hivém, hogy.) — 118. Der Liebe Fahne. (Szerelemnek lobogója.) — 
119. Seit ich in die Liebe bin gefallen. (Amióta szerelembe...) — 120. Mád- 
chen, als ich ging . . . (Lyányka, mikor...) — 121. Urtheil nicht nach dem 
Begegnen... (Meg ne kélj.) — 122. Niemals war der wohl verliebet. (Soha- 
sem volt az szerelmes.) — 123. Will ein Baum sein . . . (Fa leszek, ha...) — 
124. Es wáchst mein Lieben immer fórt... (Nő szerelmem.) — 125. Gesteh' 
es, dass ich . . . (Megvallom, hogy . . .) — 126. Sonntag war es. (Vasárnap 
volt.) — 127. Jener Strauss . . . (A bokrétát, melyet...) — 128. Bei ihr war 
ich . . . (Nála voltam . . .) — 129. Viel vom Kriege tráumte mir. (Háborúval 
álmodám.) — 130. Wenn zu mir Gott . . . (Ha az isten...) — 131. Ich 
erblick' im Traum . , . (Almaimban gyakran...) — 132. Wenn du so aus 
deinem Fenster . . . (Ablakodból hogyha . . .) — 133. Mádchen, schöner Auen 
holdé Tochter... (Szép vidéknek szépséges leánya.) — 134. Es waren viele 
Ruhmes werther. (Voltak sokkal jelesebbek.) — 135. Ein kleines, niedres 
Dach... (Alacsony kis ház.) — 136. Abgeschieden von der Welt... (A vi- 
lágtól elvonulva.) — 137. Meines Lebens einzig Sehnen . . . (Életem most.) — 
138. Auf abgemáhter gelber Gegend . . . (A letarlott.) — 139. Früh am 
Herbstesmorgen . . . (Őszi reggel járok...) — 140. Geendet hat... (Elnémult 
a fergeteg...) — 141. Mein Liebchen glich dem wilden Meer... (Szerelmem 
zúgó tenger . . .) — 142. Herab von meinem Haupte nun . . . (Félre mostan.) — 
143.' War' ich ein Felsen. (Volnék bár.) — 144. Was hátt' ich nicht... (Mit 
nem tettem volna érted.) — IV. Cypressenblátter am Grabe Etelka's : 145. 
Mittag láutet man vom Thurm zumal . . . (A. toronybari delet harangoznak.) — 
146. Es spielt mit unsrer altén Erde . . . (Játszik öreg földünk.) — 147. Ich MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 251 

sah zwei lange, lange Tagé. (Láttam két hosszú nap.) — 148. Auch so ist 
es gut. (így is jó.) — 149. Hátt' ich im Lében nicht bereits geliebt. (Ha éle- 
tében .. .) — 150. Wohin gingst du ? (Hová levél.) — 151. Der Schnee . . .. 
(A hó, a holt föld téli szemfedője.) — 152. Zwölfe schlug die Glocke nun. 
(Tizenkettőt ütött az óra.) — 153. Welch zauberweher Klang? (Mi bűvös- 
bájos hang.) — 154. O Mutter, Mutter mein. (Anyám, anyám, oh I) — 155.. 
So wart' ich von nun an wohl . . . (Hiába várlak hát ezentúl?) — 156. Von 
dem Hímmel. (Le az égről hull a csillag.) — is 7. Ich stand jüngst neben 
ihrem Grabe. (Alltam sírhalma mellett.) — 158. Zeigen sich noch blau die 
fémen Berge. (Kéket mutatnak még.) — 159. Komm Frühling, o komm ! (Jöjj 
tavasz, jöjj !) — 160. Was wár darán wohl . . . (Mi volna különös azon ?) — 
161. Wo bist du, o mein altér Muth. (Hol vagy te, régi kedvem.) — 162. 
Was siehst du in mein Zimmerlein ? (Miért tekintesz be szobámba.) — 163. 
Natúr, auch du willst mich verhöhnen. (Természet ! még te is gúnyolódol ?) — 
164. Du warst meines Daseins . . . (Te voltál egyetlen virágom.) — 16%. Hoch 
oben dórt ein Stern erstrahlet. (Amott fönn egy csillag ragyog.) — 166. Nun 
will ich es sagen ... (Elmondom, mit eddig...) — 167. Ich störe wohl nicht 
deine Ruhe . . . (Nem háborítom-e nyugalmad.) — 168. Schliesset doch endlich 
diesen Sarg. (Zárjátok be már azt a koporsót.) — 169. Ach, wie trüb klingt 
dieser Glockenton. (Jaj, be bús ez a harangszó.) — 170. Wenn du mich wach 
nicht mehr besuchst. (Ha ébren meg nem látogathatsz.) — 171. Ich bin bei 
dir... (Én vagyok itt.) — 172. Wohl neuerdings möchte ich lieben . . . (Sze- 
relemvágy.) — V. Sternenlose Nácbte: 173. Der Ruhm. (Mi a dicsőség?) — 
174. Wie lustig ist die Welt ! (Milyen víg a világ.) — 175. Ich liebe so, wie 
noch kein Mensch. (Szeretek én.) — 176. Und singst du immer noch . . . 
(Csalogányok és pacsirták.) — 177. Hier steh' ich in der Miite . . . (Itt állok 
a rónaközépen.) — 178. Es fliegen unsere Hoffnungen. (Szállnak reményink.) — 
179. Das Herzeleid? (A bánat? Egy nagy óceán.) 180. Ich weine nicht... 
(Nem sirok én.) — 181. Ich möchte lassen . . . (Szeretném itt hagyni.) — 
182. Herrliche Nacht ! (Fönséges éj !) — 183. O Jugendsinn . . . (Te ifjúság.) — 
184. Vergánglichkeit. (Mulandóság.) — 185. Was ist Ruhm? (Mi a dicső- 
ség?) — 186. Die ihr aus niederm Erdenstaube. (Kik a föld alacsony pori- 
ból.) — 187. Wesshalb sind uns unsichtbar. (Miért hogy láthatatlanok.) — 
188. Der Traum ! (Az álom.) — 189. Als auf Érden . . . (Midőn a földön.) — 
190. Trag gleicher Art... (Viseld egyformán.) — 191. Der Kálte wegen . . . 
(Hideg ellen a tél.) — 192. Was wird wohl aus der Welt? (Mivé lesz a 
föld.) — 193. Nicht wir alléin nur . . . (Nemcsak mi vénülünk.) — 194. Und 
mein Verstand . . . (Elmém ;.zon sokat gondolkodik.) 195. Der Mensch, 
wohin . . . (Az ember ugyan hova lesz.) — 196. Wenn die im Grabe . . . (Ha 
. a sírban megszáradt . . .) — 197. Man sagt, dass jeder . . . (Mondják, hogy 
mindenikünk.) — 198. Ich kenne viele Menschen. (Sok embert ismerek.) — 
199. Verflucht sei jené Erde. (Átok és áldás.) — 200. Es wandert fórt der 
Vogel. (Elvándorol a madár.) — 201. Hinter mir das Einst. (Mögöttem a 
múlt.) — 202. Ich hatte Freunde. (Voltak barátim.) — 203. Ihr seid mir 
Freunde. (Barátim vagytok.) — 204. Hier meine Kerze . . . (Gyertyám homá- 
lyosan lobog.) — VI. Vermischte Gedichte'. 205. Im Walde. (Erdőben.) — 
206. Ich. (Én.) — 207. Meine Lieder. (Dalaim.) — 208. An die Nachahmer. 252 GULYÁS PAL •(Az utánzókhoz.) — 209. Meines Vaters Handwerk. (Apám mestersége s az 
enyém.) — 210. Ich und andere. (A természet vadvirága.) — 211. Meine 
Gedichte. (Verseim.) — 212. Meine schlechten Verse. (Rossz verseimről.) — 
.213. Dichterlohn. (Hozzá.) — 214. Erkennet mich ! (Ismerjetek meg!) — 
.215. Dichter und Rebe. (A költő s a szőlővessző.) — 216. Wandlung. (Vál- 
tozás.) — 217. Ich verhess nun diese Stadt. (Elhagytam én a várost.) — 
218. Theaterkritik. (Színbirálat.) — 219. Meine erste Rolle. (Első szerepem.) — 
220. An Egressy Gábor, (E. G.-hoz. A 2., 3. és 5. versszak.) — 221. Des 
Heidebergs Krone. (A sivatag koronája.) — 222. Was ist blau ? (Mi kék az 
ég.) — 223. Mein einziger Freund. (?) — 224. Auf dem Wasser. (Vizén.) — 
225. Zwei Genossen. (Két testvér.) — 226. lm Dorfe. (Falun.) — 227. Auf- 
gegebener Plán. (Füstbe ment terv.) — 228. An meine Eltern. (Szüleimhez.) — 
229. Ein Abend zu Hause. (Egy estém otthon.) — 230. Knittelverse. (?) — 
231. Der Wahnsinnige. (Az őrült.) — 232. An meine Mutter. (Jövendölés.) — 
233. An Tompa Mihály. (T. M.-hoz.) — 234. Vergessen. (Erdőben.) — 235. 
Blick. (Mint felhők a nyári égen.) — 236. Du bist, du des Niederlands . . . 
{«A csárda romjai» néhány sorából összeállítva.) — 237. Auf der Heveser 
Haide. (A hevesi rónán.) — 238. Ich und die Sonne. (Én és a nap.) — 
239. An die Sonne. (A naphoz.) — 240. Der Abend. (Est.) — 241. Die 
Ruine der Pusta. (A csárda romjai. Igen szabad, teljesen elferdített átdolgo- 
zás.) — 242. Trauer. (Minden virágnak.) — 243. Warum bin ich auf der 
Welt . . . (Mért vagyok én még a világon.) — 244. Ani Kamin. (Borús, ködös, 
-őszi idő.) — 245. Winters Ende. (Tél végén.) — 246. An Freund Vilmos. 
{K. Vilmos barátomhoz.) — 247. An Vilma. (P— y Vilma kisasszonyhoz.) — 
248. An eine Haarlocke. (Egy hajfürthöz.) — 249. An treulose Freunde. 
(A hűtlen barátokhoz.) — 250. Meine Braut. (Az én mátkám.) — 251. An 
Zsuzsika. (Zs.-hoz.) — 252. In der Nacht. (Éjjel.) — 253. Kampfeslust. (Sors, 
nyiss nekem tért.) — 254. Der Sklavenheimat Sohn. (Rabhazának fia.) — 
.255. An manche Magyarén im Ausland. (A külföld magyarjaihoz.) — 256. 
Laute und Sábel. (Lant és kard.) — 257. An mein Volk. (Erdélyben.) — 
258. An das Magyarenvolk. (A magyar nemzet.) — 259. Das Volk. (A nép.) — 
260. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 261. Ungarruhm. (A hazáról. 
11 — 12. szak.) — 262. An die Heimath. (Honfidal.) — 263. Ungarn ! (Magyar- 
ország.) -*• 264. Mánnerlied. (Ha férfi vagy, légy férfi.) — 265. Was ist 
meine Brust ? . . . (Mi vagy keblem.) — 266. Tausch. (?) — 267. Auf Vajda 
Péters Tod. (V. P. halálára.) — 268. Die Geschichte dreier Herzen. (Három 
szív története.) — 269. Das liebende Meer. (A szerelmes tenger.) — 270. 
Kampf. (Költő lenni vagy nem lenni.) — 271. Zieht ein Juhász auf dem 
Esel. (Megy a juhász szamáron.) — 272. Den Betyár liebte die Scheffnerin. 
{A csaplárné a betyárt szerette.) — 273. Hoch im blauen Himmelsmeere. 
(Fürdik a holdvilág az ég tengerében.) — VII. Schwármer: 274. Die Liebe, 
die Freiheit. (Szabadság, szerelem.) — 275. Mein Tod. (Halálom.) — 276. 
Fragment. Wenn mein Frohsinn . . . (Egri hangok. 3. szak.) — 277. Lében 
und Tod. (Élet, halál.) — 278. Frage und Antwort. (Hogy van, hogy azt a 
sok gazembert.) — 279. Wáhrend einer Augenkrankheit. (Szemfájásomkor.) — 
280. An mein Weinglas. (Poharamhoz.) — 281. Zeit. (?) — 282. Schwarzes 
Brot. (Fekete kenyér.) — 283. Fresco-Ritornell. — 284. An das Glück. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 253 

(A sorshoz.) — 285. Wolke und Stern. (Felhő és csillag.) — 286. Fragment. — 
287. Der lustige Friedbof. (Melyik a legvígabb temető.) — 288. Spiegel der 
Jugend. (Hajamnak egy fürtjét levágom.) — 289. Die Mádchenherzen. (Mo- 
solygjatok rám.) — 290. Die Hand. (Mintha a nagy, nehéz.) — 291. Der 
Regenbogen. (Amott a távol kék ködében.) — 292. An einen Dichter. (A. B. 
emlékkönyvébe.) — 293. An C. N. (sic!) (E. R. kisasszony emlékkönyvébe.) — 
294. An Rózsa. (K. J. kisasszony emlékkönyvébe.) — 295. Was gibt.es wohl 
Schönres. (Mi szebb, mint.) — 296. An Fráulein A . . . (S. Zs. kisasszony 
emlékkönyvébe.) — VIII. Abschluss : 297. Erster Abschied. — 298. Waren 
draus im Garten . . . (Kinn a kertben voltunk.) — 299. Wenn ich manchem 
Wort . . . (Ha szavaid megfontolom.) — 300. Wenn die Ketten fallen . . . 
(Mikor a lánc lehull.) — 301. Nebelvoller . . . (Kellemetlen őszi reggel.) — 

302. Rings die Blumen . . . (Búsulnak a virágok.) — 305. So lichtblau 

(Világoskék a csillagos éjszaka.) — 304. Tráum' von blutigrothen Tagén. 
(Véres napokról álmodom.) — 305. Die Welt versteht mich nicht. (Nem ért 
engem a világ.) — 306. Bester Wunsch. (Egy gondolat bánt engemet.) — 
IX. Anhang. Ausgewáhlte Lieder mehrerer andeier ungarischen Dichter: 307. 
Horváth Ádám : Lustig leb ich meine Welt. (Vigan élem világom . . .) — 
308. Csokonai Vitéz Mihály: Abends ward der Befehl gebracht. (Szegény 
Zsuzsi a táborozáskor.) — 309. Theurer Schatz. (Szerelemdal a csikóbőrös 
kulacshoz.) — 3 10. Szakál László (helyesen : szentjóbi Szabó László) : Rothe 
Rosenstöcke. (A sirhalom.) — 311. Vitkovics Mihály (helyesen: Szakál 
Lajos): Es ist die Pappel hoch. (Hórihorgas a jegenye.) — 312. Vitkovics 
Mihály: Mir gab Gott keinen Palást. — 313. Szász József: Ich sah einen 
Burschen. — 314. Döbrentei Gábor: Weintest, Mutter, einst. (Huszárdal,) — 
315. Kisfaludy Károly: Ist auch arm mein Liebster. (Az én kincsem noha 
szegény.) — 316. Es steht an der Quell' ein Baum. (Az ér mellett áll egy 
fa.) — 317. Munter rauscht der Bach im Hain. (Vigan foly a csermelye.) — 

318. Sieh, es schwindet schon die Sonnenhitze. (Fogy már a nap melege.) — 

319. Hejh, du Nelke, schöne Nelke. (Hej violám, szép violám.) — 320. Ach^ 
kein Wald ist leér... (?) — 321. Meiner Heimat schöne Marken... (Szülő- 
földem szép határa) — 322. Hejh! du kleiner Zvitschervogel. (Hej, csicsergő 
kis madár.) — 323. Gelbes Blatt. (Sárga levél, sárga levél.) — 324. Hejh^ 
ihr goldnen Sternelein. (Hej, ti fényes csillagok.) — 325. War ein ármlicher 
Geselle. (Én is voltam szegény legény.) — 326. Lángs dem grünen Tisza- 
strande. (A Tiszának kies partján.) — 327. Dórt am Weg sitzt eine Maid. (?) — 

328. Was oft mein Vater traurig hat erzáhlt. (Rákosi szántó a török alatt.) — 

329. Könnt als Bach ich mich ergiessen. (Ha én tiszta patak volnék.) — 330. 
Nimm die Sichel, Schatz! (Vedd sarlódat, édes kincsem.) — 331. Weithin 
glánzt des Sees Welle. (Messze fénylik a Balaton.) — 332. So weit von Dir,. 
mein süsses Schátzchen. (Messze tőled édes kincsem.) — 333. Vitkovics 
Mihály: Viele Gáns' auf Wiesengrün. (?) — 334. Czuczor Gergely: Überm 
Bache spielt der Wind. (?) — 335. Und es dámmert und es thaut. (Leány- 
álom.) — 336. Nelke, schöner Nelkenstengel. (Kék viola.) — 337. In deir 
Weinberg bin ich gegangen. (?) — 338. Traurig ist Mariska. (?) — 339. Liljen- 
stengel, Tulipa. (Kötődés.) — 340. Kleine Rose, schöne Rose. (?) — 341. 
Juhászbojtár steht am Bronnen. (Kútnál.) — 342. Krank ist wohl der schöne 254 GULYÁS PAL 

Ungarbursche. (A szerelem betege.) — 343. Deine Haare so wie Rabenschwin- 
gen. (Mi bajod kis barna leány.) — 344. Klein das Mádchen. (Kis leány 
gondja.) — 345. Welch ein lichter, schöner Abend. (Különbség.) — 346. 
Durch die Dorfeszeile ... (A menyecske nyiló virág.) — 347. Voller Blumen 
•steht dein -Garten. (Mi kell inkább.) — 348. Samstag Abend ist's. (Elpártolt 
leány.) — 349. Vor der Thüre des Blumengartens. (Szerelem rabja.) — 350. 
Vörösmarty Mihály: Hier in unserm Dorfe... (?) — 351. Aufwárts steigt 
im Wein die Perle. (Fóti dal.) — 352. Vicza, Seele, geh' nicht diese Stege. 
{A kérő.) — 353. Diese Csárda ist ohn' Gleichen . . . (Pusztacsárda.) — 354. 
Herczeghy Viktor: Ein Dorf ist meine Heimath. (?) — 355. Kriza Antal 
(helyesen János): Erzsi, thu' gen mich so stolz . . . — 356. Gál József: Was 
xaucht in der Férne... (Mi füstölög ott a síkon, távolba.) — 357. Auf Hor- 
tobágyer Haide . . . (Hortobágyi pusztán fúj a szél.) — 358. Tóth Lőrinc: 
Hejh, am Tiszastrand gelandet . . . (Tisza partján van egy hajó kikötve. [?]) — 
359. Erdélyi János: An der Bergesseite treibt der Juhász. (Juhász a hegy- 
oldalon.) — 360. Ich weiss dergleichen wohl genug. (Tudok én olyat ele- 
get.) — 361. Ein Ungarmádchen ist mein Liebchen. (Magyar leány az én 
rózsám.) — 362. Seh' zwei Sterne. (Távol látok két csillagot egymástól.) — 
363. Szentiványi József: Schmerzt mein Herze . . . (Fáj a szivem, majd meg- 
hasad.) — 364. Tompa Mihály: Sommer, Winter auf der Puszta. (Télen, 
nyáron pusztán az én lakásom.) — 365. Bald erblüht der Lenz. (?) — Verses 
fordítások. A 2., 34., 37., 41., 68., 71., 76., 83., 106., 108., 110., 132., 219., 
226. és 254. sz. J. (sic!) Dux, a 263. sz. L. Kompért, a 306., 310., 330. és 
332. Greguss, a 316., 322., 323. és 328. sz. G. Steinacker, a 307. sz. pedig 
gr. Mailáth fordítása. A példányba Joseph Werneck exlibrisze van bele- 
ragasztva. — Jelzete: P. o. hung. 1253 n. 

Kertbeny: Ausgewáhlte ungarische Volkslieder. 

629. 3luágeroctf)lte ungarifcJje 33oíiáIieber. Überfeijt unb íjerauSgegeben 
^urd) ^ertbent). SDarmftabt. SDrucf unb SSerlag üon Garl 2Silbelm Seáfe. 1851. 

8-r. XII, (4), 352 J., rézmetszetű címképpel, mely egy csikóst ábrázol 
Fritz Schwartzenberg herceg rajza nyomán. Bettina ARNiM-nak ajánlva. — 
Tartalma: Előszó. — I. Abtheilung. Dana (Liedchen) : 1. Keine Mutter wohl 
gebar Dich. (Nem anyától lettél.) — 2. Würd' sich jede Rose wandeln. (Ha 
tetőled rózsám el kellene válni. 2. szak.) — 3. Hej ! Rose, Rose, Du bist hold. 
{Haj, rózsa, rózsa, piros vagy.) — 4. Rühm's nicht gern, dass schön sie. (Nem 
dicsérem, hogy szép.) — 5. So ist Deines Auges Strahlen. (Olyan a szemed 
járása.) — 6. Rose bist Du ! (Rózsa vagy, rózsa vagy.) — 7. Deinen 
Namen sollt mit Gold man niederschreiben. (Menj el édes fecském. 4., 5. srtófa.) — 
8. Du, von Gotteshand ein Überrest. (Isteni kéz maradványa.) — 9. Wie 
klingt das Klarinett hierher. (Be szépen szól a muzsika. 2. szak.) — 10. Hei, 
Eszemadta! nuszbraune kleine Maid. (Eszemadta barna szűz. 1. versszak.) — 
11. Schau' ich in's blaue Aug\ (?) •— 12. F.s freut sich die Nelke. (Örül a 
viola reggeli harmatnak. Két első sor.) — 13. Von Rosenbláttlein hat sie 
Wangen. (?) — 14. Es trágt dein Herz, o Taube. (?) — 15. Roth knospen 
nur die Kirsche kann. (A cseresznye veressel Hmbózik.) — 16. Es brennet die MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 255 

Hütte. (Monostori sűrű berek. 3. szak.) — 17. Dórt im blauen Plattensee. — 
18. Ich lieb' allé Schönen. (Szeretőm járása. 3. szak.) — 19. Blutroth der 
Himmel glüht. (Arra alá vörös az ég.) — 20. Meiner Mutter Auferzog'ne bin 
ich. (Árokparton szól a harismadár. 2. szak.) — 21. Was ist höher als der 
Himmel hoch ? (Búsultam én, búsulok is. 2. szak.) — 22. Die Liebe ist ein 
Strafklotz. (A szerelem egy kaloda.) — 23. Liebe ist in jedem Gras. (Szere- 
lem van minden fűben, minden iában.) — 24. O Liebe, süsse Liebe. (Szere- 
lem, szerelem, átkozott gyötrelem.) — 25. O wie zürn' ich auf mein Auge. 
(Be haragszom a szememre.) — 26. Aufflammten der Sonne Strahlen. (Kisü- 
tött a nap sugara.) — 27. Im Dudarer breiten Graben drin. (Dudariak nem 
élhetnek. 3. szakasza.) — 28. In dem dichten Hain von Monostor. (Monostori 
sűrű berek, haja, haj ! 1. és 2. szakja.) — 29. Neben an der Donau stehet 
unser Haus. (Duna mellett van a házunk. 1. szak.) — 30. Das ist gar kein 
Wald, in dem nicht Báume sind. (Szól a világ, mit hajtok rá. 3. szak.) — 
31. Schön ist's Füllen, kann es aufgesattelt geh'n. (Szép a csikó, ha szépen 
fölnvergelik.) — 32. Habé noch kein Weibchen. (?) — 33. Welcher noch kein 
Liebchen hat. (Jaj be szenyes a kendője. 2. szak.) — 34. Wer nicht hat ein 
Liebchen. (Kinek nincsen szeretője, babája. 1. szak.) — 35. Einer, der kein 
Ross besitzt. — 36. Reif wird schon der grüne Kohl. (Az eső is esik. 4. szak.) — 

37. Bevor ich Dich noch hab' geliebet. (Ne hajts a mende-mondára. 2. szak.) — 

38. Wie ist schmutzig Euer Sacktuch. (Jaj be szenyes a kendője. 1. szak.) — 

39. Schön ist wohl der Wald. (Nem vagyok én oka semminek. 3. szak.) — 

40. Wie die Sterne sind die Bursche. — 41. Allé Bursche dürfen. (Arra 
járjunk, arra. 2., 3. szak.) — 42. Dreifach ist gezackt das Erdbeerblatt. (Hár- 
mas levele vagyon az epernek, i.szak.) — 43. Der Strauch am niedern Hügel 
blüht. (Piros a konkoly virága. 2. szak. Erdélyi III : 1 14.) — 44. Meine Rose 
macht so kleine Schritte. (Az én rózsám aprókat lép.) — 45. Gott gebrachte 
kleine Brauné. (Istenadta kis barnája.) — 46. Meines Liebchens Gangesart. 
(Szeretőm járása. 1. szak.) — 47. Ich habé sonsten weiter nichts, als Rose 
mein. (Nincs nekem egyebem a rózsámnál.) — 48. Es bellet der Hund jetzt, der 
meine. (Ugat a kutyám, a kicsi. 1., 2. szak.) — 49. Wenn die Tisza und die 
Donau Tinte wáren. (S ej Tisza, Duna tinta vóna.) — 50. Darum, weil er 
etwas blatternarbig. (Azért, hogy egy kicsit ragyás.) — 51. Ich lieb das Mádchen 
nur alléin. — 52. Kann die Lerche glücklicher wohl sein als ich? (Ha te tőled 
rózsám meg kellene válni. 3. szak.) — 53. Zu Dir ging ich lange Zeit schon. 
(Forrófalvi zöld erdőben. 5., 6. szak.) — 54. Welcher echt liebt seine 
Rose. (Aki a rózsáját igazán szereti.) — 55.Jener, den mein Herze liebet. (Akit 
az én szivem szeret.) — 56. Was ich Dir versprochen habé. (?) — 57. Taube, 
fiiege nicht von mir. (?) — 58. Schlief schon drei der Náchte nimmer. (Három 
éjjel nem aludtam. 1. szak.) — 59. Ich muss nun scheiden, Dich vergessen. (?) — 

60. Ich schwor es schon zum Himmel auf. (Felfogadtam az egekre.) — 

61. Ich liebe Dich um Alles. (Ucu, ucu, ucu már. 2. szak.) — 62. Meiner 
Csizma fehlet die Sohle. (?) — 63. Wohl um meines Püppchens Liebe. 
(Babám szerelméért mit nem cselekedném.) — 64. Tief ist an dem Donauufer 
schon. (Mély a Dunának a széle.) — 65. Eine Brück' aus Stein ich baue. 
(Forrófalvi zöld erdőben. 3. szak.) — 66. Láss zu Pesth ein Haus mir bauen. 
(?) — 67. Komme Püppchen, kaufen wir uns jetzt drei Pferde. (Kitették 256 GULYÁS PÁL 

a holttestet az udvarra. 3. szak.) — 68. Hierher mit den Ochsenzügen. (Túl a 
vizén egy kisasszony 4. szak.) — 69. Gab vier Ochsen für ein Ross. (Négy 
ökröt adtam egy lóért.) — 70. Gold und Silber, andre Schátze. (Rózsa vagy, 
rózsa vagy. Erdélyi. 1. 38. sz. 2. szak.) — 71. Es gibt keine solche goldne 
Burg. (Lány voltam én, vagyok is. 3. szak.) — 72. Wenn mir Gott ein 
schmuckes Liebchen würde gebén. (Volt szeretőm kettő, három. 2. szak.) — 
73. Juhász-Bursche, armer Juhász-Bursche. (Petőfi: Alku.) — 74. Meines 
Liebchens beidé Augen. (Volt szeretőm kettő, három. 3. szak.) — 75. Dorten 
kommt ein Bursche her. (Amott jön egy legény. 1., 2. szak.) — 76. Von 
Oben blást der Wind. (Felülről fúj a szél.) — 77. Koram' heréin, komm' heréin, 
práchtiges Vögelein. (Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár.) — 78. Öffne 
deine Thűre, Liebchen brav. (Vörös bársony süvegem. 3., 4. szak.) — 79. 
Es falit der Regen, brodelnd falit er doch. (Esik eső, bugyborékol.) — 80. 
Kleiner Baum hat kleine Blüthen. (Tisza partján nem jó lefeküdni. 2. szak.) — 
81. Mádchen von dem dort'gen Land. (Tiszaháti kis leány. 1., 2. szak.) — 82. 
Aufgenáht sind stets davon die Ecken. (Valamennyi juhászbunda.) — 83. 
Nimmer rauscht die Jászkisérer Mühle. (Vizi malom őröld meg a búzámat 
2. szak.) — 84. Wasser fliesst, Wasser fliesst. (Víz alá, víz alá.) — 85. Schö- 
nes Mádchen werde nicht gleich roth. (?) — 86. Ich bánd heute viele Garben. 
(Csapó. I: 51. sz. 4. szak.?) — 87. Regen falit jetzt auf den Wagen. (Esik eső 
karikára.) — 88. Hab' gégében, gebe noch. (Adtam is, adok is. I. szak.) — 
89. Wenn das kleine Mádchen Wasser trágt vorüber. (Mikor viszi a kis lány 
a vizet.) — 90. Du rothe Sammetmütze. (Vörös bársony süvegem. 1., 2. szak.) — 

91. Gott gebrachtes kleines Süschen. (Beteg a szeretőm szegény. 2. szak.) — 

92. Schwirrt und klirrt vorbei ein Sporn. (Sikolt, rikolt a sarkantyú. 1. szak.) — 

93. Nur darum liebe ich's, am Dorfesend' zu wohnen. (Csak azért szeretek 
falu végén lakni.) — 94. Nicht ist es Lenz, nicht Sommerszeit. (Retteg pej 
paripám. 2., 3. szak.) — 95. Rother Kukoriczastengel schön. (Piros kukorica- 
szár. 1. szak.) — 96. Kein Bursche bist Du, keiner. (Nem vagy legény, nem 
vagy.) — 97. Deine Lippen sind, o Rose, honiglich. (Ajkid rózsám mézesek.) — 
98. Gib mir einen Kuss, ich geb Dir einen andern. (?) — 99. Auf den Fuszsteg 
falit der Regen. (Esik eső gyalogúira. 1. szak.) — 100. Abend ist es schon 
im ganzen Dorfe. (Estve van már a faluba.) — 10 1. Rose, Rose von mir 
gehst Du jetzt behende. (Rózsa, rózsa elmész tőlem, haja haj.) — 102. Srreif 
dein volles Haar zurück. (A gyallai faluvégen. 3. szak.) — 103. Ein Mádchen 
war ich, bin es noch. (Lány voltam én, vagyok is. 1. szak.) — 104. Küsse, 
süsse Rose, mich doch hier. (Csókolj engem, kedves rózsám.) — 105. Haja, 
haja ! Morgenroth will schon erstehen. (Haja, haja ! hajnal akar lenni.) — 
106. Morgenroth bricht schon heran. (?) — 107. Jener helle Stern dórt. (A fényes 
csillag is.) — • 108 .Dies mein Auge, dieses eine. (Ez a szemem, ez azegyik.) — 

109. In der Sümeg, bei den Herden. (A sümegi városvégen. 1., 2. szak.) — 

110. Gelbes Füllen, dran ein Glöcklein. (Sárga csikó, csengő rajta.) — 111. 
Euer Haus ist morsch, bricht bald zusammen. (Rongyos a kend háza vége. 
1. szak.) — 112. Blos für Gold und Silber und für Kleiderprange. (Arany- 
ezüstért, cifra ruháért.) — 113. Ich möcht' eine Pfauin werden. (Szeretnék én 
páva lenni.) — 114. Diese kleine Maid will Hochzeit feiern. (Az a kis lány 
férjhez akar menni. 1. szak.) — 115. Ist der Bursche auch noch gar zu klein. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYÉLVEN 257 

<Ha kicsiny is a legény.) — 116. Rother Apfel, bleib im Röthen immer. 
(Piros alma, pirosodjál.) — 117. Dieses brave Mádchen liess sich wahrlich 
gerne heuern. (Az a kis lány férjhez akar menni.) — 118. Es rasselt der 
Wagen, es knallet der Jancsi. (Dörög a kocsi...) — 119. O recht gut hab' 
ich's bedacht. (De jóra gondoltam.) — 120. Als ich unverheirath't noch 
gewesen. (Mikor én nőtelen voltam.) — 121. Selten ist das Kora ganz rein. 
(Ritka búza, ritka rozs.) — 122. So láng lebt's Mádchen in der Welt noch 
froh. (Addig éli a leány világát.) — 123. Es lodert die Hütte, es zittert das 
Rohr. (Ég a kunyhó, ropog a nád.) — 124. Angezündet hat sich's Rohr am 
Zaune. (Már minálunk így köszönnek. 4. szak. Erdélyi III: 118. sz.) — 

125. An dem Himmel sind drei Sterne. (Három csillag van az égen. 1. szak.) — 

126. Sie verlangen meinen Szűr für eine Bunda. (Kérik a szűrömet bundá- 
ért.) — 127. Fernerhin halt' ich zwei Liebchen mir. (Már ezután két szeretőt 
tartok. 1. szak.) — 128. Brauch nicht viel Liebhaberei. (Nem kell nekem sok 
szerető.) — 129. Drei Wege sind vor mir. (Három út előttem.) — 130. Zwei 
Grasplátz' sind im Garten. (Két út van előttem.) — 131. Frei steht es dem 
Vogel. (Szabad a madárnak három ágra szállni.) — 132. Bőse Bremsen stachen 
arg mich. (Megcsípett a bőgő. 1., 2. szak.) — 133. Reich war ich wohl 
einstens schon. (Voltam én már gazdag is.) — 134. Hatte Liebchen früher 
zwei und drei. (Volt szeretőm kettő, három. 1. szak.) — 135. Mögé Gott 
solch* Herz doch schlagen. (Verd meg uram azt a szivet.) — 136. Ich hab' 
solch ein Auge schon verflucht. (Nem jöttem volna én ide. 3. szak.) — 137. 
Es riss der Strohbund, will nichts taugen. (Elszakadt a búza töve.) — 138. 
Oh geh' nicht Rose auf die Wiese. (A gyallai faluvégen. 2. szak.) — 139. 
Blase nieder, Wind, des grünen Waldes Thau. (Ritka a katona, kinek párja 
nincsen. 3. szak.) — 140. Wohl drei Jahre lánger. (Már megmondtam, rózsám. 4. 
szak.) — 141. Ich sterbe um Csurgó. (Meghalok Csurgóért.) — 142. Ich wurde, 
mein Liebster, krank um Dich. (Fekete szárú cseresznye. 2. szak.) — 143. O 
sieh' doch, Engelein, wie ich verwelke. (Nézd, angyalkám, mint hervadok.) — 
144. Unrein wohl der Tisza Wasser Sommers fiiesst. (Zavaros a Tisza vize 
nyárba. 1., 2. szak.) — 145. Meines Liebchens Schönheit. (Szeretőm szép- 
sége most jutott eszembe.) — 146. Viel Aehren bánd ich kreuzweiss heut'. 
(Kék eres a szöllőlevel. 6. szak.) — 147. Ich ging über'n Friedhof hin. 
(Végig mentem a temetőn.) — 148. Oftmals komm' dir in's Gedáchtniss dies 
Vergissmeinnicht. (Juttassa eszedbe ez a kis nefelejts.) — 149. Schreibe Dir 
doch meinen Namen. (Fölmegyek a hegyre. 4. szak.) — 150. Hieher blaut 
von fern die Mátra. (Azt ne gondold, hogy így élek. 6. szak.) — 151. Blos 
nur einen liebt' ich, doch geheim nothwendig. (Én csak egyet szeretek, de 
titkosan.) — 152. Gut steht die Blume auf meiner Mütze. (Zöldlevelű gyöngy- 
virágszál. 1. szak.) — 153. Ich zieh' jetzt fernhin in ein fremdes Land. (El- 
megyek, elmegyek, messze földre megyek.) — 154. Hab' nicht Frohsinn, denn 
der Storch trug ihn hinweg. (Nincsen kedvem, elvitte a gólya. 1. szak.) — 

155. Fortgetragen hat den «Steg das Wasser. (Elvitte a víz a pallót.) — 

156. Unrein ist die Donau. (Zavaros a Duna, nincs tisztogatója.) — 157. Es 
spricht die Welt — was horche ich darauf. (Szól a világ, mit hajtok' rá.) 
1. szak. Erdélyi III: 17. sz.) — 158. Mich nennt man die Liebefángerin. 
(Engem hívnak szerelmesnek.) — 1 59. Ich habé so viel arge Neider. (Annyi 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 17 258 GULYÁS PAL 

nékem az irigyem. 1 ) — 160. Es schreckt zurück mein Falbe. (Retteg pej 
paripám. 1. szak.) — 161. Seitwárts Leiden, seitwárts Kummer. (Félre bánat, 
félre bú.) — 162. Mögé Gott doch jenen Priester schlagen. (Verd meg uram, 
azt a szivet, haja haj ! 2. szak.) — 163. Wie ein grijner Ast von seinen Blat- 
téra. (Azt ne gondold, hogy így élek. 4. szak.) — 164. Ich schlage doch 
noch irgendwen. (Megverek valakit.) — 165. Ich begehe nimmer. (Sohasem 
cselekszem.) — 166. Ich bin jetzt noch, was ich immer war. (Én vagyok az,, 
aki voltam.) — 167. Traum, o Traum, mein süsser Traum du. (Álom, álom, 
édes álom. 2 ) — 168. So bin ich nun eingezwánget. (Ugy meg vagyok hatá- 
rozva.) — 169. Ich sáte Majoran. (Elvetettem majoránát.) — 170. Ging nun- 
mehr mein Liebstes fórt. (Zöld erdő szállásom. 4. és 5. szak.) — 171. Wohnung 
ist mir jeder Strauch der Flur. (Minden bokor a szállásom. 1., 2. szak.) — 
172. Jedes Dorf ist süsse Heimath mir. (Minden falu édes hazám.) — 173- 
Debrecziner Mauthgebáude. (Debreceni cédulaház.) — 174. Schlage, Herrgott ! 
jenen Menschen. (Verd meg uram azt az embert. 1. szak.) — 175. Es schmerzt 
mein Herz, mein Auge weinet. (Fáj a szivem, sír a szemem.) — 176. Zeitig 
muss das Kora wohl werden. (Meg kell a búzának érni.) — 177. Sternig ist 
der Himmel, sternig. (Csillagos az ég, csillagos.) — 178. Selbst der kleine 
Vogel trifft sein Paar. (?) — 179. Ohne Kummer sterbe ich. (Ha meghalok 
se bánom. 1. szak.) — 180. Feines Linnenhemd, so hochgebauscht. (Zöld- 
levelű gyöngyvirágszál. 2. szak.) — 181. Waise bin ich, bin verwaiset. (Sír az 
egyik szemem, a másik könyezik. 6. szak.) — 182. In Trauer nur beginnt mein 
Morgen. (Gyászban derült én reggelem. 1., 2. szak.) — 183. Ich hab' mir den 
Apfelbaum gesetzt. (Őszi harmat, hideg eső. 2. szak.) — 184. Sagmir, Liebster, 
liebest Du mich ohne Scherz ? (Zavaros a Tisza vize nyárba. 4. szak.) — 185. Aus 
der Tisza nach der Donau. (A Tiszából a Dunába. Erdélvi II : 58. szám.) — 186. 
Hatt' 'nen schönen Liebst, doch falsch er war. (Volt szeretőm, szép, de hamis. 
1. és 3. szak.) — 187. Weisst es, Rose, kannst es wissen auch. (Tudod rózsám, 
tudhatod is. 1. szak.) — 188. Was kann ich dafür denn machen jetzt. (?) — 
189. Falsch ist dein Auge. (Hamis a szemed.) — 190. Würd' wahrhaftig ich 
es wissen nur. (Ha én áztat tudva tudnám.) — 191. Dann werd' ich Dich 
nehmen, Taube. (Akkor veszlek el, galambom. 1., 2. szak.) — 192. Siehst 
Du wohl, mein süsses Püppchen. (Ne szeress, ne szeress. 2. szak. Erdélyi 
II:2i. szám.) — 193. Dann, o Rose, werd' ich wieder kommen heim zu 
Dir. (Egerben a fűszál mind bánatnak hajlik. 2. szak.) — 194. Gewaschen die 
Bank ist, so setz dich meinetwegen. (Gyere be rózsám, gyere be. 2. szak.) — 
195. Du kannst hergehen jetzt vor mir. (?) — 196. Nieder flammet heiss der 
Sonnenschein. (Felsütött a nap sugara. Erdélyi III : 86. sz.) — 1 97. Gebe 
Gott dir bessere Liebschaft. (Te voltál szeretőm, nem más. 4. szak.) — 

198. Ich liebte Dich, Rose, genüglich. (Szerettelek rózsám, eleget. 1. szak.) — 

199. Nur zum Kummer bin ich lebend. (?) — 200. Ein Rosenbaum war's süsse 
Mütterlein. (Édesanyám rózsafája. 1. szak. Erdélyi III: 1 10. sz.) — 20i.Wenn 
Du mich nich liebest. (?) — 202. Láchle, Himmel, doch nicht nieder. (?) — 
203. Wenn ich sterbe, mögen sie mich nicht begraben. (Ha meghalok, el ne 

1 Erdélyi II : 282. sz. 

2 Erdélyi 1:151. sz. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 259 

temessetek.) — 204. Ich trug es auf dem süssen Mütterlein. (?) — 205. Am 
Baume wáchst der rothe Apfel. (Azt gondolám, eső esik. 4. szak. Csapó 
1 : 66. sz.) — 206. Dorten drin in Csenger láuten sie. (Harangoznak Csen- 
gerbe. 1. szak.) — 207. Glaube jetzt, es regne auf die Flur. (Azt gondolom, 
eső esik.) — 208. Wohl neun der Wochen, seit ich fische schon dahier, 
(Kilenc hete, mióta itt halászok.) — 209. Andorka Schátzchen, Andorka 
Seelchen. (Andorka kincsem.) — 210. Gestorben der Juhász. (Meghalt a 
juhász.) — 211. Leichter kann's Kameel. (Szabad a madárnak 3 ágra szállni. 
4. szak.) — 212. Die Körös hat heraus geschwemmt. (Kicsapott a Körös az 
alföldre.) — 213. Des Abends, wenn die Sonne sinkt. (Este virágzik a repce. 

4. szak.) — 214. Von Bláttern und von Zweigen ist der Kirschbaum leér. 
(Cseresznyefa levelestül, ágastul.) — 215. Der Wald ist niemals arm an grünen 
Zweigen. (Erdő nincsen zöld ág nélkül. 1. szak.) — 216. Wald, o Wald, 
wie bist Du breit ! (Erdő, erdő, de magas vagy. 1. szak.) — 217. Wenn Du 
von mir gehst. (?) — 218. Als Du von mir zogst. (Ne szeress, ne szeress. 4., 

5. szak. Erdélyi II : 22. szám.) — 219. Wenn Du nun schon gehst, mein Püppchen. 
(Már ha elmégysz, édes rózsám, kívánom.) — 220. Gehst Du, sage, welche 
Wege. (Szomorú az idő. 2., 3. szak.) — 221. Sei des Herren Seele. (Az úr lelke 
egyen.) — 222. Vor meinem Thor die Post hinfáhrt. (Kapum előtt jár a p 
osta.) — 223. Wie singt gar so herrlich. (Megcsípett a bőgő. 3., 4. szak.) 
— 224. Es falit ietzt der Regen. (?) — 225. Geh' nicht, Rose, in die 
Stoppeln doch. (Ne menj rózsám a tarlóra.) — 226. Mög' sich keiner früher 
brüsten. (Anyám, anyám, édes anyám. 3. szak. Erdélyi II : 206. sz.) — 227. 
Ich sagte Dir es immer, Turteltaube. (Lám megmondtam, bús gilice.) — 228. 
Eisen sind die Hufmond. (Vas a patkóm, réz a szege.) — 229. Jeder hat ein 
Liebchen. (Mindennek van szeretője, csak énnekem nincsen.) — 230. Über 
der Donau, gar nicht fem. (Túl a Dunán, nem messze.) — 231. Wir ge- 
brauchen wahrlich euer Mádchen nicht. (Nem kell nekünk a kend lánya. 
Erdélyi II : 450. sz.) — 232. Nieder glüht die Sonne auf den Strauch. (Fel- 
sütött a nap a cserjén.) — 233. An der Rába, was geschah dórt? (Rába 
mellett mi történt.) — 234. Leicht ist's, kleine Fische sich zu fangen. (Könnyű 
apró halat fogni. 1. szak.) — 235. Glaub' dann dem Burschen nur nicht 
treuiglich. (Piros a konkoly virága. 3. szak.) — 236. Ich wusst' es und ich 
weiss es auch. (Tudtam én azt, tudom is.) — 237. In der Donau fliesset 
Wasser viel. (?) — 238. Der Teufel, er holt Euch die Seele noch. (?) — 
239. Leg' an eine Mádchenbrust wohl lieber mich. (Inkább fekszem a lány 
mellé.) — 240. Seht, mein Herze, es ist immer angeloffen. (Az én szivem 
tárva-nyitva.) — 241. Drei Stücke Zwanz'ger, sichst Du sie. (Három húszas, 
látod-e.) — 242. Ich bin ja der lose Bűbe. (Én vagyok ám az a kölök. 
1. szak.) — 243. Trinke Wein an jedem Sonntag. (Vasárnap bort iszom.) — 
244. Meiner Mutter Sünd' ist's, keiner andern. (Édesanyám vétke, nem a 
másé. 1. szak.) — 245. Klein bin ich noch jetzo. (Kicsin vagyok én. Erdélyi 
III : 343. sz.) — 246. Ich weiss nicht, wem wohl die Welt. (Én nem tudom, 
a világ.) — 247. Auf der Pusztamitte von Vasad. (A vasadi pusztaszélen.) — 

248. Dem Hunde schmerzt gar sehr das Bein. (Fáj a kutyának a lába.) — 

249. Den Verstand hat einst mein Brúder. (Az én bátyám eszét.) — 250. Hei, 
die Szender kleinen Mádchen. (Hej, a szendi kis leányok.) — 251. Leg' ab, 

17* 2 6o GULYÁS PÁL 

Rose, deinen Szűr. (Tedd le rózsám a szűrödet.) — 252. Komm' heréin doch, 
Rose, komm' heréin. (Gyere be rózsám, gyere be. 1. szak.) — 253. Anfangs 
hat gleich Gott, der Herr, den Wein erschaffen. (Kezdetben az Úristen a bort 
teremtette.) — 254. Wasser trinkt der Ochs, das Pferd. (Bort iszom én, nem 
vizet, 5. szak.) — ,255. Wasser schadet Stiefeln sehr. (Bort iszom én, nem 
vizet. 2. szak.) — 256. Wasser wár' wohl sonsten gut. (A víz máskép jó 
lenne. 1., 2. szak.) — 257. Rother Wein du, rother Wein du. (Jobb a bor, 
jobb a bor.) — 258. Besser als Wasser ist das Bier. (Kis csupor, nagy csupor. 
1. szak. Erdélyi I:2io. sz.) — 259. Frau Wirthin gebt doch schnell mir 
Wein. (Hozz bort, korcsmárosné. 1. szak. Erdélyi 1:256. sz.) — 260. Bringe 
Wein her, Wirthin. (Hozz bort, korcsmárosné.) — 261. Schmuckes Glas voll 
rothen Wein. (Cifra pohár, veres bor.) — 262. Ich fass' zusammen die Ge- 
danken. (?) — 263. Gebe Gott, was gut mag sein. (Adjon Isten minden jót. 
Erdélyi 1 : 232. sz.) — 264. Wenn ich in den Keller oft bei guter Laun' 
hinuntersteige. (Még három hónapos koromban feltettem. 2. szak.) — 265. 
Nicht trink' ich Wein — hej ! — blos nur Rebensaft. (Nem iszom bort, csak 
a szőlő levét.) — 266. Am Gallyáer Dorfesende. (A gallyai faluvégen. 1. szak.) — 
267. Heimath, Heimath, süsse Heimath. (Hazám, hazám, édes hazám. 1. szak. 
Erdélyi II : 272. sz.) — 268. Heimath, Heimath, süsse Heimath. (Hazám, 
hazám, édes hazám. Erdélyi III : 64. sz.) — 269. O gesegnet Kanaan, Balaton 
und deine Flur. (Oh te áldott Kánaán ! Balaton melléke.) — 270. O irdisch 
Kanaan. (Oh, földi Kánaán.) — 271. Magyar! lieb' ein Magyarmádchen nur. 
(Elmehetsz, drága madár. 6. szak.) — 272. Habén muss der Magyar einen 
Bárt. (Bajusz kell a magyarnak. 1. szak.) — 273. Vater, Mutter, Schwester, 
Kind und Schwager mein. (?) — 274. Wenn einer lustig lebt. (Ha valaki vigan 
él.) — 275. Hab' nicht Schátze voll Gewicht. (Nincsen nekem sok kincsem.) — 
276. Schwing' mich in den Sattel meines gélben Pferd's. (Pej paripám patkó- 
szege de fényes. 3. szak.) — 277. Wenn ich auf mein Pferd aufsteige früh. 
(Ha felülök a lovamra.) — 278. Falbe ist mein Ross, an hundert Thaler werth 
im Kauf. (Az én lovam száz talléros fakó.) — 279. Hab' ein schmuckes und 
zierlich Ross. (Van paripám, takaros.) — 280. Der Csikós treibt die Sache 
gross. (A csikósnak jól van dolga.) — 281. Dórt treibt eine schwarze Wolke 
regenflüssig. (Amott kerekedik egy fekete felhő.) — 282. Fort ging Bandi, 
Pferde stehlen. (Elment Bandi lovat lopni.) — 283. In der leidbringenden 
Csárda dórt. (A búszerzői csárdában.) — 284. Ob ich stehle oder nicht. 
(Szegény legény vagyok én. 2. szak.) — 285. So brennt nur's Feuer, wenn 
es lodert. (Úgy ég a tűz, ha lobog.) — 286. Wenn mich der Oberrichter gar 
zu arg beschwert. (Tizenhat esztendős voltam. 2. szak.) — 287. Meine süsse 
Mutter ist ein Rosenbaum. (Édesanyám rózsafája, i.szak. Erdélyi 1 : 355. sz.) — 

288. Wohl zu weinen jede süsse Mutter hat. (Sirhat az az édesanya.) — 

289. Kein Husar ist's, der zu Fusse láuft. (Édesanyám rózsafája. 3. szak. 
Erdélyi I: 355. sz.) — 290. Als Sóidat ich mir mein Lében schaffe. (Édes- 
anyám rózsafája. 2. szak. Erdélyi I: 355. sz.) — 291. Werber tanzen, singen, 
rathen. (?) — 292. Werber dórt am Dorfesende. (Falu végén verbuváltak. 
1., 3. szak.) — 293. Staub 1 die Strasse wohl in Füred dórt. (Söprik a füredi 
utcát. 1., 2. szak.) — 294. War ein Csikós, war ein Kanász. (Voltam csikós, 
voltam gulyás.) — 295. Gelbes Ross, gelbes Ross, goldner Huf darán so schwer. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 261 

(Sárga ló, sárga ió, arany patkó rajta.) — 296. Rose, sage, wera willst Du 
dies Hemd hier náhen ? (Kinek varrod rózsám azt az inget ?) — 297. Mathias 
wurde nun erwáhlet. (Mátyást mostan választotta.) — 298. Weihnacht ist es 
heut. (Karácson van ma.) — 299. O schnelle, eilen wir, schnell eilen wir. 
(Siessünk, siessünk.) — 300. Wenn ich sterbe, müsst mich nicht hinaus gleich 
tragen. (Ha meghalok, el ne temessenek.) — II. Abteilung. Dalok. (Lieder) : 
301. Wie ein Stern am Himmelblau. (?) — 302. Dich nur, Dich nur liebe ich. (?) — 
303. Der Winter ist nah schon, die Schwalbe zieht fórt. (Közel a tél, mén a 
fecske.) — 304. Wár' ich eine Rose. (Ha én rózsa volnék.) — 305. Kleine 
Rose, schöne Rose. (Te kis rózsám, szép kis rózsám.) — 306. Quelle rothe 
Rose, quelT allmáhlich auf. (Fakadj piros rózsa, fakadj csendesen.) — 307. 
Diese kleine Strasse. (Ez a csépi utca.) — 308. Ich liebe Sie gar máchtig, in 
der That. (Szeretem én magát nagyon. Erdélyi II : 392. sz.) — 309. Ich liebe 
Dich, Taube mein. (Szeretlek galambom. U. o. 11:74- sz.) — 310. Waise ist 
der Vogel. (Árva az a madár.) — 311. Ich liebte Dich, ich lieb' Dich noch. 
(Szerettelek, szeretlek is, amig élek.) — 312. O Mariska, o Mariska. (Maris- 
kám, Mariskám eszem a szemedet.) — 315. Theures Perlgeschöpf Du, Veilchen. 
(Drága gyöngy teremtés.) — 3 14. Am Eisen glitscht mein Schimmel. (Csúszik 
szürke lovam.) — 315. Das ist's áchte Székelymádchen nur. (Az az igaz szé- 
kely leány.) — 316. Rother Apfel, kugelrund. (Piros alma gömbölyű.) — 

317. Sünde thut der nicht, der Mádchen liebt. (Nem bűn a leányt szeremi.) — 

318. An dem Graben bei den Reben dórt. (Árka mellett a szőlőnek.) — 319. 
Zürne holdé Rose nicht sogleich in Scham. (Ne haragudj rózsám azért.) — 
320. Ich komm' von Arad jetzt. (Most jövök Aradrul.) — 321. Bei dem Laczi 
raucht der Schornstein. (Kis Lacinál füstös kémény.) — 322. Viel staub treibt 
die Berényer Gasse. (Porzik a berényi utca.) — 323. Unterm Garten fliesst 
die Berettyó gut eingezáunt. (Kertem alatt a Berettyó folydogál.) — 324. Hej 
wie brennt doch auf dem Thurm der Sonnenschein. (Hej, a toronyra sütött 
a nap.) — 325. Die Turtel taube gurrt am Pappelast. (Gerlice turbékol a 
jegenyén.) — 326. An dem Zederbaume. (Megkötöm lovamat.) — 327. In 
Bihar, in Borsod. (Biharban, Borsodban.) — 328. Tráumen, Tráumen, süsses 
Tráumen ! (Álom, álom, édes álom. Erdélyi I: 150. 1.) — 329. InderBogáder 
Strasse Wasser fliesst. (A bogádi utcán foly a víz.) — 330. Ich neig^ mein 
Haupt hernieder. (JLehajtom fejemet.) — 331. Breit ist meines Hutes Krámpe, 
hüllet mich. (Széles a kalapom karimája.) — 332. Das Sternlein, das Sternlein 
am Himmel geht. (A csillag, csillag az égben jár.) — 333. Die Tisza, die Donau 
scháumt so sehr. (A Tisza.a Duna zavarodik.) — 334. Dórt die Donau scháumend 
zieht. (Foly a Duna zavarosan.) — 335. Des Nachts in meinem Traum. (Az éjjel 
álmomban.) — 336. Hej, wie herrlich leuchtet doch. (Hej, be szépen világit.) — 
337. Dámmernd graut der Morgen. (Feljött már a hajnal.) — 338. Über'm Berg, im 
Slovakenreich. (Túl a hegyen, Tótországon.) — 339. Kuckuk, Kuckuk, Kuckuk 
mein. (Kuku, kuku, kukucskám.) — 340. AIs ich noch ein kleiner Bűbe war. 
(Mikor én kis gyermek voltam.) — 341. Kukoricz, er schiesset auf. (Kukorica 
szára.) — 342. Hej, dórt hinab zu stürzt das Wasser sich feldein. (Arra alá 
foly a víz szaporán.) — 343. Jaj, welch' armer Bursche bin ich. (Jaj be sze- 
gény legény vagyok.) — 344. Vor dem Thore hált der Wagen still. (Kapu 
előtt a szekér.) — 345. Als die Heveser Melone gibt es Süssres nicht. (Nincs 2Ó2 GULYÁS PAL 

édesebb a hevesi dinnyénél.) — 346. Ganz farbelos, ganz farbelos. (Színtelen, 
szintelen.) — 347. Der nicht zum Eh'stand greift voll Lust. (Ki nem kap a 
házasságon.) — 348. Ja, darum liebe ich's, am Dorfend' zu wohnen. (Azért 
szeretem én falu végin lakni.) — 349. Es steht zu Debreczin ein Apfelbaum. 
(Kecskeméten egy almafa.) — 350. lm kühlen grünen Wald, in grüner Wiesen. 
(Zöld erdőben, sík mezőben.) — 351. Auf dem Gartenbaum eine Elster sitzt. 
(Kerti fán csörög a szarka.) — 352. Blau ist meine Binde, kennt nicht Trauer. 
(Kék én előttem a kötő.) — 353. Grün die Schlehe, wird schon blauer treiben. 
(Zöld a kökény, majd megkékül. Erdélyi 11:274. sz.) — 354. Weiss vom 
Schnee sind Gyöngyös' Bergesgipfel rings umher. (Hótul fehér a gyöngyösi 
hegytető.) — 355. Du Kamille und du grüner Majoran. (Tripla szegfű, tripla 
majorána.) — 356. Ganz dürr ist der Strauch dórt am Gipfel. (Szárad a bokor 
a tetőn.) — 357. Nicht lieb' mich, nicht lieb* mich. (Ne szeress, ne szeress. 
Erdélyi II: 21. sz.) — 358. Diese meine schwarze Binde. (Fekete pántlikám 
fújdogálja.) — 359. Ringsum rufen schon die Hahnen. (Kukorikol a kakas.) — 

360. Ich bewundere ein solches Herz fürwahr. (Csodálom az olyan szivet.) — 

361. Wohl anders ist die Schwalbe, als der Spatz. (Más a veréb, más a 
fecske.) — 362. Langsam fliesst die Tisza, schaumumringt. (Lassan foly a 
Tisza.) — 363. War in Ihreg (sic l) eine schöne Maid. (Szép leány volt Iregh- 
ben.) — 364. Ein schönes Liebchen hatte ich in früh'rer Zeit. (Nekem is volt 
szép szeretőm néha napján.) — 365. Herbstlich pflegt die Schwalbe fortzu- 
ziehen. (Ősszel szokott a fecske elmenni.) — 366. Ich würd' einen Schöne 
lieben. (Szeretnék egy szépet tiszta szívből.) — 367. Die Kállaer Strasse ist 
gemalen. (A kállai utca ki van festve.) — 368. Glaubst du etwa, liebe Rose. 
(Azt gondolod, édes rózsám.) — 369. Ich wünsch' Dir nicht Gottes Fluch- 
gericht. (Isten átkát nem kivánom.) — 370. Ich liebte Dich ein Jahr mit 
treuem Hang. (Szerettelek esztendeig.) — 371. Die Nyáráder Strass' kann 
wasenüberzogen sein. (A nyárádi utca benőhet pázsittal.) — 372. Wart' Ver- 
ruchter, wart' Verruchter. (Várj gonosz, várj gonosz.) — 373. Ich fluch' Dir 
nicht, bin's nicht gewohnt. (Nem átkozlak, nem szokásom.) — 374. Leb' nach 
Lust, mich schirt es nimmermehr. (Ami engem vidámított. 5 — 7. szak.) — 

375. Gewiss erleb' ich noch die Zeiten hier. (Megérem még azt az időt.) — 

376. Gélbe Schnur und seidner Zaum am Ross. (Sárga zsinór, selyem sujtás.) — 

377. Wahrlich, wahrlich, wahrlich war. (Haja! haja! haja! haja!) — 378. 
Ich liebte Dich, nicht láugne ich's. (Szerettelek, nem tagadom.) — 379. Eine 
Strasse gehe bis zu Ende ich. (Egyik utcán végig megyek én.) — 380. Jené 
Rose welket. (Hervad az a rózsa.) — 381. Waise bin ich, Waise. (Árva vagyok, 
árva. Erdélyi 1:132. sz.) — 382. Mich durchbohrt das Leid, geringer 
kaum. (?) — 383. Als wie Honig Süss'res es nichts giebt. (Nincs édesebb, 
mint a méz.) — 384. Meine Worte nehmen. (Búcsúznak szavaim.) — 38 j. 
Jaj, ich leb' mein Lében einsam in der weiten Welt. (Jaj az én életem e vilá- 
gon immár.) — 386. Ich hab' jetzt gehöret. (Azt hallottam, rózsám.) — 
387. Wenn Du fórt von Petri ziehest. (Ha Petriből elmégysz.) — 388. Weine 
Mutter, weine. (Sirass anyám, sirass.) — 389. Will nun anderswohin ziehen. 
(Elmének én másfelé.) — 390. Führe, Kutscher, mir heraus mein Pferd. 
(Hozd ki kocsisom a paripámat.) — 391. Würde diese Stadt verlassen. (Itt 
hagynám én ezt a várost.) — 392. Glas ist mein Fenster, es ist Eisen nicht. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 263 

(Üveg az ablakom, nem réz.) — 393. Alles Gras in Eger biegt vor Kummer 
sich. (Egerben a fűszál mind bánatnak hajlik.) — 394. Wenn Du fortgehst, 
geh' auch ich. (Ha te elmégy, én is el.) — 395. Weder falit Regen auf die 
Wiese nieder. (Sem eső nem esik.) — 396. Hab' nicht Vater, Mutter mehr 
auf Érden. (Nincsen apám, nincsen anyám.) — 397. Nie war krank ich, nur 
entfernt. (Nem voltam én addig beteg.) — 398. Zu was wohl dient der grosse 
Hut. (Minek az a pörge kalap.) — 399. Jener schwache Jüngling weint sich 
aus die Augen. (Gyenge iffiucska kin törli szemeit.) — 400. Mutter, Mutter, 
Mutter lieb. (Ángyom, ángyom, édes ángyom.) — 401. Hatte Liebchen zwei 
(Volt nekem szeretőm.) — 402. Wohl verwaist ist's Mádchen. (Árva az a 
leány.) — 403. Ich sterbe, sterbe gern. (Meghalok, meghalok.) — 404. Flog 
hinauf die Pfauin. (Felszállott a páva.) — 405. Krank ist meine Rose. (Beteg 
az én rózsám.) — 406. Spinné, Rose, magst mir. (Fonjál rózsám, fonjál.) — 
407. Jaj, welch schöner Abend ist es. (?) — 408. Sommerblume in der Winters- 
.zeit. (Nyári virág, téli idő.) — 409. Meinen Hut werf auf das Aug' ich mir 
so wüst. (Kalapom szememre vágom.) — 410. Wenn sogar ich sterbe, schert's 
mich nichts. (Ha meghalok, se bánom; a 8. és 10. szak hijján.) — 411. Wenn 
dts Himmels schönes Morgenroth früh kaum entstand. (Ha kel az ég szép 
hajnala.) — 412. Ein schöner Vogel ist die Schwalbe, schön sie schwalbet. 
(Szép madár a fecske, szépen föcsög.) — 4i3.Ichlache aus in mir. (Magamba 
nevetem.) — 414. Nicht reut's mich, dass als Bauer ich geboren bin. (Nem 
bánom, hogy paraszttá születtem.) — 415. ich hab' verdingt hinein nach Tar- 
nócz jetzt als. (Beszegődtem Tarnócára juhásznak.) — 416. Den schmucken 
Szűr hab' ich gekauft in Veszprim mir. (Cifra szűröm Veszperémbe vettem.) — 
417. Auf des Niederlandes fiacher Wiesenflur. (Czuczor G. : Az alföldnek sík 
mezején.) — 418. So ein Háromszéker Czedele wie's Brauch. (Háromszéki 
cedele.) — 419. Es weint mein eines Aug', das andre tráufelt nur. (Sír az 
egyik szemem, a másik könnyezik.) — 420. Csikós ich hier auf der Puszta 
bin. (Csikós vagyok a pusztában.) — 421. Wenn Du ein Ross nur hast. (Hí 
csak egy lovad van.) — 422. Auf's Ross, du Csikós, aufs Ross ! (Lóra csikós, 
lóra.) — 423. Wenn den Szűr am Rücken. (Mikor szűrét nyakába.) — 424. 
Als ich kleiner noch gewesen. (Mikor én még kicsin voltam.) — 425. Bin im 
Niederland ein Csikós. (Az alföldön csikós vagyok.) — 426. Ganz Árva, Csa- 
nád, Heves und Borsod. (Árva, Csanád, Borsod, Heves.) — 427. Meine Mutter 
bracht' zur Welt mich. (Édesanyám szült engem a világra.) — 428. In der 
Kecskeméter Csárda. (Kecskeméti csárdában.) — 429. Stabl ein Ross der 
Fehér László. (F. L. lovat lopott.) — 430. Sie erschlugen einen Burschen. 
(Megöltek egy legényt.) — 431. Von den Blumen windet man die Kránze. 
(Virágokbul lesz a koszorú.) — 432. Einmal, Samstag Abends. (Egyszer szom- 
bat estve.) — 433. Es falit der Regen, niedertropft es immerfort. (Esik eső, 
szép csendesen csepereg.) — 434. Hab' nicht Heu, nicht Haber, trotz der 
Plagen. (Nincsen széna, nincsen abrak.) — 435. O, du schöne Lenzeszeit, du. 
(Oh gyönyörű tavaszidő.) — 436. Weit berühmter Held ist Sobri. (Hires 
vitéz az a Sobri.) — 437. Sobri. (Sobri Józsi nótája. I — II.) — 438. Hej, huj ! 
Sobri, Freundchen. (Hej, huj ! Sobri pajtás.) — 439. Zöld Marczi. (1. Hideg 
szél fú észak felől. 2. Borulni látom az eget.) — 440. Es entschláft der Vogel 
auf des grünen Baumes Ast. (A madár elnyugszik zöld fának ágain.) — 441 264 GULYÁS PAL 

Ein gar gutes Ross war wahrhaftig mein' Falbe. (Jó ló volt a fakó, jó ló is 
ellette.) — 442. Schön singt in der Frühlingszeit die Nachtigall. (Szépen szól 
a fülemile kis madár.) — 443. O du fettes Kanaan. (Fazekas Mihály : Oh te zsiros- 
Kanaán.) — 444. Szegény Legény bin wohl ich. (Szegény legény vagyok én.) — 
445. Schön ist's Lében in dem grünen Walde hier. (Szép az élet az erdőbe, ide 
ki.) — 446. Ich geh' hinauf am Berge. (Felmenék a hegyre.) — 447. Es 
funkelt schön der Morgenstern jetzt über mir. (Szépen ragyog a hajnali csillag.) — 
448. Ich bin hier ein Fischerbursche im Niederland. (Bernáth Gáspár : Az alföldön 
halászlegény vagyok én.) — 449. Maikáfer Du, mein gelbes Maienkáferlein. (Csere- 
bogár, sárga cserebogár.) — 450. Kummer hab' ich ja gar keinen. (Nincsen nekem 
semmi bajom) — 451. Freunde und Genossen. (Barátim, pajtásim.) — 452. 
Wie kann ich zu Dir denn gehen. (Hogy mehetnék én tehozzád.) — 453- 
Mádchen spinnen emsiglich. (Lányok fonják a lenszöszt.) — 454. Mádchen,. 
Mádchen, Perlenleben. (Lányom, lányom, gyöngyvirágom.) — 455. Schick' 
mich, Liebchen, auf das Féld doch nicht. (Ne küldj, rózsám, a mezőre.) — 

456. Was bringt dieses Stádtchen mir Gewinn. (Minek nekem ez a város.) — 

457. In Peringer's Garten. (Peringer kertjében.) — 458. Szapora Margit wo- 
warst Du ? (Sz. M. hol voltál.) — 459. Reifgegohren ist der junge Wein~ 
(Megsavanyult már az új bor.) — 460. Auch das sagen noch die Winzers- 
leute. (Még azt mondják a kapások.) — 461. Der Messiás ist erschienen schon, 
der echte. (Az igaz Messiás már eljött.) — 462. Nun, vergessen wir den 
Kummer schnell. (Nosza, felejtsük el bajunkat.) — 463. Gottverfluchtes schlech- 
tes Wasser. (Isten adta vize.) — 464. Einmal sprach ein Kapuziner dieses. 
(Egyszer egy barát azt mondta.) — 465. Encze, Bencze, Idein' Medencze. 
(Ence, Bence, kis medence.) — 466. O Wein, Wein, Wein und Wein. (Bor r 
bor, bor.) — 467. Ich trink' Wein auch ohne Csutora sofőrt. (Megiszom én 
a jó bort csutora nélkül is.) — 468. Wein trink' ich, Wein, Wein. (Bort 
iszom, bort, bort.) — 469. Einst noch's Morgertroth erwacht. (Megvirad még 
valaha.) — 470. Nun, mein theurer, guter Freund. (Kedves, jó barátom.) — 

471. Knistert der Schnee unter dem Fuss. (Ropog a hó a tánc alatt.) — 

472. Sie sagen, dass dem Magyarsmann. (Azt mondják, hogy nem illik.) — 

473. Magyarherz, treu allwárts. (Magyar szív, váltig hív.) — 474. Der heilige 
König István. (Ah, hol vagy magyarok...) — 47$. Der heilige König László. 
(Idvezlégy, kegyelmes szent László király.) — 476. König Mátyás. (Néhai való 
jó Mátyás király.) — 477. Mohács 1526. (Mohács, Mohács, régi vérontás 
helye.) — 478. O Wien, von Westen gegen Osten weit. (Bécs várostól, nyu- 
gotról keletre.) — 479. Jetzt ist es ein Jahr, gtng schon in's zweite über^ 
(Most van esztendeje, másodikba fordul.) — 480. Ja der Sóidat, er hat wohl- 
feiles Blut. (A katonának olcsó a vére.) — 481. Ja, auf dem weiten Érden- 
raum. (Az egész föld kerekségén.) — 482. Wie im Dorfe Werber waren. (?) — 
483. Komm in's Láger her, Genoss. (A táborba jer, pajtás.) — 484. Ich greiP 
zur Waffe für das Vaterland. (Fegyvert fogok a hazáért.) — 485. Es jammert 
der alté Wirtsherr und klagt des Breiten. (?) — 486. Von Komorn liess man 
mir sagen. (Most izentek Komáromból.) — 487. Wohl so schön ist jener 
Müllersbursche. (Szép fickó a molnárlegény.) — 488. Zur Freud* ist die Welt 
wohl gemacht. (Úgy tetszik, a világ csak örömre vezet.) — 489. Wenn einst 
mein Athem stocket. (?) — 490. Die Natúr ist's schon des Magyar. (Termé- MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 265 

szete a magyarnak.) — 491. Süsse Rose, aus der Stadt komm' doch heraus. (?) — 
492. Liebchen, und geliebt dafür auch. (?) — Nachtrag. Aus den Alterthümem 
der tingarischen Poesie : 493. Demetrius Csáti: Lied von Ungarns Eroberung^ 
(Magyarország megvételéről.) Kari Anton v. Gruber fordítása az utolsó három- 
szak hijján ; ezek ketteje Toldy, míg a befejező szak Kertbeny fordítása- 
Verses fordítások, melyeknek forrásai voltak : Erdélyi János : Népdalok és 
mondák c. 3 kötetes és Csapó Dániel : Dalfüzérke c. 5 füzetes gyűjteményed 
továbbá «geschriebene Liederhefte und mündliche Mitteilungen ; endlich schon 
vorhandene Übersetzungen von Mailáth, Toldy, Greguss und Vilnay.» — 
Jelzete : P. o. hung. 937 az. 

Kertbeny C. M. : Album hundert ungarischer Dichter. 

630. Slíbum fjunbert ungarifcber 2)id)ter. 3 n eigenen urtb frenibert 
Über)efcungert fjerausgegeben burdj 6. 9JÍ. fíertbenn. 2)resben, 9íobert Sájat^ 
fer. ^eftfj, £ermanrt ©eibel. 1854. 

16-r. XX, 559 1. Nyomtatta Gebrüder Katz, Dessau. Liszt Ferencnek 
ajánlva. Tartalom : 1. Vörösmarty (Mihály) : An Franz Liszt ! (L. Ferenchez. 
Ford.: Kertbeny.) — Alté Zeit 1572 — 1749: 2. Gráf Balassa (Bálint): Lob 
des Frühlings. (Tavasz dicsérete. 1 ) — 3. Rimái (János): Vertröstung. (Bizta- 
tás.) — 4 — 5. Beniczky (Péter) : Gnomen. (Példabeszédek (?) és 197. sz.) — 
6. Gr. Zrínyi (Miklós) : An Viola. (Violához.) — 7. Gr. Zichy (Péter) : 
Liebeslied. (?) — 8. Gr. Koháry (István) : Das Glück. (A szerencse forgandó 
voltáról. 1., 2. és 9. szak.) — 9. Br. Amadé (László): Anflehung. (Dal: 
Angyalom, alakom . . .) — 10. Falüdy [sic !] (Ferenc) : Neckende Liebc 
(a) A kisztő úrfi éneke, b) A kisasszony felelete, c) Tarka madár.) — it„ 
Br. Orczy (Lőrinc): Die Bugaczer Csárda. (A bugaci csárda.) — 12. Barcsal 
(Ábrahám): Der Reimschmied. (?) — 13. Révai (Miklós): Liebeswunsch. 
(Szerető kivánság.) — 14. Ányos (Pál) : Die Treulose. (A csalfa szeretőnek 
megvetése.) — 15. Bacsányi (János): Vertrauen. (Biztatás.) — 16. Dayka 
(Gábor): An eine Schöne. (Egy széphez.) — 17. Verseghy (Ferenc): An 
eine Freundin. (Barátnémhoz.) — 18 — 19. Adam Horváth : Lieder im Volks- 
ton. (1. Sári rózsám hová mégy. [1., 2., 4. szak.] 2. Azt mondják, hogy nem 
illik.) — 20. Szentjóbi Szabó (László) : Die theure Post. (Az együgyű pa- 
raszt.) — 21. Virág (Benedek): Aurora. — 22. Vitkovics (Mihály): Lied 
des Füreder Hirtenburschen. (Füredi pásztor dala.) — 23. Csokonai (Vitéz- 
Mihály) : Die arme Zsuzsi. (Szegény Zsuzsi a táborozáskor. Ford. : Johann 
Gr. Mailáth.) — Neue Zeit 1800 — 1852: 24 — 27. Kisfaludy (Sándor): 
Himfy's Liebeslieder. (Himfy dalai. Kesergő szerelem -.51. dal. Ford. : Mailáth; 
172. dal. Ford.: Tretter ; Boldog szerelem: 35. dal. Ford.: Mailáth; 
1 7. dal.) — 28. Kis (János) : Die Blumen des Lebens. (Emberi élet kertje.) — 
29. Josef Szász: Lilla. — 30 — 33. Kazinczy (Ferenc): Epigramme : 1. Wink- 
(Intés.) — 2. In ein Stammbuch. (Egy emlékkönyvbe : Angyalod . . .) — 
3. Erfindung des Distichons. (A distichon feltalálása.) — 4. Die ungrische 

1 Toldy szerint (Magyar költészet kézikönyve. I 2 : 94 1.) eredeti címe : In laudem. 
-verni temporis. 266 GULYÁS PAL 

Sprache. (A mi nyelvünk. G. Stier ford.) — 34. — Lengyel (József) : Gott 
(Isten!) — 35. Fazekas (Mihály): Das Hortobágyer Lied. (Hortobágyról 
Ó, te zsiros Kánaán.) — 36. Berzsenyi (Dániel) : Die Tánze. (A táncok. Ford. 
Stier és Mailáth.) — 37. Paul Szemere: Des Echo's Stimme. (Echó. Ford. 
Tretter.) — 38. Gr. Teleki (Ferenc) : Husarenlied. (Huszárdal.) — 39. 
Gr. Mailáth (János): Blaue Augen. — 40—44. Czuczor (Gergely): Lieder 
im Volkston : 1. Schon ist's Abend. (Kapu alatt. Ford. : dr. Pachler.) — 
2. Der Himmel hullt sich. (Kis leány.) — 3. Der Rose Duft. (Hasonlatok) — 

4. Am Quellenbrunnen. (Kútnál.) — 5. Wind blást kait. (Csaplárosné.) — 
45. Töltényi (László): Sonnet. — 46 — 50. Kisfaludy (Károly): Lieder im 
Volkston : 1. Ist auch arm mein Schatz. (Az én kincsem noha szegény.) — 
2. Nimm die Sich.el. (Vedd sarlódat, édes kincsem.) — 3. Schon schwindet 
die Sommerhitze. (Fogy már a nap melege.) — 4. Hej ! Du Veilchen. (Hej, 
violám, szép violám.) — 5. Gestern flogen zwei Tauben. (Szomszédasszony 
udvarába.) — 51. Kölcsey (Ferenc): Hymne. (Hymnus.) — 52. Bajza 
{József) : Als ich sie sah zum Erstenmal. (Tél és tavasz.) — 53. Vörösmarty : 
Der Wolf. (? Ford. : Buchheim és Falke.) — 54. Kisfaludy K. : Heimweh. 
(Honvágy.) — 55. Czuczor: Die schlafende Schöne. (Az alvó szép. Ford.: 
dr. Pacher.) — 56. Kölcsey : Wink. (Intés.) — 57. Bernát (Gáspár) : Der 
Fischerbursch an der Tisza. (Az alföldön halászlegény vagyok én . . .) — 
58. Bajza: Apotheose. (Apotheosis. Ford.: Vasfi és Benkő.) — 59. Vörös- 
marty : Die Heimathslose. (A hontalan. Ford. : G. Steinacker.) — 60. Frau 
von Bezerédy: Blumen und Sterne. — 61. B. Eötvös: König und Sánger. 
{Dalnok és király. Ford. : Feldmann.) — 62. Gál (József) : Was raucht in 
der Flur dórt... (Mi füstölög ott a síkon, távolba.) — 63. Auf der Horto- 
bágyer Haide . . . (Hortobágyi pusztán fúj a szél.) — 64. Erdélyi (János) ; 
Kahnfart. (Csónakos.) — 65. Tóth (Lőrinc) : Lied im Volkston. (Tisza part- 
ján van egy hajó kikötve. [?]) — 66. Czuczor : Das schönste Lied. (A leg- 
szebb ének.) — 67. Vajda Péter : Liebeslied. (A háborgató.) — 68. Beöthy 
{Zsigmond) : Vergleich. (Magasztalás.) — 69. Erdélyi (János) : Mein Lieb' 
ist eine Ungarmaid. (Magyar leány az én rózsám.) — 70. Wár' zu den Sol- 
daten 'gangén. (Elmennék én katonának.) — 71. Császár (Ferenc) : Byron. — 
72. Garay : Kont. — 73. Kunoss (Endre): Liebeslied. (A lányka kedvesé- 
hez.) — 74. Lakner (Sándor): Ilka. — 75. Nagy (Imre): Schwanenlied 
(Hattyúdal.) — 76. Medgyes (Lajos): Bild. (Kép.) — 77. Vörösmarty: Die 
Aufblühende. (A szép hajadon.) — 78. Matisz (Pál) : Das harrende Weib. (?) — 

79. Szűcs (Dániel) : Griechenland. (Görögország. Ford. : S. Rothfeld.) — 

80. Szalay (László) : Balassa, der Dichter. (Emlékezés Balassára.) — 81. Garay : 
Zrínyi Ilona. — 82. Rutkay (Emil) : lm Herbste. (Ősszel.) — 83. Riskó 
(Ignác) : Der Polendichter. (?) — 84. Zichy (Antal) : An ein junges Mád- 
chen. (?) — 85. B. Eötvös: Abschied. (Búcsú.) — 86. Kriza (János): Der 
Knabe. (A fiú.) — 87. Pap: Heinrich Heine. (H. Henrik.) — 88—93. Petőfi: 
Lieder im Volkston : 1. Hei, diese Welt ! (Ez a világ amilyen nagy.) — 2. In 
die Küche trat ich. (Befordultam a konyhára.) — 3. Es zittert der Strauch. 
{Reszket a bokor, mert . . .) — 4. Was fliesst dórt. (Mi foly ott a mezőn.) — 

5. Grün an Bláttern. (Zöldleveles, fejér...) — 6. lm Dorfe die Gasse ent- 
lang. (A faluban utcahosszat.) — 94. Sujánszki (Antal) : Mutter und Kind. (?) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 267 

95 — 98- Petőfi: Volksromanzen : 1. Der Juhász. (Megy a juhász szamáron. 
Ford. : Hartmann és Szarv ady.) — 2. Das gestohlene Pferd. (Lopott ló. 
Ford. : Alexander Dux.) — 3. Der Kleinbéres. (A kisbéres.) — 4. Schenken- 
bild. (Falu végén kurta kocsma.) — 99. Adorján (Boldizsár) : Lied. (Dal.) — 
100. Garay : Zwei Sánger. (Két dalnok.) — 101. Kerényi (Frigyes) : Spát 
des Nachts. (Késő éjjel.) — 102. Petőfi : Der Wahnsinnige. (Az őrült.) — 
103. Görgey (István) : Einfache Geschichte. (?) — 104. Tompa (Mihály) : 
Lied im Volkston. (Télen, nyáron pusztán az én lakásom.) — 105. Vachott 
(Sándor) : An meine Schöne. (Szépemhez.) — 106. Petőfi : Aufgegebener 
Plán. (Füstbe ment terv.) — 107. Samarjai (Károly) : Mein Liebchen ist 
treulos. (Szeretőm hűtlen.) — 108 -112. Petőfi: Wolken : 1. Ich möchte 
lassen diese . . . (Szeretném itt hagyni.) — 2. Was ist der Ruhm ? (Mi a 
dicsőség ?) — 3. Was ist das Leid ? (A bánat ?) — 4. Hoch fliegen unsere 
Hoffnungen . . . (Szállnak remény ink .. .) — 5. Es flackert trübe. (Gyertyám 
homályosan lobog.) — 113. Pongrácz (Lajos): Amtsreise. (?) — 114 — 118. 
Petőfi : Lieder der Schenke : 1. In dem Unterland viel Csárden stehn. (Van 
a nagy alföldön csárda sok.) — 2. Im ganzen acht ich Dich. (Poharamhoz. 
Ford. : Hartmann és Szarvady.) — 3. Nun, ich weiss nicht mehr. (De már 
nem tudom, mit csináljak) — 4. Wer kein Mádchen hat zum Liebsten. 
(Igyunk.) — 5. Hei ! das war einmal eine Nacht ! (Dáridó után. Ford. : 
A. Dux.) — 119. Barna (Ignác): Roth wird schon die Kirsch' . . . (Piroslik 
már, de keserű.) — 120. Pap : Eine Heirath in der hohen Welt. (Egy házas- 
ság a nagyvilágban.) — 121. Kerényi: An einen ungarischen Seefahrer. (?) — 
122. Petőfi: Stammbuchblatt. (E. R. kisasszony emlékkönyvébe.) — 123. 
Hiador (Jámbor Pál) : Schwanenlieder. (Hattyúdalok.) — 124. Vörösmarty : 
An eine Trübsinnige. (A merengőhöz.) — 125. Benőfy (Soma): Das süsse 
Mündchen. (?) — 126. Petőfi: Die Ruinen der Csárda. (A csárda romjai. 
Hartmann és Szarvady fordításának felhasználásával.) — 127. Sárosy (Gyula) : 
Frühlingssehnsucht. (Tavaszvágy.) -^ 128. Tompa: Délibáb. — 129. Petőfi: 
Von der Heimath. (A hazáról.) — 130. Vachott : Die Perlensucherin. (A gyöngy- 
kereső.) — 131. Tompa: Das schwimmende Moor. (A vándor lápról.) — 
132. Johann Vajda: Ich und der Vater. (Sirályok. XII.) 1 — 133. Losonczi 
(László): Der lustige Laczi. (Víg Laci.) — 134. Vörösmarty: Das Buch der 
armen Frau. (A szegény asszony könyve.) — 135. Tarkányi (Béla): Des 
Königssohnes Abenteuer. (A királyfi kalandja.) — 136 — 137. Bérczy (Károly): 
Todesahnungen : 1. Einen Lenz vielleicht . . . (?) — 2. Auf dem Berg. (?) — 
138. Gyulai (Pál): An Emilie. (Virágnak mondanálak.) — 139 — 142. Lisznyai 
(Kálmán): Frühlingslieder : 1. Es trágt des Windes Schwinge. — 2. Der Rose 
zugeflüstert. — 3. Wohin du hauchest. — 4. Vergissmeinnicht erblühen. (Alig 
van egynéhány.) — 143. Petőfi: Die Puszta des Winters. (A puszta télen.) — 
144. Lőrincz (Endre) : Glockenláuten. (Harangszó ?) — 145. Petőfi : Das 
Ochsen-Viergespann. (A négyökrös szekér.) — 146. Tompa : Kuruc und 
Labanc. (Szuhay Mátyás.) — 147. Szathmáry (Pál): Trauer. (?) — 148. 
Vachott : Der Gefangene in der Fremde. (Külföld rabja. Ford. : S. Rothfeld 
társaságában.) — 149. Petőfi: Klein-Kunság. (Kis-Kúnság.) ■ — 150. Pajer 

1 A Költemények 1858. kiadása szerint. 268 GULYÁS PÁL 

(Antal): Wahl. (?) — 151. Gyulai: lm Székelyer Lande. (Erdély.) — 152. 
Petőfi : Der gute Lehrer. (A jó tanító.) — 153. Winter-Welt. (A téli esték.) — 
154. Louise Malom: Gebt mir Blumen. (?) — 155. Petőfi: Muhme Sári. 
(S. néni.) — 156. Kari Szász: Ungarische Musik. (A magyar zene.) — 157. 
Petőfi: Wie soll ich Dich nur nennen. (Minek nevezzelek.) — 158. Mento- 
vich (Ferenc) : Abrechnung. — 159. Petőfi: Das Wiegenlied. (Szülőfölde- 
men.) — 160. Homer und Ossian. (H. és O.) — 161. Mein Weib und meirt 
Schwert. (Feleségem és kardom.) — 162. Die Hundekratzer Csárda. (A kutya- 
kaparó.) — 163. Arany (János) : lm Herbste. (Ősszel.) — 164. Bozzai (Pál) : 
Wenn wir uns trennen werden. (Emlékrózsa.) — 165. Petőfi: Mannheit. 
(Itt benn vagyok a férfikor nyarában.) — 166. Dienes (Lajos) : Die Schwal- 
ben. (A fecskék.) — 167. Lauka (Gusztáv): Romanze. (Románc.) — 168 — 173. 
Sükei (Károly): Sternschnuppen. (Hulló csillagok.) — 174. Andreas Tóth r 
Am Grabe der Mutter. (?) — 175. Arany (J.) : Familien-kreis. (Családi kör.) — 
176 — 179. Lisznyái: Lieder im Volkston der Palóczen : 1. Ammenlied. (Palóc 
dalok. I.) — 2. Dámmerung. (Palóc dalok?) — 3. Schmerz. (Palóc dalok?) — 
4. König László's Quell. (Palóc dalok. LXXXIV.) — 180. Berecz 
(Károly): Spiele nicht Zigeuner . . . (Ne húzd, cigány.) — 181. Lévay 
(József): Wenn ich sterbe. (Ha meghalok.) — 182-183. Székely (József) 
Lieder im Volkston: 1. Ich hab' ein Finkchen. (?) — 2. Schafe hab' ich 
gehütet. (?) — 184. Gyulai: Frühlingnacht. (Tavaszéj.) — 185. Arany (J.) : 
Dante. — 186. Zalár (József): Erste Liebe. (Első szerelem.) — 187. Flóra 
Majthényi : Rosenfrage. (?) — 188. Gyulai : Weinlese. (Szüreten.) — 187 — 188. 
Székely: Dunkle Lieder: 1. O, seid von Gott dafür gesegnet. (?) — 2. Ich 
kann dich aus dem Herzen mir. (?) — 1 89. Nikolaus Szemere : Meine Lieder- 
welt. (Ford. : S. Rothfeld.) — 190 — 192. Szelestey (László) : Kemeneser 
Cymbal : 1. Grüne Waldung. (Zöld erdőben.) — 2. Vom hohen Berg. 
(Hegyen állok.) — 3. Auf den Weg hin streu* ich . . . (Rózsát hintek.) — 
193. Lévay (J.) : Die alté Grossmutter. (?) — 194. Sükei: Romanze. (Ro- 
mánc.) — 195. Pompéry (János) : Brief an meine Mutter. (Levél anyámhoz.) — 
196 — 197. Koloman Tóth: Heckenrosen der Liebe: 1. Wenn aus meinen — 
(Hogyha titkolt . . .) — 2. Die singende Lerche. (Búza közé . . .) — 198. Iduna 
(Szász Károlyné) : Auf dem Krankenbette. (A kórágyon?) — 199. Lisznyay : 
Ungrische Gastfreundschaft. (Magyar vendégszeretet.) — 200. Arany (J.) : 
Der ungrische Michel. (Magyar Misi.) — Verses fordítások. — A függelékben 
életrajzi vázlatok és magyarázó szótár található. Az életrajzi vázlatok végén 
Kertbeny vallás és foglalkozás szerint is csoportosítja az A ntr, ológiájában 
szereplő költőket. Vallási szempontból 49 református, 30 katholikus, 18 lute- 
ránus, 2 görög-keleti és 1 unitárius szerepel a gyűjteményben. Zsidó csak a 
fordítók közt akad, még pedig 3 tényleges és 1 kitért. Eredeti vászonkötésben, 
melynek előlapja rézmetszetszerű technikában egy «csárdajelenetet» ábrázol 
R. ScHUBERTtől. — Jelzete : P. 0. hung. 937 aw. 

630a. 3llbum fjunbert imgarifcf)er £)id)ter. Qrt etgenen unb fremben 
Überfefcungert íjerattágegeben burrh 6. 2JÍ. ííertbent). 2)riííe Sluflage. ^Brag, 
$ober & SRarfgraf. É. n. 

16-r. XX, SS9 1- Nyomtatta Gebrüder Katz, Dessau. Az első kiadással MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 269 

teljesen azonos címlap kiadás, eredeti fent leirt vászonkötésben. — Jelzete: 
P. o. hung. 937aw/2. 

Lachmann Hedwig: Ungarische Gedichte. 

631. Ungarifdje ©ebidjte, übertragen t)ort £ebroig Sadjmanrt. 33erlin. 
1891. 23erlag beá 33ibliograpfr,ifcben 33ureauő. 

8-r. VII, 132 1. Nyomtatta G. Pátz, Naumburg a. S. — Tartalom: 
I. Vörösmarty (Mihály) : An die Tráumerin. (A merengőhöz.) — 2. Petőfi 
(Sándor): Feuer. (Tűz.) — 3. U. a. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 
4. U. a. Ich schau vom Berge. (Hegyen ülök.) — 5. Ábrányi (Emil): Gott 
ging verloren. (Keresem az istent.) — 6. Petőfi : Mein Gebét. (Imádságom.) — 
7. U. a. An . . . (Hozzá.) — 8. Kisfaludy (Károly) : Der trauernde Gatte. 
(A bánkódó férj.) — 9. Petőfi: Ich trat an die Küchenthür. (Befordultam a 
konyhára.) — 10. U. a. Der Schafhirt. (Megy a juhász szamáron.) — 11. U. a. 
Der Kleinknecht. (A kisbéres.) — 12. U. a. Die Puszta im Winter. (A puszta 
télen.) — 13. U. a. Begegnung auf der Puszta. (Pusztai találkozás.) — 14. U. a. 
Was soll ich Armer nur. .. (De már nem tudom, mit csináljak.) — 15. U. a. 
Die neue Thráne. (Ismét köny.) — 16. Vörösmarty : An die Langeweile. 
(Az unalomhoz.) — 17. U. a. Peterchen. (Petiké.) — 18. Gráf Zichy (Géza): 
Eine Frau starb. (Egy asszony halt meg.) — 19. Arany (János) : Der Waisen- 
knabe. (Az árva fiú.) — 20. Josef Kis: Judith Simon. (S. J.) — 21. Petőfi: 
Mich quált ein heimliches Angstgefühl. (Egy gondolat bánt engemet.) — 22. 
Arany: Frau Ágnes. (Ágnes asszony.) — 23. Ábrányi (Emil): Am Char- 
freitag. (Nagypénteken.) — 24. J. Kiss : Ein Grab. (Egy sir.) — 25. Petőfi : 
Schwarzes Brot. (Fekete kenyér.) — 26. Koloman Tóth: In meiner Mutter 
Schoosse . . . (Édes anyám . . .) — 27. Petőfi : Quelle und Strom. (Forrás és 
folyam.) — 28. U. a. Herbstnacht. (Őszi éj.) — 29. U. a. Der Sternenhim- 
mel. (A csillagos ég.) — 30. U. a. Sprách Gott zu mir. (Ha az isten.) — 
31. Vörösmarty: Der Rosenbaum. (A gyászkendő.) — 32. Petőfi: Liebes- 
sehnsucht. (Szerelemvágy.) — 33. U. a. Ich könnte sagen. (Elmondanám . . .) — 
34. Paul Gyulai : Ich möchte dich noch einmal sehen . . . (Szeretnélek még 
egyszer látni.) — 35. K. Tóth: Es pfeift der Wind. (Fütyöl a szél...) — 
36. Petőfi: Der Schnee ist schlüpfrig. (Síkos a hó, szalad a szán.) — 37. U. a. 
Die Wirtin war dem Betjaren gar hold. (A csaplárné a betyárt szerette.) — 
38. Tompa (Mihály): Die Puszta ist Jahr aus, Jahr ein... (Télen, nyáron 
pusztán az én lakásom.) — 39. Vörösmarty : Das sterbende Mádchen. (A hal- 
dokló leány.) — 40. Eötvös (József) : Der letzte Wille. (Végrendelet.) — 
41. J. Kiss: Jehovah. — 42. Dóczi (Lajos): Nachtwandler. (Alvajáró.) — 
43. Petőfi: Abenddámmerung. (Alkony.) — 44. U. a. Mein Schmerz, meine 
Freudé. (Búm és örömem.) — 45. U. a. Nehmt euch in acht ... (A szere- 
lem, a szerelem.) — 46. U. a. Das gestohlene Ross. (Lopott ló.) — 47. U. a. 
Eine Kutte trágt der Mönch. (Csuklyában jár a barát.) — 48. U. a. Grübelei 
eines Durstigen. (Szomjas ember tűnődése.) — 49. U. a. Der bleiche Sóidat. 
(Halvány katona.) — 50. U. a. An die Sonne. (A naphoz.) — 51. U. a. 
Zöld Marci. — 52. U. a. Panyó Panni. — 53. U. a. Meine Phantasie. (Kép- 
zetem.) — 34. U. a. Meine Liebe zeigt sich an jedem Tag. (Száz alakba . . .) — 
55. U. a. Meine Liebe ist nicht wie die Nachtigall. (Az én szerelmem...) — 270 GULYÁS PAL 

56. U. a. Auf der Ebene von Heves. (A hevesi rónán.) — 57. U. a. Ich 
liebe, ich liebe*.. (Szeretek én...) — 58. U. a. An das Schicksal. (A sors- 
hoz.) — Verses fordítások. — Eredeti vászonkötésben. — Jelzete : P. 0. hung. 
1046 n. 

Lechnek Július: Neuere ungarische Dichter. 

632. Neuere ungarische Dichter. Deutsch von Július Lechner von 
der Lech. Mit einer Einleitung von Prof. Michael von Latkóczy. Buda- 
pest, 1896. Eggenberger'sche Buchhandlung. (A. Hoffmann.) 

Kis 8-r. 140, (3) 1. Nyomtatta F. Buschmann u. o. — .Tartalom : 
I. Johann Arany : Náchst der Kondoroscher Schenke. (Kondorosi csárda mel- 
lett.) — 2. Rcmanze von der Biene. (A méh románca.) — 3. Béla Andrássy: 
Wenn Zephyre kosend mich umgaukeln. (Aranyalmák. V.) — 4. Letzte Bitté. (?) — 
5. Stephan Apáthy : Abend am Stromufer. (?) — 6. Emil Ábrányi : Schmáh* 
nicht gleich. (Ne sértsd meg.) — 7. Kornél Ábrányi: Es ist der Liebe Wel- 
ken. (?) — 8. Tassilo Baló : Lied der Möven. (?) — 9. Selbstanklage. (Ön- 
vád.) — 10. Schloss Apafi. (Az Apafi-kastély.) — 11. Ludwig Bartók: 
Schenke mir den zarten Schleier. (Add nekem a lenge fátyolt.) — 12. Sollt' 
deine Liebste dich betrüben. (Ha gyarlóságból megbánt a lány.) — 13. Ja, 
wárst du nur gestorben. (Ha csak meg volnál halva.) — 14. Zsolt Beöthy : 
Aus Lea Ráskai. (Ráskai Leá-ból.) — 15. Letzter Traum. (?) — 16. Johann 
Bulla : Fern im Osten lebt' ein Suhan. (Gül-Baba : Volt egy szultán Indiá- 
ban.) — 17. Stets liebte ich. (Szeretem én.) — 18. Gregor Csiky : Du liebst 
mich. (A jóslat c. vígjátékból.) — 19. Viktor Dalmady : Betende Jungfrau. 
(Imádkozó hölgy.) — 20. Ludwig Dóczi : Ein Augenblick. (Egy pillanat.) — 
21. Alexander Endrődy (sic!): Von eines fernen Landes. (?) — 22. Gott 
segne. (Az isten áldja meg.) — 23. Prinz und Prinzessin. (?) — 24. Emerich 
Gáspár : Unter'm Fenster hör' ich Schritte. (Lépéseket hallok . . .) — 25. Kor- 
nél Gáspár: Bist mir fürder kein himmlisch Wesen. (?) — 26. Paul Gyulai': 
lm Ballsaale. (Bálban.) — 27. Auf der Margaretheninsel. (Margitszigeten.) — 
28. Eugen Heltai : Lorelei. — 29. Ladislaus Inczédy : Schmachtlied. (Ábrán- 
dos dal.) — 30. Edmund Jakab: Gesegnetes Haus. (Az áldott ház.) — 31. 
AÍexius Kadocsa (Lippich) : Habé mich um's Glück beworben. (Kerestem a 
boldogságot.) — 32. Josef Kiss: Aus Noémi. (Megállnék ablakod alatt.) — 
33. Warum so spát . . . (Ó, mért oly későn.) — 34. Auf der Donau. (Hajón.) — 
34a. Josef Komócsy : Liebesrausch. (Mámoros dal.) — 35. Bei einem Unge- 
witter. (Vihar.) — 36. Was heut' gelebt. (Miben ma fényt lelsz.) — 37. Ver- 
gangenheit und Zukunft. (Múlt és jövő.) — 38. Immerdar. (Mindhalálig.) — 
39. Kahnfahrt. (Csolnakázás.) — 40. Paul Koróda : Dichterliebe. (Szeress ! 
Szeress!) — 41. Gráf Hehe Gruft. (?) — 42. Lébe wohl. (Isten veled.) — 
43. Beim Stelldichein. (Találkozón.) — 44. An der Bahre. (A ravatalnál.) — 
45. Viktorine Lithvay : Stelldichein. (Találka.) — 46. Nikolaus Márkus : 
Carmen lugubre. — 47. Ludwig Palágyi : Was ich vollbracht. (Mit tettem 
eddig?) — 48. Zoltán Pap: Zweimal zwei. — 49. Láss' mich . . . (?) — 50. 
Ludwig Pósa: Trauung. (?) — 51. Predigt. (?) — 52. Július Reviczky: lm 
Kampfe. (A küzdelemben.) — 53. Nirwana. (Nirvána.) — 54. Emma. (Én MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 271 

édes elhervadt virágom.) — 55. Die man geliebt . . . (Akit szerettünk.) — 

56. Ich schlendere durch Féld und Wiesen . . . (A réteken járok dalolva.) — 

57. Zwei Begleiter. (Két útitárs.) — 58. Wenn ich nicht lieben werde mehr. . . 
(Ha már szeretni nem fogok.) — 59. Papier-Ruinen. (Papirromok.) — 60. Irt 
der Pressburger Au. (A pozsonyi ligetben.) — 61. Mein Gebetbuch. (Ima- 
könyvem.) — Ő2.Finale. — 6ibis. Bin krank . . . (Beteg vagyok.) — 63. Stefan 
Rónay : Trauriger Stern. (Szomorú csillag.) — 64. Der einsame Schwan. 
(Magános hattyú.) — 65. Herbstessonne. (Őszi napfény.) — 66. Alexander 
Somló : Aus der Vergangenheit. (?) — 67. Michael Szabolcsra : Begegne 
dich . . . (Egymás mellett . . .) — 68. Euphrosine Szalay : Barcarolle. — 69. 
Der Neufcháteler See. (Neuchateli tó.) — 70. Kari Szomory (Trautsch): 
Unser Zeitalter. — 71. Ladislaus Torros : Liebst du mich ? Ist's nur Mitleid ? 
(Szeretsz, sajnálsz ?) — 72. Johann Vajda : Der Komét. (Az üstökös.) — 
73. Nach zwanzig Jahren. (Húsz év múlva.) — 74. Július Varsányi : Mein 
Heimatsdorf. (Szülőfalum.) — 75. Anton Váradi : Zwei Totenschádel. (?) — 
76. Koloman Zanathy : Begegnungen. (Találkozások.) — 77. Géza Zichy : 
Heut' Nacht . . . (Egy asszony halt meg.) — 78. Wenn ich todt bin ... — 

79. Aus den ungarischen Gedichten des Übersetzers : Alles für Eines. — 

80. Wáre ich ... — 81. Stahl und Feuerstein. — 82. Auf der Reise. (Úton.) — 
83. Zu Dreien. — 84. Wette. — 85. Fatál ! — 86. Setzf meinem Ross die 
Sporen ein. — 87. Volkslieder : Rasch steigt des Hochwassers Flut. — 88. 
Taumle trunken durch die Gassen. — 89. Abendlüfte sáuseln durch den 
Buchenstand. — Verses fordítások. — Jelzete: P. o. hung. 1066 m. 

Maeláth Johann: Magyarische Gedichte. 

633. SJiagtjartírhe ©ebtrhte. Überfe£t r»on 3°^ űnn ©rafert SRaiíát^ 
Stuttgart unb £übtngert in b. £s. ©. ©otta'fcfjen Sucrjrjcmblung. 1825. 

8-r. LXXII, 248, (2) 1. — A fordító nővéreinek : Erzsébet és Ágnes 
grófnőknek ajánlva. — Tartalom : Vorrede. — Übersicht der Geschichte der 
magyarischen Poesie. — Magyarische Gedichte : 1 . Faludi Ferenc : Necken- 
des Lied. (Kisztő ének.) — 2. U. a. Antwort. (Felelő.) — 3. U. a. Der bunte 
Vogel. (Tarka madár.) — 4. Gr. Ráday Gedeon : Wasser, Wind, Éhre. (Viz, 
szél, becsület.) — 5. U. a. Die drei Faulen des Königs Matthias Corvinus. 
(Mátyás király három restje.) — 6. Br. Orczi Lőrinc : Die Bugacer Csárda. 
(A bugaci csárda.) — 7. Szabó Dávid : Auf einen Arzt. (Egy orvosra.) — 

8. U. a. Der Zaunkönig und die Eule. (Az ökörszemről és a bagolyról.) — 

9. Virág Benedek : An die Musen. (A Múzsákhoz.) — 10. U. a. Beruhigung. 
(Csendesités.) — 11. U. a. Kupido. — 12. U. a. An die Freundschaft. 
(A barátsághoz.) — 13. U. a. Theophilas Lied. (Theophila éneke.) — 14. U. a. 
Aurora. — 15. U. a. Geschenk. (Ajándék.) — 16. U. a. Der Vogel im Kaiig. 
(A kalitkába zárt madár.) — 17. U. a. Der Poet und die Muse. (?) — t8» 
Ányos (sic !) Pál : Klage eines Unglücklichen an den Mond. (Egy boldogtalannak 
panaszai a halovány holdnál.) — 19. U. a. An die untergehende Sonne. 
(A lenyugovó naphoz.) — 20. U. a. Der Scháfer und der Baum. (A pásztor 
és a fa.) — 21. U. a. Am Grabe der Geliebten. (A kedves sirja.) — 22. 
Verseghi (sic!) Ferenc: Abschied von den Musen. — 23. U. a. An den Neid. 272 GULYÁS PAL 

•(Az irigységhez.) — 24. U. a. An meine Freundin. (Barátnémhoz.) — 25. U. a, 
Der wahre Weise. (Az igaz bölcs.) — 26. U. a. An die Gerechtigkeit. (Az 
igazsághoz.) — 27. U. a. An Apolló. (Apollóhoz.) — 28. Endrődi János : 
Der kleine Bach. (?) — 29. U. a. Die Sonne. (A nap.) — 30. U. a. Der 
kranken Soldaten Seufzer. (?) — 31. Kazinczi (sic!) Ferenc: Das Epigramm. 
{Az epigramm.) — 32. U. a. Die Frösche. (A békák.) — 33. U. a. Mein 
Beglücker. (Az én boldogítóm.) — 34. U. a. Mein Lebenskahn. (A sajka.) — 
35. U. a. Die Erfindung des Distichons. (A distichon feltalálása.) — 36. U. a. 
Ihr Bild. (Az ő képe.) — 37. U. a. Das Versprechen. (A kötés napja.) — 
38. U. a. Laokoón. — 39. U. a. Veráchtlicher Stolz. (Pór gőg.) — 40. U. a. 
Klage. — 41. U. a. Netchen. — 42. U. a. Der Liebling. (A szeretett.) — 
43. U. a. Antinous. — 44. U. a. Ámor auf einem Löwen reitend. (Ámor az 
oroszlánon.) — 45. U. a. In einem Bade. (A váradi ferdőben.) — 46. U. a. 
Der Dachs und das Eichhörnchen. (A borz és az evet.) — 47. U. a. An 
Minni. (Minnyihez.) — 48. Dayka Gábor : Das treue Mádchen. (A hű leányka.) — 
49. U. a. Verborgenes Leid. (A titkos bú.) — 50. Kis János : An die Weis- 
heit. (Hymnus a bölcseséghez.) — 51 — 62. Kisfaludi (sic!) Sándor: Unglück- 
liche Liebe. (Kesergő szerelem 7., 13., 22., 26., 28., 47., 51., 57., 87., 154., 
172., 176. dal.) — 63 — 74. U. a. Glückliche Liebe. (Boldog szerelem 16., 
41., 44., Ji., 53-» 75- 8 7-> «!<>i Í3 6 -. l6 3-» l6 4-> 168. dal.) — 75. Vitkovits 
Mihály : An Lidi. (Lidihez.) — 76. U. a. Bitté. (Kérés.) — 77. U. a. Die 
Gerechtigkeit. (Az igazság.) — 78. U. a. Der Besuch des Glücks. (A szerencse 
látogatása.) — 79. U. a. An den Neider. (Az irigyhez.) — 80. U. a. Gottes- 
furcht. (Isteni félelem.) — 81. U. a. Der Eifersüchtigen letzte Worte. (A fél- 
tékenység szava.) — 82. U. a. Was der Mensch erdulden kann. (?) — 83. U. a. 
Rezensenten. (?) — 84. U. a. Mond, Dieb, Liebender. (?) — 85. U. a. An 
Czenczi. (Miképen őzek a friss.) — 86. U. a. Liebeswunsch. (?) — 87. Csokonai 
Mihály: Die Jahreszeiten. — 88. U. a. Der Versverschönerer. (A versszé- 
pítő.) — 88a. U. a. An meinen Freund. (Barátomhoz.) — 88b. U. a. Die 
Erdbeere. (A szamóca.) — 89. U. a. Die arme Suse. (Szegény Zsuzsi tábo- 
rozáskor.) — 90. Berzsenyi Dániel: Der Tanz. (A táncok.) — 91. U. a. Mein 
Antheil. (Osztályrészem.) — 92. U. a. Kopf und Herz. (Fő és szív.) — 93. 
U. a. Der Frühling. (A tavasz.) — 94. U. a. An Eszti. (Esztihez.) — 95. U. a. 
Zufriedenheit. (A megelégedés.) — 96. U. a. Phillis. — 97. U. a. Die Abend- 
dámmerung. (Az esthajnalhoz.) — 98. Búczi (sic !) Emil : Frühlings-Ende. 
(Tavasz vége.) — 99. U. a. Der Forst. (Az erdő.) — 100. U. a. Das Báum- 
chen. (A kis fa.) — 101. U. a. Verdienst. (Érdem.) — 102. Szemere Pál: 
An die Hoffnung. (Remény.) — 103. U. a. Erinnerung. (Emlékezet.) — 104. 
U. a. Isabelle. (Himfy.) — 105. U. a. Echó. — 106. U. a. Das beglückte 
Paar. (Boldog pár.) — 107. U. a. Sehnsucht vom Anfang zum Niedergang. 
{A titkos vidék.) — 108. Döbrentei Gábor: Regei und Natúr. (Regula s ter- 
mészet.) — 109. U. a. Egeria. — 110. U. a. Enthusiast und Kenner. (A szép 
mű készítéseért lángoló s az ahhoz értő.) — 111. U. a. Die Schule und das 
Genie. (?) — 112. U. a. Des Herzens Sehnen. (?) — 113. U. a. Das Veilchen im 
Schnee. (A havas violája.) — 114. Kisfaludi (sic!) Károly : Die Lebensalter. 
(Az élet korai.) — 115. U. a. Des Sángers Liebe. (Lantos szerelme.) — 116. 
U. a. Lében und Phantasie. (Élet és phantasia.) — 117. U. a. Liederquell. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 273 

(Dalforrás.) — 118. Kölcsey Ferenc: Wunsch. (Kívánság.) — 119. U. a. 
Der Bann. (Anathema.) — 120. U. a. An die Phantasie. (Phantasia.) — 121'. 
U. a. Schöne Lenka. (Szép L.) — 122. U. a. Der Schwármer. (Ábránd.) — 
123. U. a. Rosa. (Róza.) — 124. Tóth László : Die Göttin der Jugend. (Az 
ifjúság istennője.) — 125. U. a. Der spielende Erős. (A játszó Erős.) — 126. 
U. a. Liebe und Freundschaft. (Barátság és szerelem.) — 127. U. a. Pránu- 
meration. (?) — 128. U. a. Vergötterungs-Glanz. (Az istenülés dicsősége.) — 
129. Szent Miklósi (sic !) Alajos : Abends an meine Schöne. (Szépemhez est- 
hajnalkor.) — 130. U. a. An ein liebendes Mádchen. (Egy szerelmes leány- 
kához.) — 131. U. a. Die Freudé. (Az öröm.) — 132. U. a. Beleidigung. (?) — 
133. U. a. Mein Témpe. (Az én Tempém.) — 133.U. a. Das Glück. (?) — 134. 
U. a. Chloes Lippen. (Chloe ajaka.) — 135. U. a. Mein Wunsch. (Óhajtá- 
som.) — 136. U. a. Amors Befreiung. (?) — 137. U. a. Die Feier der Liebe. 
(Szerelem ünnepe.) — 138. U. a. An mein Lieb. (Szépemhez.) — 139. U. a. 
Táuschung. (?) — 140. Göndöcz [Ferencné Takács] Judit : Meine Klause. 
(Az én lakásom.) — 141. U. a. An mein Klavier. (?) — 142. Képlaki Vilma 
[Szemere Pálné] : Er. 1 — 143. U. a. An eine Freundin. (Barátnémhoz.) — 
Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 696 i. 

Márkus S. : Galerié ungarischer Dichter. 

634. Galerié ungarischer Dichter von S. Márkus. Budapest, 1895. 
V. Hornyánszky. 

8-r. (6), 182, 2. 1. Tartalmát nem ismerem, mivel a példány e jegyzék 
készítésekor lappangott. — Jelzete: P. 0. hung. 1099 x/8. 

Mátray Gábor: Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye 

635. Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. ...kötet. Rendezi 
's kiadá Mátray Gábor. . . 2lHgememe ©ammlung ungarifc&er SSolfálieber. 
. . . 33anb. ©eorbnet unb herauSgegeben burdj Gábriel Mátray. . . . Dfen, 
gebrucft in ber $L f. ung. Umoerfitát§íS3ud)brucferei. 1852 — 1858. 

2-r. VII, 144; 30. 1. Két kötet. Az első teljes, a másodikból csupán az 
1. füzet jelent meg. Kétnyelvű szöveggel. A német fordítás Czanyuga József 
munkája. A zenei részt Engeszer Mátyás nézte át. Tartalma : /. kötet. 1. Unsre 
Hütte ist ein Raub der Flammen. (Megégett a szentpéteri állás.) — 2. Von 
Pesth führt nach Debreczin die Eisenbahn. (Pesttől fogva Debrecenig a vasút.) — 
3. Als ich ging, da grünte schon der Apfelbaum. (Ott a réten egy almafa 
zöldéit.) — 4. Feurig ist mein Ross von goldner Farbé. (Sárga csikó, sárga 
lovam, sárga.) — 5. Wáre nicht mein Pferd gefangen. (Fakó lovam, gyors 
paripám.) — 6. Der Haiduk geht Abends patrouillieren. (Estve jár a hajdú a 
faluban.) — 7. Ohne Pferd bin ich geblieben. (Nincsen nekem pejparipám.) — 

8. Mit dem Vater ging das Mádchen. (Elment a lány az apjával szántani.) — 

9. Guter Junge, was ist Dir. (Honnan jösz te oly leverten.) — 10. Beim 

1 Szvorényi szerint SzEMERÉné eredeti német költeménye. V. ö. Szemere Pál mun- 
kái I. 289. 1. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 18 274 GULYÁS PAL 

Gebúsche scheint die Sonne. (Kisütött a nap a cserén.) — II. Auf des 
Tannenbaumes Höhen. (Jegenyefa tetejébe.) — 12. Sieh' mein Kind in's 
Auge mir. (Nézz babám a szemembe.) — 13. O mein theures Kanaan. (Ó te 
áldott Kánaán.) — 14. Geht die Blonde durch die Gassen. (Szőke kis lány 
megy a kútra.) — 15. Man kann allé Herzensqualen. (Simonyiban van egy 
malom.) — 16. Aus dem Schilfe kömmt Geflügel. (Káka tövén költ a ruca.) — 
17. Reif wird die Traube. (Erik a szőlő.) — 18. Auf den Weinberg zu ge- 
langen. (Elmentem én a szőlőbe.) — 19. Stolzes Mádchen, wohin führte ? 
(O kedves ház büszke lánya.) — 20. Rothe Aepfel sind beliebt. (Piros alma, 
telelő.) — 21. Fischer bin ich in des Alföld weitem Kreis'. (Az alföldön 
halászlegény vagyok én. — A lap alján a következő «észrevétel» : E* dal 
Bernát Gáspár több dalából van összeállítva.) — 22. Knisternd brennt das 
Haus. (Ég a kunyhó, ropog a nád.) — 23. Oft hab' ich mir's vorgenommen. 
(Felfogadtam száz meg százszor.) — 24. Will man viel und schönen Weizen 
kriegen. (Ha ki tiszta búzát akar vetni.) — 25. Az első sz. dallal azonos, de 
karénekre alkalmazva. — 26. Es gefállt mein Falber allén Leuten. (Fakó lovam 
fel van kantározva.) — 27. Azonos a 2. sz. dallal. — 28. Azonos a 11. sz. 
dallal. — 29. Azonos a 12. sz. dallal. — 30. Azonos a 13. sz. dallal. — 
31. Azonos a 14. sz. dallal. A 27 — 32. sz. karénekre átírva. — 32. Diesen 
Gruss kann man oft hören. (Már minálunk így köszönnek.) — 33. Azonos a 
15. sz. dallal, de karénekre átírva. — 34. In dem Hemde friert's mich heute. 
(Jaj be fázom egy ingvállban.) — 35. Azonos a 16. sz. dallal, de karénekre 
átírva. ■ — 36. Dieser Baum wird nimmer blühen. (Kidűlt a fa mandulástól.) — 
37. Azonos a 17. sz. dallal. — 38. Azonos a 18. sz. dallal. Mindkettő karra 
feldolgozva. — 39. Mutter ! deine Thránen flossen. (Sírtál anyám egykor 
értem.) — 40. (Első kötet 2. füzet) : Sebastian Tinódy : Viel Wunder gab's. 
(Sok csudák voltának jó Magyarországban. 4. szak.) — 41. U. a. Sprechen 
will ich von der bősen altén Zeit. (Ez elmúlt gonosz időket beszélem. 5. szak.) — 

42. Zu dem uns so werthen Fest. (Szent Gergely doktornak. 5. szak.) — 

43. Freund, betrübt bist Du. (Mit búsulsz, kenyeres.) — 44. Tulpe, aufgeblühet 
an der Bodrog Strand. (Bodrog partján növekedett tulipán. 4. szak.) — 45. Eben 
komm ich aus dem Siebenbürger Lande. (Most jöttem Erdélyből.) — 46. 
Meiner Eltern Brot. (Nem eszem én apám, anyám kenyerét.) — 47. Ist der 
Schweinshirt wohl zu Haus'. (Itthon van-e a kanász.) — 48. In den Lüften 
sieht man Wolken. (Magasan száll a felhő.) — 49. Aus Knospen werden rothe 
Rosen. (Bimbóból lesz a piros rózsa.) — 50. An dem Hügel sieht man Rosen- 
stráuche. (Rózsabokor virít a domboldalon.) — 51. Schöne Mádchen geh'n in 
die Lock-Csárda. (Becsaliba járnak a legszebb lányok.) — 52. Andreas Tóth: 
Über'n Hejő. (Túl a Hejőn.) — 53. Röschen mein ist niedlich, frisch. (Az én 
rózsám takaros.) — 54. Gerne würd' ich táglich Abends zu Euch gehen. 
(Elmennék én tihozzátok az estve.) — 55. Fragen Hess mich jüngst der Oberst. 
(Azt izente az ezredes.) — 56. Reif sind bald die Kirschen. (Érik a cseresz- 
nye.) — 57. Weizen, Weizen. (Búza, búza, be szép tábla búza.) — 58. Jancsi 
halt' an ! (Állj meg Jancsi.) — 59. Herrlich ist das Csárda-Leben. (Csárdás- 
élet a gyöngyélet.) — 60. Selig war ich. (Áldom azt a pillantást.) — 61. In 
das Dorf bringt unser Wagen. (Megy a kocsi, megy a szekér.) — 62. Mein 
Geliebter ist ein Dichter. (A szeretőm iródiák.) — 63. Ackern werd' ich diese MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 275 

Casse. (Felszántom én azt az utcát.) — 64. Kaspar Bernát: Dunkle Wolken 
thürmen sich. (Sötét felhők tornyosulnak az égen.) — 65. Bei Rosmarin is 
wohl das Beste. (Rozmarinnak olyan a szokása.) — 66. Kolónián Tóth : 
Weinthin flog der Vogel. (Törött ágról messze repült a madár.) — 67. U. a. 
Wáren meine Dolmány's Knöpfe. (Ha dolmányom minden gombja.) — 68. 
Kaspar Bernát: Munter, Burschen. (Vigan, vigan szegények.) — 69. Nach 
dem Mádchen. (Megy a kis lány a Dunára.) — 70. Als ich mich in's Bett 
gelegt. (Lefeküdtem, de csak alig, alig.) — 71. Unser Richter. (Öreg biró kis 
bíróstul.) — 72. Kaspar Bernát : Kehrt der arme Bursch. (Ha betekint a daliái 
csárdába.) — 73. Kirsche mit dem schwarzen Stengel. (Feketeszárú cseresz- 
nye.) — 74. Ich bin der Gulyás von Petri. (Én vagyok a petri gulyás.) — 
75. Etwas Salz. (Egy kis kenyér, egy kis só.) — 76. Auf dem Himmel stehen 
drei Stern'. (Három csillag van az égen.) — 77. Röschen muss Heuschober 
spitzen. (Az én rózsám boglyát tetéz.) — 78. Dürren Mais. (Száraz kukorica- 
szár.) — 79. Trinken wir ! (Igyunk, aki angyala van.) — II. kötet. (1. [egyetlen] 
füzet, rézmetszetü címlappal) : 80. Als die Sonne aufgegangen. (Felsütött a 
nap sugara.) — 81. Meinen Mantel kann ich strecken. (Nem ér az én subám 
térdig.) — 82. Dieses Mádchen, ach so hold. (Ez a kis lány jaj be szép.) — 

83. Blicke nicht so schelmisch, Kleine. (Barna kis lány, ne kacsingass.) — 

84. Feierlich im Dorf. (Virradóra szól a falu harangja.) — 85. Oh verbirg. 
(Rejtsd el azt a barna szemedet.) — 86. Stephan Jakab : An die verfallene 
Kneipe. (A pusztult csárdához.) — 87. U. a. Trinklied. (Bordal.) — 88. Gelb- 
gestiefelf watet Miska. (Sárga csizmás Miska sárba jár.) — 89. Um recht 
lustig zu lében. (Szőlővesszőt ültettem.) — 90. Wohin wollt ihr, Vetter gehen. 
(Hova megy kend, komám uram.) — 91. Wo seid Ihr zu Hause, Jungfer. 
•(Hol lakik kend, komámasszony.) — 92. Alexander Petőfi : Honfidal. (Patrioten- 
lied.) — 93. Ugyanaz. Az egyik Doppler Károly, a másik Nagy József meg- 
zenésítésével. — 94. Mein Hut hat eine Féder. (Kis kalapom fekete.) — Ver- 
ses fordítások magyar szöveggel. — Jelzete : Mus. 41 1 a. 

Melas Heinrich : Französische und magyarische Dichtungen. 

636. grattjöfifdje uní) magtjarifcfte £>icfitungen in meirifrher Überjefcung 
»on §einrtd) 2Ma§. 28ien, $ommijfionát>erIag sort GarI ©raefer. 1885. 

8-r. VIII, 244 1. Ny. W. Krafft, Hermannstadt. A kötet második része 
(93 — 244) a következő magyar költemények verses fordítását tartalmazza : 
1. Petőfi : In meinem Vaterlande. (Hazámban.) — 2. Viel Menschen wandeln 
auf und ab im Haine. (Járnak-kelnek sokan . . .) — 3. Liederquell. (Dalforrás.) — 
4. Dinumdanum. (Dinom-dánom.) — 5. Weissagung. (Jövendölés.) — 6. Wer 
hemmt den Blumenkelch ? (A virágnak megtiltani nem lehet . . .) — 7. Patrioti- 
sches Lied. (Honfidal.) — 8. Der Edelmann. (A nemes.) — 9. Phantasie eines 
Durstigen. (Szomjas ember tűnődése.) — 10. Vergessener Entschluss. (Füstbe- 
ment terv.) — 11. Die Welt ist gross. (Ez a világ amilyen nagy...) — 
12. Lében, Tod. (Élet, halál.) — 13. Der pfiffige Weintrinker. (Furfangos 
borivó.) — 14. Weinrausch für's Vaterland. (Részegség a hazáért.) — 15. Ein 
Stern erglánzt am reinen Himmel. (Amott fönn egy csillag ragyog . . .) — 
16. Sehnsucht nach Liebe. (Szerelemvágy.) — 17. Das Haus im Walde. (Az 

18* 276 GULYÁS PAL 

erdei lak.) — 18. Mondnacht. (Holdvilágos éj.) — 19. Meine Phantasie. (Kép- 
zetem.) — 20. Lied vom Vaterland. (A hazáról.) — 21. Mein Liebchen hatten 
sie zu Grab getragen. (Sírba tették . . .) — 22. Die Ruinen der Tscharda. 
(A csárda romjai.) — 23. Begegnung auf der Puszta. (Pusztai találkozás.) — 
24. Es blauen hinter mir... (Mögöttem a múlt...) — 25. Freudeloser Spát- 
herbstmorgen. (Kellemetlen őszi reggel . . .) — 26. Das magyarische Volk. 
(A magyar nemzet. 1846.) — 27. Bist du ein Mann, sei's wahrhaft ! (Ha férfi 
vagy, légy férfi.) — 28. Ein Hundeloch. (Kutyakaparó.) — 29. Die Theisz- 
(A Tisza.) — 30. Zerlumpte Helden. (Rongyos vitézek.) — 31. Feuer. (Tűz.) — 
32. Ich wollt', ich wár' ein Bach I (Lennék én folyóvíz.) — 33. Kommst du 
zu mir ? (Hozzám jösz-e ?) — 34. Die Winkelschánke am Dorfende. (Falu 
végén kurta kocsma...) — 35. Das Grab des Bettlers. (A koldus sírja.) — 
36. Haideröschen an dem Raine. (Rózsabokor a domboldalon.) — 37. Herr 
Pató Pál. (Pató Pál úr.) — 38. Die Nacht. (Az éj.) — 39. Wie soll ich dich 
nennen ? (Minek nevezzelek ?) — 40. Die Puszta im Winter. (A puszta télen.) — 
41. Das Thai und der Berg. (A völgy s a hegy.) — 42. Die See hat sich 
erhoben. (Föltámadott a tenger. . .) — 43. Der Gott der Magyarén. (A magya- 
rok istene.) — 44. Das Zwerggeschlecht, die feigen Seelen ... (A gyáva faj r 
a törpe lelkek . . .) — 45. Klein-Kumanien. (Kis-Kúnság.) — 46. Drei VögeL 
(Három madár.) — 47. Akazien im Garten . . . (Ti akácfák a kertben . . .) — 
48. Ich liebe dich, mein Weib ! (Szeretlek, kedvesem !) — 49. Der Herbst in 
seiner altén Schöne . . . (Itt van az ősz, itt van újra . . .) — 50. Schlachtlied 
(Csatadal.) — 51. Bei der Geburt meines Sohnes. (Fiam születésére.) — 
52. Ich hőre wieder Lerchensang . . . (Pacsirtaszót hallok megint...) — 53 
Welch' ein Lármen, welch' ein lustig Lében. (Milyen lárma, milyen vigada- 
lom...) — 54. Arany [János]: Die Welt. (A világ.) — 55. Die blonde PannL 
(Szőke Panni.)— 56. Háuslichkeit. (Családi kör.) — 57. Im Herbst. (Ósszel.) — 
s8. Bajza [József] : Aufschrei. (Sóhajtás.) — 59. Garay [Jáncs] : Der Pilger.. 
(A zarándok.) — 60. Kisfaludy K[árolyJ : Meiner Heimat schöne Auen ! 
(Szülőföldem szép határa...) — 61. Kampfspiel in Ofen. (Budai harcjáték.) — 
62. Kölcsey [Ferenc] : Abendlied. (Estidal.) — 63. Szász K[ároly] : Hörst du,. 
hörest du die Geige? (?) — 64. Tompa [Mihály]: lm Sommer, Winter... 
(Télen, nyáron . . .) — 65. Vom Hunnenkönig Etzel. (Etele hún királyról.) — 
66. Tóth K[álmán] : Trennung. — 67. Vörösmarty [Mihály] : Aufruf. (Szó- 
zat.) — 68. Schwármerei. (Ábránd.) — 69. Vaterlandsliebe. (Honszeretet.) — 
Jelzete: P. o. hung. 1113 k. 

Nordheim Július: Ungarische Gedichte. 

637. Itngcmfcfje ©ebidjte. Aus dem Ungarischen übersetzt von Július 
Nordheim. Budapest. Verlag von Sámuel Zilahy. 1873. 

8-r. 67 1. Ny. u. o. Brüder Bendiner & A. Grünwald. Tartalom : 
1. Kölcsey: Hymnus. — 2. Garay: Kont. — 3. Tompa: Der neue Simeon. 
(Új Simeon.) — 4. Petőfi : Patriotenlied. (Honfidal.) — 5. Vörösmarty : 
Aufruf. (Szózat.) — 6. Das Fóter Lied. (Fóti dal.) — 7. Gyulai : Der Herr 
Lieutenant. (Hadnagy uram.) — 8. Czuczor : Der schönste Sang. (A legszebb 
ének.) — 9. Petőfi : Der Handel. (Alku.) — 10. Garay : Der ausgediente MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 277 

Sóidat. (Az obsitos.) — 11. Vörösmarty: Salomon. (Salamon.) — 12. Arany 
(János): Auf der Anhöhe bei Tetétlen. (A tetétleni halmon.) — 13. Petőfi: 
Das heilige Grab. (A szent sír.) — 14. Arany: Frau Ágnes. (Ágnes asszony.) — 
15. Tóth K. : Szilágyi Erzsébet und ihr Sohn Mátyás Corvinus. (Szilágyi 
Erzsébet.) — Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 696 k. 

Pongrácz Stefan: Magyarische Gedichte. 

638. Magyarische Gedichte patriotisch-lyrischen Inhaltes in die 
deutsche Sprache übertragen durch Stefan Gráf Pongrácz .. . Press- 
burg 1859. 

8-r. (4), 79 1. Kőnyomat. Tartalom : 1. Vörösmarty : Aufruf. (Szózat.) — 
2. Bajza: Aufruf. (Szózat.) — 3. U. a. Patriotisches Lied. (Honfidal.) — 
4. Kölcsey: Zrinyi-Lied. (Zrinyi-dal.) — 5. Császár: Patriotisches Lied. 
{Honfidal.) — 6. U. a. Gesang. (Ének.) — 7. Lukács (Pál) : Des kleinen Ungarn 
Lied. (Kis magyar dala.) — 8. Berzsenyi : An die Ungarn. (A magyarok- 
hoz.) — 9. Garay : Kont. — 10. Petőfy (sic !) : Das letzte Almosén. (Az 
utósó alamizsna.) — 11. Mein Lieben. (Az én szerelmem.) — 12. Welch' ein 
Traum ! (Milyen furcsa álmám.) — 13. Nacht der Wonne. (Boldog éjjel.) — 
14. Regnen seh' ich, regnen. (Esik, esik, esik.) — 15. Blátter von der Blume 
sinken. (Hull a levél a virágról.) — 16. Grabeslieder hör* ich klingen. (Te- 
metésre szól az ének.) — 17. Der Handel. (Alku.) — 18. Süsse Freud' im 
vollen Zugé. (Édes öröm, ittalak már.) — 19. Eötvös: Der Wille. (Vég- 
rendelet.) — Kétnyelvű kiadás. Verses fordítás. Jelzete : P. 0. hung. 1262 ud. 

639. Ugyanaz. *Reft, ©elbfföerlag beá 33erfafferő. 1867. 

24-r. 198, (6) 1. Nyomtatta : Josef Kertész, u. o. Előbbi erősen bővített 
kiadása. Tartalom : 1. Vörösmarty : Aufruf. (Szózat.) — 2. An die Ungar- 
Dame. (Az úri hölgyhöz.) — 3. Tráumerei. (Ábránd.) — 4. König Salamon. 
(Salamon király.) — 5. Fother Lied. (Fóti dal.) — 6. Das Traumbild. 
(A túlvilági kép.) — 7. Iduna : Lasst mich lernen. (Tanítsatok). — 8. Bilder. 
{Képek.) — 9. Die Schwalbe. (A fecske.) — 10. Kölcsey : Zrinyi-Lied. 
(Zrínyi dala.) — 11. Hymne. (Hymnus.) — 12. Garay: Kont. — 13. Der 
Pilger. (A zarándok.) — 14. Glaube, Hoffhung und Liebe. (Hit, remény és 
szeretet.) — 15. An die Ungarfrau. (A magyar hölgyhöz.) — 16. Bajza: 
Apotheose. (Apotheosis.) — 17. Patriotisches Lied. (Honfi-dal.) — 18. Aufruf. 
{Szózat.) — 19. Wach' auf! (Ébresztő.) — 20. Lébe wohl. (Isten hozzád.) — 
21. Eötvös: Der letzte Wille. (Végrendelet.) — 22. Palást und Hütte. (Vár 
és kunyhó.) — 23. Kisfalum (sic!) Sándor: Meiner Kindheit schöne Zeiten. 
(Gyermekségem szép idei.) — 24. Tagé kommen, Tagé schwinden. (Napok 
jőnek, napok mennek.) — 25. Vachott(S.): Der Dichter. (A költő.) — 26. An 
eine Jungfrau. (Ifjú hajadonhoz.) — - 27. Der politische Gefangene. (A külföld 
rabja.) — 28. Kazinczy : Die süsse Pein. (Az édes kín.) — 29. Berzsenyi : 
An die Ungarn. (A magyarokhoz.) — 30. Császár: Gesang. (Ének.) — 31. 
Lukács: Des kleinen Ungarn Lied. (Kis magyar dala.) — 32. Erdélyi; 
Mahnruf. (Intés.) — 33. Virág: Von dem im Káfig versperrten Vogel. 
{A kalitkába zárt madárról.) — 34. Gyulai Pál : An Emilie. (Emiliához.) — 278 GULYÁS PAL 

35. Papp Endre: Die Geschichte eines Herzens. (Egy szív története.) — 36- 
Mentovich Ferenc : Die Teilung. (Osztozás.) — 37. Szentiványi : LiecL 
(Dal.) — 38. Tóth Kálmán : Könnten nur. (Hogy ha titkolt.) — 39. Flóra 1 
Für das Lében. (Ne gondold.) — 40. Dobsa: Die Scbule des Lebens. (Az 
élet iskolája.) — 41.H1ADOR: lm Todtenhause. (Temetőben.) — 42. Csukássy 
József; Lieder an Aurelia. (Dalok Arankához.) — 43. Lisznyai: Einstmal war 
ich. (Hej ezelőtt.) — 44. Kerényi : In der Laube. (A lugasban.) — 45. Berecz 
Károly : Hinweg von hier. (El innen, el.) — 46. Szemere Miklós : Ritterliche 
Liebe. (A lovag szerelme.) — 47. Czuczor : Klein Margit's Traum. (Szűz Margit 
álma.) — 48. Das schönste Lied. (A legszebb ének.) — 49. Arany : Der 
Knabe und der Regenbogen. (A gyermek és a szivárvány.) — 50. Tompa : 
Das Lied von der Cypresse. (A jávorfáról.) — 51. Sárosy : Der erblindete 
Sánger. (A világtalan dalnok.) — 52. Die vermisste Rose. (A vesztett rózsa.) — 
53. Tarkányi: Des Prinzen Abenteuer. (A királyfi kalandja.) — $4. Petőfit 
Meine Liebe. (Az én szerelmem.) — 55. Fern von der grossen Welt. (A világ- 
tól elvonulva.) — 56. Der Wahnsinnige. (Az őrült.) — 57. Welch einTraunu 
(Milyen furcsa álmám.) — 58. Nacht der Wonne. (Boldog éjjel.) — 59. Regnen 
seh' ich, regnen. (Esik, esik, esik.) — 60. Blátter von der Blume sinken. (Hull 
a levél a virágról.) — 61. Grabeslieder hör' ich klingen. (Temetésre szól az 
ének.) — 62. Drei Vögel. (Három madár.) — 63. Báume, die der Wald gé- 
niében. (Erdő, erdő, de magas vagy.) — 64. Káferlein. (Szülőföldemen.) — 
65. In der Sonne keimt die Rose und verblüht. (Naptól virít, naptól hervad a 
rózsa.) — 66. Reich mit Blüthen ist der Rosenstrauch umhüllt. (Tele van a 
rózsabokor . virággal.) — 67. Diese Welt. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 68. 
Bin béreit als Wasser. (Lennék én folyóvíz.) — 69. Frage nicht. (Kérded 
anyám.) — 70. Auf der Donau. (A Dunán.) — 71. Süsse Freud' im vollen 
Zugé. (Édes öröm, ittalak már.) — 72. Patrioten-Lied. (Honfi-dal.) — 73. 
Immer wieder. (Száz alakba.) — 74. Die ungarische Nation. (A magyar nem- 
zet.) — 75. Das letzte Almosén. (Az utósó alamizsna.) — Jókai: Tausend 
Jahre. (Ezer év.) — Verses fordítás. Jelzete: P. o. hung. 1262 u. 

(Seliger Paul): Der Völker Liebesgarten. 

640. Der Völker Liebesgarten. 1909. Leipzig. Verlag Július Zeitler, 

8-r. VIII, 531 1. Ny. Poeschel & Trepte u. o. A 478—83. lapon Ma- 
gyarische Liebeslieder : CCCXVIII Volkslieder. 814. Maikáfer, goldnes Mai- 
káferlein. (Cserebogár, sárga cserebogár.) — 815. Ich wandre, ich wandre. 
(Elmegyek, elmegyek, messze földre megyek.) — 816. Wald, o Wald. (Erdő, 
erdő, de magas vagy.) — 817. Gott und Menschen sind dagegen. (?) — 
818. Láss, mein Rösslein. (?) — 819. Öfter hab' ich deinetwegen. (?) — 
820. Wie lieblich die Glocken. (Jaj, de szépen harangoznak Torjába. 1 — 5. 
szak.) — 821. Mádchen schau' ins Auge mir. (Nézz rózsám a szemembe.) — 
822. Mandelbaum steht kahl und schaurig. (Kidőlt a fa mandulástól.) — 
CCCXIX. Alexander Kisfaludy : 823. In des Zaubers mag'scher Helle. (Mi- 
dőn a hold világában.) — 824. Von ihr kommet, zu ihr schwebet. (Tőle 
jönnek, hozzá térnek.) — CCCXX. Michael Vörösmarty : 825. Ich sag nicht, 
dass ich dich liebe. (Idához.) — CCCXXI. Alexander Petőfi: 826. Zwei MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 279 

lange, hangé Tagé. (Láttam két hosszú nap . . .) — 827. Die Blüte falit vom 
Blumenschoss. (Hull a levél a virágról . . .) — 828. Du liebst den Frühling, 
holdé Maid. . . (Te a tavaszt szereted . . .) — 829. Ich seh' des Ostens reich- 
geschmückte Flur . . . (Látom kelet leggazdagabb virágit . . .) — Verses fordítá- 
sok, ismeretlen fordítótól. A népdalok közül a 814 — 20. számot Haek, a 
821 — 22. számot Steinacker fordította. — Jelzete: L. elég. m. 779 qf. 

Steinacker Gusztáv: Pannónia. 

641. (Első címlap): Pannónia. Virágfüzér az ujabb magyar lyrai 
Költészet' Mezejéről. Steinacker Gusztávtól . . . Első rész. Lipcsében, 
Einhom Vilmos tulajdona. 1840. (Második címlap): Pannónia. Síumen* 
lefc auf bem ?5eíbe ber nettem magnarifdjen Stjrif in meírijchen Überíra* 
gungen oon Gustav Steinacker . . . (Srfte 9lbifjeilung. Seip^ig, 93eríag oon 
Üöilhelm (Smrjorn. i84o. 

8-r. XXIII, 262 1. Nyomtatta : Fr. Frommann, Jena. Tartalma : 1. Kis- 
faludy Károly : Liebesreichtum. (Én is voltam szegény legény.) — 2. An 
der Donau. (Mély a Duna közepén.) — 3. Am Plattensee. (Messze fénylik a 
Balaton.) — 4. Die Sternlein. (Hej, ti fényes csillagok.) — 5. An der Theiss. 
(A Tiszának kies partján.) — 6. Getáuschte Hofihung. (A bimbóbul virág 
lesz.) — 7. Zur Ernte. (Vedd sarlódat édes kincsem.) — 8. Am Bache. (Vigan 
foly a csermelye.) — 9. Warnung. (A Dunában sok a víz.) — 10. Liebchens 
Garten. (Ha én tiszta patak volnék.) — 11. Verschmáhte Liebe. (Hej violám, 
szép violám.) — 12. Heimwárts. (Szülőföldem szép határa.) — 13. Der Land- 
mann auf dem Rákos. (A rákosi szántó a török alatt.) — 14. Gleiches Loos. 
(Sárga levél, sárga levél.) — 15. Berzsenyi: Die Tánze. (A táncok.) — 16. 
Fr. N. W's Bild. (B. W.' M. képe.) — 17. Kazinczy: Glanz und Dunkel, an 
Cserei. (Fény és homály. Csereihez.) — 18. Morál des Epigramms. (Epi- 
grammai morál.) — 19. Kis (János): Meiner Braut. (Az eljegyzetthez.) — 
20. Szemere (Pál): Echó. — 21. Vörösmarty: Der Heimathlose. (A honta- 
lan.) — 22. Salamon. — 23. Der Rettungslootse. (Az árvizi hajós.) — 24. 
Kölcsey: lm Nachen. (Csolnakon.) — 25. Hoffnung und Erinnerung. (Re- 
mény, emlékezet.) — 26. Der Ruhelose. (A nyugtalan.) — 27. Czuczor: 
Hunyadi. — 28. Die Lieb' ein Bienchen. (A szerelem méhecske.) — 29. Bajza 
(József) : Seufzer. (Sóhajtás.) — 30. Des Feldherrn Abschied. (A vezér bú- 
csúja.) — 31. B. Eötvös J. : Das erfrorne Kind. (A megfagyott gyermek.) — 
32. Döbrentei : Husarenlied. (Huszárdal.) — 33. Csokonai: Liebeslied an 
meine Feldflasche. (Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz.) — 34. Iluska's 
Schmerz. (Iluska keservei.) — 35. Kisfaludy Sándor: Wie der Hirsche vom 
Speer getroffen. (Mint a szarvas, kit megére.) — 36. Lenzesloh'n und Lenzes- 
prangen. (A tavasznak érkezése.) — 37. Augen himmlisch mild erglommen. 
(Üdvességgel áldott két szem.) — 38. O wie schnell bist Du entschwunden. 
(Gyermekségem szép ideje.) — 39. Tagé kommen, Tagé ziehen. (Napok jön- 
nek, napok mennek.) — 40. Ruhe will ich mir erjagen. (Kérem majd nyu- 
galmamat.) — 41. O Badacsony's Traubenlesen. (Édes, kínos emlékezet.) — 
42. In der Blumen bunten Reihen. (A virágok szép nemében.) — 43. Lauter 
Liebender Gedanken. (A szerelmes gondolatok.) — 44. Ámor, kannst du's 280 GÜLYAS PAL 

ruhig tragen. (Ámor! s hát csak szenvedheted.) — 45. Überfluss und Armuth 
zeugten. (A szegénység és gazdagság.) — 46. Jeder Reiz, der ihr verliehen. 
(Testének egy mozdulása.) — 47. Mauern, die ihr sie umziehet. (Falak, me- 
lyek közt lakozik.) — 48. Oftmals schwebt mir's vor den Sinnen. (Gyakran 
lebeg elmém előtt.) — 49. Kleiner Bach, der sich den Weichen. (A havas- 
nak oldalában.) — 50. Dürre Blátter sáuseln nieder. (A fecskék elköltözte- 
nek.) — 51. Kann nicht ruh'n zur Geisterstunde. (Éjfél vagyon — nem alha- 
tom.) — 52. Könnt' aus meiner Brust ich reissen. (O, vajha kiszakaszthat- 
nám.) — 53. Ward'st in Liebe einst empfangen. (Szerelembe fogantattál.) — 
54. Jeder Ton ist lángst verklungen. (Vizén, földben . és az égen.) — 55. 
Jedesmal, so oft die Lieder. (Valahányszor szeme pillant.) — 56. Nacht um 
mich und Nacht im Herzen. (A világon setét éj van.) — 57. Thránen, höret 
auf zu fiiessen. (Érc szive megv ehetetlen.) — 58. Wo sie weilt — o sieh' 
die Báume. (Ahol ő van — nézd a fákat.) — 59. Theurer sind mir diese 
Schmerzen. (Szivem kínja kedves nekem.) — 60. Nicht das kleinste Sternlein 
funkelt. (Egy csillag sincs az egekben.) — 61. Dass der Inhalt meiner Lieder. 
(Hogy csak kínja s aggodalma.) — 62. Weinst in mir, o arme Seele. (Sírsz 
hát bennem, szegény lélek.) — 63. Wer vielleicht die heisse Liebe. (Ha ki 
talán nem értheti.) — 64. Hast viel Lieder schon gesungen. (Oh, nyomorult, 
buta nyelv te.) — 65. B. Jósika Miklós : Der Fluch. (Átok.) — Kétnyelvű 
kiadás. — Verses fordítások. — Több nem jelent meg belőle. — Jelzete : 
P. o. hung. 1339. 

[Steinacker Gustav] : Herzensklánge. 

642. ^erjertSflcmge. 3luágeroarjIte £)idjtungen oon ©. Xreumunb. 9US 
SDianufcript für ©íeicbgeftimmte. Seipjig, 1845. ®™ű » on ^ őfar Setncr. 

8-r. 256 1. Magyar költemények német fordításai vannak a következő 
lapokon: 1. A 141. lapon (Vörösmarty Mihály): Inschrift des von den 
Ungarn errichteten Priesznitz-Monumentes in Gráfenberg. (Priesznitz.) — 
2— 4. A 172 s köv. II. Aus dem Ungarischen des Vörösmarty: i. Zuruf. (Szó- 
dat.) — 2. Fóter Lied. (Fóti dal.) — 3. Was treiben wir? (Mit csináljunk?) — 
■5. A 199. lapon: Emerich Nagy: Schwanengesang. (Hattyúdal.) — 6. A 201. 
lapon : Emil Vidor [Kerényi Frigyes] : Aus 1840. — 7. A 206. lapon : U. a. 
Aus 1841. — 8. A 215. lapon: J. Bajza: Weckeruf. (Ébresztő.) — 9. A 218. 
lapon : J. Garay : Der verabschiedete Sóidat. (Az obsitos.) — Verses fordítá- 
sok. Két példány. — Jelzete : P. o. germ. 3189 aa és 3189 rb. 

642*7. ^erjenáflönge. Sluőgeroahlte £)td)tungen eineő SDeutfcbungarő 
»on ©. Sxeumunt). groeite oerbefferte 2luflage. Seipjig, 1846. £)rucf non 
Défar Seiner. ^n ©ommifficm bei ©uftoo §ca*ertaft in ^eftfj. 

8-r. XII, 252 1. A második kiadás az elsőtől, az előszó szerint, csak a 
sajtóhibák gondos kijavítása és szerző néhány ujabb költeményének fölvétele 
által különbözik. A magyarból fordított darabok azonosak az első kiadásban 
szereplőkkel. — Jelzete: P. 0. germ. 3189a. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 281 

Steinacker Gustav: Ungarische Lyriker. 

643. Ungarische Lyriker von Alexander Kisfaludy, bis auf die 
neueste Zeit (die letzten 50 Jahre). In chronologischer Reihenfolge 
metrisch übertragen und mit literar-historischer Einleitung und bio- 
graphisch-kritischen Notizen versehen von Gustav Steinacker. Leipzig, 
Joh. Ambr. Barth. Buda-Pest, Grill'sche (vormals Geibel'sche) Buch- 
handlung. (1875.) 

8-r. LIX, 524 1. Nyomtatta G. Uschmann & Co., Weimar. A kötet 
E. Marlitt, Wilhelmine v. Hillern szül. Birch és E. WERNER-nek van ajánlva. 
Irodalomtörténeti bevezetéssel. — Tartalma: I. Franz Kazinczy: Die Frösche. 
(A békák.) — 2. Glanz und Dunkel. (Fény és homály.) — 3. Morál des 
Epigramms. (Epigrammai morál.) — 4. Johann Kis : Meiner Braut. (Az el- 
jegyzéshez.) — 5. Alexander Kisfaludy : Wie der Hirsch vom Speer getroffen. 
(Mint a szarvas, kit megére.) — 6. Lenzesnah'n und Lenzesprangen. (A tavasz- 
nak érkezése.) — 7. Augen, himnilisch mild erglommen. (Üdvességgel áldott 
két szem.) — 8. O wie schnell bist du verschwunden. (Gyermekségem szép 
ideje.) — 9. Tagé kommen, Tagé ziehen. (Napok jönnek, napok mennek.) — 
10. Ruhe will ich mir erjagen. (Elérem majd nyugalmamat.) — 11. O Bada- 
csony's Traubenlesen. (Édes, kinos emlékezet.) — 12. In der Blumen bunten 
Reihen. (A virágok szép nemében.) — 13. Lauter Liebender Gedanken. (A sze- 
relmes gondolatok.) — 14. Ámor, kannst du's ruhig tragen. (Ámor ! s hát 
csak szenvedheted.) — is. Überfluss und Armuth zeugten. (A szegénység és 
gazdagság.) — 16. Kleiner Bach, der sich den Weichen. (A havasnak oldalá- 
ban.) — 17. Dániel Berzsenyi : An die Ungam. (A magyarokhoz.) — 18. Die 
Tánze. (A táncok.) — 19. Freiherr Niklas Wesselényi's Bild als Jüngling 
{B. W. M. képe.) — 20. Gábriel Döbrentey : Husarenlied. (Huszárdal.) — 
21. Wahre Grösse. (Csak az nagy.) — 22. Paul Szemere: Echó. — 23. 
Gráf Franz Teleki : Schlachtenlied. (Csatadal.) — 24. Kari Kisfaludy : 
Liebesreichthum. (Én is voltam szegény legény.) — 25. An der Donau. (Mély 
a Duna közepén.) — 26. Am Plattensee. (Messze fénylik a Balaton.) — 27. 
Die Sternlein. (Hej, ti fényes csillagok.) — 28. An der Theiss. (A Tiszának 
kies partján.) — 29. Getáuschte Hofinung. (A bimbóbul virág lesz.) — 30. 
Zur Emte. (Vedd sarlódat édes kincsem.) — 31. Am Bache. (Vigan foly a 
csermelye.) — 32. Warnung. (A Dunában sok a viz.) — 33. Liebchens Gar- 
ten. (Ha én tiszta patak volnék.) — 34. Verschmáhte Liebe. (Hej violám, 
szép violám.) — 35. Heimwárts. (Szülőföldem szép határa.) — 36. Der Land- 
rnann auf dem Rákos. (Rákosi szántó a török alatt.) — 37. Gleiches Loos. 
(Sárga levél, sárga levél.) — 38. Franz Kölcsey : Hymne. (Hymnus a magyar 
nép zivataros századaiból.) — 39. Zrinyi's Lied. (Zrínyi dala.) — 40. lm 
Nachen. (Csolnakon.) — 41. Hofinung und Erinnerung. (Remény, emléke- 
zet.) — 42. Der Ruhelose. (A nyugtalan.) — 43. Aloysius Szentmiklóssy : 
Die Lebensbahn. (Emberi pálya.) — 44. Die Freudé. (Az öröm.) — 45. Ab- 
schied. (A búcsúvétel 1. és 2. szak.) — 46. Freiherr Niklas Jósika : Der Fluch. 
(Átok.) — 47. Gregor Czuczor : Johann Hunyady. (Hunyadi.) — 48. Das 
schönste Lied. (A legszebb ének.) — 49. Die Lieb' ein Bienchen. (A szere- 
lem méhecske.) — 50. Alarmruf. (Riadó.) — 51. Michael Vörösmarty: 282 GULYÁS PAL 

Ungarlied. (Szózat.) — 52. Fóter Lied. (Fóti dal.) — 53. Was treiben sie. 
(Mit csinálnak.) — 54. Ich sag- nicht. (Nem mondom.) — 55. Salamon. — 
56. Der Heimatlose. (A hontalan.) — 57. Der Rettungslootse. (Az árvizi 
hajós.) — 58. An Franz Liszt. (Liszt Ferenchez.) — 59. Freie Presse. (Sza- 
bad sajtó.) — 60. Feuer und Wasser. (Tűz és víz.) — 61. Der alté Zigeuner. 
(A vén cigány.) — 62. Josef Bajza : Des Feldherrn Abschied. (A vezér 
búcsúja.) — 63. Apotheose. (Apotheosis.) — 64. Seufzer. (Sóhajtás.) — 65. 
Weckeruf. (Ébresztő.) — 65a. Niklas Szemere: Des Reiters Lieb. (A lovag 
szerelme.) — 66. Andreas Fáy : Der Weiberfeind. (Az asszonygyülölő.) — 
67 — 68. Franz Schedel-Toldy : Widmung der «Geschichte der ungarischen 
Dichtung» von den ál testen Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy. I. Bd. An Gráfin 
Virginie Dessewffy. II. Bd. An Frau Antonie Bohus-Szögyényi. (Dessewffy 
Virginia grófnénak. — Bohus-Szögyényi Antónia asszonynak.) — 69. Franz 
Császár: An die Hoffnung. (A reményhez.) — 70. Lazarus Horváth- 
Petrichevich : Lebewohl ! — 71. Péter Vajda: Liebeslied. 1 (A háborgató.) — 
72. Joseph Székács : Széchenyi. — 73. Die neue Btbel. (Az új biblia. Részlet.) — 
74. Andreas Kunoss : Seufzer. (Fohász.) — 75. Albumspruch. (A tiszta szív . . .) — 
76. Kaspar Bernát : Der Fischerbursch an der Theiss. (Az alföldön halász- 
legény vagyok én.) — 77 — 78. Joseph Gaal : Lieder im Volkston. 2 (1. Mi 
füstölög ott a síkon ... 2. Hortobágyi síkon fúj a szél.) — 79. Johann Garay : 
Árpád der Heimatsgründer. (Árpád a honalkotó.) — 80. Dem Volk des 
Ostens. (Kelet népéhez.) — 81. Der verabschiedete Sóidat. (Az obsitos.) — 

82. Johann Kriza : Szekler Volkslied. (Erdővidék az én hazám. [Vadrózsák]). — 

83. Der alté Birnbaum. (A vén körtefa.) — 84. Ludwig Kuthy : Album- 
spruch. (Emléket kérsz . . .) — 85. Freiherr Joseph Eötvös v. Vásáros- 
Namény: Das erfrorene Kind. (A megfagyott gyermek.) — 86. Abschied. 
(Búcsú.) — 87. Letzter Wille. (Végrendelet.) — 88. Lorenz Tóth : lm Berg- 
werk. (Bányában.) — 89. Johann Erdély[i] : Die Waisen des Vaterlandes. 
(A haza árvái.) — 90—91. Volkslieder. (1. Elmennék én katonának. 2. Magyar 
leány az én rózsám.) — 92. Anton Sujánszky : Die Nationalfarben. (Nemzeti 
szin.) — 93. Áussere Schönheit. (A szép alak.) — 94. Matthias Szálkai : Die 
Bleiknüttel. (Ólmos botok.) — 95. Július (eigentlich Ludwig) Sárossy : Die 
goldene Trompete. (Az arany trombita. 3.) — 96. Ludwig Szakál : Bitt' euch, 
gnád'ge Herrn . . . (Megkövetem a téns nemes vármegyét.) — 97. Des Bau- 
mes Kron'. (Virágos a fa teteje.) — 98. Der zweite Geliebte. (Lesz még ne- 
kem más szeretőm.) — 99. Erinnerung. (Tudod-e még kedves babám.) — 
100. Hortobágy. (Puszta, puszta, alföldi sík puszta.) — 10 1. Ludwig Medgyes : 
Bild. (Kép.) 3 — 102. Johann Arany: Ladislaus der Heilige. (Szent László.) — 
103. Morgen und Abend. (Reg és est.) — 104. Die Romanze der Biene. 
(A méh románca.) — 105. Zu Pferde. (Lóra magyar, lóra.) — 106. Der 
gefangene Storch. (A rab gólya.) — 107. Andreas Pap : An ein junges Mád- 
chen. (Egy fiatal leánynak.) — 108. Michael Tompa : Der Dichter. (A költő.) — 
109. Volkslied. (Télen, nyáron pusztán az én lakásom.) — 110. An den Storch. 
(A gólyához.) — in. Alexander Vachott: Hell und Trübe. (Derűben és 

1 Kertbeny anthologiájából átvéve. 3 Ugyanonnan. 

2 Ugyanonnan. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 285 

borúban.) — 112. Freiheitslied. (Honfi dala.) — 113. Die Gegend um den 
Plattensee. (Balaton vidékén.) — 114. Sigmund Beöthy: Vergleich.' (Magaszta- 
talás.) — 115. Emerich Nagy : Schvvanengesang. (Hattyúdal.) — 116. Johann Pom- 
dÉRi (sic !) : An meine Mutter. (Anyámhoz. Részlet.) — 117. Gustav Lauka : Ge- 
storben bist Du . . . (Meghaltál.) — 1 18. lm Winter. (Télben ?) — 119. Das Lében. 
(Az élet?) — 120. Anton Nyulassy : Von Flut umrauscht . . . (Hullám kö- 
zött.) — i2i. Verborgene Tugend. (Szeret rejtőzni.) — 122. Balthasar Ador- 
ján: Lied. 2 (Dal.) — 123. Magyaródi : 3 Die Erschaffung des Weibes. (A nö 
teremtése.) — 124. Weisse Taube. (Az öröm fejér galambja.) — 125. Oflfe- 
nes Gestándniss. (Selyempillád...) — 126. Vergangenheit und Zukunft. (Múlt 
és jövő.) — 127. Ladislaus Losonczy : Der alté Cymbalschláger. (A vén cim- 
balmos.) — 128. Kari Bérczy : Welke Blume. (Hervadott virág.) — 129. Béla 
Tarkányi: O heil'ge Jungfrau, rein . . . (Boldog asszony anyánk...) — 130. 
Ladislaus Szelestey : Der Husar und sein Pferd. (A huszár és lova.) — 131. 
Für die Volkssache. (A nép ügyében.) — 132. Antwort im Gefángniss auf 
einen Brief meines Vaters. (A rab álmai. 129. 1.) — 133. Sámuel Benőfy : 
Das süsse Mündchen. 4 (?) — 134. Kari Samarjai: Mein Liebchen ist treu- 
los. 5 (?) — 135. Friedrich Kerényi : Das Lében braust . . . (?) — 136. Aus 
1840. (?) — 137. Aus 1841. (?) — 138. Kari Berecz : Spiel', Zigeuner, nicht . . . 
(Ne húzd, cigány...) — 139. Paul Jámbor: Der Vogel. (A madár.) — 140. 
Emerich Madách : Herbstgefühl. (Őszi érzés.) — 141. . Alexander Lakner : 
Ilka. 6 — 142. Alexander Petőfi : Nationallied. (Nemzeti dal.) — 143. Rá- 
kóczy. — 144. Európa ruhig. (Európa csöndes.) — 144a. Der gefangene Löwe. 
(A rab oroszlán.) — 143. Das Nahen des Gewitters. (?) — 146. Die Wolken. 
(A felhők.) — 147. Die Theiss. (A Tisza.) — 148. Das niederungarische 
Flachland. (Az alföld.) — 149. Der gute Lehrer. (A jó tanító.) 7 — 150. 
Ende Septembers. (Szeptember végén.) — 151. An mein Glas. (Poharam- 
hoz.) — 152. Mein Grab. (Sírom.) — 133 — 158. Volkslieder. (1. Ereszkedik 
már a felhő. — 2. A szerelem, a szerelem. — 3. Temetésre szól az ének. — 
4. Érik a gabona. — 5. Befordultam a konyhába. 8 — 6. Elvennélek én, csak 
adnának.) — 159. Franz Mentovich : Theilung. (Osztozás.) — 160. Maurus 
Jókai : Mehreren ungarischen Magnaten ins Album. (Igen sok magyar úr 
emlékkönyvébe.) — 161. Ungarisches Phlegma. (Magyar flegma.) — 162. 
Ibis, redibis. — 163. Koloman Lisznyai : An Franz Liszt. (L. F.-hez.) — 
164 — 165. Palócenlieder. (A palóc dalokból.) — 166. Andreas Tóth: 
Rothe und weisse Rose. (Piros és fehér rózsa.) — 167. Wer bist du? (Ki 
vagy te.) — 168. Am Todtenfeste. (Halottak napján.) — 169. Kari Szász : 
Engel und Teufel. (Angyal és ördög.) — 170. Nachtigallenlied. (Fülemile 
dal.) — 171. Die ungarische Musik. (A magyar zene.) — 172. Erinnerung 
an Freiherrn Joseph Eötvös. (B. E. József emlékezete.) — 173. August Gre- 
guss : Ein geliebter Todter. (Kedves halott.) — 174. Zum Geburtstag. (Szü- 
letésnapra.) — 173. Joseph Székely: Stephan Széchenyi. (Sz. István.) — 

1 Ugyanonnan. 5 Ugyanonnan. 

2 Ugyanonnan. 6 Ugyanonnan. 

3 Kolmár József álneve. 7 Ugyanonnan. 

4 Kertbeny anthologiájából. 8 Ugyanonnan. 284 GULYÁS PAL 

176. Joseph Lévai: Ross und Reiter. (A ló és a lovag.) — 177. Die Thráne. 
(A köny.) — 178. Der alté Geiger. (Vén hegedős.) — 179. Mein Petőfi. 
(Jó P.) — 180. Versöhnung. (Engesztelés.) — 181. Paul Gyulai: Siebenbür- 
gen. (Erdélyben.) — 182. Mein Herr Lieutenant. (Hadnagy uram.) — 183. 
Der Flüchtling. (A bujdosó.) — 184. Dániel Dózsa: Gesang der Kossuth- 
Reiter. (Kossuth-lovagok dala.) — 185. Johann Vajda : Der Fluch der Liebe. V. 
(Szerelem átka. V.) — 186. Erinnerung an Giza (sic!). (Gina emléke. XXIV) — 
187 — 188. Klagelieder. (Sirámok. L, X.) — 189. An Franz Liszt. (Liszt Fe- 
renchez.) — 190. Joseph Zalár : Pole und Honvéd. (A lengyel és honvéd.) — 
191. Herbst-Rose. (Őszi rózsa.) — 192. Szilágyi's Rache. (Szilágyi bosszúja. 
Részlet a VI. énekből.) — 193. Sámuel Nyilas : Altér Mann. (Öreg ember.) — 
194. Mein ist das Lied . . . (Enyém a dal.) — 195. Vörösmarty's Gedáchtniss- 
feier. (V. emlékünnepe.) — 196. Koloman Tóth: Das Volk. (A nép.) — 
197. Bei der Musik. (Zene alatt.) — 198. Die blasse Frau. (A sápadt asz- 
szony.) — 199. Paul Bozzay : Vor dem Sebeiden. (Majd ha elbúcsúzunk. . .) — 
200. Zoltán Balogh : Arias. — 201. Eine Woche. (Egy hét.) — 202. Noch 
vor Kurzem. (Még nem régen.) — 203. Judenfrau, heda ! Frau Wirthin... 
■(Zsidóasszony, korcsmárosné.) — 204. Joseph Vida : Die schönsten Augen. (?) — 
205. Fastenlied. (?) — 206. Herr von Bikfitz. (B. úrfi.) — 207. Illustration. (?) — 
208. Matrosenlied. (Matrózdal.) — 209. Mutterschmerz. (Egy anya fájdalma.) — 
210. Franz Gal : 'S .braust der Sturm . . . (Zúg a szélvész...) — 211. Victor 
Dalmady : An ein Kind. (Kis gyermekhez.) — 212. Ludwig Tolnai (Hagy- 
másy): Matthias Hunyadi. (H. Mátyás.) — 213. lm Garten. (?) — 214. Klag' 
an mich, klag' . . . (?) — 215. Wilhelm Győri: Einem kleinen Mádchen. (Kis 
leánynak.) — 216. Koloman Thály (sic!): Michael Szilágyi's Lied. (Sz. Mihály 
■dala.) — 217. Das Herz als Angedenken. (Emléket kérsz...) — 218. Béla 
Szász: Die Freisinnigen. (A szabadelvűek. Töredék.) — 219. Dank. (Köszö- 
nöm.) — 220. Ignaz Somogyi: Möcht' im Lenz. (Tavasz legyen — ) — 221. 
Július Somogyi : Lied eines ungarischen Mádchens. (Magyar leány dala.) — 

222. Zajzoni (Rab István) : Schmieg' an mich dich . . . (Borulj ide...) — 

223. Meerestiefe. (Mély tengernek...) — 224. Boruth (Elemér): lm Herbst. 
(Ősszel.) — 225. Georg Illésy : Der Schmetterling. (A lepke.) — 226. Július 
Katona : Das schönste Lebensziel. (Legszebb életcél.) — 227. Zürne nicht. 
(Ó, ne bánd . . .) — 228. Gráf Philipp Sigray : Lied aus Neapel. (GhaseL) — 
229. Emerich Gáspár : lm Ahnensaale. (Dal az ősökről.) — 230. Glaube 
Hoffnung, Liebe. (Hit, remény, szeretet.) — 231. Emil Ábrányi: Meinem 
■Grosspapa. (Nagyapámnak.) — 232. Flóra (Majthényi) : Meiner Rose. (Ró- 
zsámra.) — 233. Gebirge und Flachland. (Bérc és róna.) — 234. O glaub' 
xiur, dass ich glüeklich bin . . . (Hidd el, hogy én boldog vagyok.) — 235. 
Rosenwolke. (Rózsafelleg.) — 236. Lieb's so sehr... (Úgy szeretek.) — 237. 
<2ornelia Czobor : Erinnerung an Petőfi. (Emlékezés P.-re.) — 238. Iduna 
(Polyxena Szász) : Bilder. (Jő a tavasz...) — 239. Auf dem Krankenbette. 
(Kórágyon.) — 240. Therese Ferenczy : Sonne bin ich nicht . . . (Nem va- 
gyok én nap.) — 241. Im Winter. (Télen.) — 242. Júlia Szendrey : Album- 
spruch. (Ne óhajtsd...) — 243. Johanna Vohl (sic!): An Franz Liszt. (L. 
Ferenchez.) — Fon unbekannten Dichtern : 244. Iluska's Schmerz. — 245. Der 
Wettkampf der Spinné. — Volkslieder : 246. Friss das Heu nicht . . . (Deres a .MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 285 

fű, édes lovam . . .) — 246a. Schweinehirt ist nicht für mich. — 247. Rother 
Apfel, süsse Nuss. — 248. Sieh' des Schlehdorns Blüte an. (Virágzik a kö- 
kényfa. 1. szak.) — 249. Kauf ein Háubchen ihr zur Zier. (Csak az nekem 
keserves. 2. szak.) — 250. Wein, Frau, Wirthin. (Hozz bort kocsmárosné.) — 
251. Mádchen, schau in's Auge mir. (Nézz rózsám a szemembe.) — 252. 
Mandelbaum steht kahl und schaurig. (Kidőlt a fa mondolástól. 1 — 2. szak.} 
Ezután jő egy függelék, mely Steinacker magyar tárgya, vagy vonatkozású 
eredeti költeményeit tartalmazza. — Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 
1339 g. 

Toldy Franz: Blumenlese aus ungarischen Dichtern. 

644. Blumenlese aus ungarischen Dichtern, in Übersetzungen von 
Gruber, Gráf Mailáth, Paziazi, Petz, Grat Franz Teleki d. Jüng, Tretter 
u. A. Gesammelt und mit einer einleitenden Geschichte der ungrischen 
Poesie begleitet von Franz Toldy. Pesth und Wien. In Commission bei 
G. Kilián und K. Gerold. 1828. 

8-r. (8), LXXXVI, 176 1. Nyomtatta Trattner (Mátyás) Pest. Mint az 
előszó is kifejd, e munka tulajdonképen nem egyéb, mint különlenyomat a 
Handbuch der ungarischen Poesieből. Tartalmazza az első kötet irodalomtörté- 
neti bevezetését és a második kötet függelékéből a német fordításokat. Új az 
előszó, tartalomjegyzék s az anthologiát megelőző «Kurze Notizen über jené 
Dichter, von denen in dieser Blumenlese Gedichte übersetzt sind». A fordítá- 
sok részletezését 1. a következő sz. a. — Jelzete : P. o. hung. 1486. 

Toldy Franz: Handbuch der ungarischen Poesie. 

645. Handbuch der ungarischen Poesie... In Verbindung mit 
Július Fenyéry, herausgegeben von Franz Toldy. Erster (zweiter) Bánd. 
Pesth und Wien. In Commission bei G. Kilián und K. Gerold. 1828. 

8-r. 2 kötet, (18), LXXXVI, 349; (12), 572 1. Nyomatatta Pesth, Mathias 
Trattner. A II. kötet függelékében a 365 — 536. 1. a következő fordításokat tar- 
talmazza: i.(Cséthy Demeter:) Lied von Ungarns Eroberung. (Magyarország 
megvételéről.) Ford. Kari Anton von Gruber és a két utolsó strófát Toldy. — 
2. Zrínyi : Lied des türkischen Jünglings. (Zrinyiász III. é. 32 — 39. vsz. Ráday át- 
dolgozása nyomán.) Ford. Gráf Franz Teleki d. Jüng. — 3. U. a. Des stattli- 
chen Veit Gemahlin. (Zrinyiász XIII. é. 1 — 30. vsz.) Ford. u. a. — 4. Faludi r 
Neckendes Lied. (Kisztő ének.) Ford. Gr. Johann Mailáth. — 5. U. a. Antwort. 
(Felelő.) Ford. u. a. — 6. U.-a. Der bunte Vogel. (Tarka madár.) Ford. u. a. — 

7. Orczy : Die Bugaczer Csárda. (A bugaci csárda tiszteletére. ') Ford. u. a. — 

8. Ányos : Am Grabe der Geliebten. (A kedves sírja.) Ford. u. a. — 9. U. a> 
Klage. (Visszakesergés.) Ford. u. a. — 10. U. a. An die untergehende Sonne, 
(A lenyugvó naphoz.) Ford. u. a. — 11. Dayka : Verborgenes Leid. (A tit- 
kos bú.) Ford. u. a. — 12. Virág : An die Musen. (A Musákhoz.) Ford. u. a. — 
13. U. a. Beruhigung. (Csendesítés.) Ford. u. a. — 14. U. a. Geschenk. 

1 Kazinczy jambikus átdolgozása nyomán készült fordítás. 286 GULYÁS PAL 

(Ajándék.) Ford. u. a. — i>. Der Vogel im Káfig. (A kalitkába zárt madár.) 
Ford. u. a. — 17. Csokonai: An meinen Freund. (Barátomhoz.) Ford. u. a. — 
18. U. a. Die Erdbeere. (A szamóca.) Ford. u. a. — 19. U. a. Das Mahl. 
(A szeplő.) Ford. u. a. — 20. U. a. An Bacchus. (B.-hoz.) Ford. u. a. — 
21. U. a. Die arme Suse. (Szegény Zsuzsi táborozáskor.) Ford. u. a. — 
22 — 34. Kisfaludy Sándor: Unglückliche Liebe. (Kesergő szerelem. 7., 13., 
22., 47., 51., 57. dal ford. Mailáth. VII. ének. Ford. Tretter. 75., 90. dal 
ford. Mailáth. 100 dal. Ford. Tretter. 126. dal. Névtelen ford. a Wiener 
Lit. Zeitungból. 172. dal. Ford. Mailáth és 173. dal. Ford. Tretter.) — 
35 — 47. U. a. Glückjiche Liebe. (Boldog szerelem. 16. dal. Ford. Tretter. 
35., 41., 51. dal. Ford. Mailáth. 53. dal. Ford. Tretter. 1 75., 87., 121. dal. 
Ford. Mailáth. 130. dal. Ford. Tretter. 142., 163., 171., 197. dal. Ford. 
Mailáth.) — 48. U. a. Csobáncz. Ford. L. Petz. — 49. Kazinczy : Der Liebling. 
(A szeretett.) 2 Ford. Mailáth. — 50. U. a. An Minnie. (Minnyihez.) Ford. u. a. — 
Sí. U. a. Das Versprechen. (A kötés napja.) Ford. u. 3. — 52. U. a. Mein 
Beglücker. (Az én boldogítóm.) Ford. u. a. — 53. U. a. Ihr Bild* (Az ő 
képe.) Ford. u. a. — S4. U. a. Mein Lebenskahn. (A sajka.) Ford. u. a. — 
55. U. a. Das Epigramm. (Az epigramm.) Ford. u. a. — 56. U. a. In einem 
Bade. (A váradi ferdőben.) Ford. u. a. — 57. U. a. Laokoón. Ford. u. a. — 
58. U. a. Veráchtlicher Stolz. (Pór g6g.) Ford. u. a. — 59. U. a. Die Er- 
findung des Distichons. (A distichon feltalálása.) Ford. u. a. — 60. U. a. 
Antinous. Ford. u. a. — 61. U. a. Die Frösche. (A békák.) Ford. u. a. — 

62. U. a. Der Dachs und das Eichhörnchen. (A borz és az evet.) Ford. u. a. — 

63. Berzsenyi : Mein Antheil. (Osztályrészem.) Ford. u. a. — 64. U. a. Der 
Frühling. (A tavasz.) Ford. u. a. — 65. U. a. Die Tánze. (A táncok.) Ford. 
u. a. — 66. Szemere (Pál) : Erinnerung. (Emlékezet.) Ford. u. a. — 67. Das 
beglückte Paar. (Boldog pár.) Ford. u. a. — 68. U. a. Isabelle. (Himfy.) Ford. 
u. a. — 69. U. a. An die HoíTnung. (Remény.) Ford. u. a. — 70. U. a. 
Echó. Ford. u. a. 3 — 71. U. a. Sehnsucht vom Aufgang zum Niedergang. 
(A titkos vidék.) Ford. u. a. — 72. Tóth (László) : Vergötterunsglanz. (Az 
istenülés dicsősége.) Ford. u. a. — 73. U. a. Standeswahl. (Tisztválasztás.) 
Ford. u. a. — 74. U. a. Liebe und Freundschaft. (Barátság és szerelem.) 
Ford. u. a. — 75. U. a. Der spielende Erős. (A játszó Erős.) Ford. u. a. — 
76. Vitkovics : An Czenczi. (Czenczihez. Bár Mátrahegy lehetnék.) Ford. 
Paziazl — 77. U. a. An Czenczi. (Miképen őzek a friss.) Ford. Mailáth. — 

78. U. a. Füreder Hirtenjungen-Lied. (Füredi pásztor dala.) Ford. L. Draut. — 

79. An Lidi. (Lidihez.) Ford. Mailáth. — 80. U. a. An Lidi. (Ismét.) Ford. 
Paziazl — 81. U. a. An Cenzi. (Czenczihez.) Ford. u. a. — 82. U. a. Bitté. 
(Kérés.) Ford. Mailáth. — 85. An Cenzi. (Czenczihez. Égek, rám ha veted 
szemeid.) Ford. Paziazi. — 84. U. a. Liebe und Freundschaft. (Szerelem és 
barátság.) Ford. u. a. — 85. U. a. Menschenwerth. (Emberdisz.) Ford. u. a. — 
S6. U. a. Des Eifersüchtigen letzte Worte. (A féltékenység szava.) Ford. 

1 E dalt Toldy jegyzetben Sankazar olasz fordításában is közli. 

2 Magyarja nincs a Handbucbban. 

3 Jegyzetben Toldy egy közelebbről meg nem jelölt angol fordítáiát is közli a 
Tudományos Gyűjtemény 1828. V : 126. 1. nyomán. E fordításra Bowring is hivatkozik. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 287 

Mailáth. — 87. Fáy : Chloe's Blumen. (Chloe.) Ford. Mailáth. — 88. U. a. 
Áskulap. (Aesculap.) Ford. L. Petz. — 89. ü. a. Der Hahn. (A kakas.) Ford. 
u. a. — 90. U. a. Der kluge Elephant. (Az okos elefánt.) Ford. u. a. — 

91. U. a. Die Reichsversammlung derKráhen. (A varjak gyűlése.) Ford. u. a. — 

92. U. a. Haydn. Ford. u. a. — 93. U. a. Die Hauptstádte. (Az anyavárosok.) 
Ford. u. a. — 94. U. a. Winckelniann. Ford. u. a. — 95. U. a. Das Füllen 
und seine Mutter. (A csikó és anyja.) Ford. u. a. — 96. U. a. Der Zwetsch- 
kenbaum und die Raupen. (A szilvafa és a hernyók.) Ford. u. a. — 97. Kölcsey : 
Dobozi. Ford. Tretter. — 98. U. a. Rosa. (Róza.) Ford. Mailáth. — 99. 
U. a. Schöne Lenke. (Szép Lenka.) Ford. u. a. — 100. U. a. Das Gewitter. 
(A zápor.) Ford. Tretter. — 101. U. a. Lied im Kahn. (Dal a csolnakon.) 
Ford. u. a. — 102. U. a. Wunsch. (Kívánság.) Ford. Mailáth. — 103. U. a. 
Votivtafel. (Anathéma.) Ford. u. a. — 104. Kisfaludy Károly: Die Lebens- 
alter. (Az élet korai.) Ford. u. a. — 105. U. a. Die Macht des Blickes. 
(Midőn bájos szemed reám tekint. Triolettek.) Ford. u. a. — 106. U. a. Epi- 
gramm und Liebe. (Tudni kivánod . . .) Ford. u. a. — 107. U. a. Liederquell. 
(Dalforrás.) Ford. u. a. — 108. U. a. Elte. (I. é. 1—9. vsz.) Ford. Tretter. — 
109. U. a. Die Táuschungen. (Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban.) Ford. 
M. v. Paziazi. — 1 10. Vörösmarty : Das schöne Mádchen. (A szép leány.) 
Ford. Tretter. — 111. U. a. Cserhalom. (1 — 312. vers.) Ford. u. a. — 112. 
U. a. König Salamon. (Salamon király. I. felv. 1. jel.) Ford. Paziazi. — 
Verses és prózai fordítások. Jelzete : P. o. hung. 1488. 

Tomanik (Ferenc) Sales: Ein Stráusschen aus Ungarns 
Dichtergárten. 

646. @irt (Staujjdjen au§ Ungarná 2)id)tergarten. ©efammelt t)on 
P. ©aíeá ^omanif, Senebiftiner con SRartinőberQ. 3Sten & ©rart. SSerlag 
von 6arl ©artori, ^apftlid)er urtb ^rimattűt 23ud)f)anbler. 1868. 

16-r. XXXII, 166, IV. 1. Nyomtatta: M. Auer, Wien. A munka Kruesz 
Krizosztom pannonhalmi apátnak van ajánlva. Bevezetésül az anthologiában 
szereplő irók életrajzi vázlatát adja. A kötet nem csupán magyarból való, hanem 
néhány egyéb műfordítást, valamint szerző eredeti költeményeit is tartalmazza. 
A magyarból fordított darabok a következők : I. Blüten ums Kirchenjabr : 
1. Mindszenty (Gedeon): Nach Osten. (Kelet felé.) — 2. Aloys Garay : 
Maria's Verlobung. (Mária eljegyzése.) — 3. Kuthen (Barina Vendel): Lob 
des süssesten Namens Jesu. — 4. Nyulassy (Antal) : Die heilige Familie in 
Aegypten. (A szent család Egiptomban.) — 5. M(arcus) Kovács: Hymne auí 
das heilige Kreuz. — 6. Sujánszky (Antal) : Die h. sieben Worte Christi am 
Kreuze. — 7. Pájer (Antal) : Wár' ich eine der Nachtigallen. — 8. Marcus 
Kovács : Vor dem hochwürdigen Gut. — 9. Tarkányi (Béla) : Das Geheim- 
niss der h. Dreifaltigkeit. (A szt. Háromság titka.) — 10. Pájer : Das Welt- 
gericht. — II. Glöcklein: 11. Talabér (János): Dreimal Ave. — 12. ? Salve 
Regina. — 13. Sujánszky: Schweigende Harfe. — 14. Pájer: An Papst 
Pius IX. (IX. Pius pápához.) — 15. Talabér: Wacht aufl — 16. Mindszenty: 
An die Enkel der Heiligen. — 17. U. a. Triumphgesang. — 18. U. a. Már- 
tyrer der Liebe. — 19. ? Bei einem Friedhofsbesuche. — 20. Petőfi (Sándor) : 288 GULYÁS PAL 

Leid und Wonne. (A bánat?) — III. Vergissmeinnicht : 21. U. a. Der Mond. 
(Holdvilágos éj. 1. szak.) — 22. Pájer: Gebét der Natúr. (Tudjátok-e...) — 
23. Csajághy (Sándor) : Am Erntefeld. — IV. Schwert und Harfe : 24. Petőfi ; 
O wie mögt ihr frommen Dichter singen ! (Mit daloltok még, ti jámbor 
költők.) — 25. Bar. Eötvös (József) : Lebewohl. (Búcsú.) — 26. Petőfi: Aus 
der Fremde. (Távolból.) — 27. K(arl) Kisfaludy : Heimatssehnen. (Szülő- 
földem szép határa.) — 28. ? Die Wallstatt. — 29. Talabér : An die Erin- 
nerung. — 30. Sujánszky : Mutter und Kind. — 31. Talabér: Am Platten- 
see. — 32. ? Loses Blatt. — 33. Petőfi: Ins Freie. (Ki a szabadba.) — 34. 
U. a. Herbstmahnung. (Ősz elején. A 3. szak hijján.) — 35. Vörösmarty 
(Mihály) : lm Spátherbst. (Csalogány.) — 36. Johann Garay : Zwei Waisen. 
(Két árva.) — 37. Bar. Eötvös : Das erstarrte Kind. (A megfagyott gyermek.) — 
38. K. Kisfaludy: Rüine Visegrád. — 39. Vörösmarty: Salamon. — 40. 
Daniss (Zsigmond) : Mein Ungarvolk. — Verses fordítások. — Jelzete : 
P. 0. hung. 1488 r. 

Vasfi és Benkő : Nationallieder der Magyarén. 

647. ^ationalíieoer ber 9Jtagrjarert. Überfetjt rjort SSaőft unb 33enfö. 
23raunfd)röeig, SSerlag oon ©eorg 3 e 9 er - 1852. 

16-r. (4), XXVI, (6), 384 1. Nyomtatta Gebr. Meyer. A két álnevű szerző : 
Eisler Mór orvosdoktor s a Kertbeny név alatt ösmertebb Benker Károly 
Mária. A kötet Ludwig ÜHLAND-nak van ajánlva. Tartalma a Londonból 
1831 okt. 10-ről keltezett érdekes előszón kivül : I. Vor dem Mar\: 1. Bela's 
Flucht. (Béla futása. Eine Volksweise aus dem 16. Jahrhundert.) — 2. O Wien 
von Westen gegen Osten. (Bécs városa nyugatról keletre. Altes Volkslied aus 
den Zeiten Leopold I.) — 3. Dániel Berzsenyi : An die Ungarn. (A magya- 
rokhoz.) — 4. Franz Kölcsey: Hymne. (Hymnus.) — 5. Alexander Kis- 
faludy : Einem Gott nur, einem Vaterlande. (Egy istenért, egy hazáért.) — 

6. Kari Kisfaludy : Lied des Pflügers auf dem Rákos. (Rákosi szántó dala.) — 

7. U. a. Meiner Heimath schöne Marken . . . (Szülőföldem szép határa.) — 

8. Vörösmarty (Mihály) : Aufruf. (Szózat. Pulszky Teréz fordítása.) — 9. U. a. 
Der Heimathlose. (A hontalan. Steinacker Gusztáv fordítása.) — 10. U. a. 
Das Lied von Fót. (Fóti dal.) — 11. U. a. Was fehlt Dir? (Mi baj?) — 
12. U. a. Vaterlandsliebe. (Honszeretet.) — 13. U. a. Prophezeihung. (Jós- 
lat.) — 14. Johann Garay: Hymne. (Hymnus.) — 15. U. a. An das Volk des 
Ostens. (Kelet népéhez.) — 16. Joseph Bajza : Apotheose. (Apotheosis.) — 
17. U. a. Patriotenlied. (Honfidal.) — 18. U. a. Erwachungslied. (Ébresztő.) — 

19. Joseph Erdélyi: Lied gegen die «Davosia». (Ellendal a Davosiára.) — 

20. U. a. Was tönet über Berg und Thai. (Mi zengi túl a bérceket.) — 21 
Josef Eötvös : Abschied. (Búcsú.) — 22. Alexander Vachott : Licht und Dun- 
kel. (Derűben és borúban.) — 23. Alexander Petőfi: Laute und Sábel. (Lant 
és kard.) — 24. U. a. Zwei Wanderer. (Két vándor.) — 25. U. a. An manche 
Ungarn im Auslande. (A külföld magyarjaihoz.) — 26. U. a. Von dem Vater- 
lande. (A hazáról.) — 27. U. a. An die Gráfinnen Batthyáni und Károlyi. 
(Batthyáni és Károlyi grófnők.) — 28. U. a. In Siebenbürgen. (Erdélyben.) — 
29. U. a. Das jüngste Gericht. (Az itélet.) — 30. U. a. Meine Lieder. MAGVAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELYEN 289 

(Dalaim.) — 51. Friedrich Keréxyi : Wir können nur stehen zusammen- 
geschaart. (Csak egybeforrva állhatunk.) — 32. U. a. Bei der Taufe eines 
Bauernkindes. (Pórgyermek keresztelésekor.) — 33. U. a. An die Tőchter 
meines Vaterlandes. (Honunk leányaihoz.) — II. Die Revolution : 34. A. Petőfi : 
Magyarén, auf! (Nemzeti dal.) — 35. Vörösmarty: Freie Presse. (Szabad 
sajtó.) — 36. Paul Gyulai: Freie Presse. (Szabad sajtó.) — 37. Garay : Freie 
Laute. (Szabad lant.) — 38. Július Sárosy : Das erste ungarische verantwort- 
liche Ministerium. (Első magyar felelős ministerium.) — 39. A. Petőfi : Der 
15. Márz 1848. (Március 15. 1848.) — 40. U. a. Wir sprechen wieder nur. 
(Megint beszélünk.) — 41. U. a. Mein Weib und mein Schwert. (Feleségem 
és kardom.) — 42. Michael Tompa : Unsere Grossen. (Nagyjaink.) — 43. 
J. Garay : Ungarn im Jahre 1848. (Magyarország 1848.) — 44. Patriotenlied. 
(Hazafidal. Eine Volksweise aus den Márztagen.) — 45. ? Zwei Schmiede. 
(Két kovács.) — 46. ? Der freie Bauer und sein Sohn. (A szabad paraszt és 
ya.) — 47. ? Liebeserklárung. (Szerelem szavai.) — 48. ? Lenz. (Tavasz.) — 
49 A. Petőfi: Der Gott der Ungarn. (A magyarok istene.) — 50. U. a. De 
feige Tross. (A gyáva faj, a törpe lelkek.) — 51. U. a. Das Meer hat sich 
erhoben. (Föltámadott a tenger.) — 52. U. a. Die herabgestürzte Sáule. 
(A ledőlt oszlop.) — 53. ? Wie wollen wir sterben ? (Hogyan haljunk.) — 
54. }. G[aray?]: Geschlagen hat die Stund'. (Ütött az óra.) — 55. A.Petőfi: 
An Vörösmarty. (V.-hoz.) — 56. S. : Sturmlied. (Vészdal.) — 57. A. Petőfi: 
Lében oder Tod ! (Élet vagy halál.) — 58. Kari Szász: Armes, armes Erdély. 
(Szegény, szegény Erdély.) — 59. A. Petőfi : Still ist Európa. (E. csendes.) — 
60. U. a. Bei der Geburt meines Sohnes. (Fiam születésére.) — 61. U. a. 
Auf! (Föl!) — 62. J. G(aray) : An die Frauen meines Landes. (Hazám 
hölgyeihez.) — 63. A.Petőfi: Am 15. Márz 1849. (Március 15-íkén 1849.) — 
64. L. J. : Am 14. April 1849. (Április 14-ikén 1849.) — 65. J. V(ajda) : 
An Frankreich. (Franciaországnak.) — 66. K. Szász : Schweiget jetzt, ihr 
feigen Lieder. (Hallgass el most, gyáva ének.) — 67. ? Lied im Sturme. 
(Dal a viharban.) — 68. K. Szász : Gegen Pesth. (Pest felé.) — 69. M. H. : 
Zur Sense, wer ein Ungar. (Kaszához, ki magyar.) — 70. Petőfi: Hier ist 
die Prob'. (Föl, a szent háborúba!) — 71. H[iador] : Szegedin. (Szeged.) — 
72. K. Szász : Hört Ihr diese Geige tönen. (Hallod, hallod a hegedűt.) — 
III. Der Kampf : 73. Gregor Czuczor : Kriegsmarsch (Riadó.) — 74. A. Petőfi : 
Schlachtlied. (Csatadal.) — 75. K. Szász : Phantasie über den Rákóczy-Marsch. 
(Ábránd a Rákóczy-induló felett.) — 76. A. Petőfi : Welcher Lárm. (Milyen 
lárma, milyen vigadalom.) — 77. V[ajd]a : Vor der Schlacht. (Csata előtt.) — 
78. M. J[ókai] : Rekrutenlied. (Ujoncdal.) — 79. Johann Arany : National- 
gardenlied. (Magyar nemzetőr dala.) — 80 — 83. F. K [erényi ?] : Honvédlieder. 
(Honvéd dalok.) — 84 — 86. ? Lager-Lieder. (Tábori dalok.) — 87. A. Petőfi : 
Die Gemeinen seien hochgeehrt. (Tiszteljétek a közkatonákat.) — 88. K. Szász : 
Die goldene Tresse. (Az arany paszománt.) — 89. ? Der náchtliche Wacht- 
posten. (Az éjjeli őrjárat.) — 90. B. J. : Der verliebte Rekrut. (Szerelmes 
újonc.) — 91. ? Der Honvedcorporal. (A honvéd-tizedes. Von einem Hon ved.) — 
^2. P. Gyulai : Der gefangene Honved. (Fogoly honvéd.) — 93. U. a. Mein 
Herr Lieutenant ! (Hadnagy uram.) — 94. U. a. Honved und Husar. (Honvéd 
és huszár.) — 95. A. Petőfi : Der alté Fahnentráger. (A vén zászlótartó.) — 
Magyar szépirodalom idegen nyelven. 19 290 gulyás pal 

96. U. a. Die Szekler. (A székelyek.) — 97? Die Szekler. (A székelyek,) — 

98. Hiador [Jámbor Pál] : Das dritte Bataillon. (A harmadik zászlóalj.) — 

99. ? Das eilfte Bataillon. (A tizenegyedik zászlóalj.) — 100. ? Das 71. Bataillon. 
(A 71-ik zászlóalj.) — IV. Nach Világos: 101. K. Szász: Ich bewache der 
Gefall'nen Tráume. (Az elesettek álmát virasztom.) — 102. ? Wo such' ich 
Dich. (Merre tűntél?) — 103. E[rdély]i : Wie war es damals doch ? (Miért 
volt az akkor?) — 104. Das Lied der Honvedflüchtlinge in Widdin. (Búsul a 
magyar hona állapotján. Mitgetheilt von Imrefi 1 ) — 105. ? Faschingslied. 
(Farsangi dal.) — 106. M. T[ompa] : Auf der Puszta. (Pusztán.) — V. Die 
Helden : 107. Gregor Czuczor : Hunyadi. — 108. L. J. : Bocskay. — 109. 
A. Petőfi : Rákóczy. — 1 10. V[ajda] J[ános ?] : Washington. — 1 1 1. A. Petőfi : 
Beaurepaire. — 112. ? Kossuth. — 113. ? Moritz Pertzel. — 114. Hiador: 
Kossuth. — 115. K. Szász : Bem. — ii6.V[achott] S[ándor ?] : Arthur Görgey. — 
117. F. G. Guyon. — VI. Báliadén: 118. J. Garay : Kont. — 119. A. Petőfi : 
Der Königsschwur. (A király esküje.) — 1 20. U. a. Der König und sein treuer 
Diener. (A király és a hóhér.) — 121. L. : Der bőse Herrscher. (A fejede- 
lem.) — 122. A. Petőfi: Die Geschichte dreier Herzen. (Három szív törté- 
nete.) — 123. U. a. König Dobzse. (Dobzse László.) — 124. K[oloman] 
T[óth] : Der Szerezsan. (A szerezsán.) — 125. P. Gyulai: Der sterbende 
Husar. (A haldokló huszár.) — 126. U. a. Der letzte Husar. (Az utolsó 
huszár.) — 127. U. a. Des Kámpfers Liebchen. íA bajnok kedvese.) — 
A kötet végén az egyes versekre, valamint az azokban előforduló személyekre 
és magyar elnevezésekre vonatkozó izzó magyar hazafias érzéstől áthatott 
magyarázatok olvashatók. A fordítók álláspontját leghívebben tükröztetik vissza 
a Görgey Artúrról, GÁj Lajosról, Jellasics Józsefről írt sorok. Kertbeny 
később, az Album hundert ungarischer Dichter 53^. lapján csupán a fordítás- 
sal vállalt közösséget, de a bevezetést és jegyzeteket megtagadta. Szerinte 
ezek kizárólag Vasfi tollából valók s nem szolgáltak a mű javára, mivel párt- 
irattá alacsonyították le. Persze arról bölcsen hallgat, hogy a költemények 
megválasztásában is erős pártpolitikai szellem nyilvánul meg. — Verses for- 
dítások. — Jelzete : P. 0. hung. 1206 g. 

Vilney Anton: Ungarische Volkslieder. 

648. Ungartfd)e SSoKálteber in einer 9íuán>ahl gefammelt oort 9lrtton 
^Siínen. @rfte %oí^e. Seipjtg, 1848. Serlagobureau (5lrnolb 9iuge.) 

16-r. VIII, 102 1. Nyomtatta Breitkopf & Hártel u. o. Tartalma : I. Liebes- 
lieier : 1. Nicht lánger mag ieh sein Student. (Nem leszek én többet diák.) — 
2. Ohne Eisen glitscht mein Schimmel. (Csúszik szürke lovam.) — 3. Dórt 
drüben in der Zeile stehet unser Haus. (Túlsó soron a mi házunk.) — 4. Wahr- 
lich, wahrlich, wahrlich war. (Haja, haja, haja, haja.) — 5. Mein Liebchen 
habé acht auf Dich. (Vigyázz babám, magadra.) — 6. Als ich war ein kleiner 
Knabe. (Mikor én kis gyermek voltam.) — 7. Dórt kommt ein Bursch ge- 
ritten. (Amott jön egy legény.) — 8. Ich will Dir Gottes Fluch nicht wün- 

1 Vachott Imrének ezen álnéven megjelent Die ungariscbeit Flüchtlinge in der Túr- 
kei. Lipcse, 18 51 c. munkájából átvéve. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 291 

schen. (Isten átkát nem kívánom.) — 9. Komm, Schátzchen mit, bei mir ist 
kein Morast. (Erre gyere rózsám, nincsen sár.) — 10. Dich hat keine Mutter 
geboren. (Nem anyától lettél.) — 11. Klein bin ich, noch viel zu klein. 
(Kicsin vagyok én. Erdélyi 1 : 105. sz. 1. szak.) — 12. Es ist schon Abend 
in dem Stádtchen. (Estve van már a faluba.) — 13. Ich hab' kein Weib, doch 
werd ich bald eins habén. (Nincsen feleségem, de majd lesz.) — 14. Man 
pflegt bei uns sich alsó zu begrüssen. (Már minálunk így köszönnek.) — 15. Rother 
Apfel bleib' im Röthen ! (Piros alma, pirosodjál.) — 16. Wenn du fortgehst, 
geh' auch ich. (Ha te elmégy, én is el.) — 17. Kein Bursche bist du, keiner. 
(Nem vagy legény, nem vagy.) — 18. Dórt werben sie am Ende vom 
Stádtchen. (Falu végén verbuválnak.) — 19. Hör ! sag' ich dir, du liebe Turtel- 
taube. (Lám. megmondtam bús gilice.) — 20. Geh' nicht, geliebtes Mádchen, 
in die Au. (Ne menj rózsám a mezőre.) — 21. Die Mádchen Flachs am 
Rockén spinnen. (Lányok fonják a lenszöszt.) — 22. Verfallen ist das End' 
von Eurem Haus. (Rongyos a kend házavége.) — 23. Das Wasser fliesst 
durch die Bogader Gasse. (A bogádi utcán foly a víz.) — 24. Die Leiche ist 
im Hofe ausgesetzt. (Kitették a holttestet az udvarra.) — 25. Liebe ist in 
jedem Halm, in jedem Baum. (Szerelem van minden fűben, minden fában.) — 
26. (Petőfi Sándor) : Hab' in die Küche mich gewandt. (Befordultam a 
konyhára.) — II. Steppenlieder : 27. Petőfi : Mein Engel, Hortobágyer Schen- 
kin, flinke ! (Hortobágyi kocsmárosné.) — 28. U. a. Gestohlenes Ross. (Lo- 
pott ló.) — 29. (Gál J.): Auf der Hortobágyer Puszta brauset der Wind. 
(Hortobágyi pusztán fúj a szél.) — 30. Petőfi : Schnell ist der Vogel, schnell 
der Sturm. (Gyors a madár, gyors a szélvész.) — 31. An Heu und Hafer 
leid' ich Noth. (Nincsen széna, nincsen abrak.) — 32. (Petőfi): Ein Kind der 
Steppe, wohn' ich auf der Steppe. (Pusztán születtem.) — 33. Die Eisen 
meines Rosses, wie glánzen sie silberartig. (Pej paripám patkószege de fényes.) — 
III. Rduberlieder : 34. Jung legt' ich mich auf's Pferdestehlen. (Tizenhat 
esztendős voltam.) — 35. Im Unterland' ich Csikosch bin. (Az alföldön csikós 
vagyok.) — 36. Es lastet schwer auf mich der Gram. (Meg vagyok én búval 
rakva.) — 37. (Petőfi) : Der volle Mond im Himmelsmeer schwimmt. (Für- 
dik a holdvilág az ég tengerében.) — 38. U. a. Wer bin ich, he? ich mag's 
nicht nennen. (Ki vagyok én ? nem mondom meg.) — 39. Fehér László stahl 
ein Ross. (Fehér László lovat lopott.) — 40. Tot schlug man meinen Bur- 
schen. (Megöltek egy legényt.) — 41. Petőfi: Den Spitzbub zieh'n sie auf 
die Bank. (A nemes.) — IV. Trinklieder : 42. He ! trinken wir, trinken wir, 
Freund ! (Hej pajtás, igyunk, igyunk hát.) — 43. Petőfi: Wer keine Geliebte 
hat, trinke Wein. (Igyunk !) — V. Klagelieder .' 44. Nicht dass mir es sollte 
fehlen. (Nincsen nekem semmi bajom.) — 45. Weh' mir, ich bin verwaist, 
ich Arme. (Jaj nekem szegénynek.) — 46. Den Hut ich in die Augen presse. 
(Kalapom szememre vágom.) — 47. Dórt steht ein kleines Háuschen. (Amott 
van egy kis ház.) — VI. Schwánke und diverse Lieder : 48. Petőfi : Der Schá- 
fer auf dem Esel sitzt. (Megy a juhász szamáron.) — 49. U. a. Mein junger 
Freund, gebt acht auf Euch. (Furcsa történet.) — 50. Es ging das Fráulein 
Rösi Mack. (Elment a kisasszony Trézi.) — 51. Wahrlich, dies werd ich nun 
thun. (Én már azt teszem.) — 52. Mütterchen, Mütterchen, süsses Mütterchen. 
(Ángyom, ángyom, édes ángyom.) — 53. Petőfi: Meister Paul, der klügelte 

19* 292 GULYÁS PAL 

sich alsó vor. (Pál mester.) — 54, U. a. Hei, Debreczin. (Egy telem 
Debrecenben.) — 55. U. a. Csokonai. — Verses fordítások. — Jelzete: 
P. o. hung. 1544. 

6. Olasz. 

Canini Marco Antonio : II libro deli' amore. 

649. 11 libro deli' amore. Poesie italiane raccolte e straniere raccolte 
e tradotte da Marco Antonio Canini. Volume I. Venezia. Libreria Co- 
lombo Coen e Figlio Giovanni Debon, successore. 1885. 

8-r. LII, 715 1. Nyomtatta: Stáb. Emporio u. o. Az 598 — 616 1. Dall' 
ungherese o magiaro : Canti popolari : 1. Bella, non t'ha una donna partorita. 
(Nem anyától lettél. 1. szak.) • — 2. Commovendo le foglie degli alberi. (?) — 
3. [Petőfi] : Cosi verto é il mondó. (Ez a világ amilyen nagy.) — 4. [U. a.] : 
Oh l'amore, l'amore é una fossa. (A szerelem, a szerelem.) — 5. Auree 
spiche legando vo in manipoli. (?) — 6. [Bernáth Gáspár] : Un giovane. (Az 
alföldön halászlegény vagyok én.) — 7. Una giovane. (Arany-ezüstért, cifra 
ruháért.) — 8. Álla finestra di coléi che adoro. (Repülj fecském ablakára.) — 
9. Vola sublime l'aquila. (Magasan repül a héjjá.) — 10. Le rondinelle sono 
giá sparite. (Emönt a búdosó fecske.) — 11. [Petőfi] : Essere stella in cielo. 
(Boldog éjjel. 2. szak.) — 12. Se fossi una rosina. (Ha én rózsa volnék.) - 
13. La mia rosa ha paura. (Retteg pej paripám.) 1 — 14. Non maledico : 
muto i dolor miéi... (Nem átkozlak, nem szokásom.) — 15. Non é candido e 
bello alcuno fiore. (Nincs szebb virág.) — 16. Guarda bene, tesoro, gli occhi 
miéi. (Nézz rózsám a szemembe.) — 17. Ah s'io saper potessi chi il mio 
damo. (A fuszujka szára közt.) — 18. (Kisfaludy Károly) : Era un povero 
giovane. (Én is voltam szegény legény.) — 19. Questa bruna leggiadra e 
piccolina. (Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna.) — 20. Questa bionda leg- 
giadra e piccolina. (Ez az én szeretőm, ez a kicsi. szőke.) — 21. Non fuggir, 
mia colomba. (?) — 22. Alessandro Kisfaludy : É, o non é questo Amore. (Sze- 
relem-e az, avagy nem ? A kesergő szerelem. VI. ének.) — 23. Michele 
Vörösmarty : Vieni, o bella farfalla dorata. (Virág és pillangó.) — 24. U. a. 
La mia bimba nel rivo si bagna. (A szép leány.) — 25. U. a. Per lo tuo 
amor sossopra io metterei. (Ábránd.) — 26. S. (sic !) Bajza : Ardente pena, 
fiero dolore. (Lyányka gyötrelme.) — 27. Alessandro Petőfi : Che mai puote 
al fior vietare. (A virágnak megtiltani nem lehet.) — 28. U. a. Se fior tu 
fossi, l'albero esser. (Fa leszek, ha.) — 29. Eravamo un presso l'altro. (Kinn 
a kertben voltam.) — 30. Chiara é la nőtte, e nuvole alF eterea. (Világoskék 
a csillagos éjszaka.) — 31. Giovanni Arány (sic!): Nella sua stanza dorme 
una fanciulla. (Egri leány. II. rész.) — 32. Michele (sic !) Szemere : O fanci- 
ulla, anima mia. (?) — 33. Giuseppe Komőcsy : Io contemplo una stella. (?) — 
34. Colomano Tóth : Tu una gran dáma, e un timido ... (A nagyvilág 

1 Érdekes leiterjakab ! A németből fordító szerző rózsának olvasta a Rössleint. 
A népdalfordításokhoz Aigner «bella (!) versioné tedesca»-ját használta. (V. ö. az előszó 
XXXVIÍ. lapjával.) MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 293 

lánya. III.) — 35. U. a. Se perle diventasser le mie lagrime. (Hogyha tit- 
kolt . . .) — 36. Flóra Majthényi-Tóth : Ho sognato r.he tu m'eri. (Azt ál- 
modtam . . .) — 37. Ah, quanto io t'amo. (Szeretlek-e ?) — 38. Giovannj 
Vayda (sic !) : Se tua beltá novella. (Gina emléke. VII.) — 39. U. a. Ch'io 
sia pur abbattuto nella polve. (Gina emléke. XI.) — 40. Paolo Gyulai : Io 
stanco son come cervo cacciato. (Fáradt vagyok.) — 41. U. a. Vorria dire 
che un fiore tu sei. (Virágnak mondanálak.) — 42. Samuele Nyilas : E per 
te la canzon mia. (Enyém a dal.) — 43. Vittorio Dalmady : Se gli amorosi 
e splendidi. (?) — 44. Giuseppe Kiss : Nel turbine del mondó or non son io. 
(Este van.) — 45. U. a. La fedeltate, la bontá stessa. (Magány. Téli estén. 
V.) — 46. Ladislao Torkos (sic !) : Ramo fronzuto, non far complimenri. (Csak 
engem szeret.) — 47. Alessandro Endrődi : Io ti parlo della splendida. (?) — 
48. Emiiio Ábrányi : Teco in eterno, cara. (?) — 49. L. Bartók (sic !) : Al 
monte tutto posa ...(?) és 50. (A 74. lapon) : Michele Vörösmarty : Sven- 
turata ! (A kis leány baja.) — A kötet végén szerző felsorolja azokat a köl- 
tőket, akiket az első kötetben már szereplőkön kívül a második (úgy látsziki 
soha meg nem jelent) kötetben szándékozott bemutatni. A névsorban a kö- 
vetkező magyar nevekkel találkozunk : Kölcsey, Papp és Rewiczky (sic !) — 
A bevezetés XXXVII. lapján szerző néhány sorban méltatja a magyar szereim > 
költészetet és nem habozik kijelenteni, hogy : d'ungherese e la portughese 
sono ora le prime letterature nella poesia d'amore. Havvi nei canti ungheresi 
passione, robustezza, originalitá ; ritraggono il carettere nazionale cosi vivace, 
talvolte violento». — Verses fordítások. — Jelzete : L. elég. g. 284 s. 

Gigante Silvino: Canti popolari ungheresi. 

650. Canti popolari ungheresi. Scelti e tradotti da Silvino Gigante. 
Remo Sandron- Editor. Milano, Palermo, Napoli. (19 12). 

8-r. 203 1. (Biblioteca dei popoli. XII.) Nyomtatta : S. Montaina e 
F. Palermo. — Tartalma az irodalomtörténeti bevezetésen kívül : /. Canti d'amore : 
1. Sventura. — 2. II camposanto di Vársány. (A varsányi temetőben.) — 3. [Tóth 
Kálmán] : Tradito. (Naptól virít, naptól hervad a rózsa.) — 4. Non dirmi 
«rosa». (Ha én rózsa volnék.) — 5. Disperato. (Amerre én járok, még a fák 
is sírnak.) — 6. Maggiolino. (Cserebogár, sárga cserebogár.) — 7. Bella come 
rosa. (Nem anyától lettél.) — 8. L'amante fedele. (Volt nekem szeretőm.) — 
9. Dolore. (Kisérj ki rózsám síromig.) — 10. Rivincita. (Megérem még azt az 
időt.) — 1 1. É meglio la casa. ([Gál József:] Mi füstölög ott a síkon, távolba ?) — 
12. Nőtte d'attesa. — 13 — 16. Canti della pianura : 1. Come tortora, se il 
tempó minacci. — 2. Brilla la ruggiada sulla foglia della rosa. — 3. Imbruna, 
imbruna, alfine. — 4. Di primavera, quando sbocciano i fiori. — 17. Fior di 
giardino. (Közel a tél, mén a fecske.) — 18. Autunno. (Tóth Kálmán : 
Fütyül a szél, az idő már őszre jár.) — 19. Vino consolatore. (Zöld a kö- 
kény, majd megkékül.) — 20. Morte liberatrice. (Meg kell a búzának érni.) 
21. Tempó triste. (Bús az idő, bús vagyok én magam is.) — 22. Non c'é rosa 
senza spiné. — 23. L'amante tradito. — 24. Colsi una rosa ... (Szakaj- 
tottam rózsát fehéret.) — 25. Come si piglia l'amante. (Akinek nincs szere- 
tője.) — 26. Solo ! (Árva vagyok, árva lettem.) — 27. Disperazione. (Nem 294 GULYÁS PAL 

átkozlak, nem szokásom.) ■ — 28. Fa uscire caro i bovi. (Hajtsd ki babám az 
ökröket.) — 29. Fedele. (Azt mondják, nem adnak.) — 30. Tre vie. (Három 
út előttem.) — 31. Álla fonté. — 32. Imprecazione. (Isten átkát nem kívánom.) 
— 33.0rfáno. (Nincsen apám, nincsen anyám.) — 34. Tre stelle. (Három csillag 
van az égen egy sorba.) — 35. Ognuno ha il suo destino. (Azért csillag, hogy 
ragyogjon.) — 36. Ingannatrice. (Fújja a szél, kergeti a felleget.) — 37. Rinne- 
gata. (Megtagadott engem az édesanyám.) — 38. Primavera. (Olvad a hó, 
tavasz akar lenni.) — II. Canti storici : 39. Isacco Kerekes. (K. Izsák.) — 40. 
Non fidarti. (Ne higyj magyar a németnek.) — 41. La presa di Esztergom. 
(E. megvételéről.) — 42. La canzone di Bezerédi. (B. nótája.) — 43. La can- 
zone di Rákóczi. (A R.-nóta.) — 44. La canzone di Ladislao Ocskai. (O. László- 
nál való ének.) — 45. Rákóczi esule. (Bujdosó R.) — 46. II povero esule. 
(Egy bujdosó szegény legény.) — 47. II funerale deli' artigliere «honvéd». 
(A honvédtüzér temetése.) — 48. La canzone di Kossuth. (K. Lajos azt üzente.) — 
49. 11 dolore di Kossuth. (Kossuth Lajos nagy bújába.) — 50. La ferrovia di Szeged 
— 51. P er l'esilio. — 52. Canto dei coscritti. — III. Ditirambi : 53. II beone. (Még 
azt mondják, az orromon.) — 54. Assetato. (Volt két krajcárom, elástam.) — 
55. II vino. (Adjon isten bort, búzát, egészséget.) — 56. La settimana del 
buontempone. (Vasárnap bort iszom.) — 57. Beviamo. (Igyunk barátim csen- 
desen.) — 58. Le virtú del vino. (Hajtogassuk a kancsókat.) — 59. Viva 
l'amicizia. (Ez a pohár bujdosik.) — 60. Che importa il domani. (Még azt 
mondják a kapások.) — 61. II povero Berto. (Berki, Berki, szegény Berki.) — 
62. L'acqua. (A víz máskép jó lenne.) — 63. Le nozze di Cana. (Az igaz 
Messiás már eljött.) — IV. Ballate e románcé : 64. Anna Molnár. (M. Anna.) — 
65. Gli amanti infelici. (Kádár Kata.) — 66. La moglie del muratore Cle- 
mente. (Kőműves Kelemenné.) — 67. L'avvelenato. (A megétett János.) — 
68. Elisa Szabó. (Szabó Örzsike.) — 69. Imre Dániel. (D. I.) — 70. II sol- 
dato prigionero. (Leszállott a páva.) — 71. La madre cattiva. (Budai Ilona.) — 
72. II prigioniero. (Szállj le holló, szállj le.) — 73. Madre e filia. (Az anya 
és leánya.) — 74. Le sorelle. (A testvérek.) — 75. La moglie ricca. (Mondj 
uradnak engem.) — 76. La mesta tortorella. (Bús gerlice.) — 77. La moglie 
inumana. (Gyere haza, édesanyám.) — 78. Felicitá. (Tarján végen. 1 — 2. szak.) — 
79. 11 piű bel fiore. (A legszebb virág.) — 80. Messaggio di prigioniero. 
(Né hol kerekedik egy fekete felleg.) — 81. Risorto. (Megöltek egy legényt.) — 
82. II canto del prigioniero. (Mikor visznek Szeged felé.) — 83. La tortorella 
abbandonata. (Árva gilicéről.) — 84. La figlia di Madonna Thury. (A Thuryné 
lánya.) — 85. Tre orfanelli. (Három árva.) — 86. II masnadiero. (Bogár 
Imre.) — 87. Giulietta. (Júlia.) ■ — V. Canti misoginici : 88. Pio desiderio 
(Messze jártam házasodni.) — 89. La vecchia zitella sposa. (Elvettem egy 
vén leányt.) — 90. Non fidarti 1 (Jobb Mátyás-nap után bizni jéghez.) — 
91. Meglio restar celibe ! (Hogyha szépet veszek el.) — 92. La fanciulla che 
ama molto. (Amely leány sokat szeret. Erdélyi III: 172. sz. 1 — 2. szak.) — 
93. Rimedio. (Az ass2ony egy szükséges rossz*) — 94. Consiglio. (Isten meg- 
áldjon, kedves barátom.) — VI. Canti della «pus%ta» : 95. II bandito. (Édes- 
anyám szült engem a világra.) — 96. II povero diavolo. (Szegény legény 
vagyok én.) — 97. II giovane magiaro. (Czuczor : Az alföldnek sík meze- 
jén.) — 98. II malandrino. (Kezemben a csákány nyele.) — 99. II ladro di MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 29$ 

cavalli. (Tizenhat esztendős voltam.) — 100. II debitore. (Hozz bort kocs- 
márosné. Erdélyi II. 419. sz.) — 101. II buon cavallo. (Nincsen széna, 
nincsen abrak.) — 102. Martino Zöld. (Z. Marczi.) — 103. Non bevo vino. (Nem 
iszom bort, csak a szőlő levét.) — 104. II pecoraio di Tarnócza. (Beszegőd- 
tem Tarnóczára juhásznak.) — 105. 11 pecoraro. (Nincs jobb élet a juhásznál.) 
— 106. II «csikós» prigioniero. (Lóra, csikós, lóra.) — 107. II boaro. (Nem 
bánom, hogy paraszttá születtem.) — 108. La partenza del coscritto. (Megy 
a gőzös fölfelé.) — 109. La tosatura del coscritto. — 110. II figlio soldato. 
(Édesanyám most küldött egy levelet.) — 111. I campanili di Nagy Abony. 
(Nagy-Abonyban csak két torony látszik.) — 112. Tristi previsioni. (Köny- 
nyeimnek záporából tenger lett.) — Verses fordítások. — Jelzete : L. elég. 
g. 258 ac. 

Sirola Francesco : Saggio di versioni . . . dall' ungherese. 

651. Francesco Sirola. Saggio di versioni poetiche dall' ungherese. 
Seria prima. (Petőfi, Tompa, Szász Carlo.) Fiume. Tipográfia P. Bat- 
tara. 1903. 

16-r. 82 1. Tartalom: I. Alessandro Petőfi: i. La libertá, l'amore. (Sza- 
badság, szerelem.) — 2. La vita, la morte. (Élet, halál.) — 3. Tutta la vita 
mia. (?) — 4. Pellegrinai lontano. (Messze vándoroltam.) — 5. Progetto 
sfumato. (Füstbe ment terv.) — 6. Intangibile omai. (Függ már a lant.) — 

7. La professione di mio padre e la mia. (Apám mestersége s az enyém.) — 

8. Vaticinio. (Jövendölés.) — 9. Dal di che amor. (Amióta szerelembe.) — 
10. Erői pezzenti. (Rongyos vitézek.) — 11. Sacra tómba. (Szent sír.) — 
12. Non guardo io, no... (Nem nézek én, minek néznék? az égre.) — 13. 
La valle e il monte. (A völgy s a hegy.) — 14. La piccola zampogna. (Kis 
furulyám, szomorú fűz ága.) — 15. Non v'adirate. (A leánykákhoz.) — 16. 
Viver fuori del mondó. (A világtól elvonulva.) — 17. Mi tormenta il pen- 
siero. (Egy gondolat bánt engemet.) — 18. Com' é soave il mondó ! (Mily 
szép a világ!; — 19. II bassopiano. (Az alföld.) — 20. II bevitore. (A borozó.) — 
21. Nel vilaggio. (Falun.) — 22. Mia moglie e la mia spada. (Feleségem s 
kardom.) — 23. Omero ed Ossian. (Homér és Osszián.) — 24. Ti confesso. 
(Megvallom, hogy.) — 25. Itália. (Olaszország.) — 26. Eterno abbracciamcnto. 
(Örök ölelkezés.) — 27. II buon taverniere. (A jó öreg kocsmáros.) — 28. 
Per quant'é. (A faluban utcahosszat.) — 29. Álla fine di settembre. (Szeptem- 
ber végén.) — II. Michele Tompa : Una nuova colonia nel bassopiano. (Pusz- 
tán.) — III. Carlo Szász : La musica ungherese. (A magyar zene.) — Verses 
fordítások. Jelzete: P. o. hung. 1330 r. 

Teza Emilio. Traduzioni. 

652. Traduzioni di Emilio Teza. Bologna Typi del Progresso. (1863.) 

8-r. 48 1. Csak az 1 — 2. füzet van meg. Fordítások magyarból : 1. Ales- 
sandro Petőfi : Sognar, sognar. (?) — 2. Onesti amici avea. (Voltak bará- 
tim.) — 3. Un lume splende foscamente. (Gyertyám homályosan lobog.) — 
4. Ampio maré á il dolor. (A bánat? Egy nagy óceán.) — 5. Penzolando 
suli' asino. (Megy a juhász szamáron.) — 6. Ve' collá terra antica. (Játszik 
öreg földünk.) — 7. Che veggio il campo scorrere ? (Mi foly ott a mezőn.) — 296 GULYÁS PÁL 

8. II cavallo rubato. (Lopott ló.) — 9. Dolor non v'é. (Búm és örömem.) — 
10. Dalia bella fanciulla. (?) — ■ 11. Ti torrei sposa mia. (Elvennélek én, csak 
adnának.) — 12. 11 mondó non m 'intende. (Nem ért engem a világ.) — 
13. Sempre, o fanciulla, tu lodar mi vuoi- (Dicsérsz kedves.) — 14. Negra 
pende la nőtte. (Vadonban.) — 15. II leon prigioniero. (A rab oroszlán.) — 
16. Giuseppe Bajza : Apoteosi. (Apotheosis.) — Verses fordítások. — Jelzete : 
L. elég. g. 800 s. 

7. Szerb. 

Brancsics Blagoje: Iz magyarskog perivoja. 

653. H3 MahapcKor nepiiBoja. (A magyar virágos kertből.) üpeca^no 
Ejiaroje EpaHHHh. Ha^ano noTiiopoM cMaTHite CpncKe». y Hobom Ca,ay. 
IIJTaMuapHJa ,aeoH. /ipyiHTBa BpaHHKa. 1907. 

8-r. (4), 106, (2) 1. Tartalom: I. 1. Berzsenyi Dániel: MojniTBa. 
(Fohászkodás.) — II. 2. Kisfaludy Károly : Ilona 3eMJt-o floMOBHHe. (Szülő- 
földem szép határa.) — III. 3. Vörösmarty Mihály: IIokjuhj. (Szózat.) — 
4. Kít-nra cnpoTe acene. (A szegény asszony könyve.) — 5. Ha cmpt Maaor 
^eTeTa. (Kis gyermek halálára.) — 6. Tyra Mjia/ie AeBoJHHn,e. (Kis leánv 
baja.) — 7. 3eMaa>CKH paj. (Földi menny.) — 8. LTepHiia. (Petiké.) — 

9. LLBehe h jbydaB. (Virág és szerelem.) — 10. Koja je öoa>a. (Melyik 
jobb?) — 11. Jlena Jejia. (Szép Ilonka.) — IV. 12. Petőfi Sándor: üiijaHaiT. 
(A borozó.) — 13. Ha pacKpmhy. (Keresztúton állok.) — 14. TjieTaM. 
rjie^aM Kpoa upo3ope. (Nézek, nézek kifelé.) — 15. y Maj/uiHy. (Bányában.) — 
16. Ha bojpi. (Vízen.) — 17. BnieM, BH^e>i. (Elmondanám.) — 18. Je-.in 
caHaii. (Álmodom-e.) — 19. nocTao caM rayinan;. (Első szerepem.) — 20. 
Kojihkh je OBaj cbct. (Ez a világ, amilyen nagy.) — 21. KoKa Moje Majne. 
(Anyám tyúkja.) — 22. Ky;t Te HecTa. (Hová levél.) — 23. A Moayia th. 
(Nem háborítom-e nyugalmadat.) — 24. JlajK je, nno. (Hazugság, amit.) — 
25. Jarne qoőaHna Marapiiy. (Megy a juhász szamáron.) — 26. Eanyia cmipa. 
(A faluban utcahosszat.) — 27. Cra/iox Ha npar 0,1 Kyxime. (Befordultam a 
konyhára.) — 28. Ha/ia, KHiua, iia^a. (Esik, esik, esik.) — 29. PacTOnjbeH 
iLiaH. (Füstbe ment terv.) — 30. H3jaJiiiHe. (Távolból.) — 31. yaaBimajy. 
(Szülőföldemen.) — 32. BHirntniima po,r po^ajia. (Ezrivel terem a fán a 
meggy.) — 33. T&3K& nyi;a. (Ambrus gazda.) — 34. Mahapoim ii.ieMiii.. 
(A magyar nemes.) — 35. nocae pycna. (Ebéd után.) — 36. Mii, Be.iiiKo- 
BaporaaHH. (Mi boldog pestiek.) — 37. JoBaHy ApaHvy. (Arany Jánoshoz.) — 
38. JlaiuiKn Apan>y. (Arany Lacinak.) — 39. 3HMH>e Benepn. (Téli esték.) — 
40. Tpn CHHa. (Három fiú.) — 41. 3apoóa>en jiaB. (A rab oroszlán.) — 
42. Mjia^n Biipom. (A kis béres.) — 43. nopymeHa nap.ua. (A csárda rom- 
jai.) — 44. Tu, Kője ce XTe,iox. (Kit feledni vágytam.) — 45. Xohem őhth 
Moja. (Hozzám jössz-e.) — 46. KaKo ,zia Te 30BeM. (Minek nevezzelek.) — 
47. Oj th ateno Haa JKeHaMa. (Feleségek felesége.) — 48. ycTaj po,ne. (Nem- 
zeti dal.) — 49. yőoJHa iiecMa. (Csatadal.) — 50. KpajeM oeiiTeMÖpa. (Szep- 
tember végén.) — 51. nocjie^ftH hobck. (Az utósó ember.) — 52. CneT.iooTn. 
(Világosságot.) — 53. necHHnaMa 19. Béna. (A XIX. század költői.) — 54. 
3a Mene je^Ha cTpamHa mhc'o n>ta. (Egy gondolat bánt engemet.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 297 

V. 55. Arany János: HaynaaKOB Manai;. (A tudós macskája.) — 56. Rere 
h ayra. (A gyermek és a szivárvány.) — 57. OaaByj. (A fülemüle.) — 58. 
r T.<>Mahn Kpyr. (Családi kör.) — 59. Mara Kpaa>a Maraje. (Mátyás anyja.) — 
60. ^03HBaH>e Ha Jtemiray. (Tetemrehívás.) — 61. IIoHohHH aboóoj. (Éjféli 
párbaj.) — VI. 62. Gyulai Pál : ,3a MHie jom je^HOM Bn^era. (Szeretnélek 
még- egyszer látni.) — 65. MaTepima JbyŐaB. (Éji látogatás.) — 64. Ctoj 
xycape. (Nyalka huszár.) — 65. Ta3^a HaBJie. (Pál gazda.) — 66. IIoKajeBa 
Jbyöa. (Pókainé.) — 67. IIopyHHime rocno;uiHe. (Hadnagy uram, hadnagy 
uram.) — Verses fordítások. — Jelzete : P. o. hung. 450 y. 

8. TÓ7. 

Margócsy József: Tót nyelvre áttett hazafias magyar költe- 
mények. 

654. Tót nyelvre áttett hazafias magyar költemények.. Áttette 
Margócsy József... I. füzet. 1902. Nyomatott , Róth Simon könyv- 
nyomdájában, Losonczon. 

8-r. 28 1. Tartalom: Előzetes tudnivalók. — 1. Pósa Lajos: Vlasf. 
(A haza.) — 2. [Horkay Béla] : Mila vlasf. (Szeretett hazánk.) — 3. Petőfi 
Sándor : Piesen vlastenca. (Honfidal.) — 4. Vörösmarty Mihály : Ohlas. 
(Szózat.) — 5. Petőfi Sándor: Národ madarsky. (A magyar nemzet.) — 
6. U. a. Národná piesen. (Nemzeti dal.) — 7. Tóth Kálmán : Alzbetta Szi- 
lágyi. (Sz. Erzsébet.) — 8. Arany János : Matejova mátka. (Mátyás anyja.) — 
9. Tóth Kálmán: Kto bol vetSí ? (Ki volt nagyobb.) — 10. Kisfaludy 
Károly: Ku rodisku. (Szülőföldem.) — 11. Szász Károly: K vlasti mojej. 
(Hazámhoz.) — 12. Kölcsey Ferenc : Hymnus. — Verses fordítások. Jelzete : 
P. o. hung. 1095 jo. 

6540. Tót nyelvre áttett hazafias magyar költemények Vlastenecké 
básne z púvodné reői prelozil Margócsy József... 19 14. Nyomatott 
Kármán Zsigmond könyvnyomdájában, Losonczon. 

8-r. 49 1. Az előzővel tartalmilag teljesen azonos kiadás, csakhogy a 
bevezetés elmaradt s a versek magyar szövege is le van nyomatva. — Jelzete : 
P. o. hung. 1095 jo/2. 

9. Vo LAPUK. 

Madarassy Pál: Flolemil poedotas nugánik. 

655. Flolemil poedotas nugánik. Pelovepolöl fa Madarassy Pál, 
de... Budapest, 1889. Nyomatott a magyar kir. államnyomdában. 

16-r. 24 1. Tartalma : 1. Petőfy Alexander : Tik at obi egelo vexadom. 
(Egy gondolat bánt engemet.) — 2. U. a. Flole no kanos binöm ranedálöl ...(?) — 
3. U. a. Sen ladas kii. (Három szív története.) — 4. Ábrányi Emil : Divo- 
dam. (?) — 5. Levip deile. (Halálvágy.) — Verses fordítások. — Jelzete : 
P. o. hung. 1078 i. 298 GULYÁS PAL 

B) Színdarabok. 

Német. 
Gaal Georg. Theater der Magyarén. 

656. £&eater ber SJiagnaren. Überjeíjt unb ^erauőgegeben oon ©eorg 
oon ©aoí. . . . 23rünn, 1820. §. ©. Srafeler. 

8-r. XXVIII, (2), 299, (4) 1. I. Teil. — Tartalma : 1. Kisfaludy Károly : 
Die Tartaren in Ungarn. (A tatárok Magyarországon.) — 2. Ilka. — 3. Stibor. 
(Stibor vajda.) — Jelzete : P. 0. hung. 692. 

Wittmann Carl Friedrich. Dramatische Zwiegespráche. 

657. SDramatifdje gtoiegeípröche . . . §erauágegeben oon ©arl griebricb 
SBittmann. Seipgig. ©rucf unb $erlag oon ^fjilipp dteclam jun. É. n. 

16-r. I. kötet, 27 — 38 1. Nach den Flitterwochen. (Mézeshetek után.) 
Von Wolfgang Gyalui. Aus dem Ungarischen frei übersetzt von Alois 
A. Franzl .(Universal-Bibliothek 3088.) — Jelzete : L. elég. g. 81 1 1. 

C) Elbeszélések. 

1. Angol. 
Jones Henry W. és Kropf L. Lewis. The folk-tales of the Ma- 
gyars. 

658. The folk-tales of the Magyars. Collected by Kriza, Erdélyi, 
Pap, and others. Translated and edited, with comparative notes by 
the rev. W. Henry Jones and Lewis L. Kropf. London . . . Elliot 
Stock, 1889. 

8-r. lxxii, 438 1. Ny. Nichols and Sons, Westminster. (Publications of 
the folk-lore society XIII.) A kötet a következő 53 népmesét tartalmazza: 
1. Prince Csihán. (Csihán királyúrfi. Kriza: Vadrózsák.) — 2. Stephen the 
murderer. (Megölő Istefán. U. o.) — 3. The lamb of the golden fleece. (Az 
aranyszőrű bárány. U. o.) — 4. Fisher Joe. (Halász Józsi. U. o.) — 5. Luck 
and Bliss. (A Szerencse és Áldás. U. o.) — 6. The lazy cat. (A rest macska. 
U. o.) — 7. Handsome Paul. (Szép Palkó. U. o.) — 8. The travels of Luck 
and Falshood. (Az Igazság és Hamisság utazása. U. o.) — 9. The hunting 
princes. (A vadász királyfiak. U. o.) — 10. The lazy spinning girl. (A rest 
fonóleányból lett királyné. U. o.) — 11. The envious sisters. (Az irigy test- 
vérek. U. o.) — 12. Knighte Rose. (Rózsa vitéz. U. o.) — 13. Prince Mirko. 
(Mirkó királyfi. U. o.) — 14. The student who was forcibly made king. 
(A diákot erővel királylyá teszik. U. o.) — 15. The children of the two rich 
men. (A két gazdag ember gyermeke. U. o.) — 16. The hussar and the MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 299 

servant girl. (A huszár és szolgáló. U. o.) — 17. My father's wedding. (Az 
apám lakodalma. U. o.) — 18. The baa-lambs. (A möndölecskék. U. o.) — 
19. Fairy Elisabeth. (Tündér Erzséböt. U. o.) — 20. The three princes. 
(A három királyfi. Erdélyi Jáxos : Népdalok és mondák. I.) — 21. The 
three dreams. (U. o. I. 2.) — 22. Csabor úr. (U. o. I. 3.) — 23. The devil 
and the three slovák lads. (Az ördög és 3 tót fiú. U. o. II.) — 24. The 
count's daughter. (A grófkisasszony. U. o. II.) — 25. The speaking grapes. 
(A szóló szőlő. U. o. II.) — 26. The three oranges. (A három pomarancs. 
U. o. II.) — 27. The youngest prince. (A két legkisebb királygyermek. U. o. 
II.) — 28. The invisible shepherd lad. (A láthatatlan juhászfiú. U. o. II.) — 
29. The three princesses. (A három királykisasszony. U. o. II.) — 30. Cinder 
sack. (Hamupipőke. U. o. II.) — 31. The three brothers. (A három testvér. 
U. o. II.) — 32. The three valuable things. (Három becses dolog. U. o. II.) — 
33. The little magic pony. (A kis tátos. U. o. II.) — 34. The beggar's 
present. (A koldus ajándéka. U. o. II.) — 35. The world's beautiful woman. 
(A világ szép asszonya. U. o. III.) — 36. The girl without hands. (A kezet- 
len lány. U. o. III.) — 37. The king and the devil. (A király és az ördög. 
U. o. III.) — 38. The three princes, the three drogons and the old woman 
with the irón nőse. (A három királyfi, a három székely és a vasorrú bába. 
U. o. III.) — 39. The widower and his daughter. (Az özvegy ember és 
árva lány. U. o. III.) — 40. The wishes. (A kívánságok. U. o. III.) — 
41. The two orphans. (A két testvér. U. o. III.) — 42. The wonderful frog. 
(A csuda-béka. U. o. III.) — 43. The devil and the red cap. (Az ördög és a 
vörös sapka. U. o. III.) — 44. Jack Dreadnought. (Ne félj Jancsi. U. o. III.) — 
45. The secret-keeping little boy. (A titkolódzó kis fiú és az ő kis kardja. 
U. o. III.) — 46. Shepherd Paul. (Juhász Palkó. U. o. III.) — 47. The 
pelican. (A pelikán madárról. U. o. III.) — 48. The girl with golden hair. 
(Hamis hitű Jancsi. Pap Gyula : Palóc népköltemények.) — 49. The lover's 
ghost (A hala' vőlegény. U. o.) — 50. Snake skin. (A kigyó ruha. U. o.) — 
51. The fairies' well. (A tündérek kútja. U. o.) — 52. The crow's nest. 
(Jártár varjú. U. a.) — 53. Woman's curiosity. (Az asszonyi kíváncsiság. 
Merényi Lajos : Dunamelléki népmesék. II.) — Jelzete : P. o. hung. 681 s. 

Pulszky Francis és Theresa. Tales and traditions of Hungary. 

658 bis Tales and Traditions of Hungary. By Francis and Theresa 
Pulszky. In three Volumes. London: Henry Colburn, Publisher, 1851. 

8-r. 6, 327: 4, 305; 310 1. 3. köt. Nyomtatta: Schulze and Co. u. o. — 
Tartalma : I. köt. Theresa Pulszky : Popular tales and traditions of Hungary. 
(Az előszó szerint nemcsak magyar, hanem magyarországi szláv, német, zsidó 
stb. mondákat és meséket is tartalmaz. Ugylátszik szabad átdolgozásokról van 
szó, melyek pontos eredetije aligha jelent meg a magyar irodalomban.) — A 
262—501. 1. van: Petőfi Sándor: Janosh the hero (János vitéz). Rímtelen* 
verses fordítása. — II — III. köt. Frances Pulszky : The Jacobins in Hungary. 300 GULYÁS PAL 

2. Eszperantó. 
Kolekto de hungara esperantisto. 

659. Kolekto de hungara esperantisto. No. 2 — 3. — No. 5. Lodo- 
viko Kókai. Budapest. É. n. 

16-r. 2, 24 ; 24 1. Nyomtatta : Sigismundo Löblovitz. U. o. Tartalom : 
2 — 3. sz. — i. Adelino Vay : La stonpististo. (A kőzúzó?) Ford.: B. RÁcz. 
(1—3 1.) — 2. Zoltano Ambrus. La bazaro brulas. (?) Ford.: Karlo Mezei. 
(4 — 21 1.) — 5. sz. 3. Eugenío Heltai : Gertié. Ford. : Férd. Varga. 
(5— 11 1.) — Jelzete: L. elég. g. 556 eb. 

Muzsnai Dionizo. Kvar noveloj. 

660. Kvar noveloj. El la hungara lingvo tradukis Dionizo Muzsnai. 
Eldonas la grupo frateco Szeged. Dugonics-nyomda r.-társ. Szeged. [1914]. 

16-r. 37, 1 1. Tartalom : Francisko Móra : Kiam mi en cielo estis. 
(Mikor én az égben jártam.) — 2. Vilhelmo Sz. Szigethy : Kitelő de virino 
sankta Anno. (Szent Anna asszony köntöse.) — 3. Stefano Tömörkény : 
Hirundoj. (Fecskék.) — 4. Mihaelo Cserzy : Sur la vojo de la malbonigo. 
(A züllés útján.) — (Biblioteko de la grupo esperantista frateco Szeged. No 3.) — 
Jelzete : L. elég. g. 260 n. 

Tri rakontoj. 

661. Tri rakontoj. Budapest. 1910. Eldono de Lud. Kókai. 

16-r. 31 1. Nyomtatta: Wodianer F. és fiai u. o. Tartalom: 1. Árpádo 
Berczik : Kiu ne povas plori. (Aki nem sírhat.) Ford. : Leono Loránd. — 

2. Francisko Molnár : La kitklubo. (A kitt-egylet.) Ford. : Szoro Kelemen. — 

3. S. Guthi : Demandoj konfesigoj. (Kérdések, beismerések ?) Ford. : Ferdi- 
nando Varga. — (Biblioteko de La Verda Standardo. No 2.) — jelzete : 
L. gen. 176. 

3. Finn. 
Swan Anni. Unkarilaisia kansansatuja. 

662. Unkari laisia kansansatuja. Lapsille suomeksi kertonut Anni 
Swan. Porvoossa, Werner Söderström Osakeyhtio. (1904). 

8-r. 4, 124 1. Nyomtatta u. a. — Tartalom: 1. Satu kuninkaanpojasta, 
joka halusi kuole. (A halhatatlanságra vágyó királyfi. Arany-Gyulai, Nép- 
költési gyűjtemény. I. 361. 1.) — 2. Kaunis Ilonka. (Szép Ilonka. Magyar 
Nyelvőr IV. 473. 1.) — 3. Prinssi Juhana ja Prinsessa Tuulahdus. (János 
királyfi és Szélike. Arany-Gyulai i. m. II. 389. 1.) — 4. Kaksi veljestá. 
(A két testvér. Magyar Nyelvőr. IV. 231. 1.) — 5. Haltiaprinsessa kultakutri. 
(Az aranyhajú tündérkirálykisasszony. Arany-Gyulai II. 440. 1.) — 6. Rauta- 
páá. (A vasfejű ember. U. o. II. 375. 1.) — 7. Pikku Ziberda. (A kis Ciberda. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 301 

Magyar Nyelvőr. X. 526. 1.) — 8. Terveydeksenne. (Adj' Isten egészségére. 
Arany-Gyulai I. 480. 1.) — 9. Káármeennahka. (A kigyóbőr. Merényi: 
Eredeti népmesék. I. 3. 1.) — 10. Hyljátty tytár. (Az évért leány. Magyar 
Nyelvőr. II. 130. 1.) — 11. Enkeli lampaat. (Az angyalbárányok. Arany- 
Gyulai i. m. I. 376. 1.) — 12. Onnen Onni. (Szerencsének szerencséje. U. o. 
III. 319. 1.) — 13. Metsánneito. (Magyar Nyelvőr. VII. 182. 1.) — 14. Tuhka- 
Jussi. (Hamvas Gyurka. Arany-Gyulai III. 362. 1.) — 15. Kulta párta mies. 
(Az aranyszakállú embör. U. o. I. 404. 1.) — E fordítások nem eredeti magyar- 
ból, hanem Sklarek Erzsébet 1901-ben megjelent német fordításai nyomán 
készültek. — Jelzete: P. 0. hung. 1343 bw. 

4. Francia. 

Klimo Michel. Contes et légendes de Hongrie. 

663. I. címlap : Les littératures populaires de toutes les nations. 
Traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, devinettes, supersti- 
tions. Tome XXXVI. Paris, J. Maisonneuve, Libraire-éditeur. 1898. 

II. címlap : Contes & légendes de Hongrie. Par Michel Klimo Pro- 
fesseur au iycée royal de Déva. Paris, J. Maisonneuve, libraire-éditeur. 
1898. 

16-r. (8 1.), 307 1. Nyomtatta L. Marceau, Chalon-sur-Marne. Tartalma: 
Légendes diverses : 1. Tompa Mihály: Les blasphémateurs punis. (Az ünnep- 
rontók.) — 2. U. a. La fórét rouge. (Cservena hóra.). — 3. U. a. Mihos. — 
4. U. a. Diósgyoer. (Diós-Győr.) — 5. U. a. L'argent de Pierre Poky. (A baj- 
móci fördős.) — 6. U. a. La caverne sonore. (Csengő barlang.) — 7. U. a. 
La femme de Pierre. (Kőasszony.) — 8. U. a. La belle Dorine. (A szepes- 
váraliai leány.) — 9. U. a. Le gouffre. (Sülyedés.) — 10. U. a. Le gnome, 
ou ce qui cause nos malheurs. (A Lidérc.) 1 — 11. [Mikszáth] Litava. (Litava 
vára.) — 12. [U. a.] Beckó. (B. vagy Bolondóc.) — 13. Déva et se légende. — 
14. Le cháteau de lée prés de Torda. (A tordai tündérvár. Kőváry : Száz 
történelmi rege.) — 15. La derniére fée. (Az utolsó tündér. U. o.) — 
16. La roche sicule. (Székely kő? U. o.) — 17. Les cháteaux de Firtos et 
de Tartod. (F. és T. vára. U. o.) — 18. Madame Venetur. (Venturné. Benedek 
Elek: Magyar mese- és mondavilág. 1:414.) — 19. Koloman Mikszáth: 
Le cháteau de Csicsó. (Csicsóvár.) — 20 — 42. Les chercheurs de trésor. 
(A kincskeresők. Kőváry L., Kolumbán S., Orbán B., Versényi G., Balasy D. 
nyomán.) — Légendes chrétiennes : 43. Les moissonneuses. (Az arató lányok. 
Magyar Nyelvőr.) — 44. L'agneau du berger. (A juhász báránya. Benedek E. 
III : 151. 1.) — 45. La foie de l'agneau. (A bárány mája. U. o. III : 318. 1.) — 
46. Dieu. (Isten. U. o. III : 176. 1.) — 47. La vache de la veuve. (Az özvegy- 
asszony tehene. U. o. III:- 99. 1.) — 48. Notre sauveur et la femme avaré. 
(Krisztus és a fősvény asszony. U. o. 1:257. !•) — 49- Jésus-Christ et le curé 
roumain. (Jézus Krisztus és az oláh pap. Arany-Gyulai : Népköltési gyűjte- 
mény. III : 102. 1.) — 50. Notre-Seigneur et Eve. (Az Úristen és Éva anyánk. 

1 Nem fordítások, hanem tartalmi kivonatok. 3 02 GULYÁS PAL 

Benedek i. m. 1:264. !•) — S 1 - La Sainte-Vierge et le crapaud. (A béka és' 
a szűz Mária. Magyar Nyelvőr. V:570. 1.) — 52. Le Christ et Saint Pierre. 
(Krisztus és Szent Péter. U. o. 111:557. 1.) — Légendes nationales. 53. Le 
cerf merveilleux. (A csodaszarvas. Benedek i. m. 1 : 1 — 9. I. 1 ) — 54. Le 
glaive de Dieu. (Az isten kardja. U. o. 1:259. 1.) — 55. Le chemin des 
armées. (A hadak útja.) — 56. La légende du cheval blanc. (A fehér ló 
mondája.) — 57. Saint Ladislas. (Szent-László.) — Contes divers : 58. L'arbre 
merveilleux. (Az égig érő fa. Benedek i. m. 1 : 10. 1.) — 59. Trois choses 
précieuses. (Melyik ér többet? U. o. 1:417. 1.) — 60. La bague d'acier. (Az 
acélgyűrű. U. o. 1 : 191. 1.) — 61. Le prince et les géants. (Rózsa királyfi. 
U. o. 1 : 116. 1.) — 62. Les trois pommes. (A fazékfedő. Ü. o. 1 : 334- !•) — 
63. Les deux princes aux cheveux d'or. (Az aranyhajú királyfiú. U. o. II : 
220. 1.) — 64. Les liévres du roi. (A király nyulai. U. o. I : 197. 1 ) — 
65. Le sel. (A só. MERÉNYi-re hivatkozik, de valójában Benedek i. m. II: 
239. 1.) — 66. La belle Héléne. (Világszép Ilonka. Benedek i. m. 1 : 470. 1.) — 

67. Le jeune berger et les trois étrangers. (Orbán: Székelyföld. I: 132. 1.) — 

68. Jean l'avisé. (Táltos Jankó. Benedek i. m. 1 : 476. 1.) — 69. Le crapaud. 
(A béka. U. o. 1 : 157. 1.) — 70. Le petit serpent jaune. (Sárga kksi kigyó. 
U. o. II: 134. 1.) — 71. L'heure la plus heureuse. (A legszerencsésebb óra. 
U. o. IV : 103. 1.) — 72. Le fils du charron. (A kerekes fia. U. o. IV : 92. 1.) — 
73. La bénédiction de Dieu. (Isten áldása. U. o. IV : 60. 1.) — 74. Le prince 
Ambroise. (Ambrus királyfi. U. o. IV : 177. 1.) — 75. Le princ vert. (A zöld 
királyfi. U. o. IV : 198. 1.) — 76. L'oiseau de feu. (A tűzmadár. U. o. IV : 
171. 1.) — 77. Le diable et les trois garcons slaves. (Az ördög és a három 
tót fiú. Erdélyi : Népköltési gyűjtemény. II. köt.) — 78. La söreiére au nez 
de fer. (A vasorrú bába. Benedek, i. m. 1 : 186. 1.) — 79. Le prince Mirko. 
(Mirkó királyfi. U. o. 1 : 134. 1.) — 80. L'enfant ágé de seprans. (A hétéves 
gyermek. U. o. III: 154. 1.) — Nem annyira fordítások, mint inkább tartalmi 
kivonatok. A kötet tudományos szempontból teljesen értéktelen. V. ö. Katona 
Lajos bírálatát. Ethnographia 1899. 63. I. — Jelzete: P. o. hung. 975 m. 

Nouvelles hongroises. 

664. Nouvelles hongroises publiées par la Gazette de Hongrie. 
Budapest, Gazette de Hongrie. 1885. 

8-r. 4, 136, 2 1. Nyomtatta: Société Fianklin u. o. — Tartalom: 
1. Albert Pákh: Un jour de la vie d'un précepteur. (Egy nap egy instruktor 
életéből.) — 2. Maurice Jókai : Grégoire Sonkolyi. (S. Gergely.) — 3. Árpád 
Berczik : Le petit agneau. (A bárányka.) — Jelzete: P. o. hung. 1207 i. 

Tharaud Jérome. Contes magyares. 

665. Contes magyares. Traduitj par Jéróme Tharaud. Budapest, 

Dobrowsky et Franké. 1903. 

8-r. (8), 179, 2 1. Ny. Nagy Sándor u. o. Különlenyomat a Revue 
d'Orient et de Hongrie-ból. Tartalma: 1. Maurus Jókai: Je te l'avais bien 
dit. (Lám, megmondtam. Dekameron. II.) — 2. Kálmán de Mikszáth : Les 

1 Erősen, 2 lapra, rövidítve. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 303 

aboyeurs. (Akik ugatnak. Az apró gentry és a nép.) — 3. Maurus Jókai: 
Un héros turc. (?) — 4. K. de Mikszáth : Les petites herbes. (Az apró füvek. 
Az apró gentry és a nép.) — 5. Géza Gárdonyi : Tante Marié et Oncle 
Étienne. (Mari néni és Pista bácsi ?) — 6. Nicolas Balogh : Honneur de 
husard. (?) — 7. K. de Mikszáth : Moitié de fils. (Egy fiúnak a fele. Tavaszi 
rügyek.) — 8. M. Jókai: La parole du Székely. (?) — 9. Eugéne Kemechey : 
Le báron au «szűr». (A szűrös báró. Magyar Mohikánok.) — 10. M. Jókai : 
La femrae de Beczkó. (Beczkó felesége. Dekameron. I.) — ír. G. Gárdonyi: 
Les parchemins de Gizeh. (A gizehi pergamen lapok, Figurák.) — 12. K. de 
Mikszáth : Couteau de poche. (Milyen a magyar iparos. Az apró gentry és 
a nép.) — 13. M. Jókai: Les deux Saxons. (?) — 14. K. de Mikszáth: Le 
paysan á la faux. (A kaszát vásárló paraszt. Urak és parasztok.) — 15. Étienne 
Tömörkényi (sic) : Une aftaire réglée. (Elintézett ügy. Gerendás szobákból.) — 
16. E. Kemechey: Le csárdás magique. (?) — 17. K. de Mikszáth: Les 
chevaux de Jean Gélyi. (Szegény Gélyi János lovai. A jó palócok.) — 18. 
M. Jókai : J'aurais pu létre. (Én lehettem volna az. Dekameron. I.) — 
19. G. Gárdonyi: Le vin. (A bor.) — 20. K. de Mikszáth: Ce paíen de 
Filcsik. (Az a pogány Filcsik. A jó palócok.) — 21. M. Jókai: Nuits de 
Sylvestre. (Sylvester-éjszakák. Dekameron. I.) — 22. Béla Tóth : Le derviche 
de Notre-Dame. (A boldogasszony dervise.) — Az 1., 2. novella fordítása 
Horváth János, a 3., 5., 8., 9., 11., 13 — 15. Greszler Gyula, a 4., 18. Szabó 
Dezső, a 6., 16. Falussy Albert, a 7. Nagy Miklós, a 10., 20. Balogh Miklós, 
a 12. és 19. Karczag Róza, a 17. Ferke (Franké) Ágost, a 21. Hajnóczy 
Iván és a 22. Bodnár Gyula közreműködésével készült. — Jelzete : P. o. 
hung. 462 d. 

/. Német. 
Bibliothek der fremden Zungen. 

666. SMbltotíjef Der ^rémben 3 un 9 en - ~eutfd)e s -8erlagá==2lnfrali. ©tuti* 
gctrt, Őeip3tg, Serlin, SBtert. 1894. 

8-r. Magyar novellákat tartalmaznak a XV., XVII., XIX. és XX. köte- 
tek. Ezek: 1. Etelka von Gyarmathy : Der verhasste Schwiegersohn. (?) XV: 
1 — 63 1. — 2. Sigismund Justh : Für die künftigen Generationen. (?) XVII : 
63 — 90 1. — 3. F. Herczeg : Ein Gastspiel der Frau Melina. (Melina vendég- 
szereplése: Mutamur.) XIX: 75 — 81 1. — 4. Stephan von Bársony: Der 
Bauern-Don Jüan. (A paraszt Don Jüan.) XX : 123 — 135. 1. — Jelzete : L. elég. 
g. 264 a. 

Büch der Novellen. 

667. 23ud) ber ^ooelíen. @ine oammíung intereffantcr 'JíooeŰen . . . 
Söiert, 1897. 93ertag von ^erfltnger & gtfcber. 

8-r. Az egyes novellák külön címlappal és lapszámozással. Nyomtatta: 
Brüder Hollinek u. o. Magyarból fordított novellák: 1. Maurus Jókai: Die 
Teufelsbraut. Übertragung von Ludwig Wechsler. Wien u. Leipzig, 1896. 304 GULYÁS PAL 

42 1. — 2. U. a. Valdivia. Ford. u. a. U. o. 1895. 31 1. — 3. U. a. Eine 
arme Frau. Ford. u. a. U. o. 1895. 38 1. — Jelzete: P. o. hung. 451 v. 

Gaal Georg. Márchen der Magyarén. 

668. 9Jfaf)rcf)ert der Magyarén. Bearbeitet und heravsgegeben von 
©eorg rjon ©ctal. [vignetta] Wien, 1822. Druck und Verlag von J. B. 
Wallishauser. 

8-r. X, 454 1. Rézmetszetű címlappal. Nyomtatta u. a. Herceg Ester- 
HÁZYné Thurn-Taxis Teréznek ajánlva. — Tartalma : 1. Das wunderbare 
Tabakspfeifchen. — 2. Waldhüter márchen. — 3. Die gláserne Hacke. — 
4. Des Teufels Schrecken. — 5. Die Speckfestung. (A szalonnavár.) — 6. Das 
Márchen vom Pfennig. — 7. Fischer-Márchen. (Halászmese.) — 8. Die dank- 
baren Thiere. (A szerencsétlenség jól esett.) — 9. Der Vogel Goldschweif. — 
10. Wie gewonnen, so zerronnen. — II. Der Welt Lohn. — 12. Die geizige 
Báuerin. — 13. Vom weisen Péter. — 14. Der rothe Hund. — 15. Der 
Schlangenprinz. (A kigy ó-király fi.) — 16. Die Drillinge mit dem Goldhaar. 
(Az aranyhajú hármasok.) — 17. Kutscher-Márchen. (Balga Tamás.) — Igen 
szabad, novellisztikus feldolgozások. — Jelzete : P. 0. germ. 1325. 

Gaal Georg. Sagen und Novellen. 

669. Sagen unb s Jiooetíen. 2Iuő bem llnganjdjen überfeijt uon öeorg 
oon ©aaí. 2Bien, Sertog von 9Jicmer unb Gompagnie. 1834. 

8-r. 2, 210, 4 1. Tartalom: 1. [Kisfaludy Károly] Der Blutbecher. 
(A vérpohár.) — 2. Gráf Joh. Mailáth : Der Willitanz. (A vilitánc. Nem 
azonos a Mailáth «Magyarische Sagen und Márchen» c. kötetében közölt for- 
dítással.) — 3. Alexander von Kisfaludy : Der Einsiedler auf dem St. Michaels- 
berge. (A Szent-Mihályhegyi Remete. Regék a Magyar előidőkből.) 1 — 4. Frey- 
herr Ludwig von Podmaniczky : Der Wohlthat Lohn. (Jó tett és jutalom. 
Zsebkönyv. 1821.) — 5. Gábriel von Döbrentey : Klára. (Klára Visegrádon. 
«Hebe» 1823.) — 6. A. von Kisfaludy: Bestrafter Meineid. (A megbőszült 
hitszegő.) 2 — 7. Kari von Kisfaludy : Was macht der Storch ? (Mit csinál a 
gólya ?) — 8. U. a. Wiedersehn. (Viszontlátás.) - Jelzete : P. 0. hung. 693. 

Greiner Ludwig. Ungarisches Novellenbuch. 

670. Ungűrifdjes íiorjeííenbud). ítberjegungen oon Subroig (Greiner. Wü 
einer Gmleitung oon Gírnft oon SBoIjogen. Berlin. Verlag »on 31. v li 5lucr= 
baá). 1882. 

8-r. XIV, 2, 336 1. Nyomtatta Július Sittenfeld, u. o. (A. B. Auerbach's 
Sammlung hervorragender Dichtungen des Auslandes. Bd. VIII.) Tanalom : 
Maurus Jókai : Die egyptische Rose. (Az egyptusi rózsa.) — 2. Koloman Tors : 
Die Bahre. (?) — 3. Helene Beniczky-Bajza : Opale. (Opálok.) — 4. A. Ágai : 

1 A verses eredeti prózai átdolgozása. 

2 A verses eredeti prózába átírva. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN Í05 Der Weihnachtsabend eines Junggesellen. (Agglegény karácsonya. Porzó Tárca- 
levelei. I. köt.) — 5. Gustav Lauka: Gelungen ! (?) — 6. Arnold Vértesy : 
Verfehltes Lében. (?) — 7. Jenő Andrásy : Ein kleiner Dorfklatsch. (?) — 
8. Emil Kazár : Arme Bursche. (?) — A bevezetésben Petőfi Sándor : Das 
Tiefland. (Az alföld.) Ernst von Wolzogen verses fordításában. Forditó rövid 
életrajzi vázlatokat is közölt a" kötetben szereplő elbeszélőkről. — Jelzete : 
P. o. hung. 1207 1. 

Heksch F. Alex[ander]. Aus Ungarns Novellenschatz. 

671. 3luá Ungctrná ítooeílenfcbat}, Qin ©efdjmeibe fiir beuifdje Sefer. 
©efafjt oon 9ÍIe£. fr frefjxfj. SBien unb s }keí$burg, 1884. ©elbftoerlag oon 
9líer. %. ^effd^. $n Gommiffion bei £ugo @ngel in SBten. 

8-r. 2, VIII, 2, 329 1. Címképpel, mely Jókai «A feredzse» c. novellája 
egy jelenetét ábrázolja A. Bauer rajzában. Nyomtatta : Lőwy & Alkalay, 
Pozsony. Tartalma, Vadnai Károly németül és magyarul közölt levelén kívül : 
I. Maurus Jókai : Geschichten aus einem altén Schloss. (Történetek egy 
ócska kastélyban. Dekameron. III.) — 2. Ladislaus Molnár : Wie Nikolaus 
Bárdi aus dem Kerker kam. (?) — 3. Arnold Vértesi : Wegen zehntausend 
Gulden. (Nyolcezer forint.) — 4. M. Jókai : Der Taubstumme des Serails. 
(A bizebán. Dekameron. II.) — 5. Kari von Vadnai: Das grosse Geheimniss 
der Tischlade. (?) — 6. Báron Nikolaus Jósika : Das Haus Gyerőfi. (?) — 
7. Palotás [Fausztin] 1 : Als man zur Messe einláutete. (?) Ford. Margarethe 
Heksch.) — 8. M. Jókai : Der Ferédje. (A feredzse.) — 9. Palotás : Der 
Verlobungsring im Staubé. (?) Ford. Margarethe Heksch. — 9a. M. Jókai és 
M. J. R. : Weinkeller-Rapsodien. (?) — 10. Kolomann Mikszáth : Der grösste 
Sonderling des Dorfes. (A falu leghóbortosabb embere. Tavaszi rügyek.) Ford. 
Margaretha Heksch. — 11. A. V. S. : Eine Sylvesternacht auf der Locomo- 
tive. (?) — 12. Ad. Putzker : Himmlische Erfahrungen. (?) 2 — 13. Alex. 
Petőfi : Kecskeméti Betyáré. (Hirös város az aaföldön Kecskemét.) Ford. Ernst 
Lindner. — 14. U. a. Die Pusta im Winter. (A puszta télen.) — 15. U. a. 
Nieder Schánk' am Dorfesende. (Falu végén kurta kocsma.) Ford. L. Neuge- 
bauer. — 16. Alexander Balázs: Ein ráthselhafter Mord. (?) — 17. U. a. 
Ein verrückter Weiser. (?) — 18. M. Jókai: Geldtruhe ! man wirbt um dich ! 
kommt du ? (Láda ! Kérnek ! Jössz-e ? Még egy csokrot.) Ford. Margaretha 
Heksch. — A 13 — 15. sz. verses fordítás. — Jelzete: P. o. hung. 830 zj. 

Heksch F. Alex[ander]. Blüthen aus dem Osten. 

672. Slütben ctus bem Dfíen. @in <SirauJ3 für ben SBeilmacbtétifcí), 
gebunben oon 9Ucr. %. .s^effch. 9Bien unb ^kefjburg, 1884. Selbstverlag 
von Alex. F. Heksch. 

8-r. 317, 1 1. Címképpel, mely Jókai «Petki Farkas leányai»-nak egy jele- 
netét ábrázolja A. Bauer rajzában. Nyomtatta : Löwy & Alkalay, Pozsonv. — 

1 Bent a szövegben Mikszáth Kálmánnak tulajdonítva. 

2 Szinnyei ez írót nem ismeri. Heksch jegyzeteiből megtudjuk, hogy az I. erdélyi 
vasút állomásfőnöke volt s 1878 febr. 6-án agyonlőtte magát Aradon, ahol egy lap szer- 
kesztőségének beküldte, mint utolsó munkáját, az itt fordításban közölt novellát. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 20 3 o6 GULYÁS PAL 

A hat novella közül kettő van magyarból fordítva : i. Maurus Jókai : Der 
Korsarenkönig. (A kalózkirály.) — 2. U. a. Die Töchter des Wolfgang Petki. 
(P. Farkas leányai.) — Jelzete : L. elég. g. 480 c. 

Kohut Adolph. Ungarisches Novellenbuch. 

673. Ungarifc&eá 9lot)eHenbudj. ©rnfte unb fjeitere Gsr^afilungen. 9lu§ 
bem 9Jíagt)anfd)en überfc^í unb frei bearbeitet non 25r. 5lbolpf) ílobut. 
íluíortfieríe Überfefcung. Leipzig. Rob. Friese Sep.-Cto. [1897.] 

8-r. 165 1. Nyomtatta : Deutsche Verlagsdruckerei Merseburger & Walther 
u. o. (Sammlung moderner Belletristik in- und auslándischer Autoren. Serié II. 
Bd. 12.) Szana Tamásnak ajánlva. — Tartalom: 1. Árpád von Berczik : Das 
Singvögelchen. (?) — 2. U. a. Naphtalin. (Naftalin. Őszi hajtás.) — 3. Franz 
Herczeg : Der Halbgott. (?) — 4. U. a. Die Frösche. (?) — 5 . Siegmund 
Sebők : Othello nach dem fünften Akt. (?) — 6. Gustav Lauka : Herzog 
Mikro Ugriko. (?) — 7. Béla Tóth : Das Gespenst. (?) — 8. Stephan Szoma- 
házy : Das rote Tischtuch. (?) — 9. U. a. Die Cakes des Herrn Nickels- 
dorf. (?) — 10. Josef Hevesi: Die Mutter. (Anya. Apró történetek.) — rí. 
Franz Szépfaludi : In Ketten geschmiedet. (?) — 12. Christine Beksics : Der 
Muttermörder. (?) — A 13 — 19. sz. elbeszélések névtelen szerzőktől való szabad 
átdolgozások. — Jelzete : P. 0. hung. 978 1. 

Krücken, Oskar von. Ungarischer Novellenschatz. 

674. Ungarifcber 9íoöeílenfc6a£. Überfefct, berauágegeben unb mit Sio* 
grapfjien nerfeben non D§rar non ítrücfen. Serltn. 9ticbarb 2Silf)elmi. 1893 — 
1894. 

8-r. 2 köt. (8), 182 ; (8), 168 1. Ny. C. R. Wilhelmi, Insterburg. Tar- 
talom : I. 1. Maurus Jókai: Die Talmi-Frau. (A talmi asszony.) — 2. Helene 
Beniczky-Bajza : Aus dem Thale der Veilchen. (?) — 3. Gregor Csiky : Klein- 
stádtischer Tratsch. (Kisvárosi pletyka. Elbeszélések.) — 4. Koloman Mikszáth : 
Das Schwertrecht. (Jus gladii.) (?) — 5. Sigismund Justh: Wer nicht liebt, 
ebt nicht. (?) — 6. Franz Herczeg : Gelbschnabel. (Tacskó. Mutamur.) — 
7. Ludwig Tolnay : Die gereinigte Seele. (?) — 8. Sándor Bródy : Das 
ewige Fieber. (?) — 9. Desiderius Margitay : Der Unsterbüche. (?) — II. 
1. Árpád von Berczik t Die Mama der Gracchen. (A Gracchusok mamája. Őszi 
hajtás.) — 2. Ödön Jakab : Am Rande des Verbrechens. (?) — 3. Stefan 
Bársony : Frauenherzen. (?) — 4. Kari Murai : Eine Hundegeschichte. (?) — 
5. Stefan von Petelei: Mein Nachbar. (?) — 6. Andor Kozma: Ein ruiniertes 
Gescháft. (?) — 7. Kari von Vadnai : Nelly Bolla. (?) — 8. Josef Hevesi : 
Éhre. (?) — 9. Johann Sziklay : Die Schwáche einer starken Frau. (?) — 
10. Alois Degré : Die Tochter des Emporkömmlings. (?) — Jelzete: L. elég. 
g. 635 11. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 307 

674a. Ungarifcber s Jiot)erienfcfial$. ©ine 2luároaf)I auá ben SBetfen ber 
beften ungarifcben ScbriftfteUer. Überfe$t, Ijerauágegeben unb mit S3iograp|icn 
oetfe^en oon Oőfar non ílrürfen. Seipjtg, Slrroeb ©traucb, 23erlagSbucf)= 
f)anblung. (1899.) 

8-r. 8, 182 ; 8, 168 1. Nyomtatta : C. R. Wilhelmi, lnsterburg. Címlap 
és boríték hijján az előzővel azonos címlapkiadás. (Strauch's Unterhaltungs- 
Bibliothek.) — Jelzete : L. elég. g. 767 k. 

Mailáth Johann. Mag^arische Sagen und Márchen. 

675. 9Jtagnarifrhe Sagen und Maerchen von $of)ann ©rafen SJtailátíj. 
3*rünn, 1825. /. G. Trassler. 

8-r. 8, 281 1. Kőnyomata címlappal. Tartalom : 1. Der Willi-Tanz, 
(Artner Teréznek a «Historisches Taschenbuch»-ban megjelent hasonló című 
költeménye nyomán.) — 2. Die Herrin v. Ardó. — 3. Die Königs-Töchter. 
(Két eredeti magyar népmeséből összeolvasztva.) — 4. Die Salzwerke. — 

5. Das Schwert Zuniga. — 6. Der Schatz. — 7. Erzsi, die Spinnerin. — 8. Die 
Brüder. — 9. Die Eingemauerte. — 10. Eisen Lázi. — 11. Salomon. (Thuróczi 
Chron. P. II. Cap. 47 s köv.) — 12. Zauberhelena. — A 8., 10. és 12. sz.-hoz 
megjegyzi, hogy nem a saját kitalálásai, hanem híres mesemondóktól tanulta. — 
Jelzete : P. o. hung. 1089 p. 

675 a. 3Ragnartfcbc Sagen, SJfáljrcben unb 6r§a^lungen t>on 3°^ ann 
(Skafen 9JíaiIátí). 3roeite 5luflage. Stuttgart unb íübmgen, 1837. ÜOerlag bet 
3. ©. ©otta'fc&en Sudjbanblung. 

4, 224 1. Két kötet. 8-r. VIII, 252, 2; 4., 224 1. 2 köt. Nyomtatta u. a. 
Augsburg. — Tartalma: I. 1. Der Willitanz. — 2. Zwölf Worte. (író első 
elbeszélése,) — 3. Die Herrin von Ardó. — 4. Die Königstöchter. (Ehhez irt 
jegyzetében olvassuk a következőket : «Ich glaube hier erkláren zu müssen, 
dass sowohl die Königstöchter, als die übrigen hier mitgetheilten Máhrchen, 
ebenfalls aus mehreren zusammengetragen sind ; aber erfunden habé ich ausser 
einigen wenigen Nebenstrichen nichts.») — 5. Die Salzgewerke. — 6. Die 
Tapisserie. — 7. Das Schwert Zuniga. — 8. Die Nachschrift. (Mailáth 
jegyzete szerint nem az ő munkája, hanem egy hölgyé.) — 9. Der Schatz. — 
10. Die Brüder. (Népmesei motívumokból.) — 11. Döbrentei [Gábor]: Die 
Sieger von Kenyérmező. — 12. Verlegenheit und Hülfe. — II. 1. Eizsi die 
Spinnerin. — 2. Zauberhelene. (Népmesei motívumokból.) — 3. Die Einge- 
mauerte. — 4. Kari Kisfaludy: Der weisse Mantel. — 5. Der Zauberbrunnen. — 

6. Der Brief. (Az Elet és Literatura szerkesztőségének fölkérésére egy nap alatt 
irta.) — 7. Füred. — 8. Pengő. (Népmesei motívumokból.) — 9. Salamon. 
(Turóczi. Chron. II. r. 47. s köv. fej.) — 10 Eisen Laci. (Népmesei motívumok- 
ból.) — ír. Kari Kisfaludy: Andor und Juczi. — 12. Die Gaben. (Népmesei 
motívumokból.) — 13. Epilog. — Jelzete: P. o. hung. 1089 r. 

20* jo8 GULYÁS PAL 

Sklarek Elisabeth. Ungarische Volksmárchen. 

676. Ungarische Volksmárchen. Ausgewáhlt und übersetzt von 
Elisabet Sklarek. Mit einer Einleitung von A. Schullerus. Leipzig. 
Dietrich'sche Verlagsbuchhandlung Theodor Weicher. 1901 — 1909. 

8-r. XXI, 300 ; VIII, 3 1 3 1. Két kötet. A másodikon a forditó neve 
Elisabeth Róna-Sklarek. A második kötet : «Neue Folge. Mit Unterstützung der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften». Nyomatta : I. köt. Lippert & Co. 
Naumburg a. S. II. köt. Július Ábel Greifswald. — A teljes tudományos 
apparátussal ellátott kötetek tartalma: I. kötet : 1. Der Königssohn, der sich 
nach der Unsterblichkeit sehnte. (A halhatatlanságra vágyó királyfi. Arany- 
Gyulai : Magyar népköltési gyűjtemény. 1 : 36:. 1.) — 2. Glückes Glück. 
(Szerencsének szerencséje. U. o. 111:319. 1.) — 3. Die glücklichste Stunde. 
(Magyar Nyelvőr. X : 40. 1.) — 4. Die Schlangenhaut. (A kigyóbőr. Merényi : 
Eredeti népmesék. 1 : 3. 1.) — 5. Schöne Ilonka. (Szép I. Magyar Nyelvőr. 
IV: 473. 1.) — 6. Das Waldfráulein. (U. o. VII : 182. 1.) — 7. Die sieben 
Wildgánse. (A hét vadlúd. U. o. III : 168. 1.) — 8. Die zehn Geschwister. 
(A tíz egy-testvér. U. o. IV: 517. 1.) — 9. Prinz Johann und Prinzessin 
Windhauch. (János királyfi és Szélike. Arany-Gyulai i. m. II : 389. 1.) — 
10. Die zwei Brüder. (A két testvér. Magyar Nyelvőr. IV: 231. 1.) — 11. 
Feenprinzessin Goldhaar. (Az aranyhajú tündérkirálykisasszony. Arany-Gyulai 
i. m. 11:440. 1.) — 12. Der goldbártige Mann. (Az aranyszakállú embör. U. o. 
1:404. 1.) — 13. Der behaarte Mann. (Magyar Nyelvőr. IV : 279. 1.) — 14. 
Der goldhaarige Gártnerbursche. (Az aranyhajú kertészbojtár. Merényi i. m. 
II : 65. 1.) — 15. Eisenkopf. (A vasfejű ember. Arany-Gyulai i. m. II : 375. 1.) — 
16. Der wunderstarke Königssohn. (A csudaerős kirájfi. Magyar Nyelvőr. 
IX: 231. 1.) — 17. Márchen von einem Zigeunerburschen. (Mese egy cigány 
legényről. U. o. III : 179. 1.) — 18. Der kleine Ziberda. (A kis Ciberda. U. o. 
X : 526. 1.) — 19. Die zwei Pfeffer-Ochsen. (A két bors-ökröcske. Arany- 
Gyulai 111:350. 1.) — 20. Márchen vom pfauenhaarigen Mádchen. (Mese a 
pávahajú leányról. Magyar Nyelvőr. III : 322. 1.) — 21. Der Ahornbaum. 
(A jávorfa. U. o. IV : 36. 1.) — 22. Zu Eurem Wohlsein. (Adj' isten egész- 
ségére. Arany-Gyulai i. m. 1 : 480. 1.) — 23. Der nárrische Bursche. (A bolon- 
dos legény. U. o. III : 373. 1.) — 24. Der Zigeuner im Himmel und in der 
Hölle. (A cigány az égben és a pokolban. U. o. 1 : 383. 1.) — 25. Aschen- 
Törge. (Hamvas Gyurka. U. o. III : 362. 1.) — 26. Der Tod und die Alté. 
(A halál és a vénasszony. U. o. II : 436. 1.) — 27. Der gnádige Herr und 
der Kutscher Hans. (A ténsúr és Jancsi kocsis, ü*. o. 1 : 447. 1 ) — 28. Der 
náchdiche Tanz. (Az éjféli tánc. U. o. II : 424. 1.) — 29. Die Kröte. (A va- 
rangyos béka. Magyar Nyelvőr. III: 139. 1.) — 30. Der Fuchs, der Bár und 
der arme Mann. (A róka, a medve és a szegény ember. Arany-Gyulai i. m. 
1:470. 1.) — 31. Der kleine Hahn hat den Zaun herausgescharrt. (A kis kakas 
kitúrta a sövényt. U. o. 1 : 438. 1.) — 32. Der Hahn und das Hühnchen. 
(A kakas és a pipe. Magyar Nyelvőr. 11:87- 1.) — 33. Die Wildtaube und 
die Elster. (A vadgalamb és a szarka. Arany-Gyulai i. m. 1 : 492. 1.) — 
34. Das verstossene Mádchen. (Az évért leány. Magyar Nyelvőr. II : 1 30. 1.) — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 309 

35. Das Glück und der Reichtum. (A szerencse és az áldás. Arany-Gyulai 
i. m. III : 377. 1.) — 36. Von einem einjáhrigen Sohn. (Egy esztendős fiúról. 
Magyar Nyelvőr. X : 474. 1.) — 37. Das Herz der armen Frau. (A szegény 
asszony szive. Arany-Gyulai i. m. 1 : 488. 1.) — 38. Der Pilger und der 
Engel Gottes. (A zarándok és az Isten angyala. U. o. III : 384. 1.) — 39. Die 
Engel-Lámmer. (Az angyalbárányok. U. o. 1 : 376. 1.) — 40. Die drei Erz- 
Engel. (A három árk-angyal. U. o. 1:490. 1.) — 41. Christus und die drei 
Waisenburschen. (U. o. III : 407. 1.) — 42. Christus und der Popé. (U. o. 
III : 415. 1.) — 43. Christus und der Schafhirt. (U. o. 1 : 496. 1.) — 44. Chris- 
tus und der Schuster. (U. o. 1:498. 1.) — 45. St. Péter und der Bienen- 
schwarm. (U. o. I: 505. 1.) — 46. Legende vom Pferd und vom Esel. (U. o. 
1 : 507. 1.) — 47. Legende von der Lerche, der Wachtel, dem Kiebitz und 
der Taube. (U. o. 1 : 508. 1.) — 48. Legende vom Schilfblatt. (U. o. 1 : 508. 1.) — 
77. kötet : 1. Tauperlen-János. (Gyöngyharmat J. Berze Nagy János : Nép- 
mesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnokmegyéből. 249. 1.) — 2. Der Wipfel- 
lose Baum. (A tetejetlen fa. U. o. 29. 1.) — 3. Die Frucht des hohen Baumes. 
(A magas fa gyümölcse. Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék. 373. 1.) — 
4. Die verwunschene Ente. (Átkozott ruca. Mailand Oszkár : Székelyföldi 
gyűjtés. 467. 1.) — 5. Schílf Péter. (Nád Péter. U. o. 379. 1.) — 6. Fee Ilona 
und der goldhaarige Jüngling. (Tündér Hona és az aranyhajú ifjú. Horger 
i. m. 313. 1.) — 7. Die zwei goldhaarigen Kinder. (A két aranyhajú gyermek. 
U. o. 112. 1.) — 8. Vom armen Mádchen, das goldene Blumen schritt. (A sze- 
gény leányról, aki arany virágot lépik. U. o. 218. 1.) — 9. Königstochter 
Enzella. (Királylány Enzella. B. Nagy i. m. 83. 1.) — 10. Der zwölfte Sohn. 
(A tizenkettedik fiú. Horger i. m. 294. 1.) — 11. Wic der arme Scháfer des 
Kaisers Tochter gewonnen hat. (Hogyan nyerte el a szegény csobán a császár 
leányát. U. o. 182. 1.) — 12. Das Kupfer-, Silber- und Goldgestüt. (Magyar 
Nyelvőr. V : 419. L) — 13. Rosa und Viola. (Rózsa meg Viola. B. Nagy i. m. 
138. 1.) — 14. Der grünbártige König. (A zöldszakállú király. U. o. 159. 1.) — 
15. Der Schwager von Rabé, Bár und Fisch. (A holló, medve és hal sógora 
Horger i. m. 333. 1.) — 16. Abend, Mitternacht und Morgendámmerung 
(Este, Éjfél meg Hajnal. B. Nagy i. m. 1. 1.) — 17. Der feurige Ochse 
(A tüzes ökör. U. o. 115. 1.) — 18. Der auf die Probe gestellte Königssohn 
(A próbára tett királyfi. U. o. 72. 1.) — 19. Der Fink mit der goldenen 
Stimme. (Aranyszóló pintyőke. U. o. 262. 1.) — 20. Ribike. (R. Vikár Béla 
Somogymegye népköltése. 369. 1.) — 21. Der kleine Schweinehirt. (A kis 
kondás. B. Nagy i. m. 64. 1.) — 22. Cserneki. (Cs. Magyar Nyelvőr. VIII 
373. 1.) — 23. Der wundersame Ring. (A csodálatos gyűrű. U. o. XV : 49 
és 89. I.) — 24. Der Schusterknabe und der Sohn des Königs Olenburis 
(A varga-gyerek meg az Olenburisz király fia. B. Nagy i. m. 470. 1.) — 25 
Der Schicksalsbrunnen. (A jövendőkút. Sebestyén Gyula : Dunántúli gyűjtés 
439. 1.) — 26. Der reiche Krámer. (A gazdag kalmár. B. Nagy i. m. 504. 1.) — 
27. Die Geige. (A hegedű. Ethnographia. XII : 320. 1.) — 28. Kranich-János. 
(Daru János. B. Nagy i. m. 411. 1.) — 29. Die kluge Sofie. (Okos Zsófi. U. o 
369. 1.) — 30. Wie ist der erste Sóidat ins Himmelreich gelangt ? (Hogyan 
került az első katona a menyországba? Sebestyén i. m. 461. 1.) — 31. Warum 
ist St. Péter kahlköpfig ? (Miért kopasz szent Péter ? Magyar Nyelvőr. XXX : 3io GULYÁS PAL 46. 1.) — 32. Warum arbeitet der Bauer viel ? (Miért dolgozik a paraszt 
sokat? Sebestyén i. m. 477. 1.) — Jelzete: P. o. hung. 1572 ne. 

Stier Gottlieb. Ungarische Márchen und Sagen. 

677. Ungarifdje SJtárcben unb Sagen. Slué ber 6rbélni'fd)en Sanim- 
lung überfetjt »on ©. Stier. 33erlin, gerb. SDümmler'á Suc&hanblung. 1850. 

16. VIII, 146 1. Nyomtatta Ottó Wigand, Leipzig. — Tartalma az előszón 
kivűl: 1. Die Drei Kőnigssöhne. (Erdélyi: Népdalok és mondák. I. 459. 1. A 
három királyfi.) — 2. Der Traum. (U. o. 1. 466 1. [A három kívánság.]) — 
3. Der Teufel und die drei jungen Slaven. (U. o. II. 339. Az ördög és 3 tót 
fiú.) — 4. Das kleine Zauberpferd. (U. o. II. 364. 1. A kis tátos.) — 5. Die 
drei' Königstöchter. (U. o. II. 354 1. A három királykisasszony.) — 6. Die junge 
Gráfin. (U. o. II. 340. 1. A grófkisasszony.) — 7. Der unsichtbare Scháferjunge. 
(U. o. II. 252. 1. A láthatatlan juhászfiú) — 8. Die redende Weintraube, 
der Lachende Apfel und die klingende Pfirsich. (U. o. II. 343. 1. A szóló 
szőlő, mosolygó alma és csengő barack,) — 9. Drei kostbare Dinge. (U. o. II. 
362. 1. Három becses dolog.) — 10. Die drei Thiere. (U. o. II. 359. 1. A 
három testvér.) — 11. Die beiden jüngsten Königskinder. (U. o. II. 348. 1. A 
két legkisebb királygyermek.) — 12. Der Bettlers Geschenk. (U. o. II. 369. 1. 
A koldus ajándéka.) — 13. Die drei Pomeramsen. (U. o. II. 345. 1. A háron 
pomarancs.) — 14. Aschenbrödel. (U. o. II. 367. 1. Hamupipőke.) — 15. 
Eisenlaci. (Mailáth német gyűjteményéből, rövidítve átvéve.) — 16. Marsi. 
(Gaal német gyűjteményéből rövidítve átvéve.) — Sage von Tschabor. (Erdélyi. 
I. 476.I. Csabor úr.) — 18. Franz Kölcsey: Michael Dobozi. (Dobozi.) Utóbbi 
verses fordításban. — Jelzete : P. o. hung. 1339 p. 

Stier Gottlieb. Ungarische Volksmárchen. 

678. Ungarifc&e 33olf§márcben. s Jiad) ber aué ©eorg ®aal's 9íad)íof; 
berauőgegebenen Urfcforift liberót von ©. <Síier. ^eftb, $erlag non ©uftan 
£ecEenoft. (1857.) 

8-r. VIII, 206, 2 1. Nyomtatta : Breitkopf und Hártel, Leipzig. — Tar- 
talma : 1. Die sechs Drachen. (Erdélyi: Népmesék. 1855. 2 - sz « A hajnal- 
kötöző királyfi.) — 2. Das Lilienmádchen. (U. o. 1. sz. A liliomleány.) — 
3. Sieben Eide gelten mehr als Einer. (U. o. 8. sz. Több hétszer esküdni, 
mint egyszer.) — 4. Der Arme und der Tod. (U. o. 17. sz. A szegény ember 
és a halál.) — 5. Die schwarze Jungfrau. (U. o. 3. sz. A fekete kisasszony.) — 
6. Die verwünschte Königstöchter auf dem Glasberge. (U. o. 4. sz. Az 
elátkozott királykisasszony.) — 7. Die verwandelten Kinder. (U. o. 5. sz. A 
mosolygó alma.) — 8. Weissnitle. (U. o. 6. sz. Nemtudomka.) — 9. Die 
schöne Meerfrau. (U. o. Az araryhajú ikrek.) — 10. Die Prinzessin im Sarge. 
(?) — 11. Hundert auf einen Streich. (U. o. 12. sz. Százat egy ütéssel.) — 
12. Die sieben weisen Meister. (U. o. 11. sz. A bölcs királyfi.) — 13. Stroh- 
könig. (U. o. 7. sz. A szalmakirály.) — 14. Die drei Flüchtlinge. (U. o. 14. 
A három vándorló.) — 15. Der mitleidige Kaufmann. (U. o. 13. sz. 
-A leghűségesebb királykisasszony.) — 16. Kutscher Toms. (U. o. 15. sz. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 311 

Tamás kocsis.) — 17. Des armen Mannes Sohn und die Kaufmannstochter. 
(U. o. 16. sz. Jézus mondásának teljesedni kell.) — 18. Lügenmárchen. (Csali- 
mese.) — 19. Das Zicklein. — 20. Kindermárchen. (U. o. 19. sz. gyermek- 
mesék. II. sz.) — Forditó Gaal meséit Erdélyi János 1855-ben megjelent 
illusztrált Népmesék c. kötetéből fordította le, itt-ott kihagyva oly részleteket, 
melyek nem valók az ifjúság kezébe, összevonva az eredeti terjengős előadását 
s más neveket és találóbb cimeket adva a meséknek. 1 — Illusztrált kiadás. — 
Jelzete : P. o. hung. 692 a. 

Ungarisches Novellenbuch. 

679. Ungartfdjes 5Jíooeűenbud). I — III. !öanbdjen. Qaüe a. b. ©. 2)rucf 
unb S -Berlag von Ctto ipenbel. É. n. 

8-r. 3 kötet. 31 ; 43 ; 56 1. (Bibliothek der Gesamt-Literatur des In- und 
Auslandes. No. 134 — 136.) — Tartalom: I. kötet: Alexander Petőfi: Schecken 
und Falbe. (Fakó leány és pej legény.) — II. köt. : Moritz Jókai : Fortunatus. 
(F. Imre.) — III. köt.: 1. Helene v. Beniczky-Bajza : Der Sonderling. 
(A különc.) — 2. Gregor Csiky : Der Rosenkranz. (A rózsafüzér.) — 3. Koló- 
nián Mikszáth : Martha Timar. (T. Márta.) — Jelzete : L. elég. g. 260 e. 

Vita's Novellenschatz. 

680. aStta'á 9iooeífenícf)ű§. 2Roberne fürge ©efdjidjten. 33anb 7. %ita. 
£>eutf(fieá Serlagőbaué. Serlin. (1900.) 

8-r. 83 1. Nyomtatta: G. E. Kitzler u. o. — Magyar novellák: 1. Kolo- 
man Mikszáth : Der rote Kasparek. (Kisértet Lublón.) — 2. Franz Herczeg : 
Verkannt. (Az emberölő. Az első fecske.) — Jelzete : L. elég. g. 8l4 r. 1 L. előszó V— VI. 1. III. RÉSZ. MUTATOK. 

Összeállításunk 680 folyószám alatt 770 önálló fordítást és 
anthologiát ismertet. Ezek nyelvük szerint a következőkép oszla- 
nak meg: angol 57 mü; cseh 34 mü; dán 13 mü; eszperantó 
8 mü; finn 19 mü; francia 41 mü ; görög 1 mü; héber 2 mü; 
holland 3 mü ; horvát 7 mü ; latin 2 mü ; német 497 mü ; német- 
gründler 1 mü; német-zsidó 1 mü; oláh 7 mü; olasz 25 mü; 
svéd 2 mü; szerb 11 mü; tót 24 mü; török 1 mü; volapük 
4 mü. Mint ez összeállításból látható, az egész anyagnak jó 
62 százaléka a német fordításokra esik. Ezeket követik tisztes 
távolságban az angol (7*3%), francia (5"3°/°)> cseh (4*4 %), 
olasz (3*2 %) és tót (3*1 %) fordítások. Mindenesetre sajnálatos 
jelenség, hogy a hazai nemzetiségek oly kevéssé érdeklödnek 
szépirodalmunk iránt. A fordítások legrégibbje a Zrinyiás^ 1660. 
horvát átdolgozása. A rendszeres fordítói munka azonban csupán 
az 1772-iki irodalmi fellendülés nyomán fejlődik ki, előbb szórvá- 
nyosan, később, főleg az 1848/49-iki mozgalmak után, mind 
sűrűbben és rendszeresebben. Az évnélküli kiadások is túlnyomó 
részt a múlt század második fele óta láttak napvilágot. A fordítá- 
sok a bel- és külföldi kiadócégek egész serege közt oszlik meg : 
a világhírű cégektől az obskurusabb vállalkozókig. Igen sok köztük 
a fordító saját áldozatkészségéből látott napvilágot, sok bizományba 
adatott a kiadónak. A fordítás nagy munkája 324 egyént foglal- 
koztatott, ezek többsége magyarországi származású. Az idegen 
származásúak jobbára másodkézből (németből, sőt egy eset- 
ben franciából), vagy magyar tolmács segélyével dolgoztak, bár 
köztük is akadtak olyanok, akik irodalmunk kedvéért elsajátítot- 
ták nyelvünket. A fordítás kitüntetésében részesült magyar szer- 
zők száma: 403, sok köztük a ma már saját honfitársaik köré- 
ben is elfeledett név s még több az olyan, akit ezentúl fognak MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 313 

elnyelni Léthe hullámai. Azonban így is beszédes bizonyságai a 
korok irodalmi Ízlésének, illetve a fordítók pártoskodásának. Mind- 
erről az alábbi öt mutató részletesen tájékoztat. Megszerkesztésük- 
kel úgy véltük, hogy igen megkönnyítettük egybeállításunk hasz- 
nálhatóságát. 

A) A fordítások nyelvek szerinti átnézete. 

Angol fordítások: 131. — 132. — 133. — 157. — 159. — 
162. — 162 a. — 162 b. — 166. — 186. — 186 a. — 192. — 
201. — 205. — 211. — 212. — 226. — 232. — 239. — 242. — 
246. — 246 a. — 272. — 276. — 276 a. — 277. — 286. — 
296. — 301. — 306. — 322. — 350. — 354. — 382. — 397. — 
414. — 415. — 416. — 428. — 429. — 430. — 542. — 576. — 
585. — 588. — 589. — 590. — 591. — 592. — 593. — 594. — 
595. — 596. — 597. — 645. — 658. — 6$$bis. 

Cseh fordítások: 11. — 49. — 55. — 59. — 71. — 111. — 
122. — 126. — 129. — 130. — 134. — 153. — 172. — 174. — 
178. — 191. — 213. — 221. — 222. — 253. — 280. — 318. — 
324. — 347. — 355. — 380. — 392- — 431. — 432. — 480. — 

495- — 5i3- — 514- — 5*5- 

Dán fordítások: 60. — 62. — 66. — 127. — 198. — 214. — 
281. — 297. — 373. — 374. — 398. — 561. — 566. 

Eszperantó fordítások: 135. — 394. — 541. — 586. — 
598. — 659. — 660. — 661. 

Finn fordítások: 193. — 232 bis. — 262. — 387. — 399. — 
412. — 433. — 470. — 491. — 544. — 547. — 551. — 558. — 
565. — 567. — 568. — 569. — 570. — 662. 

Francia fordítások: 1. — 38. — 40. — 41. — 43. — 61. — 
69. — 87. — y6. — 97. — 120. — 136. — 180. — 227. — 
283. — 292. — 293. — 323. — 327. — 356. — 383. — 400. — 

434- — 435- — 463. — 477- — 495- — 5°7- — 520. — 526. — 
5260. — 527. — 599. — 600. — 601. — 602. — 603. — 
604. — 663. — 664. — 66y 

Görög fordítás: 528. 

Héber fordítások: 605. — 606. 

Holland fordítások: 263. — 357. — 402. $ 14 GULYÁS PAI 

Horvát fordítások : 395. — 401. — 436. — 436 a. — 472. — 

538. -r 554. 

Latin fordítások: 44. — 68. 

Német fordítások: 2. — 3. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 
9. — 10. — 12. — 13. — 14. — 17. — 18. — 19. — 20. — 

21. — 22. — 23. — 24. — 25. — 25 0. — 25 £. — 26. — 
27. — 28. — 29. — 30. — 31. — 32. — 33. — 34. — 35. — 

35 a. — 36. — 37. — 39. — 42. — 45. — 46. — 47. - 
48. — 50. — 51. — 52. — 53. — 54. - 54a. -- 56. - 
57. — 58. — 63. — 64. — 65. — 67. — 70. — 72. — 73. — 

74- — 75- — 75 *• ~ 7&- ~ 77- — 78. — 79- — 81. — 
81 a — 81*. — 82. — 83. — 84. — 85. — 86. — 88. — 
89. — 90. — 91. — 92. — 93. — 95. — 95 a. — 98. - 
100. — 101. — 102. — 103. — 104. — 105. — 106. — 107. — 
108. — 109. — 112. — 113. — 115. — 116. — 117. — 118. — 
119. — 121. — 123. — 124. — 125. — 128. — 137. — 138. - 
139. — 140. — 141. — 142. — 143. — 144. — 145. — 146. — 
147. — 148. — 149. — 150. — 151. — 152. — 154. — 1540. - 
154 b. — 155. — 156. — 158. — 158 a. — 160. — 161. — 
163. — 164. — 165. — 167. — 167 a. — 169. — 170. — 
171. — 173. — 175. — 176. — 177. — 179. — 179 a. — 
181 — 182. — 184. — 187. — 188. — 189. — 189 a. — 
189 Z>. — 190. — 194. — J95. — 196. — 197. — 199. — 
199 a. — 199 #• — 200. — 202. — 203. — 204. — 206. -*- - 
207. — 208. — 209. — 210. — 215. — 216. — 217. — 218. — 
220. — 223. — 224. — 225. — 229. — 230. — 230a. - 
231. — 233. — 234. — 235. — 236. — 2360. — 237. — 
238. — 240. — 241. — 241a. — 243. — 2430. — 244. - 
244 a. — • 245. — 247. — 249. — 250. — 251. — 252. - 
254. — 255. — 256. — 256 a. — 257. — 258. — 259. — 
260. — 261. — 262 bis. — 262 Hsa. — 262 bis b. — 264. — 
265. — 266. — 267. — 268. — 269. — 270. — 271. — 
271 a. — 273. — 274. — 275. — 278. — 279. — 281 bis. — 
284. — 285. — 287. — 288. — 289. — 290. — 291. — 294. — 
295. — 298. — 300. — 300 a. — 302. — 302 a. — 303. - 
304. — 305. — 307. — 308. — 309. — 310. — 311. — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 315 

312. — 313. — 314. — 315. — 316. — 317. — 319. — 320. — 
321. — 325. — 326. — 328. — 329. — 33O. — 331. — 332. — 

333. — 333 a. — 334. — 335. — 336. — 337. — 338. — 339. — 
340. — 341. — 342. — 343. — 344. — 345. — 346. — 348. — 

349- — 35i. — 352. — 353- — 35 8 -.— 359- — 3^- — 3^i. — 
362. — 363. — 363 a. — 363 b. — 364. — 368. — 368 a. — 
369. — 370. — 371. — 372. — 375. — 376. — 377. — 378. — 
379. — 381. — 384. — 384 a. — 385. — 3S7 (bis). — 388. — 
389. -- 391. — 393. — 396. — 403. — 404. — 409. — 410. — 
411. — 413. — 317. — 418. — 419. — 420. — 421. — 422. — 
424. — 425. — 426. — ; 426 a. — 437. — 438. — 439. — 440. — 
440 a. — 440 b. — 441. — 442. — 442 a. — 442 b. — 443. — 
444. — 444 a. — 444 b. — 445. — 446. — 447. — 448. — 
449. — 450. — 455. — 456. — 457. — 459. — 462. — 464. — 
465. — 471. — 473. — 474. — 475. — 478. — 479. — 
479 fof. — 480 a. — 481. — 482. — 483.. — 484. — 485. — 
486. — 487. — 489. — 490. — 491 bis. — 492. — 493. — 
496. — 497. — 497 a. — 499. — 501. — 503. — 505. — 
506. — 508. — 509. — 510. — 511. — 512. — 516. — 517. — 
518. — 519. — 521. — 522. — 522 a. — 523. — 523 a. — 
524. — 525. — 526. — 526 a. — 532. — 534. — 535. — 
53 6 - — 537- — 539- — 539 a. — 541 bis. — 545. — 548. — 
549. — 550- — 552. — 553- — 555- — 556- — 557- — 559- — 
564. — 571. — 572. — 573.— 574. — 575- — 57 8 - — 579- — 
587. — 607. — 607 a. — 608. — 609. — 610. — én. — 
612. — 613. — 614. — 615. — 616. — 617. — 618. — 
619. — 619 a. — 620. — 621. — 622. — 623. — 624. — 625. — 
626. — 627. — 628. — 629. — 630. — 630 a. — 631. — 
632. — 633. — 634. — 635. — 636. — 637. — 638. — 
639. — 640. — 641. — 642. — 642 a. — 643. — 644. — 645. — 
646. — 647. — 648. — 656. — 657. — 666. — 667. — 668. — 
669. — 670. — 671. — 672. — 673. — 674. — 674 a. — 
675. — 675 a. — 676. — 677. — 678. — 679. — 680. 

Német- gründler t áj nyelvű fordítás : 451. 

Német-^sidó tájnyelvű fordítás : 460. 

Oláh fordítások: 80. — 405. — 423. — 504 — 560. — 582. — 584. 316 GULYÁS PÁL 

Olasz fordítások : 99. — 168. — 183. — 185. — 237 bis. 
248. — 300 bis. — 365. — 427. — 452. — 453. — 458. 
466. — 526. — 526 a. — 529. — 530. — 533. — 540. 
543. — 645. — 649. — 650. — 651. — 652. 

Svéd fordítások : 299. — 406. 

S^erb fordítások: 15. — 15 a. — 94. — 110. — 114. 
366. — 407. — 467. — 491 ter. — 580. — 653. 

Tót fordítások: 16. — 228. — 282. — 367. — 386. 
390. — 408. — 454. — 454 bis. — 468. — 476. — 4760. 
488. — 498. — 500. — 502. — 502 a. — 546. — 562. 
563. — 577. — 583. — 654. — 654 a. 

Török fordítás : 531. 

Volapük fordítások : 461. — 469. — 581. — 655. 

B) A fordítások időrendi mutatója. 

Év nélkül: 11. — 20. — 2$ a. — 25 b. — 27. — 28^ 
29. — 30. — 33. — 34. — 35 a. — 36. — 37. - 39. — 49. 
53. — 63. — 64. — 70. — 78. — 79. — 81 b. — 82. — 87. 
88. — 90. — 93. — 98. — 100. — 105. — 106. — 107. 
108. — 109. — ni. — 113. — 121. — 122. — 123. — 128. 
131 
144 
160 
167 
181 
199 
208 
219 
235 
245 
257 
268 
285 
303 
329 — 132. — 137. — 138. — 139. — 141. — 142. — 143. 

— 145. — 148a. — 155. — 156. — 158. — 158a. 

— 161. — 162. — 162 b. — 163. — 164. — 167. 
a. — 169. — 172. — 175. — 177. — 179. — 1790- 

— 184. — 186 a. — 188. — 190. — 191. — 192. — 197. 

— 200. — 200 a. — 202. — 203. — 204. — 206. — 207. 

— 209. — 210. — 213 a. — 215. — 216. — 217. — 218. 

— 220. — 221. — 222. — 225. — 229. — 230 a. — 233. 

— 236 a. — 237. — 238. — 241. — 243 b. — 2440. 

— 246 a. — 247. — 250. — 251. — 252. — 253. — 254. 

— 258. — 261. — 262 bisb. — 264. — 265. — 267. 

— 269. — 275. — 277. — 278. — 281 bis. — 284. 

— 286. — 289. — 290. — 298. — 300 a. — 302 a 

— 305. — 309. — 310. —313. — 314. — 317. — 325. 

— 331. — 348. — 354. — 355. —358.-359.-368. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 317 

370- ~ 375- — 376. 377- 381. — 388. — 389. — 
402. ■ — 403. — 404. — 409. — 411. — 417. — 424. — 

4 2 7- — 437- — 43 8 - — 442 £• — 452. — 454- — 457- — 
460. — 462. — 473. — 481. — 482. — 483. — 486. — 513. — 
514. — 519. — 523 a. — 529. — 532. -- 537. — 549. — 
550. — 572. — 573. — 619 a. — 621. — 625. — 630 a. — 
657. — 659. — 680. 

1660: 538. 

1790: 477. — 1792: 490. 

1801: 485. — 1805: 335 bis. — 1808: 91.— 1814: 68.— 
1820: 341. — 656.— 1822: 668.— 1823: 337.— 1825: 92. — 
6 33- — 6 75- — 1 82 7 : 579- — 1828: 644. - 645. — 1830: 
588.— 1831: 339.-1834:669.-1837:675 0.— 1839:315.— 
1840: 641. 1841: 315. — 1842: 81. — 1844: 315 . — 
1845: 642. — 1846: 620. — 642a. — 1847: 333. — 1848: 
648. — 1849: 456. -- 628. — 1850: 86. — 464. — 575. — 
612. — 677. — 1851: 10. — 320. — 321. — 439. — 612. — 
629. — 658 bis — 1852 : 597. — 635. — 647. — 1853 : 478. — 1854 : 
95- ~~ 334- — 616. — 630. — 1855: 14. — 133. — 307. — 
316. — 510. — 615. — 1856: 17. — 95 a. — 189. — 189 a. — 

243. — 243 a. — 1857: 15. — 67. — 497. — 521. — 678. — 
1858: 83. — 330. — 333^. — 440. — 564. — 635. — 1859: 
352. — 638. — 1860: 262 bis. — 336. — 434. — 44OŰ. — 
467. — 1861: 2. — 3. — 526. — 530. — 531. — 626. — 
1862: 85. — 499. — 528. — 1863: 4. — 152. — i83. — 
260. — 295. — 311. — 319. — 340. — 501. — 652. — 1864: 
101. — 146. — 441. — 1865: 360. — 500. — 502. — 511. — 
1866: 440 &. — 496. — 539. — 1867: 335. — 442. — 527.— 
639. — 1868: 199 a. — 226. — 443. — 605. —646. — 1869 
199 £. — 498. — 1870: 431. — 497 a. — 1871 : 241 a. — 435. — 
4420. — 503. — 1872: 77. — Sia. — 147. — 525. — 1873 
84. — 480. — 574. — 607. — 637. — 1874: 18. — 19. — 
214. — 263. — 297. — 509. — 6070. — 1875: 198. — 213.— 

244. — 299. — 302. — 505. — 643. — 1876: — 213. — 223. — 
474- — 539 ^ — 1877:72. — 463. — 526 a. — 589.— 590. — 
608. — 1878: 262 bis a. — 444. — 1879: 12. — 165. — 249. — 3x8 GULYÁS PÁL 

259. — 294. — 459. — 491. — 491 bis. — 622. — 1880: 5. — 
44. — 57. — 58. — 180. — 287. — 292. — 445. — 446. — 
1881: 97. — 591. — 592. — 1882: 332. — 384. — 670. — 
1883: 187. — 236. — 283. — 300. — 1884: 211. — 231. - 
232^. — 274- — 308. — 344. — 353. — 384 a. — 488. — 
512. — 671. — 672. — 1885: 38. — 230. — 271. — 273. — 
373. — 444 a. — 585. — 595. — 636. — 649. — 664. — 
1886: 6. — 16. — 21. — 25. — 148. — 154. — 1540- — 
170. — 227. — 342. — 361. — 369. — 371. — 378. — 428. — 
447. — 458. — 522. — 1887: 35. — 41. — 75. — 173. — 
228. — 357. — 363. — 593. — 1888: 31. — 43. — 178. — 
237 bis. — 255. — 580. — 1889: 23. — 59. — 491 ter. — 
534. — 655. — 658. — 1890: 73. — 174. — 176. — 185. — 
262. — 366. — 382. — 383. — 385. — 455. — 461. — 469. — 
571. — 619. — 1891 : 74. — 75 a. — 276. — 293. — 326. — 
363 a. — 364. — 380. — 448. — 479 bis. — 581. — 603. — 
631. — 1892: 22. — 40. — 60. — 99. — 134. — 323. — 
433. — 541 bis. — 613. — 1893: 42. — 62. — 149. — 205. — 
256. — 288. — 338. — 374. - 454. — 545. —674.— 1894: 
32. — 52. — 66. — 80. — 150. — 153. — 171. — 182. — 193. — 
212. — 240. — 246. — 248. — 280. — 318. — 429. — 449. — 
451. — 471. — 515. — 517. — 606. — 623. — 666. — 674. — 
1895: 48. — 50. — 94. — 114. — 118.— 136. — 194. — 195- — 
196. — 450. — 476. — 494. — 515. — 516. — 522 a. — 
éoi. — 624. — 634. — 1896: 54. — 55. — 117. — 127. — 
130. — 159. — 270. — 304. — 324. — 356. — 475. — 
484. — 604. — 632. — 1897: 69. — 162 a. — 201. — 291. — 

343- — 379- — 405- — 472. — 487- — 495- — 6l 4- — 
618. — 667. — 673. — 1898: 65. — 129. — 186. — 242. - 
2710. — 422. — 560. — 587. — 600. — 617. — 663. — 
1899: 26. — $oobis. — 363 £. — 372. — 406. — 476 a. — 
674 a. 

1900: 54 a. — 112. — 232. - 272. — 279. — 296.— 301. — 
397. — 520. — 680. — 1901: no. — 140. — 151. — 157. — 
166. — 168. — 523. r- 533. — 576. — 676. — 1902: 239. - 
423. — 426. — 547. — 561. — 654. — 1903: 7. — 13. — MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 319 104. 


- 281. 


— 306. — 651. — 665. — 1904: 8. — 56. — 


119. 


— 322. 


— 355 a. — 390. — 400. — 524. — 566. — 


599- - 


- 662. - 


- 1905: 8a. — 76. — 115. — 116. — 154 £• — 


234. - 


— 387 bis 


. — 426 a. — 480 a. — 492. — 502 a. — 506. — 


1906: 


367.- 


407. — 602. — 610. — 1907: 126. — 432. — 


540. ■ 


- 541. 


— 598. — 653. — 1908: 9. — 89. — 365. — 


414. - 


- 415. - 


- 416. — 466. — 535. — 552. — 594. — 599. — 


609. - 


- 1909: 


24. — 51. — 124. — 224. — 418. — 468. — 


470. - 


- 559- - 


- 640. — 676. — 1910: 1. — 15 a. — 125. — 


256 a. 


— 327 


• — 35 1 - — 395v— 4i3- — 425- — 444*- — 


518.- 


- 544. - 


- 586. — 661. — 1911: éi. — 135. — 328. — 


386. - 


- 408. - 


- 457- — 5°4- — 536. — 5 8 4-.— 59^- — 650. — 


1912: 


46. - 


47. — 96. — 103. — 120. — 394. — 398. — 


399- 


— 420. 


421. — 430. 489. — 508. — 553- — 


558. - 


" 565. " 


- 567. — 568. — 569. — 627. - — 1913: 45. — 


102. 


— 345- 


— 346. — 350. — 387. — 410. — 412. — 


419. 


— 546. 


— 548. — 554- 556. — 570- — 578. — 


582. - 


1914: 


401. — 436. — 436 a. — 493- — 5°7- — 542. - 


543- - 


- 555- ~ 


- 557- — 5 62 - — 5 6 3- — 577- — 5 8 3- — 6n. — 


654 a. 


— 660. 


— 1915: 479. C) A kiadók helyrajzi mutatója. 

Hely nélkül: 93. — 99. — 460. — 623. — 624. 

Aequi, M. Musso kiad. : 5 30. 

Amsterdam, J. L. Beijers & W. F. Dannenfelser : 357. — 
Maatschappij vor goede en goedkoope lectuur : 402. 

Arnhem, Van Marle: 263. 

Berlin, A. B. Auerbach: 670. — Július Bárd: 417. — Ber- 
liner Verlags-Institut : 116. — Berlinische Verlags-Anstalt : 290. — 
Bibliographisches Bureau : 150. — 631. — Buchverlag fürs Deutsche 
Haus: 124. — 224. — 256 a. — H. Conitzer: 142. — Siegfried 
Cronbach: 487. — F. Dümler: 677. — Richárd Ecksteins Nach- 
folger: 138. — 139. — 326. — S. Fischer: 508. — Fischer & 
Franké : 404. — Siegfried Franki : 479 bis. — J. Gnadenfeld & Co. : 
27. - — 28. - 34. — 305. — A. Hofmann & Comp. : 440 a. — 320 GULYÁS PAL 

Ottó Janke: 32. — 52. — 53. — 105. — 155. — 156. — 
158. — 160. — 163. — 164. — 169. — 175. — 177. — 179. — 
179 a. — 181. — 184. — 188. — 197 — 200. — 200 a. — 
202. — 207. — 208. — 209. — 217. — 218. — 220. — 223. — 
229. — 231. — 235. — 237. — 238. — 240. — 244. — 244 a. — 
245. — 251. — 252. — 254. — 257. — 258. — 261. — 264. — 
265. — 266. — 268. — 275. — 278. — 285. — 298. — 300. - 
300 a. — 302. — 302 a. — 308. — 314. — J. Ladyschnikov : 
409. — 549. — Oesterheld & Co. : 46. — 345. — 420. — 
553. — Adolf Reinecke: 148. — 170. — Erich Reiss: 328. — 
Reuss & Pollack: 578. — Friedrich Schirmer: 65. — Kari Siegis- 
mund: 619 a. — K. Singer & Co. : 506. — Hugó Steinitz : 190. — 
219. — 289. — Georg Stilka: 574. — Emil Streirand ny. : 
541 bis. — Vita Deutsches Verlagshaus: 680. — Hermann Wal- 
ther: 413. — Richárd Wilhelmi: 674. Bruno Witt : 484. 

Berlin — Cöln — Leipzig, Albert Ahn: 48. — 50. — 51. 

Berlin — Eisenach —Leipzig. Hermann Hillger: 29. — 30. — 
109. — 113. — 123. — 140. — 215. — 281 bis. — 377. — 424. 

Berlin — Leipzig, Johannes Cotta: 112. — 393. 

Bern, Haller: 443. 

Besztercze, Csallner Károly ny. : 8. 

Beszterczebánya, Singer és Sonnenfeld : 454. 

Bologna, Typi del Progresso: 652. 

Brassó, Alexi kny. : 80. — Haberl és Sindel : 4. 

Braunschweig, Georg Jeger: 647. 

Bremen, J. Kühtmann: 147. 

Breslau: S. Schottlánder : 151. — 154. — 15 4 a. — 154 ^». — > 
léi. — 182. — 195. — 234. — 270. — 271. — 271 a. 

Bruxelles, A. Lacroix, Van Meeren & Cie. : 434. 

Brünn, J. G. Trassler: 656. — 675. — Winiker & Schickardtr 
556. 

Budapest, Aigner Lajos: 445. — 525. — 607. — 6070. — 
Athenaeum : 262 bis a. — 522. — 587. — Bartalits Imre: 146. — 
152. — 260. — 295. — 3 11. — Beiméi J. ny. : 456. — Bucsánszky 
Alajos: 496. — 497. — 497 a. — 498. — 499. — 500. — 
501. — 502. — 510. — Buschmann F. kny. 24. — Dobrowsky MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 321 

és Franké: 665. — Edelmann Károly: 316. — Eggenberger-féle 
könyvkereskedés: 36. — 361. — 608. — 632. — Egyetemi kny. : 
68. — 488. — 636. — Emich Gusztáv: 83. — 189. — 189a. — 
243. — 243 a. — 262 bis. — 334. — Franklin-Társulat: 18. — 
21. — 23. — 44. — 187. — 466. — Dr. Fuchs Jenő: 586. — 
Gazette de Hongrie : 664. — Geibel Ármin: 615. — 630. — 
Grill Károly 97. — 259. — 465. — 491 bis. — 643. — Grimm 
Gusztáv: 25. — 25 a. — 368. — 3680. — 369. — 370. — 
371. — 384. — Havi Füzetek kiadása: 619. — Heckenast Gusztáv: 
14. — 17. — 81. — 815. — 441. — 642 a. — 678. — Herz János kny. : 
67. — 527. — 605. — Hornyánszky és Hűmmel: 101. — Hor- 
nyánszky Viktor kny.: 634. — Hungária kny.: 7. — Kilián G. : 
644. — 645. — Kókai Lajos : 394. — 659. — 661. — Lampel Róbert : 
484. — 521. — 526. — 5260. — 528.— 602. — özv. Lande- 
rer Katalin és örökösei : 490. — füskuti Landerer Mihály kny. : 
337. — 340. — Lauffer & Stolp: 2. — 333 a. — Lauffer Vilmos: 
503. — 511. — M. kir. Államnyomda: 461. — 469. — 655. — 
Magyar M. : 572. — Mária Dorothea-Egyesület : 559. — Mar- 
kovics és Garai kny.: 40. — 343. — Márkus Samu kny.: 353. — 
Müller Emil kny.: 478. — Ifj. Nagel Ottó: 22. — 335. — Nagy 
Sándor kny.: 598. — Neuer J. : 437. — Orsz. Ügyvédi Nyomda: 
422. — Osterlamm Károly : 531. — Pallas kny. : 38. — 41. — 43. — 
Pesti Lloyd Társaság; 1990. — 199 £. — 617. — Pfeifer Ferdi- 
nánd, Ráth Mór, Eggenberger: 8 a. — Poldini Ede és Noséda 
Gyula kny.: 626. — Pollák testvérek kny.: 360. — Gr. Pong- 
rácz István: 639. — Poporul Román kny.: 423. — Rosenberg 
Testvérek: 539a. — Rózsa Kálmán és Neje: 16. — 451. — 
472. — 475. — 476. — ■ 476a. — 5020. — Sachs és Pollák: 
279. — Singer és Wolfher 378. — 516. — 517. — Stephaneum 
kny.: 104. — Számvald Gyula: 95. — Turáni Társaság: 536. — 
Wigand Ottó: 339. — 588. — Wilkens és Waidl kny.: 332. — 
Zilahi Samu: 637. 

Chicago, Akron Oh., New-York, The Saalfield Publishing 
Company : 239. 

Colberg, C. F. Post: 539. 

Darmstadt, Carl Wilhelm Leske: 439. — 629. 

Magyar szépirodalom idegen nyelven. 21 322 GULYÁS PAL 

Dresden, E. Pierson: 89. — 90. — 338. — 483. Wilhelm 
Reuter: 573. — Róbert Schaeffer: 630. 

Dresden — Leipzig, Heinrich Minden: 167. — 167a. — 230. - 
2300. — 236. — 236 a. 

Edinburgh, Thomas Constable and Co. : 133. 

Edinburgh— London, W. Blackwood & Sons: 212. 

Elberfeld — Leipzig, Sam. Lucas : 440 b. 

Eperjes, Eperjesi Bank ny. : 446. — Nasa Zastava: 583. 

Erlangen, Eduárd Besold: 241 a. 

Fiume, Battara P. kny. : 365. — 453. — 540. — 651. — 
Mohovich Ernőd: 168. — 543. — Zanutel A.: 533. 

Frankfurt a. M., Literarische Anstalt (J. Rütteln): 628. — 
Rütteln und Loening: 351. 

Genf, J. W. Fick.: 3. 

Graz, C. J. Oehringer: 125. 

Grimma — Leipzig, Verlag-Comptoir : 320. 

Grossenhain — Leipzig, Hermann Starke: 225. 

Győr, Grosz Testvérek: 329. — Ludwigh S. : 92. 

Halberstadt Kari Brüggemann : 339. 

Halle a. S., Ottó Hendel: 78. — 199. — 359. — 532. — 
621. — 679. 

Hömeenlinna, Arvi A. Karisto: 470. — 544. 

Heidelberg, Saturn-Verlag : 346. — 493. 

Heilbronn a. N., Ottó Weber: 210. — 313. — 418. 

Jena, Hermann Costenoble: 233. — 534. 

Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Kirja: 558. — Kustannuso- 
sakeyhtiö Otava: 193. — 412. — 547. — 565. — 567. — 568. — 
569. — Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Kirjapaino: 491. — 
Suomalainen Kustaneus O.-Y. Kansa: 399. 

Jyvaskylá, K. J. Gummerus: 387. 

Kassa, Koczányi Béla kny.: 9 — Wigand Ottó: 589. 

Kassel, J. C. J. Raabé & Cie : 612. 

Késmárk: Sauter Pál kny.: 363. 

Kjobénhavn, H. Hagerup: 373. — Jul. Hansen: 281. — 
J. L. Lybecker: 398. — Lybecker & Hirschprung: 66. — Ly- 
becker & Meyer: 60. — 62. — 374. — V. Pio: 561. — 566. — 
Immánuel Rée: 198. — 214. — 297. — Reitzelske Forlag: 127. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 323 

Kolozsvár, Gámán J. ösökösei kny . 474. — Gibbon Albert, 
Stein János, Le Page Lajos, Fabritius Erich : 8 a, — Gombos 
Ferenc: 560. — Stein J. kny.: 57. — 58. 

Komárom, Wéber Simon Péter kny.: 477. 

Leipzig, Arnoldische Buchhandlung : 321. — Bibliographi- 
sches Institut: 438. — Blumberg & Co. : 523 a. — Július Brehse: 
35 ű. — F. A. Brockhaus: 330. — 440. — Denicke: 273. — 
Dietrichsche Verlagsbuchhandlung : 676. — Wilhelm Einhorn : 
1840. — Wilhelm Friedrich: 12. — 457. — 459. — Róbert 
Friese: 54. — 117. — 304. — 312. — 673. — Greuell & 
Francke: 255. — Friedr. Ludwig Herbig: 10. — Max Hasse: 
444 b. — 609. — H. Hessel : 45 o. — W. Jaensch : 616. — E. 
Kempe: 610. — Ch. E. Kollmann: 442a. — Oskar Leiner kny.: 
642. — 643. — Georg Heinrich Meyer: 372. — 379. — E. F. 
Neupert's Nachf. : 54a. — 108. — 325. — Dr. Sally Rabino- 
witz; 419. — Philipp Reclam jun. : 20. — 37. — 63. — 79. — 
82. — 98. — 100. — 106. — 107. — 118. — 121. — 143. — 
189 ^. — 203. — 206. — 216. — 243 £. — 247. — 250. — 
262 bisb. — 303. — 3 ic. — 317. — 331. — 348. — 358. — 
376. — 381. 388. — 396. — 403. — 449. — 471. — 

473. — 481. — 482. — 537. — 550. — 657. — E. G. Schultze: 
521. — A. Schumann: 144. — 269. — E. F. Steinacker: 426. — 
426 a. — Arved Strauch: 6740. — Veit & Comp. : 19. — Ver- 
lag Moderner Belletristik : 312 a. — Verlagsbureau : 648. — Fried- 
rich Volckmar: 465. — Georg Wigand: 575. — 620. — Ottó 
Wigand: 5. — 344. — 363 a. — 363 £. — 444. — 444a. — 
Július Zeitler: 640. 

Leipzig — Frankfurt a. M., Jaeger'sche Buchhandlung: 13. 

Leipzig — Reudnitz, Oswald Schmidt: 35. — 39. 

Leipzig — Wien, Bibliographisches-Institut : 145. — 375. — 
389. — 391. — 552. — 618. 

Liptószentmiklós : «Tarnoscius» kiadó t. : 562. — 563. — 577. 

London, Chapman& Hall: 246.— Henry Golburn: 658^. — Dean 
& Son. : 282. — Philip Green: 576. — Haughton & Co. : 589. — 
Róbert Heward, Rowland Hunter: 588. — Jarrold & Sons: 132. — 
157. — 159. — 162. — 162 a. — 162 b. — 186 a. — 192. — 324 GULYÁS PAL 

201. — 242. — 246 a. — 272. — 286. — 291. — 296. — 301. — 
306. — 322. — 397. — Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. : 
429. — Lawrenc & Bulién: 205. — Macmillan & Co. : 226. — 
E. Marlborough & C. : 596. - Methuen & Co. : 350. — Trel- 
awny Saunders: 597. — Elliot Stock: 658. — Trübner & Co. : 
428. — 590. — 591. — Frederik Warne & Co. : 131. 

London — Paris — Melbourne, Cassel & Company : 276. 

Losonc, Kármán Zsigmond kny. : 654 a. — Roth Simon 
kny.: 654. 

Louvain, J. B. Istas : 601. 

Lübeck, Schmidt & Erdtmann : 462. 

Mannheim, J. Bensheimer: 256. 

Milano, Tipográfia Guglielmini: 183. — Edoardo Sonzognor 
185. — 237 bis. — 248. — 452. — Fratelli Treves : 300 bis. 

Milano — - Palermo — Napoli, Remo Sandron: 427. — 650. 

Minden i. W., J. C. C. Burns: 447. 

München, Bibliographisch-Artistisches Institut : 442 b. — 
Georg Müller: 102. — Matth. Rieger: 352. — S. Unflek: 442. 

Nagybecskerek, Pleitz F. Pál: 479. — 611. 

Nagykikinda, Nakladna Sztamparija: 491 ter. — 580. 

Nagy-Szeben, Krafft V.: 448. 

Nagyszombat, Horovitz Adolf: 454. 

New-York, Amerikai Magyar Népszava: 594. — The Ar- 
cadia Press: 354. — Cassel Publishing Company: 277. — The 
Cooperative Press: 542. — G. W. Dillingham Company: 416. — 
Doubleday & Mc. Clure Company: 186. — 232. — Paul O. 
d' Esterházy: 592. — The Hungárián Literary Society: 430. — 
Mitchel Kennerley: 414. — I. S. Ogilvie Publishing Company: 
415. — Samisch & Goldmann: 593. — Gustav E. Stechert: 
426. — 426 a. — John Viley: 597. — R. Worthington: 211. 

Paris, G. Calmann-Lévy : 292. — 293. — 507. — Honoré 
Champion: 1. — 61. — 96. — 121. — 327. — E. Dentu: 
283. — Esperantista Societo: 133. — 541. — Hachette & Cie. : 
227. — Félix Juven: 400. — Alphonse Lemerre : 494. — 603. — 
Ernest Leroux: 463. — Librairie Internationale: 435. — J. Maison- 
neuve: 663. — A. Z. Mathot: 87. — Société du Mercure de MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEK 325 

Francé: 356. — Paul Ollendorff: 69. — 136. — 180. — 423. — 
600. — 604. — Pagnerre: 434, — Librairie Plon: 520. — An- 
cienne Maison Quantin: 383. 

Pécs, Taizs József: 581. 

Philadelphia, Henry Phillips Jr. : 585. — 595. 

Pola, Tipográfia G. Seraschin: 529. 

Porvoo, Werner Söderström: 232 bis. — 262. — 433. — 
551. — 570. — 662. 

Pozsony: Angermayer Károly: 468. — Eder István kny. : 
599. — Heksch F. Sándor: 512. — Kalivoda J: 333. — Krapp 
L. A.: 616. — Gr. Pongrácz István: 638. — Schindler F. J. 
bizománya: 564. — Sieber Henrik kny.: 336. 

Pozsony — Leipzig, Stampfel Károly : 165. — 249. — 287. — 
294, — 362. 

Praha, Ed. Grégr: 431. — M. Knapp: 71. — Al. Hynka: 
172. — Kober & Markgnef : 630 a. — I. L. Kobrova : 191. — 221. — 
253. — Národni tiskárny a nakladelstvo : 134. — 174. — 380. — 
J. Ottó: 11. — in. — 122. — 126. — 213. — 213 a. — 
222. — 347. — 355. — 355 a - — 432. — 5*3- — 5 J 4- — 
F. Simácek: 55. — 59. — 129. — 130. — 153. — 178. — 
280. — 318. — 324. — 392. — 495. — 515. — Fr. A. Urbá- 
nek: 480. — Jos. R. Vilimek: 49. 

Resiczabánya, Eisler József kny.: 455. 

Reutlingen, Enszlin & Laiblius : 204. 

Roma, Libreria Editrice «A. Manzoni» : 458. 

Rózsahegy, Páricka János: 408. — 546. 

Saarlouis, Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H. : 555. 

Sopron, Röttig Gusztáv kny.: 523. — Siess Antal kny. : 485. 

Stockholm, Albert Bonnier: 299. — 406. 

Strassburg i. E., Josef Singer: 480 a. — 518. — 524. 

Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. : 42. — 73. — J. G. Cotta 
Nachfolger: 74. — 75. — 75 a. — 364. — J. Engelhorn: 194. — 
Dr. Foerster & Cie: 149. — 171. — 288. — Eduárd Hallberges : 
464. — Richter und Kapgler: 622. 

Stuttgart — Leipzig — Berlin — Wien,Deutsche Verlags-Anstalt : 
196. — 614. — 666. 326 GULYÁS PAL 

Stuttgart — Tübingen, J. G. Cotta: 633. — 675 a. 

Szabadka, Tiskara Sv. Antuna kny. : 436. — 436 a. 

Szászváros, Bornemisza S. Nemzeti Könyvkereskedése: 504. — 
582. - 584. 

Szeged, Dugonics nyomda r.-t. : 660. — Endrényi L. és tsa : 
35 4 a. — Grünn Orbán kny.: 91. 

Temesvár, Reif Henrik kny. : 627. — Uhrmann Henrik 
kny: 405. 

Turócszentmárton, Izák Gusztáv : 282. — Könyvnyomtató 
r.-t: 386. — 390. — Moskóci F. : 228. — Slovenské Pohl'ády 367. 

Újvidék, Branika kny.: 407. — 653. — Csákra E. : 467. - 
Matica Szrpszka: 15 a. — Medakovic Dániel 15. — Pajevics A. kny: 
363. — Popovics M. kny.: 110. — 114. 

Venezia, Colombo Coen e Figlio Giovanni Debon Succes- 
sore: 649. — Zamarija Turrin: 538. 

Weimar, Bernh. Fr. Voigt: 349. 

Wien, M. Beitenstein: 176. — C. Daberkow: 70. — 141. — 
267. — 284. — 309. — 486. — 519. — Derflinger & Fischer: 
667. — Hugó Engel: 671. — Friedr. u. Moritz Förster kny.: 
241. — K. Gerold: 644. — 645. Carl. Gráser: 636. — Carl 
Helf: 95 ű. — Alfréd Hölder: 88. — Paul Knepler: 557. — 
Carl Konegen: 31. — 47. — 103. — 115. — 119. — Ch. D. 
Lippe: 606. — J. Ludwig & A. Zang: 307. — Mayer & Com- 
pagnie: 669. — L. Rosner: 72. — 505. — 510. — W. Schlen- 
ker: 26. — Schraemble Ferenc Antal özvegye kny.: 335/^. — 
Spielhagen & Schurich: 279. — Georg Szelinszky: 6. — 76. — 
342. — J. B. Wallishauser : 341. — 668. 

Wien — Budapest — Leipzig, A. Hartleben: 33.-77. — 81 a. — 
81 b. — 84. — 85. — 86. — 137. — 1580. — 522 a. — 625. — Fritz 
Sach: 56. — 492. 

Wien — Esztergom, Sartori Károly : 646. 

Wien— Leipzig: Wilhelm Braumüller: 613. — Deutsch-Öster- 
reichischer Verlag: 45. — 410. — 411. — 421. — 548. — Halm 
& Goldmann: 425. — Wiener Verlag: 387. 

Wien — Pozsony, Alex. F. Heksch: 671. — 672. 

Wien — Teschen, Kari Prohaska: 274. — 489. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN' 327 

Wurzen, Verlag-Comptoir : 319. 

Zagreb, Nakladom kr. zem. tiskare: 401. — 554. — Josip 
Sokol: 395. — Szrpszka sztamparija: 94. 
Zürich, Verlags-Magasin : 335. — 571. D) A fordítók mutatója. 

A. J. 562. — 563. — 577. — Aigner Ludwig. 437. — 445. — 
607. — 607 a. — 619. — Alexi Teochar. 80. — Altenburger 
Adolfo. 598. 

Bacher Simon. 605. — 606. — Bacher Vilmos. 605. — 
BainR. Nisbet. 132. — 157. — 201. — 205. — 242. — 246. — 
246 a. — - 296. — 301. — 306. — Bakonyi Kari, von sen. 119. — 
Béndek Zoltán. 90. — Benkert Károly Mária. 3. — 10. — 19. — 
95. — 95 <z. — 147. — 216. — 352. — 437.— 440. — 440a. — 
440 b. — 464. — 478. — 521. — 526. — 526 a. — 608. —619. — - 
621. — 628. — 629. — 630. — 630 a. — 643. — 647. — Benkö 1. 
Benkert Károly Mária. — Benkö Kari Borromáus. 1. Benkert Károly 
Mária. — Bért Paul, de la Bussiére. 61. — Bertalan C. J., von. 564. — 
Bertha Alexandre, de. 520. — BiGAUurde Casanove, Ch. de. 327. — 
356. — Boccard R, de. 87. — Bodenstedt Friedrich. 440 a. — 
Bodicky S. 16. — Boggs S. E. 186. — 186 a. — 239. — Bor- 
nemisa Seb. 504. — 584. — Bowring John. 428. — 588. — 
Brábek Frantisek. 11. — 59. — 71. — 153. — 191. — 213. — 
2130. — 221. — 222. — 253. — 355. — 355 a. — 431.'— 43 2 - — 
480. — Brájjer Lajos. 479. — 610. — 611. — Brancsics Blagoje. 
653. -- Braun-Wiesbaden Kari. 574. — Breiner Josef. 329. — 
Bródy Sigmund. 137. — 146. — 303. — Bruck J. 6. — Buch- 
heim Adolf. 612. — 630. — Bülland Laura Curtis. 211. — 
Butler E. D. 589. — 590. — 591. 

Cajander Paavo. 433. — Cambel Samo. 546. — Canini 
Marco Antonio. 649. — Carneri Bartholomáus. 613. — - Cassone 
Giuseppe. 458. — 466. — Chassang Charles Louis. 434. — Chezy 
Wilhelm. 307. — Cipriani Iván. 529. — Ciura Alexandru. 582. — 
Coppée Francois. 602. — Corand Charles. 527. — Czanyuga 
Josef. 635. — Czink Lodovico. 365. 328 GULYÁS PAL 

Danckier Axel. 198. — 214. — 297. — Danford Beatrice. 
192. — DanieloviC S. Cz. 386. — De Gerando-Teleki Antonine. 
180. — Desbordes-Valmores H. 435. — Diósy Béla. 88. — 279. — 
Dóczi Ludwig. 7. — 72. — 73. — 74. — 75. — 75 a. — 364.— 
619. — Dozon A. 463. — Draut L(udwig). 621. — Dubniczky 
von Szedlicsna Kari. 336. — Dudümi Demeter. 615. — Dux 
Adolf. 2. — 81 a. — 81 b. ..'— 83. — 84. - - 85. — 86.— 100. - 
101. — 243. — 243 a. — 243 b. — 330. - - 333. - - 333 a. - 
440. — 4400. — 616. — 628. 

Ebenthal Arthur S. 492. — Edelwild. 459. — Eisler Mór. 
440 a. — 630. — 647. — Ejüry Charles, d\ 599. 

Falk Max. 617. — Falke Oskar. 612. — 630. — Farkas 
Hermine. 109. — 121. — 123. — 310. — Farkas Max. 438.— 
445. — 618. — 619. — Felbermann Louis. 131. — Feldmann. 
619. — 630. — Festetics Carl Albert gr. 337. — Fiedler 
Rajmondo. — 598. — Fischer Alexander. 361. — Fonda Antonio. 
365. — Forster Eugeno. 394. — -Franzl A. Alois. 657. — Fretwell 
John. 576. — Frommer Rudolf. 22. — Fuchs Eugeno. 586. — 
Füller Frederic Walter. 429. 

G. N. 168. — Gaal Georg, von. 341. — 656. — 668. — 

669. — Gauthier F. E. 600. — 602. — Gaye Selima. 32*2. - 
Gártner Heinrich. 524. — Gebaur Izor. 581. — Gebek-Ennsburg. 
338.— Geist Carl. 187. — Gerard Frances. 159. — Gernerth Fr. 
445. — Gigante Silvino. 533. — 650. — Glatz Eduárd. 199 a. - 
199 b. — 250. — 262 bis. — 262 bis a. — 262 bis b. — Glücksmann 
Heinrich. 93. — Goldner Camilla. 388. — 482. — Goldschmidt J. 
449. — 619. — Goth Ernst. 508. — Gregorova Hana. 408. - 
Greguss M(ichael) A(ugust). 620. — 628. — Greiner Ludwig. 

670. — Gross Franz. 104. — Grossmann Ernst. 106. — Gruber 
Kari Anton, von. 629. — 645. — Gruics Jovan. 110. — Guerrier 
Jean. 507. 

H. N. 544. — Haek D. 619. — 621. — 640. — Haide Adolf von 
der 1. Handmann Adolf. — Hailly Gaston, d\ 494. — Handmann 
Adolf sen. 9. — 445. — 621. — 622. — 623. — 624. — Hansen 
Jul. 281. — Harlez C, de 601. — Hartmann L. 537. — Hartmann 
Moritz. 439. — 440. — 440 a.—- 445. — 630. — Hecht- Cserhalmi MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN 329 

Irene. 194. — 614. — Heinecke H., Mlle. 228. — Heksch Alexander F. 
309. — 519. — 671. — 672. — Heksch Margaretha. 267. — 
512. — 671. — Helfy Ignácz. 183. — Hemgren Kari. 299. — 
Henning G. W. 625.— Herford Olivér. 414. — Hermán O(tto). 
384. — Herzer Fránya. 114. — Herzog Emma. 211. — Hevesi 
Ludwig. 42. — 70. — Hoffmann Paul. 522. — 522 a. — Horschetzky 
Carl. 626. — Horváth Béla. 436. — 436 a. —Horvát Heinrich. 
609. — Hölzel Josef. 56. — Hviezdoslav 1. Ország Pál. — Horn 
Emilé. 136. — 383. — 400. 

Irving Laurence. 350. — Ivanhoe 1. Spóner Andor. — Izák 
Gustav. 227. — 282. — 390. 

Jaakkola K. Emil. 570. — Jalava Antti. 547. — jARNOjoseph. 
$4i bis. — Jásznigi Sándor. 27. — 28. — 31. — 32. — 34. — 
52. — 53. — 64. — 105. — 206. — 219. — 305. — 325. — 
387 (bis). — 486. — 552. — 673. — Jelics Emil. 94. — Joanovich 
Alexander. 627. — Jonse W. Henry. 658. — Jósika Julié. 321. — 
Juffray W. 597. 

Kadossa Eduárd. 103. — 548. — 556. — Kálmán Marié. 
403. — Kaposi Albert. 284. — Karageorgevitch Bojidar. 283.— 
Kárffy Ignác. 189. — 189 a. — 189 b. — Kaufmann Joseíine. 518. — 
Kelemen Izoro. 661. — Kennard Hegan. 212. — Kertbeny K. M. 
1. Benkert Károly Mária. — Kivekas Matti. 387. — 412. — 565. - — - 
568. — Klein Hermann. 81. — 315. - - Klein Stefan J. 346.— 
493. — Kliegl Theodor. 451. — Klimó Michel. 663. — Kohut 
Adolf. 20. — 35. — 35a. — 39. — 65. — 326. — 471. — 

479 bis. — 55. 57I. 673. — KOLBENHAYER MoritZ. 14. 

17. — 18. — 445. — 619. — Kompért L. 628. — Kont Ignace. 
96. — 120. — - Korodi Ludwig. 4. — Kostolny Ludovik. 134. — 
380. — Kosztka Georg. 532. — Kovács Emerich. 320. — Kömödy 
Johann. 473. — Krohn Július. 433. — Kropf L. Lewis. 658. — 
Krücken Oskar, von 1. Jásznigi Sándor. — Kumlik Emil. 37. — 
107. — 118. 

L. L. 422. — Lachmann Hedwig. 631. — Langsch Cácilie. 
29. — 30. — 143. — 195. — 270. — 348. — 376. — 377. — 
Larice Rína. 452. — Lechner Július, von der Lech. 24. — 36. — 
358. — 535. — 536. — 632. — Lemberger Ármin. 13. — Len- 330 GULYÁS PAL 

gyel Pál. 541. — Leo. 619. — Letic Lyubomir. 491. ter. - 
Lindner Ernst. 587. — 671. — Liszka. 185. — 237 bis. — 248. - 
Littrow. 619. — Loew William N. 354. — 429. — 542. - 
592. — 593. — 594- — Loránd Leono. 661. — Luczenbacher 
Johano, de. 135. — LuliC Iv